Re: Gettext 0.11-pre1

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-12 22:25:42

Oj, det var snabbt granskat.

> "Jan D." wrote:
> > "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> 
> Kan vi inte enas om att skriva "iso" med små bokstäver här? Det är inte
> fel, men kanske vi ska standardisera på ett sätt?

Gärna för mig.

> > msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
> > msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"
> 
> Kanske "kräver"?

Naturligtvis.

> > msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> > msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"
> 
> Jag vill gärna ha "Java-kompilator" sammanskrivet med bindestreck.
> Kanske s/försök/Prova att/, smaksak.

Aargh, jag gillar inte "sär skrivning" och så gör man det själv.
Jag behåller försök för det är kortare.

> > msgid "Java virtual machine not found, try installing gij or set $JAVA"
> > msgstr "Java virtuell maskin hittades inte, försök installera gij eller sätt $JAVA"
> 
> "Virtuell Java-maskin" kanske.

Visst.

> > msgid "%s subprocess got fatal signal"
> > msgstr "%s barnprocess fick dödande signal"
> 
> ödesdiger?

Det var det jag sökte efter, tack.

> > msgid "a format specification for argument {%u} doesn't exist in 'msgid'"
> > msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} finns inte i \"msgid\""
> 
> "ett formateringsdirektiv" kanske?

Jag ska fundera på det.

> > msgid "format specifications in 'msgid' expect a mapping, those in 'msgstr' expect a tuple"
> > msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" tar en avbildning, i \"msgstr\" tar de en tuple"
> 
> Kanske omformulerat som "..., de i \"msgstr\" tar en tupel". Det borde
> väl bli "tupel" på svenska?

Bra. Jag ändrar.


> > msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument '%s' are not the same"
> > msgstr "formateringsdirektivet i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %s är inte likadant"
> 
> Här använder du bestämd form.

Hmm, jag ska ensa meddelandena.

> > msgid "Written by %s.\n"
> > msgstr "Skriven av %s.\n"
> 
> Kanske "skrivet"? "Programmet är skrivet av...".

Okay.


> > msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
> > msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"
> 
> Kanske "Prova med ...". Gäller på fler ställen.

Det får stå, då jag har den i andra filer. Jag tror det står så i
ordlistan också, fast jag kan ha fel.

> > msgid ""
> > "Usage: %s [OPTION] [[TEXTDOMAIN] MSGID]\n"
> > "or:  %s [OPTION] -s [MSGID]...\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [FLAGGA] [[TEXTDOMÄN] MSGID]\n"
> > "eller;   %s [FLAGGA] [MSGID]...\n"
>     ^
> Är semikolonet avsiktligt?
> Du saknar också "-s".

Slarv. Tack för det.


> > msgid "Print the machine's hostname.\n"
> > msgstr "Skriv maskinens värnamn.\n"
> 
> värDnamn
> Kanske s/Skriv/Visa/.

Okay.

> > msgid ""
> > "Output format:\n"
> > " -s, --short      short host name\n"
> > " -f, --fqdn, --long  long host name, includes fully qualified domain name,\n"
> > "             and aliases\n"
> > " -i, --ip-address   addresses for the hostname\n"
> > msgstr ""
> > "Outdataformat:\n"
> > " -s, --short      kort värdnamn\n"
> > " -f, --fqdn, --long  långt värdnamn, innehåller hela domännamnet och alias\n"
> > " -i, --ip-address   adresser för värdnamnet\n"
> 
> "Outdataformat" är kanske lite väl svengelskt. :-)

Det måste ha slagit slint här.


> > msgid ""
> > "Filters the messages of a translation catalog according to their attributes,\n"
> > "and manipulates the attributes.\n"
> > msgstr ""
> > "Filtrerar meddelanden i en meddelandekatalog efter dess attribut och\n"
> > "manipulerar attributen.\n"
> 
> "efter derAS attribut" väl?

Javisst.

> Man kanske kan behålla kommat på svenska.

Inget komma före "och" i svenska väl?


> > msgid ""
> > "Input file location:\n"
> > " INPUTFILE          input PO file\n"
> > " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
> > "If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
> > msgstr ""
> > "Ange infil:\n"
> > " INFIL            PO infil\n"
> > " -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
> > "Om ingen infil är given eller om den är - så läses standard in.\n"
> 
> "Plats för infil" kanske?
> "PO-infil" tycker jag det bör skrivas samman som.
...
> > msgstr ""
> > "Val av meddelanden:\n"
> 
> > msgstr ""
> > "Manipulera attribut:\n"
> 
> Jag tycker att det är lite olyckligt att det är olika former. Jag skulle
> föreslå originalets former, dvs substantivering: "Meddelandeval",
> "Attributmanipulation", osv. Gäller på flera ställen.

Jag ensar.


> > "Reultatdetaljer:\n"
> 
> ReSultat.

Oj, det fanns på mänga ställen.

