Svensk översättning av DPkg 1.6.12

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-08 00:00:33

Här kommer fortsättningen på DPkg. Förr eller senare kommer det mer.

> #: main/help.c:378
> msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
> msgstr "dpkg - försöker skriptfil från det nya paketet istället ...\n"

Här är det nog programmet som sådant, snarare än filen, man är ute
efter, så då skulle jag nog valt "skript" istället för "skriptfil".

Om du håller med och gör den ändringen, vore det kanske konsekvent att
ändra de närmast följande meddelandena också.

> #: main/main.c:48
> "See dpkg --licence for copyright and license details.\n"
> "Se dpkg-deb --license för upphovsrättsliga och licenstekniska detaljer.\n"

Du har ändrat namnet på programmet. Var det meningen?

> " dpkg --update-avail <Packages-file>   replace available packages info\n"
> " dpkg --merge-avail <Packages-file>    merge with info from file\n"
> " dpkg --update-avail <Packages-fil>    ersätt existerande paketinfo\n"
> " dpkg --merge-avail <Packages-fil>    slå ihop med info från fil\n"

Det bör inte översättas med "paketfil"? Eller är det en fil som heter
"Packages"?


> " --no-force-...|--refuse-...  Stop when problems encountered\n"
> " --no-force-...|--refuse-... Stanna när problem framkommer\n"

"Uppstår" skulle jag tyckt passat bättre än "framkommer".

> "   1  general      Generally helpful progress information\n"
> "  1  general      Allmänt hjälpfull förloppsinformation\n"

"Hjälpsam" säger man väl?

> "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
> "Felsökningsflaggor kombineras med bitvis eller.\n"

Du kanske borde ha någon markering även på svenska att "bitvis eller"
är en enhet; att det är operationen "eller" man avser.

> "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
> "Notera att betydelser och värden kan ändras.\n"

"Kan komma att ändras" kanske tydligare gör att man förstår att det är
till en annan version av programmet eller så.

> " configure-any     Configure any package which may help this one\n"
> " configure-any     Konfigurera godtyckligt paket med hjälp av detta\n"

Är inte det fel? Står det inte

 Konfigurera godtyckligt (el. valfritt) paket som kan hjälpa detta

> " confdef [!]      Use the default option for new config files if one\n"
> "             is available, don't prompt. If no default can be "
> "found,\n"
> "             you will be prompted unless one of the confold or\n"
> "             confnew options is also given\n"
> " confdef [!]      Använd förval för nya konfigurationsfiler om "
> "sådant\n"
> "             finns, fråga ej. Om inget förval finns frågas du "
> "om\n"
> "             ingen av flaggorna confold eller confnew också har\n"
> "             angivits\n"

"Tillfrågas" istället för "frågas" här kanske?


> msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
> msgstr "del då det skulle säkerställas att \"%.250s\" ej existerar"

"del"? :-)

> #: main/processarc.c:704
> #, c-format
> msgid "dpkg: warning - package %s contained list as info file"
> msgstr "dpkg: varning - paketet %s innehåller list som informationsfil"

"lista"? Eller är "list" inte det vanliga engelska ordet här?

> #: main/remove.c:259
> #, c-format
> msgid "cannot remove `%.250s'"
> msgstr "kunde inte ta bort \"%.250s\""

"kan inte" skulle bli samma tempus. Gäller en massa följande
meddelanden också. Var ändringen avsiktlig?

> #: main/remove.c:397
> #, c-format
> msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
> msgstr ""
> "kunde inte läsa konfigurationsfilen katalog \"%.250s\" (från \"%.250s\")"

Det är inte en katalog med konfigurationsfiler man inte kan läsa? Det
engelska skulle kunna betyda det, men det står det inte på svenska.

> #: dpkg-deb/build.c:81
> msgid "--build takes at most two arguments"
> msgstr "--build tar som mest två argument"

"högst" vore ännu kortare, om du vill.

> #: dpkg-deb/build.c:260
> #, c-format
> msgid "failed to open tmpfile (data), %s"
> msgstr "kunde inte öppna temporärfil (datadel)"

Du har tappat ett %s där!

> #: dpkg-deb/extract.c:165
> #, c-format
> msgid "file `%.250s' contains two control members, giving up"
> msgstr "filen \"%.250s\" innehåller två kontrolldel, ger upp"

kontrolldelAR

> #: dpkg-deb/extract.c:240
> msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
> msgstr "kunde inte utföra systemanropet \"lseek\" för filerna i arkivdelen"

Jag skulle trott att det betyder "arkivdelen med filer" (eller
"filarkivdelen"), inte "filerna i arkivdelen".

> #: dpkg-deb/extract.c:254
> msgid "failed to close pipe in copy"
> msgstr "kunde itne stänga rör i \"kopiera\""
         ^^ omkastade tecken där

> #: dpkg-deb/extract.c:276
> msgid "failed to chdir to directory after creating it"
> msgstr "kunde inte byta katalog till katalog efter att ha skapat den"

Första "katalog" kan du nog skippa utan förlust.

> #: dpkg-deb/info.c:124
> #, c-format
> msgid "cannot open `%.255s' (in `%.255s')"
> msgstr "kunde inte öppna \"%.255s\" (I \"%.255s\")"

Versalt "i" där är nog ett misstag, förmodar jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.