gconf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-04 21:04:17

> Uppdaterade gconf.

Du har verkligen kommit igång!

> "car type" och "cdr type".

"Car" och "cdr" är ju välkända begrepp i Lispvärlden, men kanske rätt
okända utanför den. I andra sammanhang används "head" och "tail"
vilket man kan översätta direkt till "huvud" och "svans".

> #: backends/xml-backend.c:247
> msgid "Unloading XML backend module."
> msgstr "Kopplar bort XML-backendmodulen."

Kan man inte helt enkelt säga framända/bakända?

> #: backends/xml-backend.c:300
> #, c-format
> msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
> msgstr "Kunde inte hitta XML-rotkatalogen på adressen \"%s\""

Är detta rätt? Det svenska meddelandet skulle jag ha översatt till
"AT the address". Men jag vet inte riktigt vad "in the address"
skulle kunna tänkas betyda.

> #: backends/xml-backend.c:410
> #, c-format
> msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
> msgstr "Katalog- och filrättigheterna för XML-kodens rot, %s, är: %o/%o"

Det engelska skulle jag trott betydde rättigheterna på (någon) källfil
vid/i/under roten, medan det svenska låter som det avser själva roten.

> #: backends/xml-entry.c:213 gconf/gconf-internals.c:2159
> #, c-format
> msgid "%s"
> msgstr "%s"

Suck!

> #: backends/xml-entry.c:735
> #, c-format
> msgid "Failed reading default value for schema: %s"
> msgstr "Misslyckades med att läsa standardvärdet \"%s\" för schema: %s"

Ett %s i orginalet, två i översättningen.

> #: gconf/gconf-database.c:511
> msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
> msgstr ""
> "Allvarligt fel: misslyckades med att få objektreferens för konfig-databasen"

"Fatal" signalerar att felet gör att man inte kan fortsätta, vilket
inte riktigt "allvarligt" gör. Har vi inte diskuterat det här förr
någon gång? Jag tycker det låter bekant, men hittar inget i
ordlistan.

> #: gconf/gconf-database.c:843
> #, c-format
> msgid "Error setting value for `%s': %s"
> msgstr "Fel vid sättning av värde för \"%s\": %s"

Blir det inte bättre med "Fel när värde för "%s" sattes: %s"

> #: gconf/gconf-error.c:44
> msgid "Bad key or directory name"
> msgstr "Felaktig nyckel eller katalognamn"

Det skall inte vara ett bindestreck efter "nyckel"? Det framgår inte
av orginalet, men jag tänkte att du kanske inte kollat det.

> #: gconf/gconf-error.c:47
> msgid "Type mismatch"
> msgstr "Felaktig inmatning"

Är det verkligen rätt?

> #: gconf/gconf-glib.c:869
> #, c-format
> msgid ""
> "Character reference contained non-digit '%s' ('&#' should begin a reference "
> "to a unicode character, such as 'द')"
> msgstr ""
> "Teckenreferensen innehöll tecknet \"%s\" som inte är ett tal (\"&#\" måste "
> "inleda en referens till ett Unicode-tecken, exempelvis \"द\")"

Här bör det stå "siffra", inte "tal".

> #: gconf/gconf-glib.c:1015
> msgid ""
> "Documented ended just after an '&', '&' should begin an entity or character "
> "reference."
> msgstr ""
> "Dokumentet slutade direkt efter ett \"&\". \"&\" bör inleda enhets- eller "
> "teckenreferenser."

Här passar det med "skall" istället för "bör".

> #: gconf/gconf-glib.c:1122
> msgid "Attribute name must be immediately followed by an '=' character"
> msgstr "Attributnamnet måste omedelbart åtföljas av ett \"=\"-tecken"

Blir det inte bättre med "attributnamn" i obestämd form?

> #: gconf/gconf-glib.c:2147
> #, c-format
> msgid ""
> "Invalid UTF-8 character at byte %d in marked-up text. Some text before the "
> "bad character was '%s'"
> msgstr ""
> "Ogiltigt UTF-8-tecken vid byte %d i den märkta texten. En del text innan det "
> "felaktiga tecknet var \"%s\""

"Texten närmast innan..." kanske blir naturligare?

> #: gconf/gconf-internals.c:1602
> msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
> msgstr "Strängar inom citattecken börjar inte med ett citationstecken"

Det är kanske olyckligt att blanda "citattecken" och "citationstecken"
här, någon kanske blir osäker och tror att det är olika sak.

Vad betyder felmeddelandet egentligen? När får man det?

> #: gconf/gconf-internals.c:1664
> msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
> msgstr "Strängar inom citattecken slutar inte med ett citationstecken"

Samma kommentar om blandningen.

> #: gconf/gconf-internals.c:2264
> #, c-format
> msgid "No ior file in `%s'"
> msgstr "Ingen ior-fil i \"%s\""

Vad är en ior-fil? Är "ior" ett slags namn?

> #: gconf/gconf-value.c:96
> #, c-format
> msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
> msgstr "Förstod inte \"%s\" (en integer förväntades)"

"Ett heltal" väl?

