gcal 2.40

From: Johan Linde (jl_at_theophys.kth.se)
Date: 1997-05-08 21:15:42

Hej!

Här kommer översättningen av gcal 2.40. Det är bara ett fåtal nya meddelanden.
Som vanligt kommer först ändringarna och sedan alltihopa.

/Johan

NYA MEDDELANDEN

N msgid " `HERE' "
N msgstr " \"HÄR\" "

N msgid "ARG"
N msgstr "ARG"

N msgid "             = Set width of the biorhythm text graphics"
N msgstr "             = Sätt bredden på biorytmens textgrafik"

N msgid "              %-3s = %d...%d  Length of a single axis"
N msgstr "              %-3s = %d - %d  Längden på en axel"

N msgid "             = Set height of the moonphase text graphics"
N msgstr "             = Sätt höjden på månfasens textgrafik"

N msgid "              %-3s = %d...%d  Total number of lines"
N msgstr "              %-3s = %d...%d  Totala antalet rader"

N msgid "     # U      = Suppress date part of fixed dates"
N msgstr "     # U      = Utelämna datumdelen av fasta datum"

N msgid "     Define additional resource file line"
N msgstr "     Definiera ytterligare rader i resursfilen"

N msgid "  %-3s  = Any possible resource file line"
N msgstr "  %-3s  = Vilken resursfilrad som helst"

N msgid "Emo"
N msgstr "Emo"

N msgid "Int"
N msgstr "Int"

N msgid "Phy"
N msgstr "Fys"

N msgid "Week %s"
N msgstr "Vecka %s"

N msgid ""
N "\n"
N "%s: program aborted by signal %d\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "%s: programmet avbrutet av signalen %d\n"

G msgid "Try to open resource file `%s'... %s%s%s"
G msgstr "Försöket att öppna resursfilen \"%s\"... %s%s%s"
N msgid "Try to open%sresource file `%s'... %s%s%s"
N msgstr "Försöket att öppna%sresursfilen \"%s\"... %s%s%s"

MEDDELANDEN MED SAMMA ENGELSKA TEXT, MEN ÄNDRAD ÖVERSÄTTNING

GN msgid ""
GN "%s: command in environment variable `%s' found -- %s\n"
GN "%s\n"
G "%s: kommando i miljövariabeln \"%s\" funnet -- %s\n"
G "%s\n"
N "%s: kommando funnet i miljövariabeln \"%s\" -- %s\n"
N "%s\n"

GN msgid "pm"
G msgstr "pm"
N msgstr "em"

GN msgid "am"
G msgstr "am"
N msgstr "fm"

GN msgid "anchored "
G msgstr "ankrad "
N msgstr "förankrad "

Här ändrade jag enligt Görans förslag, och flyttade sedan runt texten 
lite för att raderna skulle bli ungefär lika långa.

GN msgid "This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
G msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, korrekthet eller"
N msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, korrekthet eller"

GN msgid "On principle I will not be liable for ANY damages or losses 
G msgstr "användbarhet. Av principiella skäl är jag inte ansvarig för"
N msgstr "användbarhet. Jag tar av princip inte ansvar för NÅGON skada eller"

GN msgid "or explicit), which result from using or handling my software."
G msgstr "NÅGON skada eller förlust (direkt eller indirekt), som användandet"
N msgstr "förlust (direkt eller indirekt), som användandet eller handhavandet"

GN msgid "If you use this software, you agree without any exception to this"
G msgstr "eller handhavandet av mitt program gett upphov till. Om du använder"
N msgstr "av mitt program gett upphov till. Om du använder detta program,"

GN msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
G msgstr "detta program, accepterar du utan undantag detta avtal!!"
N msgstr "accepterar du utan undantag detta avtal!!"

ÄNDRADE MEDDELANDEN. INTE I NÅGOT AV MEDDELANDENA HAR DEN EGENTLIGA LYDELSEN
ÄNDRATS.

G msgid "  ARG  = Store arguments of command line in file ARG"
G msgstr "  ARG  = Lagra argumenten från kommandoraden i filen ARG"
N msgid "  %-3s  = Store arguments of command line in file %s"
N msgstr "  %-3s  = Lagra argumenten från kommandoraden i filen %s"

G msgid "  ARG  = File name of the shell script"
G msgstr "  ARG  = Skalprogrammets filnamn"
N msgid "  %-3s  = File name of the shell script"
N msgstr "  %-3s  = Skalprogrammets filnamn"

G msgid "  ARG  = Definition of \"dvar%s`%s%s'\" separated by `%s' characters"
G msgstr "  ARG  = Definition av \"dvar%s'%s%s'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"
N msgid ""
N "  %-3s  = Definition of \"dvar%s`%s%s'\" separated by `%s' characters"
N msgstr ""
N "  %-3s  = Definition av \"dvar%s'%s%s'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

G msgid "  ARG  = Definition of \"tvar%s`text'\" separated by `%s' characters"
G msgstr "  ARG  = Definition av \"tvar%s'text'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"
N msgid ""
N "  %-3s  = Definition of \"tvar%s`text'\" separated by `%s' characters"
N msgstr ""
N "  %-3s  = Definition av \"tvar%s'text'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

G "     Display only those fixed dates, whose date is not excluded by ARG"
G "     Visa bara de fasta datum, som inte utesluts av ARG"
N "     Display only those fixed dates, whose date is not excluded by %s"
N "     Visa bara de fasta datum, som inte utesluts av %s"

G msgid "  ARG  = One or more of the following characters. If character"
G msgstr "  ARG  = Ett eller fler av följande tecken. Om tecknet"
N msgid "  %-3s  = One or more of the following characters. If character"
N msgstr "  %-3s  = Ett eller fler av följande tecken. Om tecknet"

G msgid "  ARG  = List of `%c[DATE][%c[DATE]]' and/or `%c[DATE][%c[DATE]]'"
G msgstr "  ARG  = Lista med \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\" och/eller \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\""
N msgid "  %-3s  = List of `%c[DATE][%c[DATE]]' and/or `%c[DATE][%c[DATE]]'"
N msgstr ""
N "  %-3s  = Lista med \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\" och/eller "
N "\"%c[DATUM][%c[DATUM]]\""

G msgid "     Display only those fixed dates, whose text is matched by ARG"
G msgstr "     Visa bara de fasta datum, vars text överensstämmer med ARG"
N msgid "     Display only those fixed dates, whose text is matched by %s"
N msgstr "     Visa bara de fasta datum, vars text överensstämmer med %s"

G msgid "  ARG  = Any text you like, metacharacters are not respected"
G msgstr "  ARG  = Vilken text som helst, metatecken tas inte hänsyn till"
N msgid "  %-3s  = Any text you like, metacharacters are not respected"
N msgstr "  %-3s  = Vilken text som helst, metatecken tas inte hänsyn till"

G msgid "  ARG  = Any text respectively \"regular expression\" you like"
G msgstr "  ARG  = Vilken text eller \"reguljärt uttryck\" som helst"
N msgid "  %-3s  = Any text respectively \"regular expression\" you like"
N msgstr "  %-3s  = Vilken text eller \"reguljärt uttryck\" som helst"

G " [ARG]  = internal  Informations if program internal maximums are reached"
G " [ARG]  = internal  Information ifall programmets interna maxima uppnås"
N " [%-3s]  = internal  Informations if program internal maximums are "
N "reached"
N " [%-3s]  = internal  Information ifall programmets interna maxima uppnås"

G msgid "  ARG  = Highlighting sequence pairs separated by `%s' characters"
G msgstr "  ARG  = Framhävningssekvenspar skilda åt med \"%s\"-tecken"
N msgid "  %-3s  = Highlighting sequence pairs separated by `%s' characters"
N msgstr "  %-3s  = Framhävningssekvenspar skilda åt med \"%s\"-tecken"

G msgid "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Number of blocks"
G msgstr "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Antalet block"
N msgid "  %-3s  = 1|2|3|4|6|12  Number of blocks"
N msgstr "  %-3s  = 1|2|3|4|6|12  Antalet block"

G msgid "  ARG  = Email address"
G msgstr "  ARG  = E-postadress"
N msgid "  %-3s  = Email address"
N msgstr "  %-3s  = E-postadress"

G msgid "  ARG  = Single country code or list of country codes"
G msgstr "  ARG  = Enstaka landskod eller en lista med landskoder"
N msgid "  %-3s  = Single country code or list of country codes"
N msgstr "  %-3s  = Enstaka landskod eller en lista med landskoder"

G msgid "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
G msgstr "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden uttryckligen"
N msgid "  %-3s  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
N msgstr "  %-3s  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden uttryckligen"

G msgid "     Set order of date elements using the ARG format text"
G msgstr "     Sätt ordningen på datumelementen genom att använda formattexten ARG"
N msgid "     Set order of date elements using the %s format text"
N msgstr ""
N "     Sätt ordningen på datumelementen genom att använda formattexten %s"

G msgid "  ARG  = Define personal format. Respected format elements are:"
G msgstr "  ARG  = Definiera eget format. Formatelement som känns igen är:"
N msgid "  %-3s  = Define personal format. Respected format elements are:"
N msgstr "  %-3s  = Definiera eget format. Formatelement som känns igen är:"

G msgid "     # B      = Don't execute `%c%c[ARG]' shell commands"
G msgstr "     # B      = Utför inte skalkommandona \"%c%c[ARG]\""
N msgid "     # B      = Don't execute `%c%c[%s]' shell commands"
N msgstr "     # B      = Utför inte skalkommandona \"%c%c[%s]\""

G msgid "              ARG = february  Respect at `28-FEBRUARY'"
G msgstr "              ARG = february  Beakta den 28 FEBRUARI"
N msgid "              %-3s = february  Respect at `28-FEBRUARY'"
N msgstr "              %-3s = february  Beakta den 28 FEBRUARI"

G msgid "              ARG = march   Respect at `01-MARCH'"
G msgstr "              ARG = march   Beakta den 1 MARS"
N msgid "              %-3s = march   Respect at `01-MARCH'"
N msgstr "              %-3s = march   Beakta den 1 MARS"

G msgid "   ARG = Single file or list of files connected by `%s' characters"
G msgstr "   ARG = Enstaka fil eller lista med filer sammanbundna med \"%s\"-tecken"
N msgid "   %-3s = Single file or list of files connected by `%s' characters"
N msgstr "   %-3s = Enstaka fil eller lista med filer sammanbundna med \"%s\"-tecken"

G "%sb ARG = Year calendar with 1|2|3|4|6|12 blocks; %sH no = Disable "
G "highlighting"
G "%sb ARG = Årskalender med 1|2|3|4|6|12 block; %sH no = Stäng av "
G "framhävning"
N "%sb %-3s = Year calendar with 1|2|3|4|6|12 blocks; %sH no = Disable "
N "highlighting"
N "%sb %-3s = Årskalender med 1|2|3|4|6|12 block; %sH no = Stäng av framhävning"

