Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-01 18:50:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer
   Date:   Tue, 1 Apr 1997 18:50:50 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
>   Subject: textutils-kommentarer
>   Date:   Wed, 26 Mar 1997 18:36:58 +0100 (MET)
>   ------
> 
> Också har jag då kommit fram till textutils också. Den här gången är
> jag inte så mycket försenad. Ursäkta om jag upprepar någon annans
> kommentarer. 
> 
> Eftersom du Peter är ny på vår lista så kanske jag skall inleda med en
> liten reservation. Många av minna kommentarer är av typen att "jag
> tycker det vore bättre". Ibland framgår det av mina formuleringar.
> Men även när det inte gör det så är det inte menat som någon bestämt
> uttalande att "Så här skall det vara" annat än vid rena felstavningar
> o.dyl. Så se det förslag som du kan överväga, och anamma om du tycker
> de är bra. Du som ansvarig har det slutgiltiga avgörandet.

Ok. 

> 
> > Ursäkta min sanslösa klantighet. Bilagan blev helt oläslig.
> 
> Jag hade inga som helst problem att läsa din bilaga. Visserligen var
> alla nyradstecken också quoted-printable-kodade, och det kan ju kanse
> synas lite onödigt. Men när de väl var avkodade gick det bra att
> läsa.
> 
> Däremot så var en del av dina meddelanden radbrutna inne i
> strängarna. Jag förmodar att det hände när du tog med dem i brevet.
> För korrekturläsningen spelar det kanske inte så stor roll, men när du
> skall skicka in den slutliga versionen bör du kanske vara lite
> försiktigare.
> 
> 
> > " -A, --show-all      equivalent to -vET\n"
> > " -A, --show-all      som -vET \t\n"
>                    ^^^ De där kanske du skall stryka.
> 
> Du har över huvud taget ofta ett extra mellanslag på raderna. Det
> spelar kanske inte så stor roll, men är ett skönhetsfläck.

Det var inte så bra.

> 
> > " -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, except for LFD and
> > TAB\n" " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M- betäckningssätt, utom
> > för LFD and TAB\n"
> 
> "betEckningssätt". Eller kanske enklare "markeringar" eller
> "notationer" som föreslagits.

Jag kör med notation nu.

> > msgid ""
> > "\n"
> > "Report bugs to textutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
> > msgstr "\nRapportera fel till fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
> 
> Vi har börjat lägga till "Rapportera fel på översättningen till
> sv@li.org" till de här meddelandena.
> 
> Sedan skall du kanske inte översätta "textutils" med "fileutils". :-)

Tack :-).

> 
> > msgid "Usage: %s [OPTION]... LEFT_FILE RIGHT_FILE\n"
> > msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...VÄNSTER_FIL HÖGER_FIL\n"
>                   ^ ett mellanslag där kanske

Jepp.

> Sedan kanske du lika gärna kan skippa understrykningstecknet om du
> vill. På svenska är det ju inget konstigt att skriva ihop i det här
> fallet. Men det är inte fel som det står heller, det vill jag inte
> säga.

Jag behåller understrykningen. Det heter väl vänster fil inte vänsterfil (om
man inte pratar om vägfiler)

> 
> > " -3       suppress lines unique to both files\n"
> > " -3       skriv ej rader som är unika för båda filerna\n"
> 
> "unika för båda filerna"
> 
> Konstig formulering. 

Håller med, men vad ska man skriva? Förmodligen bara "skriv ej unika rader"

> Orginalet är lika konstigt, visst, men ändå. Du
> kan om du vill skriva en liten kommentar till författaren, vi gör så
> ibland när vi hittar lustiga formuleringar i orginalen.
> 
> > #: src/csplit.c:649
> > msgid "input disappeared"
> > msgstr "input försvann"
> 
> "indata" är väl bättre än "input"?

Visst.

> 
> > #: src/csplit.c:1154
> > #, c-format
> > msgid "%s: `}' is required in repeat count"
> > msgstr "%s: \"}\" krävs vid upprepad räkning"
> 
> "upprepningstal" är också en möjlighet här.

