Svensk översättning av Debian boot-floppies : dbootstrap

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-25 14:57:22

# Debian's dbootstrap messages template file.
# Enrique Zanardi <ezanard@debian.org>, 1999.
#
# $Id: sv.po,v 1.21 2000/06/17 20:26:10 peterk Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbootstrap 2.2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-06-24 00:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-17 22:25+0200\n"
"Last-Translator: peter karlsson <peterk@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: baseconfig.c:19
msgid ""
"Your swap partition has not been set up.\n"
"Before you begin installation, you must first partition your disk, and then "
"initialize and mount your root filesystem, and initialize a swap partition.\n"
"Please use the main menu to complete any of those steps that you have not "
"done, and then use the main menu to return to this step."
msgstr ""
"Du har inte upprättat någon swap-partition.\n"
"Innan du börjar installera, måste du först partitionera din hårddisk, sedan "
"initiera och montera ditt rotfilsystem och initiera en swap-partition.\n"
"Använd huvudmenyn för att slutföra de steg du inte redan utfört, använd "
"sedan huvudmenyn för att återvända till detta steg."

#: baseconfig.c:19
msgid "No swap partition found"
msgstr "Hittade ingen swap-partition"

#: baseconfig.c:204
msgid "Can't open /target/etc/environment "
msgstr "Kan inte öppna /target/etc/environment "

#: baseconfig.c:204 baseconfig.c:219 baseconfig.c:264 baseconfig.c:274
#: kbdconfig.c:214
msgid "Write error"
msgstr "Skrivfel"

#: baseconfig.c:207 baseconfig.c:372 choose_medium.c:646
msgid "C"
msgstr "sv"

#: baseconfig.c:219
msgid "Can't open /target/etc/fstab "
msgstr "Kan inte öppna /target/etc/fstab "

#: baseconfig.c:232
msgid ""
"# /etc/fstab: static file system information.\n"
"#\n"
"# <file system>\t<mount point>\t<type>\t<options>\t\t\t<dump>\t<pass>\n"
msgstr ""
"# /etc/fstab: statisk filsystemsinformation.\n"
"#\n"
"# "
"<filsystem>\t<monteringspunkt>\t<typ>\t<flaggor>\t\t\t<dumpflagga>\t<pass>\n"

#: baseconfig.c:264
msgid "Error writing /target/etc/fstab "
msgstr "Kunde inte skriva till /target/etc/fstab "

#: baseconfig.c:274
msgid "Can't open /target/etc/console-tools/config "
msgstr "Kan inte öppna /target/etc/console-tools/config "

#: baseconfig.c:290
msgid "You have to install base for configuring it"
msgstr "Du måste installera bassystemet för att kunna konfigurera det"

#: baseconfig.c:290
msgid "Base not installed"
msgstr "Bassystemet är inte installerat"

#: bootconfig.c:100
msgid "Creating a boot floppy is still not possible for Amiga."
msgstr "Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till Amiga."

#: bootconfig.c:101 bootconfig.c:106 bootconfig.c:111 bootconfig.c:119
#: bootconfig.c:124 bootconfig.c:129 bootconfig.c:138 bootconfig.c:368
#: bootconfig.c:587 bootconfig.c:698 bootconfig.c:721 bootconfig.c:883
#: bootconfig.c:900 bootconfig.c:1299 bootconfig.c:1346 bootconfig.c:1352
#: bootconfig.c:1390 bootconfig.c:1412 bootconfig.c:1420 bootconfig.c:1447
#: bootconfig.c:1455 bootconfig.c:1469 bootconfig.c:1525 bootconfig.c:1532
#: http-fetch.c:269 http-fetch.c:291 http-fetch.c:446 http-fetch.c:456
#: http-fetch.c:482 http-fetch.c:498 main.c:664 main.c:677 main.c:701
#: main_menu.c:228 net-fetch.c:584 net-fetch.c:602 netconfig.c:172
#: netconfig.c:235 netconfig.c:278 netconfig.c:281 netconfig.c:285
#: netconfig.c:319 netconfig.c:423 partition_config.c:340
#: partition_config.c:466 partition_config.c:499 partition_config.c:569
#: select_not_mounted.c:104 select_not_mounted.c:106
msgid "Problem"
msgstr "Problem"

#: bootconfig.c:105
msgid "Creating a boot floppy is still not possible for VME."
msgstr "Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till VME."

#: bootconfig.c:110
msgid "Creating a boot floppy is still not possible for the Macintosh."
msgstr "Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till Macintosh."

#: bootconfig.c:118
msgid "Creating a boot floppy is still not possible for PowerPC/apus."
msgstr "Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till PowerPC/apus."

#: bootconfig.c:123
msgid "Creating a boot floppy is still not possible for PowerPC/CHRP."
msgstr "Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till PowerPC/CHRP."

#: bootconfig.c:128
msgid "Creating a boot floppy is still not possible for PowerPC/PowerMac."
msgstr ""
"Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till PowerPC/PowerMac."

#: bootconfig.c:137
msgid ""
"Creating a boot floppy is still not possible for Alphas that boot from MILO"
msgstr ""
"Det är ännu inte möjligt att skapa en startdiskett till Alpha som startas "
"via MILO."

#: bootconfig.c:149 bootconfig.c:251 bootconfig.c:1429
msgid "Copying the operating system kernel..."
msgstr "Kopierar kärnan..."

#: bootconfig.c:210
msgid "Formatting the floppy...\n"
msgstr "Formatterar disketten...\n"

#: bootconfig.c:221
msgid "Creating a filesystem on the floppy..."
msgstr "Skapar ett filsystem på disketten...."

#: bootconfig.c:265
msgid "Writing the configuration files...\n"
msgstr "Skriver konfigurationsfiler....\n"

#. TRANS: The next message has to be DOS formatted for syslinux.
#: bootconfig.c:324
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linux will be started automatically using the kernel on this floppy disk.\n"
"The root filesystem will be mounted from %s .\n"
"\n"
"When you start to type a command at the \"boot:\" prompt, the automatic\n"
"bootstrap process will stop. You may then type the name of the kernel to\n"
"use followed by any kernel options in the form option=value.\n"
"\n"
"The kernel must be on the floppy disk in the first floppy drive. A kernel\n"
"file called \"linux\" was installed on this floppy when it was created. If "
"you\n"
"wish to use a kernel on the hard disk, remove the floppy and press RESET\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Linux kommer att startas automatiskt med kärnan på denna diskett.\n"
"Rotfilsystemet kommer att monteras från %s.\n"
"\n"
"När du börjar skriva ett kommando vid \"boot:\"-prompten, kommer den\n"
"automatiska startprocessen stanna. Du kan skriva kärnans namn följt av\n"
"eventuella argument, på formen argument=värde.\n"
"\n"
"Kärnan måste vara på disketten i den första diskettstationen. En kärna,\n"
"med filnamn \"linux\", installerades på denna diskett när den skapades. Om\n"
"du vill använda en kärna på hårddisken, ta bort disketten och tryck RESET\n"
"\n"

#: bootconfig.c:342 bootconfig.c:737 choose_medium.c:108 choose_medium.c:138
#: choose_medium.c:164 floppy_merge.c:143
msgid "first"
msgstr "första"

#: bootconfig.c:349
#, c-format
msgid ""
"You are not using the RAM-disk, and thus the Installation Root Disk in the "
"first floppy drive cannot be removed.\n"
"If your second floppy drive is the same size as the first one, you can use "
"it to write a boot floppy which you will place in the first drive when you "
"boot the system. Otherwise, you can skip this step and use the Debian Rescue "
"floppy to boot your hard disk by typing \"linux root=%s\" at the \"boot: \" "
"prompt, or you may be able to boot directly from the hard disk.\n"
"Use the second floppy drive to create a boot floppy?"
msgstr ""
"Du använder inte RAM-disken, därför kan inte rot-disketten i den första "
"diskettenheten flyttas.\n"
" Om din andra diskettenhet är av samma storlek som den första kan du använda "
"den för att skriva en startdiskett, vilken du placerar i den första enheten "
"när du startar systemet. Annars kan du skippa detta steg och använda "
"säkerhetsdisketten för att starta från din hårddisk genom att skriva \"linux "
"root=%s\" vid \"boot: \"-prompten, eller så kanske du kan starta direkt från "
"hårddisken.\n"
"Vill du använda den andra diskettenheten till att skapa en startdiskett?"

#: bootconfig.c:351
msgid "Use Second Floppy Drive?"
msgstr "Använd andra diskettenheten?"

#: bootconfig.c:354 bootconfig.c:737 choose_medium.c:108 choose_medium.c:138
#: choose_medium.c:164 floppy_merge.c:143
msgid "second"
msgstr "andra"

#: bootconfig.c:358
msgid ", formatted"
msgstr ", formaterad"

#: bootconfig.c:361
msgid "Change Disk"
msgstr "Byt diskett"

#: bootconfig.c:362
#, c-format
msgid ""
"Please place a blank%s floppy disk in the %s floppy disk drive, and press "
"ENTER."
msgstr "Placera en blank%s diskett i den %s diskettenheten och tryck ENTER."

#: bootconfig.c:369
#, c-format
msgid ""
"Creation of a boot floppy failed. Please make sure that the floppy was not "
"write-protected, and that you put it in the %s drive. Try another floppy if "
"the problem persists."
msgstr ""
"Skapandet av en startdiskett misslyckades. Se till att disketten inte var "
"skrivskyddad, och att du satte den i den %s enheten. Prova med en annan "
"diskett om problemet kvarstår."

#: bootconfig.c:493
msgid ""
"Running SILO to make the kernel bootable from the hard disk without a boot "
"floppy..."
msgstr ""
"Exekverar SILO för att göra kärnan startbar från hårddisken utan "
"startdiskett..."

#: bootconfig.c:530
msgid ""
"Running QUIK to make the kernel able to boot from the hard disk without a "
"boot floppy..."
msgstr ""
"Exekverar QUIK för att göra kärnan startbar från hårddisken utan "
"startdiskett..."

#: bootconfig.c:555
msgid ""
"Running VMELILO to make the kernel able to boot from the hard disk without a "
"boot floppy..."
msgstr ""
"Exekverar VMELILO för att göra kärnan startbar från hårddisken utan "
"startdiskett..."

#: bootconfig.c:587
msgid "Could not write to /etc/aboot.conf"
msgstr "Kunde inte skriva till /etc/aboot.conf"

#: bootconfig.c:602
#, c-format
msgid ""
"You have chosen to write the aboot bootloader to the boot sectors of %s. "
"This will destroy your ability to boot any other operating systems on this "
"disk. Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Du har valt att skriva startprogrammet aboot till startsektorn på %s. Detta "
"kommer göra det omöjligt att starta något annat operativsystem på denna "
"disk. Säker att du vill göra detta?"

#: bootconfig.c:604 partition_config.c:440 partition_config.c:485
#: partition_config.c:613
msgid "Are You Sure?"
msgstr "Är du säker?"

#: bootconfig.c:607
msgid "Writing aboot to the first sector of the hard disk..."
msgstr "Skriver aboot till första sektorn på hårddisken..."

#: bootconfig.c:641
#, c-format
msgid ""
"Failed to mount %s as a FAT partition. This could simply be because it is "
"not yet formatted as one. Would you like to format it now?"
msgstr ""
"Kunde inte montera %s som en FAT-partition. Detta kan helt enkelt bero på "
"att den inte är formaterad som sådan. Vill du formatera den nu?"

#: bootconfig.c:645
msgid "Initialize FAT partition?"
msgstr "Initiera en FAT-partition?"

#: bootconfig.c:646
msgid "Format"
msgstr "Formatera"

#: bootconfig.c:646 bootconfig.c:669 boxes.c:320 boxes.c:432 boxes.c:548
#: boxes.c:662 boxes.c:752 boxes.c:986 choose_medium.c:110 floppy_merge.c:144
#: net-fetch.c:279
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: bootconfig.c:652
msgid "FAT filesystem init failed"
msgstr "Mysslyckades att initiera FAT-filsystemet."

#: bootconfig.c:668
msgid "Please Insert Disk"
msgstr "Sätt in diskett"

#: bootconfig.c:669 boxes.c:199 boxes.c:263 boxes.c:265 choose_medium.c:110
#: floppy_merge.c:144
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"

#: bootconfig.c:698
msgid "Could not write to /etc/milo.conf"
msgstr "Kunde inte skriva till /etc/milo.conf"

#: bootconfig.c:720
msgid "Installing MILO from the network is not yet supported"
msgstr "Att är ännu ej möjligt att installera MILO från nätverket"

#: bootconfig.c:732
#, c-format
msgid ""
"Place the MILO disk you used to boot, or a floppy disk containing "
"`linload.exe' and a MILO binary named `%s', in the %s floppy drive."
msgstr ""
"Placera MILO-disken du använde för att starta, eller en diskett med "
"\"linload.exe\" och en MILO-binär vid namn \"%s\", i den %s diskettenheten."

