Re: Gettext 0.11-pre1

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-11 23:34:45

"Jan D." wrote:
> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"

Kan vi inte enas om att skriva "iso" med små bokstäver här? Det är inte
fel, men kanske vi ska standardisera på ett sätt?


> #: lib/copy-file.c:92
> #, c-format
> msgid "error after reading \"%s\""
> msgstr "fel efter \"%s\" lästes"

Eller kanske "fel efter det att \"%s\" lästes"?


> #: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:912
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
> msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

Kanske "kräver"?


> #: lib/getopt.c:831 lib/getopt.c:961
> #, c-format
> msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
> msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

Kräver?


> #: lib/javacomp.c:465
> msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"

Jag vill gärna ha "Java-kompilator" sammanskrivet med bindestreck.
Kanske s/försök/Prova att/, smaksak.


> #: lib/javaexec.c:402
> msgid "Java virtual machine not found, try installing gij or set $JAVA"
> msgstr "Java virtuell maskin hittades inte, försök installera gij eller sätt $JAVA"

"Virtuell Java-maskin" kanske.
Motsvarande som ovan om "försök".


> #: lib/wait-process.c:129
> #, c-format
> msgid "%s subprocess got fatal signal"
> msgstr "%s barnprocess fick dödande signal"

ödesdiger?


> #: src/format-java.c:652 src/format-pascal.c:396
> #, c-format
> msgid "a format specification for argument {%u} doesn't exist in 'msgid'"
> msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} finns inte i \"msgid\""

"ett formateringsdirektiv" kanske?


> #: src/format-java.c:662 src/format-pascal.c:406
> #, c-format
> msgid "a format specification for argument {%u} doesn't exist in 'msgstr'"
> msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} finns inte i \"msgstr\""

Motsvarande.


> #: src/format-python.c:391
> msgid "format specifications in 'msgid' expect a mapping, those in 'msgstr' expect a tuple"
> msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" tar en avbildning, i \"msgstr\" tar de en tuple"

Kanske omformulerat som "..., de i \"msgstr\" tar en tupel". Det borde
väl bli "tupel" på svenska?


> #: src/format-python.c:399
> msgid "format specifications in 'msgid' expect a tuple, those in 'msgstr' expect a mapping"
> msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" tar en tuple, i \"msgstr\" tar de en avbildning"

Motsvarande.


> #: src/format-python.c:422
> #, c-format
> msgid "a format specification for argument '%s' doesn't exist in 'msgid'"
> msgstr "formateringsdirektiv för argument \"%s\" finns inte i \"msgid\""

"ett"?


> #: src/format-python.c:432
> #, c-format
> msgid "a format specification for argument '%s' doesn't exist in 'msgstr'"
> msgstr "formateringsdirektiv för argument \"%s\" finns inte i \"msgstr\""

Dito.


> #: src/format-python.c:446
> #, c-format
> msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument '%s' are not the same"
> msgstr "formateringsdirektivet i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %s är inte likadant"

Här använder du bestämd form.


> #: src/gettext.c:151 src/hostname.c:173 src/msgattrib.c:269 src/msgcat.c:234
> #: src/msgcmp.c:138 src/msgcomm.c:237 src/msgconv.c:187 src/msgen.c:176
> #: src/msgexec.c:245 src/msgfmt.c:317 src/msggrep.c:281 src/msginit.c:254
> #: src/msgmerge.c:254 src/msgunfmt.c:187 src/msguniq.c:212 src/ngettext.c:131
> #: src/xgettext.c:361
> #, c-format
> msgid "Written by %s.\n"
> msgstr "Skriven av %s.\n"

Kanske "skrivet"? "Programmet är skrivet av...".


