Debconfmall: atftpd

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-20 16:14:56

Kommentarer uppskattas, jag är ju trots allt nybörjare på det här! :-)

atftpd: Advanced TFTP server


Template: atftpd/configure
Type: boolean
Default: true
Description: Do you want to configure the server?
 atftpd can have various parameters passed to it. These parameters
 can optimise performances for servers that do heavy work. The
 default values are suitable for most purposes.
Description-sv: Vill du konfigurera servern?
 atfptd kan använda ett antal parametrar. Dessa parametrar kan optimera
 prestandan för servrar som är hårt belastade. De förvalda värdena är
 användbara för de flesta syften.

Template: atftpd/tftpd-timeout
Type: string
Default: 300
Description: Server timeout.
 How many seconds the main thread waits before exiting.
Description-sv: Tid till avslut.
 Hur många sekunder huvudtråden väntar innan den avslutas.

Template: atftpd/retry-timeout
Type: string
Default: 5
Description: Retry timeout.
 How many seconds to wait for a reply before retransimitting a packet.
Description-sv: Tid mellan försök.
 Hur många sekunder vi väntar på ett svar innan vi skickar paketet igen.

Template: atftpd/maxthread
Type: string
Default: 100
Description: Maximum number of threads.
 Maximum number of concurrent threads that can be running.
Description-sv: maximalt antal trådar.
 Maximalt antal trådar som kan köras parallellt.

Template: atftpd/verbosity
Type: select
Choices: 7 (LOG_DEBUG), 6 (LOG_INFO), 5 (LOG_NOTICE), 4 (LOG_WARNING)
Default: 5 (LOG_NOTICE)
Description: Verbosity level.
 Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log
 only the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value.
Description-sv: Förklaringsnivå.
 Hur informativ loggarna är. 7 loggar allt. 1 loggar bara systemkritiska
 meddelanden. 5 är standardvärdet.

Template: atftpd/logtofile
Type: boolean
Default: false
Description: Log to file instead of syslog?
 If your server do intensive tftp file servering, it is a good idea
 to say yes. That will avoid to clutter your syslog with tftpd logs.
Description-sv: Logga till fil istället för syslog?
 Om servern är mycket intensivt trafikerad är det en god idé att säga
 ja. Det undviker att skräpa ner systemloggen med tftpd-loggar.

Template: atftpd/logfile
Type: string
Default: /var/log/atftpd.log
Description: Log file.
 A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no
 the user 'nobody' and group 'nogroup'.
Description-sv: Loggfil.
 Filen som tftpd skriver sin logg till. Den här filen kommer göras
skrivbar
 för användaren 'nobody' och gruppen 'nogroup'.

Template: atftpd/basedir
Type: string
Default: /tftpboot
Description: Base directory.
 The directory tree from where atftpd can server files. That directory
 must be world readable.
Description-sv: Rotkatalog.
 Katalogträdet som atftpd tillhandahåller filer från. Katalogen måste vara
 läsbar för alla.-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.