G "%ss ARG = Starting day of week (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
G "%ss ARG = Första dagen i veckan (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
N "%ss %-3s = Starting day of week (%s = 0|today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
N "%ss %-3s = Första dagen i veckan (ARG = 0|today | %d|%s | %d|%s | ... | "
N "%d|%s)"

G "%sc|C[] = Fixed date list of file `.%s%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file "
G "ARG"
G "%sc|C[] = Fil med fasta datum \".%s%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen "
G "ARG"
N "%sc|C[] = Fixed date list of file `.%s%s'; %sf|F %s[%s%s%s...]=Use file %s"
N "%sc|C[] = Fil med fasta datum \".%s%s\"; %sf|F %s[%s%s%s...]=Använd filen "
N "%s"

G "%sc|C[] = Fixed date list of file `%s%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file ARG"
G "%sc|C[] = Fil med fasta datum \"%s%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen ARG"
N "%sc|C[] = Fixed date list of file `%s%s'; %sf|F %s[%s%s%s...]=Use file %s"
N "%sc|C[] = Fil med fasta datum \"%s%s\"; %sf|F %s[%s%s%s...]=Använd filen "
N "%s"

G msgid "Gregorian Reformation: %02d-%02d %s %0*d"
G msgstr "Gregorianska reformationen: %02d-%02d %s %0*d"
N msgid "Gregorian Reformation: %02d-%02d %s %0*d"
N msgstr "Gregorianska reformationen: %02d-%02d %s %0*d"

G msgid "Date format: (%s) `%s' (%s)"
G msgstr "Datumformat: (%s) \"%s\" (%s)"
N msgid "Date format: (%s) `%s' (%s)"
N msgstr "Datumformat: (%s) \"%s\" (%s)"

G msgid "Email bug reports to esken@uni-muenster.de"
G msgstr "Rapportera fel till esken@uni-muenster.de"
N msgid "Email bug reports to <esken@uni-muenster.de>"
N msgstr "Rapportera fel till <esken@uni-muenster.de>"

G msgid "or (if this fails) to bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu"
G "eller (om inte det går) till bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu\n"
G "Rapportera synpunkter på översättningen till sv@li.org"
N msgid "or (if this fails) to <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>."
N "eller (om inte det går) till <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>\n"
N "Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>"

G "Usage: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sij%sn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"
G "Användning: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sij%sn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"
N "Usage: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sijn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"
N "Användning: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sijn%sq%ssu%s}}] "
N "[[%s] [%s]]"

________________________________________________________________________
HELA KLABBET
________________________________________________________________________

# Swedish messages for gcal 2.40.
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1997.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcal 2.40\n"
"POT-Creation-Date: 1997-04-09 23:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 1997-05-08 20:55+0100\n"
"Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/file-io.c:1364 src/file-io.c:1382 src/file-io.c:1394 src/gcal.c:2758
#: src/rc-insert.c:1560
msgid ":"
msgstr "."

#: src/file-io.c:1495
#, c-format
msgid "Try to write %s `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att skriva %s \"%s\"... %s%s%s"

#: src/file-io.c:1497 src/file-io.c:1595 src/file-io.c:1609
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/file-io.c:1497 src/file-io.c:1595 src/file-io.c:1609
msgid "success"
msgstr "lyckades"

#: src/file-io.c:1592
#, fuzzy, c-format
msgid "Try to open%sresource file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att öppna%sresursfilen \"%s\"... %s%s%s"

#: src/file-io.c:1593
#, fuzzy
msgid " `HERE' "
msgstr " \"HÄR\" "

#: src/file-io.c:1606
#, c-format
msgid "Try to open (level: %02d) include file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att öppna (nivå: %02d) inkluderingsfil \"%s\"... %s%s%s"

#. e.g.: "OTHER",
#: src/gcal.c:522 src/gcal.c:667 src/gcal.c:1745
#, fuzzy
msgid "ARG"
msgstr "ARG"

#: src/gcal.c:1023
msgid "legal holidays"
msgstr "allmänna helgdagar"

#: src/gcal.c:1024
msgid "holidays"
msgstr "helgdagar"

#: src/gcal.c:1025
msgid "Mondays"
msgstr "måndagar"

#: src/gcal.c:1026
msgid "Tuesdays"
msgstr "tisdagar"

#: src/gcal.c:1027
msgid "Wednesdays"
msgstr "onsdagar"

#: src/gcal.c:1028
msgid "Thursdays"
msgstr "torsdagar"

#: src/gcal.c:1029
msgid "Fridays"
msgstr "fredagar"

#: src/gcal.c:1030
msgid "Saturdays"
msgstr "lördagar"

#: src/gcal.c:1031
msgid "Sundays"
msgstr "söndagar"

#: src/gcal.c:1032
msgid "Mondays...Thursdays"
msgstr "måndagar - torsdagar"

#: src/gcal.c:1033
msgid "Mondays...Fridays"
msgstr "måndagar - fredagar"

#: src/gcal.c:1075
msgid "Day group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Daggrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1076
msgid "Day number with leading zeroes"
msgstr "Dagnummer med inledande nollor"

#: src/gcal.c:1077
msgid "Day number with leading spaces"
msgstr "Dagnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1078
msgid "Day number with leading zeroes and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande nollor"

#: src/gcal.c:1079
msgid "Day number with leading spaces and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1080
msgid "Month group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Månadsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1081
msgid "Complete month name"
msgstr "Månadens fullständiga namn"

#: src/gcal.c:1082
msgid "Abbreviated month name (3 letters)"
msgstr "Månadens förkortade namn (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1083
msgid "Month number with leading zero"
msgstr "Månadsnummer med inledande nolla"

#: src/gcal.c:1084
msgid "Month number with leading space"
msgstr "Månadsnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1085
msgid "Year group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Årsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1086
msgid "Complete year number with leading zeroes"
msgstr "Fullständigt årtal med inledande nollor"

#: src/gcal.c:1087
msgid "Complete year number with leading spaces"
msgstr "Fullständigt årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1088
msgid "Last two digits of year number with leading zero"
msgstr "Sista två siffrorna i årtal med inledande nolla"

#: src/gcal.c:1089
msgid "Last two digits of year number with leading space"
msgstr "Sista två siffrorna i årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1090
msgid "Weekday name group (one member may be defined):"
msgstr "Namngrupp med veckodagar (en medlem kan definieras):"

#: src/gcal.c:1091
msgid "Complete weekday name"
msgstr "Veckodagens fullständiga namn"

#: src/gcal.c:1092
msgid "Abbreviated weekday name (3 letters)"
msgstr "Veckodagens förkortade namn (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1093
msgid "Abbreviated weekday name (2 letters)"
msgstr "Veckodagens förkortade namn (2 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1094
msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
msgstr "Framhävd grupp (alla medlemmar måste definieras):"

#: src/gcal.c:1095
msgid "Start of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Start på framhävningssekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:1096
msgid "End of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Slut på framhävningssekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:1097
msgid "Character replacement:"
msgstr "Ersättningstecken:"

#: src/gcal.c:1098
msgid "Space/blank (' ') character"
msgstr "Blanktecken (\" \")"

#: src/gcal.c:1099
msgid "Underscore ('_') character"
msgstr "Understrykningstecken (\"_\")"

#: src/gcal.c:1100
msgid "Percent ('%') character"
msgstr "Procenttecken (\"%\")"

#: src/gcal.c:1134
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: src/gcal.c:1135
msgid "U.S.A."
msgstr "USA"

#: src/gcal.c:1136
msgid "Great Britain"
msgstr "Storbritannien"

#: src/gcal.c:1595
msgid "default"
msgstr "standard"

#: src/gcal.c:1707
msgid "y"
msgstr "å"

#: src/gcal.c:1708
msgid "m"
msgstr "m"

#: src/gcal.c:1709
msgid "w"
msgstr "v"

#: src/gcal.c:1710
msgid "d"
msgstr "d"

#: src/gcal.c:1787 src/gcal.c:1802
msgid "environment variable"
msgstr "miljövariabel"

#: src/gcal.c:1951
#, c-format
msgid ""
"%s: command in environment variable `%s' found -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: kommando funnet i miljövariabeln \"%s\" -- %s\n"
"%s\n"

#: src/gcal.c:2190 src/gcal.c:4925 src/gcal2txt.c:298 src/gcal2txt.c:302
#: src/rc-use.c:1657 src/rc-use.c:1732 src/rc-use.c:1796 src/rc-use.c:1977
#: src/rc-utils.c:717 src/rc-utils.c:749 src/tcal.c:359 src/tcal.c:366
#: src/txt2gcal.c:298 src/txt2gcal.c:302 src/utils.c:661 src/utils.c:680
#: src/utils.c:706 src/utils.c:986
msgid "Internal"
msgstr "Intern"

#: src/gcal.c:2248
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %c%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum angivet -- %c%s\n"
"%s\n"

#: src/gcal.c:2582
msgid "response file"
msgstr "responsfil"

#: src/gcal.c:2582 src/gcal.c:2594
msgid "Created"
msgstr "Skapad"

#: src/gcal.c:2594
msgid "shell script"
msgstr "skalprogram"

#: src/gcal.c:2756
#, c-format
msgid "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
msgstr "E-post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"

#: src/gcal.c:3959 src/gcal.c:3983
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: src/gcal.c:5210
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig"

#: src/gcal.c:5219 src/gcal2txt.c:521 src/tcal.c:739 src/txt2gcal.c:523
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s'"
msgstr "%s: okänd flagga \"%s\""

#: src/gcal.c:5227
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %s"
msgstr "%s: felaktig flagga -- %s"

#: src/gcal.c:5235
#, c-format
msgid "%s: option `%s' doesn't allow an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" tar inget argument"

#: src/gcal.c:5244 src/tcal.c:715
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument"

#: src/gcal.c:5252
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %s"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %s"

#: src/gcal.c:5260 src/tcal.c:775
#, c-format
msgid "%s: option with invalid argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med felaktigt argument -- %s"

#: src/gcal.c:5267
#, c-format
msgid "%s: option with ambiguous argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med tvetydigt argument -- %s"

#: src/hd-data.c:893
msgid "Austrian"
msgstr "österrikiska"

#: src/hd-data.c:894
msgid "Australian"
msgstr "australiska"

#: src/hd-data.c:895
msgid "Belgian"
msgstr "belgiska"

#: src/hd-data.c:896
msgid "Canadian"
msgstr "kanadensiska"

#: src/hd-data.c:897
msgid "Swiss"
msgstr "schweiziska"

#: src/hd-data.c:898
msgid "Czech"
msgstr "tjeckiska"

#: src/hd-data.c:899
msgid "German"
msgstr "tyska"

#: src/hd-data.c:900
msgid "Danish"
msgstr "danska"

#: src/hd-data.c:901
msgid "Spanish"
msgstr "spanska"

