Re: ursäkta klantighet - textutils igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-19 14:16:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: ursäkta klantighet - textutils igen
   Date:   Wed, 19 Mar 1997 14:16:35 +0100
   ------

Ursäkta att det har tagit litet tid. Det finns alltid mer att göra,
som bekant...

PA> msgstr ""
PA> "Sammanfoga FIL(er), eller standard in, till standard ut.\n"
Dubbla mellanslag       ^^

PA> "\n"
PA> " -A, --show-all      som -vET \t\n"
PA> " -b, --number-nonblank  numrera icke tomma rader\n"
icke-tomma

PA> " -e            som -vE\n"
PA> " -E, --show-ends     visa $ i slutet av varje rad\n"
PA> " -n, --number       numrera alla rader\n"
PA> " -s, --squeeze-blank   aldrig mer än en ensam tom rad\n"

Jag tycker att det är begripligare med "visa aldrig mer än en tom rad".


PA> " -t            som -vT\n"
PA> " -T, --show-tabs     visa TAB-tecken som ^I\n"
PA> " -u            (ignorerad)\n"
PA> " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M- betäckningssätt, utom för LFD and
"and" skall vara "och". Och sedan blir det klurigt. Det ord som
slutar på "betäckningssätt" skall vara sammansatt. Jag skulle föreslå

" -v, --show-nonprinting  använd \"^\"- och \"M-\"-notation, utom för LFD och

"Notation" är väl begripligt på svenska?

PA> msgid "%s: line number out of range"
PA> msgstr "%s: radnummer utanför räckvidden"

Jag önskar att jag hade ett bättre förslag än "räckvidden", men det
har jag inte. Någon annan?

PA> #: src/csplit.c:1154
PA> #, c-format
PA> msgid "%s: `}' is required in repeat count"
PA> msgstr "%s: \"}\" krävs vid upprepad räkning"

Jag föreslår "upprepningsvärde". Så här står det i manulen:

   {num}     Repeat operand. This operand can follow any
          of the operands described previously. If it
          follows a rexp type operand, that operand
          will be applied num more times. If it fol-
          lows a line_no operand, the file will be
          split every line_no lines, num times, from
          that point.

En annan variant skulle kunna vara "%s: upprepningsoperatorn måste
avslutas med \"}\"".

PA> #: src/csplit.c:1378
PA> msgid "missing conversion specifier in suffix"
PA> msgstr "saknar formatbeskrivning i \"suffix\""

Behöver "suffix" citationstecken?

PA> #: src/csplit.c:1384
PA> #, c-format
PA> msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
PA> msgstr "felaktigg formatbeskrivning i \"suffix\": %c"

"felaktig"

PA> #: src/csplit.c:1501
PA> #, c-format
PA> msgid "%s: invalid number"
PA> msgstr "%s:felaktigt nummer"

mellanslag efter kolon

PA> " -f, --prefix=PREFIX    använd PREFIX i stället för `xx'\n"

\"xx\"

PA> " -k, --keep-files      ta inte bort utfiler vid fel\n"
PA> " -n, --digits=DIGITS    använd angivna nummer för \"digits\" i stället
PA> för 2\n"

" -n, --digits=ANTAL     använd ANTAL siffror i stället för 2\n"

PA> " -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på utmatningsfilen\n"

" -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på utmatningsfilerna\n"

PA> " -z, --elide-empty-files  ta bort toma utmatningsfiler\n"

tomma

PA> " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer med \n"
PA> "            mönster\n"
PA> " %%REGUTR%%[MOTVIKT] hoppa över till, men inkludera ej, en rad som stämmer\n"
PA> "            med mönster\n"

Hur brukar vi översätta REGEXP? Jag tycker inte om att förkorta
"reguljärt uttryck" (med två t) till "regutr" (med ett t).

PA> "En rad-MOTVIKT är en \"+\" eller \"-\" följt av ett positivt heltal.\n"

*ett* plus eller minus, inte en.

PA> " -b, --bytes=LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"

Jag tycker att du kan skriva så, men ordlistan har en annan mening.
Jag föreslår att vi uppdaterar den.

PA> " -c, --characters=LISTA  mata endast ut dessa tecken\n"
PA> " -d, --delimiter=TECKEN  använd TECKEN i stälet för TAB som

stället

PA> " N   N'te byte, tecken eller fält, räknat från 1\n"
PA> " N-  från N'te byte, tecken eller fält, till radslut\n"
PA> " N-M  från N'te till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"
PA> " -M  från första till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"

N:te och M:te.

PA> #: src/cut.c:361 src/cut.c:392 src/cut.c:452
PA> msgid "invalid byte or field list"
PA> msgstr "felaktig byte- eller fält-lista"

Hellre "felaktig byte- eller fältlista" (utan bindestreck).

PA> #: src/cut.c:715
PA> msgid "missing list of fields"
PA> msgstr "saknar fält-lista"

D:o.

PA> #: src/cut.c:748
PA> msgid "you must specify a list of bytes, characters, or fields"
PA> msgstr "du måste specificera en lista med byte, tecken eller fält"

Nyss var det lista med bytes, vilket jag tyckte var bättre.