> #: src/gettext.c:251 src/hostname.c:197 src/msgattrib.c:322 src/msgcat.c:290
> #: src/msgcmp.c:170 src/msgcomm.c:306 src/msgconv.c:241 src/msgen.c:227
> #: src/msgexec.c:338 src/msgfmt.c:455 src/msggrep.c:371 src/msginit.c:340
> #: src/msgmerge.c:364 src/msgunfmt.c:262 src/msguniq.c:269 src/ngettext.c:210
> #: src/xgettext.c:507
> #, c-format
> msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
> msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

Kanske "Prova med ...". Gäller på fler ställen.


> #: src/gettext.c:256
> #, c-format, no-wrap
> msgid ""
> "Usage: %s [OPTION] [[TEXTDOMAIN] MSGID]\n"
> "or:  %s [OPTION] -s [MSGID]...\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [FLAGGA] [[TEXTDOMÄN] MSGID]\n"
> "eller;   %s [FLAGGA] [MSGID]...\n"
    ^
Är semikolonet avsiktligt?
Du saknar också "-s".


> #: src/hostname.c:207
> #, no-wrap
> msgid "Print the machine's hostname.\n"
> msgstr "Skriv maskinens värnamn.\n"

värDnamn
Kanske s/Skriv/Visa/.


> #: src/hostname.c:212
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output format:\n"
> " -s, --short      short host name\n"
> " -f, --fqdn, --long  long host name, includes fully qualified domain name,\n"
> "             and aliases\n"
> " -i, --ip-address   addresses for the hostname\n"
> msgstr ""
> "Outdataformat:\n"
> " -s, --short      kort värdnamn\n"
> " -f, --fqdn, --long  långt värdnamn, innehåller hela domännamnet och alias\n"
> " -i, --ip-address   adresser för värdnamnet\n"

"Outdataformat" är kanske lite väl svengelskt. :-)


> #: src/msgattrib.c:284 src/msgconv.c:202 src/msgexec.c:190 src/msggrep.c:296
> #: src/msginit.c:207 src/msguniq.c:227
> msgid "at most one input file allowed"
> msgstr "högst en infil tillåten"

Kanske ett "är" kan kostas på? Smaksak kanske.


> #: src/msgattrib.c:332
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Filters the messages of a translation catalog according to their attributes,\n"
> "and manipulates the attributes.\n"
> msgstr ""
> "Filtrerar meddelanden i en meddelandekatalog efter dess attribut och\n"
> "manipulerar attributen.\n"

"efter derAS attribut" väl?
Man kanske kan behålla kommat på svenska.


> #: src/msgattrib.c:343 src/msgconv.c:261 src/msggrep.c:392 src/msguniq.c:296
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file location:\n"
> " INPUTFILE          input PO file\n"
> " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
> "If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
> msgstr ""
> "Ange infil:\n"
> " INFIL            PO infil\n"
> " -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
> "Om ingen infil är given eller om den är - så läses standard in.\n"

"Plats för infil" kanske?
"PO-infil" tycker jag det bör skrivas samman som.


> #: src/msgattrib.c:351 src/msgconv.c:269 src/msgen.c:258 src/msgexec.c:366
> #: src/msggrep.c:400 src/msgmerge.c:409
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output file location:\n"
> " -o, --output-file=FILE   write output to specified file\n"
> "The results are written to standard output if no output file is specified\n"
> "or if it is -.\n"
> msgstr ""
> "Ange utfil:\n"
> " -o, --output-file=FIL    skriv resultat till angiven fil\n"
> "Resultatet skrivs till standard ut om ingen utfil anges eller om den är -.\n"

Motsvarande.


> msgstr ""
> "Val av meddelanden:\n"

> msgstr ""
> "Manipulera attribut:\n"

Jag tycker att det är lite olyckligt att det är olika former. Jag skulle
föreslå originalets former, dvs substantivering: "Meddelandeval",
"Attributmanipulation", osv. Gäller på flera ställen.


