gedit (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-23 23:50:19

>  #: data/gedit.schemas.in.h:51
> N msgid ""
> N "Whether gedit should automatically save modified files after a time "
> N "interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
> N "option."
> N msgstr ""
> N "Huruvida gedit ska automatiskt spara ändrade filer efter ett tidsintervall. "
> N "Du kan ange tidsintervallet med alternativet \"Intervall för automatiskt "
> N "sparande\"."

Hellre "... gedit automatiskt ska spara ..."

>  #: plugins/docinfo/docinfo.c:142
>  #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
> N msgid "Document Statistics"
> N msgstr "Dokumentstatistik"

>  #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:4
> N msgid ""
> N "The Document Statistics plugin analyzes the current document and determines "
> N "the number of words, lines, characters and non-space characters in it and "
> N "displays the result."
> N msgstr ""
> N "Insticksmodulen för ordräkning analyserar det aktuella dokumentet och avgör "
> N "antalet ord, rader, tecken och icke-blanka tecken i det och visar resultatet."

Insticksmodulen verkar nu heta "Dokumentstatistik" istället för "ordräkning".

>  #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
> N msgid "French (France)"
> N msgstr "Franska (Franskrike)"

Ett "s" för mycket i "Frankrike". :-)

>  #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
> N msgid "Pick the selected text color"
> N msgstr "Välj färgen på den markerade texten"

Det är bestämd färg, men inte text, så

 Välj färgen på markerad text

>  #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
> N msgid "Set _tabs width equivalent to"
> N msgstr "Ställ in _flikbreddar lika med"

TAB width, inte TAG width.

>  #.
>  #. if (col == chars)
>  #. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d"), row + 1, col + 1);
>  #. else
>  #. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
>  #.
>  #: src/gedit-view.c:1076
>  #, c-format
> N msgid " Ln %d, Col. %d"
> N msgstr " Rad %d, kolumn %d"

De verkar ju snåla med utrymmet här, så du kanske skulle förkorta
"kolumn" till "kol"?

>  #: src/gedit-output-window.c:427
> N msgid "Output Lines"
> N msgstr "Utdatafönstret"

"fönstret"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.