make-3.74.4.sv.po v1.6

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-10 22:42:41

Så, nu har jag infört massor av ändringar. Jag bifogar både diff och den nya 
po-filen (säg till om det blir för mycket).

/tg


# Swedish messages for make.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Gradin <tg@df.lth.se>, 1996.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: make 3.74.4\n"
"POT-Creation-Date: 1996-05-22 09:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1996-06-10 22:30+0200\n"
"Last-Translator: Tomas Gradin <tg@df.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ar.c:48
#, possible-c-format
msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
msgstr "försök att använda en icke understödd finess: \"%s\""

#: ar.c:142
#, possible-c-format
msgid "Error in lbr$ini_control, %d\n"
msgstr "Fel i lbr$ini_control, %d\n"

#: ar.c:147
#, possible-c-format
msgid "Error opening library %s to lookup member %s, %d\n"
msgstr "Fel vid öppnandet av biblioteket %s för uppslagning av medlemmen %s, %d\n"

#: ar.c:153
#, possible-c-format
msgid "Error looking up module %s in library %s, %d\n"
msgstr "Fel vid uppslagning av modulen %s i biblioteket %s, %d\n"

#: ar.c:159
#, possible-c-format
msgid "Error getting module info, %d\n"
msgstr "Fel vid hämtning av modulinformation, %d\n"

#: ar.c:244
msgid "touch archive member is not available on VMS"
msgstr "vidrörande av arkivmedlem är inte tillgängligt i VMS"

#: ar.c:276
#, possible-c-format
msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
msgstr "vidrör: Arkivet \"%s\" existerar inte"

#: ar.c:279
#, possible-c-format
msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
msgstr "vidrör: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"

#: ar.c:282
msgid "touch: "
msgstr "vidrör: "

#: ar.c:285
#, possible-c-format
msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
msgstr "vidrör: Medlemmen \"%s\" existerar inte i \"%s\""

#: ar.c:291
#, possible-c-format
msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
msgstr "vidrör: Felaktig returkod från ar_member_touch på \"%s\""

#: arscan.c:550
msgid " (name might be truncated)"
msgstr " (namnet kan vara avklippt)"

#: arscan.c:552
#, possible-c-format
msgid " Date %s"
msgstr " Datum %s"

#: arscan.c:553
#, possible-c-format
msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
msgstr " uid = %d, gid = %d, rättigheter = 0%o.\n"

#: dir.c:678
msgid ""
"\n"
"# Directories\n"
msgstr ""
"\n"
"# Kataloger\n"

#: dir.c:686
#, possible-c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: stat kunde inte utföras.\n"

#: dir.c:689
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:694
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode %d): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %d, inod %d): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:709
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): "

#: dir.c:714
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode %d): "
msgstr "# %s (enhet %d, inod %d): "

#: dir.c:718 dir.c:738
msgid "No"
msgstr "Inga"

#: dir.c:721 dir.c:741
msgid " files, "
msgstr " filer, "

#: dir.c:723 dir.c:743
msgid "no"
msgstr "inga"

#: dir.c:726
msgid " impossibilities"
msgstr " omöjligheter"

#: dir.c:730
msgid " so far."
msgstr " hittills."

#: dir.c:746
#, possible-c-format
msgid " impossibilities in %u directories.\n"
msgstr " omöjligheter i %u kataloger.\n"

#: expand.c:92 expand.c:97
#, possible-c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Rekursiva variabeln \"%s\" hänvisar (så småningom) till sig själv"

#: expand.c:120
#, possible-c-format
msgid "warning: undefined variable `%.*s'"
msgstr "varning: odefinierad variabel \"%.*s\""

#: expand.c:223 expand.c:225
msgid "unterminated variable reference"
msgstr "ofullständig variabelhänvisning"

#: file.c:264
#, possible-c-format
msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%u,"
msgstr "Kommandon angavs för filen \"%s\" vid %s:%u,"

#: file.c:270
#, possible-c-format
msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom sökning med implicit regel,"

#: file.c:274
#, possible-c-format
msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
msgstr "men \"%s\" anses nu vara samma fil som \"%s\"."

#: file.c:278
#, possible-c-format
msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
msgstr "Kommandon för \"%s\" kommer att ignoreras till förmån för dem gällande \"%s\"."