#: src/hd-data.c:902
msgid "Finnish"
msgstr "finska"

#: src/hd-data.c:903
msgid "French"
msgstr "franska"

#: src/hd-data.c:904
msgid "British"
msgstr "brittiska"

#: src/hd-data.c:905
msgid "Greek"
msgstr "grekiska"

#: src/hd-data.c:906
msgid "Hungarian"
msgstr "ungerska"

#: src/hd-data.c:907
msgid "Italian"
msgstr "italienska"

#: src/hd-data.c:908
msgid "Mexican"
msgstr "mexikanska"

#: src/hd-data.c:909
msgid "Dutch"
msgstr "nederländska"

#: src/hd-data.c:910
msgid "Norwegian"
msgstr "norska"

#: src/hd-data.c:911
msgid "Polish"
msgstr "polska"

#: src/hd-data.c:912
msgid "Portuguese"
msgstr "portugisiska"

#: src/hd-data.c:913
msgid "Swedish"
msgstr "svenska"

#: src/hd-data.c:914
msgid "Slovenian"
msgstr "slovenska"

#: src/hd-data.c:915
msgid "Thai"
msgstr "thailändska"

#: src/hd-data.c:916
msgid "U.S. American"
msgstr "amerikanska"

#: src/hd-data.c:991
msgid "Std"
msgstr "Std"

#: src/hd-data.c:992
msgid "All Fool's Day"
msgstr "Första april"

#: src/hd-data.c:1063
msgid "Chr"
msgstr "Kr"

#: src/hd-data.c:1064
msgid "Trinity Sunday"
msgstr "Heliga trefaldighets dag"

#: src/hd-data.c:1068
msgid "St. Nicholas' Day"
msgstr "S:t Nikolaus dag"

#: src/hd-data.c:1071
msgid "4th Advent"
msgstr "4:e söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1074
msgid "3rd Advent"
msgstr "3:e söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1077
msgid "2nd Advent"
msgstr "2:a söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1081 src/hd-data.c:1084
msgid "1st Advent"
msgstr "1:a söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1216
msgid "Anzac Day"
msgstr "Anzacdagen"

#: src/hd-data.c:1273
msgid "Flemish Culture Day"
msgstr "Flamländska kulturdagen"

#: src/hd-data.c:1277
msgid "French Culture Day"
msgstr "Franska kulturdagen"

#: src/hd-data.c:1279
msgid "Dynasty Day"
msgstr "Dynastidagen"

#: src/hd-data.c:1336
msgid "Victoria Day"
msgstr "Viktoriadagen"

#: src/hd-data.c:1340
msgid "St. Jean Baptiste Day"
msgstr "S:t Jean Baptistes dag"

#: src/hd-data.c:1396
msgid "St. Berchtold's Day"
msgstr "S:t Berchtolds dag"

#: src/hd-data.c:1465
msgid "Czech People's May Uprising"
msgstr "Tjeckiska folkets majuppror"

#: src/hd-data.c:1470
msgid "Slav Missionaries Method's Day"
msgstr "Slaviska missionärernas dag"

#: src/hd-data.c:1475
msgid "Burning of Jan Hus"
msgstr "Jan Hus eldbegängelse"

#: src/hd-data.c:1477
msgid "Day of Students Revolt"
msgstr "Studentrevoltens dag"

#: src/hd-data.c:1548
msgid "Women's shrove day"
msgstr "Kvinnans fastedag"

#: src/hd-data.c:1553 src/hd-data.c:1557
msgid "German Unity Day"
msgstr "Dagen för Tysklands enande"

#: src/hd-data.c:1561
msgid "Day of Prayer and Repentance"
msgstr "Böne- och ångerdagen"

#: src/hd-data.c:1565
msgid "Death Sunday"
msgstr "Domsöndagen"

#: src/hd-data.c:1568
msgid "National Affliction Day"
msgstr "Nationell sorgedag"

#: src/hd-data.c:1644
msgid "Prayer Day"
msgstr "Bönedagen"

#: src/hd-data.c:1717
msgid "St. Josef's Day"
msgstr "S:t Josefs dag"

#: src/hd-data.c:1721
msgid "St. James' Day"
msgstr "S:t James dag"

#: src/hd-data.c:1890
msgid "Burns Night"
msgstr "Burns natt"

#: src/hd-data.c:1894
msgid "St. David's Day"
msgstr "S:t Davids dag"

#: src/hd-data.c:1896
msgid "Swallow Day"
msgstr "Svalans dag"

#: src/hd-data.c:1898
msgid "St. George's Day"
msgstr "S:t Görans dag"

#: src/hd-data.c:1900
msgid "Battle of Boyne"
msgstr "Slaget vid Boyne"

#: src/hd-data.c:1902
msgid "Grotto Day"
msgstr "Grottodagen"

#: src/hd-data.c:1904
msgid "St. Edward's Day"
msgstr "S:t Edwards dag"

#: src/hd-data.c:1907
msgid "Guy Fawke's Day"
msgstr "Guy Fawkes dag"

#: src/hd-data.c:2017
msgid "Feast of Our Theotokos"
msgstr "Theotokos högtid"

#: src/hd-data.c:2120
msgid "Ferragosto"
msgstr "Ferragosto"

#: src/hd-data.c:2124
msgid "St. Stephen's Day"
msgstr "S:t Stefans dag"

#: src/hd-data.c:2201
msgid "Benito Juarez Day"
msgstr "Benito Juarez dag"

#: src/hd-data.c:2205
msgid "Puebla's Battle"
msgstr "Slaget vid Puebla"

#: src/hd-data.c:2207
msgid "Teacher's Day"
msgstr "Lärarens dag"

#: src/hd-data.c:2209
msgid "President's Inform"
msgstr "Presidentens tal"

#: src/hd-data.c:2211
msgid "Independence proclamation"
msgstr "Oavhängighetsförklaringen"

#: src/hd-data.c:2213
msgid "Breed fusion Day"
msgstr "Skiftets dag"

#: src/hd-data.c:2215
msgid "Revolution Day"
msgstr "Revolutionsdagen"

#: src/hd-data.c:2217
msgid "Guadalupe Virgin's Day"
msgstr "Guadalupe Virgins dag"

#: src/hd-data.c:2279
msgid "Eindhoven's Liberation"
msgstr "Eindhovens befrielse"

#: src/hd-data.c:2284
msgid "Princess' Day"
msgstr "Prinsessans dag"

#: src/hd-data.c:2286
msgid "World Animal Day"
msgstr "Världsdjurdagen"

#: src/hd-data.c:2288
msgid "St. Nicholas' Eve"
msgstr "S:t Nikolaus afton"

#: src/hd-data.c:2354
msgid "Lapp National Holiday"
msgstr "Samernas nationaldag"

#: src/hd-data.c:2358
msgid "Union with Sweden dissolved"
msgstr "Unionsupplösningen med Sverige"

#: src/hd-data.c:2360
msgid "Olsok Eve"
msgstr "Olsok afton"

#: src/hd-data.c:2362
msgid "United Nations Day"
msgstr "FN-dagen"

#: src/hd-data.c:2429
msgid "Victory Day"
msgstr "Segerdagen"

#: src/hd-data.c:2567
msgid "St. Canute's Day"
msgstr "Tjugondag Knut"

#: src/hd-data.c:2571
msgid "The King's Name-Day"
msgstr "Konungens namnsdag"

#: src/hd-data.c:2573
msgid "The Crown Princesse's Name-Day"
msgstr "Kronprinsessans namnsdag"

#: src/hd-data.c:2575
msgid "Whitsun Eve"
msgstr "Pingstafton"

#: src/hd-data.c:2577
msgid "The Crown Princesse's Birthday"
msgstr "Kronprinsessans födelsedag"

#: src/hd-data.c:2579
msgid "The Queen's Name-Day"
msgstr "Drottningens namnsdag"

#: src/hd-data.c:2581
msgid "Gustavus Adolphus' Day"
msgstr "Gustav Adolfsdagen"

#: src/hd-data.c:2583
msgid "Nobel Day"
msgstr "Nobeldagen"

#: src/hd-data.c:2585
msgid "St. Lucia's Day"
msgstr "Luciadagen"

#: src/hd-data.c:2587
msgid "Holy Innocent's Day"
msgstr "Menlösa barns dag"

#: src/hd-data.c:2672
msgid "Culture Day"
msgstr "Kulturdagen"

#: src/hd-data.c:2676
msgid "National Resistance Day"
msgstr "Nationella motståndsrörelsens dag"

#: src/hd-data.c:2728
msgid "Coronation Day"
msgstr "Kröningsdagen"

#: src/hd-data.c:2798
msgid "Martin L. King's Day"
msgstr "Martin L. Kings dag"

#: src/hd-data.c:2803
msgid "President's Day"
msgstr "Presidentens dag"

#: src/hd-data.c:2805
msgid "St. Patrick's Day"
msgstr "S:t Patricks dag"

#: src/hd-data.c:2808
msgid "Armed Forces' Day"
msgstr "Militärens dag"

#: src/hd-data.c:2810
msgid "Flag Day"
msgstr "Flaggans dag"

#: src/hd-data.c:2813
msgid "Columbus Day"
msgstr "Columbus dag"

#: src/hd-data.c:2815
msgid "Halloween"
msgstr "Allhelgonaafton"

#: src/hd-data.c:2820
msgid "Election Day"
msgstr "Valdagen"

#: src/hd-data.c:2823
msgid "Veteran's Day"
msgstr "Veteranernas dag"

#: src/hd-data.c:2892
msgid "All Saints' Day"
msgstr "Allhelgonadagen"

#: src/hd-data.c:2920
msgid "All Souls' Day"
msgstr "Alla själars dag"

#: src/hd-data.c:2948
msgid "Ash Monday"
msgstr "Blåmåndag"

#: src/hd-data.c:2976
msgid "Ash Wednesday"
msgstr "Askonsdagen"

#: src/hd-data.c:3004
msgid "Armistice Day"
msgstr "Vapenstilleståndsdagen"

#: src/hd-data.c:3032
msgid "Bank Holiday"
msgstr "Bankfridag"

#: src/hd-data.c:3060
msgid "Boxing Day"
msgstr "Annandag jul"

#: src/hd-data.c:3088
msgid "Children's Day"
msgstr "Barnens dag"

#: src/hd-data.c:3116
msgid "Christmas Day"
msgstr "Juldagen"

#: src/hd-data.c:3144
msgid "Christmas Eve"
msgstr "Julafton"

#: src/hd-data.c:3172
msgid "Christ's Ascension Day"
msgstr "Kristi himmelsfärds dag"

#: src/hd-data.c:3200
msgid "Constitution Anniversary"
msgstr "Författningsdagen"

#: src/hd-data.c:3228
msgid "Easter Sunday"
msgstr "Påskdagen"

