Re: diffutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-26 19:20:07

Göran Uddeborg wrote:
>  "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"

iso-8859-1? ;)


>  #: lib/regex.c:1355
> N msgid "Success"
> N msgstr "Klart"

Eller kanske "Lyckades"? Beror på vilket sammanhang.


>  #: lib/regex.c:1361
> N msgid "Invalid regular expression"
> N msgstr "Ogiltigt reguljäruttryck"

Brukar vi skriva samman "reguljärt uttryck" till ett ord?


>  #: lib/regex.c:1367
> N msgid "Invalid character class name"
> N msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

Eller "namn på teckenklass". Vet inte vilket som är bättre.


>  # Hur skall man översätta "backslash"?
>  #: lib/regex.c:1370
> N msgid "Trailing backslash"
> N msgstr "Avslutande bakåtsnedstreck"

http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a12
"Avslutande omvänt snedstreck" tycker jag fungerar bra.


>  #: lib/regex.c:1394
> N msgid "Invalid preceding regular expression"
> N msgstr "Föregående reguljäruttryck ogiltigt"

Motsvarande som tidigare ang. reguljärt uttryck/reguljäruttryck. Finns
på fler ställen.


>  #: src/analyze.c:1055 src/diff3.c:1385 src/util.c:519
> N msgid "No newline at end of file"
> N msgstr "Inget radslut vid filslut"

Hmm, tycker "nyrad" passar bättre. Raden slutar alltid, men det är inte
säkert att det finns nyradstecken på slutet, vilket är vad meddelandet
påpekar.


>  #: src/cmp.c:97 src/diff.c:799 src/diff3.c:424 src/sdiff.c:162
>  #, c-format
> N msgid "Try `%s --help' for more information."
> N msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information."

Kanske "Prova med ..."?


>  #: src/cmp.c:115 src/diff.c:886 src/diff3.c:450 src/sdiff.c:188
> N msgid "-v --version Output version info."
> N msgstr "-v --version Skriv ut versionsinformation."

Kanske "Visa ..." analogt med det nedanstående.


>  #: src/cmp.c:116 src/diff.c:887 src/diff3.c:451 src/sdiff.c:189
> N msgid "--help Output this help."
> N msgstr "--help Visa detta hjälpmeddelande."


>  #: src/cmp.c:129 src/diff3.c:469 src/sdiff.c:206
> N msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> N msgstr ""
> N "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> N "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"

Kanske s/anmärkningar/synpunkter/? Låter inte fullt så mycket som att
det enda som kan skickas hit är negativ kritik. ;-)


>  #: src/diff.c:282
> N msgid "context length specified twice"
> N msgstr "omgivningslängd angiven två gånger"
> N 
>  #: src/diff.c:309
>  #, c-format
> N msgid "invalid context length `%s'"
> N msgstr "ogiltig sammanhangslängd \"%s\""

På ena stället är det omgivningslängd, på andra sammanhangslängd.>  #: src/diff.c:344
>  #, c-format
> N msgid "-D%s: conflicting #ifdef format"
> N msgstr "-D%s: #ifdef format i konflikt"

"#ifdef-format"?


>  #: src/diff.c:516
>  #, c-format
> N msgid "invalid width `%s'"
> N msgstr "ogiltig vidd \"%s\""

inte bredd?


>  #: src/diff.c:815
> N msgid "-i --ignore-case Ignore case differences in file contents."
> N msgstr "-i --ignore-case Bortse från skiftlägesskillnader i sammanhang."

Nänä. Contents, inte Context.


>  #: src/diff.c:816
> N msgid "--ignore-file-name-case Ignore case differences in file names."
> N msgstr "--ignore-file-name-case Bortse från skiftläge i filnamn."

Inte skiftlägesskillnader?


>  #: src/diff.c:821 src/sdiff.c:175
> N msgid "-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
> N msgstr "-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignorera ändringar vars rader matchar RE."

"RE" står väl för "Regular Expression" här, gissar jag. Kanske ska
översättas med RU? Gäller på fler ställen.


>  #: src/diff.c:838
>  msgid ""
>  "-y --side-by-side Output in two columns.\n"
> G " -w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) characters per line.\n"
> N " -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.\n"
>  " --left-column Output only the left column of common lines.\n"
>  " --suppress-common-lines Do not output common lines."
>  msgstr ""
>  "-y --side-by-side Skriv ut i två kolumner.\n"
> G " -w ANT --width=ANT Skriv ut högst ANT (130 om inget anges) tecken per rad.\n"
> N " -W ANT --width=ANT Skriv ut högst ANT (130 om inget anges) tecken per rad.\n"
>  " --left-column Skriv ut endast vänstra kolumnen av gemensamma rader.\n"
>  " --suppress-common-lines Skriv inte ut gemensamma rader."

Du har kanske missat att de ändrat "characters per line" till "print
columns" här. Eller var det avsiktligt?


>  #: src/diff.c:843
> N msgid "--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
> N msgstr "--GTYPE-group-format=GFMT Dito, men formattera GTYPE ingrupper med GFMT."

Formatera är endast med ett t. Gäller på fler ställen.
"GTYPE-ingrupper" kanske
?


>  #: src/diff.c:845
> N msgid "--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT."
> N msgstr "--LTYPE-line-format=LFMT Dito, men formattera LTYPE inrader med LFMT."

Motsvarande angående båda kommentarerna.