#: file.c:299
#, possible-c-format
msgid "can't rename single-colon `%s' to double-colon `%s'"
msgstr "kan inte döpa om enkelkolon \"%s\" till dubbelkolon \"%s\""

#: file.c:302
#, possible-c-format
msgid "can't rename double-colon `%s' to single-colon `%s'"
msgstr "kan inte döpa om dubbelkolon \"%s\" till enkelkolon \"%s\""

#: file.c:363
#, possible-c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Raderar mellanfilen \"%s\""

#: file.c:523
msgid "# Not a target:"
msgstr "# Inte något mål:"

#: file.c:531
msgid "# Precious file (dependency of .PRECIOUS)."
msgstr "# Värdefull fil (beroende för .PRECIOUS)."

#: file.c:533
msgid "# Phony target (dependency of .PHONY)."
msgstr "# Låtsasmål (beroende för .PHONY)."

#: file.c:535
msgid "# Command-line target."
msgstr "# Kommandoradsmål."

#: file.c:537
msgid "# A default or MAKEFILES makefile."
msgstr "# En standard- eller MAKEFILES-makefil."

#: file.c:538
#, possible-c-format
msgid "# Implicit rule search has%s been done.\n"
msgstr "# Implicit regelsökning har%s genomförts.\n"

#: file.c:539 file.c:564
msgid " not"
msgstr " inte"

#: file.c:541
#, possible-c-format
msgid "# Implicit/static pattern stem: `%s'\n"
msgstr "# Implicit/statisk mönsterstam: \"%s\"\n"

#: file.c:543
msgid "# File is an intermediate dependency."
msgstr "# Filen är ett mellanberoende."

#: file.c:546
msgid "# Also makes:"
msgstr "# Skapar också:"

#: file.c:552
msgid "# Modification time never checked."
msgstr "# Modifieringstiden aldrig kontrollerad."

#: file.c:554
msgid "# File does not exist."
msgstr "# Filen existerar inte."

#: file.c:557
#, possible-c-format
msgid "# Last modified %.24s (%0lx)\n"
msgstr "# Senast modifierad %.24s (%0lx)\n"

#: file.c:560
#, possible-c-format
msgid "# Last modified %.24s (%ld)\n"
msgstr "# Senast modifierad %.24s (%ld)\n"

#: file.c:563
#, possible-c-format
msgid "# File has%s been updated.\n"
msgstr "# Filen har%s förnyats."

#: file.c:568
msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Kommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:571
msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Kommandon för beroenden körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:580
msgid "# Successfully updated."
msgstr "# Framgångsfullt förnyad."

#: file.c:584
msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
msgstr "# Behöver förnyas (-q är angivet)."

#: file.c:587
msgid "# Failed to be updated."
msgstr "# Misslyckades med att förnyas."

#: file.c:590
msgid "# Invalid value in `update_status' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i medlem av \"update_status\"!"

#: file.c:597
msgid "# Invalid value in `command_state' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i medlem av \"command_state\"!"

#: file.c:616
msgid ""
"\n"
"# Files"
msgstr ""
"\n"
"# Filer"

#: file.c:639
msgid ""
"\n"
"# No files."
msgstr ""
"\n"
"# Inga filer."

#: file.c:642
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u files in %u hash buckets.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u filer i %u fördelningspytsar.\n"

#: file.c:644
#, possible-c-format
msgid "# average %.1f files per bucket, max %u files in one bucket.\n"
msgstr "# i genomsnitt %.1f filer per pyts, max %u filer i samma pyts.\n"

#: function.c:648
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: function.c:657 variable.c:736
msgid "default"
msgstr "standard"

#: function.c:660 variable.c:739
msgid "environment"
msgstr "miljö"

#: function.c:663
msgid "file"
msgstr "fil"

#: function.c:666
msgid "environment override"
msgstr "miljö åsidosatt"

#: function.c:669 variable.c:748
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: function.c:672
msgid "override"
msgstr "åsidosättande"

#: function.c:675 variable.c:754
msgid "automatic"
msgstr "automatisk"

#: function.c:1087 function.c:1089
msgid "non-numeric first argument to `word' function"
msgstr "icke-numeriskt första argument till \"word\"-funktion"

#: function.c:1097 function.c:1100
msgid "the `word' function takes a one-origin index argument"
msgstr "\"word\"-funktionen förväntar sig ett 1-baserat indexargument"

#: function.c:1341
#, possible-c-format
msgid "unterminated call to function `%s': missing `%c'"
msgstr "ofullständigt anrop till funktionen \"%s\": \"%c\" saknas"

#: implicit.c:38
#, possible-c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en implicit regel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:53
#, possible-c-format
msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en arkivtillhörig implicit regel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:190
#, possible-c-format
msgid "Avoiding implicit rule recursion.%s%s\n"
msgstr "Undviker rekursion orsakad av implicit regel.%s%s\n"