#: src/hd-data.c:3256
msgid "Easter Monday"
msgstr "Annandag påsk"

#: src/hd-data.c:3284
msgid "Father's Day"
msgstr "Fars dag"

#: src/hd-data.c:3312
msgid "Feast of Corpus Christi"
msgstr "Kristi kropps och blods högtid"

#: src/hd-data.c:3340
msgid "Good Friday"
msgstr "Långfredagen"

#: src/hd-data.c:3368
msgid "Good Saturday/Easter Eve"
msgstr "Påskafton"

#: src/hd-data.c:3396
msgid "Independence Day"
msgstr "Oavhängighetsdagen"

#: src/hd-data.c:3424
msgid "St. John's Day"
msgstr "S:t Johns dag"

#: src/hd-data.c:3452
msgid "St. John's Eve"
msgstr "S:t Johns afton"

#: src/hd-data.c:3480
msgid "The King's Birthday"
msgstr "Konungens födelsedag"

#: src/hd-data.c:3508
msgid "Labour Day"
msgstr "Första maj"

#: src/hd-data.c:3536
msgid "Liberation Day"
msgstr "Befrielsedagen"

#: src/hd-data.c:3564
msgid "Martinimas"
msgstr "Mårtensmässa"

#: src/hd-data.c:3592
msgid "Mary's Annunciation Day"
msgstr "Marie bebådelsedag"

#: src/hd-data.c:3620
msgid "Mary's Ascension Day"
msgstr "Marie himmelsfärds dag"

#: src/hd-data.c:3646
msgid "Mary's Immaculate Conception"
msgstr "Marie obefläckade avelse"

#: src/hd-data.c:3674
msgid "Maundy Thursday"
msgstr "Skärtorsdagen"

#: src/hd-data.c:3702
msgid "May Day"
msgstr "Majdagen"

#: src/hd-data.c:3730
msgid "Midsummer's Day"
msgstr "Midsommardagen"

#: src/hd-data.c:3758
msgid "Midsummer's Eve"
msgstr "Midsommarafton"

#: src/hd-data.c:3786
msgid "Mother's Day"
msgstr "Mors dag"

#: src/hd-data.c:3814
msgid "National Holiday"
msgstr "Nationell helgdag"

#: src/hd-data.c:3842
msgid "New Year's Day"
msgstr "Nyårsdagen"

#: src/hd-data.c:3870
msgid "Whitsunday/Pentecost"
msgstr "Pingstdagen"

#: src/hd-data.c:3898
msgid "Palm Sunday"
msgstr "Palmsöndagen"

#: src/hd-data.c:3926
msgid "Reformation Day"
msgstr "Reformationsdagen"

#: src/hd-data.c:3954
msgid "Remembrance/Memorial Day"
msgstr "Minnesdagen"

#: src/hd-data.c:3982
msgid "Republic Day"
msgstr "Republikens dag"

#: src/hd-data.c:4010
msgid "Shrove Tuesday/Mardi Gras"
msgstr "Fettisdagen"

#: src/hd-data.c:4038
msgid "Sylvester"
msgstr "Nyårsafton"

#: src/hd-data.c:4066
msgid "Thanksgiving"
msgstr "Tacksägelsedagen"

#: src/hd-data.c:4094
msgid "Epiphany/Three King's Day"
msgstr "Trettondedag jul"

#: src/hd-data.c:4122
msgid "The Queen's Birthday"
msgstr "Drottningens födelsedag"

#: src/hd-data.c:4150
msgid "St. Valentine's Day"
msgstr "Alla hjärtans dag"

#: src/hd-data.c:4178
msgid "Walpurgis Night"
msgstr "Valborgsmässoafton"

#: src/hd-data.c:4206
msgid "Whit Monday"
msgstr "Annandag pingst"

#: src/hd-data.c:4234
msgid "International Women's Day"
msgstr "Internationella kvinnodagen"

#: src/hd-use.c:513 src/hd-use.c:514
msgid " day"
msgstr " dag"

#: src/hd-use.c:811 src/hd-use.c:816 src/hd-use.c:819 src/hd-use.c:825
#: src/hd-use.c:828 src/hd-use.c:930 src/hd-use.c:1115
msgid "Eternal holiday list"
msgstr "Evighetskalender för helgdagar"

#: src/hd-use.c:815
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %0*d is A leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %0*d ÄR ett skottår"

#: src/hd-use.c:818
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %0*d is NO leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %0*d ÄR INTE ett skottår"

#: src/hd-use.c:824
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %d is A leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %d ÄR ett skottår"

#: src/hd-use.c:827
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %d is NO leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %d ÄR INTE ett skottår"

#: src/hd-use.c:1082
#, c-format
msgid " = %+4d day"
msgstr " = %+4d dag"

#: src/hd-use.c:1084
#, c-format
msgid " = %+4d days"
msgstr " = %+4d dagar"

#: src/hd-use.c:1114
#, c-format
msgid "%s%s contains %d maximum entries now!%s"
msgstr "%s%s innehåller nu %d maxposter!%s"

#: src/help.c:172
#, c-format
msgid "Compiled with %s%s for %s%s%s%s"
msgstr "Kompilerad med %s%s för %s%s%s%s"

#: src/help.c:202
#, c-format
msgid "%s: Use `%s %s' with one of these arguments"
msgstr "%s: Använd \"%s %s\" med ett av dessa argument"

#: src/help.c:277
#, c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cDATE] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cDATUM] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#: src/help.c:284
#, c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#: src/help.c:292
msgid "OPTION"
msgstr "FLAGGA"

#: src/help.c:1261
msgid "     Display help text and quit program"
msgstr "     Visa hjälptext och avsluta"

#: src/help.c:1274
msgid "     Display extended help text and quit program"
msgstr "     Visa utvidgad hjälptext och avsluta"

#: src/help.c:1288
msgid "     Display software license and quit program"
msgstr "     Visa programlicens och avsluta"

#: src/help.c:1296
msgid "     Display version number and quit program"
msgstr "     Visa versionsnummer och avsluta"

#: src/help.c:1304
#, c-format
msgid "     Create response file for the `%cFILE' option"
msgstr "     Skapa responsfil för \"%cFIL-flaggan\""

#: src/help.c:1306
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Store arguments of command line in file %s"
msgstr "  %-3s  = Lagra argumenten från kommandoraden i filen %s"

#: src/help.c:1315
msgid ""
"     Create shell script which contains the arguments of command line"
msgstr ""
"     Skapa ett skalprogram som innehåller argumenten från kommandoraden"

#: src/help.c:1317
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = File name of the shell script"
msgstr "  %-3s  = Skalprogrammets filnamn"

#: src/help.c:1327
msgid "     Define global date variable(s) \"dvar->a...d|f...s|u...|z\""
msgstr ""
"     Definiera globala datumvariabler \"dvar->a...d|f...s|u...|z\""

#: src/help.c:1329
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"  %-3s  = Definition of \"dvar%s`%s%s'\" separated by `%s' characters"
msgstr ""
"  %-3s  = Definition av \"dvar%s'%s%s'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1332
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sv a%s1127%sb%s054  Set `a' to Nov 27 and `b' to May 4"
msgstr ""
"      t.ex. %sv a%s1127%sb%s054  Sätt \"a\" till 27 nov och \"b\" "
"till 4 maj"

#: src/help.c:1341
msgid "     Export local date variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala datumvariabler från fil till fil"

#: src/help.c:1349
#, c-format
msgid "     Define global text variable(s) \"tvar->%ca...%cz\""
msgstr "     Definiera globala textvariabler \"tvar->%ca...%cz\""

#: src/help.c:1352
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"  %-3s  = Definition of \"tvar%s`text'\" separated by `%s' characters"
msgstr ""
"  %-3s  = Definition av \"tvar%s'text'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1355
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Set `%ca' to `foo' and `%cb' to "
"`bar'"
msgstr ""
"      t.ex. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Sätt \"%ca\" till \"foo\" och "
"\"%cb\" till \"bar\""

#: src/help.c:1365
msgid "     Export local text variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala textvariabler från fil till fil"

#: src/help.c:1373 src/help.c:1391
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"     Display only those fixed dates, whose date is not excluded by %s"
msgstr ""
"     Visa bara de fasta datum, som inte utesluts av %s"

#: src/help.c:1375
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = One or more of the following characters. If character"
msgstr "  %-3s  = Ett eller fler av följande tecken. Om tecknet"

#: src/help.c:1377
msgid "      is a LOWER CASE LETTER, it means a `non'-exclusion!"
msgstr "      är en GEMEN, betyder det \"icke uteslutning\"!"

#: src/help.c:1381
#, c-format
msgid "      %c = Exclusion of all %s"
msgstr "      %c = Uteslutning av %s"

#: src/help.c:1393
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = List of `%c[DATE][%c[DATE]]' and/or `%c[DATE][%c[DATE]]'"
msgstr ""
"  %-3s  = Lista med \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\" och/eller "
"\"%c[DATUM][%c[DATUM]]\""

#: src/help.c:1396
#, c-format
msgid "      expressions separated by `%s' characters"
msgstr "      uttryck skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1404
#, fuzzy, c-format
msgid "     Display only those fixed dates, whose text is matched by %s"
msgstr "     Visa bara de fasta datum, vars text överensstämmer med %s"

#: src/help.c:1407
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Any text you like, metacharacters are not respected"
msgstr "  %-3s  = Vilken text som helst, metatecken tas inte hänsyn till"

#: src/help.c:1409
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Any text respectively \"regular expression\" you like"
msgstr "  %-3s  = Vilken text eller \"reguljärt uttryck\" som helst"

#: src/help.c:1419
msgid "     Display some debug informations"
msgstr "     Visa lite felsökningsinformation"

#: src/help.c:1421
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" [%-3s]  = internal  Informations if program internal maximums are "
"reached"
msgstr ""
" [%-3s]  = internal  Information ifall programmets interna maxima uppnås"

#: src/help.c:1423
msgid ""
"     = handled   Like `internal' and file names which are handled"
msgstr "     = handled   Som \"internal\" plus filnamn som hanteras"

#: src/help.c:1425
msgid ""
"     = unhandled  Like `internal' and file names which are unhandled"
msgstr ""
"     = unhandled  Som \"internal\" plus filnamn som inte hanteras"

#: src/help.c:1427
msgid "     = all     Like `handled' and `unhandled' together"
msgstr "     = all     Som \"handled\" och \"unhandled\" tillsammans"

#: src/help.c:1429
msgid ""
"     = abort    Like `all' and abort if file name can't be handled"
msgstr ""
"     = abort    Som \"all\" men avbryt om filnamnet inte kan hanteras"

#: src/help.c:1437
msgid "     Use special format for calendar sheet"
msgstr "     Använd speciellt format för kalenderblad"

#: src/help.c:1439
msgid " [MOD]  = -  Use standard format for calendar sheet"
msgstr " [MOD]  = -  Använd standardformat för kalenderblad"