Fick upprepningsoperatorn som förslag tidigare. Så här ser det ut nu:
msgstr "%s: upprepningsoperatorn måste avslutas med \"}\""

> 
> > #: src/csplit.c:1378
> > msgid "missing conversion specifier in suffix"
> > msgstr "saknar formatbeskrivning i \"suffix\""
> 
> "suffix" behöver inte citationstecken, det kan användas på svenska.
> Det är dock lite av språkvetenskaplig fackterm, så om du vill kan du
> skriva "ändelse" istället. Det blir väl svårare att översätta
> "prefix" då förståss.

Har tagit bort citattecknen. Suffix använder jag här för att det ska vara
lättare att förstå att felmeddelandena hänger samman med fölaggan
"--sufix-format=FORMAT". Annars tycker jag man bör avända förstavelse och
ändelse.

> 
> > msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
> > msgstr "felaktigg formatbeskrivning i \"suffix\": %c"
>         ^^ det blev många "g" där

Redan åtgärdat.

> 
> > msgid "invalid conversion specifier in suffix: \\%.3o"
> > msgstr "felaktig formatbeskrivning i \"suffix\": \\%3o"
> 
> Du skall nog inte stryka "." i formatet. Som det står skrivs talet
> blankfyllt i tre positioner, med punkten blir det istället 0-fyllt,
> vilket torde vara det önskade.

Tack.

> 
> > msgid "missing %% conversion specification in suffix"
> > msgstr "saknar %% formatbeskrivning i \"suffix\""
> 
> Jag tycker det skulle passa bra med ett bindestreck mellan
> procenttecknet och "formatbeskrivning".

Ja, kanske det. Vi kör så.
> 
> > msgid "too many %% conversion specifications in suffix"
> > msgstr "för många formatbeskrivningar i \"suffix\""
> 
> Varför strök du procenttecknet här, men inte i förra meddelandet? Jag
> tycker de bör vara kvar.
> 

Ett rent misstag.

> > " -n, --digits=DIGITS    use specified number of digits instead of
> > 2\n" " -n, --digits=DIGITS    använd angivna nummer för \"digits\"
> > i stället 
> 
> Byt argumentet DIGITS mot SIFFROR i översättningen. Sedan får jag av
> din översättning intrycket att du missförstått vad flaggan betyder.
> Jag skulle i varje fall inte förstått. Jag skulle föreslå
> 
>   -n, --digits=SIFFROR   använd angivet antal siffror istället för 2

Hm, kommer inte ihåg min tankegång ;-). Använder ditt förslag.

> 
> > " -s, --quiet, --silent   do not print counts of output file sizes\n"
> > " -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på
> > utmatningsfilen\n" 
> 
> "utmatningsfiler". Det är ju mer än en, det är ju själva poängen.

Jepp.

> 
> > " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> > " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer
> > med \n" 
> 
> Är verkligen "motvikt" en bra översättning av "offset"? "avvikelse"
> eller "förskutning" besriver väl bättre vad det handlar om?

Här var jag mycket osäker. "Förskjutning" tycker jag låter bra.

> 
> > " -b, --bytes=LIST    output only these bytes\n"
> > " -b, --bytes=LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"
> 
> Vi har tidigare diskuterat "byte" och kommit fram till att hantera det
> som ett mängdord, d.v.s. utan pluralform. (Det nämns i ordlistan.)
> Så ta bort "s" på slutet av "bytes".

Jaha, vi gör väl så.

> 
> > " N-M  from N'th to M'th (included) byte, character or field\n"
> > " N-M  från N'te till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"
> 
> Du kan ju använda den enklare formen "till och med" på svenska så
> slipper du parentesen.
Ja, det är snyggare.

> 
> > msgid "only one type of list may be specified"
> > msgstr "endast en sorts lista kan användas"
> 
> "får anges" kanske är tydligare än "kan användas".

Håller med.

> > msgid ""
> > "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> > "\tonly when operating on fields"
> > msgstr ""
> > "att undertrycka ej avskiljda rader är endast rimligt\n"
> > "när man arbetar på fält"
> 
> Förmodligen har man tabulatorn i orginalet för att markera att det är
> en fortsättningsrad så du bör nog behålla det.

Jo, fast det är det enda meddelandet som är formaterat på det sättet. En bugg i
orginalet?