#: bootconfig.c:739
msgid ""
"Unable to mount the floppy. You may have inserted the wrong floppy. Please "
"try again."
msgstr ""
"Kunde inte montera disketten. Du kanske satte in fel diskett. Försök igen."

#: bootconfig.c:741 choose_medium.c:127 choose_medium.c:139
#: choose_medium.c:667 choose_medium.c:846 choose_medium.c:975
#: choose_medium.c:1016
msgid "Mount Failed"
msgstr "Monteringen misslyckades"

#: bootconfig.c:755
#, c-format
msgid ""
"Unable to find a MILO binary on the floppy (tried `%s', `milo_%s', and "
"`milo'). Please try again."
msgstr ""
"Kunde inte hitta MILO-binären på disketten (testade \"%s\", \"milo_%s\" och "
"\"milo\"). Försök igen."

#: bootconfig.c:758 bootconfig.c:798
msgid "MILO not found"
msgstr "MILO hittades inte"

#: bootconfig.c:762
msgid "Unable to find `linload.exe' on the floppy. Please try again."
msgstr "Kunde inte hitta \"linload.exe\" på disketten. Försök igen."

#: bootconfig.c:763 bootconfig.c:815
msgid "linload.exe not found"
msgstr "linload.exe hittades inte"

#: bootconfig.c:795
#, c-format
msgid ""
"Unable to find a MILO binary in %s (tried `MILO/%s', `%s', `milo_%s', and "
"`milo')."
msgstr ""
"Kunde inte hitta MILO-binären i %s (testade \"MILO/%s\", \"%s\", "
"\"milo_%s\", och \"milo\")."

#: bootconfig.c:812
#, c-format
msgid ""
"Unable to find `linload.exe' in %s (tried `MILO/linload.exe' and "
"`linload.exe')."
msgstr ""
"Kunde inta hitta \"linload.exe\" i %s (testade \"MILO/linload.exe\" och "
"\"linload.exe\")."

#: bootconfig.c:824
msgid "Copying MILO and linload.exe..."
msgstr "Kopierar MILO och linload.exe..."

#: bootconfig.c:828
msgid "Couldn't copy MILO to the FAT partition"
msgstr "Kunde inta kopiera MILO till FAT-partitionen"

#: bootconfig.c:829 bootconfig.c:836
msgid "MILO install failed"
msgstr "MILO-installationen misslyckades"

#: bootconfig.c:835
msgid "Couldn't copy linload.exe to the FAT partition"
msgstr "Kunde inte kopiera linload.exe till FAT-partitionen"

#: bootconfig.c:846
msgid ""
"Couldn't run miloctl on the installed MILO. MILO will not boot "
"automatically when started."
msgstr ""
"Kunde inte köra miloctl på den installerade MILO. MILO kommer inte att köras "
"automatiskt vid start."

#: bootconfig.c:848
msgid "miloctl failed"
msgstr "miloctl misslyckades"

#: bootconfig.c:883
msgid "Could not write to /dos/apb.cfg"
msgstr "Kunde inte skriva till /dos/apb.cfg"

#: bootconfig.c:899
msgid "Installing APB from the network is not yet supported"
msgstr "Att är ännu ej möjligt att installera APB från nätverket"

#: bootconfig.c:904 extract_kernel.c:288 extract_kernel.c:294
#: extract_kernel.c:298 extract_kernel.c:320 extract_kernel.c:327
#: extract_kernel.c:336 extract_kernel.c:340 net-fetch.c:108 net-fetch.c:119
msgid "Rescue Floppy"
msgstr "Säkerhetsdisketten"

#: bootconfig.c:910
msgid "Copying APB and up1000.pal..."
msgstr "Kopiera APB och up1000.pal..."

#: bootconfig.c:913
msgid "Couldn't copy APB to the FAT partition"
msgstr "Kunde inte kopiera PAB till FAT-partitionen"

#: bootconfig.c:914 bootconfig.c:920 bootconfig.c:925
msgid "APB install failed"
msgstr "Installationen av APB misslyckades"

#: bootconfig.c:919
msgid "Couldn't copy up1000.pal to the FAT partition"
msgstr "Kunde inte kopiera up1000.pal till FAT-partitionen"

#: bootconfig.c:924
msgid "Couldn't copy the installed kernel to the FAT partition"
msgstr "Kunde inte kopiera den installerade kärnan till FAT-partitionen"

#: bootconfig.c:1189
msgid ""
"Running LILO to make the kernel able to boot from the hard disk without a "
"boot floppy..."
msgstr ""
"Exekverar LILO för att göra kärnan startbar från hårddisken utan "
"startdiskett..."

#: bootconfig.c:1235
#, c-format
msgid ""
"A master boot record is required to boot the system.\n"
"If you are already using a boot manager, and want to keep it, answer \"No\" "
"to the following question. If you don't know what a boot manager is or "
"whether you have one, answer \"Yes\".\n"
"\n"
"Install a master boot record on %s?"
msgstr ""
"En huvudstartsektor krävs för att starta systemet. Om du redan använder en "
"starthanterare och vill behålla den, svara \"nej\" på följande fråga. Om du "
"varken vet vad en starthanterare är eller om du har någon, svara \"ja\".\n"
"\n"
" Installera en huvudstartsektor på %s?"

#: bootconfig.c:1237
msgid "Create Master Boot Record?"
msgstr "Skapa huvudstartsektor?"

#: bootconfig.c:1249
msgid ""
"The master boot record program that was just installed has features not "
"found in standard MBR programs. A prompt can be triggered on startup by "
"holding down the shift key. It shows the active partition, followed by the "
"letters `F', for floppy, and `A', for advanced. You can press a number to "
"boot the active partition, or `F' to boot from the floppy drive. Pressing "
"`A' gets you a new prompt, this time listing all of the primary partitions "
"on the drive, not just the active ones. By default, if no key was pressed, "
"it boots into the first active partition on your harddisk. For more "
"information about this MBR program, and how you can customize its "
"configuration, please read the 'install-mbr' manual page."
msgstr ""
"Programmet som just installerades i huvudstartblocket (MBR) innehåller "
"funktioner som inte finns i vanliga startblock. En prompt kan fås vid start "
"genom att hålla nere skifttangenten. Prompten visar den aktiva partitionen, "
"följt av bokstäverna \"F\", för floppy (diskett), och \"A\", för avancerad. "
"Du kan trycka på en siffra för att starta från den aktiva partitionen, eller "
"\"F\" för att starta från diskettstationen. Om du trycker \"A\" får du en ny "
"prompt, vilken nu listar alla primära partitioner på disken, inte bara den "
"aktiva. Om ingen tangent trycks startas den aktiva partitionen på "
"hårddisken. För ytterligare information om MBR-programmet, och hur du kan "
"ställa in det, läs manualsidan \"install-mbr\"."

#: bootconfig.c:1249
msgid "Important Information about the installed MBR"
msgstr "Viktig information om det installerade startblocket"

#: bootconfig.c:1265
#, c-format
msgid ""
"If you want the Debian system to boot automatically from the hard disk when "
"you turn your system on, answer \"Yes\" to the following question.\n"
"If you have another operating system that you'd prefer to be the one that "
"boots automatically, answer \"No\".\n"
"Boot the Debian system on %s as the default?"
msgstr ""
"Om du vill att Debiansystemet skall starta automatiskt från hårddisken när "
"du sätter igång ditt system, svara \"ja\" på följande fråga. Om du har ett "
"annat operativsystemet som du vill ska startas automatiskt, svara \"nej\".\n"
" Starta Debian-systemet på %s automatiskt?"

#: bootconfig.c:1266
msgid "Make Linux the Default Boot Partition?"
msgstr "Göra Linux till förvald startpartition?"

#: bootconfig.c:1272
#, c-format
msgid ""
"You have selected not to boot Debian as the default. To boot into Debian, "
"you will need to hold down the SHIFT key on startup. When you see a prompt "
"that says 123F: (the numbers may be different, depending on your "
"configuration) enter %d (the root partition of your Debian installation). "
"This will only work if you have previously chosen to install the master boot "
"record."
msgstr ""
"Du har valt att inte starta Debian automatiskt. För att starta Debian måste "
"du hålla nere skifttangenten vid start. När du ser en prompt som säger 123F: "
"(siffrorna kan vara annorlunda, beroende på din konfiguration), tryck %d "
"(rotpartitionen i din Debianinstallation). Detta kommer endast att fungera "
"om du tidigare har valt att installera Debians startblock (MBR)."

#: bootconfig.c:1273
msgid "How to boot into Debian"
msgstr "Hur du startar Debian"

#: bootconfig.c:1298
msgid ""
"Please boot the system using the rescue boot method and configure LILO "
"manually."
msgstr ""
"Starta ditt system med säkerhetsdiskettmetoden och konfigurera LILO manuellt."

#: bootconfig.c:1310
msgid ""
"The attempt to deduce what your boot disk is failed. Please enter the name "
"of your boot disk, for instance, '/dev/hda' or '/dev/sda'."
msgstr ""
"Kunde inte komma på vad som är din startdisk. Ange namnet på din startdisk, "
"t.ex \"/dev/hda\" eller \"/dev/sda\"."

#: bootconfig.c:1313
msgid "Choose Boot Disk"
msgstr "Välj startdisk"

#: bootconfig.c:1315 bootconfig.c:1334
msgid "Invalid Boot Disk"
msgstr "Felaktig startdisk"

#: bootconfig.c:1316
#, c-format
msgid "There is no block device '%s'."
msgstr "Det finns ingen blockenhet \"%s\"."

#: bootconfig.c:1322
msgid "Install Lilo in the MBR (use this if unsure)."
msgstr "Installera Lilo i MBR (välj detta om du är osäker)."

#: bootconfig.c:1325
#, c-format
msgid "Install LILO in the %s boot sector."
msgstr "Installerar LILO i startsektorn på %s."

#: bootconfig.c:1326
#, c-format
msgid ""
"LILO can be installed either into the master boot record (MBR), or into the "
"%s boot block. If installed into the MBR, LILO will take control of the boot "
"process. If you choose not to install LILO into the MBR, you will have the "
"opportunity later on to install an alternative MBR program (for "
"bootstrapping LILO).\n"
msgstr ""
"LILO kan antingen installeras i huvudstartblocket (MBR), eller i "
"startblocket på %s. Om du installerar i MBR kommer LILO att ta kontroll över "
"startprocessen. Om du väljer att inte installera LILO i MBR har du "
"möjligheten att senare installera ett alternativt MBR-program (och starta "
"LILO därifrån).\n"

#: bootconfig.c:1328
msgid "Where should the Lilo boot loader be installed?"
msgstr "Var vill installera starthanteraren LILO?"

#: bootconfig.c:1335
#, c-format
msgid ""
"There is no block device '%s'. You need to try this step again with "
"different choices, or perhaps make the device by hand."
msgstr ""
"Blockenheten \"%s\" fins inte. Du måste försöka genomföra detta steg en gång "
"till med andra inställningar, eller kanske tillverka enheten manuellt."

#: bootconfig.c:1343
msgid ""
"With your current configuration, it will try to boot from a disk that is not "
"your first IDE or SCSI disk. It's possible that your BIOS doesn't support "
"that.\n"
"\n"
"Do you want to install the MBR anyway?"
msgstr ""
"Med din nuvarande konfiguration kommer det att försöka starta från en "
"hårddisk som inte är din första IDE- eller SCSI-disk. Det är möjligt att "
"ditt BIOS inte stödjer detta.\n"
"\n"
"Vill du ändå installera startblocket?"

#: bootconfig.c:1348
msgid ""
"With your current configuration, it will try to boot from your first SCSI "
"disk, but your system has also a master IDE disk at the primary IDE "
"controller. It's possible that your BIOS doesn't support that.\n"
"\n"
"Do you want to install the MBR anyway?"
msgstr ""
"Med din nuvarande konfiguration kommer det att försöka starta från din "
"första SCSI-hårddisk, men ditt system har också en IDE-hårddisk som "
"\"mästare\" på det primära IDE-styrkortet. Det är möjligt att ditt BIOS inte "
"stödjer detta.\n"
"\n"
"Vill du installera LILO ändå?"

#: bootconfig.c:1356
msgid ""
"The boot partition is a logical partition. It can't boot from there, so you "
"must install the MBR in one of the following extended partitions. Please "
"select the partition to use."
msgstr ""
"Rotfilsystemet är installerat på en logisk partition. Det kan inte starta "
"därifrån, så du måste installera LILO på en av följande utökade partitioner. "
"Välj vilken partition att använda."

#: bootconfig.c:1360 bootconfig.c:1506 choose_medium.c:998
#: partition_config.c:421 partition_config.c:537 partition_config.c:589
#: select_not_mounted.c:176 select_not_mounted.c:177 select_not_mounted.c:178
msgid "Select Partition"
msgstr "Välj partition"

#: bootconfig.c:1367
msgid ""
"You didn't select a valid extended partition, and since your root filesystem "
"is on a logical partition, we cannot install LILO in the boot sector. "
"You'll have to try again."
msgstr ""
"Du valde inte en giltig utökad partition, och eftersom ditt rotfilsystem är "
"på en logisk partition kan vi inte installera LILO i startsektorn. Försök "
"igen."

