Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 12:26:37

Mattias Dahlberg writes:
> Göran Uddeborg skrev:
> > #: src/copy.c:162 src/du.c:335
> > #, c-format
> > msgid "cannot access %s"
> > msgstr "kan komma åt %s"
> 
> "kan INTE komma åt %s"

Oj! Tack.

> 
> > #: src/copy.c:616
> > #, c-format
> > msgid "%s: overwrite %s? "
> > msgstr "%s: skriv över %s? "
> 
> "skrivA över" skulle nog jag välja eftersom det är en fråga.

Ok. Med viss tvekan ändrar jag det och det besläktade meddelandet
intill.

> > #: src/copy.c:893
> > #, c-format
> > msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
> > msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"
> 
> Den kanske kan, men inte vill. Ett förslag är "kommer inte att ersätta nyss
> skapade..."

Ja, det blir bättre. Jag använder dessutom "skriva över" genomgående,
jag upptäckte att jag vacklat lite mellan att översätta "overwrite"
med "skriva över" och "ersätta".

> > #: src/copy.c:974
> > #, c-format
> > msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
> > msgstr "kan inte flytta katalog på icke-katalog: %s -> %s"
> 
> "på" låter lite konstigt i sammanhanget.

Tja, vad vill du ha istället? Jag tänker mig det som att man inte kan
placera en katalog ovanpå en fil som redan finns där, för att det är
upptaget.

Orginalet har ju "onto" vilket väl betyder just "upp på". (Eller för
all del "ner på", men definitivt en position på något.)

> > #: src/copy.c:1099
> > #, c-format
> > msgid "cannot copy a directory, %s, into itself, %s"
> > msgstr "kan inte kopiera en katalog, %s, på sig själv, %s"
> 
> Dito.

D:o

> > #: src/csplit.c:1524
> > msgid ""
> > "\n"
> > " INTEGER      copy up to but not including specified line number\n"
> > " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> > " %REGEXP%[OFFSET]  skip to, but not including a matching line\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > " HELTAL        kopiera till men ej med angivet radnummer\n"
> > " /MÖNSTER/[AVSTÅND]  kopiera till men ej med en rad som matchar\n"
> > " %MÖNSTER%[AVSTÅND]  hoppa över till men ej med, en rad som matchar\n"
> 
> Jag tolkar "copy up to but not including specified line" som att kopiering
> sker upp till angivet radnummer, men inte till och *med* angivet radnummer.
> I så fall kanske "ej med angivet radnummer" skulle ändras till "ej inklusive
> angivet radnummer" eller dylikt. De andra flaggorna tolkar jag som att
> kopiering sker upp till (inte till och med) matchande REGEXP.

Det var så jag menade med "ej med". Men om du tycker det är oklart så
kan jag skriva "inklusive" istället.

> > "By default, date pads numeric fields with zeroes. GNU date recognizes\n"
> > "the following modifiers between `%' and a numeric directive.\n"
> >
> > "Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date förstår\n"
> > "följande bestämningstecken mellan \"%\" och en numerisk anvisning.\n"
> 
> Dubbelt mellanslag. Kanske även "modifierare"?

Ok för båda.

> > #: src/date.c:468
> > msgid "cannot set date"
> > msgstr "kan inte ställa klockan"
> 
> "ställa datum"?

Så säger man väl inte på svenska; det är klockan man ställer, inte
tiden. Olika språkbruk för samma sak. Ändrar inte.

> 
> > "These option names may not be abbreviated.\n"
> >
> > "Dessa flaggors namn kan inte förkortas.\n"
> 
> "Dessa flaggnamn" kanske låter bättre.

Ok.

> > #: src/join.c:866
> > msgid "both files cannot be standard input"
> > msgstr "bägge filerna kan inte vara standard in"
> 
> "Båda" istället för "bägge"?

Förstår inte riktigt varför, men om du vill så.

> > #: src/kill.c:274
> > #, c-format
> > msgid "%s: invalid process id"
> > msgstr "%s: ogiltigt processid"
> 
> "process-id" kanske. Samma funderingar kring "gruppid", "användarid", etc.

Ja, id är ju faktiskt en förkortning, så ok.

> > #: src/ln.c:246
> > #, c-format
> > msgid "%s: cannot overwrite directory"
> > msgstr "%s: kan inte skapa skriva över katalog"
> 
> Ett överflödigt "skapa".

Ojdå.

> > #: src/seq.c:445
> > msgid "format string may not be specified when printing equal width
> strings"
> > msgstr "formatsträng får inte anges när strängar med lika vidd skrivs"
> 
> Kanske "samma bredd" istället för "lika vidd".

Ok, ändrade här och vid flaggbeskrivningen.

> > #: src/sort.c:467
> > msgid "open failed"
> > msgstr "open misslyckades"
> >
> > #: src/sort.c:487 src/sort.c:2496
> > msgid "close failed"
> > msgstr "stängning misslyckades"
> >
> > #: src/sort.c:495
> > msgid "write failed"
> > msgstr "skrivfel"
> 
> Ovanstående strängar kanske skulle följa samma mönster?

Ja. Jag ändrade till den första, eftersom den används i ytterligare
några fall. Jag betraktar alltså systemanropet som ett namn som inte
översätts.

Tack för dina kommentarer!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.