libc och signaler

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-22 23:17:49

I vår diskussion om hur "Aborted" skall översättas, så har det helt
riktigt påpekats att såsom varande namnet på en signal så är det
viktigt att man kan särskilja den från andra signaler. Jag har därför
tagit och samlat ihop alla signalnamn jag kunde hitta i
libc-distributionen, och deras förklaringar. Flera av dem har flera
olika (men oftast snarlika) förklaringar som synes. Jag har också i
förekommande fall tagit med översättningarna enligt Jans senaste
utskick. Det bifogas nedan. Jag tänkte att vi kanske skulle komma
överens om definitiva namn på signalerna, och sedan ta med det i
"ordlistan". De här namnen tenderar ju att komma upp till diskussion
lite då och då. Så därför har jag även givit ett förslag på vad vi
skall ha för svenska namn på signalerna.

En signal bör väl ses som en HÄNDELSE, och de flesta existerande
översättningarna är också beskrivna som att de beskriver en händelse.
Men den finns en annan inkonsekvens också. Medan SIGINT
(Interrupt/Avbrott) och SIGQUIT (Quit/Avslutning) beskriver vilken
händelse som processen råkar ut för, beskriver SIGKILL (Killed/Dödad)
och SIGTERM (Terminated/Terminerad) vad som hände med processen. I
det ena fallet är språkbruket ur synvinkeln från den som råkar ut för
signalen, medan det i det andra fallet är ur någon utomståendes
synvinkel.

Jag är medveten om att de engelska meddelandena också är inkonsekventa
här, men det finns det väl ingen anledning för oss att bevara? Dessa
strängar kommer väl oftast skrivas ut av någon observatör, som
t.ex. föräldern som gjort "wait()" och sett att det gick fel. Så
därför kanske den synvinkeln är den vi skall använda? Detta gäller i
huvudsak de första signalerna i listan nedan. Senare så blir det
ingen större skillnad ur vems perspektiv man uttrycker saken.

================ Aktivt genererade signaler ================
SIGHUP   Hangup                 Påläggning
SIGINT   Interactive attention signal.
-"-    Interrupt                Avbrott
SIGQUIT  Quit                  Avslutning
SIGABRT  Abnormal termination.
-"-    Aborted                 Aborterad
SIGKILL  Kill (cannot be blocked, caught, or ignored).
-"-    Kill, unblockable (POSIX).
-"-    Killed                 Dödad
SIGTERM  Terminated               Terminerad
-"-    Termination request.

Förslag:
SIGHUP   Avringd
SIGINT   Avbruten
SIGQUIT  Lämnad
SIGABRT  Övergiven
SIGKILL  Dödad
SIGTERM  Avslutad

================ Debugging ================
SIGTRAP  Trace trap (POSIX).
-"-    Trace/breakpoint trap          Spårning/brytpunktsfälla

Förslag:
SIGTRAP  Spårningsfälla

================ Problem med andra processer ================
SIGPIPE  Broken pipe               Brutet rör
SIGLOST  Resource lost              Resurs förlorad
-"-    Resource lost (Sun); server died (GNU).

Förslag:
SIGPIPE  Brutet rör
SIGLOST  Förlorad resurs

================ Felaktigheter i programmet ================
SIGILL   Illegal Instruction           Otillåten instruktion
SIGIOT   IOT trap                IOT fälla
SIGEMT   EMT trap                EMT fälla
SIGFPE   Erroneous arithmetic operation.
-"-    Floating point exception        Flyttalsberäkningsfel
SIGSYS   Bad argument to system call
-"-    Bad system call             Felaktigt systemanrop
SIGBUS   Bus error                Bussfel
SIGSEGV  Invalid access to storage.
-"-    Segmentation fault           Minnessegmentsfel
-"-    Segmentation violation (ANSI).
SIGSTKFLT Stack fault               Stackfel

Förslag:
SIGILL   Otillåten instruktion
SIGIOT   IOT-fälla
SIGEMT   Emulatorfälla
SIGFPE   Aritmetiskt fel
SIGSYS   Felaktigt systemanrop
SIGBUS   Bussfel
SIGSEGV  Segmenteringsfel
SIGSTKFLT Stackfel

