kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-06 16:33:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sat, 6 Jul 1996 15:33:58 +0100
   ------

Här kommer lite kommentarer till översättningen av sh-utils. Jag har inte läst 
hela än, utan resten kommer senare.


#: src/basename.c:50
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s NAMN [TILLÄGG]\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

TILLÄGG -> SUFFIX

#: src/basename.c:55
msgid ""
"Print NAME with any leading directory components removed.\n"
"If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv NAMN utan specificerad sökväg.\n"
"Om det specificerats, tag även bort ändelse.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

Sedan har jag en synpunkt av mer allmän natur som inte bara gäller 
sh-utils. Borde man inte använda presens "Skriver NAMN..." i sådana
här hjälpmeddelanden? "Skriv NAMN..." låter snarast som en uppmaning åt
användaren, när denne egentligen söker ett svar på frågan: "Vad gör
basename?"

#: src/date.c:217
#, fuzzy
msgid "the options to specify dates for printing are mutually exclusive"
msgstr "argumenten för att specifiera datum för utskrift är varandra
oberoende"

En riktigare övesättning av "mutually exclusive" är "utesluter varandra".

#: src/date.c:224
msgid "the options to print and set the time may not be used together"
msgstr "argumenten för utskrift och för tidsinställning för inte
användas tillsammans"

för inte -> får inte (eller kanske "kan inte")

#: src/date.c:237
msgid ""
"when using an option to specify date(s), any\n"
"non-option argument must be a format string beginning with `+'"
msgstr ""
"när argument för datuminställning används, måste alla argument \n"
"som inte är flaggor vara en formatsträng som börjar med \"+\""

Jag skulle föredra "formatsträngar" framför "en formatsträng".


#: src/date.c:296
msgid "cannot set date"
msgstr "kan inte sätta datum"

kan inte ställa klockan?


#: src/date.c:366
msgid ""
"Display the current time in the given FORMAT, or set the system
date.\n"
"\n"
" -d, --date=STRING    display time described by STRING, not
`now'\n"
" -f, --file=DATEFILE   like --date once for each line of
DATEFILE\n"
" -r, --reference=FILE   display the last modification time of
FILE\n"
" -R, --rfc-822      output RFC-822 compliant date string\n"
" -s, --set=STRING     set time described by STRING\n"
" -u, --utc, --universal  print or set Coordinated Universal Time\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Visa aktuell tid på angivet FORMAT, eller sätt systemdatum.\n"
"\n"
" -d, --date=STRÄNG     visa tid som beskrivs i STRÄNG, inte
\"nu\"\n"

Jag skulle säga "beskrivs av".

" -f, --file=DATUMFIL    samma som --date en gång per rad i
DATUMFIL\n"
" -r, --reference=FIL    visa sista modifieringstillfället på
FIL\n"

Borde det inte vara "av" istället för "på"?

" -R, --rfc-822       skriv ut RFC-822 kompatibel datumsträng\n"

Bindestreck: RFC-822-kompatibel

" -s, --set=STRÄNG      sätt tiden enligt STRÄNG\n"
" -u, --utc, --universal   skriv ut eller sätt Coordinated Universal
Time\n"

Skall inte "Coordinated Universal Time" översättas?


#: src/date.c:378

En fråga: Kommer programmet date att gör datumutskrifter på svenska? 
Försutsätter inte det att systemet pratar svenska?

" %%c  datum och tid lokalt (lör 04 nov 12:02:33 EST 1989)\n"

På svenska skrivs klockslag: 12.02.33 Dessutom skriver man 4 nov, inte 04 nov.

" %%d  dagar sedan månadsskifte (01-31)\n"

dag i månaden

" %%e  dagar sedan månadsskifte, inledande nolla ersatt med blanksteg
( 1-31)\n"

dag i månaden

" %%H  timslag (00-23)\n"
" %%I  timslag (01-12)\n"

Varför inte "timme"?

" %%J  dagar sedan årskiftet (001-366)\n"

dag på året, dessutom %%j i orginalet.

" %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"

tt.mm.ss 

" %%s  sekunder sedan 00:00:00, 1 jan, 1970 (ett GNU tillägg)\n"

00.00.00 "GNU-tillägg" med bindestreck.

" %%S  sekunder (00-61)\n"

Var kommer den där 61:a sekunden ifrån egentligen?

" %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"

tt.mm.ss

%%X ej översatt!

" %%z  RFC-822 numersik tidszone (-0500) (icke standard tillägg)\n"

"RFC-822-numerisk", "tidszon", "standardtillägg"
 
" %%Z  tidszone (mao EDT), eller inget om tidszone inte kunde
bestämmas\n"

"tidszon" igen. Dessutom borde det vara "om tidszonen..." med bestämd form.#: src/dirname.c:46
"skriv då ut \".\" (med andra ord aktuellt bibliotek).\n"

aktuellt bibliotek -> aktuell katalog (se ordlistan)


#: src/echo.c:72
msgstr ""
" -n        skriv inte ut den efterföljande nya raden\n"

"efterföljande nyradstecknet" är väl snarast det som menas.

