Re: diffutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-26 22:04:10

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> >  "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> 
> iso-8859-1? ;)

Visar väl att vi åtminstone inte hade gemener från början. :-) Men jag
kan ändra.

> >  #: lib/regex.c:1355
> > N msgid "Success"
> > N msgstr "Klart"
> 
> Eller kanske "Lyckades"? Beror på vilket sammanhang.

Det beskriver vad som hände när man försökte kompilera ett
reguljäruttryck. "Lyckades" kan nog vara bättre.

> >  #: lib/regex.c:1361
> > N msgid "Invalid regular expression"
> > N msgstr "Ogiltigt reguljäruttryck"
> 
> Brukar vi skriva samman "reguljärt uttryck" till ett ord?

Jag vet inte vilket vi brukar, men jag ser ingen anledning till att
man inte skulle kunna göra det. Här tycker jag det passar, så jag
behåller det som det är.

> >  #: lib/regex.c:1367
> > N msgid "Invalid character class name"
> > N msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"
> 
> Eller "namn på teckenklass". Vet inte vilket som är bättre.

Här kan jag däremot anta ditt förslag. Det blir lite mer lättläst.

> >  # Hur skall man översätta "backslash"?
> >  #: lib/regex.c:1370
> > N msgid "Trailing backslash"
> > N msgstr "Avslutande bakåtsnedstreck"
> 
> http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a12
> "Avslutande omvänt snedstreck" tycker jag fungerar bra.

Visst.

> >  #: src/analyze.c:1055 src/diff3.c:1385 src/util.c:519
> > N msgid "No newline at end of file"
> > N msgstr "Inget radslut vid filslut"
> 
> Hmm, tycker "nyrad" passar bättre. Raden slutar alltid, men det är inte
> säkert att det finns nyradstecken på slutet, vilket är vad meddelandet
> påpekar.

Ok.

> >  #: src/cmp.c:97 src/diff.c:799 src/diff3.c:424 src/sdiff.c:162
> >  #, c-format
> > N msgid "Try `%s --help' for more information."
> > N msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information."
> 
> Kanske "Prova med ..."?


> >  #: src/cmp.c:115 src/diff.c:886 src/diff3.c:450 src/sdiff.c:188
> > N msgid "-v --version Output version info."
> > N msgstr "-v --version Skriv ut versionsinformation."
> 
> Kanske "Visa ..." analogt med det nedanstående.

Ok.

> >  #: src/cmp.c:129 src/diff3.c:469 src/sdiff.c:206
> > N msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> > N msgstr ""
> > N "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> > N "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"
> 
> Kanske s/anmärkningar/synpunkter/? Låter inte fullt så mycket som att
> det enda som kan skickas hit är negativ kritik. ;-)

Ok.

> >  #: src/diff.c:282
> > N msgid "context length specified twice"
> > N msgstr "omgivningslängd angiven två gånger"
> > N 
> >  #: src/diff.c:309
> >  #, c-format
> > N msgid "invalid context length `%s'"
> > N msgstr "ogiltig sammanhangslängd \"%s\""
> 
> På ena stället är det omgivningslängd, på andra sammanhangslängd.

Ojdå. Jag tar "omgivning" eftersom jag använt det på andra ställen.

> >  #: src/diff.c:344
> >  #, c-format
> > N msgid "-D%s: conflicting #ifdef format"
> > N msgstr "-D%s: #ifdef format i konflikt"
> 
> "#ifdef-format"?

Visst. Och så byter jag till "motsägande" som jag använt vid de andra
fallen där det rört sig om att man givit samma flagga flera gånger med
olika värden.

> >  #: src/diff.c:516
> >  #, c-format
> > N msgid "invalid width `%s'"
> > N msgstr "ogiltig vidd \"%s\""
> 
> inte bredd?

Brukar vi använda det istället? Ok.

> >  #: src/diff.c:815
> > N msgid "-i --ignore-case Ignore case differences in file contents."
> > N msgstr "-i --ignore-case Bortse från skiftlägesskillnader i sammanhang."
> 
> Nänä. Contents, inte Context.

Ja, det stod det visst!

> >  #: src/diff.c:816
> > N msgid "--ignore-file-name-case Ignore case differences in file names."
> > N msgstr "--ignore-file-name-case Bortse från skiftläge i filnamn."
> 
> Inte skiftlägesskillnader?

Det vore mer ordagrant. Men när jag tänker på saken, behövs det
egentligen? Blir kanske det svenska tydligare utan "skillnad".
"Skiftläge" säger ju redan vad det handlar om, mer än det engelska
"case", som kan betyda så mycket. Översätter man själva flaggnamnet
blir det ju som jag skrivit.

Båda flaggorna bör naturligtvis vara konsistenta. Men jag tror jag
byter till "skiftläge", utan "skillnad", i båda.