#: bootconfig.c:1371
msgid "Invalid Extended Partition"
msgstr "Felaktig partitionstabell"

#: bootconfig.c:1390
msgid ""
"LILO wasn't able to install. You'll still be able to boot your system if you "
"create a boot floppy, but it won't be able to boot without a floppy.\n"
"The most common reason why LILO fails is trying to boot a kernel that "
"resides at a location on the disk higher than the 1023rd cylinder. With "
"older BIOS, LILO is unable to load any block of the kernel from a disk "
"cylinder numbered higher than 1023. This is often a problem with disks "
"larger than 524MB or so. One way to solve the problem is to make a small "
"(5-10Mb) partition at the beginning of the disk and mount it on \"/boot\", "
"so that the entire \"/boot\" partition will be below the 1023rd cylinder. "
"Please refer to the installation manual for further information.\n"
msgstr ""
"LILO gick inte att installera. Du kommer fortfarande att kunna starta ditt "
"system om du skapar en startdiskett, men du kommer inte att kunna starta "
"utan diskett.\n"
"Det vanligaste skälet till att LILO misslyckas är att du försöker starta en "
"kärna som ligger bortom den 1023:e cylindern. Med äldre BIOS kan inte LILO "
"ladda de delar av kärnan som ligger på en cylinder bortom nummer 1023. Detta "
"är ofta ett problem med hårddiskar större än ungefär 524 Mbyte. Ett sätt att "
"lösa problemet är att skapa en liten (5-10 Mbyte) partition i början på "
"disken och montera denna som \"/boot\", så att hela \"/boot\"-partitionen "
"ligger under den 1023:e cylindern. Se installationsmanualen för vidare "
"information.\n"

#: bootconfig.c:1412
msgid ""
"VMELILO wasn't able to install. You'll still be able to boot your system if "
"you create a boot floppy, but it won't be able to boot without a floppy."
msgstr ""
"Installationen av VMELILO misslyckades. Du kommer fortfarande att kunna "
"starta ditt system om du skapar en startdiskett, men du kommer inte att "
"kunna starta utan diskett."

#: bootconfig.c:1419
msgid "Installing a boot loader is not yet possible for Debian/m68k"
msgstr ""
"Det är ännu ej möjligt att installera en starthanterade för Debian/m68k"

#: bootconfig.c:1446
msgid "Installing QUIK is not yet possible for Debian/PowerPC"
msgstr "Det är ännu ej möjligt att installera QUIK för Debian/PowerPC"

#: bootconfig.c:1455
msgid ""
"SILO wasn't able to install. You'll still be able to boot your system if you "
"create a boot floppy, but it won't be able to boot without a floppy."
msgstr ""
"SILO gick inte att installera. Du kommer fortfarande att kunna starta ditt "
"system om du skapar en startdiskett, men du kommer inte att kunna starta "
"utan diskett."

#: bootconfig.c:1464
msgid ""
"aboot wasn't able to install. Most likely this is because your first "
"partition overlaps the area where aboot was to be written. Either "
"repartition your disk and try again, or boot the system using the rescue "
"boot method and install aboot manually."
msgstr ""
"aboot gick inte att installera. Detta beror troligen på att din första "
"partition överlappar det område där aboot skule skrivas. Partitionera "
"antingen om din disk och försök igen, eller starta systemet med "
"räddningsdiskettmetoden och installera aboot manuellt."

#: bootconfig.c:1498
msgid ""
"The MILO and APB bootloaders must reside on a FAT partition in order to be "
"read by ARC/AlphaBIOS firmware. You appear not to have any DOS FAT "
"partitions. This means you will not be able to boot directly from disk.\n"
msgstr ""
"Starthanterarna MILO och APB måste ligga på en FAT-partition för att kunna "
"läsas av ARC/AlphaBIOS fastprogram. Du verkar inte ha några DOS "
"FAT-partitioner. Detta betyder att du inte kommer att kunna starta "
"automatiskt från disk.\n"

#: bootconfig.c:1502
msgid "No FAT partitions detected"
msgstr "Inga FAT-partitioner hittades."

#: bootconfig.c:1505
msgid "Select a FAT partition to install MILO or APB on"
msgstr "Välj en FAT-partition att installera MILO och APT på"

#: bootconfig.c:1521
#, c-format
msgid ""
"%s wasn't able to install. You'll still be able to boot your system from the "
"disk you used to boot the Debian installer."
msgstr ""
"%s gick inte att installera. Du kommer fortfarande att kunna starta ditt "
"system från disketten du använde för att starta installationsprogrammet."

#: bootconfig.c:1531
msgid "You need to set NeTTrom yourself, sorry"
msgstr "Du måste tyvärr ställa in NeTTrom själv"

#: boxes.c:139
msgid "Please Wait"
msgstr "Var god vänta"

#: boxes.c:279
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: boxes.c:304
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: boxes.c:304
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: boxes.c:319 boxes.c:547 net-fetch.c:278
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: boxes.c:345
msgid "<Up>/<Down> between elements  | <Enter> selects"
msgstr "<Upp>/<Ner> mellan elementen  | <Enter> markerar"

#: boxes.c:602
msgid ""
"<Up>/<Down> between elements | <Enter> select zone or change dir | <Tab> "
"next "
msgstr ""
"<Upp>/<Ner> mellan elementen | <Enter> markera zon eller byt katalog | <Tab> "
"Nästa "

#: boxes.c:608
msgid "Select Timezone"
msgstr "Välj tidszon"

#: boxes.c:640
msgid "Directories:"
msgstr "Kataloger:"

#: boxes.c:653
msgid "Timezones:"
msgstr "Tidszoner:"

#: boxes.c:751 boxes.c:985
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: choose_medium.c:67
msgid "/dev/fd0 : first floppy drive"
msgstr "/dev/fd0 : första diskettenheten"

#: choose_medium.c:74
msgid "/dev/fd1 : second floppy drive"
msgstr "/dev/fd1 : andra diskettenheten"

#: choose_medium.c:82
msgid "/dev/sfd0 : SCSI floppy drive"
msgstr "/dev/sfd0 : SCSI-diskettenhet"

#: choose_medium.c:90
#, c-format
msgid "Please select the floppy drive you will use to read the %s."
msgstr "Välj diskettenhet som du kommer använda för att läsa %s."

#: choose_medium.c:91
msgid "Select Floppy Disk Drive"
msgstr "Välj diskettenhet"

#: choose_medium.c:104
#, c-format
msgid "Please place the %s in the %s floppy drive."
msgstr "Sätt i %s i den %s diskettenheten."

#: choose_medium.c:109
msgid "Please insert disk"
msgstr "Sätt in diskett"

#: choose_medium.c:125
#, c-format
msgid ""
"Unable to mount the %s. You may have inserted the wrong floppy. Please try "
"again."
msgstr "Kunde inte montera %s. Du kan ha satt in fel diskett. Försök igen."

#: choose_medium.c:134 choose_medium.c:160
#, c-format
msgid ""
"This is not the %s. Please place the %s in the %s floppy drive and try again."
msgstr "Detta är inte %s. Placera %s i diskettenheten %s och försök igen."

#: choose_medium.c:144
msgid "Cannot open /floppy/type.txt "
msgstr "Kan inte öppna /floppy/type.txt "

#: choose_medium.c:151
msgid "Cannot read /floppy/type.txt "
msgstr "Kan inte läsa /floppy/type.txt "

#: choose_medium.c:157
#, c-format
msgid ""
"This floppy is for booting only. You need the standard %s disk for "
"installation."
msgstr ""
"Den här disketten är bara till för att starta på. Du måste ha den vanliga %s "
"för installationen."

#: choose_medium.c:166 floppy_merge.c:171
msgid "Wrong Floppy!"
msgstr "Fel diskett!"

#: choose_medium.c:212
msgid "default : The default stable Archive"
msgstr "förinställt : Det förinställda stabila arkivet"

#: choose_medium.c:213
msgid "list   : Choose from a list of all Archive paths"
msgstr "lista    : Välj från listan av alla sökvägar till arkivet"

#: choose_medium.c:215
msgid "manually : Enter the directory containing the Archive files"
msgstr "manuellt  : Ange katalog som innehåller arkivfilerna"

#: choose_medium.c:224
msgid "Please choose the directory where the Debian archive resides."
msgstr "Välj den katalog där Debian-arkivet ligger."

#: choose_medium.c:240
msgid "Choose Debian archive path"
msgstr "Välj sökväg till Debianarkivet"

#: choose_medium.c:261
msgid "the kernel and modules"
msgstr "kärnan och dess moduler"

#: choose_medium.c:265
msgid "the Base system"
msgstr "bassystemet"

#: choose_medium.c:270
msgid "MILO and linload.exe"
msgstr "MILO och linload.exe"

#: choose_medium.c:274
msgid "APB and PALcode"
msgstr "APB och PALcode"

#: choose_medium.c:305
#, c-format
msgid "no file '%s' found, kernel not in default location"
msgstr "filen \"%s\" hittades inte, kärnan finns inte på den normala platsen"

#: choose_medium.c:324
#, c-format
msgid "no file '%s' found, Debian Archive not in default location"
msgstr ""
"filen \"%s\" hittades inte, Debianarkivet finns inte på den normala platsen"

#: choose_medium.c:329
#, c-format
msgid ""
"Please select the directory containing a file %s that you will use to "
"install %s.\n"
"Unless you really know what you need choose the default."
msgstr ""
"Välj den katalog som innehåller filen %s som du kommer använda för att "
"installera %s.\n"
"Om du inte vet säkert, så använd den förinställda."

#: choose_medium.c:336
#, c-format
msgid ""
"Please select the directory containing a file %s that you will use to "
"install %s."
msgstr ""
"Välj en katalog som innehåller filen %s som kommer att användas för att "
"installera %s."

#: choose_medium.c:342
msgid "Select Debian Archive path"
msgstr "Välj sökväg till Debianarkivet"

#: choose_medium.c:360
#, c-format
msgid ""
"The installation program is building a list of all directories containing "
"the file '%s' that can be used to install %s."
msgstr ""
"Installationsprogrammet bygger upp en lista över alla kataloger som "
"innehåller filen \"%s\", och som kan användas till att installera %s."

#: choose_medium.c:365 choose_medium.c:371 choose_medium.c:378
#: choose_medium.c:383
#, c-format
msgid "looking for %s under %s"
msgstr "söker %s i %s"

#: choose_medium.c:408
#, c-format
msgid "Please select the directory that you will use to install %s from."
msgstr "Välj den katalog du kommer använda för att installera %s."

#: choose_medium.c:412
msgid "Select Archive path"
msgstr "Välj sökväg till arkivet"

#: choose_medium.c:427
#, c-format
msgid ""
"The installation program couldn't find any directory containing the file %s."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunde inte hitta någon katalog som innehåller filen "
"%s."

#: choose_medium.c:428 choose_medium.c:448 choose_medium.c:457
msgid "File not found!"
msgstr "Hittar ej filen!"

#: choose_medium.c:434
#, c-format
msgid ""
"Please enter the name of the directory that contains the Archive files.\n"
"The installation medium is mounted below %s/ ."
msgstr ""
"Ange namnet på den katalog som innehåller arkivfilerna.\n"
"Installationsmediet är monterat under %s/ ."

#: choose_medium.c:437
msgid "Enter the Archive directory"
msgstr "Skriv in arkivkatalogen"

#: choose_medium.c:446 choose_medium.c:456
#, c-format
msgid "%s does not contain the file %s that is needed to install %s"
msgstr "%s innehåller inte filen %s som behövs för att installera %s"

#: choose_medium.c:539
msgid "/dev/scd0 : SCSI (first CD-ROM in chain)"
msgstr "/dev/scd0 : SCSI (första CD-ROMen i kedjan)"

#: choose_medium.c:540
msgid "/dev/scd1 : SCSI (second CD-ROM in chain)"
msgstr "/dev/scd1 : SCSI (andra CD-ROMen i kedjan)"

#: choose_medium.c:541
msgid "/dev/hda  : ATAPI (IDE), first drive on the primary controller"
msgstr "/dev/hda  : ATAPI (IDE), första enheten på det primära styrkortet"

#: choose_medium.c:542
msgid "/dev/hdb  : ATAPI (IDE), second drive on the primary controller"
msgstr "/dev/hdb  : ATAPI (IDE), andra enheten på det primära styrkortet"

#: choose_medium.c:543
msgid "/dev/hdc  : ATAPI (IDE), first drive on the secondary controller"
msgstr "/dev/hdc  : ATAPI (IDE), första enheten på det sekundära styrkortet"

#: choose_medium.c:544
msgid "/dev/hdd  : ATAPI (IDE), second drive on the secondary controller"
msgstr "/dev/hdd  : ATAPI (IDE), andra enheten på det sekundära styrkortet"

#: choose_medium.c:545
msgid "/dev/hde  : ATAPI (IDE), first drive on the third controller"
msgstr "/dev/hde  : ATAPI (IDE), första enheten på det tredje styrkortet"

#: choose_medium.c:546
msgid "/dev/hdf  : ATAPI (IDE), second drive on the third controller"
msgstr "/dev/hdf  : ATAPI (IDE), andra enheten på det tredje styrkortet"

#: choose_medium.c:547
msgid "/dev/hdg  : ATAPI (IDE), first drive on the fourth controller"
msgstr "/dev/hdg  : ATAPI (IDE), första enheten på det fjärde styrkortet"

#: choose_medium.c:548
msgid "/dev/hdh  : ATAPI (IDE), second drive on the fourth controller"
msgstr "/dev/hdh  : ATAPI (IDE), andra enheten på det fjärde styrkortet"

#: choose_medium.c:549
msgid "propietary : proprietary CD-ROM interface"
msgstr "speciell  : speciellt CD-ROM-gränssnitt"

#: choose_medium.c:584
msgid "Correct device is not listed"
msgstr "Enheten finns inte i listan"

#: choose_medium.c:586 choose_medium.c:807
msgid ""
"You have more than one CD-ROM drive. Please select the drive from which you "
"want to install Debian"
msgstr ""
"Du har mer än en CD-ROM-enhet. Välj vilken enhet du vill installera Debian "
"från"

#: choose_medium.c:588 choose_medium.c:809
msgid "Select CD-ROM drive"
msgstr "Välj CD-ROM-enhet"

#: choose_medium.c:614
msgid ""
"CD-ROM autodetection found the device listed above. Does this look correct?"
msgstr ""
"CD-ROM-autodetekteringen hittade enheterna i listan ovan. Ser det korrekt ut?"

