Xconfigurator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-01 15:43:00

Diff för Xconfigurator. Hela den nya filen finns på
http://www.menthos.com/Xconfigurator.sv.po

Christian
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xconfigurator\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-01-03 10:29-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-02-28 09:49+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-07-25 17:54-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-07-27 20:42+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: ../Xconfigurator.c:202
 msgid ""
 "This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections "
 "you make.\n"
 "\n"
 "The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/lib/X11 or /etc/X11. A "
 "sample XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a "
 "standard VGA card and monitor with 640x480 resolution. \n"
 "\n"
 "You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your "
 "configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your "
 "configuration and fine-tune it. Refer to "
 "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config for a detailed overview of the "
 "configuration process. \n"
 "\n"
 "For accelerated servers (including accelerated drivers in the SVGA server), "
 "there are many chipset and card-specific options and settings. This program "
 "does not know about these. On some configurations some of these settings "
 "must be specified. Refer to the server man pages and chipset-specific "
 "READMEs. \n"
 "\n"
 "Before continuing with this program, make sure you know the chipset and "
 "amount of video memory on your video card. SuperProbe can help with this. "
 "It is also helpful if you know what server you want to run."
 msgstr ""
 "Detta program kommer att skapa en enkel XF86Config-fil som baseras på de "
 "menyval du gör.\n"
 "\n"
 "XF86Config-filen finns vanligtvis i /usr/X11R6/lib/X11 eller /etc/X11. Ett "
G "exempel på en XF86Config-fil följer med XFree86. Den är konfigurerad för "
G "ett standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640×480. \n"
N "exempel på en XF86Config-fil följer med XFree86. Den är konfigurerad för ett "
N "standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640×480. \n"
 "\n"
 "Du kan antingen använda exempelfilen som bas och redigera den så att den "
 "passar med din konfiguration, eller låta detta program skapa en "
 "XF86Config-fil för din konfiguration och finjustera den. Se "
 "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config för en detaljerad översikt över "
 "konfigurationsprocessen. \n"
 "\n"
G "För hårdvaruaccelererade servrar (inklusive hårdvaruaccelererade "
G "drivrutiner i SVGA-servern) finns det många kretsuppsättningsspecifika och "
G "kortspecifika inställningar och alternativ. Detta program känner inte till "
G "dessa. Vissa konfigurationer kräver att några av dessa inställningar "
G "anges. Läs serverns manualsidor och de kretsspecifika README-filerna. \n"
N "För hårdvaruaccelererade servrar (inklusive hårdvaruaccelererade drivrutiner "
N "i SVGA-servern) finns det många kretsuppsättningsspecifika och kortspecifika "
N "inställningar och alternativ. Detta program känner inte till dessa. Vissa "
N "konfigurationer kräver att några av dessa inställningar anges. Läs serverns "
N "manualsidor och de kretsspecifika README-filerna. \n"
 "\n"
 "Innan du fortsätter med detta program bör du försäkra dig om att du känner "
 "till ditt grafikkorts kretsuppsättning och mängden grafikminne. SuperProbe "
 "kan hjälpa till med detta. Det är också till hjälp om du vet vilken server "
 "du vill köra."
 