#: implicit.c:326
#, possible-c-format
msgid "Trying pattern rule with stem `%.*s'.\n"
msgstr "Provar mönsterregel med stammen \"%.*s\".\n"

#: implicit.c:365
#, possible-c-format
msgid "Rejecting impossible %s dependency `%s'.\n"
msgstr "Avvisar det omöjliga %sberoendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:366 implicit.c:374
msgid "implicit"
msgstr "implicita "

#: implicit.c:366 implicit.c:374
msgid "rule"
msgstr "regel"

#: implicit.c:373
#, possible-c-format
msgid "Trying %s dependency `%s'.\n"
msgstr "Provar %sberoendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:393
#, possible-c-format
msgid "Found dependency as `%s'.%s\n"
msgstr "Fann ett beroende i form av \"%s\".%s\n"

#: implicit.c:408
#, possible-c-format
msgid "Looking for a rule with %s file `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en regel med %sfilen \"%s\".\n"

#: implicit.c:409
msgid "intermediate"
msgstr "mellan"

#: job.c:190
#, possible-c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x%s"
msgstr "*** [%s] Fel 0x%x%s"

#: job.c:190
msgid " (ignored)"
msgstr " (ignoreras)"

#: job.c:193
#, possible-c-format
msgid "[%s] Error %d (ignored)"
msgstr "[%s] Fel %d (ignoreras)"

#: job.c:194
#, possible-c-format
msgid "*** [%s] Error %d"
msgstr "*** [%s] Fel %d"

#: job.c:199
msgid " (core dumped)"
msgstr " (kärna dumpad)"

#: job.c:234
#, possible-c-format
msgid "Got a SIGCHLD; %d unreaped children.\n"
msgstr "Erhöll en SIGCHLD; %d oskördade barn.\n"

#: job.c:265
msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
msgstr "*** Inväntar oavslutade uppdrag...."

#: job.c:290
#, possible-c-format
msgid "Live child 0x%08lx PID %d%s\n"
msgstr "Levande barn 0x%08lx PID %d%s\n"

#: job.c:292 job.c:427 job.c:514 job.c:919
msgid " (remote)"
msgstr " (fjärr)"

#: job.c:414
#, possible-c-format
msgid "Unknown%s job %d"
msgstr "Okänt %suppdrag %d"

#: job.c:414
msgid " remote"
msgstr "fjärr"

#: job.c:419
#, possible-c-format
msgid "%s finished."
msgstr "%s avslutat."

#: job.c:424
#, possible-c-format
msgid "Reaping %s child 0x%08lx PID %d%s\n"
msgstr "Skördar %s barn 0x%08lx PID %d%s\n"

#: job.c:425
msgid "losing"
msgstr "förlorande"

#: job.c:425
msgid "winning"
msgstr "vinnande"

#: job.c:512
#, possible-c-format
msgid "Removing child 0x%08lx PID %d%s from chain.\n"
msgstr "Avlägsnar barn 0x%08lx PID %d%s från kedjan.\n"

#: job.c:917
#, possible-c-format
msgid "Putting child 0x%08lx PID %05d%s on the chain.\n"
msgstr "Kedjar barn 0x%08lx PID %05d%s.\n"

#: job.c:1140
msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
msgstr "kan inte genomdriva lastbegränsningar i detta operativsystem"

#: job.c:1142
msgid "cannot enforce load limit: "
msgstr "kan inte genomdriva lastbegränsning:"

#: job.c:1244
#, possible-c-format
msgid "internal error: `%s' command_state %d in child_handler"
msgstr "internt fel: \"%s\" command_state %d i child_handler"

#: job.c:1350
#, possible-c-format
msgid "Executing %s instead\n"
msgstr "Verkställer %s i stället\n"

#: job.c:1381
#, possible-c-format
msgid "Error spawning, %d\n"
msgstr "Fel vid frambringandet, %d\n"

#: job.c:1442
#, possible-c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr "%s: Kommandot ej funnet"

#: job.c:1471
#, possible-c-format
msgid "%s: Shell program not found"
msgstr "%s: Skalprogrammet ej funnet"

#: main.c:224
msgid "Ignored for compatibility"
msgstr "Ignoreras för kompatibilitet"

#: main.c:227
msgid "Change to DIRECTORY before doing anything"
msgstr "Ändra till KATALOG innan något görs"

#: main.c:230
msgid "Print lots of debugging information"
msgstr "Skriv ut massor av felsökningsinformation"

