Re: ursäkta klantighet - textutils igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-24 11:05:01

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Re: ursäkta klantighet - textutils igen
   Date:   Mon, 24 Mar 1997 11:05:01 +0100 (MET)
   ------

Hej, här kommer kommentarerna. Har tagit det mesta, för att inte säga allt.

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
>   Subject: Re: ursäkta klantighet - textutils igen
>   Date:   Wed, 19 Mar 1997 14:16:35 +0100
>   ------
> 
> Ursäkta att det har tagit litet tid. Det finns alltid mer att göra,
> som bekant...
> 
> PA> msgstr ""
> PA> "Sammanfoga FIL(er), eller standard in, till standard ut.\n"
> Dubbla mellanslag  
     ^^
Tack.

> 
> PA> "\n"
> PA> " -A, --show-all      som -vET \t\n"
> PA> " -b, --number-nonblank  numrera icke tomma rader\n"
> icke-tomma

OK

> 
> PA> " -e            som -vE\n"
> PA> " -E, --show-ends     visa $ i slutet av varje rad\n"
> PA> " -n, --number       numrera alla rader\n"
> PA> " -s, --squeeze-blank   aldrig mer än en ensam tom rad\n"
> 
> Jag tycker att det är begripligare med "visa aldrig mer än en tom rad".
>

Jag tar det.

> 
> PA> " -t            som -vT\n"
> PA> " -T, --show-tabs     visa TAB-tecken som ^I\n"
> PA> " -u            (ignorerad)\n"
> PA> " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M- betäckningssätt, utom för
> LFD and "and" skall vara "och". Och sedan blir det klurigt. Det ord som
> slutar på "betäckningssätt" skall vara sammansatt. Jag skulle föreslå
> 
> " -v, --show-nonprinting  använd \"^\"- och \"M-\"-notation, utom för LFD
> och 
> 
> "Notation" är väl begripligt på svenska?

Nja, vet inte; men vi kör så.

> 
> PA> msgid "%s: line number out of range"
> PA> msgstr "%s: radnummer utanför räckvidden"
> 
> Jag önskar att jag hade ett bättre förslag än "räckvidden", men det
> har jag inte. Någon annan?
> 
> PA> #: src/csplit.c:1154
> PA> #, c-format
> PA> msgid "%s: `}' is required in repeat count"
> PA> msgstr "%s: \"}\" krävs vid upprepad räkning"
> 
> Jag föreslår "upprepningsvärde". Så här står det i manulen:
> 
>   {num}     Repeat operand. This operand can follow any
>           of the operands described previously. If it
>           follows a rexp type operand, that operand
>           will be applied num more times. If it fol-
>           lows a line_no operand, the file will be
>           split every line_no lines, num times, from
>           that point.
> 
> En annan variant skulle kunna vara "%s: upprepningsoperatorn måste
> avslutas med \"}\"".
> 

Jag tar det senare, blir klarare.

> PA> #: src/csplit.c:1378
> PA> msgid "missing conversion specifier in suffix"
> PA> msgstr "saknar formatbeskrivning i \"suffix\""
> 
> Behöver "suffix" citationstecken?

Nej, antagligen inte. Har annars använd ändelse, men eftersom det heter
"--sufix-format=FORMAT tänkte jag att det var tydligare att använda sufix här -
och därför citerade jag. Tar bort det.

> 
> PA> #: src/csplit.c:1384
> PA> #, c-format
> PA> msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
> PA> msgstr "felaktigg formatbeskrivning i \"suffix\": %c"
> 
> "felaktig"

Visst.

> 
> PA> #: src/csplit.c:1501
> PA> #, c-format
> PA> msgid "%s: invalid number"
> PA> msgstr "%s:felaktigt nummer"
> 
> mellanslag efter kolon

Tack.

> 
> PA> " -f, --prefix=PREFIX    använd PREFIX i stället för `xx'\n"
> 
> \"xx\"

Självklart. Tack.

> 
> PA> " -k, --keep-files      ta inte bort utfiler vid fel\n"
> PA> " -n, --digits=DIGITS    använd angivna nummer för \"digits\" i
> stället PA> för 2\n"
> 
> " -n, --digits=ANTAL     använd ANTAL siffror i stället för 2\n"

Mycket bättre.

> PA> " -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på
> utmatningsfilen\n" 
> 
> " -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på
> utmatningsfilerna\n" 

OK.
 
> PA> " -z, --elide-empty-files  ta bort toma utmatningsfiler\n"
> 
> tomma

Ja.