> > msgid ""
> > "Concatenates and merges the specified PO files.\n"
> > "Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
> > "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> > "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
> > "used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
> > "--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
> > "comments and extract comments will be cumulated, except that if --use-first\n"
> > "is specified, they will be taken from the first PO file to define them.\n"
> > "File positions from all PO files will be cumulated.\n"
> > msgstr ""
> > "Adderar och smälter ihop de angivna PO-filerna.\n"
> 
> "adderar" associerar jag bara med matematik. "Slår samman" är kanske
> bättre än "smälter samman". Gäller på fler ställen.

Jag var ute efter att det inte bara är en enkel sammanslagning av den
ena filen efter den andra. "Slår ihop" ger den associationen för mig.
Å andra sidan lät det dumt att säga "Slår och smälter ihop ...".

Man kanske bara kan säga "Slår ihop de angivna PO-filerna.". Texten
förklarar vad det är.

> 
> 
> > "Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
> > "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden\n"
> > "förekommer i flera filer före de skrivs ut.
> 
> Jag gillar inte "man"-former; "... kan begäras att ..." kanske.

Eller begärs rätt och slätt.

> s/före/innan/ blir nog bättre. Gäller på fler ställen.

Okay.

> 
> 
> > På motsvarande sätt\n"
> > "används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
> > "färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
> > "Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer samlas ihop,\n"
> > "utom om --use-first ges, då tas de endast från den första PO-filen som\n"
>              ^
> Här tycker jag man kan börja på ny mening.

Ja, originalet har många långa meningar och det slår igenom.

> > " -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
> > "                 definitioner. Normalvärde: oändligt\n"
> > " ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
> > "                 definitioner. Normalvärde: 0\n"
> > " -u, --unique          samma som --less-than=2, begär att\n"
> > "                 endast unika meddelanden skrivs\n"
> 
> Kanske s/Normalvärde/Standardvärde/. Gäller på fler ställen.

Ok.

> "så" tycker jag kan plockas bort från den sista meningen.

Ok.

> > "Bearbetningsvarianter:\n"
> > " -m, --multi-domain     applicera ref.pot till alla domäner i def.po\n"
> 
> Kanske "tillämpa ... på" är bättre? Gäller "applicera" på fler ställen.

Visst.

> > "xgettext). Untranslated entries are assigned a translation that is\n"
> > "identical to the msgid, and are marked fuzzy.\n"
> > msgstr ""
> > "Skapar en engelsk meddelandekatalog. Infilen är den sist skapade\n"
> > "engelska PO-filen eller en PO mönsterfil (ofta skapad med xgettext).\n"
> > "Oöversatta poster ges en översättning som är identisk med msgid samt\n"
> > "markeras som luddig.\n"
> 
> s/sist/senast/ kanske.
> "PO-mönsterfil".

Naturligtvis.

> > #: src/msgexec.c:546
> > #, c-format
> > msgid "cannot set up nonblocking I/O to %s subprocess"
> > msgstr "kan inte sätta upp icke-blockerande I/O till %s barnprocess"
> 
> Kanske "%s-barnprocess"?

Kanske det.

> > #: src/msgfmt.c:343
> > #, c-format
> > msgid "%s requires a \"-d directory\" specification"
> > msgstr "%s kräver angivning av \"-d katalog\""
> 
> Kanske "kräver att ... anges".

Det låter bättre.

> > #: src/msgfmt.c:465
> > #, no-wrap
> > msgid "Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
> > msgstr "Generera en binär meddelandekatalog från en textuell meddelandekatalog.\n"
> 
> "... från en textuell översättningsbeskrivning"?

Saken är den att "translation description" används bara här, men
meddelandekatalog har jag använt överallt annars.

> "så" kan nog strykas. Det finns nog fler "så" som kan strykas på fler
> ställen.

Stryker nästan alla "så".

> > #: src/msgfmt.c:509
> > #, no-wrap
> > msgid ""
> > "Input file interpretation:\n"
> > " -c, --check         perform all the checks implied by\n"
> > "                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
> > "   --check-format     check language dependent format strings\n"
> > "   --check-header     verify presence and contents of the header entry\n"
> > "   --check-domain     check for conflicts between domain directives\n"
> > "                and the --output-file option\n"
> > " -C, --check-compatibility  check that GNU msgfmt behaves like X/Open msgfmt\n"
> > " -f, --use-fuzzy       use fuzzy entries in output\n"
> > msgstr ""
> > "Tolkning av infil:\n"
> > " -c, --check         utför alla kontroller som bestäms av\n"
> > "                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
> > "   --check-format     kolla språkberoende formatsträngar\n"
> > "   --check-header     verifiera närvaro och innehåll av huvudposter\n"
> > "   --check-domain     kolla efter konflokter mellan domändirektiv och\n"
> 
> konflIkter
> "kolla" tycker jag är talspråk, "kontrollera" känns bättre. Förekommer
> tre gånger i detta meddelande.

Det är bara för längdens skull. Det får stå.