#: main.c:233
msgid "Environment variables override makefiles"
msgstr "Miljövariabler åsidosätter makefiler"

#: main.c:236
msgid "Read FILE as a makefile"
msgstr "Använd FIL som makefil"

#: main.c:239
msgid "Print this message and exit"
msgstr "Skriv ut detta meddelande och avsluta"

#: main.c:242
msgid "Ignore errors from commands"
msgstr "Ignorera fel från kommandon"

#: main.c:245
msgid "Search DIRECTORY for included makefiles"
msgstr "Genomsök KATALOG efter inkluderade makefiler"

#: main.c:249
msgid "Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg"
msgstr "Tillåt N samtidiga uppdrag; oändligt många om inget anges"

#: main.c:253
msgid "Keep going when some targets can't be made"
msgstr "Fortsätt även när vissa mål inte kan skapas"

#: main.c:258 main.c:263
msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
msgstr "Påbörja inte parallella uppdrag såvida inte lasten understiger N"

#: main.c:270
msgid "Don't actually run any commands; just print them"
msgstr "Kör inte några kommandon i verkligheten; skriv bara ut dem"

#: main.c:273
msgid "Consider FILE to be very old and don't remake it"
msgstr "Antag att FIL är mycket gammal och återskapa den inte"

#: main.c:276
msgid "Print make's internal database"
msgstr "Skriv ut makes interna databas"

#: main.c:279
msgid "Run no commands; exit status says if up to date"
msgstr "Kör inga kommandon; slutstatus visar färskhet"

#: main.c:282
msgid "Disable the built-in implicit rules"
msgstr "Deaktivera de inbyggda implicita reglerna"

#: main.c:285
msgid "Don't echo commands"
msgstr "Eka inte kommandon"

#: main.c:289
msgid "Turns off -k"
msgstr "Stänger av -k"

#: main.c:292
msgid "Touch targets instead of remaking them"
msgstr "Vidrör mål i stället för att återskapa dem"

#: main.c:295
msgid "Print the version number of make and exit"
msgstr "Skriv ut makes versionsinformation och avsluta"

#: main.c:298
msgid "Print the current directory"
msgstr "Skriv ut aktuell katalog"

#: main.c:301
msgid "Turn off -w, even if it was turned on implicitly"
msgstr "Stäng av -w, även om det slogs på implicit"

#: main.c:304
msgid "Consider FILE to be infinitely new"
msgstr "Antag att FIL är hur ny som helst"

#: main.c:307
msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
msgstr "Varna när en odefinierad variabel används"

#: main.c:394
msgid "empty string invalid as file name"
msgstr "en tom sträng är ogiltig som filnamn"

#: main.c:781
msgid "fopen (temporary file)"
msgstr "fopen (temporärfil)"

#: main.c:787
msgid "fwrite (temporary file)"
msgstr "fwrite (temporärfil)"

#: main.c:930
msgid "Updating makefiles...."
msgstr "Förnyar makefiler...."

#: main.c:955
#, possible-c-format
msgid "Makefile `%s' might loop; not remaking it.\n"
msgstr "Makefilen \"%s\" kan bilda en ögla; återskapar den inte.\n"

#: main.c:1029
#, possible-c-format
msgid "Failed to remake makefile `%s'."
msgstr "Misslyckades med att återskapa makefilen \"%s\"."

#: main.c:1044
#, possible-c-format
msgid "Included makefile `%s' was not found."
msgstr "Inkluderad makefil \"%s\" hittades inte."

#: main.c:1049
#, possible-c-format
msgid "Makefile `%s' was not found"
msgstr "Makefilen \"%s\" hittades inte"

#: main.c:1108
msgid "Couldn't change back to original directory."
msgstr "Kunde inte återgå till ursprungskatalog."

#: main.c:1142
msgid "Re-executing:"
msgstr "Verkställer på nytt:"

#: main.c:1186
msgid "Updating goal targets...."
msgstr "Förnyar slutmål...."