#: src/help.c:1447
msgid "     Use leap year rule of Eastern orthodox churches"
msgstr "     Använd regeln för skottår i ortodoxa kyrkan"

#: src/help.c:1455
msgid "     Provide calendar sheet with ISO week numbers"
msgstr "     Tillhandahåll kalenderblad med veckonummer"

#: src/help.c:1463
msgid "     Suppress output of calendar sheet explicitly"
msgstr "     Undertryck utmatning av kalenderblad explicit"

#: src/help.c:1474
#, fuzzy, c-format
msgid "     Direct output through external `%s' pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-sidvisare"

#: src/help.c:1477 src/help.c:1479
#, fuzzy
msgid "     Direct output through simple internal pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en enkel intern sidvisare"

#: src/help.c:1491
msgid "     Disable highlighting of text, holiday resp., actual day"
msgstr "     Stäng av framhävning av text, helgdagar resp. aktuell dag"

#: src/help.c:1501
msgid "     Forces highlighting sequences if output is redirected/piped"
msgstr "     Framtvinga framhävningssekvens om utdata styrs om"

#: src/help.c:1509
msgid ""
"     Set highlighting sequence pairs 1 (=actual day) and 2 (=holiday)"
msgstr ""
"     Sätt framhävningssekvenspar 1 (=aktuell dag) och 2 (=helgdag)"

#: src/help.c:1511
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Highlighting sequence pairs separated by `%s' characters"
msgstr "  %-3s  = Framhävningssekvenspar skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1514
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sH \\x2%s\\xAE  Use hex values 2 and AE for sequence 1"
msgstr ""
"      t.ex. %sH \\x2%s\\xAE  Använd hexvärdena 2 och AE för sekvens 1"

#: src/help.c:1517
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sH %s%s*%s*   Use characters `*' and `*' for sequence 2"
msgstr ""
"      t.ex. %sH %s%s*%s*   Använd tecknen \"*\" och \"*\" för "
"sekvens 2"

#: src/help.c:1526
msgid "     Modify format of year calendar"
msgstr "     Ändra format på årskalender"

#: src/help.c:1528
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = 1|2|3|4|6|12  Number of blocks"
msgstr "  %-3s  = 1|2|3|4|6|12  Antalet block"

#: src/help.c:1536
msgid "     Use consecutive day of year in calendar sheet"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på kalenderbladet"

#: src/help.c:1538
msgid " [MOD]  = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr ""
" [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/help.c:1546
msgid "     Use consecutive day of year in eternal holiday list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året i evighetskalendern"

#: src/help.c:1548 src/help.c:1559
msgid "  [MOD] = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr ""
" [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/help.c:1557
msgid "     Use consecutive day of year in fixed date list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på listan med fasta datum"

#: src/help.c:1568
msgid "     Set starting day of week"
msgstr "     Sätt dag som veckan börjar med"

#: src/help.c:1597
#, c-format
msgid "     Send output via `%s' program to user"
msgstr "     Skicka utdata via programmet \"%s\" till användare"

#: src/help.c:1599
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Email address"
msgstr "  %-3s  = E-postadress"

#: src/help.c:1611
#, c-format
msgid "     Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr ""
"     Visa evighetskalender för helgdagar (år i intervallet: %d - %d)"

#: src/help.c:1614
msgid " n    = Legal days and memorial days"
msgstr " n    = Allmänna helgdagar och minnesdagar"

#: src/help.c:1616
msgid "  N   = Legal days only"
msgstr "  N   = Enbart allmänna helgdagar"

#: src/help.c:1618 src/help.c:1757
#, c-format
msgid "  [MOD] = %s  Descending sort order"
msgstr "  [MOD] = %s  Fallande sorteringsordning"

#: src/help.c:1626
msgid "     Exclude title of eternal holiday list"
msgstr "     Evighetskalender för helgdagar utan titel"

#: src/help.c:1634
msgid "     Provide eternal holiday list without standard holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender utan standardhelgdagar"

#: src/help.c:1642
msgid "     Provide eternal holiday list with Christian holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender med kristna helgdagar"

#: src/help.c:1650
msgid "     Provide eternal holiday list with country specific holidays"
msgstr ""
"     Tillhandahåll en evighetskalender med landsspecifika helgdagar"

#: src/help.c:1652
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Single country code or list of country codes"
msgstr "  %-3s  = Enstaka landskod eller en lista med landskoder"

#: src/help.c:1654
#, c-format
msgid "      which are connected by `%s' characters"
msgstr "      som är sammanbundna med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1658
#, c-format
msgid "      %s = %s holidays"
msgstr "      %s = %s helgdagar"

#: src/help.c:1667
msgid "     Set period of Gregorian Reformation"
msgstr "     Ställ in perioden för gregorianska reformationen"

#: src/help.c:1669
#, c-format
msgid "     Actual respected period: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "     Aktuell tidsperiod: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:1675
#, c-format
msgid "  %-*d%*s = Set period to: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "  %-*d%*s = Sätt tidsperioden till: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:1681
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
msgstr "  %-3s  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden uttryckligen"

#: src/help.c:1690
#, fuzzy, c-format
msgid "     Set order of date elements using the %s format text"
msgstr ""
"     Sätt ordningen på datumelementen genom att använda formattexten %s"

#: src/help.c:1692
#, c-format
msgid "     Actual format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "     Aktuellt format: (%s) \"%s\" (%s)"

#: src/help.c:1693 src/help.c:2586
msgid "self-defined"
msgstr "eget"

#: src/help.c:1698
#, c-format
msgid "  %-6s = Set format to: `%s' (%s)"
msgstr "  %-6s = Sätt formatet till: \"%s\" (%s)"

#: src/help.c:1702
#, fuzzy, c-format
msgid "  %-3s  = Define personal format. Respected format elements are:"
msgstr "  %-3s  = Definiera eget format. Formatelement som känns igen är:"

#: src/help.c:1718
msgid "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version etc."
msgstr ""
"     Sätt programmets slutstatus till 127 vid --help, --version osv."

#: src/help.c:1727
msgid "+++ FIXED DATES +++"
msgstr "+++ FASTA DATUM +++"

#: src/help.c:1744
#, c-format
msgid "     Use standard resource file `.%s%s' for fixed date list"
msgstr ""
"     Använd standardresursfilen \".%s%s\" för listan med fasta datum"

#: src/help.c:1747
#, c-format
msgid "     Use standard resource file `%s%s' for fixed date list"
msgstr ""
"     Använd standardresursfilen \"%s%s\" för listan med fasta datum"

#: src/help.c:1751 src/help.c:2111
msgid "     Implies period: Today"
msgstr "     Medför tidsperioden: idag"

#: src/help.c:1753
msgid " c    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " c    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/help.c:1755
msgid ""
"  C   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exist, too"
msgstr "  C   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/help.c:1765
msgid ""
"  [MOD] = One or more of the following modifiers which are marked by #"
msgstr "  [MOD] = En eller fler av följande modifierare markerade med #"

#: src/help.c:1775
msgid "     # g[MOD]    = Group fixed dates by day using text MOD"
msgstr ""
"     # g[MOD]    = Gruppera fasta datum genom att använda texten MOD"

#: src/help.c:1786
msgid "     1. Representation of text"
msgstr "     1. Representation av text"

#: src/help.c:1795
#, fuzzy
msgid "             = Set width of the biorhythm text graphics"
msgstr "             = Sätt bredden på biorytmens textgrafik"

#: src/help.c:1797
#, c-format, fuzzy
msgid "              %-3s = %d...%d  Length of a single axis"
msgstr "              %-3s = %d - %d  Längden på en axel"

#: src/help.c:1806
#, fuzzy
msgid "             = Set height of the moonphase text graphics"
msgstr "             = Sätt höjden på månfasens textgrafik"

#: src/help.c:1808
#, c-format, fuzzy
msgid "              %-3s = %d...%d  Total number of lines"
msgstr "              %-3s = %d...%d  Totala antalet rader"

#: src/help.c:1817
msgid "     # a      = Display origin of fixed date"
msgstr "     # a      = Visa ursprunget till fast datum"

#: src/help.c:1825
msgid "     # A      = Display using alternative list format"
msgstr ""
"     # A      = Visa genom att använda ett alternativt listformat"

#: src/help.c:1833
#, fuzzy, c-format
msgid "     # B      = Don't execute `%c%c[%s]' shell commands"
msgstr "     # B      = Utför inte skalkommandona \"%c%c[%s]\""

#: src/help.c:1842
msgid "     # e      = Include legal days and memorial days"
msgstr "     # e      = Tag med allmänna helgdagar och minnesdagar"

#: src/help.c:1844
msgid "     # E      = Include legal days only"
msgstr "     # E      = Tag bara med allmänna helgdagar"

#: src/help.c:1852
msgid "     # k      = Display ISO week number"
msgstr "     # k      = Visa veckonummer"

#: src/help.c:1860
msgid "     # o      = Omit repeating date part of fixed dates"
msgstr "     # o      = Utelämna del av datumet som upprepas"

#: src/help.c:1868
#, fuzzy
msgid "     # U      = Suppress date part of fixed dates"
msgstr "     # U      = Utelämna datumdelen av fasta datum"

#: src/help.c:1876
msgid "     # x      = Exclude title of fixed date list"
msgstr "     # x      = Lista med fasta datum utan titel"

#: src/help.c:1884
msgid "     # z      = Display consecutive number of fixed date"
msgstr "     # z      = Visa fortlöpande fasta datum"

#: src/help.c:1892
msgid ""
"     # Z      = Display dates, for which fixed dates doesn't exist"
msgstr "     # Z      = Visa dagar, som saknar fasta datum"

#: src/help.c:1900
msgid "     2. Respected period"
msgstr "     2. Aktuell tidsperiod"

#: src/help.c:1909
msgid "             = Manage `29-FEBRUARY' in non-leap years"
msgstr "             = Hantera 29 FEBRUARI under icke skottår"

#.
#. *** Translators, please don't translate the word `february',
#. *** because it is used textually AS IS as an option argument.
#.
#: src/help.c:1915
#, fuzzy, c-format
msgid "              %-3s = february  Respect at `28-FEBRUARY'"
msgstr "              %-3s = february  Beakta den 28 FEBRUARI"

#.
#. *** Translators, please don't translate the word `march',
#. *** because it is used textually AS IS as an option argument.
#.
#: src/help.c:1921
#, fuzzy, c-format
msgid "              %-3s = march   Respect at `01-MARCH'"
msgstr "              %-3s = march   Beakta den 1 MARS"

#: src/help.c:1929
msgid ""
"     # d      = Include actual date if list of periods is "
"generated"
msgstr ""
"     # d      = Tag med aktuellt datum om periodlista skapas"

#: src/help.c:1937
msgid ""
"     # l      = Generate list of periods instead of a single "
"period"
msgstr ""
"     # l      = Skapa periodlista i stället för en enstaka period"