#: choose_medium.c:625
msgid "Choose the type of your CD interface"
msgstr "Välj din typ av CD-ROM-gränssnitt"

#: choose_medium.c:626
msgid "Select CD interface type"
msgstr "Välj CD-ROM-gränssnitt"

#: choose_medium.c:636
msgid ""
"No SCSI adapter was detected, so I cannot access a SCSI CD-ROM drive. Please "
"check that you really have a SCSI host adapter and a SCSI CD-ROM drive. "
"Check also that they are supported by Linux"
msgstr ""
"Ingen SCSI-adapter hittades, så jag kan inte komma åt en "
"SCSI-CD-ROM-enheter. Ta reda på om du verkligen har en SCSI-adapter och en "
"SCSI-CD-ROM-enhet. Kontrollera även att de stöds av Linux."

#: choose_medium.c:637
msgid "No SCSI adapter"
msgstr "Ingen SCSI-adapter"

#: choose_medium.c:660 choose_medium.c:830
msgid "Please place the Debian CD-ROM in the CD-ROM drive."
msgstr "Lägg Debian-cdn i CD-ROM-enheten."

#: choose_medium.c:661 choose_medium.c:831
msgid "Please insert the CD-ROM"
msgstr "Lägg i cdn"

#: choose_medium.c:666 choose_medium.c:846
msgid "The CD-ROM was not mounted successfully."
msgstr "CD-skivan gick inte att montera."

#: choose_medium.c:670 choose_medium.c:853
msgid ""
"Please choose the path inside the CD-ROM where the Debian Archive resides."
msgstr "Välj sökvägen till Debianarkivet inom cdns filsystem."

#: choose_medium.c:725
msgid "SCSI (first CD-ROM in chain)"
msgstr "SCSI (första CD-ROMen i kedjan)"

#: choose_medium.c:726
msgid "SCSI (second CD-ROM in chain)"
msgstr "SCSI (andra CD-ROMen i kedjan)"

#: choose_medium.c:727
msgid "ATAPI (IDE), first drive on the primary controller"
msgstr "ATAPI (IDE), första enheten på det primära styrkortet"

#: choose_medium.c:728
msgid "ATAPI (IDE), second drive on the primary controller"
msgstr "ATAPI (IDE), andra enheten på det primära styrkortet"

#: choose_medium.c:729
msgid "ATAPI (IDE), first drive on the secondary controller"
msgstr "ATAPI (IDE), första enheten på det sekundära styrkortet"

#: choose_medium.c:730
msgid "ATAPI (IDE), second drive on the secondary controller"
msgstr "ATAPI (IDE), andra enheten på det sekundära styrkortet"

#: choose_medium.c:731
msgid "ATAPI (IDE), first drive on the third controller"
msgstr "ATAPI (IDE), första enheten på det tredje styrkortet"

#: choose_medium.c:732
msgid "ATAPI (IDE), second drive on the third controller"
msgstr "ATAPI (IDE), andra enheten på det tredje styrkortet"

#: choose_medium.c:733
msgid "ATAPI (IDE), first drive on the fourth controller"
msgstr "ATAPI (IDE), första enheten på det fjärde styrkortet"

#: choose_medium.c:734
msgid "ATAPI (IDE), second drive on the fourth controller"
msgstr "ATAPI (IDE), andra enheten på det fjärde styrkortet"

#: choose_medium.c:735
msgid "Philips/LMS CM206 proprietary CDROM drive"
msgstr "Philips/LMS CM206 - speciell CD-ROM-enhet"

#: choose_medium.c:736 choose_medium.c:737
msgid "Mitsumi proprietary CDROM drive"
msgstr "Mitsumi - speciell CD-ROM-enhet"

#: choose_medium.c:738
msgid "Matsushita/Panasonic/Creative/Longshine/TEAC proprietary CDROM drive"
msgstr "Matsushita/Panasonic/Creative/Longshine/TEAC - speciell CD-ROM-enhet"

#: choose_medium.c:739
msgid "Sony CDU31A/CDU33A proprietary CDROM drive"
msgstr "Sony CDU31A/CDU33A - speciell CD-ROM-enhet"

#: choose_medium.c:949
msgid " none of the above; prompt for device"
msgstr " inget av ovanstående; fråga efter enhet"

#: choose_medium.c:950
msgid "Please select the proper IDE floppy device to use"
msgstr "Välj den IDE-diskettenhet du vill använda"

#: choose_medium.c:951
msgid "Select IDE floppy drive"
msgstr "Välj IDE-diskettenhet"

#: choose_medium.c:955
msgid "IDE floppy device: "
msgstr "IDE-diskettenhet: "

#: choose_medium.c:956
msgid "Please enter IDE floppy device name"
msgstr "Ange namn på IDE-diskettenhet"

#: choose_medium.c:965
msgid "Please place the disk in your IDE floppy drive"
msgstr "Sätt i disken i din IDE-diskettenhet"

#: choose_medium.c:966
msgid "Please insert the disk"
msgstr "Sätt in disketten"

#: choose_medium.c:975
msgid "The disk was not mounted successfully."
msgstr "Disketten gick inte att montera."

#: choose_medium.c:979
msgid "Please choose the path on the disk where the Debian Archive resides."
msgstr "Välj sökvägen till Debianarkivet på disken."

#: choose_medium.c:997 select_not_mounted.c:178
msgid "Please select the partition where your Debian Archive resides."
msgstr "Välj partitionen där Debianarkivet ligger."

#: choose_medium.c:1007
#, c-format
msgid "Don't know which filesystem type to apply to a %s partition."
msgstr "Vet inte vilket filsystem att använda med %s-partitionen."

#: choose_medium.c:1009
msgid "Cannot mount"
msgstr "Kan inte montera"

#: choose_medium.c:1015
msgid "The partition was not mounted successfully."
msgstr "Partitionen gick inte att montera."

#: choose_medium.c:1019
msgid ""
"Please choose the path inside the harddisk filesystem where the Debian "
"Archive resides."
msgstr "Välj sökvägen till Debianarkivet inom hårddiskens filsystem."

#: choose_medium.c:1053
msgid ""
"Error loading NFS module. Perhaps you need to install the drivers first?"
msgstr ""
"Kunde inte ladda NFS-modulen. Du kanske måste installera drivrutinerna först?"

#: choose_medium.c:1054
msgid "Cannot attempt NFS mount"
msgstr "Kan inte försöka NFS-montering"

#: choose_medium.c:1063
msgid ""
"Please choose the NFS server and the mount path of the NFS filesystem that "
"contains the Debian archive.\n"
"Enter them in this way: server:/ftp/debian"
msgstr ""
"Välj NFS-server och monteringssökväg till det NFS-filsystem som innehåller "
"Debianarkivet.\n"
"Skriv så här: server:/ftp/debian"

#: choose_medium.c:1063
msgid "Choose Debian NFS filesystem"
msgstr "Välj Debian-NFS-filsystem"

#: choose_medium.c:1075
#, c-format
msgid "Unmounting %s."
msgstr "Avmonterar %s."

#: choose_medium.c:1089
#, c-format
msgid "Mounting %s on %s via NFS."
msgstr "Monterar %s vid %s via NFS."

#: choose_medium.c:1107 http-fetch.c:291
msgid "Interrupted by operator."
msgstr "Avbröts av operatören."

#: choose_medium.c:1107 choose_medium.c:1114
msgid "NFS mount failed"
msgstr "NFS-montering misslyckades"

#: choose_medium.c:1112
#, c-format
msgid "Error mounting NFS filesystem `%s', please try again."
msgstr "Fel vid montering av NFS-filsystemet \"%s\", försök igen."

#: choose_medium.c:1121
msgid ""
"Please choose the path inside the mounted NFS filesystem where the Debian "
"Archive resides."
msgstr "Välj sökvägen till Debianarkivet inom det monterade NFS-filsystemet."

#: choose_medium.c:1259
msgid "default  : Previous selection"
msgstr "förval   : Föregående val"

#: choose_medium.c:1266
msgid "cdrom   : CD-ROM drive"
msgstr "cdrom   : CD-läsaren"

#: choose_medium.c:1271
msgid "/dev/fd0  : first floppy drive"
msgstr "/dev/fd0  : första diskettenheten"

#: choose_medium.c:1276
msgid "/dev/fd1  : second floppy drive"
msgstr "/dev/fd1  : andra diskettenheten"

#: choose_medium.c:1282
msgid "/dev/sfd0 : SCSI floppy drive"
msgstr "/dev/sfd0 : SCSI-diskettenhet"

#: choose_medium.c:1288
msgid "IDE floppy : LS/120 or IOMEGA ZIP drive"
msgstr "IDE-enhet : LS/120- eller IOMEGA ZIP-enhet"

#: choose_medium.c:1294
msgid "harddisk  : partition on the hard disk"
msgstr "hårddisk  : partition på hårddisken"

#: choose_medium.c:1299
msgid "mounted  : already mounted filesystem"
msgstr "monterat  : redan monterat filsystem"

#: choose_medium.c:1304
msgid "nfs    : NFS (network filesystem)"
msgstr "nfs    : NFS (nätverksfilsystem)"

#: choose_medium.c:1310
msgid "network  : retrieve from network"
msgstr "nätverk  : hämta över nätverk"

#: choose_medium.c:1317
msgid ""
"Please select the medium you will use to install the system.\n"
"Since you are installing from CDROM, you should choose the `cdrom' option "
"unless you have a specific reason not to."
msgstr ""
"Välj det medium du kommer att använda för att installera systemet.\n"
"Eftersom du installerar från CD-ROM bör du välja \"cdrom\"-valet, såvida du "
"inte har speciella skäl till att inte göra det."

#: choose_medium.c:1318 choose_medium.c:1327 choose_medium.c:1335
msgid "Select Installation Medium"
msgstr "Välj installationsmedium"

#: choose_medium.c:1326
msgid ""
"Please select the medium you will use to install the system.\n"
"Since you are installing from CDROM, you should choose the `mounted' option "
"unless you have a specific reason not to."
msgstr ""
"Välj det medium du kommer att använda för att installera systemet.\n"
"Eftersom du installerar från CD-ROM bör du använda \"monterat\"-valet, "
"såvida du inte har speciella skäl till att inte göra det."

#: choose_medium.c:1334
msgid "Please select the medium you will use to install the system."
msgstr "Välj det medium du kommer att använda för att installera systemet."

#: choose_medium.c:1375 choose_medium.c:1385 select_not_mounted.c:147
msgid ""
"\n"
"You must first configure your network. Please do so now.\n"
msgstr ""
"\n"
"Du måste först konfigurera nätverket. Gör detta nu.\n"

#: choose_medium.c:1376 choose_medium.c:1386
msgid "Network Not Yet Configured"
msgstr "Nätverket har inte konfigurerats"

#: choose_medium.c:1414
msgid "/dev/fd0 : First floppy drive"
msgstr "/dev/fd0 : första diskettenheten"

#: choose_medium.c:1415
msgid "/dev/fd1 : Second floppy drive"
msgstr "/dev/fd1 : andra diskettenheten"

#: choose_medium.c:1419
msgid "Please select the disk you want to eject."
msgstr "Välj den disk du vill mata ut."

#: choose_medium.c:1420
msgid "Select disk to eject"
msgstr "Välj disk att mata ut"

#: extract_base.c:14
#, c-format
msgid "The %s is being extracted from %s..."
msgstr "%s packas upp från %s..."

