Gettext 0.11-pre1

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:28:20

Jan D. writes:
> #: lib/javacomp.c:465
> msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"

Hmm, vad har egentligen gettext för sig nuförtiden?

> #: src/format-c.c:588 src/format-python.c:473
> #, c-format
> msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument %u are not the same"
> msgstr "formateringsdirektivet i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %u är inte likadant"

Det är ju två direktiv, så de borde väl vara "likadana".

> #: src/format-java.c:676 src/format-pascal.c:420
> #, c-format
> msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument {%u} are not the same"
> msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} i \"msgid\" och \"msgstr\" är inte likadant"

D:o

> #: src/format-python.c:446
> #, c-format
> msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument '%s' are not the same"
> msgstr "formateringsdirektivet i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %s är inte likadant"

D:o

> #: src/gettext.c:256
> #, c-format, no-wrap
> msgid ""
> "Usage: %s [OPTION] [[TEXTDOMAIN] MSGID]\n"
> "or:  %s [OPTION] -s [MSGID]...\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [FLAGGA] [[TEXTDOMÄN] MSGID]\n"
> "eller;   %s [FLAGGA] [MSGID]...\n"

Utöver vad Christian redan nämnt:

Du tycker inte det är bra att översätta MSGID? De tidigare
förekomsterna har ju avsett direktiv i po-filer, men här handlar det
ju om nyckeln som sådan, inte konkret syntax.

> #: src/msgcat.c:300
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Concatenates and merges the specified PO files.\n"
> "Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
> "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
> "used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
> "--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
> "comments and extract comments will be cumulated, except that if --use-first\n"
> "is specified, they will be taken from the first PO file to define them.\n"
> "File positions from all PO files will be cumulated.\n"
> msgstr ""
> "Adderar och smälter ihop de angivna PO-filerna.\n"
> "Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
> "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden\n"
> "förekommer i flera filer före de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"
> "används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
> "färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
> "Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer samlas ihop,\n"
> "utom om --use-first ges, då tas de endast från den första PO-filen som\n"
> "definierar dem. Filpositioner från alla filer bevaras.\n"

> #: src/msgcomm.c:316
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
> "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
> "used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
> "--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
> "comments and extract comments will be preserved, but only from the first\n"
> "PO file to define them. File positions from all PO files will be\n"
> "cumulated.\n"
> msgstr ""
> "Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
> "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden \n"
> "förekommer i flera filer före de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"
> "används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
> "färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
> "Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer bevaras, men\n"
> "endast från den första PO-filen som definierar dem. Filpositioner från\n"
> "alla filer bevaras.\n"

Om du vill vara mer ordagrann kan du översätta "Conversely" med
"Omvänt".

Men det fungerar så här också, visst gör det det.

> #: src/msgcat.c:335
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Message selection:\n"
> " -<, --less-than=NUMBER     print messages with less than this many\n"
> "                 definitions, defaults to infinite if not\n"
> "                 set\n"
> " ->, --more-than=NUMBER     print messages with more than this many\n"
> "                 definitions, defaults to 0 if not set\n"
> " -u, --unique          shorthand for --less-than=2, requests\n"
> "                 that only unique messages be printed\n"
> msgstr ""
> "Message selection:\n"
> " -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
> "                 definitioner. Normalvärde: oändligt\n"
> " ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
> "                 definitioner. Normalvärde: 0\n"
> " -u, --unique          samma som --less-than=2, begär att\n"
> "                 endast unika meddelanden skrivs\n"

Du har glömt översätta "Message selection:"

> #: src/msginit.c:449
> msgid ""
> "Found no .pot file in the current directory.\n"
> "Please specify the input .pot file through the --input option.\n"
> msgstr ""
> "Hittade ingen -pot-fil i aktuell katalog.\n"
> "Ange .pot-infil med flaggan --input.\n"

Du skrev "-pot-fil", men menade nog ".pot-fil".

> #: src/msgunfmt.c:295
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file location in Java mode:\n"
> " -r, --resource=RESOURCE resource name\n"
> " -l, --locale=LOCALE   locale name, either language or language_COUNTRY\n"
> "The class name is determined by appending the locale name to the resource name,\n"
> "separated with an underscore. The class is located using the CLASSPATH.\n"
> msgstr ""
> "Ange infil i Javaläge:\n"
> " -r, --resource=RESURS    resursnamn\n"
> " -l, --locale=LOKAL     Lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
> " -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
> "Klassnamnet härleds genom att lägga till lokalnamnet till resursnamnet\n"
> "avskiljt med ett understreck. Klassen söks med hjälp av CLASSPATH.\n"

Det där med "-d KATALOG", var det en rättning eller
klipp-och-klistra-fel?

> #: src/msguniq.c:279
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Unifies duplicate translations in a translation catalog.\n"
> "Finds duplicate translations of the same message ID. Such duplicates are\n"
> "invalid input for other programs like msgfmt, msgmerge or msgcat. By\n"
> "default, duplicates are merged together. When using the --repeated option,\n"
> "only duplicates are output, and all other messages are discarded. Comments\n"
> "and extracted comments will be cumulated, except that if --use-first is\n"
> "specified, they will be taken from the first translation. File positions\n"
> "will be cumulated. When using the --unique option, duplicates are discarded.\n"
> msgstr ""
> "Slår samman duplicerade översättningar i en meddelandekatalog.\n"
> "Hittar duplicerade översättningar med samma meddelande-id (msgid). Sådana\n"
> "duplikat är ogiltig indata för andra program såsom msgfmt, msgmerge\n"
> "eller msgcat. I normalläge smälts duplikat ihop.\n"
> "När flaggan --repeated används så skrivs bara duplikat och alla andra\n"
> "meddelanden kastas bort. Kommentarer och extraherade kommentarer\n"
> "samlas ihop, utom när --use-first anges då de endast tas från den första\n"
> "översättningen. När flaggan --unique anges så kastas duplikat bort.\n"

"File positions will be cumulated" missade du tror jag.

> #: src/po-charset.c:295
> msgid ""
> "Charset missing in header.\n"
> "Message conversion to user's charset will not work.\n"
> msgstr ""
> "Teckenuppsättning saknas i huvudrader.\n"
> "Meddelandekonvertering till användarens teckeuppsättning kommer att misslyckas.\n"

Jag skulle nog skrivit "... saknas i huvudet." Man brukar prata om
brevhuvud och liknande, men inte om brevhuvudrader även om det är ett
antal rader.

> #: src/read-mo.c:102
> #, c-format
> msgid "seek \"%s\" offset %ld failed"
> msgstr "sökning \"%s\", position %ld misslyckades"

Antingen får du ha kommatecken både före och efter "position %ld",
eller så får du låta bli kommatecken helt. Annars blir det fel.

> #: src/xgettext.c:388
> msgid "xgettext cannot work without keywords to look for"
> msgstr "xgettext måsta ha nyckelord att söka efter för att fungera"

"måsta" är felstavat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.