> 
> > "Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output.\n"
> > "Konvertera tab's i varje FIL till mellanrum, skriv till standard ut.\n"
> 
> "tabulatorer" respektive "mellanslag" är de svenska
> termerna.

Fast för utrymmets skäl tycker jag att det tidigare föreslagna tabbar och
TABBAR duger bra. Så står det nu.

Alltså
"Konvertera tabbar i varje FIL till mellanslag, skriv till standard ut"

> 
> > " -i, --initial    do not convert TABs after non whitespace\n"
> > " -i, --initial    konvertera inte TABs om det ej föregås av
> > mellanrum\n" 
> 
> Det där blir lite missvisande. Flaggan gör att enbart inledande
> sekvenser av mellanslag och tabulatorer konverteras, men att
> eventuella tecken efter första icke-blanktecknet får vara kvar. Med
> blanktecken menas här mellanslag och tabulator.

Så här?
" -i, --initial    konvertera inte TABBAR efter icke-blanktecken"
> 
> > "Instead of -t NUMBER or -t LIST, -NUMBER or -LIST may be used.\n"
> > "I stället för -t ANTAL eller -t LISTA, kan -NUMMER eller -LISTA
> > användas.\n" 
> 
> Det bör nog vara "ANTAL" på båda ställena, inte "NUMMER".

Visst.

> 
> > msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
> > msgstr "Användning: %s [-SIFFROR] [FLAGGOR]...[FIL]...\n"
>                         ^ ett mellanslag saknas

Tack.

> 
> > "Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output.\n"
> > "Formatera om varje paragraf i FIL(er), skriv till standard ut.\n"
> 
> De "paragraph" som avses här heter "stycke" på svenska.

Ja, det är bättre.

> 
> > " -s, --split-only     split long lines, but do not refill\n"
> > " -s, --split-only     splittra långa rader, men återfyll ej\n"
> 
> Är inte "dela" naturligare än "splittra" på svenska?

Jo det är det väl.

> 
> > " -n, --lines=NUMBER    print first NUMBER lines instead of first
> > 10\n" " -n, --lines=NUMBER    skriv de första ANTAL-et rader i
> > stället för 10\n" 
>         ^^^^^^ ANTAL väl?
> 
> > "standard output. The default join field is the first, delimited\n"
> > "standard ut. Normalvärdet för förenings-fält är den första, avskiljd med
> > \n" 
> 
> "avskiljT"

Annan lydelse nu:
"Om inget annat anges används det första fältet som JOIN-fält och
fält avskiljs med mellanslag."

> > " -j FIELD     (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
> > " -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
> 
> "Obsolet" är väl svengelska. 
Nja. Ur SAOL:
obsolet (-e´t) n. = adj. föråldrad, ur bruk.

 "Föråldrat" skulle jag nog sagt.
> "Förlegat" som någon föreslog låter också bra.
> 
> > # Hur översätter man offset på bästa sätt. Jag använder indrag
> > (kompensation)? #: src/od.c:331
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
> > " or: %s --traditional [FILE] [[+]OFFSET [[+]LABEL]]\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
> > "   eller: %s --traditional [FIL] [[+]INDRAG [[+]ETIKETT]\n"
> 
> Här betyder OFFSET hur mycket man skall hoppa över i början av filen.
> "Förskjutning" möjligen, eller kanske helt enkelt "position".

Förskjutning, tar jag.

> 
> > " -v, --output-duplicates   do not use * to mark line suppression\n"
> > " -v, --output-duplicates   använd inte * för att markera
> > undertryckning\n" 
>                       ^^ dubbla blanktecken

OK.

> 
> > " -d  same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n"
> > " -d  samma som -t u2, välj osignerade korta decimaler\n"
> 
> "osignerade korta decimaler" skulle jag inte förstått. "\"short\"
> decimalt utan tecken" kanske; "short" är ju en term från språket C
> här.

Hm, du menar att man inte får översätta då? Då borde detsamma gälla nästa
också. Så väl som -i, -l, -o.
Kör så här: "osignerade decimala korta"
> 
> > " -f  same as -t fF, select floats\n"
> > " -f  samma som -t fF, välj flytande\n"
> 
> flytande -> flyttal

Bra, tack.