> #: gconf/gconf-value.c:106
> #, c-format
> msgid "Integer `%s' is too large or small"
> msgstr "Integern \"%s\" är för stor eller för liten"

Heltalet

> #: gconf/gconf.c:1642
> msgid ""
> "Error contacting configuration server: OAF returned nil from "
> "oaf_activate_from_id() and did not set an exception explaining the problem. "
> "Please file an OAF bug report."
> msgstr ""
> "Fel vid kontaktning av konfigurationsservern: OAF retunerade nil från "
> "oaf_activate_from_id() och satte inte ett undantag som förklarade problemet. "
> "Var vänlig och skicka en OAF-buggrapport."

"Kontaktning" kan man väl inte säga? "när konfigurationsservern
kontaktades" kanske?

> #: gconf/gconf.c:2313
> #, c-format
> msgid "Expected float, got %s"
> msgstr "Förväntade float, fick %s"

flyttal

> #: gconf/gconf.c:2348
> #, c-format
> msgid "Expected int, got %s"
> msgstr "Förväntade int, fick %s"

heltal

> #: gconf/gconf.c:2383
> #, c-format
> msgid "Expected string, got %s"
> msgstr "Förväntade string, fick %s"

sträng

> #: gconf/gconf.c:2420
> #, c-format
> msgid "Expected bool, got %s"
> msgstr "Förväntade bool, fick %s"

Åtminstone "boolean", hellre "boolskt värde".

> "No writeable config sources successfully resolved, may not be able to save "
> "some configuration changes"
> msgstr ""
> "Inga skrivbara konfigurationskällor löstes lyckat, kommer kanske inte att "
> "kunna spara vissa konfigurationsändringar"

"kunde lösas" hellre än "löstes lyckat".

> msgid ""
> "Failed to init Object Activation Framework: please mail bug report to OAF "
> "maintainers"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att initiera Object Activation Framework: var god och maila "
> "en bugreport till OAF's underhållare"

"Eposta" eller helt enkelt "skicka".

> #: gconf/gconfd.c:461
> msgid "Another gconfd already registered with OAF; exiting\n"
> msgstr "En annan gconfd är redan registrerad med OAF; avslutar\n"

"Registrerad hos" antar jag menas.

> #: gconf/gconfd.c:487
> msgid "Exiting"
> msgstr "Avlsutar"
      ^^

> msgid "Failed to create ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att skapa ~/.gconfd/saved_state för att spela in gconfds "
> "tillstånd: %s"

Här tycker jag inte "spela in" är en bra översättning. Vad sägs om
ett enkelt "spara"?

> msgid "Print the value of a key to standard output."
> msgstr "Skriv ut värdet av en nyckel till \"standard output\"."

"Standard ut" har vi använt tidigare.

> "Properly installs schema files on the command line into the database. "
> "Installerar schemafiler korrekt på kommandoraden till databasen. "

Konstig syftning. "Korrekt" bör, om det skall vara med, stå efter
"installerar". Och sedan installerar man väl "i" databasen?

> #: gconf/gconftool.c:359
> msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
> msgstr "Kan inte sätta/nollställ samtidigt\n"

nollställa

> #: gconf/gconftool.c:385
> msgid ""
> "--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-pairs, "
> "or --all-dirs\n"
> msgstr ""
> "--recursive-list bör inte användas med --get, --set, --unset, --all-pairs, "
> "eller --all-dirs\n"

Här bör vi nog skriva "skall" på svenska.

> msgid ""
> "--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-pairs, "
> "--all-dirs\n"
> msgstr ""
> "--set_schema bör inte användas med --get, --set, --unset, --all-pairs, "
> "-all-dirs\n"

Och här.

> msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
> msgstr "Värde är bara relevant vid sättning av ett värde\n"

Värdetyp, inte värde.

> msgid "Ping option must be used by itself.\n"
> msgstr "Pingalternativet måste användas av sig själv.\n"

"För sig självt".

> msgid "--dir-exists option must be used by itself.\n"
> msgstr "--dir-exists alternativet måste användas av sig själv.\n"

D:o

> msgid "--install-schema-file must be used by itself.\n"
> msgstr "--install-schema-file måste användas av sig själv.\n"

D:o

> msgid "--makefile-install-rule must be used by itself.\n"
> msgstr "--makefile-install-rule måste användas av sig själv.\n"

D:o

> msgid "--break-key must be used by itself.\n"
> msgstr "--break-key måste användas av sig själv.\n"

D:o

> msgid "--break-directory must be used by itself.\n"
> msgstr "--break-directory måste användas av sig själv.\n"

D:o

> msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
> msgstr "Misslyckades med att \"spawna\" konfigurationsservern (gconfd): %s\n"

"Starta" duger väl?

> msgid "Error syncing: %s"
> msgstr "Fel vid synkronisering av: %s"

Jag skulle ju inte tro att "av" hör hemma där.

> msgid ""
> "WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
> msgstr ""
> "VARNING: flera <locale>-noder för platsen \"%s\", ignorerar allt föregående "
> "först\n"

Jag misstänkera att de menar "allt efter [den] första".

> msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
> msgstr ""
> "VARNING: misslyckades med att installera schemat \"%s\" plats \"%s\": %s\n"

Håll dig du enhetligt till "lokal".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.