Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 12:33:00

tis 2003-03-04 klockan 12.26 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: src/cp.c:249
> > >  msgid ""
> > >  "\n"
> > >  "As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
> > >  "options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
> > >  "regular file.\n"
> > >  msgstr ""
> > >  "\n"
> > >  "Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och\n"
> > > G "backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en "
> > > G "existerande\n"
> > > N "backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en existerande\n"
> > >  "normal fil.\n"
> > 
> > Kanske "befintlig" istället för "existerande"? Kan gälla fler ställen.
> 
> Är "befintlig" bättre än "existerande"? Jag säger inte att det är
> sämre, men varför behöver det ändras?

Tycker det låter bättre, och vill minnas att vi haft en diskussion om
existerande/befintlig tidigare, där "befintlig" blev det som
accepterades. Men det är inget fel i existerande.


> > >  #: src/join.c:172
> > >  msgid ""
> > >  "\n"
> > >  "Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored,\n"
> > >  "else fields are separated by CHAR. Any FIELD is a field number counted\n"
> > >  "from 1. FORMAT is one or more comma or blank separated specifications,\n"
> > > G "each being `SIDE.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
> > > N "each being `FILENUM.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
> > >  "the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all\n"
> > >  "separated by CHAR.\n"
> > >  msgstr ""
> > >  "\n"
> > >  "Om inte -t TECKEN är givet, separeras fält av föregående mellanslag\n"
> > >  "som ignoreras, annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett\n"
> > >  "fältnummer räknat från 1. FORMAT är en eller flera specifikationer\n"
> > > G "separerade med komma eller mellanslag, var och en är \"SIDA.FÄLT\" eller\n"
> > > G "\"0\". Normalvärdet för FORMAT matar ut de förenade fälten, de\n"
> > > N "separerade med komma eller mellanslag, var och en är \"FILNUM.FÄLT\"\n"
> > > N "eller \"0\". Normalvärdet för FORMAT matar ut de förenade fälten, de\n"
> > >  "kvarvarande fälten från FIL1, de kvarvarande fälten från FIL2, allt\n"
> > >  "separerat med TECKEN.\n"
> > 
> > Kanske "åtskilda" istället för "separerade"? Kan gälla fler ställen.
> 
> Samma sak här, varför är det bättre?

"Åtskild" ser bättre ut bara tycker jag.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.