> #: src/msgattrib.c:381
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output details:\n"
> " -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
> " -E, --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
> "   --force-po       write PO file even if empty\n"
> " -i, --indent        write the .po file using indented style\n"
> "   --no-location      do not write '#: filename:line' lines\n"
> " -n, --add-location     generate '#: filename:line' lines (default)\n"
> "   --strict        write out strict Uniforum conforming .po file\n"
> " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
> " -s, --sort-output      generate sorted output\n"
> " -F, --sort-by-file     sort output by file location\n"
> msgstr ""
> "Reultatdetaljer:\n"

ReSultat.
Kanske "utdata"? Isf på fler ställen.


> " -e, --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
> "               (normalläge)\n"
> " -E, --escape        använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
> "               inte \\v eller \\a\n"
> "   --force-po       skriv PO-fil även om den är tom\n"
> " -i, --indent        indentera resultatet\n"

Kanske "gör indrag i". Gäller isf på fler ställen.


> #: src/msgcat.c:300
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Concatenates and merges the specified PO files.\n"
> "Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
> "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
> "used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
> "--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
> "comments and extract comments will be cumulated, except that if --use-first\n"
> "is specified, they will be taken from the first PO file to define them.\n"
> "File positions from all PO files will be cumulated.\n"
> msgstr ""
> "Adderar och smälter ihop de angivna PO-filerna.\n"

"adderar" associerar jag bara med matematik. "Slår samman" är kanske
bättre än "smälter samman". Gäller på fler ställen.


> "Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
> "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden\n"
> "förekommer i flera filer före de skrivs ut.

Jag gillar inte "man"-former; "... kan begäras att ..." kanske.
s/före/innan/ blir nog bättre. Gäller på fler ställen.


> På motsvarande sätt\n"
> "används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
> "färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
> "Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer samlas ihop,\n"
> "utom om --use-first ges, då tas de endast från den första PO-filen som\n"
              ^
Här tycker jag man kan börja på ny mening.


> "definierar dem. Filpositioner från alla filer bevaras.\n"


> #: src/msgcat.c:335
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Message selection:\n"
> " -<, --less-than=NUMBER     print messages with less than this many\n"
> "                 definitions, defaults to infinite if not\n"
> "                 set\n"
> " ->, --more-than=NUMBER     print messages with more than this many\n"
> "                 definitions, defaults to 0 if not set\n"
> " -u, --unique          shorthand for --less-than=2, requests\n"
> "                 that only unique messages be printed\n"
> msgstr ""
> "Message selection:\n"

"Meddelandeval" kanske?


> " -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
> "                 definitioner. Normalvärde: oändligt\n"
> " ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
> "                 definitioner. Normalvärde: 0\n"
> " -u, --unique          samma som --less-than=2, begär att\n"
> "                 endast unika meddelanden skrivs\n"

Kanske s/Normalvärde/Standardvärde/. Gäller på fler ställen.


> #: src/msgcmp.c:180
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Compare two Uniforum style .po files to check that both contain the same\n"
> "set of msgid strings. The def.po file is an existing PO file with the\n"
> "translations. The ref.pot file is the last created PO file, or a PO Template\n"
> "file (generally created by xgettext). This is useful for checking that\n"
> "you have translated each and every message in your program. Where an exact\n"
> "match cannot be found, fuzzy matching is used to produce better diagnostics.\n"
> msgstr ""
> "Jämför två .po-filer av Uniforum-typ för att kontrollera att de innehåller\n"
> "samma uppsättning id-strängar. Filen def.po är en existerande PO-fil med de\n"
> "gamla översättningarna. Filen ref.po är den senast skapade PO-filen eller\n"
> "en PO-mönsterfil (i allmänhet skapad av xgettext).\n"
> "Detta är användbart för att kontrollera att du har översatt alla strängar i\n"
> "programmet. Om en exakt likhet inte kan hittas så används luddig jämförelse \n"
> "för att ge bättre felmeddelanden.\n"

"så" tycker jag kan plockas bort från den sista meningen.