 #: ../Xconfigurator.c:224 ../Xtest.c:19
 msgid ""
 "Configuration file has been written. Take a look at it before running "
 "'startx'. Note that the XF86Config file must be in one of the directories "
 "searched by the server (e.g. /etc/X11/XF86Config) in order to be used. "
 "Within the server press ctrl, alt and '+' simultaneously to cycle video "
 "resolutions. Pressing ctrl, alt and backspace simultaneously immediately "
 "exits the server (use if the monitor doesn't sync for a particular mode). \n"
 "\n"
 "For further configuration, refer to /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Konfigurationsfilen har skrivits. Ta en titt på den innan du kör "
G "\"startx\". Observera att XF86Config-filen måste finnas i en av de "
G "kataloger som servern söker i (exempelvis /etc/X11/XF86Config) för att "
G "kunna användas. När servern är startad kan du trycka ctrl, alt och \"+\" "
G "samtidigt för att växla mellan grafikupplösningar. Trycker du ctrl, alt "
G "och backsteg avslutas servern omedelbart (använd detta om bildskärmen "
G "inte synkar för ett visst grafikläge). \n"
N "Konfigurationsfilen har skrivits. Ta en titt på den innan du kör \"startx\". "
N "Observera att XF86Config-filen måste finnas i en av de kataloger som servern "
N "söker i (exempelvis /etc/X11/XF86Config) för att kunna användas. När servern "
N "är startad kan du trycka ctrl, alt och \"+\" samtidigt för att växla mellan "
N "grafikupplösningar. Trycker du ctrl, alt och backsteg avslutas servern "
N "omedelbart (använd detta om bildskärmen inte synkar för ett visst "
N "grafikläge). \n"
 "\n"
 "För ytterligare konfiguration bör du läsa "
 "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n"
 "\n"
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:934
 msgid ""
 "Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical "
 "parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the the "
 "whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate, "
 "which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
 "\n"
 "The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented "
G "in the manual of your monitor. If in doubt, check the monitor database "
G "/usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors to see if your monitor is there."
N "in the manual of your monitor."
 msgstr ""
 "Nu ska vi sätta bildskärmens specifikationer. De två kritiska parametrarna "
 "är den vertikala uppdateringsfrekvensen, som är den frekvens som hela "
G "skärmen uppdateras med och, ännu viktigare, den horisontella "
G "synkfrekvensen, som är den frekvens som scanlinjer visas med.\n"
N "skärmen uppdateras med, och ännu viktigare, den horisontella synkfrekvensen, "
N "som är den frekvens som scanlinjer visas med.\n"
 "\n"
G "Det giltiga intervallet för horisontell och vertikal synk ska finnas "
G "dokumenterat i din bildskärmsmanual. Om du är tveksam bör du kontrollera "
G "bildskärmsdatabasen /usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors för att se om din "
G "bildskärm finns med."
N "Det giltiga intervallet för horisontell och vertikal synk bör finnas "
N "dokumenterat i din bildskärmsmanual."
 
 #: ../Xconfigurator.c:943
 msgid ""
 "You must indicate the horizontal sync range of your monitor. You can either "
 "select one of the predefined ranges below that correspond to "
 "industry-standard monitor types, or give a specific range.\n"
 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a "
G "horizontal sync range that is beyond the capabilities of your monitor. If in "
G "doubt, choose a conservative setting."
N "horizontal sync range that is beyond the capabilities of your monitor."
 msgstr ""
 "Du måste ange det intervall för horisontell synk som gäller för din monitor. "
 "Du kan antingen välja ett av de fördefinierade intervallen nedan, som "
 "motsvarar standardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget intervall.\n"
 "Det är MYCKET VIKTIGT att du inte anger en bildskärmstyp med ett "
G "horisontellt synkintervall som är mer än vad din bildskärm klarar av. Om du "
G "är tveksam bör du välja ett lägre värde."
N "horisontellt synkintervall som är mer än vad din bildskärm klarar av."
 
 #: ../Xconfigurator.c:951
 msgid ""
 "You must indicate the vertical sync range of your monitor. You can either "
 "select one of the predefined ranges below that correspond to "
 "industry-standard monitor types, or give a specific range. For interlaced "
 "modes, the number that counts is the high one (e.g. 87 Hz rather than 43 Hz)."
 msgstr ""
 "Du måste ange det intervall för vertikal synk som gäller för din monitor. Du "
G "kan antingen välja ett av intervallen nedan, som motsvarar "
G "standardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget intervall. För "
G "sammanflätade (interlaced) lägen är det den högre siffran som gäller "
G "(exempelvis 87 Hz istället för 43 Hz)."
N "kan antingen välja ett av intervallen nedan, som motsvarar standardiserade "
N "bildskärmstyper, eller ange ett eget intervall. För sammanflätade "
N "(interlaced) lägen är det den högre siffran som gäller (exempelvis 87 Hz "
N "istället för 43 Hz)."
 
 #: ../Xconfigurator.c:980 ../Xconfigurator.c:1393
N msgid "Custom"
N msgstr "Anpassad"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:981
 
 #: ../Xconfigurator.c:992
N msgid "8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)"
N msgstr "8514-kompatibel, 1024×768 vid 87 Hz sammanflätat (inte 800×600)"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1112
 
