Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-18 22:09:25

Christian Rose:

> # Vad är detta?
> #: hwclock/cmos.c:173
> msgid "Ruffian BCD clock\n"
> msgstr "Ruffisk BCD-klocka\n"

Av <URL:http://www.debian.org/ports/alpha/sys_types> sluter jag mig till att
det är en typbeteckning på Alphadatorer.

> #: hwclock/hwclock.c:308
> #, c-format
> msgid "Last drift adjustment done at %ld seconds after 1969\n"
> msgstr "Senaste glidningsjustering gjordes %ld sekunder efter 1969\n"

"Glider" klockor? Mina brukar dra sig.

> #: hwclock/hwclock.c:857
> msgid "Drift adjustment parameters not updated.\n"
> msgstr "Glidningsjusterinsparametrarna uppdaterades inte.\n"

Du saknar ett "g" i "justering-".

> #: hwclock/hwclock.c:1125
> #, c-format
> msgid ""
> "hwclock - query and set the hardware clock (RTC)\n"
> "\n"
> "Usage: hwclock [function] [options...]\n"
> "\n"
> "Functions:\n"
> " --help    show this help\n"
> " --show    read hardware clock and print result\n"
> " --set     set the rtc to the time given with --date\n"
> " --hctosys   set the system time from the hardware clock\n"
> " --systohc   set the hardware clock to the current system time\n"
> " --adjust   adjust the rtc to account for systematic drift since \n"
> "        the clock was last set or adjusted\n"
> " --getepoch  print out the kernel's hardware clock epoch value\n"
> " --setepoch  set the kernel's hardware clock epoch value to the \n"
> "        value given with --epoch\n"
> " --version   print out the version of hwclock to stdout\n"
> "\n"
> "Options: \n"
> " --utc     the hardware clock is kept in coordinated universal time\n"
> " --localtime  the hardware clock is kept in local time\n"
> " --directisa  access the ISA bus directly instead of %s\n"
> " --badyear   ignore rtc's year because the bios is broken\n"
> " --date    specifies the time to which to set the hardware clock\n"
> " --epoch=year specifies the year which is the beginning of the \n"
> "        hardware clock's epoch value\n"
> " --noadjfile  do not access /etc/adjtime. Requires the use of\n"
> "        either --utc or --localtime\n"
> msgstr ""
> "hwclock - fråga och ställ hårdvaruklockan (RTC)\n"
> "\n"
> "Användning: hwclock [funktion] [flaggor...]\n"
> "\n"
> "Funktioner:\n"
> " --help    visa denna hjälp\n"
> " --show    läs hårdvaruklockan och skriv resultatet\n"
> " --set     ställ rtc:n till tiden som anges med --date\n"
> " --hctosys   ställ systemtiden från hårdvaruklockan\n"
> " --systohc   ställ hårdvaruklockan till aktuell systemtid\n"
> " --adjust   justera rtc:n för att kompensera för systematisk glidning\n"
> "        sedan klockan senast ställdes eller justerades\n"
> " --getepoch  skriv ut kärnans värde på hårdvaruklockepok\n"
> " --setepoch  ställ kärnans värde på hårdvaruklockepok till värdet som\n"
> "        angivits med --epoch\n"
> " --version   skriv ut versionsnumret på hwclock på standard ut\n"
> "\n"
> "Flaggor: \n"
> " --utc     hårdvaruklockan hålls i \"coordinated universal time\" "
> "(UTC)\n"
> " --localtime  hårdvaruklockan hålls i lokal tid\n"
> " --directisa  använd ISA-bussen direkt istället för %s\n"
> " --badyear   ignorera året i rtc:n eftersom bioset är trasigt\n"
> " --date    anger tiden som hårdvaruklockan ska ställas till\n"
> " --epoch=year anger det år som är början på hårdvaruklockans epokvärde\n"
> " --noadjfile  försök inte komma åt /etc/adjtime. Kräver att antingen\n"
> "        --utc eller --localtime används\n"

Jag föredrar "maskinvaru-" framför "hårdvaru-", men det kanske inte spelar
så stor roll. "Coordinated universal time", ska det inte finnas någon svensk
översättning för det? "Universaltid" eller något sånt?

