synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-02 15:13:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: synpunkter på fileutils
   Date:   Sun, 2 Jun 1996 14:13:10 +0100
   ------

Här kommer mina synpunkter på fileutils. Många förslag till ändringar är av 
samma typ, t.ex. att använda bestämd form för vissa ord. Dessutom finns det en 
del frågor om vad som ska översättas och hur.

Johan Linde


#: src/chgrp.c:188
#, possible-c-format
msgid "you are not a member of group `%s'"
msgstr "du tillhör inte grupp \"%s\""
Bestämd form, "gruppen", låter bättre.

#: src/chown.c:239
msgid ""
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
" -f, --silent, --quiet  undertryck de flesta felmeddelandena\n"
I src/chgrp.c:271 ovan användes ordet "utelämna" istället för "undertryck".
Använd samma för att vara konsekvent. Jag tycker "utelämna" är bäst.

#: src/df.c:463
msgid ""
"   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info (default)\n"
"   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
" -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
msgstr ""
"   --no-sync     anropa inte sync före information hämtas (normalfall)\n"
  Använd "innan" istället för "före". Detta är en grammatisk finess. 
  Jämför uttrycken "Vi gör det före middagen." och "Vi gör det innan vi äter middag."
  Om det dyker upp ett verb på slutet ska man använda "innan".
  Bestämd form "informationen" kan också övervägas.
"   --sync      anropa sync före information hämtas\n"
  Se ovan.
" -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
  Bestämd form "typen" är bättre.

#: src/du.c:220
msgid ""
" -b, --bytes      print size in bytes\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g. 1K 234M 2G)\n"
" -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
" -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
" -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
msgstr ""
" -b, --bytes      skriv storlek i oktetter\n"
  storlek -> storleken
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
  storlekar -> storlekarna
" -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"
  storlek -> storleken
" -L, --dereference   följa alla symboliska länkar\n"
  följa -> följ (jmf översättningen av dereference på raden ovan)
" -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
  storlek -> storleken
  
#: src/install.c:590
GROUP, MODE, OWNER, SUFFIX och WORD ej översatta. Jag är lite osäker här. 
Ska alltid orden med stora bokstäver översättas? Du har gjort det ibland, 
men sedan finns det även ord som SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Ska de lämnas som de är?

" nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
                 ^^^^^^
                 stavfel

#: src/ln.c:280
" -s, --symbolic        gör symbolska länkar istället för hårda\n"
                    ^^^^
                    stavfel
" nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
                 ^^^^^^
                 stavfel
                 
# Är "obegripligt" en bra översättning av "unparsable"?
#: src/ls.c:1407
#, fuzzy
msgid "unparsable value for LS_COLORS environment variable"
msgstr "obegripligt värde på LS_COLORS-miljövariabeln"
Verkar ok i det här sammanhanget i alla fall.

#: src/ls.c:2679
msgid ""
"   --color[=WORD]     colorize entries according to WORD\n"
"               yes, no, or tty (if output is terminal)\n"
   Översättning av dessa rader saknas!
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
msgstr ""
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
   Ska inte det här översättas också?
   
#: src/ls.c:2699
" -i, --inode        fisa indexnumret för varje fil\n"
               ^^^^
              kommentar överflödig :-)
" -L, --dereference     visa poster som utpekas av symoliska länkar\n"
                             ^^^^^^^^^
                             stavfel

#: src/ls.c:2719
msgid ""
"   --sort=WORD      ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t\n"
"   --time=WORD      atime -u, access -u, use -u\n"
" -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
" -t             sort by modification time; with -l: show mtime\n"
" -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
msgstr ""
"   --sort=ORD       ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t\n"
"   --time=ORD       atime -u, access -u, use -u\n"
  Varför översätts inte dessa rader? Det vore bra att veta för det egna
  arbetet.
" -T, --tabsize=KOL     antag tabulatorsteg varje KOL istället för 8\n"
   "tabulatorsteg vid varje..." bör det väl vara. Skulle man dessutom inte
   kunna kosta på sig att skriva KOLUMN istället för KOL?
" -t             sortera efter modifieringstid;\n"
"                med -l: visa modifieringstid\n"
" -w, --width=KOL      anta angivenskärmvidd istället för aktuellt värde\n"
    Även här KOL -> KOLUMN kanske.  ^^ mellanslag! skärmbredd kanske.