#: main.c:1211
msgid "No targets specified and no makefile found"
msgstr "Inga mål angivna och ingen makefil funnen"

#: main.c:1213
msgid "No targets"
msgstr "Inga mål"

#: main.c:1439
#, possible-c-format
msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
msgstr "flaggan \"-%c\" kräver ett positivt heltalsargument"

#: main.c:1490
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] [mål] ...\n"

#: main.c:1492
msgid "Options:\n"
msgstr "Flaggor:\n"

#: main.c:1967
#, possible-c-format
msgid "%sGNU Make version %s"
msgstr "%sGNU Make version %s"

#: main.c:1971
#, possible-c-format
msgid ""
", by Richard Stallman and Roland McGrath.\n"
"%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Free Software Foundation, Inc.\n"
"%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
"%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
", av Richard Stallman och Roland McGrath.\n"
"%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Free Software Foundation, Inc.\n"
"%sDetta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
"%sDet finns INGEN garanti, inte ens för GÅNGBARHET eller ANVÄNDBARHET\n"
"%sFÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.\n"
"\n"

#: main.c:1993
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# Make data base, printed on %s"
msgstr ""
"\n"
"# Make-databas, skriven till %s"

#: main.c:2002
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# Finished Make data base on %s\n"
msgstr ""
"\n"
"# Färdigställde make-databas i %s\n"

#: main.c:2053
msgid "Entering"
msgstr "Inträder i"

#: main.c:2053
msgid "Leaving"
msgstr "Lämnar"

#: main.c:2072
msgid "an unknown directory"
msgstr "en okänd katalog"

#: main.c:2074
#, possible-c-format
msgid "directory `%s'\n"
msgstr "katalogen \"%s\"\n"

#: misc.c:212 misc.c:260
msgid ". Stop.\n"
msgstr ". Stannar.\n"

#: misc.c:277
msgid "Unknown error 12345678901234567890"
msgstr "Okänt fel 12345678901234567890"

#: misc.c:282
#, possible-c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Okänt fel %d"

#: misc.c:318 misc.c:330 read.c:2151
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuellt minne slut"

#: misc.c:536
#, possible-c-format
msgid "%s access: user %d (real %d), group %d (real %d)\n"
msgstr "%s tillträde: användaren %d (verklig %d), gruppen %d (verklig %d)\n"

#: misc.c:556
msgid "Initialized"
msgstr "Inledd"

#: misc.c:635
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: misc.c:683
msgid "Make"
msgstr "Make"

#: misc.c:717
msgid "Child"
msgstr "Barn"

#: read.c:129
msgid "Reading makefiles..."
msgstr "Läser makefiler..."

#: read.c:298
#, possible-c-format
msgid "Reading makefile `%s'"
msgstr "Läser makefil \"%s\""

#: read.c:300
msgid " (no default goal)"
msgstr " (inget standardmål)"

#: read.c:302
msgid " (search path)"
msgstr " (sökväg)"

#: read.c:304
msgid " (don't care)"
msgstr " (oviktigt)"

#: read.c:306
msgid " (no ~ expansion)"
msgstr " (ingen ~-expansion)"

#: read.c:466
msgid "invalid syntax in conditional"
msgstr "felaktig syntax i villkorssats"

#: read.c:474
msgid "extraneous `endef'"
msgstr "extra \"endef\""

#: read.c:500 read.c:522
msgid "empty `override' directive"
msgstr "tomt \"override\"-direktiv"

#: read.c:584
#, possible-c-format
msgid "no file name for `%sinclude'"
msgstr "inget filnamn till \"%sinclude\""

#: read.c:670
msgid "commands commence before first target"
msgstr "kommandon börjar före första målet"

#: read.c:714
msgid "missing rule before commands"
msgstr "regel saknas före kommandon"

#: read.c:733
msgid "missing separator"
msgstr "avskiljare saknas"

#: read.c:782
msgid "missing target pattern"
msgstr "målmönster saknas"

#: read.c:784
msgid "multiple target patterns"
msgstr "flerfaldiga målmönster"

#: read.c:789
msgid "target pattern contains no `%%'"
msgstr "målmönstret innehåller inget \"%%\""

#: read.c:829
msgid "missing `endif'"
msgstr "\"endif\" saknas"

#: read.c:887
msgid "Extraneous text after `endef' directive"
msgstr "\"endef\"-direktiv följs av extra text"

#: read.c:917
msgid "missing `endef', unterminated `define'"
msgstr "\"endef\" saknas, oavslutat \"define\""

#: read.c:973 read.c:1120
#, possible-c-format
msgid "Extraneous text after `%s' directive"
msgstr "\"%s\"-direktiv följs av extra text"

#: read.c:977
#, possible-c-format
msgid "extraneous `%s'"
msgstr "extra \"%s\""

#: read.c:982
msgid "only one `else' per conditional"
msgstr "endast ett \"else\" per villkorssats"

#: read.c:1230
msgid "mixed implicit and static pattern rules"
msgstr "blandade implicita och statiska mönsterregler"

#: read.c:1233
msgid "mixed implicit and normal rules"
msgstr "blandade implicita och normala regler"

#: read.c:1273
#, possible-c-format
msgid "target `%s' doesn't match the target pattern"
msgstr "målet \"%s\" passar inte målmönstret"

#: read.c:1305 read.c:1407
#, possible-c-format
msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
msgstr "målfilen \"%s\" har både : och ::"

#: read.c:1313
#, possible-c-format
msgid "target `%s' given more than once in the same rule."
msgstr "målet \"%s\" anges flera gånger i samma regel."

