Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-04 14:23:14

Göran Uddeborg skrev:
> >  #: addr2line.c:77
> > N msgid ""
> > N " The options are:\n"
> > N " -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
> > N " -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
> 
> > N " Flaggorna är:\n"
> > N " -b --target=<bfdnamn> Sätt formatet på binärfilen\n"
> > N " -e --exe=<k€€rfil>   Sätt in-filens namn (standard är a.out)\n"
> 
> Ordet "set" är lite lurigt, det finns inte en översättning som passar
> överallt. Här känns "sätt" lite konstigt tycker jag. Vad sägs om
> "välj" eller "ange"?

Jag sätter det till 'välj'. ;-)

> >  #: ar.c:635
> >  msgid "Value for `N' must be positive."
> > G msgstr "Argument till \"N\" måste vara positivt."
> > N msgstr "\"N\":s argument måste vara positivt."
> 
> Var det verkligen en förbättring? Var det något vi diskuterade sist,
> eller varför har du ändrat?

Jag minns inte, fattar inte och gillar inte. Så jag ändrar
glatt tillbaks.

> >  #: ar.c:1285
> >  #, c-format
> >  msgid "no entry %s in archive %s!"
> > G msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
> > N msgstr "ingen %s i arkiv %s!"
> 
> Och samma sak här, varför har du ändrat?

Det som sätts<tm> in för %s är namn på filer i ett
ar-arkiv, vanligen en samling .o-filer som bildar ett bibliotek
för statisk länkning. Så alternativen är:

 G) Kan inte foo bar: ingen post compat.o i arkiv hej.a
 N) Kan inte foo bar: ingen compat.o i arkiv hej.a

Detta är enda stället i ar där de använder 'entry'
(förutom en variant av samma felmeddelande, som jag
naturligtvis missat att ta bort 'post' i). På alla andra
ställen använder de 'file'.

Jag tycker helt enkelt inte att det blir något svenskt flyt
i konstruktionen. Jmfr "Lägg fram bestick gaffel till
gäst Göran." Men det kan ju vara lika gott att följa
originalet och ha ryggen fri. Jag ändrar tillbaks till den
gamla varianten.

> >  #: arsup.c:86
> >  #, c-format
> >  msgid "No entry %s in archive.\n"
> > G msgstr "Ingen post %s i arkivet.\n"
> > N msgstr "Ingen %s i arkivet.\n"
> 
> D:o

"

> >  #: coffdump.c:473
> > N msgid ""
> > N " The options are:\n"
> > N " -h --help       Display this information\n"
> > N " -v --version      Display the program's version\n"
> > N "\n"
> > N msgstr ""
> > N " The options are:\n"
> > N " -h --help       Visa denna hjälp\n"
> > N " -v --version      Visa programmets versionsinformation\n"
> > N "\n"
> 
> "The options are" glömde du visst översätta! :-)

Det blev " Flaggorna är:\n".

> >  #: coffdump.c:541 srconv.c:2052 sysdump.c:831
> >  msgid "no input file specified"
> > G msgstr "ingen indatafil angavs"
> > N msgstr "ingen in-fil valdes"
> 
> "Indatafil" eller "infil" går bra båda delarna, men något bindestreck
> vill jag inte ha!

Borta!

[...]
> Detta är några fall som Jan inte redan nämnt där bindestrecket bör tas bort.

Alla 'in-*' och 'ut-*', 'huvud-*' och 'stubb-*' är nu
bindestreckslösa.

> >  #: dllwrap.c:508
> >  msgid "  --dry-run       Show what needs to be run\n"
> > G msgstr "  --dry-run       Gör inget annat än att visa vad som måste köras\n"
> > N msgstr ""
> > N "  --dry-run       Gör inget annat än att visa vad som måste köras\n"
> 
> Varför tillägget "Gör inget annat än att"?

Namnet på flaggan --dry-run förmedlar information om att
inget "riktigt" kommer att utföras, och jag ville få med
den informationen i översättningen.

> >  #: dllwrap.c:802
> >  msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
> > G msgstr "Ange minst en av flaggorna -o eller --dllname"
> > N msgstr "Tillför minst en av flaggorna -o eller --dllname"
> 
> Jag skulle nog varit lite närmar orginalet, och skrivit "(Du) måste
> ange ..." istället för "Tillför ...".

Blev: "Du måste minst ge en av flaggorna -o eller --dllname".

> >  #: nlmconv.c:282 srconv.c:2043
> >  msgid "input and output files must be different"
> > G msgstr "utdatafilen måste vara en annan än indatafilen"
> > N msgstr "in- och ut- måste vara olika filer"
> 
> Alternativt: "in- och utfilen måste vara olika"?

Så jag måste alltså redigera utfilen lite så att den blir
olik infilen? Hmm, "in- och utfilen måste vara osamma" :-)
Jag tror jag låter det stå som det är, om det inte kommer
in fler protester.