> #: src/msgcmp.c:203 src/msgmerge.c:433
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Operation modifiers:\n"
> " -m, --multi-domain     apply ref.pot to each of the domains in def.po\n"
> msgstr ""
> "Bearbetningsvarianter:\n"
> " -m, --multi-domain     applicera ref.pot till alla domäner i def.po\n"

Kanske "tillämpa ... på" är bättre? Gäller "applicera" på fler ställen.


> #: src/msgcomm.c:362
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output details:\n"
> " -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
> " -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
> "   --force-po         write PO file even if empty\n"
> " -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
> "   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
> " -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
> "   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
> " -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
> " -s, --sort-output       generate sorted output\n"
> " -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
> "   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
> msgstr ""
> "Resultatdetajer:\n"

detaLjer


> #: src/msgen.c:237
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Creates an English translation catalog. The input file is the last\n"
> "created English PO file, or a PO Template file (generally created by\n"
> "xgettext). Untranslated entries are assigned a translation that is\n"
> "identical to the msgid, and are marked fuzzy.\n"
> msgstr ""
> "Skapar en engelsk meddelandekatalog. Infilen är den sist skapade\n"
> "engelska PO-filen eller en PO mönsterfil (ofta skapad med xgettext).\n"
> "Oöversatta poster ges en översättning som är identisk med msgid samt\n"
> "markeras som luddig.\n"

s/sist/senast/ kanske.
"PO-mönsterfil".


> #: src/msgexec.c:358
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file location:\n"
> " -i, --input=INPUTFILE    input PO file\n"
> " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
> "If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
> msgstr ""
> "Ange infil:\n"
> " -i, --input=INFIL      PO infil\n"
> " -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
> "Om ingen infil är given eller om den är - så läses standard in.\n"

"så" kan strykas.
"PO-infil".


> #: src/msgexec.c:380
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Useful FILTER-OPTIONs when the FILTER is 'sed':\n"
> " -e, --expression=SCRIPT   add SCRIPT to the commands to be executed\n"
> " -f, --file=SCRIPTFILE    add the contents of SCRIPTFILE to the commands\n"
> "                to be executed\n"
> " -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
> msgstr ""
> "Användbara FILTER-FLAGGA när FILTER är \"sed\":\n"

"FILTER-FLAGGOR" kanske?


> #: src/msgexec.c:546
> #, c-format
> msgid "cannot set up nonblocking I/O to %s subprocess"
> msgstr "kan inte sätta upp icke-blockerande I/O till %s barnprocess"

Kanske "%s-barnprocess"?


> #: src/msgexec.c:574
> #, c-format
> msgid "communication with %s subprocess failed"
> msgstr "kommunikation med %s barnprocess misslyckades"

Dito.


> #: src/msgexec.c:594
> #, c-format
> msgid "write to %s subprocess failed"
> msgstr "skrivning till %s barnprocess misslyckades"

Här också.


> #: src/msgexec.c:625
> #, c-format
> msgid "read from %s subprocess failed"
> msgstr "läsning från %s barnprocess misslyckades"

Och här.


> #: src/msgexec.c:641
> #, c-format
> msgid "%s subprocess terminated with exit code %d"
> msgstr "%s barnprocess avslutade med slutstatus %d"

Motsvarande.


> #: src/msgfmt.c:343
> #, c-format
> msgid "%s requires a \"-d directory\" specification"
> msgstr "%s kräver angivning av \"-d katalog\""

Kanske "kräver att ... anges".


> #: src/msgfmt.c:465
> #, no-wrap
> msgid "Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
> msgstr "Generera en binär meddelandekatalog från en textuell meddelandekatalog.\n"

"... från en textuell översättningsbeskrivning"?