#: read.c:1322
#, possible-c-format
msgid "warning: overriding commands for target `%s'"
msgstr "varning: åsidosätter kommandon för målet \"%s\""

#: read.c:1325
#, possible-c-format
msgid "warning: ignoring old commands for target `%s'"
msgstr "varning: ignorerar gamla kommandon för målet \"%s\""

#: read.c:1815
msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
msgstr "varninig: NUL-tecken upptäckt; ignorerar resten av raden"

#: remake.c:212
#, possible-c-format
msgid "Nothing to be done for `%s'."
msgstr "Inget behöver göras för \"%s\"."

#: remake.c:213
#, possible-c-format
msgid "`%s' is up to date."
msgstr "\"%s\" är färsk."

#: remake.c:310
#, possible-c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Beaktar målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:316
#, possible-c-format
msgid "Recently tried and failed to update file `%s'.\n"
msgstr "Försökte och misslyckades nyligen med att förnya filen \"%s\".\n"

#: remake.c:320
#, possible-c-format
msgid "File `%s' was considered already.\n"
msgstr "Filen \"%s\" har redan beaktats.\n"

#: remake.c:330
#, possible-c-format
msgid "Still updating file `%s'.\n"
msgstr "Förnyar fortfarande filen \"%s\".\n"

#: remake.c:333
#, possible-c-format
msgid "Finished updating file `%s'.\n"
msgstr "Klar med förnyandet av filen \"%s\".\n"

#: remake.c:354
#, possible-c-format
msgid "File `%s' does not exist.\n"
msgstr "Filen \"%s\" existerar inte.\n"

#: remake.c:364 remake.c:728
#, possible-c-format
msgid "Found an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Fann en implicit regel för \"%s\".\n"

#: remake.c:366 remake.c:730
#, possible-c-format
msgid "No implicit rule found for `%s'.\n"
msgstr "Ingen implicit regel för \"%s\" funnen.\n"

#: remake.c:372 remake.c:736
#, possible-c-format
msgid "Using default commands for `%s'.\n"
msgstr "Använder standardkommandon för \"%s\".\n"

#: remake.c:392 remake.c:760
#, possible-c-format
msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
msgstr "Cirkulärt beroende %s <- %s avfärdat."

#: remake.c:474
#, possible-c-format
msgid "Finished dependencies of target file `%s'.\n"
msgstr "Slutförde beroenden för målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:480
#, possible-c-format
msgid "The dependencies of `%s' are being made.\n"
msgstr "Beroenden till \"%s\" skapas.\n"

#: remake.c:493
#, possible-c-format
msgid "Giving up on target file `%s'.\n"
msgstr "Ger upp med målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:497
#, possible-c-format
msgid "Target `%s' not remade because of errors."
msgstr "Målet \"%s\" har inte återskapats på grund av fel."

#: remake.c:542
#, possible-c-format
msgid "Dependency `%s' does not exist.\n"
msgstr "Beroendet \"%s\" existerar inte.\n"

#: remake.c:544
#, possible-c-format
msgid "Dependency `%s' is %s than dependent `%s'.\n"
msgstr "Beroendet \"%s\" är %s än den beroende \"%s\".\n"

#: remake.c:545
msgid "newer"
msgstr "nyare"

#: remake.c:545
msgid "older"
msgstr "äldre"

#: remake.c:556
#, possible-c-format
msgid "Target `%s' is double-colon and has no dependencies.\n"
msgstr "Målet \"%s\" är dubbelkolon och saknar beroenden.\n"

#: remake.c:561
#, possible-c-format
msgid "No commands for `%s' and no dependencies actually changed.\n"
msgstr "Inga kommandon för \"%s\" och inga beroenden har faktiskt ändrats.\n"

#: remake.c:566
#, possible-c-format
msgid "No need to remake target `%s'.\n"
msgstr "Inget behov av att återskapa målet \"%s\".\n"

#: remake.c:571
#, possible-c-format
msgid "Must remake target `%s'.\n"
msgstr "Måste återskapa målet \"%s\".\n"

