sh-utils, skillnader

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-07 18:46:13

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: sh-utils, skillnader
   Date:   Tue, 07 Jan 1997 18:46:13 +0100
   ------

Hej igen!

Det fanns visst önskemål om skillnader på den gamla och nya versionen av 
sh-utils. Här är den!

Nya/ändrade poster i sh-utils:

msgid ""
"\n"
"Report bugs to sh-utils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
msgstr "\nRapportera fel till sh-utils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

msgid "invalid date ` %s'"
msgstr "ogiltigt datum \" %s\""

msgid ""
"the argument `%s' lacks a leading `+';\n"
"when using an option to specify date(s), any\n"
"non-option argument must be a format string beginning with `+'"
msgstr ""
"falggan \"%s\" saknar ett inledande \"+\";\n"
"när ett argument som specificerar tiden används, måste eventuellt argument, \n"
"som inte är en flagga, vara formatsträngar som börjar med \"+\""

msgid "invalid date `%s'"
msgstr "ogiltigt datum \"%s\""

msgid ""
"Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND.\n"
"\n"
" -i, --ignore-environment  start with an empty environment\n"
" -u, --unset=NAME      remove variable from the environment\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"A mere - implies -i. If no COMMAND, print the resulting environment.\n"
msgstr ""
"Sätt varje NAMN till VÄRDE i miljön och kör KOMMANDO.\n"
"\n"
" -i, --ignore-environment  börja med en tom miljö\n"
" -u, --unset=NAMN      ta bort variabeln från miljön\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ett ensamt - medför -i. Om inget KOMMANDO är angivet, \n"
"skriv ut resulterande miljö.\n"

msgid ""
"Print the value of EXPRESSION to standard output. A blank line below\n"
"separates increasing precedence groups. EXPRESSION may be:\n"
"\n"
" ARG1 | ARG2    ARG1 if it is neither null nor 0, otherwise ARG2\n"
"\n"
" ARG1 & ARG2    ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise 0\n"
"\n"
" ARG1 < ARG2    ARG1 is less than ARG2\n"
" ARG1 <= ARG2   ARG1 is less than or equal to ARG2\n"
" ARG1 = ARG2    ARG1 is equal to ARG2\n"
" ARG1 != ARG2   ARG1 is unequal to ARG2\n"
" ARG1 >= ARG2   ARG1 is greater than or equal to ARG2\n"
" ARG1 > ARG2    ARG1 is greater than ARG2\n"
"\n"
" ARG1 + ARG2    arithmetic sum of ARG1 and ARG2\n"
" ARG1 - ARG2    arithmetic difference of ARG1 and ARG2\n"
"\n"
" ARG1 * ARG2    arithmetic product of ARG1 and ARG2\n"
" ARG1 / ARG2    arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n"
" ARG1 %% ARG2    arithmetic remainder of ARG1 divided by ARG2\n"
"\n"
" STRING : REGEXP  anchored pattern match of REGEXP in STRING\n"
"\n"
" match STRING REGEXP    same as STRING : REGEXP\n"
" substr STRING POS LENGTH  substring of STRING, POS counted from 1\n"
" index STRING CHARS     index in STRING where any CHARS is found, or 0\n"
" length STRING       length of STRING\n"
"\n"
" ( EXPRESSION )       value of EXPRESSION\n"
msgstr ""
"Skriv ut värdet på UTTRYCK till standard ut. En tom rad nedan separerar "
"grupper\n"
"med ökande prioritetsordning. UTTRYCK kan vara:\n"
"\n"
" ARG1 | ARG2    ARG1 om det varken är null eller 0, annars ARG2\n"
"\n"
" ARG1 & ARG2    ARG1 om inget av argumenten är null eller 0, annars 0\n"
"\n"
" ARG1 < ARG2    ARG1 är mindre än ARG2\n"
" ARG1 <= ARG2   ARG1 är mindre än eller lika med ARG2\n"
" ARG1 = ARG2    ARG1 är lika med ARG2\n"
" ARG1 != ARG2   ARG1 är inte lika med ARG2\n"
" ARG1 >= ARG2   ARG1 är större än eller lika med ARG2\n"
" ARG1 > ARG2    ARG1 är större än ARG2\n"
"\n"
" ARG1 + ARG2    aritmetisk summa av ARG1 och ARG2\n"
" ARG1 - ARG2    aritmetisk differens mellan ARG1 och ARG2\n"
"\n"
" ARG1 * ARG2    aritmetisk produkt av ARG1 och ARG2\n"
" ARG1 / ARG2    aritmetisk kvot av ARG1 dividerat med ARG2\n"
" ARG1 %% ARG2    aritmetisk rest av ARG1 dividerat med ARG2\n"
"\n"
" STRÄNG : REGUTTR förankrad mönstersökning efter REGUTTR i STRÄNG\n"
"\n"
" match STRÄNG REGUTTR  samma som STRÄNG : REGUTTR\n"
" subtr STRÄNG POS LÄNGD delsträng av STRÄNG, POS räknas från 1\n"
" index STRÄNG BOKST   index i STRÄNG där BOKST påträffats, eller 0\n"
" length STRÄNG      längden av STRÄNG\n"
"\n"
" ( UTTRYCK )      värdet av UTTRYCK\n"

