M4 1.4d

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1998-06-24 22:42:25

Hej

Bifogar meddelanden för m4 1.4d för kommentarer. Vissa meddelanden är svåra
att förstå utan källkoden till m4 eftersom de är debugutskrifter som
skrivs ut när m4 har ett internt fel.

Hur som helst så är dessa meddelanden exakt likadana som tidigare, men
de har nog aldrig varit i detta forum. Skillnaden är att fuzzy är
borttaget.

	Jan D.

# Swedish messages for m4
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1998.
# $Revision: 1.6 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: m4 1.4d\n"
"POT-Creation-Date: 1998-05-25 12:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1998-06-24 22:30:42+02:00 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/builtin.c:272
#, c-format
msgid "Warning: Too few arguments to built-in `%s'"
msgstr "Varning: För få argument till inbyggt makro \"%s\""

#: src/builtin.c:278
#, c-format
msgid "Warning: Excess arguments to built-in `%s' ignored"
msgstr "Varning: Överskottsargument till inbyggt makro \"%s\" ignorerade"

#: src/builtin.c:298
#, c-format
msgid "Non-numeric argument to built-in `%s'"
msgstr "Ickenumeriskt argument till inbyggt makro \"%s\""

#: src/builtin.c:438
msgid "INTERNAL ERROR: Bad token data type in define_macro ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten lexikalisk datatyp i define_macro ()"

#: src/builtin.c:608 src/builtin.c:671 src/builtin.c:1188 src/builtin.c:1212
#, c-format
msgid "Undefined name %s"
msgstr "Odefinierat namn \"%s\""

#: src/builtin.c:636
msgid "INTERNAL ERROR: Builtin not found in builtin table!"
msgstr "INTERNT FEL: Inbyggt makro finns inte i tabellen!"

#: src/builtin.c:644
msgid "INTERNAL ERROR: Bad token data type in m4_dumpdef ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten lexikalisk datatyp i m4_dumpdef ()"

#: src/builtin.c:695
#, c-format
msgid "Undefined macro `%s'"
msgstr "Odefinierat makro \"%s\""

#: src/builtin.c:735
msgid "INTERNAL ERROR: Bad symbol type in m4_defn ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten symboltyp i m4_defn ()"

#: src/builtin.c:772
#, c-format
msgid "Cannot open pipe to command `%s'"
msgstr "Kan inte skapa rör till kommandot \"%s\""

#: src/builtin.c:811
#, c-format
msgid "Radix in eval out of range (radix = %d)"
msgstr "Otillåten bas i \"eval\" (bas = %d)"

#: src/builtin.c:820
msgid "Negative width to eval"
msgstr "Negativ bredd till \"eval\""

#: src/builtin.c:925
#, c-format
msgid "Non-numeric argument to %s"
msgstr "Ickenumeriskt argument till %s"

#: src/builtin.c:937
#, c-format
msgid "Cannot undivert %s"
msgstr "Kan inte återleda %s"

#: src/builtin.c:1043 src/freeze.c:207
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan inte öppna %s"

#: src/builtin.c:1248
#, c-format
msgid "Debugmode: bad debug flags: `%s'"
msgstr "Felsökningsläge: okänd flagga: \"%s\""

#: src/builtin.c:1284
#, c-format
msgid "Cannot set error file: %s"
msgstr "Kan inte sätta felutskriftsfil: %s"

#: src/builtin.c:1501
msgid "WARNING: \\0 will disappear, use \\& instead in replacements"
msgstr "VARNING: \\0 kommer att försvinna, använd \\& i ersättningar"

#: src/builtin.c:1562 src/builtin.c:1622 src/input.c:637
#, c-format
msgid "Bad regular expression `%s': %s"
msgstr "Otillåtet reguljäruttryck \"%s\": %s"

#: src/builtin.c:1573 src/builtin.c:1646
#, c-format
msgid "Error matching regular expression `%s'"
msgstr "Reguljäruttrycket \"%s\" matchar inte"

#: src/debug.c:379
msgid "INTERNAL ERROR: Builtin not found in builtin table! (trace_pre ())"
msgstr "INTERNT FEL: Inbyggt makro finns inte i tabellen (trace_pre ())"