#: src/help.c:1951
msgid "     # Nd      = Single absolute day N"
msgstr "     # Nd      = Enstaka dag N"

#: src/help.c:1953
#, c-format
msgid "     # %cdN     = Single absolute day N"
msgstr "     # %cdN     = Enstaka dag N"

#: src/help.c:1956
msgid "     # NMOD     = Single day N relative to today"
msgstr "     # NMOD     = Enstaka dag N relativt idag"

#: src/help.c:1958
#, c-format
msgid "       MOD      = %s  Forwards"
msgstr "       MOD      = %s  Framåt"

#: src/help.c:1960
#, c-format
msgid "              = %s  Backwards"
msgstr "              = %s  Bakåt"

#: src/help.c:1963
msgid "     # Nw      = Complete week N"
msgstr "     # Nw      = Hel vecka N"

#: src/help.c:1965
msgid ""
"              N = 0    1st week / last week of previous year"
msgstr ""
"              N = 0    1:a veckan / sista veckan föregående "
"år"

#: src/help.c:1967
msgid "              N = 1...52  1st...52nd week (always)"
msgstr "              N = 1 - 52  1:a - 52:a veckan (alltid)"

#: src/help.c:1969
msgid "              N = 53    53rd week (sometimes)"
msgstr "              N = 53    53:e veckan (ibland)"

#: src/help.c:1971
msgid "              N = 99    Last week"
msgstr "              N = 99    Sista veckan"

#: src/help.c:1974
#, c-format
msgid "     # `%s%s'    = Single day `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"    = Enstaka dag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/help.c:1978
#, c-format
msgid "     # `%s%s'N   = Single N'th weekday `%s' of month `%s'"
msgstr ""
"     # \"%s%s\"N   = Enstaka N:e veckodag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/help.c:1981
#, c-format
msgid "              N = 1...4  1st...4th weekday `%s' (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 4  1:a - 4:e veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/help.c:1983
#, c-format
msgid "              N = 5    5th weekday `%s' (sometimes)"
msgstr "              N = 5    5:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/help.c:1985
#, c-format
msgid "              N = 9    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 9    Sista veckodagen \"%s\""

#: src/help.c:1988
#, c-format
msgid "     # %cdN`%s'   = Single N'th weekday `%s'"
msgstr "     # %cdN\"%s\"   = Enstaka N:e veckodag \"%s\""

#: src/help.c:1991
#, c-format
msgid ""
"              N = 1...51  1st...51st weekday `%s' (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 51  1:a - 51:a veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/help.c:1993
#, c-format
msgid ""
"              N = 52|53  52|53rd weekday `%s' (sometimes)"
msgstr ""
"              N = 52|53  52|53:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/help.c:1995
#, c-format
msgid "              N = 99    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 99    Sista veckodagen \"%s\""

#: src/help.c:1998
#, c-format
msgid "     # %cwN`%s'   = Single weekday `%s' of N'th week"
msgstr "     # %cwN\"%s\"   = Enstaka veckodag \"%s\" i N:e veckan"

#: src/help.c:2001
#, c-format
msgid ""
"              N = 0    `%s' which isn't located in 1st week"
msgstr ""
"              N = 0    \"%s\" som inte finns i 1:a veckan"

#: src/help.c:2003
#, c-format
msgid ""
"              N = 1...51  `%s' of 1st...51st week (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 51  \"%s\" i 1:a - 51:a veckan (alltid)"

#: src/help.c:2005
#, c-format
msgid ""
"              N = 52|53  `%s' of 52|53rd week (sometimes)"
msgstr ""
"              N = 52|53  \"%s\" i 52:a|53:e veckan (ibland)"

#: src/help.c:2007
#, c-format
msgid "              N = 99    `%s' of last week"
msgstr "              N = 99    \"%s\" i sista veckan"

#: src/help.c:2010
#, c-format
msgid "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Single day N relative to Easter Sunday"
msgstr "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt påskdagen"

#: src/help.c:2014
#, c-format
msgid ""
"     # %c%c[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to Easter Sunday"
msgstr ""
"     # %c%c[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt påskdagen"

#: src/help.c:2018
#, c-format
msgid "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Single day N relative to today's date"
msgstr "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt dagens datum"

#: src/help.c:2022
#, c-format
msgid ""
"     # %c%c[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to today's date"
msgstr ""
"     # %c%c[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt dagens datum"

#: src/help.c:2026
#, c-format
msgid "     # %c?[[%s|%s]N]  = Single day N relative to date variable"
msgstr "     # %c?[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt datumvariabel"

#: src/help.c:2030
#, c-format
msgid ""
"     # %c?[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to date variable"
msgstr ""
"     # %c?[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt datumvariabel"

#: src/help.c:2037
msgid "     # t|T     = List tomorrow"
msgstr "     # t|T     = Lista imorgon"

#: src/help.c:2051
msgid "     # w|W[MOD]   = List complete week"
msgstr "     # w|W[MOD]   = Lista hela veckan"

#: src/help.c:2053
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of week"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på veckan"

#: src/help.c:2056
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of week"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på veckan"

#: src/help.c:2073
msgid "     # m|M[MOD]   = List complete month"
msgstr "     # m|M[MOD]   = Lista hela månaden"

#: src/help.c:2075
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of month"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på månaden"

#: src/help.c:2078
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of month"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på månaden"

#: src/help.c:2095
msgid "     # y|Y[MOD]   = List complete year"
msgstr "     # y|Y[MOD]   = Lista hela året"

#: src/help.c:2097
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of year"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på året"

#: src/help.c:2100
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of year"
msgstr "              = %s  Lista från igår till början på året"

#: src/help.c:2109
msgid "     Use alternative file(s) instead of standard resource file"
msgstr "     Använd alternativ(a) fil(er) i stället för standardresursfil"

#: src/help.c:2113
msgid " f    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " f    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/help.c:2115
msgid ""
"  F   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exist, too"
msgstr "  F   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/help.c:2117
#, fuzzy, c-format
msgid "   %-3s = Single file or list of files connected by `%s' characters"
msgstr ""
"   %-3s = Enstaka fil eller lista med filer sammanbundna med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:2126
#, fuzzy
msgid "     Define additional resource file line"
msgstr "     Definiera ytterligare rader i resursfilen"

#: src/help.c:2128
#, c-format, fuzzy
msgid "  %-3s  = Any possible resource file line"
msgstr "  %-3s  = Vilken resursfilrad som helst"

#: src/help.c:2139
#, c-format
msgid "%cDATE"
msgstr "%cDATUM"

#: src/help.c:2144
msgid "Use given `DATE' instead of today's date"
msgstr "Använd angivet \"DATUM\" i stället för dagens datum"

#: src/help.c:2146
#, c-format
msgid ""
"Date format: %s[%s[%s|%s[N]]], %s%c%c|%c|dvar[[%s|%s]N[%s]], %s%cdN[%s]"
msgstr ""
"Datumformat: %s[%s[%s|%s[N]]], %s%c%c|%c|dvar[[%s|%s]N[%s]], %s%cdN[%s]"

#: src/help.c:2150
#, c-format
msgid "       %s%cwN[%s], month name[%s], weekday name[N] or %s"
msgstr ""
"       %s%cwN[%s], namn på månad[%s], namn på veckodag[N] eller %s"

#: src/help.c:2161
#, c-format
msgid "%cFILE"
msgstr "%cFIL"

#: src/help.c:2166
msgid "Preload options and commands from `FILE'"
msgstr "Läs flaggor och kommandon från \"FIL\""

#: src/help.c:2172
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"

#: src/help.c:2176
#, c-format
msgid "%s    = Month in range: %d...%d"
msgstr "%s    = Månad i intervallet: %d - %d"

#: src/help.c:2178
#, c-format
msgid "            or: month name | %s | %s%s | %s%s | %s%s"
msgstr "            eller: namn på månad | %s | %s%s | %s%s | %s%s"

#: src/help.c:2182
#, c-format
msgid "      List:  %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr "      Lista:   %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2185
#, c-format
msgid "      Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"
msgstr "      Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"

#: src/help.c:2191
#, c-format
msgid "%s%*s  = Year in range: %d...%d"
msgstr "%s%*s  = År i intervallet: %d - %d"

#: src/help.c:2195
#, c-format
msgid "      List:  [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr "      Lista:   [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2198
#, c-format
msgid "      Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr "      Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2301
#, c-format
msgid ""
"%sh|hh  = Help screen; %sL = License; %sV = Version; %su = Suppress "
"calendar sheet"
msgstr ""
"%sh|hh  = Hjälpfönster; %sL = Licens; %sV = Version; %su = Undertryck "
"kalenderblad"

#: src/help.c:2304
#, c-format
msgid "%si[-]  = Special calendar format; "
msgstr "%si[-]  = Speciellt kalenderformat; "

#: src/help.c:2306
#, c-format
msgid "%sp = Simple pager; "
msgstr "%sp = Enkel sidvisare; "

#.
#. *** Translators, please don't translate the word `yes',
#. *** because it is used textually AS IS as an option argument.
#.
#: src/help.c:2313
#, c-format
msgid "%sH yes = Use highlighting"
msgstr "%sH yes = Använd framhävning"

#.
#. *** Translators, please don't translate the word `no',
#. *** because it is used textually AS IS as an option argument.
#.
#: src/help.c:2320
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%sb %-3s = Year calendar with 1|2|3|4|6|12 blocks; %sH no = Disable "
"highlighting"
msgstr ""
"%sb %-3s = Årskalender med 1|2|3|4|6|12 block; %sH no = Stäng av framhävning"

#: src/help.c:2323
#, c-format
msgid "%sj[]  = Output of consecutive day of year (Modifiers: [b n nb"
msgstr ""
"%sj[]  = Utmatning av fortlöpande dagar på året (Modifierare: [b n nb"

#.
#. *** Translators, please don't translate the word `today',
#. *** because it is used textually AS IS as an option argument.
#.
#: src/help.c:2336 src/help.c:2344
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%ss %-3s = Starting day of week (%s = 0|today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
msgstr ""
"%ss %-3s = Första dagen i veckan (ARG = 0|today | %d|%s | %d|%s | ... | "
"%d|%s)"

#: src/help.c:2348
#, c-format
msgid "%sn|N[%s] = Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr ""
"%sn|N[%s] = Visa evighetskalender för helgdagar (År i intervallet: %d - %d)"

#: src/help.c:2353
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%sc|C[] = Fixed date list of file `.%s%s'; %sf|F %s[%s%s%s...]=Use file %s"
msgstr ""
"%sc|C[] = Fil med fasta datum \".%s%s\"; %sf|F %s[%s%s%s...]=Använd filen "
"%s"

#: src/help.c:2356
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%sc|C[] = Fixed date list of file `%s%s'; %sf|F %s[%s%s%s...]=Use file %s"
msgstr ""
"%sc|C[] = Fil med fasta datum \"%s%s\"; %sf|F %s[%s%s%s...]=Använd filen "
"%s"

#: src/help.c:2364
#, c-format
msgid ""
"%s  = Month in range: %d...%d         List: "
"%s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr ""
"%s  = Månad i intervallet: %d - %d      Lista: "
"%s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2368
#, c-format
msgid ""
"          or: month name|%s[%s|%s|%s]  Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"
msgstr ""
"          eller: namn på månad|%s[%s|%s|%s]  Intervall: "
"%s[%s%s]%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2372
#, c-format
msgid ""
"%s = Year in range: %d...%d%*s%*s      List: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr ""
"%s = År i intervallet: %d - %d%*s%*s     Lista: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2376
#, c-format
msgid ""
"                        Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr ""
"                        Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2420
msgid "This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, korrekthet eller"

#: src/help.c:2422
msgid "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
msgstr "användbarhet. Jag tar av princip inte ansvar för NÅGON skada eller"

#: src/help.c:2424
msgid "or explicit), which result from using or handling my software."
msgstr "förlust (direkt eller indirekt), som användandet eller handhavandet"

#: src/help.c:2426
msgid "If you use this software, you agree without any exception to this"
msgstr "av mitt program gett upphov till. Om du använder detta program,"

#: src/help.c:2428
msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
msgstr "accepterar du utan undantag detta avtal!!"