> > N "   --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
> > N "                  Add <prefix> to start of every allocatable\n"
> > N "                   section name\n"
> > N "   --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
> > N "                  Börja varje allokerbar-sektions namn med\n"
> > N "                   <prefix>\n"
> 
> Här vill jag också ha bort bindestrecket i översättningen, men här
> skall det vara ett blanktecken istället. "... allokerbar sektions
> ..." alltså.

Jag är inte helt insatt i vad programmet gör. Är sektionen
(oavsett sort) allokerbar, eller är det en sektion av sorten
'allokerbar' -- alltså med allokerbar data i sig? Jag får
försöka ta reda på det.

> >  " -j --only-section <namn>    Kopiera endast sektion <namn> till utdatan\n"
> > N "   --add-gnu-debuglink=<fil>   Lägg till gnu_debuglink-sektion till <fil>\n"
> >  " -R --remove-section <namn>   Ta bort sektion <namn> från utdatan\n"
> 
> Det ser ut som förklaringen av den nya flaggan blivit förskjutet ett
> tecken åt höger.

Dåligt av mig att missa det.

> > G "   --redefine-sym <gam>=<ny>  Definiera om symbolen med namn <gam> till <ny>\n"
> > N "   --redefine-sym <gam>=<ny>  Definiera om symbolnamn <gam> till <ny>\n"
> 
> Med den nya kortare förklaringen får du faktiskt plats att skriva ut
> "gammal" i sin helhet.

Men då blir det inkonsekvent med de övriga 'gam'. Jag låter
det vara.

> > N "   --redefine-syms <fil>     --redefine-sym för alla symbolpar i <fil>\n"
> >  "   --srec-len <nr>       Begränsa längden på genererade S-poster\n"
> 
> Den nya är förskjuten ett steg igen.

Jag har bytt till en textredigerare med variabel bredd på
typsnittet. Jag växlar till fast (men gigantisk) bredd
emellanåt för att kontrollera, men uppenbarligen missar
jag ibland. Jag ska se om jag inte kan hitta ett acceptabelt
typsnitt med fast bredd, eller skriva ett halvsmart testskript
för automatisk kontroll.

> > G " -g -S --strip-debug       Remove all debugging symbols\n"
> > N " -g -S -d --strip-debug      Remove all debugging symbols & sections\n"
> > G " -g -S --strip-debug       Ta bort alla felsökningssymboler\n"
> > N " -g -S -d --strip-debug      Rensa bort alla felsökningssymboler\n"
> 
> Du missade tillägget att även sektioner tas bort nu.

Oops. Tillagt.

> >  #: objcopy.c:1088
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: garbage at end of line %d"
> > N msgstr "%s:%d skräp i slutet på raden"
> > N 
> >  #: objcopy.c:1091
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: missing new symbol name at line %d"
> > N msgstr "%s:%d nytt symbolnamn saknas"
> > N 
> >  #: objcopy.c:1101
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: premature end of file at line %d"
> > N msgstr "%s:%d ofullständigt slut på filen"
> 
> Du ändrar stil här. Vad är anledningen? Det skulle väl fungerat med
> t.ex. "... i slutet på rad %d" på svenska.

Det är lättare att tolka fil:rad med reguljära uttryck.
Många program kan även känna igen sådan utdata automatiskt
och öppna filer på rätt rad med en gång. Jag kanske
skulle felrapportera till gnu att de borde ändra i originalet.

> >  #: objcopy.c:2856
> >  msgid "byte number must be less than interleave"
> > G msgstr "bytenummer måste vara mindre än antalet byte i intervallet"
> > N msgstr "byte-nr måste vara mindre än antalet byte i intervallet"
> 
> Hmm, det står "interleave", inte "interval". Men det kanske ändå är
> bäst översättning, jag har inget bra förslag.

Programmet filtrerar ut _endast_ en byte ur staplade
"intervall", fast man kan välja vilken byte (mätt från
intervallens början) som ska kopieras. Det arrangerar
alltså inte om samtliga byte till en un-interleaved ordning.
Jag vet inte varför och vad det ska vara bra för och vad
'interleave' heter på svenska, men om någon vet tar jag
tacksamt emot förklaringar till alla tre.

	> >  #: readelf.c:507
	> >  #, c-format
	> > N msgid "Unable to read in 0x%x bytes of %s\n"
	> > N msgstr "Kan inte läsa in 0x%x byte %s\n"
	> 
	> Bör du inte ha något efter "byte" före namnet här? "Från", "av" eller
	> "ur" borde fungera.

Det sista %s-et är det som ska läsas in. Jmfr "Two pounds
of apples" / "Två kg äpplen", "16 bytes of section headers" /
"16 byte sektionshuvuden".