#: src/debug.c:387
msgid "INTERNAL ERROR: Bad token data type (trace_pre ())"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten lexikalisk datatyp (trace_pre ())"

#: src/eval.c:277
#, c-format
msgid "Bad expression in eval (missing right parenthesis): %s"
msgstr "Otillåtet uttryck i \"eval\" (högerparentes saknas): %s"

#: src/eval.c:283
#, c-format
msgid "Bad expression in eval: %s"
msgstr "Otillåtet uttryck i \"eval\": %s"

#: src/eval.c:288
#, c-format
msgid "Bad expression in eval (bad input): %s"
msgstr "Otillåtet uttryck i \"eval\" (otillåtet indata): %s"

#: src/eval.c:293
#, c-format
msgid "Bad expression in eval (excess input): %s"
msgstr "Otillåtet uttryck i \"eval\" (för mycket indata): %s"

#: src/eval.c:298
#, c-format
msgid "Divide by zero in eval: %s"
msgstr "Division med noll i \"eval\": %s"

#: src/eval.c:303
#, c-format
msgid "Modulo by zero in eval: %s"
msgstr "Modulo med noll i \"eval\": %s"

#: src/eval.c:308
msgid "INTERNAL ERROR: Bad error code in evaluate ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten felkod i evaluate ()"

#: src/eval.c:547
msgid "INTERNAL ERROR: Bad comparison operator in cmp_term ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten jämförelseoperator i cmp_term ()"

#: src/eval.c:590
msgid "INTERNAL ERROR: Bad shift operator in shift_term ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten skiftoperator i shift_term ()"

#: src/eval.c:674
msgid "INTERNAL ERROR: Bad operator in mult_term ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten operator i mult_term ()"

#: src/freeze.c:115
msgid "INTERNAL ERROR: Built-in not found in builtin table!"
msgstr "INTERNT FEL: Inbyggt makro finns inte i tabellen!"

#: src/freeze.c:128
msgid "INTERNAL ERROR: Bad token data type in freeze_one_symbol ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten lexikalisk datatyp i freeze_one_symbol ()"

#: src/freeze.c:159
msgid "Expecting line feed in frozen file"
msgstr "Nyrad förväntas i fryst fil"

#: src/freeze.c:161
#, c-format
msgid "Expecting character `%c' in frozen file"
msgstr "Tecknet \"%c\" förväntas i fryst fil"

#: src/freeze.c:218
msgid "Ill-formated frozen file"
msgstr "Korrupt fryst fil"

#: src/freeze.c:273 src/freeze.c:289
msgid "Premature end of frozen file"
msgstr "För tidigt filslut i fryst fil"

#: src/freeze.c:323
#, c-format
msgid "`%s' from frozen file not found in builtin table!"
msgstr "\"%s\" från fryst fil hittades inte i tabellen för inbyggda makron!"

#: src/input.c:174
#, c-format
msgid "Input read from %s"
msgstr "Indata läses från %s"

#: src/input.c:231
msgid "INTERNAL ERROR: Recursive push_string!"
msgstr "INTERNT FEL: Rekursiv push_string!"

#: src/input.c:311
#, c-format
msgid "Input reverted to %s, line %d"
msgstr "Indata återgår till %s, rad %d"

#: src/input.c:325
msgid "INTERNAL ERROR: Input stack botch in pop_input ()"
msgstr "INTERNT FEL: Instacken havererade i pop_input ()"

#: src/input.c:364
msgid "INTERNAL ERROR: Bad call to init_macro_token ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåtet anrop till init_macro_token ()"

#: src/input.c:413
msgid "INTERNAL ERROR: Input stack botch in peek_input ()"
msgstr "INTERNT FEL: Instacken havererade i peek_input ()"

#: src/input.c:470
msgid "INTERNAL ERROR: Input stack botch in next_char ()"
msgstr "INTERNT FEL: Instacken havererade i next_char ()"

#: src/input.c:550
msgid "NONE"
msgstr "INGET"

#: src/input.c:777
msgid "ERROR: EOF in string"
msgstr "FEL: Filslut i sträng"

#: src/m4.c:106
msgid "ERROR: Stack overflow. (Infinite define recursion?)"
msgstr "FEL: Stacken flödar över. (Oändlig rekursion?)"