>  #: src/diff.c:847
>  msgid ""
>  " GFMT may contain:\n"
>  "  %< lines from FILE1\n"
>  "  %> lines from FILE2\n"
>  "  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
>  "  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
>  "   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
>  "    F first line number\n"
>  "    L last line number\n"
>  "    N number of lines = L-F+1\n"
>  "    E F-1\n"
>  "    M L+1"
>  msgstr ""
>  " GFMT kan innehålla:\n"
>  "  %< rader från FIL1\n"
>  "  %> rader från FIL2\n"
>  "  %= gemensamma rader i FIL1 och FIL2\n"
> G " %[-][VIDD][.[PRE]]{doxX}BOKSTAV printf-lik spec för BOKSTAV\n"
> N "  %[-][VIDD][.[PREC]]{doxX}BOKSTAV printf-lik spec. för BOKSTAV\n"
>  "   BOKSTÄVER är enligt följande för ny grupp, gemen för gammal grupp:\n"
>  "    F första radnumret\n"
>  "    L sista radnumret\n"
>  "    N antal rader = L-F+1\n"
>  "    E F-1\n"
>  "    M L+1"

Varför VIDD och inte BREDD? Gäller nog på fler ställen.


>  #: src/diff.c:862
> N msgid ""
> N " Either GFMT or LFMT may contain:\n"
> N "  %% %\n"
> N "  %c'C' the single character C\n"
> N "  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
> N msgstr ""
> N " Både GFMT eller LFMT kan innehålla:\n"
> N "  %% %\n"
> N "  %c'C' det ensamma tecknet C\n"
> N "  %c'\\OOO' tecknet med oktalkod OOO"

Inte \" istället för '? Kanske gäller på fler ställen.


>  #: src/diff.c:868 src/sdiff.c:183
> N msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
> N msgstr "-t --expand-tabs Expandera tabulatorer till mellanslag."

Säger vi inte blanksteg?


>  #: src/diff.c:869 src/diff3.c:448
> N msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
> N msgstr "-T --initial-tab Få tabulatorer att linjera genom att skjuta in en tabulator."

Kanske "justerade"?


>  #: src/diff.c:873
> N msgid "-P --unidirectional-new-file Treat absent first files as empty."
> N msgstr "-P --unidirectional-new-file Betrakta frånvarande förstafiler som tomma."

Vet inte om "saknade" är en bättre översättning än "frånvarande" i just
detta fall. Gäller isf på fler ställen.


>  #: src/diff.c:876
> N msgid "-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE."
> N msgstr "-X FIL --exclude-from=FIL Ta inte med filer med namn som matchar mönstern i FIL."

mönstREn

>  #: src/diff.c:889
> N msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
> N msgstr ""
> N "Rapportera fel til <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> N "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>."

Motsvarande enligt tidigare om "anmärkningar".


>  #: src/diff.c:934
> N msgid "conflicting specifications of output style"
> N msgstr "specifikationer av utskriftstil i konflikt"

utskriftsstil kanske?


>  #: src/diff.c:981
> N msgid "socket"
> N msgstr "socket"

Du gillar väl uttag?


>  #: src/diff.c:1195
> N msgid "-D option not supported with directories"
> N msgstr "-D flaggan stödjs ej för kataloger"

Kanske "ej" -> "inte"? Smaksak, men gäller isf på fler ställen.


>  #. We have two files that are not to be compared.
>  #. See POSIX 1003.2-1992 section 4.17.6.1.1 for this format.
>  #: src/diff.c:1239
>  #, c-format
> N msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
> N msgstr "Fil %s är en %s medan fil %s är en %s\n"

Filen?


>  #: src/diff3.c:461
>  #, c-format
> N msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
> N msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]... MINFIL GAMMALFIL DINFIL\n"

FLAGGA kanske? Kan gälla på fler ställen.


>  #: src/diff3.c:1139 src/sdiff.c:592 src/sdiff.c:1027 src/util.c:199
> N msgid ": not found\n"
> N msgstr ": ej funnen\n"

"inte hittad" kanske?


>  #: src/diff3.c:1342
> N msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
> N msgstr "internt fel: ogiltig diff-typ utskicka"

Verkar som om det fattas en del här.


>  #: src/sdiff.c:289
> N msgid "cannot interactively merge standard input"
> N msgstr "kan inte sammansmälta standard in interaktivt"

Slå samman? Jag blir orolig när jag hör att saker smälter i datorn...
;-)


>  #: src/sdiff.c:820
> N msgid ""
> N "ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
> N "eb:\tEdit then use both versions.\n"
> N "el:\tEdit then use the left version.\n"
> N "er:\tEdit then use the right version.\n"
> N "e:\tEdit a new version.\n"
> N "l:\tUse the left version.\n"
> N "r:\tUse the right version.\n"
> N "s:\tSilently include common lines.\n"
> N "v:\tVerbosely include common lines.\n"
> N "q:\tQuit.\n"
> N msgstr ""
> N "ed:\tRedigera och använd sedan båda versioner, dekorerade med huvuden.\n"
> N "eb:\tRedigera och använd sedan båda versioner.\n"
> N "el:\tRedigera och använd sedan vänster version.\n"
> N "er:\tRedigera och använd sedan höger version.\n"
> N "e:\tRedigera en ny version.\n"
> N "l:\tAnvänd vänstra versionen.\n"
> N "r:\tAnvänd högra versionen.\n"
> N "s:\tInkludera tyst gemensamma rader.\n"
> N "v:\tInkludera och tillkännage gemensamma rader.\n"
> N "q:\tAvsluta.\n"

Kanske "vänsterversionen" resp. "högerversionen", eller "vänstra
versionen" resp. "högerversionen". Bara det är konsekvent.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.