> > N " -u --unwind      Display the unwind info (if present)\n"
> > N " -u --unwind      Visa tilbakarullningsinformationen (om den finns)\n"
> 
> "tillbaka" felstavat

Fixat.

> > N " -V --version-info   Display the version sections (if present)\n"
> > N " -V --version-info   Visa versionssektionen (om den finns)\n"
> 
> Orginalet är i plural: versionssektionerna

Blev: "Visa versionssektioner (om de finns)".

> > N " --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=ranges,=macro,=frames,=str,=loc]\n"
> > N "             Display the contents of DWARF2 debug sections\n"
> 
> > N " --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=ranges,=macro,=frames,=str,=loc]\n"
> > N "             Visa innehållet i DWARF2-felsökningssektionern\n"
> 
> "felsökningssektioner" utan "n" på slutet

Fixat.

> >  #: readelf.c:3861
> > N msgid ""
> > N " [Nr] Name       Type      Addr   Off  Size  ES Flg Lk Inf Al\n"
> > N msgstr ""
> > N " [Nr] Namn       Typ       Adr   Off  Strl  PS Flg Lk Inf Ju\n"
> 
> Där är väl ett "Ju(stering" du glömt ändra till "Li(njering".

Ah, tack! Blev ett "Li" istället. Får se om jag kanske
ändrar tillbaks till "jämn gräns".

> >  #: readelf.c:3963
> >  msgid ""
> >  "Key to Flags:\n"
> >  " W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)\n"
> >  " I (info), L (link order), G (group), x (unknown)\n"
> >  " O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)\n"
> >  msgstr ""
> >  "Nyckel till flaggorna:\n"
> >  " W (skriv), A (allokera), X (exekvera), M (förena), S (strängar)\n"
> >  " I (info), L (länkordning), G (grupp), x (okänd)\n"
> > G " O (extra OS-bearbetning krävs) o (OS-specifik), p (processorspecifik)\n"
> > N " O (extra OS-bearbetning krävs) o (OS-specifik), p (processor-specifik)\n"
> 
> Tag bort bindestrecket i processorspecifik igen. Det skall inte vara där.

Borta.

> >  #: readelf.c:4031
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> >  "\n"
> > N "'%s' relocation section at offset 0x%lx contains %ld bytes:\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> > N "%ss omadresseringssektion på offset 0x%lx innehåller %ld byte:\n"
> 
> Det där extra s:et efter "%s" skall inte vara där, antar jag?
> Orginalet har apostrofer runt namnet, du skall inte ha med
> citationstecken i översättningen?

Jag läste fel i originalet och tolkade det som en
genitivappostrof, och tyckte de var dumma och skulle
felrapportera. Nu slipper jag skäma ut mig i min felrapport
till gnu. Tack!

Blev: "\"%s\" omadresseringssektion på offset 0x%lx innehåller %ld byte:\n".

> >  #. Now display the statements.
> >  #: readelf.c:6752
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  " Line Number Statements:\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> > G " Radnummersatser:\n"
> > N " Radnumersatser:\n"
> 
> Det var ju rätt innan: nummer stavas med två "m".

Nu är det rätt igen.

> >  #: readelf.c:6768
> >  #, c-format
> >  msgid " Special opcode %d: advance Address by %d to 0x%lx"
> > G msgstr " Särskild op-kod %d: öka adressen med %d till 0x%lx"
> > N msgstr " Särskilld op-kod %d: öka adressen med %d till 0x%lx"
> 
> Motsvarande, särskild stavas med ett "l".
> 
> Har du kört något rättstavningsprogram baklänges? :-)

Jag vet inte. Jag minns inte. Tokigt värre. :-)

> >  #: readelf.c:10187
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "Library list section '%s' contains %lu entries:\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Bibliotekslistsektion \"%s\" innehåller %ld poster:\n"
> 
> %lu, inte %ld, i orginalet. (Kör "msgfmt -c -v" så upptäcker den
> sådant här.)

Fixat.

Ah, ett sådant program letade jag efter. Jag hade för
mig att det hette pocheck, men så var det alltså inte.
Nu slipper jag skriva färdigt mitt perlskript som skulle
göra sådana automatiska kontroller.

Fanns det inte något program som hette postat också,
som vidade hur många (o)översatta/fuzzy fraser en po-fil
innehöll?

> > N " -o|-d|-x --radix={8|10|16}     Display numbers in octal, decimal or hex\n"
> > N " -o|-d|-h --radix={8|10|16}     Visa tal oktalt, decimalt eller hexadecimalt\n"
> 
> Flaggan för hexadecimalt är "x", inte "h", enligt orginalet.

Men, hur har jag lyckats med det där? Fixat.

> >  #: windres.c:833
> > N msgid "invalid option -f\n"
> > N msgstr "Ogiltig flagga -f\n"
> 
> Ingen versal begynnelsebokstav i orginalet

Gjord gemen.


Tusen tack för granskningen!


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.