#: src/help.c:2431
msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify"
msgstr ""
"Detta program är fri programvara; du får distribuera det och/eller modifiera"

#: src/help.c:2433
msgid "it under the terms of the `GNU General Public License' as published by"
msgstr "det under villkoren i \"GNU General Public License\" utfärdade av"

#: src/help.c:2435
msgid "the `Free Software Foundation'; either version 2, or (at your option)"
msgstr ""
"\"Free Software Foundation\"; antingen version 2, eller (om du så önskar)"

#: src/help.c:2437
msgid "any later version."
msgstr "en senare version."

#: src/help.c:2440
msgid "You should have received a copy of the `GNU General Public License'"
msgstr "Du skall ha fått en kopia av \"GNU General Public License\""

#: src/help.c:2442
msgid "along with this program; if not, write to the:"
msgstr "tillsammans med detta program; om inte, skriv till:"

#: src/help.c:2477
msgid "Compilation options:"
msgstr "Kompileringsflaggor:"

#: src/help.c:2576
#, fuzzy, c-format
msgid "Gregorian Reformation: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "Gregorianska reformationen: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:2585
#, fuzzy, c-format
msgid "Date format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "Datumformat: (%s) \"%s\" (%s)"

#: src/gcal2txt.c:145 src/help.c:2596 src/tcal.c:203 src/txt2gcal.c:145
#, fuzzy
msgid "Email bug reports to <esken@uni-muenster.de>"
msgstr "Rapportera fel till <esken@uni-muenster.de>"

#: src/gcal2txt.c:147 src/help.c:2598 src/tcal.c:205 src/txt2gcal.c:147
#, fuzzy
msgid "or (if this fails) to <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>."
msgstr ""
"eller (om inte det går) till <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>"

#: src/help.c:2623
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sijn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"
msgstr ""
"Användning: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sijn%sq%ssu%s}}] "
"[[%s] [%s]]"

#: src/help.c:2648
#, c-format
msgid "Use `%s %s' or "
msgstr "Använd \"%s %s\" eller "

#: src/help.c:2650
#, c-format
msgid "`%s %s|[%s?]' for more information."
msgstr "\"%s %s|[%s?]\" för mer information."

#: src/gcal2txt.c:179 src/help.c:2744 src/tcal.c:237 src/txt2gcal.c:179
msgid "This is free software; see the source for copying conditions."
msgstr "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor"

#: src/gcal2txt.c:181 src/help.c:2746 src/tcal.c:239 src/txt2gcal.c:181
msgid "There is NO warranty, without even the implied warranty of"
msgstr "Det finns INGEN garanti, ej heller någon underförstådd garanti om"

#: src/gcal2txt.c:183 src/help.c:2748 src/tcal.c:241 src/txt2gcal.c:183
msgid "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr "SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL"

#: src/help.c:2778
#, c-format
msgid ":%*s The GNU calendar program ("
msgstr ":%*s GNUs kalenderprogram ("

#: src/help.c:2816
#, c-format
msgid ""
"  +++ If you specify two digits for the year I DON'T assume %2d%s +++"
msgstr "  +++ Om du anger året med två siffror ANTAR JAG INTE %2d%s +++"

#: src/help.c:2819
#, c-format
msgid "  +++ `%s' is free software, enjoy  =8^) +++"
msgstr "  +++ \"%s\" är \"fri programvara\". Mycket nöje!  =8^) +++"

#: src/help.c:2950 src/help.c:3132
msgid " 4.0 or 4.02"
msgstr " 4.0 eller 4.02"

#: src/help.c:2962 src/help.c:3144
msgid " later than 5.0"
msgstr " senare än 5.0"

#: src/help.c:2977 src/help.c:3155
msgid "++ 3.0 or later"
msgstr "++ 3.0 eller senare"

#: src/help.c:3008 src/help.c:3288
msgid "5.1 or earlier"
msgstr "5.1 eller tidigare"

#: src/help.c:3015 src/help.c:3295 src/help.c:3501 src/help.c:3599
msgid "unknown compiler"
msgstr "okänd kompilator"

#: src/help.c:3058 src/help.c:3179 src/help.c:3340 src/help.c:3375
#: src/help.c:3519 src/help.c:3550 src/help.c:3629 src/help.c:3867
msgid " on "
msgstr " på "

#: src/help.c:3103
msgid "(bad version)"
msgstr "(dålig version)"

#: src/help.c:3169
msgid "unknown compiler (SDK?)"
msgstr "okänd kompilator (SDK?)"

#: src/help.c:3247
msgid " later than 4.5"
msgstr " senare än 4.5"

#: src/help.c:3261
msgid "++ 1.0 or later"
msgstr "++ 1.0 eller senare"

#: src/help.c:3273
msgid " 1.0 or 1.5?"
msgstr " 1.0 eller 1.5?"

#: src/help.c:3420
msgid "unknown "
msgstr "okänd "

#: src/help.c:3437
#, c-format
msgid "version %d.%d"
msgstr "version %d.%d"

#: src/help.c:3444 src/help.c:3492 src/help.c:3672
#, c-format
msgid "version %d"
msgstr "version %d"

#: src/help.c:3450
msgid "unknown version"
msgstr "okänd version"

#: src/help.c:3459
#, c-format
msgid " on %s"
msgstr " på %s"

#: src/help.c:3465
msgid " unknown date"
msgstr " okänt datum"

#: src/help.c:3611
#, c-format
msgid " (%.4s for Alpha)"
msgstr " (%.4s för Alpha)"

#: src/help.c:3618
#, c-format
msgid " (%.4s for VAX)"
msgstr " (%.4s för VAX)"

#: src/help.c:3784
msgid " (NetBSD before 0.9)"
msgstr " (NetBSD före 0.9)"

#: src/help.c:3784
msgid " (NetBSD 1.2 or later)"
msgstr " (NetBSD 1.2 eller senare)"

#: src/help.c:3795
msgid " (FreeBSD 2.0 or later)"
msgstr " (FreeBSD 2.0 eller senare)"

#: src/help.c:3802
msgid " (BSD/386 1.1 or later)"
msgstr " (BSD/386 1.1 eller senare)"

#: src/print.c:618 src/print.c:997 src/print.c:1042
msgid "CW"
msgstr "VE"

#: src/print.c:642
msgid "Week"
msgstr "Vecka"

#: src/rc-insert.c:1543
msgid "pm"
msgstr "em"

#: src/rc-insert.c:1552
msgid "am"
msgstr "fm"

#: src/rc-insert.c:1904
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute command in file `%s'\n"
"Line: %ld %s"
msgstr ""
"Kan inte utföra kommando i filen \"%s\"\n"
"Rad: %ld %s"

#: src/rc-insert.c:1926
#, c-format
msgid ""
"Command executed (exit code=%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"Kommando utfört (exit-kod=%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/rc-use.c:478
#, fuzzy
msgid "Emo"
msgstr "Emo"

#: src/rc-use.c:479
#, fuzzy
msgid "Int"
msgstr "Int"

#: src/rc-use.c:480
#, fuzzy
msgid "Phy"
msgstr "Fys"

#: src/rc-use.c:988 src/rc-use.c:1087
msgid "`Eternal holiday list'"
msgstr "\"Evighetskalender för helgdagar\""

#: src/rc-use.c:1714 src/rc-use.c:1778
msgid "`Internal'"
msgstr "\"Intern\""

#: src/rc-use.c:1935
msgid "Fixed date list"
msgstr "Lista med fasta datum"

#: src/rc-use.c:2117
#, c-format
msgid " ; Week %s"
msgstr " ; Vecka %s"

#: src/rc-use.c:2131
#, fuzzy, c-format
msgid "Week %s"
msgstr "Vecka %s"

#: src/rc-utils.c:728 src/rc-utils.c:757
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum angivet -- %s\n"
"%s\n"

#: src/rc-utils.c:3308
#, c-format
msgid "Leap-day set to `%02d-%s' in file `%s'."
msgstr "Skottdagen satt till \"%02d-%s\" i filen \"%s\"."

#: src/rc-utils.c:3315
#, c-format
msgid "Line %ld: %s"
msgstr "Rad %ld: %s"

#: src/rc-utils.c:4242
#, c-format
msgid "Date variable `%c' undefined in file `%s'."
msgstr "Datumvariabeln \"%c\" odefinierad i filen \"%s\"."

#: src/rc-utils.c:4249
#, c-format
msgid "Invalid date value (variable `%c') in file `%s'."
msgstr "Felaktigt datum (variabeln \"%c\") i filen \"%s\"."

#: src/rc-utils.c:4269
#, c-format
msgid "Argument `%s' of command line ignored"
msgstr "Argumentet \"%s\" på kommandoraden ignorerat"

#: src/rc-utils.c:4271
#, c-format
msgid "Line %ld ignored: %s"
msgstr "Rad %ld ignorerad: %s"

#: src/rc-utils.c:4279
msgid "Abort!"
msgstr "Avbryt!"