PA> #: src/cut.c:751
PA> msgid "a delimiter may be specified only when operating on fields"
PA> msgstr "en avskiljare kan endast specificeras när man arberar på fält"

arbetar

PA> #: src/cut.c:754
PA> msgid ""
PA> "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
PA> "\tonly when operating on fields"
PA> msgstr ""
PA> "att undertrycka ej avskiljda rader är endast rimligt\n"
PA> "när man arbetar på fält"

Du saknar "\t" i början på andra raden.

Observera att det heter tabb, tabbar på svenska (i alla fall enligt
vad jag minns av SIS skrivmaskinskompendium):

PA> msgstr ""
PA> "Konvertera tab's i varje FIL till mellanrum, skriv till standard ut.\n"

"Konvertera tabbar i varje FIL till mellanslag, skriv till standard ut.\n"

PA> " -i, --initial    konvertera inte TABs om det ej föregås av mellanrum\n"

" -i, --initial    konvertera inte TABBAR som ej föregås av mellanrum\n"

PA> " -t, --tabs=ANTAL  ANTAL tecken mellan tabs, ej 8\n"

" -t, --tabs=ANTAL  ANTAL tecken mellan tabbar, ej 8\n"

PA> " -t, --tabs=LISTA  lista med angivelse av tabs position, separerad med
PA> komma\n"

" -t, --tabs=LISTA  lista med tabbpositioner, separerad med komma\n"

PA> #: src/expand.c:192 src/unexpand.c:177
PA> msgid "tab sizes must be ascending"
PA> msgstr "storleken på tab måste vara stigande"

"storleken på tabbarna måste vara stigande"

PA> "Nödvändiga argument till långa flaggor är nödvändiga även för korta
PA> flaggor.\n"

Standardtext enligt ordlistan:
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

PA> " -s, --split-only     splittra långa rader, men återfyll ej\n"

"fill" på engelska i sådana här sammanhang brukar motsvaras av
"justera". Man kan också tänka sig "hyfsa".

PA> " -u, --uniform-spacing   ett mellanrum mellan ord, två efter meningar\n"

mellanSLAG

PA> #: src/fmt.c:386 src/nl.c:511
PA> #, c-format
PA> msgid "invalid line number increment: `%s'"
PA> msgstr "felaktigg ökning av radnummer: \"%s\""

felaktig      ^^

PA> "Utan FIL eller när fil är -, läs standard in.\n"

"Utan FIL eller när FIL är -, läs standard in.\n"
          ^^^^ 

PA> msgstr ""
PA> "För varje par inmatade rader med identiska förenings-fält, skriv en rad
PA> till\n"
PA> "standard ut. Normalvärdet för förenings-fält är den första, avskiljd med \n"
PA> "mellanslag. När FIL1 eller FIL2 (inte båda) är -, läs standard in.\n"

1. Terminologi igen. Har någon av er andra haft databaslärare som har
talat svenska? Brukar man översätta JOIN med FÖRENING?
Mängdteoretisk bygger begreppet på unionen, och jag har sett det
användas i databassammanhang också. För egen del kan jag inte komma
på någon bra översättning.

2. Det här är en längre text, så du kan göra en omskrivning för att
  slippa översätta det otäcka ordet "default":

"För varje par av inmatade rader med identiska JOIN-fält, skriv en rad till\n"
"standard ut. Om inget annat anges används det första fältet som JOIN-fält\n"
"och fält avskiljs med mellanslag. När..."

PA> " -e TOM      ersätt toma inmatningsfält med TOM\n"

tomma

PA> " -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
PA> " -j1 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT\"\n"
PA> " -j2 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-2 FÄLT\"\n"

Svårt. Obsolet är något när det inte längre kan användas. "Obsolescent"
betyder "på väg ut". -j kan ju användas, så det är inte obsolet. Men det
kanske är tillräckligt bra.

Jag skulle i vilket fall som helst föredra "samma som" istället för "likvärdigt
med".

PA> " -t TECKEN    använd TECKEN som fätseparator för in- och utmatning\n"

fältseparator

PA> "Skriv eller kontrollera MD5 kontrollsummor.\n"

MD5-kontrollsummor

PA> "   --status      mata inte ut något, statuskoden visar framgång\n"

"...visar om kontrollsumman stämmer" tycker jag är mer svenskt.

PA> msgstr "%s: %lu: felaktigt formaterad MDM5 kontrollsummerad"

MD5-kontrollsummerad

PA> msgstr "%s: inga korrekt formaterade MDM5 kontrollsummerader funna"

MD5-kontrollsummerader

PA> #: src/md5sum.c:431
PA> #, c-format
PA> msgid "WARNING: %d of %d computed %s did NOT match"
PA> msgstr "VARNING: %d av %d beräknad %s stämde INTE"

beräknad(e)

Här har vi ett fall där en engelsktalande inte har lämnat tillräckligt
med utrymme i mallen. Det borde naturligtvis stå:

msgid "WARNING: %d of %d %s did NOT match"

och senare

PA> msgid "computed checksum"
PA> msgid "computed checksums"

så att vi kan få det rätt på svenska.

PA> "flaggorna --binary och --text är meningsfulla enbart när kontrollsummor\n"

dubbla mellanslag

PA> " -l, --join-blank-lines=NUMMER  antal toma rader efter varandra som
PA> räknas\n"

tomma

PA> " t     numrera endast icke toma rader\n"

tomma

PA> msgstr "felaktigt antal toma rader: \"%s\""

D:o

Så, det var fram till "od". Jag fortsätter senare.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.