Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 12:26:49

Christian Rose writes:
> lör 2003-02-22 klockan 23.39 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/cp.c:249
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  "As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
> >  "options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
> >  "regular file.\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> >  "Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och\n"
> > G "backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en "
> > G "existerande\n"
> > N "backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en existerande\n"
> >  "normal fil.\n"
> 
> Kanske "befintlig" istället för "existerande"? Kan gälla fler ställen.

Är "befintlig" bättre än "existerande"? Jag säger inte att det är
sämre, men varför behöver det ändras?

> >  #: src/join.c:172
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  "Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored,\n"
> >  "else fields are separated by CHAR. Any FIELD is a field number counted\n"
> >  "from 1. FORMAT is one or more comma or blank separated specifications,\n"
> > G "each being `SIDE.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
> > N "each being `FILENUM.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
> >  "the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all\n"
> >  "separated by CHAR.\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> >  "Om inte -t TECKEN är givet, separeras fält av föregående mellanslag\n"
> >  "som ignoreras, annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett\n"
> >  "fältnummer räknat från 1. FORMAT är en eller flera specifikationer\n"
> > G "separerade med komma eller mellanslag, var och en är \"SIDA.FÄLT\" eller\n"
> > G "\"0\". Normalvärdet för FORMAT matar ut de förenade fälten, de\n"
> > N "separerade med komma eller mellanslag, var och en är \"FILNUM.FÄLT\"\n"
> > N "eller \"0\". Normalvärdet för FORMAT matar ut de förenade fälten, de\n"
> >  "kvarvarande fälten från FIL1, de kvarvarande fälten från FIL2, allt\n"
> >  "separerat med TECKEN.\n"
> 
> Kanske "åtskilda" istället för "separerade"? Kan gälla fler ställen.


Samma sak här, varför är det bättre?

> >  #: src/stat.c:703
> > N msgid ""
> > N " %D  Device number in hex\n"
> > N " %d  Device number in decimal\n"
> > N " %F  File type\n"
> > N " %f  raw mode in hex\n"
> > N " %G  Group name of owner\n"
> > N " %g  Group ID of owner\n"
> > N msgstr ""
> > N " %D  Enhetsnummer hexadecimalt\n"
> > N " %d  Enhetsnummer decimalt\n"
> > N " %F  Filtyp\n"
> > N " %f  tillståndet rått hexadecimalt\n"
> > N " %G  Gruppnamn på ägare\n"
> > N " %g  Gruppid på ägare\n"
> 
> Kanske ska felrapportera det gemena r:et?
> Det var de enda kommentarerna jag hade.

Ja, det kan du ha rätt i. Jag skickar en rapport.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.