Ny Wdiff, 0.5.2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-31 15:29:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Ny Wdiff, 0.5.2
   Date:   Mon, 31 Mar 1997 15:29:42 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Här kommer en ny version av wdiff. Skillnader först och alltihopa sedan.
N -> Nytt, G -> Gammalt.

Kommentarer mottages tacksamt.

	Jan D.

#: src/mdiff.c:197
#, c-format
N msgid "Reading %s ..."
N msgstr "Läser %s ..."

#: src/mdiff.c:230
#, c-format
N msgid " %d lines\n"
N msgstr " %d rader\n"

#: src/mdiff.c:563
#, c-format
N msgid ""
N "\n"
N "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
N msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"

#: src/mdiff.c:566
N msgid ""
N "\n"
N " -t, --threshold=LINES  do not consider clusters of less than LINES lines\n"
N " -s, --statistics    produce statistics on stdout\n"
N " -v, --verbose      report progress of operations on stderr\n"
N "   --help       display this help and exit\n"
N "   --version      output version information and exit\n"
N msgstr ""
N "\n"
N " -t, --threshold=ANTAL  behandla inte grupper som har mindre än ANTAL rader\n"
N " -s, --statistics    skriv statistik till standard ut\n"
N " -v, --verbose      skriv progress till standard error\n"
N "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
N "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/mdiff.c:574
N msgid ""
N "\n"
N "Report bugs to <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Rapportera fel till till <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
N "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: src/mdiff.c:641
N msgid ""
N "\n"
N "Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
N msgstr "\nCopyright © 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/mdiff.c:645 src/unify.c:407
N msgid ""
N "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
N "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
N msgstr ""
N "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
N "INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
N "ÄNDAMÅL.\n"

#: src/mdiff.c:649
N msgid ""
N "\n"
N "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
N msgstr "\nFörfattad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

#: src/mdiff.c:666
#, c-format
N msgid "Read summary: %d files, %d lines\n"
N msgstr "Läsöversikt: %d filer, %d rader\n"

#: src/mdiff.c:670
N msgid "Sorting ..."
N msgstr "Sorterar ..."

#: src/mdiff.c:673 src/mdiff.c:679
N msgid " done\n"
N msgstr " klar\n"

#: src/mdiff.c:676
N msgid "Clustering ..."
N msgstr "Grupperar ..."

#: src/mdiff.c:691
#, c-format
N msgid "Work summary: %d clusters, %d members, %d duplicate lines\n"
N msgstr "Arbetsöversikt: %d grupper, %d medlemmar, %d duplicerade rader\n"

#: src/unify.c:142
#, c-format
N msgid "Could not find a name for the diff at line %ld"
N msgstr "Kan inte hitta namnet för skillnaden på rad %ld"

#: src/unify.c:276
#, c-format
N msgid ""
N "\n"
N "Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
N msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... [FIL]\n"

#: src/unify.c:279
N msgid ""
N "\n"
N " -c, --context-diffs  force output to context diffs\n"
N " -e, --echo-comments  echo comments to standard error\n"
N " -o, --old-diffs    output old-style diffs, no matter what\n"
N " -p, --patch-format   generate patch format\n"
N " -P           same as -p\n"
N " -s, --strip-comments  strip comment lines\n"
N " -u, --unidiffs     force output to unidiffs\n"
N " -U           same as -p and -u\n"
N " -=, --use-equals    replace spaces by equal signs in unidiffs\n"
N "   --help       display this help and exit\n"
N "   --version     output version information and exit\n"
N "\n"
N "If FILE is not specified, read standard input.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N " -c, --context-diffs  visa resultatet som omgivningsskillnad\n"
N " -e, --echo-comments  skriv kommentarer till standard error\n"
N " -o, --old-diffs    visa skillnader på gammal stil, oavsett vad\n"
N " -p, --patch-format   generera format för \"patch\"\n"
N " -P           samma som -p\n"
N " -s, --strip-comments  ta bort kommentarsrader\n"
N " -u, --unidiffs     visa resultatet som sammanslagen skillnad\n"
N " -U           samma som -p och -u\n"
N " -=, --use-equals    ersätt mellanslag med likamed i sammanslagsskillnader\n"
N "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
N "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
N "\n"
N "Om FIL inte anges läses standard in\n"

#: src/unify.c:295
N msgid ""
N "\n"
N "Report bugs to <recode-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Rapportera fel till <recode-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
N "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: src/unify.c:388
#, c-format
N msgid "Unable to open `%s'"
N msgstr "Kan inte öppna \"%s\"."