> #: src/msgfmt.c:475
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file location:\n"
> " filename.po ...       input files\n"
> " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
> "If input file is -, standard input is read.\n"
> msgstr ""
> "Ange infil:\n"
> " filenamn.po ...       infiler\n"
> " -D, --directory=KATALOG   säk infiler även i KATALOG\n"
> "Om infil är - så läses standard in.\n"

"så" kan nog strykas. Det finns nog fler "så" som kan strykas på fler
ställen.


> #: src/msgfmt.c:498
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output file location in Java mode:\n"
> " -r, --resource=RESOURCE   resource name\n"
> " -l, --locale=LOCALE     locale name, either language or language_COUNTRY\n"
> " -d DIRECTORY        base directory of classes directory hierarchy\n"
> "The class name is determined by appending the locale name to the resource name,\n"
> "separated with an underscore. The -d option is mandatory. The class is\n"
> "written under the specified directory.\n"
> msgstr ""
> "Ange utfil i Javaläge:\n"
> " -r, --resource=RESURS    resursnamn\n"
> " -l, --locale=LOKAL     Lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
                 ^
Varför stort L?


> " -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
> "Klassnamnet härleds genom att lägga till lokalnamnet till resursnamnet\n"
> "avskiljt med ett understreck. Flaggan -d är obligatorisk. Klassen skrivs\n"
> "till den givna katalogen.\n"


> #: src/msgfmt.c:509
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file interpretation:\n"
> " -c, --check         perform all the checks implied by\n"
> "                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
> "   --check-format     check language dependent format strings\n"
> "   --check-header     verify presence and contents of the header entry\n"
> "   --check-domain     check for conflicts between domain directives\n"
> "                and the --output-file option\n"
> " -C, --check-compatibility  check that GNU msgfmt behaves like X/Open msgfmt\n"
> " -f, --use-fuzzy       use fuzzy entries in output\n"
> msgstr ""
> "Tolkning av infil:\n"
> " -c, --check         utför alla kontroller som bestäms av\n"
> "                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
> "   --check-format     kolla språkberoende formatsträngar\n"
> "   --check-header     verifiera närvaro och innehåll av huvudposter\n"
> "   --check-domain     kolla efter konflokter mellan domändirektiv och\n"

konflIkter
"kolla" tycker jag är talspråk, "kontrollera" känns bättre. Förekommer
tre gånger i detta meddelande.


> "                flaggan --output-file\n"
> " -C, --check-compatibility  kolla att GNU msgfmt uppför sig som X/Open msgfmt\n"

Här är tredje förekomsten.


> " -f, --use-fuzzy       anvönd luddiga poster i resultatet\n"

anvÄnd


> #: src/msgfmt.c:522
> #, c-format, no-wrap
> msgid ""
> "Output details:\n"
> " -a, --alignment=NUMBER   align strings to NUMBER bytes (default: %d)\n"
> "   --no-hash        binary file will not include the hash table\n"
> msgstr ""
> "Utdatadetaljer:\n"
> " -a, --alignment=TAL     lägg strängar på jämna TAL bytes (normalt: %d)\n"
> "   --no-hash        binärfil innehåller inte hashtabellen\n"

s/bytes/byte/


> #: src/msgfmt.c:836
> msgid "invalid nplurals value"
> msgstr "ogiltig värde för nplurals"

ogiltigT


> #: src/msgfmt.c:1056
> #, c-format
> msgid "'msgstr' is not a valid %s format string, unlike 'msgid'"
> msgstr "'msgstr' är inte en giltig %s formatsträng, till skillnad från 'msgid'"

Kanske "%s-formatsträng"?


> #: src/msgfmt.c:1107
> msgid "warning: charset conversion will not work\n"
> msgstr "varning: konvertering till användarens teckeuppsättning kommer att misslyckas.\n"

teckeNuppsättning


> #: src/msgfmt.c:1226
> #, c-format
> msgid "headerfield `%s' missing in header"
> msgstr "fält \"%s\" saknas i huvudet"

fältet?