> 
> PA> " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer
> med \n" PA> "            mönster\n"
> PA> " %%REGUTR%%[MOTVIKT] hoppa över till, men inkludera ej, en rad som
> stämmer\n" PA> "            med mönster\n"
> 
> Hur brukar vi översätta REGEXP? Jag tycker inte om att förkorta
> "reguljärt uttryck" (med två t) till "regutr" (med ett t).

Nej, det ligger ju något i det. Förslag?

> 
> PA> "En rad-MOTVIKT är en \"+\" eller \"-\" följt av ett positivt
> heltal.\n" 
> 
> *ett* plus eller minus, inte en.

Visst.
 
> PA> " -b, --bytes=LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"
> 
> Jag tycker att du kan skriva så, men ordlistan har en annan mening.
> Jag föreslår att vi uppdaterar den.

Ok.

> PA> " -c, --characters=LISTA  mata endast ut dessa tecken\n"
> PA> " -d, --delimiter=TECKEN  använd TECKEN i stälet för TAB som
> 
> stället

Tack.
 
> PA> " N   N'te byte, tecken eller fält, räknat från 1\n"
> PA> " N-  från N'te byte, tecken eller fält, till radslut\n"
> PA> " N-M  från N'te till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"
> PA> " -M  från första till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"
> 
> N:te och M:te.

Ok.

> PA> #: src/cut.c:361 src/cut.c:392 src/cut.c:452
> PA> msgid "invalid byte or field list"
> PA> msgstr "felaktig byte- eller fält-lista"
> 
> Hellre "felaktig byte- eller fältlista" (utan bindestreck).

Taget.
 
> PA> #: src/cut.c:715
> PA> msgid "missing list of fields"
> PA> msgstr "saknar fält-lista"
> 
> D:o.

Jepp.
 
> PA> #: src/cut.c:748
> PA> msgid "you must specify a list of bytes, characters, or fields"
> PA> msgstr "du måste specificera en lista med byte, tecken eller fält"
> 
> Nyss var det lista med bytes, vilket jag tyckte var bättre.

Kör på det.
 
> PA> #: src/cut.c:751
> PA> msgid "a delimiter may be specified only when operating on fields"
> PA> msgstr "en avskiljare kan endast specificeras när man arberar på fält"
> 
> arbetar

Tack.

> PA> #: src/cut.c:754
> PA> msgid ""
> PA> "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> PA> "\tonly when operating on fields"
> PA> msgstr ""
> PA> "att undertrycka ej avskiljda rader är endast rimligt\n"
> PA> "när man arbetar på fält"
> 
> Du saknar "\t" i början på andra raden.

Jag vet. Tyckte det var ett fel i orginalet eftersom inga andra felmeddelanden
använder tab. Men jag lägger till det, så följer vi orginalet.

> 
> Observera att det heter tabb, tabbar på svenska (i alla fall enligt
> vad jag minns av SIS skrivmaskinskompendium):
> 
> PA> msgstr ""
> PA> "Konvertera tab's i varje FIL till mellanrum, skriv till standard
> ut.\n" 
> 
> "Konvertera tabbar i varje FIL till mellanslag, skriv till standard ut.\n"

Mycket bättre faktiskt.
 
> PA> " -i, --initial    konvertera inte TABs om det ej föregås av
> mellanrum\n" 
> 
> " -i, --initial    konvertera inte TABBAR som ej föregås av
> mellanrum\n" 
> 
> PA> " -t, --tabs=ANTAL  ANTAL tecken mellan tabs, ej 8\n"
> 
> " -t, --tabs=ANTAL  ANTAL tecken mellan tabbar, ej 8\n"
> 
> PA> " -t, --tabs=LISTA  lista med angivelse av tabs position, separerad
> med PA> komma\n"
> 
> " -t, --tabs=LISTA  lista med tabbpositioner, separerad med komma\n"

Tar allt det ovanstående.
 
> PA> #: src/expand.c:192 src/unexpand.c:177
> PA> msgid "tab sizes must be ascending"
> PA> msgstr "storleken på tab måste vara stigande"
> 
> "storleken på tabbarna måste vara stigande"
> 
> PA> "Nödvändiga argument till långa flaggor är nödvändiga även för korta
> PA> flaggor.\n"
> 
> Standardtext enligt ordlistan:
> Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
>  Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de
>  korta. 

Klantigt av mig.
 
> PA> " -s, --split-only     splittra långa rader, men återfyll ej\n"
> 
> "fill" på engelska i sådana här sammanhang brukar motsvaras av
> "justera". Man kan också tänka sig "hyfsa".

Tar justera.
 