> #: hwclock/kd.c:42
> msgid "Waiting in loop for time from KDGHWCLK to change\n"
> msgstr "Väntar i loopen på att tiden från KDGHWCLK ska ändras\n"

"Slingan"? (d:o i andra förekomster)

> #: hwclock/kd.c:66 hwclock/rtc.c:174
> msgid "Timed out waiting for time change.\n"
> msgstr "Gjorde time-out under väntan på att tiden skulle ändras.\n"

Ehrm, att göra time-out låter lite för mycket ishockey för mina öron. Kanske
borde skrivas om till något i stil med "Tidsgränsen för väntan på
tidsändring nåddes" eller så?

> #. kernel would not accept this epoch value
> #. Hmm - bad habit, deciding not to do what the user asks
> #. just because one believes that the kernel might not like it.
> #: hwclock/rtc.c:391
> #, c-format
> msgid "The epoch value may not be less than 1900. You requested %ld\n"
> msgstr "Epokvärdet måste vara mindre än 1900. Du begärde %ld\n"

Här har du vänt på kravet.

> #: login-utils/agetty.c:665
> #, c-format
> msgid "%s: not open for read/write"
> msgstr "%s: inte öppen för skrivande/läsande"

"... för läsning/skrivning" skulle nog jag skriva.

> #: login-utils/agetty.c:1064
> #, c-format
> msgid "%s: input overrun"
> msgstr "%s: indataöverkörning"

Brum brum! Ehhh, "indataspill"?

> #: login-utils/chfn.c:293
> msgid ""
> "[ -p office-phone ]\n"
> "\t[ -h home-phone ] "
> msgstr ""
> "[ -p kontorstelefon ]\n"
> "\t[ -h hemtelefon ] "

Brukar man inte skriva "jobbtelefon" på svenska?

> #: login-utils/login.c:1119
> msgid "Logging in with home = \"/\".\n"
> msgstr "Loggar in med home = \"/\".\n"

Eventuellt kanske man kan tänka sig att översätta "home" till "hemkatalog"
här?

> #: login-utils/login.c:1183
> msgid "login name much too long.\n"
> msgstr "inloggningsnamnet är för långt.\n"

Borde det inte vara "användarnamnet" i stället för "inloggningsnamnet", samt
"är *mycket* för långt"?

> #: login-utils/mesg.c:89
> msgid "is y\n"
> msgstr "är y\n"
>
> #: login-utils/mesg.c:92
> msgid "is n\n"
> msgstr "är n\n"

Man kan tänka sig "är på" och "är av".

> #: login-utils/passwd.c:186
> msgid "Please don't use something like your username as password!\n"
> msgstr "Använd inte någonting som ditt användarnamn som lösenord!\n"
>
> #: login-utils/passwd.c:197 login-utils/passwd.c:204
> msgid "Please don't use something like your realname as password!\n"
> msgstr "Använd inte någonting som ditt verkliga namn som lösenord!\n"

Det där låter lite uppstyltat. Jag skulle vilja skriva "något i stil med"
eller "något som liknar".

> #: login-utils/passwd.c:223
> msgid "Only root may use the one and two argument forms.\n"
> msgstr "Endast root kan använda den ena och den andra formen av argument.\n"

"Endast root kan använda formen med en eller två parametrar."

> #: login-utils/passwd.c:383
> msgid "You misspelled it. Password not changed."
> msgstr "Du stavade fel till det. Lösenordet ändrades inte."

Hmm, för mig känns det naturligare att skriva "på" ("till" bara om det är
rätt stavat), men jag är inte säker.

> #: login-utils/shutdown.c:256
> msgid "That must be tomorrow, can't you wait till then?\n"
> msgstr "Det måste vara imorgon, kan du inte vänta tills dess?\n"

Hur var det nu, är inte "tills dess" fel? Det borde väl vara "till dess"?

> #: login-utils/shutdown.c:336
> msgid "The system is being shut down within 5 minutes"
> msgstr "Systemet stängs ner inom 5 minuter"

Varför inte "stängs av"? (Eller "kopplas ned" eller "kopplas ur")

> #: login-utils/shutdown.c:443
> msgid "Calling kernel power-off facility...\n"
> msgstr "Anropar kärnans avstängningsfacilitet...\n"

Jag vill nog säga "avstängningsfunktion[alitet]".

> #: misc-utils/banner.c:1103
> #, c-format
> msgid "The character '%c' is not in my character set"
> msgstr "Tecknet \"%c\" finns inte i min teckentabell"

"Teckenuppsättning". "Teckentabell" brukar vara översättningen på
"codepage".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.