#: src/rm.c:532
msgid ""
"Remove (unlink) the FILE(s).\n"
msgstr ""
"Ta bort (unlink) FIL(er).\n"
     ^^^^^^
    ej översatt. "ta bort länk till" kanske.
    
================================================================
========= Oförändrade meddelanden sedan förra versionen ========
================================================================

#: src/chmod.c:89
msgid "mode of %s changed to %04o (%s)\n"
msgstr "rättigheterna på %s ändrade till %04o (%s)\n"
    Heter det inte "rättigheterna till"? Det beror kanske på 
    sammanhanget. "På" känns fel tycker jag. "Rättigheterna hos"
    kanske är en annan möjlighet.
    
#: src/chmod.c:92
#, possible-c-format
msgid "mode of %s retained as %04o (%s)\n"
msgstr "rättigheterna på %s är oförändrat %04o (%s)\n"
    Som ovan.
    
#: src/chmod.c:217
"Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av symbolerna +-=, och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"
  Det är väl inget fel egentligen, men är inte den här raden
  onödigt lång.
  

#: src/cp-aux.c:44
msgid ""
"   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
msgstr ""
"   --sparse=WHEN      styr skapande av glesa filer\n"
        ^^^^ Skall översättas?
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
        ^^^^^^ SUFFIX = ÄNDELSE?
" -V, --version-control=WORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
             ^^^^ översätt?

#: src/cp.c:658
#, possible-c-format
msgid "backing up `%s' would destroy source; `%s' not copied"
msgstr "säkerhetskopiering av \"%s\" skulle förstöra källa; \"%s\" inte kopierad"
   Bestämd form "källan" är bättre.
   

#: src/cp.c:802
#, possible-c-format
msgid "cannot create link `%s'"
msgstr "kan inte skapa länk \"%s\""
   Bestämd form "länken" är bättre.
   
#: src/cp.c:823
#, possible-c-format
msgid "cannot create fifo `%s'"
msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""
  Det här är förmodligen helt riktigt, men vad är "fifo"?
  Jo förresten, det borde kanske vara bestämd form: "fifon" (fifot?).
  

#: src/cp.c:859
#, possible-c-format
msgid "cannot create symbolic link `%s'"
msgstr "kan inte skapa symolisk länk \"%s\""
            ^^^^^^^
            stavfel
  Dessutom tycker jag att "kan inte skapa den symboliska länken \"%s\""
  vore bättre.

#: src/cp.c:925 src/ln.c:262 src/mv.c:338
#, possible-c-format
msgid "cannot un-backup `%s'"
msgstr "kan inte ta bort säkerhetskopia \"%s\""
  Återigen bestämd form: "säkerhetskopian".
  
#: src/cp.c:1002 src/mkdir.c:156
#, possible-c-format
msgid "cannot make directory `%s'"
msgstr "kan inte skapa katalog \"%s\""
  Igen, "katalogen"
  
#: src/dd.c:1089
msgid ""
" of=FILE     write to FILE instead of stdout, don't truncate file\n"
" swab   swap every pair of input bytes\n"
msgstr ""
" of=FIL     skriv FIL istället för standard ut, stympa inte filen\n"
  Borde vara "skriv på FIL".
" swab   byt plats på varje par ov oktetter i indata\n"
                  ^^ av
                  


#: src/df.c:601
#, possible-c-format
msgid "file system type `%s' both selected and excluded"
msgstr "filsystemtypen \"%s\" är både vald och exkluderad"
  "Exkluderad" är väl kanske inte det svenskaste ord man kan hitta.
  Vad sägs om "utesluten"?