#: extract_base.c:22
#, c-format
msgid "There was a problem extracting the %s from %s"
msgstr "Det uppstod problem med att packa upp %s från %s"

#: extract_base.c:23
msgid "File error!"
msgstr "Fel i fil!"

#: extract_base.c:47 floppy_merge.c:226
#, c-format
msgid ""
"The system is being installed from the %s floppy drive.\n"
"\n"
"Please insert base disk %d."
msgstr ""
"Systemet installeras nu från %s diskettenheten.\n"
"\n"
"Sätt in basdiskett nummer %d."

#: extract_base.c:51 extract_kernel.c:199
#, c-format
msgid "There was a problem reading the %s from %s"
msgstr "Det uppstod problem med att läsa %s från %s"

#: extract_base.c:52 extract_kernel.c:338 floppy_merge.c:57 floppy_merge.c:85
#: floppy_merge.c:164
msgid "Floppy Error!"
msgstr "Diskettfel!"

#: extract_base.c:80 extract_base.c:92 net-fetch.c:147
msgid "Base System"
msgstr "Bassystemet"

#: extract_base.c:86
msgid "Add-ons Set"
msgstr "Tillägsuppsättningen"

#: extract_kernel.c:51
#, c-format
msgid "NFS install detected. Copying %s to local before processing..."
msgstr "NFS-installation detekterades. Gör en först en lokal kopia av %s..."

#: extract_kernel.c:92
#, c-format
msgid "Installing the %s "
msgstr "Installerar %s "

#: extract_kernel.c:96
msgid "from floppy images on mounted medium ..."
msgstr "från diskettbildfiler på monterat medium...."

#: extract_kernel.c:134
msgid "Non-existent temporary directory"
msgstr "Temporär katalog finns inte"

#: extract_kernel.c:135 extract_kernel.c:150 extract_kernel.c:159
#, c-format
msgid "There was a problem installing the %s from %s"
msgstr "Det uppstod problem med att läsa %s från %s"

#: extract_kernel.c:139
#, c-format
msgid "Installing %s from %s..."
msgstr "Installerar %s från %s..."

#: extract_kernel.c:149
msgid "File Error"
msgstr "Fel i fil"

#: extract_kernel.c:158
msgid "Install Script Error"
msgstr "Fel i installationsskript"

#: extract_kernel.c:189
#, c-format
msgid ""
"The drivers are being installed from the %s floppy drive.\n"
"\n"
"Please insert driver disk %d."
msgstr ""
"Drivrutinerna installeras nu från %s diskettstationen.\n"
"\n"
"Sätt i diskett nummer %d."

#: extract_kernel.c:198 extract_kernel.c:296 net-fetch.c:118
msgid "Floppy Error"
msgstr "Diskettfel"

#: extract_kernel.c:248
msgid ""
"The following filesystems are mounted, and will have the kernel, the modules "
"and the base system installed to them:"
msgstr ""
"Följande filsystem är monterade, och kommer få kärnan, modulerna och "
"bassystemet installerat på sig:"

#: extract_kernel.c:256
msgid " on "
msgstr " på "

#: extract_kernel.c:265
msgid "Verify Filesystem Choice?"
msgstr "Bekräfta val av filsystem?"

#: extract_kernel.c:293 extract_kernel.c:309
#, c-format
msgid "extracting %s from floppy device %s failed with %d"
msgstr "extrahering av %s från diskettenhet %s misslyckades vid %d"

#: extract_kernel.c:297 net-fetch.c:119
#, c-format
msgid "The attempt to extract the %s failed."
msgstr "Försöket att packa upp %s misslyckades."

#: extract_kernel.c:305 extract_kernel.c:310 extract_kernel.c:353
#: extract_kernel.c:357 net-fetch.c:131
msgid "Drivers"
msgstr "Drivrutiner"

#: extract_kernel.c:335 extract_kernel.c:356
#, c-format
msgid "extracting %s from non-floppy device %s failed with %d"
msgstr "extrahering av %s från enhet %s (ej diskett) misslyckades vid %d"

#: extract_kernel.c:339
#, c-format
msgid "The attempt to extract the %s from disk failed."
msgstr "Försöket att packa upp %s från disk misslyckades."

#: floppy_merge.c:22
msgid ""
"Some important data was not read from the floppy disks. You should\n"
"resolve this problem and re-install using valid floppy disks. If you\n"
"are installing from a CD-ROM, there are floppy-disk \"image\" files on\n"
"the CD, which you can write to a blank floppy using DOS, Windows, OS/2,\n"
"Unix or Linux. They should be in a directory on the CD called \"dos\"\n"
"or \"disks\".\n"
"\n"
"Other things to try if you just can't get the floppies to install are\n"
"reformatting the floppies before writing them, and writing them using\n"
"a different system. Also, if you got the \"image\" files from a BBS or\n"
"Internet system and they are not working, download them again, and make\n"
"sure to use \"binary\" mode. If you are writing the floppies from Unix\n"
"or Linux, be sure to run the \"sync\" command before you remove each\n"
"floppy disk from the drive.\n"
msgstr ""
"En del viktig data lästes inte in från disketterna. Du bör lösa detta "
"problem och installera om med fungerande disketter. Om du installerar från "
"en CD-skiva finns det diskettbildfiler på skivan, vilka du kan skriva till "
"en tom diskett i DOS, Windows, OS/2, Unix eller Linux. De bör finnas i en "
"katalog på skivan kallad \"dos\" eller \"disks\".\n"
" \n"
"Andra saker att försöka om disketterna inte fungerar är att formattera om "
"dem innan du skriva till dem eller skriva till dem på ett annat system. Om "
"du hämtade \"bild\"-filerna från en BBS eller Internet, försök ladda ner dem "
"igen och försäkra dig om att de laddas hem binärt. Om du skriver disketterna "
"från Unix eller Linux, använd för säkerhets skull kommandot \"sync\" innan "
"du plockar ut disketterna ur diskettstationen.\n"

#: floppy_merge.c:39
msgid "Couldn't open tempfile for writing"
msgstr "Kunde inte skriva till temporärfilen"

#: floppy_merge.c:43
msgid "Reading Disk"
msgstr "Läser diskett"

#: floppy_merge.c:57
msgid "Floppy read error: the floppy unexpectedly ended."
msgstr "Diskettläsfel: Oväntat slut på disketten."

#: floppy_merge.c:59
msgid "Floppy read error"
msgstr "Diskettläsfel"

#: floppy_merge.c:73
msgid "Error writing to tempfile"
msgstr "Fel vid skrivning till temporärfilen"

#: floppy_merge.c:85
msgid ""
"The floppy disk checksum does not match the checksum made when it was "
"written."
msgstr "Diskettens kontrollsumma övererensstämmer inte med den beräknade."

#: floppy_merge.c:91
msgid "Couldn't open tempfile for reading"
msgstr "Kunde inte läsa temporärfilen"

#: floppy_merge.c:96
msgid "Error reading from tempfile"
msgstr "Fel vid läsning av temporärfilen"

#: floppy_merge.c:101
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fel vid skrivning till utdatafil"

#: floppy_merge.c:144
msgid "Insert disk"
msgstr "Sätt i diskett"

#: floppy_merge.c:159
msgid "ioctl fdflush failed (not fatal)"
msgstr "ioctl fdflush misslyckades (inte allvarligt)"

#: floppy_merge.c:164
msgid "Could not read floppy: Unexpected end-of-file."
msgstr "Kunde inte läsa diskett: Oväntat filslut."

#: floppy_merge.c:166
msgid "Could not read floppy"
msgstr "Kunde inte läsa diskett"

#: floppy_merge.c:171
msgid "That doesn't look like the right floppy."
msgstr "Tycks inte vara rätt diskett."

#: floppy_merge.c:177
#, c-format
msgid "This is disk %d of %d in the %s series of %s.\n"
msgstr "Detta är diskett %d av %d i serien %s från den %s.\n"

#: floppy_merge.c:182
#, c-format
msgid "Wrong disk. I was looking for disk %d."
msgstr "Fel diskett. Sätt i diskett %d."

#: floppy_merge.c:184 floppy_merge.c:195
msgid "Wrong disk!"
msgstr "Fel diskett!"

#: floppy_merge.c:193
#, c-format
msgid ""
"Wrong disk. this is from series %s,\n"
"You need disk %d of series %s."
msgstr ""
"Fel diskett. Denna är från %s serien, du behöver diskett %d från serien %s."

#: interactive_shell.c:11
msgid ""
"You are running \"ash\", a Bourne-shell clone. The root filesystem is a\n"
"RAM disk or floppy. The hard disk filesystems are mounted on \"/target\".\n"
"The editor available to you on this floppy is \"ae\". It's very small\n"
"and easy to figure out - sorry but \"vi\" and \"emacs\" wouldn't fit.\n"
"To get an idea of what Unix utilities are available to you, run \"ls /bin\n"
"/sbin /usr/bin /usr/sbin\". Use the \"exit\" command to return to the\n"
"installation menu.\n"
msgstr ""
"Du använder \"ash\", en Bourne-shell-klon. Rotfilsystemet är en RAM-disk "
"eller en diskett. Hårddiskens filsystem är monterade i \"/target\". "
"Texteditor tillgänglig på denna diskett är \"ae\". Den är väldigt liten och "
"enkel att klura ut - varken \"vi\" eller \"emacs\" fick plats. Kör \"ls /bin "
"/sbin /usr/bin /usr/sbin\" kör att ta reda på vilka kommandon som finns "
"tillgängliga. Använd \"exit\" för att komma tillbaka till "
"installationsmenyn.\n"

#: kbdconfig.c:16
msgid ""
"Please select a keyboard. If you don't find the exact right choice below, "
"please choose something close.\n"
"You'll be able to configure more keyboard choices by running 'kbdconfig' "
"once you have installed the base system."
msgstr ""
"Välj ett tangentbord. Om du inte hittar exakt rätt val nedan, välj något som "
"är nära.\n"
"Du kommer kunna konfigurera fler tangentbordsval genom att köra "
"\"kbdconfig\" när bassystemet är installerat."

#: kbdconfig.c:17
msgid "Select a keyboard"
msgstr "Välj ett tangentbord"

#: kbdconfig.c:168
msgid "VME console does not support keymaps."
msgstr "VME-konsollen stödjer ej tangentbordslayouter."

#: kbdconfig.c:168 netconfig.c:886
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: kbdconfig.c:206
msgid ""
"Couldn't find default keymap.\n"
"Press <ENTER> to select one manually."
msgstr ""
"Kunde inte hitta den förinställda tangentbordslayouten.\n"
"Tryck <ENTER> för att välja en manuellt."

#: kbdconfig.c:206
msgid "Wrong value for boot parameter"
msgstr "Felaktigt värde för startparameter"

#: kbdconfig.c:215
#, c-format
msgid "Can't write to temporary user settings file %s"
msgstr "Kan inte skriva temporär användarinställningsfil %s"

#: kbdconfig.c:228
msgid "Keyboard load error"
msgstr "Fel vid laddning av tangentbord"

#: kbdconfig.c:229
#, c-format
msgid "Error loading the keymap %s/%s.bmap from /etc/keymaps.tgz"
msgstr "Fel vid laddning tangentbordslayout %s/%s.bmap från /etc/keymaps.tgz"

#: main.c:54
#, c-format
msgid "Cannot open %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna %s: %s\n"

#: main.c:189
msgid "m68k machine type unknown!\n"
msgstr "m68k-maskintyp okänd!\n"

#: main.c:193
msgid "Unable to determine m68k machine type!\n"
msgstr "Kunde inte bestämma m68k-maskintyp!\n"

#: main.c:209
msgid "PowerPC machine type unknown!\n"
msgstr "PowerPC-maskintyp okänd!\n"

#: main.c:213
msgid "Unable to determine PowerPC machine type!\n"
msgstr "Kunde inte bestämma PowerPC-maskintyp!\n"

#: main.c:664
msgid "Your m68k architecture is not supported yet."
msgstr "Din m68k-hårdvara stöds inte än."

#: main.c:677
msgid "Your PowerPC architecture is not supported yet."
msgstr "Din PowerPC-hårdvara stöds inte än."

#: main.c:701 main_menu.c:226
msgid ""
"I had trouble checking the choice of root device. I don't know what to use "
"as the root fs."
msgstr ""
"Problem med att kontrollera valet av rotfilsystem. Vet inte vad som skall "
"användas som rotfilsystem"

#: main_menu.c:77
msgid ""
"The requested operation can't be performed until the root filesystem is "
"mounted. \n"
"Before you begin installation, you must first partition your disk, and then "
"initialize and mount your root filesystem, and initialize a swap partition. "
"Please use the main menu to complete any of those steps that you have not "
"done, and then use the main menu to return to this step."
msgstr ""
"Den efterfrågade uppgiften kan inte utföras förrän rotfilsystemet är "
"monterat. Innan du börjar installera måste du partitionera din disk, och "
"sedan initiera och montera rotfilsystemet och initiera en swap-partition. "
"Använd huvudmenyn för att fullfölja de steg du ännu inte utfört, använd "
"sedan huvudmenyn igen för att återvända till detta steg."