 #: ../Xconfigurator.c:1162
N msgid "Unknown monitor"
N msgstr "Okänd bildskärm"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1186
N msgid "Monitor Probe"
N msgstr "Bildskärmstest"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1186 ../Xconfigurator.c:1195 ../Xconfigurator.c:4414
N msgid "Yes"
N msgstr "Ja"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1186 ../Xconfigurator.c:1195 ../Xconfigurator.c:4415
N msgid "No"
N msgstr "Nej"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1187
 #, c-format
N msgid ""
N "Monitor probing found a:\n"
N "\n"
N " Name: %s\n"
N " Sync Ranges:\n"
N "   Horizontal : %s\n"
N "   Vertical  : %s\n"
N "\n"
N " Do you want to use these settings?"
N msgstr ""
N "Bildskärmstestet hittade en:\n"
N "\n"
N " Namn: %s\n"
N " Synkintervall:\n"
N "   Horisontellt : %s\n"
N "   Vertikalt  : %s\n"
N "\n"
N " Vill du använda de här inställningarna?"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1197
N msgid "Monitor probing found a:"
N msgstr "Bildskärmstestet hittade en:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1200
N msgid "Do you want to use these settings?"
N msgstr "Vill du använda de här inställningarna?"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1208
N msgid "Monitor Name     :"
N msgstr "Bildskärmsnamn   :"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1211
N msgid "Horizontal Sync Range:"
N msgstr "Horisontellt synkintervall:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1214
N msgid "Vertical Sync Range :"
N msgstr "Vertikalt synkintervall:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1279
 
 #: ../Xconfigurator.c:1435
N msgid ""
N " Please enter the horizontal and vertical sync ranges for your monitor. This "
N "information should be available from your monitor manual."
N msgstr ""
N " Var vänlig och ange det horisontella och det vertikala synkintervallet för "
N "din bildskärm. Denna information bör finnas i din bildskärmsmanual."
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1448
N msgid "Horizontal Sync:"
N msgstr "Horisontell synk:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1452
N msgid "Vertical Sync:"
N msgstr "Vertikal synk:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1464
N msgid "KHz"
N msgstr "kHz"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1468
N msgid "Hz"
N msgstr "Hz"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1473
N msgid "OK"
N msgstr "OK"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1476
N msgid "Custom Monitor Information"
N msgstr "Anpassad bildskärmsinformation"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1524
 
 #: ../Xconfigurator.c:1897
 #, c-format
 msgid ""
 "SBUS probing found a:\n"
 "\n"
 " SBUS Entry: %s\n"
G "%s X Server : %s\n"
N " X Server : %s\n"
 msgstr ""
 "SBUS-testet hittade ett:\n"
 "\n"
 " SBUS-post : %s\n"
G "%s X-server : %s\n"
N " X-server : %s\n"
 
 #: ../Xconfigurator.c:1900
 #, c-format
 msgid ""
 "PCI probing found a:\n"
 "\n"
 " PCI Entry   : %s\n"
 "%s X Server   : %s\n"
N " XFree4 driver : %d%s\n"
 msgstr ""
 "PCI-testet hittade ett:\n"
 "\n"
 " PCI-post     : %s\n"
 "%s X-server     : %s\n"
N " XFree4-drivrutin : %d%s\n"
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:1914
N msgid "SBUS probing found a:"
N msgstr "SBUS-testet hittade ett:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1922
N msgid "SBUS Entry  :"
N msgstr "SBUS-post    :"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1922
N msgid "PCI Entry  :"
N msgstr "PCI-post    :"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1925
N msgid "X Server   :"
N msgstr "X-server    :"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1928
N msgid "XFree4 driver:"
N msgstr "XFree4-drivrutin:"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1939 ../Xconfigurator.c:1940
N msgid " (Not used by default)"
N msgstr " (Används inte som standard)"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:1985
 