#: src/m4.c:133
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/m4.c:137
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/m4.c:138
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or optional\n"
"for short options too.\n"
"\n"
"Operation modes:\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
" -e, --interactive      unbuffer output, ignore interrupts\n"
" -E, --fatal-warnings     stop execution after first warning\n"
" -Q, --quiet, --silent    suppress some warnings for builtins\n"
" -P, --prefix-builtins    force a `m4_' prefix to all builtins\n"
msgstr ""
"Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är\n"
"obligatoriska respektive valfria även för korta.\n"
"\n"
"Körlägen:\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
" -e, --interactive      obuffrad utskrift, ignorera avbrott\n"
" -E, --fatal-warnings     avsluta exekvering efter första varningen\n"
" -Q, --quiet, --silent    undertryck vissa varningar för inbyggda makron\n"
" -P, --prefix-builtins    alla inbyggda makron börjar med `m4_'\n"

#: src/m4.c:151
msgid " -W, --word-regexp=REGEXP   use REGEXP for macro name syntax\n"
msgstr " -W, --word-regexp=REGEXP   använd REGEXP som makronamnsyntax\n"

#: src/m4.c:155
msgid ""
"\n"
"Preprocessor features:\n"
" -I, --include=DIRECTORY   search this directory second for includes\n"
" -D, --define=NAME[=VALUE]  enter NAME has having VALUE, or empty\n"
" -U, --undefine=NAME     delete builtin NAME\n"
" -s, --synclines       generate `#line NO \"FILE\"' lines\n"
msgstr ""
"\n"
"Förprocessorstyrning:\n"
" -I, --include=KATALOG    sök i katalog efter inkluderade filer\n"
" -D, --define=NAMN[=VÄRDE]  definiera NAMN som VÄRDE, eller tomt\n"
" -U, --undefine=NAMN     ta bort inbyggt makro\n"
" -s, --synclines       generera `#line NNN \"FIL\"' rader\n"

#: src/m4.c:163
msgid ""
"\n"
"Limits control:\n"
" -G, --traditional      suppress all GNU extensions\n"
" -H, --hashsize=PRIME     set symbol lookup hash table size\n"
" -L, --nesting-limit=NUMBER  change artificial nesting limit\n"
msgstr ""
"\n"
"Begränsningskontroll:\n"
" -G, --traditional      undertryck alla extra GNU tillägg\n"
" -H, --hashsize=PRIMTAL    sätt storlek på symboltabellen\n"
" -L, --nesting-limit=NUMMER  ändra artificiell nästningsnivå\n"

#: src/m4.c:170
msgid ""
"\n"
"Frozen state files:\n"
" -F, --freeze-state=FILE   produce a frozen state on FILE at end\n"
" -R, --reload-state=FILE   reload a frozen state from FILE at start\n"
msgstr ""
"\n"
"Frysta tillståndsfiler:\n"
" -F, --freeze-state=FIL    spara fryst tillstånd i slutet på FIL\n"
" -R, --reload-state=FIL    läs fryst tillstånd från början av FIL\n"

#: src/m4.c:176
msgid ""
"\n"
"Debugging:\n"
" -d, --debug=[FLAGS]     set debug level (no FLAGS implies `aeq')\n"
" -t, --trace=NAME       trace NAME when it will be defined\n"
" -l, --arglength=NUM     restrict macro tracing size\n"
" -o, --error-output=FILE   redirect debug and trace output\n"
msgstr ""
"\n"
"Felsökning:\n"
" -d, --debug=[FLAGGOR]    sätt felsökningsnivå\n"
"                (inga FLAGGOR tolkas som \"aeq\")\n"
" -t, --trace=NAMN       spåra NAMN när den blir definierad\n"
" -l, --arglength=NUMMER    begränsa makrospårningsstorleken\n"
" -o, --error-output=FIL    avled felsöknings och spårutskrifter till FIL\n"