#: main_menu.c:78
msgid "No root filesystem mounted"
msgstr "Inget rotfilsystem monterat"

#: main_menu.c:140 main_menu.c:174 main_menu.c:280
msgid "Configure the Keyboard"
msgstr "Konfigurera tangentbordet"

#: main_menu.c:141 main_menu.c:175 main_menu.c:292 main_menu.c:308
#: main_menu.c:327 main_menu.c:342
msgid "Partition a Hard Disk"
msgstr "Partitionera en hårddisk"

#: main_menu.c:142 main_menu.c:176 main_menu.c:339
msgid "Initialize and Activate a Swap Partition"
msgstr "Initiiera och aktivera en swap-partition"

#: main_menu.c:143 main_menu.c:177 main_menu.c:340
msgid "Activate a Previously-Initialized Swap Partition"
msgstr "Aktivera en tidigare initierad swap-partition"

#: main_menu.c:144 main_menu.c:178 main_menu.c:309 main_menu.c:341
#: partition_config.c:515
msgid "Do Without a Swap Partition"
msgstr "Fortsätt utan swap-partition"

#: main_menu.c:145 main_menu.c:179 main_menu.c:351 main_menu.c:376
msgid "Initialize a Linux Partition"
msgstr "Initiera en Linuxpartition"

#: main_menu.c:146 main_menu.c:180 main_menu.c:352 main_menu.c:361
#: main_menu.c:377 main_menu.c:381
msgid "Mount a Previously-Initialized Partition"
msgstr "Montera en tidigare initierad partition"

#: main_menu.c:147 main_menu.c:181
msgid "Unmount a Partition"
msgstr "Avmontera en partition"

#: main_menu.c:148 main_menu.c:372
msgid "Install Operating System Kernel and Modules"
msgstr "Installera operativsystemkärna och -moduler"

#: main_menu.c:149 main_menu.c:183 main_menu.c:389
msgid "Configure Device Driver Modules"
msgstr "Konfiguera drivrutinsmoduler"

#: main_menu.c:151 main_menu.c:394
msgid "Configure PCMCIA Support"
msgstr "Konfigurera PCMCIA-stöd"

#: main_menu.c:153 main_menu.c:184
msgid "Configure the Hostname"
msgstr "Konfigurera datornamnet"

#: main_menu.c:154 main_menu.c:185 main_menu.c:319 main_menu.c:421
msgid "Configure the Network"
msgstr "Konfigurera nätverket"

#: main_menu.c:155 main_menu.c:186 main_menu.c:423 main_menu.c:437
msgid "Install the Base System"
msgstr "Installera bassystemet"

#: main_menu.c:156 main_menu.c:187 main_menu.c:445
msgid "Configure the Base System"
msgstr "Konfigurera bassystemet"

#: main_menu.c:157 main_menu.c:462
msgid "Make Linux Bootable Directly From Hard Disk"
msgstr "Gör Linux startbart direkt från hårddisken"

#: main_menu.c:158 main_menu.c:463 main_menu.c:483
msgid "Make a Boot Floppy"
msgstr "Göra en startdiskett"

#: main_menu.c:160 main_menu.c:465 main_menu.c:485 main_menu.c:496
msgid "Start New System"
msgstr "Starta nytt system"

#: main_menu.c:162 main_menu.c:188 main_menu.c:467 main_menu.c:487
#: main_menu.c:497 main_menu.c:504
msgid "Reboot the System"
msgstr "Starta om systemet"

#: main_menu.c:163 main_menu.c:189
msgid "View the Partition Table"
msgstr "Granska partitionstabellen"

#: main_menu.c:164 main_menu.c:190
msgid "Execute a Shell"
msgstr "Exekvera ett skal"

#: main_menu.c:166
msgid "Eject Floppy Disks"
msgstr "Mata ut disketter"

#: main_menu.c:168 main_menu.c:191
msgid "Restart Installation System"
msgstr "Starta om installationssystemet"

#: main_menu.c:182
msgid "Install Operating System Modules"
msgstr "Installera operativsystemsmoduler"

#: main_menu.c:198
msgid ""
"The installation program is determining the current state of your system and "
"the next installation step that should be performed."
msgstr ""
"Installationsprogrammet bestämmer nuvarande status och vilket steg som bör "
"utföras."

#: main_menu.c:224
#, c-format
msgid ""
"I had trouble checking the choice of root device. I'll assume that the root "
"fs is still %s."
msgstr ""
"Problem med att kolla valet av rotfilsystem. Antar att rotfilsystemet "
"fortfarande är %s."

#: main_menu.c:234
#, c-format
msgid "The root device has changed unexpectedly, from %s to %s."
msgstr "Rotenheten har förändrats oväntat, från %s till %s."

#: main_menu.c:235
msgid "Root File System has Changed"
msgstr "Rotfilsystemet har förändrats"

#: main_menu.c:279
msgid ""
"Your keyboard has not yet been configured. Please select \"Next\" from the "
"menu to configure the keyboard."
msgstr ""
"Ditt tangentbord har ännu inte konfigurerats. Välj \"Nästa\" från menyn för "
"att konfigurera tangentbordet."

#: main_menu.c:296 main_menu.c:407
msgid "Configure the hostname"
msgstr "Konfigurera datornamnet"

#: main_menu.c:307
msgid ""
"There are no \"Linux swap\" partitions present on the system. A swap "
"partition is necessary to provide virtual memory for Linux. Please select "
"\"Next\" from the menu to partition your hard disk. Use the partitioning "
"program to add \"Linux native\" and \"Linux swap\" partitions to your disks."
msgstr ""
"Det finns ingen swap-partition på detta system. En swap-partition behövs för "
"virtuellt minne om det vanliga minnet skulle ta slut. Välj \"Nästa\" från "
"menyn för att partitionera din hårddisk. Använd partitioneringsprogrammet "
"för att skapa en \"Linux swap\"-partition."

#: main_menu.c:318
msgid ""
"No hard disk drives could be found. You're installing the system on a "
"diskless workstation, therefore you need to configure the network before "
"mounting your Linux root filesystem from a NFS server. Please select "
"\"Next\" to configure the network."
msgstr ""
"Ingen hårddiskenhet hittades. Du installerar systemet på en disklös "
"arbetsstation, varför du måste konfigurera nätverket innan du monterar ditt "
"Linuxrotfilsystem från en NFS-server. Välj \"Nästa\" för att konfigurera "
"nätverket."

#: main_menu.c:326
msgid ""
"There are no \"Linux native\" partitions present on the system. You must "
"create at least one \"Linux native\" partition to hold the root filesystem, "
"and you may create additional ones. Please select \"Next\" from the menu to "
"partition your hard disk. Use the partitioning program to add \"Linux "
"native\" partitions to your disks."
msgstr ""
"Det finns ingen \"Linux native\"-partion tillgänglig. Du måste ha minst en "
"sådan för rotfilsystemet. Välj \"Nästa\" från menyn för att partitionera din "
"hårddisk. Använd programmet för att skapa minst en \"Linux "
"native\"-partition."

#: main_menu.c:338
msgid ""
"There are \"Linux native\" and \"Linux swap\" partitions present on your "
"system. The next step would be to initialize and activate a swap partition "
"to provide virtual memory to your system. If you have not finished "
"partitioning your disks or wish to change the partitions, please select "
"\"Previous\" from the menu to partition them. If you are satisfied with your "
"partitions, please select \"Next\" from the menu to initialize and activate "
"your swap partition, or \"Alternate\" to activate a previously-initialized "
"swap partition. If you absolutely insist on doing without a swap partition, "
"select \"Alternate1\"."
msgstr ""
"\"Linux native\"- och \"Linux swap\"-partitioner finns tillgängliga i ditt "
"system. Nästa steg är att initiera och aktivera swap-partitionen för att "
"upprätta virtuellt minne. Om du inte är klar med partitioneringen, välj "
"\"Föregående\" från menyn för att partitionera dem. Om du är nöjd med dina "
"partitioner, välj \"Nästa\" från menyn för att initiera och aktivera "
"swap-partitionen. Välj \"Alternativt\" för att aktivera en tidigare "
"initierad swap-partition. Om du insisterar på att köra utan swap-partition, "
"välj \"Alternativt1\"."

#: main_menu.c:350
msgid ""
"There are \"Linux native\" partitions present on your system but none are "
"mounted. You must mount a root filesystem, and you may mount other "
"filesystems, before installing the system. If you have just created the "
"partitions, you must initialize them before you can mount them. Please "
"select \"Next\" to initialize and mount a Linux partition, or \"Alternate\" "
"to mount a previously-initialized partition."
msgstr ""
"Det finns \"Linux native\"-partitioner tillgängliga men inga är monterade. "
"Du måste montera ett rotfilsystem, och kan montera andra filsystem också, "
"innan systemet installeras. Om du nyss skapat partitionerna måste de "
"initieras innan de kan monteras. Välj \"Nästa\" för att initiera och montera "
"en Linuxpartition, eller \"Alternativt\" för att montera en tidigare "
"initierad partition."

#: main_menu.c:360
msgid ""
"You must mount a root filesystem, and you may mount other filesystems, "
"before installing the system. To do a diskless install you must mount your "
"Linux root filesystem from a NFS server. Please select \"Next\" to mount a "
"NFS partition."
msgstr ""
"Ni måste montera rotfilsystemet, och du kan också montera andra filsystem, "
"innan systemet installeras. För att göra en diskettlös installation måste du "
"montera ert Linuxrotfilsystem från en NFS-server. Välj \"Nästa\" för att "
"montera en NFS-partition."

#: main_menu.c:371
msgid ""
"You've mounted your root filesystem. You may initialize and mount additional "
"filesystems, or you may go on to install the operating system kernel and the "
"modules."
msgstr ""
"Du har monterat rotfilsystemet. Du kan initiera och montera andra filsystem, "
"eller fortsätta med att installera operativsystemets kärna och moduler."

#: main_menu.c:392
msgid ""
"You've installed the operating system kernel and the modules. Please select "
"\"Next\" to configure the device driver modules, or \"Alternate\" if you "
"have to configure any PCMCIA devices."
msgstr ""
"Du har installerat kärnan och modulerna. Välj \"Nästa\" för att konfigurera "
"drivrutinsmodulerna eller \"Alternativt\" om du vill konfigurera "
"PCMCIA-enheter."

#: main_menu.c:398
msgid ""
"You've installed the operating system kernel and the modules. Please select "
"\"Next\" to configure the device driver modules."
msgstr ""
"Du har installerat operativsystemets kärna och moduler. Välj \"Nästa\" för "
"att konfiguera drivrutinsmodulerna."

#: main_menu.c:408
msgid ""
"The hostname is the name of the system. You need it even if you aren't "
"setting up this system on a network."
msgstr ""
"Värdnamnet är namnet på systemet. Du måste ha ett även om du inte kommer att "
"använda systemet i ett nätverk."

#: main_menu.c:416
msgid ""
"Your network is active, but it has not been configured for the system to "
"remember. If your system is configuring itself via hardware (i.e. your "
"system can setup it's network before Linux boots through DHCP or BOOTP), you "
"should still setup the configuration so that the network can be brought up "
"and down after booting. If you configured the network yourself, then you "
"also need to perform this step. Please select \"Next\" to configure the "
"network"
msgstr ""
"Ditt nätverk är aktivt, menhar inte konfigurerats så att systemet kommer "
"ihåg det. Om systemet konfigurerar sig självt via maskinvara (dvs. ditt "
"system kan ställa in sitt nätverk innan Linux startar via DHCP eller BOOTP) "
"bör du fortfarande ställa in konfigurationen så att nätverket kan tas upp "
"och ned efter uppstart. Om du konfigurerar nätverket själv kan du även "
"behöva genomföra detta steg. Välj \"Nästa\" för att konfigurera nätverket"

#: main_menu.c:418
msgid ""
"Your network is configured, but not activated. This may be caused by a "
"broken previous installation attempt, or because you are installing over "
"another installation. It is ok to skip this step if you do not need to use "
"the network for the rest of the installation, since your network will become "
"active after reboot (assuming it is setup properly). Please select \"Next\" "
"to reconfigure the network"
msgstr ""
"Dit nätverk är konfigurerat, men inte aktiverat. Detta kan bero på att ett "
"tidigare misslyckat installationsförsök, eller för att du installerar över "
"en annan installation. Det är okej att hoppa över det här steget om du inte "
"behöver använda nätverket under resten av installationen, eftersom nätverket "
"kommer att aktiveras vid omstart (förutsatt att det är korrekt inställt). "
"Välj \"Nästa\" för att konfiguera om nätverket"

#: main_menu.c:420
msgid ""
"You've configured the device drivers but not the network. Please select "
"\"Next\" to configure the network."
msgstr ""
"Du har konfigurerat drivrutinerna men inte nätverket. Välj \"Nästa\" för att "
"konfigurera nätverket."