#: remake.c:578
#, possible-c-format
msgid "Commands of `%s' are being run.\n"
msgstr "Kommandon för \"%s\" körs.\n"

#: remake.c:585
#, possible-c-format
msgid "Failed to remake target file `%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:588
#, possible-c-format
msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
msgstr "Lyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:591
#, possible-c-format
#, fuzzy
msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
msgstr "Målfilen \"%s\" behöver återskapas med -q.\n"

#: remake.c:880
#, possible-c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s'%s"
msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\"%s"

#: remake.c:882
#, possible-c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\", behövs till \"%s\"%s"

#: remake.c:1053
#, possible-c-format
msgid "*** File `%s' has modification time in the future"
msgstr "*** Filen \"%s\" har ett modifieringsdatum i framtiden"

#: remote-cstms.c:94
#, possible-c-format
msgid "Customs won't export: %s\n"
msgstr "Gränskontrollen släpper inte igenom: %s\n"

#: remote-cstms.c:129
msgid "exporting: Couldn't create return socket."
msgstr "export: Kunde inte skapa returkontakt"

#: remote-cstms.c:138
msgid "exporting: "
msgstr "export: "

#: remote-cstms.c:171
#, possible-c-format
msgid "exporting: %s"
msgstr "export: %s"

#: remote-cstms.c:185
#, possible-c-format
msgid "Job exported to %s ID %u\n"
msgstr "Uppdrag exporterat till %s ID %u\n"

#: rule.c:556
msgid ""
"\n"
"# Implicit Rules"
msgstr ""
"\n"
"# Implicita regler"

#: rule.c:571
msgid ""
"\n"
"# No implicit rules."
msgstr ""
"\n"
"# Inga implicita regler."

#: rule.c:574
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""
"\n"
"# %u implicita regler, %u"

#: rule.c:583
#, fuzzy
msgid " terminal."
msgstr " slutliga."

#: rule.c:587
#, possible-c-format
msgid "BUG: num_pattern_rules wrong! %u != %u"
msgstr "PROGRAMFEL: num_pattern_rules felaktig! %u != %u"

#: variable.c:658 variable.c:660
msgid "empty variable name"
msgstr "tomt variabelnamn"

#: variable.c:742
msgid "makefile"
msgstr "makefil"

#: variable.c:745
msgid "environment under -e"
msgstr "miljö under -e"

#: variable.c:751
msgid "`override' directive"
msgstr "\"override\"-direktiv"

#: variable.c:822
msgid "# No variables."
msgstr "# Inga variabler."

#: variable.c:825
#, possible-c-format
msgid "# %u variables in %u hash buckets.\n"
msgstr "# %u variabler i %u fördelningspytsar.\n"

#: variable.c:828
#, possible-c-format
msgid "# average of %.1f variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
msgstr "# i genomsnitt %.1f variabler per pyts, max %u i samma pyts.\n"

#: variable.c:835
#, possible-c-format
msgid "# average of %d.%d variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
msgstr "# i genomsnitt %d.%d variabler per pyts, max %u i samma pyts.\n"

#: variable.c:850
msgid ""
"\n"
"# Variables\n"
msgstr ""
"\n"
"# Variabler\n"

#: vpath.c:455
msgid ""
"\n"
"# VPATH Search Paths\n"
msgstr ""
"\n"
"# VPATH-sökvägar\n"

#: vpath.c:472
msgid "# No `vpath' search paths."
msgstr "# Inga \"vpath\"-sökvägar"

#: vpath.c:474
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u `vpath' search paths.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u \"vpath\"-sökvägar.\n"

#: vpath.c:477
msgid ""
"\n"
"# No general (`VPATH' variable) search path."
msgstr ""
"\n"
"# Ingen allmän (\"VPATH\"-variabel-) sökväg."

#: vpath.c:483
msgid ""
"\n"
"# General (`VPATH' variable) search path:\n"
"# "
msgstr ""
"# Allmän (\"VPATH\"-variabel-) sökväg:\n"
"# "

#: getloadavg.c:948
msgid "Error getting load average"
msgstr "Fel vid hämtning av lastgenomsnitt"

#: getloadavg.c:952
#, possible-c-format
msgid "1-minute: %f "
msgstr "1-minuts: %f "

#: getloadavg.c:954
#, possible-c-format
msgid "5-minute: %f "
msgstr "5-minuts: %f "

#: getloadavg.c:956
#, possible-c-format
msgid "15-minute: %f "
msgstr "15-minuts: %f "

#: getopt.c:565
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: getopt.c:589
#, possible-c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte något argument\n"