#: src/du.c:345
msgid "cannot both summarize and show all entries"
msgstr "kan inte samtidigt bara visa summan och alla storlekar"
  Stryk ordet "bara". Jag kan inte se att det finns i den engelska
  texten, eller att det behövs i den svenska. #: src/du.c:568 src/du.c:600
#, possible-c-format
msgid "cannot change to `..' from directory %s"
msgstr "kan inte byta till \"..\" från katalog %s"
   katalog -> katalogen
   

#: src/mkdir.c:71
msgid ""
" -p, --parents   no error if existing, make parent directories as needed\n"
msgstr ""
" -p, --parents   inget file om den finns, gör föräldrakataloger efter behov\n"
              ^^^^
          Det blir mera rätt med "fel". :-)
   Du använder ordet "överkatalog" vid ett annat tillfälle, men kanske
   inte i riktigt samma betydelse. Är inte "överkatalog" ett bättre ord 
   än föräldrakatalog?
   
" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"
       ^^^^ ej översatt
   
#. --verbose
#: src/mkdir.c:113
#, possible-c-format
msgid "created directory `%s'"
msgstr "skapade katalog \"%s\""
    katalog -> katalogen
    

#: src/mkfifo.c:61
msgid ""
"Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n"
msgstr ""
"Skapa namngivna rör (FIFOn) med det givna NAMNet.\n"
                 "de givna NAMNen" (jfr engelska texten)

" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
       ^^^^ ej översatt
       
       
#: src/mkfifo.c:135
#, possible-c-format
msgid "cannot make fifo `%s'"
msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""
     fifo -> fifot (fifon?) Vilket genus har fifo? Du använder
     pluralformen "fifon" ovan, vilket antyder att det heter
     "ett fifo".


#: src/mknod.c:66
msgid ""
" b   create a block (buffered) special file\n"
" c, u  create a character (unbuffered) special file  \n"
" p   create a FIFO\n"
msgstr ""
" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
       ^^^^ ej översatt
" b   skapa en (buffrad) blockspecialfil\n"
" c, u  skapa en (obuffrad) teckenspecialfil\n"
" p   skapa en FIFO\n"
        ^^ en/ett FIFO?
  Är inte "buffrad" svengelska?
  

#: src/mknod.c:158
msgid ""
"when creating block special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när blockspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer anges"
                             stavfel ^^^^^


#: src/mknod.c:187
msgid ""
"when creating character special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när teckenspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer anges"
                             stavfel ^^^^^


#: src/mv.c:383
" -V, --version-control=WORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
             ^^^^ ej översatt
" nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
                 ^^^^ stavfel 
                 


#: src/mvdir.c:198
#, possible-c-format
msgid "`%s' is an ancestor of `%s'"
msgstr "\"%s\" är en förfader till \"%s\""
   Det här är nog en fråga för ordlistedebatt, men jag tycker 
   "förfader" låter lite lattjo.


#: src/rm.c:323
#, possible-c-format
msgid "%s: remove directory `%s'? "
msgstr "%s: flytta katalog \"%s\"? "
   Ska det inte vara "ta bort" istället för "flytta"?
   


#: src/rmdir.c:87
msgid ""
" -p, --parents  remove explicit parent directories if being emptied\n"
msgstr ""
" -p, --parents  ta bort angivna föräldrakataloger om de töms\n"
   Samma fråga igen om föräldrakatalog kontra överkatalog.
   
   
#: src/sync.c:39
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [flagga]\n"
            ^^^^^^ stora bokstäver FLAGGA
            
#: src/sync.c:40
msgid ""
"Force changed blocks to disk, update the super block.\n"
msgstr ""
"Tvinga ut alla ändrade block till disk, uppdatera superblocket.\n"
   disk -> disken
   

#: src/touch.c:249
msgid ""
"Update the access and modification times of each FILE to the current time.\n"
"   --time=WORD    access -a, atime -a, mtime -m, modify -m, use -a\n"
msgstr ""
"Uppdatera åtkomst- och modifikationstiderna på varje FIL till aktuell tid.\n"
      Borde vara "för varje fil", inte "på".

"   --time=WORD    access -a, atime -a, mtime -m, modify -m, use -a\n"
   Återigen en sådan där rad som inte är översatt. Det är förmodligen något
   som jag inte förstår här.


#: src/touch.c:387
msgid "file arguments missing"
msgstr "saknat filargument"
  "filargument saknas" känns bättre, men det beror förstås på sammanhanget.
  

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.