#: main_menu.c:433
msgid ""
"The previous attempt to install the base system failed. Please select "
"\"Next\" to retry installation of the base system."
msgstr ""
"Det tidigare försöket att installera bassystemet misslyckades. Välj "
"\"Nästa\" för att försöka installera bassystemet på nytt."

#: main_menu.c:435
msgid ""
"You've configured the device driver modules. Please select \"Next\" to "
"install the base system."
msgstr ""
"Du har konfigurerat drivrutinmodulerna. Välj \"Nästa\" för att installera "
"bassystemet."

#: main_menu.c:444
msgid ""
"You've installed the base system and the operating system kernel. Please "
"select \"Next\" to configure the base system."
msgstr ""
"Du har installerat bassystemet och kärnan. Välj \"Nästa\" för att "
"konfigurera bassystemet."

#: main_menu.c:461
msgid ""
"You will either boot Linux from a floppy disk, or you will have it boot from "
"the hard disk when your system is turned on. Please select \"Next\" to make "
"Linux bootable the hard disk, select \"Alternate\" to make a boot floppy, or "
"select \"Alternate1\" to reboot the system."
msgstr ""
"Du kommer antingen starta Linux från en diskett eller så kommer du starta "
"från hårddisken. Välj \"Nästa\" för att göra Linux startbart från "
"hårddisken, välj \"Alternativt\" för att skapa en startdiskett. Välj "
"\"Alternativt1\" för att starta om systemet."

#: main_menu.c:482
msgid ""
"You've built your system. You should build a boot floppy that will start the "
"system just in case it doesn't start directly from the hard disk. Please "
"select \"Next\" to build the boot floppy."
msgstr ""
"Du har nu byggt ditt system. Du bör tillverka en startdiskett som startar "
"ditt system om det inte startar direkt från hårddisken. Välj \"Nästa\" för "
"att skapa en startdiskett."

#: main_menu.c:495
msgid ""
"You've built your system and boot floppy. The moment of truth approaches! "
"Please select \"Next\" to enter your new system, and continue configurations "
"steps"
msgstr ""
"Du har byggt ditt system och en startdiskett. Sanningens ögonblick kommer "
"allt närmare! Välj \"Nästa\" för att starta om ditt system, och fortsätta "
"med konfigureringen"

#: main_menu.c:503
msgid ""
"You've built your system and boot floppy. The moment of truth approaches! "
"Please select \"Next\" to reboot the system."
msgstr ""
"Du har byggt ditt system och en startdiskett. Sanningens ögonblick kommer "
"allt närmare! Välj \"Nästa\" för att starta om ditt system."

#: main_menu.c:508
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: main_menu.c:513
msgid "Alternate"
msgstr "Alternativt"

#: main_menu.c:519
msgid "Alternate1"
msgstr "Alternativt1"

#: main_menu.c:525
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"

#: main_menu.c:531
msgid "Previous1"
msgstr "Föregående1"

#: main_menu.c:552
msgid "Debian GNU/Linux Installation Main Menu"
msgstr "Debian GNU/Linux installationshuvudmeny"

#: netconfig.c:203
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"

#: netconfig.c:204
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"

#: netconfig.c:205
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"

#: netconfig.c:206
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"

#: netconfig.c:207
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP över seriekabel"

#: netconfig.c:208
msgid "Parallel-line IP"
msgstr "IP över parallellkabel"

#: netconfig.c:234
#, c-format
msgid "%s isn't a valid IP address!"
msgstr "%s är inte en korrekt IP-adress!"

#: netconfig.c:262
#, c-format
msgid ""
"Every Debian system has a name - even if it is not on a network. This name "
"is called its \"hostname\". You should now specify a hostname for your new "
"system.\n"
"\n"
"If your system is going to be on a network, you should talk to the "
"administrator of the network before you choose a hostname. If not, you may "
"choose any name you like.\n"
"\n"
"The hostname must not contain dots or underscores, and you must not append "
"the domain name here.\n"
"\n"
"If you can't think of a hostname for your new system, you may press <ENTER> "
"to use the default hostname of \"%s\".\n"
"Please enter your Host name"
msgstr ""
"Varje Debiansystem har ett namn, även om det inte ingår i något nätverk. "
"Detta namn kallas \"värdnamnet\". Du bör nu ange ett värdnamn för ditt nya "
"system.\n"
"\n"
"Om ditt system kommer ingå i ett nätverk bör du konsultera "
"nätverksadministratören innan du väljer ett värdnamn. Om inte kan du välja "
"vilket namn du vill.\n"
"\n"
"Värdnamnet får inte innehålla punkter och du får inte lägga till domännamnet "
"här.\n"
"\n"
"Om du inte kan komma på ett värdnamn, tryck <ENTER> för att använda det "
"förinställda namnet \"%s\".\n"
"Skriv in ditt värdnamn"

#: netconfig.c:264
msgid "Choose the Host name"
msgstr "Välj värdnamn"

#: netconfig.c:278
msgid "The host name must be one word."
msgstr "Värdnamnet måste vara ett ord."

#: netconfig.c:281
msgid "The host name must not contain dots."
msgstr "Värdnamnet får inte innehålla punkter."

#: netconfig.c:284
msgid ""
"The host name contains leading numerical character(s).\n"
"Note that the RFC does not allow this."
msgstr ""
"Värdnamnet innehåller inledande numeriska tecken.\n"
"Detta är inte tillåtet enligt gällande RFC."

#: netconfig.c:318
msgid ""
"No network interfaces were found.  That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to the "
"'Configure Device Driver Modules' menu and load the required kernel modules "
"first.\n"
"\n"
"If your only network connection is PPP, don't worry -- you will be asked if "
"you want PPP later in the process."
msgstr ""
"Inga nätverksgränssnitt hittades. Detta betyder att installationssystemet "
"inte hittade någon nätverksenhet. Om du har ett nätverkskort så kan det bero "
"på att modulen för det ännu inte har valts. Gå tillbaka till menyn "
"\"Konfigurera drivrutinsmoduler\" och ladda de kärnmoduler som krävs innan "
"du fortsätter.\n"
"\n"
"Om din enda nätverksanslutning är PPP, oroa dig inte -- du kommer att frågas "
"om du vill använda PPP senare i processen."

#: netconfig.c:326
msgid ""
"Choose the type of your primary network interface that you will need for "
"installing Debian (via NFS or HTTP)"
msgstr ""
"Välj typen för det primära nätverksgränssnitt du kommer att använda för att "
"installera Debian (via NFS eller HTTP)"

#: netconfig.c:327
msgid "Choose Network Interface"
msgstr "Välj nätverksgränssnitt"

#: netconfig.c:342
#, c-format
msgid "The interface %s (%s) seems to be a PCMCIA card. Is this correct?"
msgstr "Gränssnittet %s (%s) verkar vara ett PCMCIA-kort. Är det korrekt?"

#: netconfig.c:343 pcmcia.c:360 pcmcia.c:412 pcmcia.c:465
msgid "Confirmation"
msgstr "Bekräftelse"

#: netconfig.c:366
#, c-format
msgid "What is the IP address of system %s?"
msgstr "Vilken IP-adress har systemet %s?"

#: netconfig.c:368
msgid "Choose the IP Address"
msgstr "Välj IP-adress"

#: netconfig.c:369
msgid ""
"You entered an invalid IP address. Ask your network administrator for the "
"proper value."
msgstr ""
"Du har angett en felaktig IP-adress. Fråga din nätverksadministratör om "
"korrekt värde."

#: netconfig.c:373
msgid "What is your netmask?"
msgstr "Vad är din nätmask?"

#: netconfig.c:374
msgid "Choose the Network Mask"
msgstr "Välj nätmask"

#: netconfig.c:375
msgid ""
"You entered an invalid netmask. Ask your network administrator for the "
"proper value."
msgstr ""
"Du har angett en felaktig nätmask. Fråga din nätverksadministratör om "
"korrekt värde."

#: netconfig.c:392
msgid ""
"A gateway system is one that connects your network to other networks such as "
"your company wide-area net or the Internet.\n"
"\n"
"If there is no gateway in your subnet just leave this field blank."
msgstr ""
"En nätsluss (gateway) är ett system som förbinder ditt nätverk med andra "
"nätverk, såsom ett företags WAN eller Internet.\n"
"\n"
"Om det inte finns någon nätsluss i ditt delnät kan du lämna fältet blankt."

#: netconfig.c:393
msgid "What is your IP gateway address?"
msgstr "Vilken IP-adress har din nätsluss?"

#: netconfig.c:394
msgid ""
"You entered an invalid gateway address. Ask your network administrator for "
"the proper value."
msgstr ""
"Du har angett en felaktig nätslussadress. Fråga din nätverksadministratör om "
"korrekt värde."

#: netconfig.c:416
msgid ""
"As with individual systems, every network has a name. This name is called "
"the domain name.\n"
"\n"
"Please enter your domain name or leave this field empty if you don't have a "
"domain."
msgstr ""
"Precis som individuella system har varje nätverk ett namn. Detta namn kallas "
"domännamnet.\n"
"\n"
"Ange ditt domännamn eller lämna fältet blankt om du inte har någon domän."

#: netconfig.c:417
msgid "Choose the Domain name"
msgstr "Välj domännamn"

#: netconfig.c:422
msgid "Domain names cannot contain spaces or underscores"
msgstr "Domännamn kan inte innehålla mellanslag eller understreck"

#: netconfig.c:456
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them.\n"
"\n"
"If you don't want to use any name servers just leave this field blank."
msgstr ""
"Skriv in IP-adresser (inte värdnamnen) till upp till tre namnservrar, "
"separerade av mellanslag. Använd inte komma. Namnservrarna kommer att frågas "
"i den ordning de anges.\n"
"\n"
"Om du inte vill använda någon namnserver kan du lämna fältet blankt."

#: netconfig.c:457
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Välj namnserveradresser"

#: netconfig.c:481
msgid ""
"Some PCMCIA Cards can detect the transceiver type although this might take "
"some time. Others cannot detect it at all. Possible values for this "
"parameter are \"auto\", \"10baseT\", \"10base2\", \"aui\", and \"100baseT\", "
"or a blank for cards that don't support transceiver selection.\n"
"Please specify what transceiver type you would like to use. If you aren't "
"sure, just use the default value of \"auto\"."
msgstr ""
"Vissa PCMCIA-kort kan upptäcka transceivertypen trots att det kan ta lite "
"tid. Andra kan inte upptäcka det alls. Möjliga värden för denna parameter är "
"\"auto\", \"10baseT\", \"10base2\", \"aui\" och \"100baseT\", eller blankt "
"för kort som inte stöder val av transceiver.\n"
"Välj vilken transceivertyp du vill använda. Om du inte är säker, använd det "
"förvalda värdet \"auto\"."

#: netconfig.c:482
msgid "PCMCIA Transceiver"
msgstr "PCMCIA-transceiver"

#: netconfig.c:814
msgid ""
"As soon as you configure the PCMCIA support, your network configuration will "
"be automatically activated."
msgstr ""
"Så fort du konfigurerat PCMCIA-stöd kommer din nätverkskonfiguration "
"aktiveras."

#: netconfig.c:815
msgid "PCMCIA Networking"
msgstr "PCMCIA-nätverk"

#: netconfig.c:860
#, c-format
msgid ""
"Configuration for %s (%s)\n"
"\n"
"Do you want to use DHCP or BOOTP to automatically configure this interface? "
"You'll need a DHCP or BOOTP server in the local net for this to work."
msgstr ""
"Konfiguration för %s (%s)\n"
"\n"
"Vill du använda DHCP eller BOOTP för att automatiskt konfigurera detta "
"gränssnitt? Du måste ha en DHCP- eller BOOTP-server i det lokala nätverket "
"för att detta skall fungera."

#: netconfig.c:862 netconfig.c:876
msgid "Automatic Network Configuration"
msgstr "Automatisk nätverkskonfiguration."

#: netconfig.c:865
msgid ""
"Trying to get network configuration using DHCP/BOOTP...\n"
"\n"
"This may take a few minutes, be patient."
msgstr ""
"Försöker hämta nätverkskonfiguration med DHCP/BOOTP...\n"
"\n"
"Detta kan ta några minuter, hav tålamod."

#: netconfig.c:875
#, c-format
msgid ""
"Automatic configuration using DHCP/BOOTP failed for %s (%s).\n"
"\n"
"Do you want to manually configure this interface?"
msgstr ""
"Automatisk konfigurering med DHCP/BOOT misslyckades för %s (%s).\n"
"\n"
"Vill du konfigurera gränssnittet manuellt?"

#: netconfig.c:885
msgid "The network has been successfully configured using DHCP/BOOTP."
msgstr "Nätverket har konfigurerats via DHCP/BOOTP."

#: partition_config.c:26 partition_config.c:693
msgid ""
"No hard disk drives could be found. Make sure they are cabled correctly and "
"are turned on before the system is started. You may have to change driver "
"settings when you start the system with a command at the \"boot:\" prompt, "
"or you may have to load a driver that is in a loadable module to solve this "
"problem."
msgstr ""
"Ingen hårddisk kunde hittas. Försäkra dig om att kablarna är korrekt "
"anslutna och rättvända innan systemet startas. Du behöver kanske ändra "
"enhetsinställningarna vid prompten\"boot:\" eller ladda en drivrutin i "
"modulform för att lösa detta problem."