#: src/m4.c:184
msgid ""
"\n"
"FLAGS is any of:\n"
" t  trace for all macro calls, not only traceon'ed\n"
" a  show actual arguments\n"
" e  show expansion\n"
" q  quote values as necessary, with a or e flag\n"
" c  show before collect, after collect and after call\n"
" x  add a unique macro call id, useful with c flag\n"
" f  say current input file name\n"
" l  say current input line number\n"
" p  show results of path searches\n"
" i  show changes in input files\n"
" V  shorthand for all of the above flags\n"
msgstr ""
"\n"
"FLAGGOR kan vara en eller flera av:\n"
" t  spåra alla makroanrop, inte bara de som spåras med \"traceon\"\n"
" a  visa aktuella argument\n"
" e  visa expansioner\n"
" q  sätt citationstecken där det behövs, gäller \"a\" och \"e\"\n"
" c  visa före insamling, efter insamling och efter anrop\n"
" x  lägg till en unik identifierare för makroanrop, användbart med \"c\"\n"
" f  visa namnet på aktuell infil\n"
" l  visa raden i aktuell infil\n"
" p  visa resultatet av sökvägssökningar\n"
" i  visa byten av infil\n"
" V  förkortning för alla ovanstående flaggor\n"

#: src/m4.c:199
msgid "\nIf no FILE or if FILE is `-', standard input is read.\n"
msgstr "\nOm ingen FIL anges eller om FIL är `-', så läses standard in.\n"

#: src/m4.c:355
#, c-format
msgid "Bad debug flags: `%s'"
msgstr "Okänd felsökningsflagga \"%s\""

#: src/m4.c:434
msgid "INTERNAL ERROR: Bad code in deferred arguments"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten kod i argument"

#: src/macro.c:92
msgid "INTERNAL ERROR: Bad token type in expand_token ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten lexikalisk datatyp i expand_token ()"

#: src/macro.c:158
msgid "ERROR: EOF in argument list"
msgstr "FEL: Filslut i argumentlistan"

#: src/macro.c:176
msgid "INTERNAL ERROR: Bad token type in expand_argument ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten lexikalisk datatyp i expand_argument ()"

#: src/macro.c:253
msgid "INTERNAL ERROR: Bad symbol type in call_macro ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåten symboltyp i call_macro ()"

#: src/macro.c:282
#, c-format
msgid "ERROR: Recursion limit of %d exceeded, use -L<N> to change it"
msgstr "FEL: Rekursionsgräns %d överskriden, använd -L<N> för att ändra"

#: src/output.c:198
msgid "ERROR: Cannot create temporary file for diversion"
msgstr "FEL: Kan inte skapa temporär fil för avledning"

#: src/output.c:208
msgid "ERROR: Cannot flush diversion to temporary file"
msgstr "FEL: Kan inte skriva avledningen till temporär fil"

#: src/output.c:292
msgid "ERROR: Copying inserted file"
msgstr "FEL: Kopiering av insatt fil"

#: src/output.c:473
msgid "ERROR: Reading inserted file"
msgstr "FEL: Läsning av insatt fil"

#: src/output.c:572
msgid "Cannot stat diversion"
msgstr "Kan inte ta status på avledningen"

#: src/path.c:131
#, c-format
msgid "Path search for `%s' found `%s'"
msgstr "\"%s\" hittades som \"%s\" i sökvägen"

#. sbrk failed. Assume the RLIMIT_VMEM prevents expansion even
#. if the stack limit has not been reached.
#: src/stackovf.c:168
msgid "VMEM limit exceeded?\n"
msgstr "VMEM begränsning överskriden?\n"

#: src/stackovf.c:190
msgid ""
"Memory bounds violation detected (SIGSEGV). Either a stack overflow\n"
"occurred, or there is a bug in "
msgstr ""
"Otillåten referens utanför minnesgränserna har upptäckts (SIGSEGV).\n"
"Antingen flödade stacken över eller så är det ett fel i "

#: src/stackovf.c:195
msgid ". Check for possible infinite recursion.\n"
msgstr ". Kontrollera om oändlig rekursion förekommer.\n"

#: src/symtab.c:190
msgid "INTERNAL ERROR: Illegal mode to symbol_lookup ()"
msgstr "INTERNT FEL: Otillåtet läge till symbol_lookup ()"

#: src/symtab.c:243
#, c-format
msgid "Name `%s' is unknown\n"
msgstr "Namnet \"%s\" är okänt\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.