================ Externa fel ================
SIGPWR   Power failure              Strömavbrott
-"-    Power failure restart (System V).
-"-    Power going down.
SIGNOFP  Floating point co-processor not available

Förslag:
SIGPWR   Strömavbrott
SIGNOFP  Flytalsprocessor saknas

================ Processtyrning ================
SIGSTOP  Stop (cannot be blocked, caught, or ignored).
-"-    Stop, unblockable (POSIX).
-"-    Stopped (signal)            Stoppad (signal)
SIGTSTP  Keyboard stop.
-"-    Stopped                 Stoppad
SIGTTIN  Background read from control terminal.
-"-    Background read from tty (POSIX).
-"-    Stopped (tty input)           Stoppad (tty-läsning)
SIGTTOU  Background write to control terminal.
-"-    Background write to tty (POSIX).
-"-    Stopped (tty output)          Stoppad (tty-skrivning)
SIGCONT  Continue.
-"-    Continued                Fortsätter

Förslag:
SIGSTOP  Stoppad (signal)
SIGTSTP  Stoppad
SIGTTIN  Stoppad (terminalläsning)
SIGTTOU  Stoppad (terminalskrivning)
SIGCONT  Återupptagen

================ Resursbegränsningar ================
SIGXCPU  CPU limit exceeded.
-"-    CPU time limit exceeded         begränsning av CPU-tid överskriden
SIGXFSZ  File size limit exceeded        Begränsning av filstorlek överskriden

Förslag:
SIGXCPU  Begränsning av CPU-tid överskriden
SIGXFSZ  Begränsning av filstorlek överskriden
(Observera versal bokstav i början av SIGXCPU. Det har inte libc nu,
men alla andra signaler beskrivs så.)

================ Signaler av informativ karaktär ================
SIGCHLD  Child exited              Barnet avslutade
-"-    Child status has changed (POSIX).
-"-    Child terminated or stopped.
SIGCLD   Child exited              Barnet avslutade
-"-    Same as SIGCHLD (System V).
SIGWINCH  Window changed             Fönstret ändrades
-"-    Window size change.
SIGINFO  Information request           Informationsbegäran
SIGIO   I/O now possible.
-"-    I/O possible              I/O möjligt
SIGPOLL  I/O possible              I/O möjligt
-"-    Pollable event occurred (System V).
-"-    Same as SIGIO? (SVID).
SIGURG   Urgent I/O condition          Viktigt I/O-tillstånd
-"-    Urgent condition on socket.

Förslag:
SIGCHLD  Ändrad barnstatus
SIGWINCH  Ändradr fönster
SIGINFO  Informationsbegäran
SIGIO   I/O möjligt
SIGPOLL  I/O möjligt
SIGURG   Viktigt I/O-tillstånd

================ Tidtagning ================
SIGALRM  Alarm clock               Alarmklocka
SIGPROF  Profiling alarm clock.
-"-    Profiling timer expired         Profileringsklockan ringde
SIGVTALRM Virtual alarm clock.
-"-    Virtual timer expired          Virtuell tidtagare löpte ut

Förslag:
SIGALRM  Alarmklocka
SIGPROF  Profileringsklocka
SIGVTALRM Alarmklocka, virtuell tid

================ Användarsignaler ================
SIGUSR1  User defined signal 1          Användarsignal 1
SIGUSR2  User defined signal 2          Användarsignal 2

Förslag:
SIGUSR1  Användarsignal 1
SIGUSR2  Användarsignal 2

================ Signaler jag inte känner till ================
SIGDANGER Danger signal
SIGFREEZE Special signal used by CPR.
SIGTHAW  Special signal used by CPR.
SIGLWP   Special signal used by thread library.
SIGWAITING Process's lwps are blocked.
SIGPHONE  SIGPHONE
SIGWIND  SIGWIND

Förslag tills vidare i brist på bättre:
SIGDANGER Farosignal
SIGFREEZE Frusen
SIGTHAW  Töad
SIGLWP   Trådsignal
SIGWAITING Tråd väntar
SIGPHONE  Telefonsignal :-)
SIGWIND  SIGWIND

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.