" -E        ta bort möjlighet till interpolering i vissa
sekvenser i STRÄNGar\n"

Jag tycker en bättre översättning av "interpolate" i detta sammanhang är
"infoga", och föreslår därför:

ta bort möjligheten att infoga vissa sekvenser i STRÄNGarna.

"Utan -E kommer följande sekvenser att förstås och interpoleras:\n"

interpoleras -> infogas

" \\b   baksteg\n"

backsteg?

" \\c   utför ej efterföljande ny rad\n"

Jag skulle föreslå något i stil med: "utelämna nyradstecken på slutet"


#: src/env.c:194
msgid ""
"Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND.\n"
msgstr ""
"Sätt varje NAMN efter VÄRDE i miljön och kör KOMMANDO.\n"

Man sätter väl NAMN till VÄRDE?


# lämnade REGEXP som det var. Kom inte på något bra på svenska

Kommer inte på något bra jag heller.

#: src/expr.c:109
" ARG1 + ARG2    aritmetisk summa mellan ARG1 och ARG2\n"

Det heter väl "summa av"?

" ARG1 * ARG2    aritmetisk produkt mellan ARG1 och ARG2\n"

Det heter väl "produkt av"?

" ARG1 / ARG2    aritmetisk kvot på ARG1 dividerat med ARG2\n"

Det heter väl "kvot mellan"?

" ARG1 %% ARG2   aritmetisk rest på ARG1 dividerat med ARG2\n"
"\n"

Jag skulle säga "rest från".

" subtr STRÄNG POS LÄNGD delsträng till STRÄNG, POS räknas från 1\n"

delsträng av STRÄNG 


#: src/expr.c:140
"\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched
or 0.\n"
msgstr ""
"eller null. Om \\( och \\) inte använts, returenas antal tecken som \n"
                        ^^
"översenstämmer, eller 0.\n"
   ^
   
Jag skulle säga "returneras det antal..."


#: src/expr.c:175 src/expr.c:470 src/expr.c:477 src/expr.c:483
msgid "syntax error"
msgstr "syntaktiskt fel"

Varför inte "syntaxfel"?


#: src/factor.c:70
"Skriv ut faktorerna i NUMMER, om inget argument angivits, läs standard
in.\n"

Vore bättre med ny mening: "...NUMMER. Om inget..."

#: src/factor.c:140
#, possible-c-format
msgid "`%s' is not a valid positive integer"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltig positivt heltal"

giltigT

#: src/hostname.c:62
#, possible-c-format
msgid ""
"Print the hostname of the current system.\n"
msgstr ""
"Anändning: %s [NAMN]\n"
 ^^^

"Skriv ut värdnamnet på nuvarande system.\n"

Borde det inte vara "aktuellt system". Jfr "aktuell katalog".

#: src/hostname.c:108
msgid "cannot determine hostname"
msgstr "kan inte avgöra avgöranamn"

"Kan inte bestämma värdnamnet" kanske.


# Tveksam vad det gället "supplementary groups"
#: src/id.c:371
#, fuzzy
msgid ""
"Print information for USERNAME, or the current user.\n"
msgstr ""
"Skriv ut information om ANVÄNDARNAMN eller nuvarande användare.\n"

"aktuell användare"?


#: src/logname.c:50
msgid ""
"Print the name of the current user.\n"
msgstr ""
"Skriv ut namnet på nuvarande användare.\n"

"aktuell användare"?


#: src/nice.c:138 src/nice.c:147
msgid "cannot get priority"
msgstr "kan inte hämta prioritet"

"bestämma" eller något liknande istället för "hämta"

#: src/nice.c:186
#, fuzzy
msgid ""
"Run COMMAND with an adjusted scheduling priority.\n"
"With no COMMAND, print the current scheduling priority. ADJUST is
10\n"
"by default. Range goes from -20 (highest priority) to 19 (lowest).\n"
msgstr ""
"Kör kommandot med justerad scheduling prioritet.\n"
"Utan kommando, skrivs nuvarande schedulingprioritet ut. ADJUST är
som\n"

KOMMANDO med versaler. "normalt" istället för "som standard" kanske?

"standard 10. Skalan sträcker sig från -20 (högst prioritet) till 19
(lägst).\n"
"\n"
" -ADJUST           öka prioritet med ADJUST först\n"
" -n, --adjustment=ADJUST   samma som -ADJUST\n"

ADJUST måste översättas. Vad sägs om "inställning"?

#: src/pathchk.c:197
#, possible-c-format
msgid "path `%s' contains nonportable character `%c'"
msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller det ickesportabla teckent \"%c\""
                      ^       ^^
                      
#: src/pathchk.c:217
#, possible-c-format
msgid "`%s' is not a directory"
msgstr "\"%s\" är inte ett bibliotek"

bibliotek -> katalog

#: src/pathchk.c:228
#, possible-c-format
msgid "directory `%s' is not searchable"
msgstr "biblioteket \"%s\" är inte sökbart"

igen

#: src/pathchk.c:320
#, possible-c-format
msgid "name `%s' has length %d; exceeds limit of %d"
msgstr "namnet \"%s\" har längden %d; överskrider gränsen för %d"

"...gränsen på %d" blir väl bättre?