 #: ../Xconfigurator.c:2169
 msgid ""
 "It is possible that the hardware detection routines in the server somehow "
 "cause the system to crash and the screen to remain blank. If this is the "
 "case, skip this step the next time. The server may need a Ramdac, ClockChip "
 "or special option (e.g. \"nolinear\" for S3) to probe and start-up correctly."
 msgstr ""
G "Det är möjligt att hårdvarudetekteringsrutinen i servern på något sätt "
N "Det är möjligt att hårdvarudetekteringsrutinerna i servern på något sätt "
 "orsakar att systemet kraschar och att skärmen förblir blank. Om detta "
 "inträffar bör du hoppa över detta steg nästa gång. Servern kan behöva en "
 "RAMDAC-inställning, klockkretsinställning eller en speciell flagga "
 "(exempelvis \"nolinear\" för S3) för att kunna testas och startas korrekt."
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:2924
 msgid ""
 "Xconfigurator will now run the X server you selected to probe various "
 "information about your video card. It is normal for the screen to blink "
 "several times."
 msgstr ""
G "Xconfigurator kommer nu att köra den X-server du valde för att testa "
G "diverse information om ditt grafikkort. Det är normalt att skärmen "
G "blinkar flera gånger."
N "Xconfigurator kommer nu att köra den X-server du valde för att testa diverse "
N "information om ditt grafikkort. Det är normalt att skärmen blinkar flera "
N "gånger."
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:4402
 msgid ""
 "A fatal error occured checking the status of the link\n"
 "\n"
 "  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
 "\n"
 "Make sure you are running this utility as root. The fatal error was:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Ett allvarligt fel inträffade vid kontroll av statusen på länken\n"
 "\n"
 "  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
 "\n"
G "Försäkra dig om att du kör detta program som root. Det allvarliga felet var:\n"
N "Försäkra dig om att du kör detta program som root. Det allvarliga felet "
N "var:\n"
 "\n"
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:4504
 msgid ""
 "Since you did not set this link, the config file created with this utilty "
 "may not be used next time X is started.\n"
 "\n"
 "It is recommended you look into why this link is not currently set as "
 "recommended.\n"
 "\n"
 "The install will proceed now..."
 msgstr ""
 "Eftersom du inte skapade denna länk kommer eventuellt konfigurationsfilen "
G "som skapades av detta program inte att kunna användas nästa gång X "
G "startas.\n"
N "som skapades av detta program inte att kunna användas nästa gång X startas.\n"
 "\n"
G "Det rekommenderas att du undersöker varför denna länk för närvarande "
G "inte är satt på det sätt som rekommenderas.\n"
N "Det rekommenderas att du undersöker varför denna länk för närvarande inte är "
N "satt på det sätt som rekommenderas.\n"
 "\n"
 "Installationsprogrammet kommer att fortsätta nu..."
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:4609
 msgid ""
 "Xconfigurator now needs to setup the default resolution and color depth. "
 "Most modern PCI video cards can be probed, and Xconfigurator will "
 "automatically determine the best video mode/color depth possible for your "
 "system. There is a chance, however, this could lock up your system. If you "
 "would prefer to give the required information instead of having it probed, "
 "answer \"Don't Probe\" to the following question."
 msgstr ""
 "Xconfigurator måste nu ställa in standardupplösningen och "
 "standardfärgdjupet. De flesta moderna PCI-kort kan frågas om dessa värden, "
 "och Xconfigurator kommer att automatiskt avgöra de bästa möjliga "
G "grafikläges/färgdjupsinställningarna för ditt system. Det finns dock en "
G "risk att detta kan låsa ditt system. Om du föredrar att ange den "
G "nödvändiga informationen istället för att få den testad åt dig svarar du "
G "\"Testa inte\" på den följande frågan."
N "grafikläges/färgdjupsinställningarna för ditt system. Det finns dock en risk "
N "att detta kan låsa ditt system. Om du föredrar att ange den nödvändiga "
N "informationen istället för att få den testad åt dig svarar du \"Testa inte\" "
N "på den följande frågan."
N 
 #: ../Xconfigurator.c:4806
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "Can't read card database. Exiting.\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "\n"
N "Kan inte läsa grafikkortsdatabas. Avslutar.\n"
N "\n"
N 
 #: ../Xconfigurator.c:4811
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "Can't prefer both XFree 3.3.x and XFree 4.xserver. Exiting.\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "\n"
N "Kan inte föredra både XFree 3.3.x- och XFree 4.x-server. Avslutar.\n"
N "\n"
 
 
 #: ../Xconfigurator.c:5066
 msgid ""
 "There is a problem with your X configuration. You may go back and modify "
 "your configuration or exit now."
 msgstr ""
G "Det finns ett problem med din X-konfiguration. Du kan gå tillbaka och "
G "ändra din konfiguration eller avsluta nu."
N "Det finns ett problem med din X-konfiguration. Du kan gå tillbaka och ändra "
N "din konfiguration eller avsluta nu."
 
 
 #: ../Xtest.c:38
 msgid ""
 "Xconfigurator can set up your computer to automatically start X upon "
 "booting. Would you like X to start when you reboot? "
 msgstr ""
G "Xconfigurator kan konfigurera din dator så att X automatiskt startar "
G "när datorn startar. Vill du att X ska starta när du startar om? "
N "Xconfigurator kan konfigurera din dator så att X automatiskt startar när "
N "datorn startar. Vill du att X ska starta när du startar om? "

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.