Re: libc och signaler

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-27 18:35:50

Göran skrev:

> ================ Aktivt genererade signaler ================
> SIGHUP   Hangup                 Påläggning
> SIGINT   Interactive attention signal.
> -"-    Interrupt                Avbrott
> SIGQUIT  Quit                  Avslutning
> SIGABRT  Abnormal termination.
> -"-    Aborted                 Aborterad
> SIGKILL  Kill (cannot be blocked, caught, or ignored).
> -"-    Kill, unblockable (POSIX).
> -"-    Killed                 Dödad
> SIGTERM  Terminated               Terminerad
> -"-    Termination request.
> 
> Förslag:
> SIGHUP   Avringd
> SIGINT   Avbruten
> SIGQUIT  Lämnad
> SIGABRT  Övergiven
> SIGKILL  Dödad
> SIGTERM  Avslutad

Övergiven för SIGABRT håller jag inte med om. Det blir för stort avstånd
till det engelska ordet. Sen speglar det inte riktigt vad SIGABRT
används till. Ofta skickar man den signalen till sig själv bara för
att se till att man får en minnesdump. Så även om det är mer "makabert"
så vidhåller jag vid Aborterad.


> SIGILL   Illegal Instruction           Otillåten instruktion
> SIGIOT   IOT trap                IOT fälla
> SIGEMT   EMT trap                EMT fälla
> SIGFPE   Erroneous arithmetic operation.
> -"-    Floating point exception        Flyttalsberäkningsfel
> SIGSYS   Bad argument to system call
> -"-    Bad system call             Felaktigt systemanrop
> SIGBUS   Bus error                Bussfel
> SIGSEGV  Invalid access to storage.
> -"-    Segmentation fault           Minnessegmentsfel
> -"-    Segmentation violation (ANSI).
> SIGSTKFLT Stack fault               Stackfel
> 
> Förslag:
> SIGILL   Otillåten instruktion
> SIGIOT   IOT-fälla
> SIGEMT   Emulatorfälla
> SIGFPE   Aritmetiskt fel
> SIGSYS   Felaktigt systemanrop
> SIGBUS   Bussfel
> SIGSEGV  Segmenteringsfel
> SIGSTKFLT Stackfel

Jag vill nog vidhålla vid Flyttalsberäkningsfel för SIGFPE. Det är just
flyttal som orsakar signalen, aritmetik finns även för heltal.

De andra förslagen är OK.


> ================ Signaler jag inte känner till ================
> SIGDANGER Danger signal
> SIGFREEZE Special signal used by CPR.
> SIGTHAW  Special signal used by CPR.
> SIGLWP   Special signal used by thread library.
> SIGWAITING Process's lwps are blocked.
> SIGPHONE  SIGPHONE
> SIGWIND  SIGWIND
> 
> Förslag tills vidare i brist på bättre:
> SIGDANGER Farosignal
> SIGFREEZE Frusen
> SIGTHAW  Töad
> SIGLWP   Trådsignal
> SIGWAITING Tråd väntar
> SIGPHONE  Telefonsignal :-)
> SIGWIND  SIGWIND

Jag tror SIGWIND är samma som SIGWINCH.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.