Re: gedit (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 03:23:38

tor 2003-01-23 klockan 23.50 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: data/gedit.schemas.in.h:51
> > N msgid ""
> > N "Whether gedit should automatically save modified files after a time "
> > N "interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
> > N "option."
> > N msgstr ""
> > N "Huruvida gedit ska automatiskt spara ändrade filer efter ett tidsintervall. "
> > N "Du kan ange tidsintervallet med alternativet \"Intervall för automatiskt "
> > N "sparande\"."
> 
> Hellre "... gedit automatiskt ska spara ..."

Jag ändrar.


> >  #: plugins/docinfo/docinfo.c:142
> >  #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
> > N msgid "Document Statistics"
> > N msgstr "Dokumentstatistik"
> 
> >  #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:4
> > N msgid ""
> > N "The Document Statistics plugin analyzes the current document and determines "
> > N "the number of words, lines, characters and non-space characters in it and "
> > N "displays the result."
> > N msgstr ""
> > N "Insticksmodulen för ordräkning analyserar det aktuella dokumentet och avgör "
> > N "antalet ord, rader, tecken och icke-blanka tecken i det och visar resultatet."
> 
> Insticksmodulen verkar nu heta "Dokumentstatistik" istället för "ordräkning".

Måste vara en gammal kvarleva... tack!


> >  #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
> > N msgid "French (France)"
> > N msgstr "Franska (Franskrike)"
> 
> Ett "s" för mycket i "Frankrike". :-)

Fräkska frankbröd från Franskrike... nä, färka frankbröd från
Fransrike... färska fransbröd från Frankrike!

Jag fixar! :)

> 
> >  #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
> > N msgid "Pick the selected text color"
> > N msgstr "Välj färgen på den markerade texten"
> 
> Det är bestämd färg, men inte text, så
> 
>  Välj färgen på markerad text

Mycket bättre. Jag fixar. Tack!


> >  #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
> > N msgid "Set _tabs width equivalent to"
> > N msgstr "Ställ in _flikbreddar lika med"
> 
> TAB width, inte TAG width.

Jag förstår inte vad du menar, men jag ändrar till "tabulatorbredd".


> >  #.
> >  #. if (col == chars)
> >  #. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d"), row + 1, col + 1);
> >  #. else
> >  #. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
> >  #.
> >  #: src/gedit-view.c:1076
> >  #, c-format
> > N msgid " Ln %d, Col. %d"
> > N msgstr " Rad %d, kolumn %d"
> 
> De verkar ju snåla med utrymmet här, så du kanske skulle förkorta
> "kolumn" till "kol"?

Det finns gott om plats vad jag kan se, så jag ändrar inte, men har
filéat en bugg: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=104439


> >  #: src/gedit-output-window.c:427
> > N msgid "Output Lines"
> > N msgstr "Utdatafönstret"
> 
> "fönstret"?

Hoppsan! :)
Många tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.