> 
> > "SIZE is a number. For TYPE in doux, SIZE may also be C for\n"
> > "STORLEK är en siffra. For TYP doux, kan STORLEK också vara C för\n"
>                          ^^ två blanktecken
> 
> STORLEK är ett tal.
> 
> For -> För

Tackar.

> 
> > msgid "invalid output address radix `%c'; it must be one character from
> > [doxn]" msgstr ""
> > "ogiltig radix för utmatningsadress \"%c\"; måste vara ett tecken
> > från[doxn]" 
>                           blanktecken saknas ^

tack. 

> 
> > #: src/pr.c:782
> > #, c-format
> > msgid "`-l PAGE_LENGTH' invalid number of lines: `%s'"
> > msgstr "\"-l \"SID_LÄNGD\" felaktigt antal rader: \"%s\""
> 
> SIDLÄNGD som ett ord.

Ja, det är bättre.

> 
> > " -F, -f      use form feeds instead of newlines to separate
> > pages\n" " -F, -f      använd radmatning i stället för nya rader
> > för att\n" 
> 
> radmatning -> sidmatning
>
 
Ok

> > "          -h \"\" prints a blank line. Don't use -h\"\"\n"
> > "          -h \"\\\" skriver en tom rad. Använd inte -h
> > \"\\\"\n" 
> Extra bakstreck       ^^  

Bra,tack.
                   ^^
> 
> > " -j        merge full lines, turns off -w line truncation, no "
> > "column\n"
> > "          alignment, -s[STRING] sets separators\n"
> > " -j\t\t  sammanfoga hela rader, stänger av -w radstympning, \n"
> > "\t\t  inga raka kolumner, -s[STRÄNG] anger avskiljare\n"
> 
> Det är lite robustare med mellanslag än tabulatorer, så använd
> mellanslag i dina översättningar.

Visst, har försökt ändra det; men missade detta. Tack.
> 
> > " -l PAGE_LENGTH  set the page length to PAGE_LENGTH (66) lines\n"
> > " -l SID_LÄNGD   sätt sidlängden till SID_LÄNGD (66) rader\n"
> 
> SIDLÄNGD som ett ord.

Yes.

> 
> > " -t        inhibit page headers and trailers\n"
> > " -t        hindra sidhuvud och sidfot\n"
> 
> Jag skulle nog sagt "utelämna".

Ja, det är bättre.
> 

> > " -T        inhibit page headers and trailers, eliminate any
> > page\n" "          layout by form feeds set in input files\n"
> > " -T        hindra sidhuvud och sidfot, ta bort sidlayout\n"
> > "          gjord med radmatningar i infiler\n"
> 
> radmatningar -> sidmatningar

Ok.

> 
> > " -w PAGE_WIDTH   set page width to PAGE_WIDTH (72) columns,
> > truncate\n" "          lines (see also -j option)\n"
> > " -w PAGE_WIDTH   sätt sidbredd till SID_BREDD (72) kolumner,
> > stympa\n" "          rader (se även flaggan -j)\n"
> 
> PAGE_WIDTH -> SIDBREDD
> SID_BREDD -> SIDBREDD

Tack.

> 
> > "-T implied by -l nn when nn <= 10 or <= 3 with -f. With no FILE, or
> > when\n" "-t impliceras av -l nn när nn < 10 eller < 3 med -f. Utan FIL
> > eller om \n" 
> 
> -T, inte -t, impliceras av -l nn. I orginalet står det <=, inte <.

Klantigt av mig. Det härstammar ur översättningen av textutils 1.19 där det är 
-t som impliceras och inga lika med.

> 
> > " -M        compare (unknown) < `JAN' < ... < `DEC', imply -b\n"
> > " -M        jämför (okänd) < \"JAN\" < ... < \"DEC'\", använder
> > -b\n" 
>                       extra apostrof ^

Tack.

> 
> > # hur översätter man flushing, lexikon ger verkligen ingen hjälp
> > #: src/sort.c:372
> > msgid "flushing file"
> > msgstr "rensar fil"
> 
> Vet du vad det betyder? Det finns inte i min gamla 1.9-version.