> >  #: src/diff.c:821 src/sdiff.c:175
> > N msgid "-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
> > N msgstr "-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignorera ändringar vars rader matchar RE."
> 
> "RE" står väl för "Regular Expression" här, gissar jag. Kanske ska
> översättas med RU? Gäller på fler ställen.

Kan du ha rätt i. (Lite förvånande att dessa kom med i po-diffen.
Det är, liksom det omvända snedstrecket ovan, inte nya
översättningar. Det verkar som om po-diff tog med det mesta, trots
att själva meddelandena inte var nya.)

> >  #: src/diff.c:838
> >  msgid ""
> >  "-y --side-by-side Output in two columns.\n"
> > G " -w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) characters per line.\n"
> > N " -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.\n"
> >  " --left-column Output only the left column of common lines.\n"
> >  " --suppress-common-lines Do not output common lines."
> >  msgstr ""
> >  "-y --side-by-side Skriv ut i två kolumner.\n"
> > G " -w ANT --width=ANT Skriv ut högst ANT (130 om inget anges) tecken per rad.\n"
> > N " -W ANT --width=ANT Skriv ut högst ANT (130 om inget anges) tecken per rad.\n"
> >  " --left-column Skriv ut endast vänstra kolumnen av gemensamma rader.\n"
> >  " --suppress-common-lines Skriv inte ut gemensamma rader."
> 
> Du har kanske missat att de ändrat "characters per line" till "print
> columns" här. Eller var det avsiktligt?

Det var en miss.

> >  #: src/diff.c:843
> > N msgid "--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
> > N msgstr "--GTYPE-group-format=GFMT Dito, men formattera GTYPE ingrupper med GFMT."
> 
> Formatera är endast med ett t. Gäller på fler ställen.

Jag ändrar alla.

> "GTYPE-ingrupper" kanske?

Jag tittade en gång till på det här. Det finns inga flaggor som heter
så, utan GTYPE är en parameter som skall bytas ut. (Se angränsande
meddelanden.) Det kan vara "old", "new" etc. Skulle det kunna
översättas skulle det alltså blivit "gamla", "nya", etc.

Så jag skriver inte ihop, men ändrar däremot från GTYPE till GTYP,
LTYPE till RTYP, och motsvarande för GFMT och LFMT.

> >  #: src/diff.c:847
> >  msgid ""
> >  " GFMT may contain:\n"
> >  "  %< lines from FILE1\n"
> >  "  %> lines from FILE2\n"
> >  "  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
> >  "  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
> >  "   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
> >  "    F first line number\n"
> >  "    L last line number\n"
> >  "    N number of lines = L-F+1\n"
> >  "    E F-1\n"
> >  "    M L+1"
> >  msgstr ""
> >  " GFMT kan innehålla:\n"
> >  "  %< rader från FIL1\n"
> >  "  %> rader från FIL2\n"
> >  "  %= gemensamma rader i FIL1 och FIL2\n"
> > G " %[-][VIDD][.[PRE]]{doxX}BOKSTAV printf-lik spec för BOKSTAV\n"
> > N "  %[-][VIDD][.[PREC]]{doxX}BOKSTAV printf-lik spec. för BOKSTAV\n"
> >  "   BOKSTÄVER är enligt följande för ny grupp, gemen för gammal grupp:\n"
> >  "    F första radnumret\n"
> >  "    L sista radnumret\n"
> >  "    N antal rader = L-F+1\n"
> >  "    E F-1\n"
> >  "    M L+1"
> 
> Varför VIDD och inte BREDD? Gäller nog på fler ställen.

Varför, tja, jag ser dem som likvärdiga. Men byter till bredd om du
föredrar det.

> >  #: src/diff.c:862
> > N msgid ""
> > N " Either GFMT or LFMT may contain:\n"
> > N "  %% %\n"
> > N "  %c'C' the single character C\n"
> > N "  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
> > N msgstr ""
> > N " Både GFMT eller LFMT kan innehålla:\n"
> > N "  %% %\n"
> > N "  %c'C' det ensamma tecknet C\n"
> > N "  %c'\\OOO' tecknet med oktalkod OOO"
> 
> Inte \" istället för '? Kanske gäller på fler ställen.

Nej, här handlar det om konkret syntax i en formatbeskrivning. Här
skall det vara just apostrofer.

> >  #: src/diff.c:868 src/sdiff.c:183
> > N msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
> > N msgstr "-t --expand-tabs Expandera tabulatorer till mellanslag."
> 
> Säger vi inte blanksteg?

Jo, numera. Som sagt, du har granskat betydligt mer än bara
nyheterna. Men det skadade ju inte, som synes!

> >  #: src/diff.c:869 src/diff3.c:448
> > N msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
> > N msgstr "-T --initial-tab Få tabulatorer att linjera genom att skjuta in en tabulator."
> 
> Kanske "justerade"?