#: getopt.c:594
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inte något argument\n"

#: getopt.c:611
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: getopt.c:640
#, possible-c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: getopt.c:644
#, possible-c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: getopt.c:670
#, possible-c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga - %c\n"

#: getopt.c:673
#, possible-c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: getopt.c:709
#, possible-c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: getopt.c:777 getopt1.c:141
msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
msgstr "siffror förekommer i två olika argv-element.\n"

#: getopt.c:779 getopt1.c:143
#, possible-c-format
msgid "option %c\n"
msgstr "flagga %c\n"

#: getopt.c:783 getopt1.c:147
msgid "option a\n"
msgstr "flagga a\n"

#: getopt.c:787 getopt1.c:151
msgid "option b\n"
msgstr "flagga b\n"

#: getopt.c:791 getopt1.c:155
#, possible-c-format
msgid "option c with value `%s'\n"
msgstr "flagga c med värdet \"%s\"\n"

#: getopt.c:798 getopt1.c:166
#, possible-c-format
msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
msgstr "?? getopt returnerade teckenvärdet 0%o ??\n"

#: getopt.c:804 getopt1.c:172
msgid "non-option ARGV-elements: "
msgstr "ARGV-element som inte är flaggor: "

#: getopt1.c:159
#, possible-c-format
msgid "option d with value `%s'\n"
msgstr "flagga d med värdet \"%s\"\n"

#: signame.c:57
msgid "unknown signal"
msgstr "okänd signal"

#: signame.c:107
msgid "Hangup"
msgstr "Påläggning"

#: signame.c:110
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbrott"

#: signame.c:113
msgid "Quit"
msgstr "Sluta"

#: signame.c:116
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Ogiltig instruktion"

#: signame.c:119
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Spårnings-/brytpunktsfälla"

#: signame.c:124
msgid "Aborted"
msgstr "Avbrutet"

#: signame.c:127
msgid "IOT trap"
msgstr "IOT-fälla"

#: signame.c:130
msgid "EMT trap"
msgstr "EMT-fälla"

#: signame.c:133
msgid "Floating point exception"
msgstr "Flyttalsundantag"

#: signame.c:136
msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: signame.c:139
msgid "Bus error"
msgstr "Bussfel"

#: signame.c:142
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Segmenteringsfel"

#: signame.c:145
msgid "Bad system call"
msgstr "Felaktigt systemanrop"

#: signame.c:148
msgid "Broken pipe"
msgstr "Avbrutet rör"

#: signame.c:151
msgid "Alarm clock"
msgstr "Larmklocka"

#: signame.c:154
msgid "Terminated"
msgstr "Avslutad"

#: signame.c:157
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användarsignal 1"

#: signame.c:160
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användarsignal 2"

#: signame.c:165 signame.c:168
msgid "Child exited"
msgstr "Barn avslutat"

#: signame.c:171
msgid "Power failure"
msgstr "Strömavbrott"

#: signame.c:174
msgid "Stopped"
msgstr "Stannad"

#: signame.c:177
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stannad (inkommande tty)"

#: signame.c:180
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stannad (utgående tty)"

#: signame.c:183
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stannad (signal)"

#: signame.c:186
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "CPU-tidsgräns överskriden"

#: signame.c:189
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Gräns för filstorlek överskriden"

#: signame.c:192
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Nedräkning av virtuell tid nådde noll"

#: signame.c:195
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Nedräkning av profileringstid nådde noll"

#: signame.c:201
msgid "Window changed"
msgstr "Fönster ändrat"

#: signame.c:204
msgid "Continued"
msgstr "Fortsatt"

#: signame.c:207
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Viktig I/O-händelse"

#: signame.c:214 signame.c:223
msgid "I/O possible"
msgstr "I/O möjligt"

#: signame.c:217
msgid "SIGWIND"
msgstr "SIGWIND"

#: signame.c:220
msgid "SIGPHONE"
msgstr "SIGPHONE"

#: signame.c:226
msgid "Resource lost"
msgstr "Resurs förlorad"

#: signame.c:229
msgid "Danger signal"
msgstr "Farosignal"

#: signame.c:232
msgid "Information request"
msgstr "Informationsbegäran"

#: signame.c:286
#, possible-c-format
msgid "%s: unknown signal"
msgstr "%s: okänd signal"

#: signame.c:299
msgid "Signal 12345678901234567890"
msgstr "Signal 12345678901234567890"

#: signame.c:304
#, possible-c-format
msgid "Signal %d"
msgstr "Signal %d"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.