Efter en koll i källkoden verkar det åtminstone för mig som om det i själva
verket handlar om ett felmeddelande när bufferten ska tömmas. Att detta alltså
inte lyckas. Vilket ju inte framgår av felmeddelandet i sådanafall. Koden ser
ut så här:

static void
xfclose (FILE *fp)
{
 if (fp == stdin)
  {
   /* Allow reading stdin from tty more than once. */
   if (feof (fp))
	clearerr (fp);
  }
 else if (fp == stdout)
  {
   if (fflush (fp) != 0)
	{
	 error (0, errno, _("flushing file"));
	 cleanup ();
	 exit (SORT_FAILURE);
	}
  }
 else
  {
   if (fclose (fp) != 0)
	{
	 error (0, errno, _("error closing file"));
	 cleanup ();
	 exit (SORT_FAILURE);
	}
  }
}

Någon som har något att säga om detta? Borde det inte stå "error flushing file"
eller mer korrekt och på svenska "fel vid tömning av buffert"

> 
> > # offset är knepigt att översätta
> > #. Provoke with `sort -k1.'
> > #: src/sort.c:1878
> > msgid "starting field spec has `.' but lacks following character offset"
> > msgstr "första fältspecifikationen innehåller \".\" men saknar tecken för
> > indragning"
> 
> Här skulle åtminstone jag kunna tänka mig "förskjutning", som jag
> nämnt tidigare.
> 
> > #. Provoke with `sort -k1,'
> > #: src/sort.c:1915
> > msgid "field specification has `,' but lacks following field spec"
> > msgstr "fältspecifikationen innehåller \",\" men saknar uppföljande
> > fältspecifikationer"
> 
> I många sammanhang har man 80 tecken breda fönster, även när
> fönstersystemen tillåter mer, så vi har tidigare försökt hålla oss
> till det i våra översatta meddelanden. I det här fallet och de
> närmast följande är det väl inget problem att låta meddelandet spänna
> över flera rader förmodar jag.

I editeringsläge är dessa rader inte för långa: om det vra det som var
problemet. Därför bör de rymmas på en rad, även om de inte gär det med citat
och andra kontrolltecken inlagda.

> 
> > msgid "Usage: %s [OPTION] [INPUT [PREFIX]]\n"
> > msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [INPUT [PREFIX]]\n"
> 
> INPUT -> INFIL. (Du använder den termen i den följande förklaringen.)

Visst.

> 
> > " -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
> > " -r       överge -s, använd BSD summerings alegoritm, använd 1K
>                        stryk ^ ^

Visst

> > #: src/tr.c:358
> > #, c-format
> > msgid "Usage: %s [OPTION]... SET1 [SET2]\n"
> > msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... SET1 [SET2]\n"
> 
> SET -> MÄNGD kanske?

Nja, egentligen borde det väl vara tecken eller något liknande. I den gamla
manualen står string1 och string2

Vad säger ni andra?

> > " \\f       form feed\n"
> > " \\f       radmatning\n"
> 
> radmatning -> sidmatning
> 
> > " \\n       new line\n"
> > " \\n       nya rad\n"
> 
> nyrad. (Definitivt inget "a" i "nya". Eftersom det rör sig om ett
> tecken och inte företeelsen i det här fallet är det också bättre med
> "nyrad" än "ny rad".)

Visst.

> 
> > " \\r       return\n"
> > " \\r       return\n"
> 
> vagnretur

så klart. Tack.

> > " \\t       horisontal tab\n"
> 
> horisontell tabulator

ok.

> 
> > " \\v       vertical tab\n"
> > " \\v       vertikal tab\n"
> 
> vertikal tabulator

Ok.

> 
> > " [CHAR1-CHAR2]  same as CHAR1-CHAR2, if both SET1 and SET2 use this\n"
> > " [CHAR1-CHAR2]  samma som TECK1-TECK2, om både SET1 och SET2 använder
> 
> Använd genomgående "TECK" i översättningen.
> 
> > " [CHAR*REPEAT]  REPEAT copies of CHAR, REPEAT octal if starting with
> > 0\n" " [CHAR*N]    N kopior av TECK, N är oktalt om det startar med
> > 0\n" 
> 
> d:o

Visst.
> 
> > " [:blank:]    all horizontal whitespace\n"
> > " [:blank:]    alla horisontala mellanslag\n"
> 
> "blanktecken", d.v.s. både mellanslag och (horisontell) tabulator

Ja.