Menar du "justerade" istället för "att linjera"? Jag kan i så fall gå
med på det.

Jag skriver om till

-T --initial-tab Justera tabulatorer genom att skjuta in en tabulator först.

> >  #: src/diff.c:873
> > N msgid "-P --unidirectional-new-file Treat absent first files as empty."
> > N msgstr "-P --unidirectional-new-file Betrakta frånvarande förstafiler som tomma."
> 
> Vet inte om "saknade" är en bättre översättning än "frånvarande" i just
> detta fall. Gäller isf på fler ställen.

Kanske det. Aningen kortare om inte annat. Jag byter.

> >  #: src/diff.c:876
> > N msgid "-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE."
> > N msgstr "-X FIL --exclude-from=FIL Ta inte med filer med namn som matchar mönstern i FIL."
> 
> mönstREn

Rättar.

> >  #: src/diff.c:889
> > N msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
> > N msgstr ""
> > N "Rapportera fel til <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> > N "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>."
> 
> Motsvarande enligt tidigare om "anmärkningar".

Ja, det får väl vara samma.

> >  #: src/diff.c:934
> > N msgid "conflicting specifications of output style"
> > N msgstr "specifikationer av utskriftstil i konflikt"
> 
> utskriftsstil kanske?

Tja, om du tycker det så.

> >  #: src/diff.c:981
> > N msgid "socket"
> > N msgstr "socket"
> 
> Du gillar väl uttag?

Javisst!

> >  #: src/diff.c:1195
> > N msgid "-D option not supported with directories"
> > N msgstr "-D flaggan stödjs ej för kataloger"
> 
> Kanske "ej" -> "inte"? Smaksak, men gäller isf på fler ställen.

Jag delar inte din smak i det här fallet, och behåller "ej".

> >  #. We have two files that are not to be compared.
> >  #. See POSIX 1003.2-1992 section 4.17.6.1.1 for this format.
> >  #: src/diff.c:1239
> >  #, c-format
> > N msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
> > N msgstr "Fil %s är en %s medan fil %s är en %s\n"
> 
> Filen?

Nej, här är ett typexempel på när "fil" fungerar som s.k. fast
apposition, och tyngden ligger på %s.

> >  #: src/diff3.c:461
> >  #, c-format
> > N msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
> > N msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]... MINFIL GAMMALFIL DINFIL\n"
> 
> FLAGGA kanske?

Visst.

> Kan gälla på fler ställen.

De övriga var redan "FLAGGA".

> >  #: src/diff3.c:1139 src/sdiff.c:592 src/sdiff.c:1027 src/util.c:199
> > N msgid ": not found\n"
> > N msgstr ": ej funnen\n"
> 
> "inte hittad" kanske?

Nja, jag tycker inte det gör det bättre.

> >  #: src/diff3.c:1342
> > N msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
> > N msgstr "internt fel: ogiltig diff-typ utskicka"
> 
> Verkar som om det fattas en del här.

Ett litet "d" ja.

> >  #: src/sdiff.c:289
> > N msgid "cannot interactively merge standard input"
> > N msgstr "kan inte sammansmälta standard in interaktivt"
> 
> Slå samman? Jag blir orolig när jag hör att saker smälter i datorn...
> ;-)

Är det bättre när den slåss? :-)

Jag tittade och verkade ha använt "slå samman" i andra sammanhang, så
jag ändrar.

> >  #: src/sdiff.c:820
> > N msgid ""
> > N "ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
> > N "eb:\tEdit then use both versions.\n"
> > N "el:\tEdit then use the left version.\n"
> > N "er:\tEdit then use the right version.\n"
> > N "e:\tEdit a new version.\n"
> > N "l:\tUse the left version.\n"
> > N "r:\tUse the right version.\n"
> > N "s:\tSilently include common lines.\n"
> > N "v:\tVerbosely include common lines.\n"
> > N "q:\tQuit.\n"
> > N msgstr ""
> > N "ed:\tRedigera och använd sedan båda versioner, dekorerade med huvuden.\n"
> > N "eb:\tRedigera och använd sedan båda versioner.\n"
> > N "el:\tRedigera och använd sedan vänster version.\n"
> > N "er:\tRedigera och använd sedan höger version.\n"
> > N "e:\tRedigera en ny version.\n"
> > N "l:\tAnvänd vänstra versionen.\n"
> > N "r:\tAnvänd högra versionen.\n"
> > N "s:\tInkludera tyst gemensamma rader.\n"
> > N "v:\tInkludera och tillkännage gemensamma rader.\n"
> > N "q:\tAvsluta.\n"
> 
> Kanske "vänsterversionen" resp. "högerversionen", eller "vänstra
> versionen" resp. "högerversionen". Bara det är konsekvent.

Jag använder "vänstra versionen" genomgående, fast ibland högra
förståss. :-)

Tack för kommentarerna!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.