Re: Gettext 0.11-pre1

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-13 18:46:21

> Jan D. writes:
> > #: lib/javacomp.c:465
> > msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> > msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"
> 
> Hmm, vad har egentligen gettext för sig nuförtiden?

Man kan generera en Javaklass enligt Javas internationaliseringsstil (d.v.s.
en ResourceBundle).
Den kan också ta en befintlig ResourceBundle och göra den till en PO-fil.
Då kompilerar den ett litet program och kör det för att få ut strängarna.
Det är förmodligen lättare än att läsa godtycklig Javakod.

> 
> > #: src/format-c.c:588 src/format-python.c:473
> > #, c-format
> > msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument %u are not the same"
> > msgstr "formateringsdirektivet i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %u är inte likadant"
> 
> Det är ju två direktiv, så de borde väl vara "likadana".

Det borde det. Ändrar.

> > #, c-format, no-wrap
> > msgid ""
> > "Usage: %s [OPTION] [[TEXTDOMAIN] MSGID]\n"
> > "or:  %s [OPTION] -s [MSGID]...\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [FLAGGA] [[TEXTDOMÄN] MSGID]\n"
> > "eller;   %s [FLAGGA] [MSGID]...\n"
> 
> Utöver vad Christian redan nämnt:
> 
> Du tycker inte det är bra att översätta MSGID? De tidigare
> förekomsterna har ju avsett direktiv i po-filer, men här handlar det
> ju om nyckeln som sådan, inte konkret syntax.

Jag hade det översatt tidigare, men problemet kommer när man börjar
tala om "msgid-rader", där msgid är precis vad som står i PO-filen. Då
känns det som potentiellt förvirrande att inte använda MSGID här.

> 
> > #: src/msginit.c:449
> > msgid ""
> > "Found no .pot file in the current directory.\n"
> > "Please specify the input .pot file through the --input option.\n"
> > msgstr ""
> > "Hittade ingen -pot-fil i aktuell katalog.\n"
> > "Ange .pot-infil med flaggan --input.\n"
> 
> Du skrev "-pot-fil", men menade nog ".pot-fil".

Det är tangenterna brevid varandra, tack.

> 
> > #: src/msgunfmt.c:295
> > #, no-wrap
> > msgid ""
> > "Input file location in Java mode:\n"
> > " -r, --resource=RESOURCE resource name\n"
> > " -l, --locale=LOCALE   locale name, either language or language_COUNTRY\n"
> > "The class name is determined by appending the locale name to the resource name,\n"
> > "separated with an underscore. The class is located using the CLASSPATH.\n"
> > msgstr ""
> > "Ange infil i Javaläge:\n"
> > " -r, --resource=RESURS    resursnamn\n"
> > " -l, --locale=LOKAL     Lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
> > " -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
> > "Klassnamnet härleds genom att lägga till lokalnamnet till resursnamnet\n"
> > "avskiljt med ett understreck. Klassen söks med hjälp av CLASSPATH.\n"
> 
> Det där med "-d KATALOG", var det en rättning eller
> klipp-och-klistra-fel?

Ett klipp-och-klistra-fel helt enkelt.

> > #: src/msguniq.c:279
> > #, no-wrap
> > msgid ""
> > "Unifies duplicate translations in a translation catalog.\n"
> > "Finds duplicate translations of the same message ID. Such duplicates are\n"
> > "invalid input for other programs like msgfmt, msgmerge or msgcat. By\n"
> > "default, duplicates are merged together. When using the --repeated option,\n"
> > "only duplicates are output, and all other messages are discarded. Comments\n"
> > "and extracted comments will be cumulated, except that if --use-first is\n"
> > "specified, they will be taken from the first translation. File positions\n"
> > "will be cumulated. When using the --unique option, duplicates are discarded.\n"
> > msgstr ""
> > "Slår samman duplicerade översättningar i en meddelandekatalog.\n"
> > "Hittar duplicerade översättningar med samma meddelande-id (msgid). Sådana\n"
> > "duplikat är ogiltig indata för andra program såsom msgfmt, msgmerge\n"
> > "eller msgcat. I normalläge smälts duplikat ihop.\n"
> > "När flaggan --repeated används så skrivs bara duplikat och alla andra\n"
> > "meddelanden kastas bort. Kommentarer och extraherade kommentarer\n"
> > "samlas ihop, utom när --use-first anges då de endast tas från den första\n"
> > "översättningen. När flaggan --unique anges så kastas duplikat bort.\n"
> 
> "File positions will be cumulated" missade du tror jag.

Jajamän.


> > #: src/po-charset.c:295
> > msgid ""
> > "Charset missing in header.\n"
> > "Message conversion to user's charset will not work.\n"
> > msgstr ""
> > "Teckenuppsättning saknas i huvudrader.\n"
> > "Meddelandekonvertering till användarens teckeuppsättning kommer att misslyckas.\n"
> 
> Jag skulle nog skrivit "... saknas i huvudet." Man brukar prata om
> brevhuvud och liknande, men inte om brevhuvudrader även om det är ett
> antal rader.

Okay, ändrar.

> 
> > #: src/read-mo.c:102
> > #, c-format
> > msgid "seek \"%s\" offset %ld failed"
> > msgstr "sökning \"%s\", position %ld misslyckades"
> 
> Antingen får du ha kommatecken både före och efter "position %ld",
> eller så får du låta bli kommatecken helt. Annars blir det fel.

Fixar.

> 
> > #: src/xgettext.c:388
> > msgid "xgettext cannot work without keywords to look for"
> > msgstr "xgettext måsta ha nyckelord att söka efter för att fungera"
> 
> "måsta" är felstavat.

Oj, tack.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.