#: src/unify.c:394
N msgid "Only one filename allowed"
N msgstr "Endast ett filnamn tillåtet"

#: src/unify.c:403
N msgid ""
N "\n"
N "Copyright (C) 1994, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
N msgstr "\nCopyright © 1994, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/unify.c:411
N msgid ""
N "\n"
N "Written by Wayne Davison <davison@borland.com>.\n"
N msgstr "\nFörfattad av Wayne Davison <davison@borland.com>.\n"

#: src/unify.c:550
#, c-format
N msgid "Invalid unified diff header at line %ld"
N msgstr "Korrupt huvud för sammanslagen skillnad på rad %ld."

#: src/unify.c:592
#, c-format
N msgid "Malformed unified diff at line %ld"
N msgstr "Korrupt sammanslagen skillnad på rad %ld."

#: src/unify.c:623
#, c-format
N msgid "Context diff missing `old' header at line %ld"
N msgstr "Omgivningsskillnad saknar \"gammalt\" huvud på rad %ld."

#: src/unify.c:667 src/unify.c:686 src/unify.c:757 src/unify.c:775
#, c-format
N msgid "Malformed context diff at line %ld"
N msgstr "Korrupt omgivningsskillnad på rad %ld."

#: src/unify.c:722
#, c-format
N msgid "Context diff missing `new' header at line %ld"
N msgstr "Omgivningsskillnad saknar \"nytt\" huvud på rad %ld."

#: src/wdiff.c:1075
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
G msgstr ""
G "Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
G "informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
G "originaltexten.\n"
G "\n"
G "Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera\n"
G "den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"
G "Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
G "någon senare version.\n"
G "\n"
G "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
G "men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin\n"
G "om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.. Se GNU General\n"
G "Public License för ytterligare information.\n"
G "\n"
G "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
G "tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
G "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
N msgstr ""
N "Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
N "informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
N "originaltexten.\n"
N "\n"
N "Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller "
N "modifiera\n"
N "den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"
N "Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
N "någon senare version.\n"
N "\n"
N "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
N "men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin\n"
N "om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.. Se GNU General\n"
N "Public License för ytterligare information.\n"
N "\n"
N "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
N "tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software "
N "Foundation,\n"
N "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

#: src/wdiff.c:1107
N msgid ""
N "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
N "\n"
N " -C, --copyright      print copyright then exit\n"
N " -V, --version       print program version then exit\n"
N " -1, --no-deleted      inhibit output of deleted words\n"
N " -2, --no-inserted     inhibit output of inserted words\n"
N " -3, --no-common      inhibit output of common words\n"
N " -a, --auto-pager      automatically calls a pager\n"
N " -h, --help         print this help\n"
N " -i, --ignore-case     fold character case while comparing\n"
N " -l, --less-mode      variation of printer mode for \"less\"\n"
N " -n, --avoid-wraps     do not extend fields through newlines\n"
N " -p, --printer       overstrike as for printers\n"
N " -s, --statistics      say how many words deleted, inserted etc.\n"
N " -t, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
N " -w, --start-delete=STRING string to mark beginning of delete region\n"
N " -x, --end-delete=STRING  string to mark end of delete region\n"
N " -y, --start-insert=STRING string to mark beginning of insert region\n"
N " -z, --end-insert=STRING  string to mark end of insert region\n"
N msgstr ""
N "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
N "\n"
N " -C, --copyright      visa copyrightinformation och avsluta\n"
N " -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
N " -1, --no-deleted      visa inte borttagna ord\n"
N " -2, --no-inserted     visa inte tillagda ord\n"
N " -3, --no-common      visa inte gemensamma ord\n"
N " -a, --auto-pager      ge resultatet till en sidvisare\n"
N " -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
N " -i, --ignore-case     versaler och gemener jämförs lika\n"
N " -l, --less-mode      speciell variant av -p för \"less\"\n"
N " -n, --avoid-wraps     låt inte fält löpa över flera rader\n"
N " -p, --printer       dubbelskrift som för skrivare\n"
N " -s, --statistics      skriv antal ord som är borttagna, insatta, o.s.v.\n"
N " -t, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"
N " -w, --start-delete=STRÄNG STRÄNG markerar början på en borttagen sekvens\n"
N " -x, --end-delete=STRÄNG  STRÄNG markerar slutet på en borttagen sekvens\n"
N " -y, --start-insert=STRÄNG STRÄNG markerar början på en tillagd sekvens\n"
N " -z, --end-insert=STRÄNG  STRÄNG markerar slutet på en tillagd sekvens\n"
--------------------------------------------------------------
# Swedish messages for wdiff
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.5 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wdiff 0.5.2\n"
"POT-Creation-Date: 1997-02-12 20:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1997-03-08 21:13:06+01:00 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/mdiff.c:197
#, c-format
msgid "Reading %s ..."
msgstr "Läser %s ..."