msgid ""
"\n"
"Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells.\n"
"Comparisons are arithmetic if both ARGs are numbers, else lexicographical.\n"
"Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null; if\n"
"\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched or "
"0.\n"
msgstr ""
"\n"
"Var medveten om att vissa skal tolkar många operatorer, som därför måste\n"
"markeras. Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars\n"
"lexikografiska. Mönsterträffar returnerar strängen som stämmer\n"
"mellan \\( och \\), eller null. Om \\( och \\) inte använts, returneras \n"
"antalet tecken som överensstämmer, eller 0.\n"

msgid ""
"warning: unportable BRE: `%s': using `^' as the first character\n"
"of the basic regular expression is not portable; it is being ignored"
msgstr ""
"varning: icke-portabla BRE: \"%s\": användning av \"^\" som första tecken i ett\n"
"grundläggande reguljärt uttryck är inte portabelt; det ignoreras"

msgid ""
"Print information for USERNAME, or the current user.\n"
"\n"
" -a       ignore, for compatibility with other versions\n"
" -g, --group   print only the group ID\n"
" -G, --groups  print only the supplementary groups\n"
" -n, --name   print a name instead of a number, for -ugG\n"
" -r, --real   print the real ID instead of effective ID, for -ugG\n"
" -u, --user   print only the user ID\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"Without any OPTION, print some useful set of identified information.\n"
msgstr ""
"Skriv ut information om ANVÄNDARNAMN eller aktuell användare.\n"
"\n"
" -a      ignoreras, finns för kompabilitet till andra versioner\n"
" -g, --group  skriv ut endast gruppid\n"
" -G, --groups skriv ut endast tilläggsgrupplista\n"
" -n, --name  skriv ut ett namn i stället för ett nummer, gäller -ugG\n"
" -r, --real  skriv ut faktiskt ID i stället för den gällande, gäller -ugG\n"
" -u, --user  skriv ut endast användarid.\n"
"   --help  visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Utan någon FLAGGA skrivs lite användbar, identifierad information ut.\n"

msgid "warning: excess arguments have been ignored"
msgstr "varning: överflödiga argument har ignorerats"

msgid "no size information for this device"
msgstr "ingen storleksinformation på denna enhet"

msgid "cannot get processor type"
msgstr "kan inte avgöra processortyp"

msgid ""
"Print certain system information. With no OPTION, same as -s.\n"
"\n"
" -a, --all    print all information\n"
" -m, --machine  print the machine (hardware) type\n"
" -n, --nodename  print the machine's network node hostname\n"
" -r, --release  print the operating system release\n"
" -s, --sysname  print the operating system name\n"
" -p, --processor print the host processor type\n"
" -v        print the operating system version\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut viss systeminformation. Om ingen FLAGGA angetts, används -s.\n"
"\n"
" -a, --all    skriv ut all information\n"
" -m, --machine  skriv ut maskin(hårdvaru)typ\n"
" -n, --nodename  skriv ut maskinens nätverksnodnamn\n"
" -r, --release  skriv ut operativsystemets utgåva\n"
" -s, --sysname  skriv ut operativsystemets namn\n"
" -p, --processor skriv ut värdens processortyp\n"
" -v        skriv ut operativsystemets version\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.