> PA> " -u, --uniform-spacing   ett mellanrum mellan ord, två efter
> meningar\n" 
> 
> mellanSLAG

Varför SLAG? Kör med mellanslag. 

> PA> #: src/fmt.c:386 src/nl.c:511
> PA> #, c-format
> PA> msgid "invalid line number increment: `%s'"
> PA> msgstr "felaktigg ökning av radnummer: \"%s\""
> 
> felaktig      ^^

Tack.

> PA> "Utan FIL eller när fil är -, läs standard in.\n"
> 
> "Utan FIL eller när FIL är -, läs standard in.\n"
>          ^^^^

Visst.

> PA> msgstr ""
> PA> "För varje par inmatade rader med identiska förenings-fält, skriv en
> rad PA> till\n"
> PA> "standard ut. Normalvärdet för förenings-fält är den första, avskiljd
> med \n" PA> "mellanslag. När FIL1 eller FIL2 (inte båda) är -, läs
> standard in.\n" 
> 
> 1. Terminologi igen. Har någon av er andra haft databaslärare som har
> talat svenska? Brukar man översätta JOIN med FÖRENING?
> Mängdteoretisk bygger begreppet på unionen, och jag har sett det
> användas i databassammanhang också. För egen del kan jag inte komma
> på någon bra översättning.
> 
> 2. Det här är en längre text, så du kan göra en omskrivning för att
>  slippa översätta det otäcka ordet "default":
> 
> "För varje par av inmatade rader med identiska JOIN-fält, skriv en rad
> till\n" "standard ut. Om inget annat anges används det första fältet som
> JOIN-fält\n" "och fält avskiljs med mellanslag. När..."

Hat aldrig haft någon databalslärare alls. Tyckte det lät skumt men försökte
ändå :-). Tar din. Mycket snyggare.
 
> PA> " -e TOM      ersätt toma inmatningsfält med TOM\n"
> 
> tomma
> 
> PA> " -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
> PA> " -j1 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT\"\n"
> PA> " -j2 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-2 FÄLT\"\n"
> 
> Svårt. Obsolet är något när det inte längre kan användas. "Obsolescent"
> betyder "på väg ut". -j kan ju användas, så det är inte obsolet. Men det
> kanske är tillräckligt bra.
> 
> Jag skulle i vilket fall som helst föredra "samma som" istället för
> "likvärdigt med".

Tar samma som. Något förslag att ersätta Obsolet med?

> PA> " -t TECKEN    använd TECKEN som fätseparator för in- och
> utmatning\n" 
> 
> fältseparator
Tack.
 
> PA> "Skriv eller kontrollera MD5 kontrollsummor.\n"
> 
> MD5-kontrollsummor

OK
 
> PA> "   --status      mata inte ut något, statuskoden visar
> framgång\n" 
> 
> "...visar om kontrollsumman stämmer" tycker jag är mer svenskt.

Tycker jag också, men ville hålla det på en rad. Tar dock ditt förslag.
 
> PA> msgstr "%s: %lu: felaktigt formaterad MDM5 kontrollsummerad"
> 
> MD5-kontrollsummerad

Ok.
 
> PA> msgstr "%s: inga korrekt formaterade MDM5 kontrollsummerader funna"
> 
> MD5-kontrollsummerader

Jepp.
 
> PA> #: src/md5sum.c:431
> PA> #, c-format
> PA> msgid "WARNING: %d of %d computed %s did NOT match"
> PA> msgstr "VARNING: %d av %d beräknad %s stämde INTE"
> 
> beräknad(e)
Ok.
 
> Här har vi ett fall där en engelsktalande inte har lämnat tillräckligt
> med utrymme i mallen. Det borde naturligtvis stå:
> 
> msgid "WARNING: %d of %d %s did NOT match"
> 
> och senare
> 
> PA> msgid "computed checksum"
> PA> msgid "computed checksums"
> 
> så att vi kan få det rätt på svenska.
> 
> PA> "flaggorna --binary och --text är meningsfulla enbart när
> kontrollsummor\n" 
> 
> dubbla mellanslag

Tack.
 
> PA> " -l, --join-blank-lines=NUMMER  antal toma rader efter varandra som
> PA> räknas\n"
> 
> tomma
 Tack.
 
> PA> " t     numrera endast icke toma rader\n"
> 
> tomma
> 
> PA> msgstr "felaktigt antal toma rader: \"%s\""
> 
> D:o
> 
> Så, det var fram till "od". Jag fortsätter senare.
> 
> /David
> 

Ok, tack ska du ha. Väntar med spänning. Framför allt od tycker jag var ytterst
svår att översätta. Särskilt som jag aldrig använder den själv.

mvh
Peter

---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.