> #: src/msgfmt.c:1229
> #, c-format
> msgid "header field `%s' should start at beginning of line"
> msgstr "huvudrad \"%s\" bör ligga i början på raden"

Här kallar du det "rad". Konsekvens?


> #: src/msginit.c:377
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output details:\n"
> " -l, --locale=LL_CC     set target locale\n"
> " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
> msgstr ""
> "Utdatadetaljer:\n"
> " -l, --locale=LL_CC     ge mållokal\n"
> " -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"

Varför "ge" och inte "sätt" helt plötsligt?


> #: src/msginit.c:866 src/msginit.c:911 src/msginit.c:1040
> #, c-format
> msgid "%s subprocess I/O error"
> msgstr "%s barnprocess I/O-fel"

Kanske "I/O-fel i %s-barnprocessen".


> #: src/msginit.c:875 src/msginit.c:920 src/msginit.c:1049 src/msginit.c:1112
> #: src/read-java.c:90
> #, c-format
> msgid "%s subprocess failed with exit code %d"
> msgstr "%s barnprocess terminerade med slutstatus %d"

"%s-barnprocessen" kanske.


> #: src/msginit.c:1025
> msgid ""
> "The new message catalog should contain your email address, so that users can\n"
> "give you feedback about the translations, and so that maintainers can contact\n"
> "you in case of unexpected technical problems.\n"
> msgstr ""
> "Den nya meddelandekatalogen bör innehålla din epostaddress så användare\n"
> "kan komma med åsikter om översättningarna och underhållare kan kontakta\n"
> "dig ifall det blir oväntade tekniska problem.\n"

"e-postadress" kanske.
"..., så att användare ..."


> #. TRANSLATORS: "English" needs to be replaced by your language.
> #. For example in it.po write "Traduzioni italiani ...",
> #. *not* "Traduzioni inglesi ...".
> #: src/msginit.c:1385
> #, c-format
> msgid "English translations for %s package"
> msgstr "Svenska översättningar för paket %s"

"paketet" kanske.


> #: src/msgl-cat.c:415
> #, c-format
> msgid ""
> "Input files contain messages in different encodings, %s and %s among others.\n"
> "Converting the output to UTF-8.\n"
> "To select a different output encoding, use the --to-code option.\n"
> msgstr ""
> "Infiler har meddelanden med flera kodningar, däribland %s och %s.\n"
> "Konverterar resultatet till UTF-8.\n"
> "För att välja en annan kodning använd flaggan --to-code.\n"

Sista meningen har knepig ordföljd. Kanske "Använd flaggan --to-code för
att välja en annan kodning".


> #: src/msgl-charset.c:104
> #, c-format
> msgid ""
> "- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
> " then apply '%s',\n"
> " then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
> msgstr ""
> "- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\"\n"
> " och därefter applicera \"%s\n"

Ett \" saknas. Knepig ordföljd; "tillämpa därefter \"%s\"\n" känns
bättre. Och varför har du inga komman?


> " och sedan konvertera tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"

"... konvertera sedan ..."


> #: src/msgl-charset.c:113
> #, c-format
> msgid ""
> "- Set LC_ALL to a locale with encoding %s,\n"
> " convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
> " then apply '%s',\n"
> " then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
> msgstr ""
> "- Sätt LC_ALL till en lokal med kodning %s\n"
> " konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\"\n"
> " därefter applicera \"%s\"\n"
> " och sedan konvertera tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"

Samma saker gäller här.


> #: src/msgl-iconv.c:362
> #, c-format
> msgid "Cannot convert from \"%s\" to \"%s\". %s relies on iconv(). This version was built without iconv()."
> msgstr ""
> "Kan inte konvertera från \"%s\" till \"%s\". %s beror på iconv()\n"

Punkt på slutet?


> "Denna version byggdes utan iconv()."