#: src/mdiff.c:230
#, c-format
msgid " %d lines\n"
msgstr " %d rader\n"

#: src/mdiff.c:558 src/unify.c:271 src/wdiff.c:1100
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/mdiff.c:563
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"

#: src/mdiff.c:566
msgid ""
"\n"
" -t, --threshold=LINES  do not consider clusters of less than LINES lines\n"
" -s, --statistics    produce statistics on stdout\n"
" -v, --verbose      report progress of operations on stderr\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" -t, --threshold=ANTAL  behandla inte grupper som har mindre än ANTAL rader\n"
" -s, --statistics    skriv statistik till standard ut\n"
" -v, --verbose      skriv progress till standard error\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/mdiff.c:574
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till till <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>..\n"

#: src/mdiff.c:641
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "\nCopyright © 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/mdiff.c:645 src/unify.c:407
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/mdiff.c:649
msgid ""
"\n"
"Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr "\nFörfattad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

#: src/mdiff.c:666
#, c-format
msgid "Read summary: %d files, %d lines\n"
msgstr "Läsöversikt: %d filer, %d rader\n"

#: src/mdiff.c:670
msgid "Sorting ..."
msgstr "Sorterar ..."

#: src/mdiff.c:673 src/mdiff.c:679
msgid " done\n"
msgstr " klar\n"

#: src/mdiff.c:676
msgid "Clustering ..."
msgstr "Grupperar ..."

#: src/mdiff.c:691
#, c-format
msgid "Work summary: %d clusters, %d members, %d duplicate lines\n"
msgstr "Arbetsöversikt: %d grupper, %d medlemmar, %d duplicerade rader\n"

#: src/unify.c:142
#, c-format
msgid "Could not find a name for the diff at line %ld"
msgstr "Kan inte hitta namnet för skillnaden på rad %ld"

#: src/unify.c:276
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... [FIL]\n"

#: src/unify.c:279
msgid ""
"\n"
" -c, --context-diffs  force output to context diffs\n"
" -e, --echo-comments  echo comments to standard error\n"
" -o, --old-diffs    output old-style diffs, no matter what\n"
" -p, --patch-format   generate patch format\n"
" -P           same as -p\n"
" -s, --strip-comments  strip comment lines\n"
" -u, --unidiffs     force output to unidiffs\n"
" -U           same as -p and -u\n"
" -=, --use-equals    replace spaces by equal signs in unidiffs\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"If FILE is not specified, read standard input.\n"
msgstr ""
"\n"
" -c, --context-diffs  visa resultatet som omgivningsskillnad\n"
" -e, --echo-comments  skriv kommentarer till standard error\n"
" -o, --old-diffs    visa skillnader på gammal stil, oavsett vad\n"
" -p, --patch-format   generera format för \"patch\"\n"
" -P           samma som -p\n"
" -s, --strip-comments  ta bort kommentarsrader\n"
" -u, --unidiffs     visa resultatet som sammanslagen skillnad\n"
" -U           samma som -p och -u\n"
" -=, --use-equals    ersätt mellanslag med likamed i sammanslagsskillnader\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om FIL inte anges läses standard in\n"

#: src/unify.c:295
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <recode-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <recode-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>..\n"

#: src/unify.c:388
#, c-format
msgid "Unable to open `%s'"
msgstr "Kan inte öppna \"%s\"."

#: src/unify.c:394
msgid "Only one filename allowed"
msgstr "Endast ett filnamn tillåtet"

#: src/unify.c:403
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1994, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "\nCopyright © 1994, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/unify.c:411
msgid ""
"\n"
"Written by Wayne Davison <davison@borland.com>.\n"
msgstr "\nFörfattad av Wayne Davison <davison@borland.com>.\n"

#: src/unify.c:550
#, c-format
msgid "Invalid unified diff header at line %ld"
msgstr "Korrupt huvud för sammanslagen skillnad på rad %ld."

#: src/unify.c:592
#, c-format
msgid "Malformed unified diff at line %ld"
msgstr "Korrupt sammanslagen skillnad på rad %ld."

#: src/unify.c:623
#, c-format
msgid "Context diff missing `old' header at line %ld"
msgstr "Omgivningsskillnad saknar \"gammalt\" huvud på rad %ld."