#: src/pathchk.c:346
#, possible-c-format
msgid "path `%s' has length %d; exceeds limit of %d"
msgstr "sökvägen \"%s\" har längden %d; överskrider gränsen för %d"

Samma sak.


# Tyckte "formationer" var bättre än "konstruktioner". Det är det kanske
inte?

Jag tycker konstruktioner är bättre.

#: src/pathchk.c:363
#, fuzzy
msgid ""
" -p, --portability  check for all POSIX systems, not only this one\n"
msgstr ""
" -p, --portability  leta efter alla POSIXsystem, inte bara detta\n"

Det borde väl snarast vara något i stil med "kontrollera alla POSIX-system".#: src/printf.c:96
#, fuzzy
msgstr ""
" \\\\   bakåttreck\n"

bakstreck?

" \\b    baksteg\n"

backsteg?

" %%b   ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvener tolkas\n"
                             ^^^
"\n"
"och alla C-format specifikationer som slutar med en av

C-format-specifikationer (bindestreck)

diouxXfeEgGcs,\n"
"med ARGUMENT konverterad till en riktig typ först. Klarar av varierande
storlek.\n"

Jag skulle föredra "konverterade till riktiga typer".#: src/pwd.c:42
msgid ""
"Print the full filename of the current working directory.\n"
msgstr ""
"Skriv ut hela filnamne på nuvarande bibliotek.\n"

filnamneT på aktuell katalog


#: src/pwd.c:69
msgid "cannot get current directory"
msgstr "kan inte hämta nuvarande bibliotek"

bestämma? aktuell katalog

#: src/seq.c:84
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... LAST\n"
" or: %s [OPTION]... FIRST LAST\n"
" or: %s [OPTION]... FIRST INCREMENT LAST\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... SIST\n"
"   eller: %s [FLAGGA]... FÖRST SIST\n"
"   eller: %s [FLAGGA]... FÖRST STEG SIST\n"

"första" och "sista", kanske.

#: src/seq.c:89
#, fuzzy
"FÖRST, STEG och SIST tolkas som reela tal.\n"
"När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av de reela

Jag skulle föredra "flyttal" framför "reella tal".


#: src/seq.c:244
#, possible-c-format
msgid "invalid floating point argument: %s"
msgstr "ogiltigt argument för reela tal: %s"

flyttal igen


#: src/stty.c:472
msgid ""
msgstr ""
" -g, --save   skriv ut alla nuvarande inställningar på sttyform\n"

"stty-format" borde det väl vara.

"Valfritt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en
icke-POSIX\n"
"inställning. Det underliggande systemet definierar vilka inställningar
som är tillgängliga.\n"

icke-POSIX-inställning (bindestreck)

#: src/stty.c:483
#, fuzzy
msgid ""
"* dsusp CHAR  CHAR will send a terminal stop signal once input
flushed\n"
msgstr ""
"\n"
"Specialtecken:\n"
"* dsusp TECKEN  TECKEN skickar en stopsignal så fort inmatning är tömd.\n"
                    ^ två p!
                    
"inmatning är tömd" låter konstigt. Menas inte något i stil med 
"indata är slut"?

" eof TECKEN   TECKEN skickar ett filslut (ansluta inmatning)\n"
                        ^
" susp TECKEN  TECKEN skickar en terminalstopsignal\n"
                        ^ två p!
                        

#: src/stty.c:502
#, fuzzy
msgid ""
" N       set the input and output speeds to N bauds\n"
msgstr ""
"\n"
"Specialinställningar:\n"
" N      sätt in- och utmatninshastighet till N bauds\n"
                  ^^
Heter det inte "baud" på svenska?

" min N    med -icanon, sätt N tecken till minimun för fullständig
                           ^

#: src/stty.c:517
msgid ""
" [-]cstopb   use two stop bits per character (one with `-')\n"
" [-]parodd   set odd parity (even with `-')\n"
msgstr ""
" [-]cstopb   använd två stopbitar per tecken (en om \"-\")\n"
                ^ två p!
Borde det inte vara "en med -"?

" [-]parodd   ställ in udda paritet (jämn om \"-\")\n"

Samma sak. "jämn med -"?

#: src/stty.c:530
msgstr ""
"\n"
"Iställningar för inmatning:\n"
 ^^
 
"* [-]imaxbel   ljud signal, men töm inte indatabuffer på grund av ett
tecken\n"

ljudsignal

" [-]inpck    möjliggör paritetskontroll på indata\n"

"kontroll av" heter det väl?

" [-]istrip   rensa hög (8:e) biten i ett inmatningstecken\n"

"höga (8:e) biten" måste det vara.

" [-]parmrk   märkera paritetsfel (med en 255-0 teckensekvens)\n"
          ^         
" [-]tandem   samma om [-]lixoff\n"

"samma som"Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.