> #: src/msgmerge.c:392
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file location:\n"
> " def.po           translations referring to old sources\n"
> " ref.pot           references to new sources\n"
> " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
> " -C, --compendium=FILE    additional library of message translations,\n"
> "               may be specified more than once\n"
> msgstr ""
> "Ange infil:\n"
> " def.po           översättningar som refererar till gamla källkoden\n"
> " ref.pot           referenser till den nya källkoden\n"
> " -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
> " -C, --compendium=FIL    ytterligare kataloger med översättningar\n"
> "               kan anges flera gånger\n"

Varför inget komma?


> #: src/msgmerge.c:417
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Output file location in update mode:\n"
> "The result is written back to def.po.\n"
> "   --backup=CONTROL    make a backup of def.po\n"
> "   --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
> "The version control method may be selected via the --backup option or through\n"
> "the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
> " none, off    never make backups (even if --backup is given)\n"
> " numbered, t   make numbered backups\n"
> " existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
> " simple, never  always make simple backups\n"
> "The backup suffix is `~', unless set with --suffix or the SIMPLE_BACKUP_SUFFIX\n"
> "environment variable.\n"
> msgstr ""
> "Ange utfil i uppdateringsläge:\n"
> "Resultatet skrivs tillbaka till def.po.\n"
> "   --backup=KONTROLL    gör en säkerhetskopia av def.po\n"
> "   --suffix=SUFFIX     använd ett annat suffix än det vanliga\n"
> "Versionshanteringen kan styras med --backup eller miljövariabeln\n"
> "VERSION_CONTROL. Här är värdena:\n"
> " none, off    gör aldrig säkerhetskopior (även om --backup ges)\n"
> " numbered, t   gör numrerade säkerhetskopior\n"
> " existing, nil  numrerade säkerhetskopior om det finns sådana, enkla annars\n"
> " simple, never  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"
> "Suffix för säkerhetskopior är \"~\", om den inte sätts med --suffix eller\n"
> "miljävariabeln SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"

miljÖvariabeln


> #: src/msgmerge.c:454
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Informative output:\n"
> " -h, --help         display this help and exit\n"
> " -V, --version        output version information and exit\n"
> " -v, --verbose        increase verbosity level\n"
> " -q, --quiet, --silent    suppress progress indicators\n"
> msgstr ""
> "Informative utskrift:\n"

Lite väl mycket svengelska kanske. :-)


> " -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " -V, --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
> " -v, --verbose        öka mängden information i meddelanden\n"
> " -q, --quiet, --silent    suppress progress indicators\n"

...och denna verkar mycket engelsk.


> #: src/msgunfmt.c:288
> #, no-wrap
> msgid ""
> "Input file location:\n"
> " FILE ...         input .mo files\n"
> "If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
> msgstr ""
> "Ange infil:\n"
> " FIL ...         .mo-infiler\n"
> "Om ingen infil är given eller om den är - läses standard in.\n"

Titta, här har du inget "så". ;-)


> #: src/po-charset.c:250 src/po-charset.c:276
> msgid ""
> "Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
> "would fix this problem.\n"
> msgstr ""
> "Installation av GNU libiconv och sedan ominstallation av GNU gettext\n"
> "skulle lösa detta problem\n"

s/och sedan/med efterföljande/ kanske?


> #: src/po-charset.c:295
> msgid ""
> "Charset missing in header.\n"
> "Message conversion to user's charset will not work.\n"
> msgstr ""
> "Teckenuppsättning saknas i huvudrader.\n"
> "Meddelandekonvertering till användarens teckeuppsättning kommer att misslyckas.\n"

teckeNuppsättning


> #: src/x-rst.c:108
> #, c-format
> msgid "%s:%d: invalid string definition"
> msgstr "%s:%d: ogiltig strängdefintion"

definItion


> #: src/xgettext.c:1107
> #, c-format
> msgid "language `%s' unknown"
> msgstr "språket \"%s\" okänt"

Kanske ett "är"?


Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.