> > msgid ""
> > "Output details:\n"
> > " -a, --alignment=NUMBER   align strings to NUMBER bytes (default: %d)\n"
> > "   --no-hash        binary file will not include the hash table\n"
> > msgstr ""
> > "Utdatadetaljer:\n"
> > " -a, --alignment=TAL     lägg strängar på jämna TAL bytes (normalt: %d)\n"
> > "   --no-hash        binärfil innehåller inte hashtabellen\n"
> 
> s/bytes/byte/

Givet.

> > #, c-format
> > msgid "headerfield `%s' missing in header"
> > msgstr "fält \"%s\" saknas i huvudet"
> 
> fältet?
> 
> 
> > #: src/msgfmt.c:1229
> > #, c-format
> > msgid "header field `%s' should start at beginning of line"
> > msgstr "huvudrad \"%s\" bör ligga i början på raden"
> 
> Här kallar du det "rad". Konsekvens?

Ändrar.

> > #: src/msginit.c:377
> > #, no-wrap
> > msgid ""
> > "Output details:\n"
> > " -l, --locale=LL_CC     set target locale\n"
> > " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
> > msgstr ""
> > "Utdatadetaljer:\n"
> > " -l, --locale=LL_CC     ge mållokal\n"
> > " -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
> 
> Varför "ge" och inte "sätt" helt plötsligt?

Säg det.

> > #: src/msginit.c:866 src/msginit.c:911 src/msginit.c:1040
> > #, c-format
> > msgid "%s subprocess I/O error"
> > msgstr "%s barnprocess I/O-fel"
> 
> Kanske "I/O-fel i %s-barnprocessen".

Ja.

> > #: src/msginit.c:1025
> > msgid ""
> > "The new message catalog should contain your email address, so that users can\n"
> > "give you feedback about the translations, and so that maintainers can contact\n"
> > "you in case of unexpected technical problems.\n"
> > msgstr ""
> > "Den nya meddelandekatalogen bör innehålla din epostaddress så användare\n"
> > "kan komma med åsikter om översättningarna och underhållare kan kontakta\n"
> > "dig ifall det blir oväntade tekniska problem.\n"
> 
> "e-postadress" kanske.

Inta bara kanske, datorgruppens lista har det så.

> > msgid ""
> > "Input files contain messages in different encodings, %s and %s among others.\n"
> > "Converting the output to UTF-8.\n"
> > "To select a different output encoding, use the --to-code option.\n"
> > msgstr ""
> > "Infiler har meddelanden med flera kodningar, däribland %s och %s.\n"
> > "Konverterar resultatet till UTF-8.\n"
> > "För att välja en annan kodning använd flaggan --to-code.\n"
> 
> Sista meningen har knepig ordföljd. Kanske "Använd flaggan --to-code för
> att välja en annan kodning".

Ja, den följer originalet. Jag ändrar.

> > msgid ""
> > "- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
> > " then apply '%s',\n"
> > " then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
> > msgstr ""
> > "- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\"\n"
> > " och därefter applicera \"%s\n"
> 
> Ett \" saknas. Knepig ordföljd; "tillämpa därefter \"%s\"\n" känns
> bättre. Och varför har du inga komman?

De kan man ha, men då ska "och" bort.

> > " och sedan konvertera tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"
> 
> "... konvertera sedan ..."

Jag ändrar.

> > #: src/msgmerge.c:392
> > #, no-wrap
> > msgid ""
> > "Input file location:\n"
> > " def.po           translations referring to old sources\n"
> > " ref.pot           references to new sources\n"
> > " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
> > " -C, --compendium=FILE    additional library of message translations,\n"
> > "               may be specified more than once\n"
> > msgstr ""
> > "Ange infil:\n"
> > " def.po           översättningar som refererar till gamla källkoden\n"
> > " ref.pot           referenser till den nya källkoden\n"
> > " -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
> > " -C, --compendium=FIL    ytterligare kataloger med översättningar\n"
> > "               kan anges flera gånger\n"
> 
> Varför inget komma?

Missade det.

> > "miljävariabeln SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
> 
> miljÖvariabeln

Tack.

> > msgstr ""
> > "Informative utskrift:\n"
> 
> Lite väl mycket svengelska kanske. :-)

:-)

> 
> 
> > " -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
> > " -V, --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
> > " -v, --verbose        öka mängden information i meddelanden\n"
> > " -q, --quiet, --silent    suppress progress indicators\n"
> 
> ...och denna verkar mycket engelsk.

En luddig som jag missade varför den var luddig. Nu förstår jag.

> > #: src/po-charset.c:250 src/po-charset.c:276
> > msgid ""
> > "Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
> > "would fix this problem.\n"
> > msgstr ""
> > "Installation av GNU libiconv och sedan ominstallation av GNU gettext\n"
> > "skulle lösa detta problem\n"
> 
> s/och sedan/med efterföljande/ kanske?

Bra, den tar vi.

> Bra jobbat!
> 

Tack för kommentarerna.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.