#: src/unify.c:667 src/unify.c:686 src/unify.c:757 src/unify.c:775
#, c-format
msgid "Malformed context diff at line %ld"
msgstr "Korrupt omgivningsskillnad på rad %ld."

#: src/unify.c:722
#, c-format
msgid "Context diff missing `new' header at line %ld"
msgstr "Omgivningsskillnad saknar \"nytt\" huvud på rad %ld."

#: src/wdiff.c:242
msgid "Specify a terminal type with `setenv TERM <yourtype>'."
msgstr "Ange en terminaltyp med \"setenv TERM <typ>\"."

#: src/wdiff.c:245
msgid "Could not access the termcap data base."
msgstr "Kan inte läsa termcap-databasen."

#: src/wdiff.c:247
#, c-format
msgid "Terminal type `%s' is not defined."
msgstr "Terminaltyp \"%s\" är inte definierad."

#: src/wdiff.c:583
msgid "Directories not supported"
msgstr "Kataloger stöds inte"

#: src/wdiff.c:1040 src/wdiff.c:1052
#, c-format
msgid "%s: %d words"
msgstr "%s: %d ord"

#: src/wdiff.c:1043 src/wdiff.c:1055
msgid " %d %d%% common"
msgstr " %d %d%% gemensamma"

#: src/wdiff.c:1045
msgid " %d %d%% deleted"
msgstr " %d %d%% borttagna"

#: src/wdiff.c:1047 src/wdiff.c:1059
msgid " %d %d%% changed"
msgstr " %d %d%% ändrade"

#: src/wdiff.c:1057
msgid " %d %d%% inserted"
msgstr " %d %d%% tillagda"

#: src/wdiff.c:1075
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller "
"modifiera\n"
"den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"
"Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
"men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin\n"
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General\n"
"Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
"tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software "
"Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

#: src/wdiff.c:1104
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL1 FIL2\n"

#: src/wdiff.c:1107
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -C, --copyright      print copyright then exit\n"
" -V, --version       print program version then exit\n"
" -1, --no-deleted      inhibit output of deleted words\n"
" -2, --no-inserted     inhibit output of inserted words\n"
" -3, --no-common      inhibit output of common words\n"
" -a, --auto-pager      automatically calls a pager\n"
" -h, --help         print this help\n"
" -i, --ignore-case     fold character case while comparing\n"
" -l, --less-mode      variation of printer mode for \"less\"\n"
" -n, --avoid-wraps     do not extend fields through newlines\n"
" -p, --printer       overstrike as for printers\n"
" -s, --statistics      say how many words deleted, inserted etc.\n"
" -t, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
" -w, --start-delete=STRING string to mark beginning of delete region\n"
" -x, --end-delete=STRING  string to mark end of delete region\n"
" -y, --start-insert=STRING string to mark beginning of insert region\n"
" -z, --end-insert=STRING  string to mark end of insert region\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -C, --copyright      visa copyrightinformation och avsluta\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
" -1, --no-deleted      visa inte borttagna ord\n"
" -2, --no-inserted     visa inte tillagda ord\n"
" -3, --no-common      visa inte gemensamma ord\n"
" -a, --auto-pager      ge resultatet till en sidvisare\n"
" -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -i, --ignore-case     versaler och gemener jämförs lika\n"
" -l, --less-mode      speciell variant av -p för \"less\"\n"
" -n, --avoid-wraps     låt inte fält löpa över flera rader\n"
" -p, --printer       dubbelskrift som för skrivare\n"
" -s, --statistics      skriv antal ord som är borttagna, insatta, o.s.v.\n"
" -t, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"
" -w, --start-delete=STRÄNG STRÄNG markerar början på en borttagen sekvens\n"
" -x, --end-delete=STRÄNG  STRÄNG markerar slutet på en borttagen sekvens\n"
" -y, --start-insert=STRÄNG STRÄNG markerar början på en tillagd sekvens\n"
" -z, --end-insert=STRÄNG  STRÄNG markerar slutet på en tillagd sekvens\n"

#: src/wdiff.c:1236
msgid "Cannot use -t, termcap not available."
msgstr "Kan inte använda -t, \"termcap\" finns inte tillgängligt."

#: src/wdiff.c:1261
msgid "Missing file arguments"
msgstr "Filargument saknas"

#: src/wdiff.c:1289
msgid "Both files cannot be standard input."
msgstr "Filerna kan inte båda vara standard in"

msgid "Unknown option: '%c'\n"
msgstr "Okänd flagga: \"%c\"\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.