#: src/regexp.c:239
msgid "NULL argument"
msgstr "NULL-argument"

#: src/regexp.c:256
msgid "regexp too big"
msgstr "reguttr för stort"

#: src/regexp.c:265
msgid "out of space"
msgstr "brist på utrymme"

#: src/regexp.c:343
msgid "too many ()"
msgstr "för många ()"

#: src/regexp.c:386 src/regexp.c:393
msgid "unmatched ()"
msgstr "omaka ()"

#: src/regexp.c:399
msgid "junk on end"
msgstr "skräp på slutet"

#: src/regexp.c:474
msgid "*+ operand could be empty"
msgstr "*+ operanden kan vara tom"

#: src/regexp.c:509
msgid "nested *?+"
msgstr "sammanflätade *?+"

#: src/regexp.c:566
msgid "invalid [] range"
msgstr "felaktigt []-intervall"

#: src/regexp.c:580
msgid "unmatched []"
msgstr "omaka []"

#: src/regexp.c:598
msgid "internal urp"
msgstr "internt urk"

#: src/regexp.c:608
msgid "?+* follows nothing"
msgstr "?+* följer inte efter någonting"

#: src/regexp.c:617
msgid "trailing \\"
msgstr "avslutande \\"

#: src/regexp.c:634
msgid "internal disaster"
msgstr "intern katastrof"

#: src/regexp.c:810
msgid "NULL parameter"
msgstr "NULL-parameter"

#: src/regexp.c:820
msgid "corrupted program"
msgstr "skadat program"

#: src/regexp.c:1080
msgid "memory corruption"
msgstr "minnesfel"

#: src/regexp.c:1097
msgid "corrupted pointers"
msgstr "felaktig pekare"

#: src/regexp.c:1142
msgid "internal foulup"
msgstr "internt fel"

#: src/regexp.c:1216
#, c-format
msgid "start `%c' "
msgstr "start \"%c\" "

#: src/regexp.c:1222
msgid "anchored "
msgstr "förankrad "

#: src/regexp.c:1228
#, c-format
msgid "must have \"%s\""
msgstr "måste ha \"%s\""

#: src/regexp.c:1310
msgid "corrupted opcode"
msgstr "skadad opcode"

#: src/tty.c:528
#, c-format
msgid "<Return> for more , <%s> to quit..."
msgstr "<Vagnretur> för mer , <%s> för att avsluta..."

#: src/tty.c:1137
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not found"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej funnen"

#: src/tty.c:1149
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not set"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej satt"

#: src/tty.c:1191
msgid ""
"\n"
"`termcap' file not found"
msgstr ""
"\n"
"\"termcap\"-fil ej funnen"

#: src/tty.c:1201
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Unknown terminal type defined in `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Okänd terminaltyp definierad i \"%s\""

#: src/gcal2txt.c:275 src/tcal.c:333 src/txt2gcal.c:275 src/utils.c:473
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: abort, "
msgstr ""
"\n"
"%s: avbryt, "

#: src/utils.c:594
#, c-format
msgid ""
"invalid year for computing Easter Sundays date\n"
"Year must be in range (%d...%d)"
msgstr ""
"felaktigt år för att kunna beräkna datum för påskdagen\n"
"Året måste vara i intervallet (%d - %d)"

#: src/gcal2txt.c:293 src/tcal.c:354 src/txt2gcal.c:293 src/utils.c:598
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: virtual memory exhausted (%s=%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: virtuellt minne slut (%s=%d)"

#: src/utils.c:603
#, c-format
msgid ""
"invalid date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"del av datum felaktig i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:607
#, c-format
msgid ""
"invalid month field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt månadsfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:611
#, c-format
msgid ""
"invalid day field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt dagfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:615
#, c-format
msgid ""
"malformed %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:619
#, c-format
msgid ""
"invalid recursive/cyclic %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig rekursiv/cyklisk %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:623
#, c-format
msgid "file `%s' not found"
msgstr "filen \"%s\" ej funnen"

#: src/utils.c:626
#, c-format
msgid ""
"invalid N'th weekday field(%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt N:e veckodagsfält(%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:630
#, c-format
msgid ""
"missing `whitespace' character after date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"blanktecken saknas efter datumdelen i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:635
#, c-format
msgid ""
"illegal date variable operation in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:639
#, c-format
msgid ""
"illegal date variable operation (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#: src/utils.c:646
#, c-format
msgid ""
"file `%s' can't be written\n"
"Storage media full!"
msgstr ""
"filen \"%s\" kan inte skrivas\n"
"Lagringsmediet fullt!"

#: src/utils.c:651
#, c-format
msgid "sending eMail to `%s' have failed"
msgstr "att skicka e-post till \"%s\" misslyckades"

#: src/utils.c:653 src/utils.c:670
#, c-format
msgid ""
"\n"
"`%s' line %ld: "
msgstr ""
"\n"
"\"%s\" rad %ld: "

#: src/utils.c:660
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') `%s%d' have failed"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") \"%s%d\" misslyckades"

#: src/utils.c:668
#, c-format
msgid "read error in file `%s'"
msgstr "läsfel i filen \"%s\""

#: src/utils.c:675
#, c-format
msgid ""
"illegal character in response file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"ogiltigt tecken i responsfilen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal2txt.c:297 src/tcal.c:358 src/txt2gcal.c:297 src/utils.c:679
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') invalid value for table size `sizeof %s>%d'"
msgstr ""
"\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ogiltigt värde på tabellstorleken \"sizeof %s>%d\""

#: src/utils.c:683
#, c-format
msgid "(`%s') date format `%s' is invalid"
msgstr "(\"%s\") datumformatet \"%s\" är felaktigt"

#: src/utils.c:688
#, c-format
msgid ""
"illegal text variable definition in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:692
#, c-format
msgid ""
"illegal text variable definition (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#: src/utils.c:699
#, c-format
msgid "%s in search pattern `%s'"
msgstr "%s i sökmönstret \"%s\""

#: src/utils.c:701
#, c-format
msgid "invalid search pattern `%s' specified"
msgstr "felaktigt sökmönster \"%s\" specificerat"

#: src/gcal2txt.c:301 src/tcal.c:365 src/txt2gcal.c:301 src/utils.c:705
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') unmanaged error (%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ej hanterbart fel (%d)"

#: src/gcal2txt.c:324 src/tcal.c:388 src/txt2gcal.c:324 src/utils.c:728
#, c-format, fuzzy
msgid ""
"\n"
"%s: program aborted by signal %d\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: programmet avbrutet av signalen %d\n"

#: src/utils.c:1385
msgid "th"
msgstr ":e"

#: src/utils.c:1385
msgid "st"
msgstr ":a"

#: src/utils.c:1385
msgid "nd"
msgstr ":a"

#: src/utils.c:1385
msgid "rd"
msgstr ":e"

#: src/utils.c:1430 src/utils.c:1459 src/utils.c:1489
msgid "invalid day"
msgstr "felaktig dag"

#: src/utils.c:1431
msgid "Mon"
msgstr "mån"

#: src/utils.c:1431
msgid "Tue"
msgstr "tis"

#: src/utils.c:1431
msgid "Wed"
msgstr "ons"

#: src/utils.c:1431
msgid "Thu"
msgstr "tor"

#: src/utils.c:1432
msgid "Fri"
msgstr "fre"

#: src/utils.c:1432
msgid "Sat"
msgstr "lör"

#: src/utils.c:1432
msgid "Sun"
msgstr "sön"

#: src/utils.c:1460
msgid "Mo"
msgstr "må"

#: src/utils.c:1460
msgid "Tu"
msgstr "ti"

#: src/utils.c:1460
msgid "We"
msgstr "on"

#: src/utils.c:1460
msgid "Th"
msgstr "to"

#: src/utils.c:1461
msgid "Fr"
msgstr "fr"

#: src/utils.c:1461
msgid "Sa"
msgstr "lö"

#: src/utils.c:1461
msgid "Su"
msgstr "sö"

#: src/utils.c:1490
msgid "Monday"
msgstr "måndag"

#: src/utils.c:1490
msgid "Tuesday"
msgstr "tisdag"

#: src/utils.c:1490
msgid "Wednesday"
msgstr "onsdag"

#: src/utils.c:1490
msgid "Thursday"
msgstr "torsdag"

#: src/utils.c:1491
msgid "Friday"
msgstr "fredag"

#: src/utils.c:1491
msgid "Saturday"
msgstr "lördag"

#: src/utils.c:1491
msgid "Sunday"
msgstr "söndag"

#: src/utils.c:1525 src/utils.c:1562
msgid "invalid month"
msgstr "felaktig månad"

#: src/utils.c:1526
msgid "Jan"
msgstr "jan"

#: src/utils.c:1526
msgid "Feb"
msgstr "feb"

#: src/utils.c:1526
msgid "Mar"
msgstr "mar"

#: src/utils.c:1526
msgid "Apr"
msgstr "apr"

#: src/utils.c:1526 src/utils.c:1564
msgid "May"
msgstr "maj"

#: src/utils.c:1526
msgid "Jun"
msgstr "jun"

#: src/utils.c:1527
msgid "Jul"
msgstr "jul"

#: src/utils.c:1527
msgid "Aug"
msgstr "aug"

#: src/utils.c:1527
msgid "Sep"
msgstr "sep"

#: src/utils.c:1527
msgid "Oct"
msgstr "okt"

#: src/utils.c:1527
msgid "Nov"
msgstr "nov"

#: src/utils.c:1527
msgid "Dec"
msgstr "dec"

#: src/utils.c:1563
msgid "January"
msgstr "januari"

#: src/utils.c:1563
msgid "February"
msgstr "februari"

#: src/utils.c:1563
msgid "March"
msgstr "mars"

#: src/utils.c:1564
msgid "April"
msgstr "april"

#: src/utils.c:1564
msgid "June"
msgstr "juni"

#: src/utils.c:1565
msgid "July"
msgstr "juli"

#: src/utils.c:1565
msgid "August"
msgstr "augusti"

#: src/utils.c:1565
msgid "September"
msgstr "september"

#: src/utils.c:1566
msgid "October"
msgstr "oktober"

#: src/utils.c:1566
msgid "November"
msgstr "november"

#: src/utils.c:1566
msgid "December"
msgstr "december"

#: src/tcal.c:199
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [--help | --version] | [--shift=[+|-]NUMBER] [ARGUMENT...]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [--help | --version] | [--shift=[+|-]TAL] [ARGUMENT...]\n"

#: src/tcal.c:362
#, c-format
msgid "shift value `%s' is invalid"
msgstr "skiftvärdet \"%s\" är felaktigt"

#: src/tcal.c:864
#, c-format
msgid "%s: error during program execution of `%s'\n"
msgstr "%s: fel när programmet \"%s\" kördes\n"

#: src/txt2gcal.c:141
#, c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [TEXT-FILE | -] [DATE-PART]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [TEXTFIL | -] [DATUMDEL]\n"

#: src/gcal2txt.c:562 src/txt2gcal.c:564
#, c-format
msgid "%s: no regular file\n"
msgstr "%s: ingen normal fil\n"

#: src/gcal2txt.c:570 src/txt2gcal.c:572
#, c-format
msgid "%s: file not found\n"
msgstr "%s: filen ej funnen\n"

#: src/gcal2txt.c:141
#, c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [RESOURCE-FILE | -]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [RESURSFIL | -]\n"

=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.