> 
> > " [:cntrl:]    all control characters\n"
> > " [:cntrl:]    alla kontrolltecken\n"
> 
> "styrtecken" är nog mer rätt.

Ok, bra.
> > " [:upper:]    all upper case letters\n"
> > " [:upper:]    alla VERSALA bokstäver\n"
> 
> Jag tycker det verkar lite överdrivet med "versala" i versaler.

Ok, det var mest för tydligheten. Det är vanligt att man skriver så.

> 
> > msgid "range-endpoints of `%s-%s' are in reverse collating sequence
> > order" msgstr "intervallets ändpunkter för \"%s-%s\"är i omvänd
> > jämförande sekvensordning"
> 
> "omvänd ordning" räcker väl?

Ja, kanske det.

> 
> > #: src/tr.c:1603
> > msgid ""
> > "when translating with complemented character classes,\n"
> > "string2 must map all characters in the domain to one"
> > msgstr ""
> > "vid översättning med kompleterande teckenklasser måste sträng2\n"
> > "mappa alla tecken i domänen till en"
> 
> "översätta alla tecken i domänen till ett"

Ok.
 
> > #: src/tr.c:1899
> > msgid "two strings must be given when both deleting and squeezing
> > repeats" msgstr ""
> > "två strängar måste ges när man både tar bort och återupprepar\n"
> > "sammanpressning"
> 
> "sammanpressar upprepningar"

Ok

> 
> > "invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or
> > [:upper:]\n" "ogiltig mappning av identiteter; vid översättning måste
> > [:lower:] eller\n" 
> 
> Vore inte "identitetsöversättning" bättre?

Jo.

> 
> > " -d, --repeated    only print duplicate lines\n"
> > " -d, --repeated    skriv endast rader som förekommer fler gånger\n"
> 
> fler -> flera

Tack.

> 
> > "Fields are skipped before chars.\n"
> > "Fält hoppas över innan tecken.\n"
> 
> Om du förstått rätt vet jag inte, men tydligare vore kanske
> 
>   Fält hoppas över först, därefter tecken.

Ja, det är kryptiskt. men det mäste väl betyda att 
-f, --skip-fields=N går före
-s, --skip-chars=N

> 
> > "Print line, word, and byte counts for each FILE, and a total line if\n"
> > "more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,\n"
> > "read standard input.\n"
> > "Skriv antal rader, ord och byte för varje FIL och det totala antalet
> > rader\n" "om mer än en FIL angivits. Utan FIL eller om FIL är -, läs
> > standard in.\n" 
> 
> Det är inte det totala antalet rader som skrivs, utan en rad med
> totalt antal rader, ord och tecken.
> 
> > #: src/wc.c:319
> > msgid "total"
> > msgstr "total"
> 
> "totalt" (antal rader etc.) är nog bättre.
> 
> >   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
> >
> > PA> " -s, --squeeze-blank   aldrig mer än en ensam tom rad\n"
> >
> > Jag tycker att det är begripligare med "visa aldrig mer än en tom rad".
> 
> Men då låter det som om man bara visar en tom rad tycker jag.
> Antingen bara den första tomma raden i filen, eller kanske bara en tom
> rad.
> 
> Vad sägs om
> 
>   slå samman multipla tomma rader till en

Det är bättre.

> 
> 
> > > PA> " -b, --bytes=LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"
> >
> > Jag tycker att du kan skriva så, men ordlistan har en annan mening.
> > Jag föreslår att vi uppdaterar den.
> 
> Jag vill på det bestämdaste opponera mig mot plural-s i svenska!

Det är ok. 
> 
> >   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
> >
> > > PA> " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som
> > > stämmer med \n" PA> "            mönster\n"
> > > PA> " %%REGUTR%%[MOTVIKT] hoppa över till, men inkludera ej, en rad
> > > som stämmer\n" PA> "            med mönster\n"
> > >
> > > Hur brukar vi översätta REGEXP? Jag tycker inte om att förkorta
> > > "reguljärt uttryck" (med två t) till "regutr" (med ett t).
> >
> > Nej, det ligger ju något i det. Förslag?
> 
> Helt enkelt REGUTTR kanske?
> 

Taget.

---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.