#: partition_config.c:26 partition_config.c:693
msgid "No hard disk!"
msgstr "Ingen hårddisk!"

#: partition_config.c:44
msgid ""
"Select the drive to partition. SCSI drives are listed in disk ID number "
"order. Only drives that were connected and operating when the system was "
"started will show up in this display. CD-ROM drives may be mis-identified as "
"writable disk drives by this menu."
msgstr ""
"Välj enhet att partitionera. SCSI-enheter är listade efter nummerordning "
"enligt disk-ID. Endast enheter som var anslutna och fungerande när systemet "
"startades visas. CD-enheter kan felaktigt ha identifierats som skrivbara "
"hårddiskar."

#: partition_config.c:45
msgid "Select Disk Drive"
msgstr "Välj enhet"

#: partition_config.c:92
#, c-format
msgid ""
"You have mounted %s from disk %s . If you choose to go ahead and "
"re-partition %s , the filesystem(s) will be un-mounted, and you can re-mount "
"when you have finished partitioning the disk. If you change a previously "
"existing filesystem, you will have to re-initialize that filesystem before "
"you mount again, and any data you installed on it will be erased.\n"
msgstr ""
"Du har monterat %s från enhet %s . Om du väljer att fortsätta och "
"partitionera om %s , kommer filsystemen bli avmonterade och du får montera "
"dem igen när partitioneringen är klar. Om du ändrar på något filsystem måste "
"du initiera detta innan du monterar det och all data på partitionen kommer "
"försvinna.\n"

#: partition_config.c:96
#, c-format
msgid ""
"You have activated swap partition(s) on '%s'. If you choose to go ahead and "
"re-partition '%s', your swap partition(s) will be de-activated, and you will "
"have to re-initialize and/or re-activate the swap partition(s) after you "
"have re-partitioned '%s'.\n"
msgstr ""
"Du har aktiverat swap-partitionen på \"%s\". Om du väljer att fortsätta och "
"partitionera om \"%s\" kommer dina swap-partitioner bli inaktiverade. Därför "
"måste du initiera och aktivera swap-partitionerna igen efter att du har "
"partitionerat om \"%s\".\n"

#: partition_config.c:102 partition_config.c:103
msgid "Re-partition the disk?"
msgstr "Partitionera om hårddisken?"

#: partition_config.c:113
#, c-format
msgid ""
"Attempting to unmount %s failed. This could mean you have another process "
"running in a directory on %s, or you have another filesystem mounted on a "
"mount point on %s ."
msgstr ""
"Avmonteringen av %s misslyckades. Detta kan bero på att en process arbetar i "
"någon katalog på %s, eller att du har andra filsystem monterade under %s ."

#: partition_config.c:115
msgid "Unmount failed"
msgstr "Avmonteringen misslyckades"

#: partition_config.c:138
msgid ""
"Lilo, the LInux LOader, when installed in the Master Boot Record,\n"
"(MBR) and the alternative `mbr' program both have support for large\n"
"disks if you have a modern (newer than early 1994-98) BIOS that\n"
"supports LBA and the \"Enhanced Disk Drive Support Specification\".\n"
"Therefore, if you are certain that your BIOS supports the int 0x13\n"
"large disk access extensions, you may partition your drive however you\n"
"like.\n"
"\n"
"However, if you have an older BIOS, neither Lilo's MBR nor the\n"
"alternative `mbr' will be able to load any block of the kernel from a\n"
"disk cylinder numbered higher than 1023. This is often a problem with\n"
"disks larger than 528MB, coupled with an older (pre 1995-98, depending\n"
"on the manufacturer) BIOS that does not support the int 0x13 large\n"
"disk access extensions. If your BIOS supports LBA or CHS Translation\n"
"(aka \"Large\"), but does not have the large disk extensions, the MBR\n"
"will be able to address anything below the translated 1024th cylinder,\n"
"usually around 8GB.\n"
"\n"
"One way to solve the problem is to make a small (5-10Mb) partition at\n"
"the beginning of the disk, so that the entire partition is below the\n"
"1023rd cylinder. For example, make a 5-10Mb primary partition in the\n"
"low cylinder range, marked bootable, another for swap space, one for\n"
"\"/\", and whatever other partitions you like. Before you install the\n"
"operating system and modules, after you have mounted your \"/\"\n"
"partition, initialize and mount that small partition on \"/boot\".\n"
"This is where the OS kernel will be stored, and thus, Lilo will find\n"
"that all blocks of the kernel reside below the 1024 cylinder boundary.\n"
"\n"
"Please refer to the partitioning section in the Installation Manual\n"
"for slightly more detailed information and references to relevant\n"
"documentation concerning the BIOS large disk access extensions."
msgstr ""
"Om Lilo, LInux LOader installeras i huvudstartblocket (MBR) kommer det,\n"
"såväl som det alternativa \"mbr\"-programmet, ha stöd för stora diskar om\n"
"du har ett modernt BIOS (nyare än tidigt 1994-98) med stöd för LBA samt\n"
"\"Enhanced Disk Drive Support Specification\". Om du är säker på att ditt\n"
"BIOS stöder int 0x13-utökningarna för stora diskar kan partitionera disken\n"
"hur du vill.\n"
"\n"
"Om du däremot har ett äldre BIOS okmmer varken LILOs MBR eller det\n"
"alternativa \"mbr\" att kunna ladda något block av kärnan från en\n"
"diskcylinder högre än nummer 1023. Detta är ofta ett problem med enheter\n"
"större än 528 Mbyte, tillsammans med ett äldre BIOS (före 1995-98, beroende\n"
"tillverkare), som inte stöder int 0x13-utökningarna för stora diskar. Om\n"
"ditt BIOS stöder LBA eller CHS-översättningar (alias \"Large\"), men inte\n"
"har utökningarna för stora diskar, kan MBR komma åt allting nedanför den\n"
"\"översatta\" 1024:e cylindern, vanligtvis runt 8 Gbyte.\n"
"\n"
"Ett sätt att lösa problemet är att skapa en liten (5-10 Mbyte) partition\n"
"i början på disken, så att hela partitionen ligger under den 1023:e\n"
"cylindern. Exempelvis skapa en primär partition på 5-10 Mbyte bland de\n"
"lägre cylindrarna, markerad startbar, en annan för swaputrymme, en för\n"
"\"/\", och de andra partitioner du vill ha. Innan du installerar\n"
"operativsystemet och dess moduler, efter det att du monterat din \"/\"-\n"
"partition, initiera och montera den lilla partitionen som \"/boot\".\n"
"Det är där som operativsystemskärnan lagras, och därför kommer LILO att\n"
"ha alla block i kärnan under gränsen vid 1024 cylindrar.\n"
"\n"
"Se partitioneringskapitlet i installationsmanualen för mer detaljerad\n"
"information, och referenser till relevant dokumentation angånde BIOS-\n"
"utökningarna för stora enheter."

#: partition_config.c:169
msgid "LILO Limitations"
msgstr "Begränsningar i LILO"

#: partition_config.c:182
msgid ""
"You appear to be booting from MILO or APB. In order to\n"
"make Linux bootable from the hard drive, you will need to\n"
"install your bootloader (and, in the case of APB, also your\n"
"kernel) on a DOS FAT partition. If you do not have any FAT\n"
"partitions already, you should create a small one (5 megabytes\n"
"is more than enough) to hold these files.\n"
msgstr ""
"Du verkar starta från MILO eller APB. För att göra Linux startbart\n"
"från hårddisken måste du installera din starthanterare (och, i\n"
"fallet APB, även din kärna) på en DOS FAT-partition. Om du inte\n"
"redan har någon FAT-partition bör du skapa en liten (5 megabyte är\n"
"mer än tillräckligt) för dessa filer.\n"

#: partition_config.c:188
msgid "Note on MILO/APB installation"
msgstr "Information om installation av MILO/APB"

#: partition_config.c:205
msgid ""
"cfdisk has failed while trying to repartition your disk. It failed to divine "
"the geometry of the drive. Maybe you can switch to the second virtual "
"console with Alt-F2 and investigate the problem using fdisk."
msgstr ""
"cfdisk misslyckades med att partitionera om din disk. Den kunde inte räkna "
"ut enhetens geometri. Kanske kan du växla till en andra virtuella Konsolen "
"med Alt-F2 och undersöka problemet med fdisk."

#: partition_config.c:206
msgid "Cannot Divine Drive Geometry."
msgstr "Kan inte bestämma geometri."

#: partition_config.c:210 partition_config.c:222
msgid ""
"cfdisk has failed while trying to repartition your disk. That may mean your "
"disk's partition table is corrupt, or your disk is `factory clean'.\n"
"It often helps to wipe out your disk's current partition table and run "
"cfdisk again.\n"
"WARNING: You will lose any data currently on that disk.\n"
"Are you sure you want me to do this?"
msgstr ""
"cfdisk har misslyckats med att partitionera om din disk. Det kan betyda att "
"hårddiskens partitionstabell är trasig, eller att din hårddisk är "
"\"fabriksny\".\n"
"Man kan oftast radera hårddiskens nuvarande partitionstabell och sedan köra "
"cfdisk igen.\n"
"VARNING: Du kommer att förlora all data som nu finns på hårddisken.\n"
"Är du säker på att du vill göra detta?"

#: partition_config.c:211 partition_config.c:223
msgid "Invalid Partition Table"
msgstr "Felaktig partitionstabell"

#: partition_config.c:242
msgid ""
"You appear to be booting from the SRM console. In order to\n"
"make Linux bootable from the hard drive, you will need to\n"
"create an OSF/1 style disklabel rather than a DOS partition\n"
"table. Since the 'cfdisk' program is unable to create OSF/1\n"
"disklabels, I will start 'fdisk' instead. You must use the\n"
"'b' command to enter disklabel mode.\n"
"\n"
"As well, because the 'aboot' second-stage bootloader must\n"
"occupy the first sector of the disk, you will need to leave\n"
"about a megabyte of empty space before the first partition.\n"
"On most drives, it should suffice to start the 'a' partition\n"
"at cylinder 2, or the equivalent in sectors (use the 'u'\n"
"command to switch units, and the 'm' command for help.)"
msgstr ""
"Du verkar starta från SRM-konsolen. För att göra Linux startbart\n"
"från hårddisken måste du skapa en \"etikett\" i OSF/1-stil\n"
"snarare än en DOS-partitionstabell. Eftersom programmet \"cfdisk\"\n"
"inte kan skapa OSF/1-etiketter kommer \"fdisk\" startas istället.\n"
"Du måste använda kommandot \"b\" för att gå in i etikettläge.\n"
"\n"
"Eftersom \"aboot\", starthanterarens andra steg, dessutom måste\n"
"ligga i den första sektorn på disken, måste du lämna ungefär en\n"
"megabyte ledigt utrymme före den första partitionen. På de flesta\n"
"diskar bör det räcka med att låta \"a\"-partitionen börja på\n"
"cylinder 2, eller motsvarande i sektorer (använd \"u\"-kommandot\n"
"för att byta enheter, och \"m\"-kommandot för hjälp.)"

#: partition_config.c:254
msgid "Using fdisk on SRM"
msgstr "Använda fdisk på SRM"

#: partition_config.c:268
msgid ""
"You changed the partition scheme on a disk which is currently mounted. "
"Often, in order to work with the new partitions, you may need to reboot the "
"system. If you reboot, you will be able to carry on with installation from "
"where you left off.\n"
"\n"
"Reboot now?"
msgstr ""
"Du ändrade partitionsformat på en disk som är monterad. Oftast måste du "
"starta om systemet för att kunna arbeta med de nya partitionerna. Om du "
"startar kommer du att kunna fortsätta installationen där du avslutade.\n"
"\n"
"Starta om nu?"

#: partition_config.c:269
msgid "Reboot system?"
msgstr "Starta om systemet?"

#: partition_config.c:285
#, c-format
msgid "Don't know which filesystem type to use for partition %s of type '%s'."
msgstr ""
"Vet inte vilken typ av filsystem att använda till partition %s av typen "
"\"%s\"."

#: partition_config.c:287
msgid "Invalid filesystem"
msgstr "Felaktigt filsystem"

#: partition_config.c:291
#, c-format
msgid ""
"You must mount your root filesystem (\"/\") before you can mount any other "
"filesystems. Would you like to mount %s as the root filesystem?"
msgstr ""
"Du måste montera rotfilsystemet (\"/\") innan du kan montera några andra "
"filsystem. Vill du montera %s som rotfilsystem?"

#: partition_config.c:294
msgid "Mount as the Root Filesystem?"
msgstr "Montera som rotfilsystem?"

#: partition_config.c:307
msgid "A small (5-10Mb) partition at the start of the disk."
msgstr "En liten (5-10 Mbyte) partition i början på disken."

#: partition_config.c:312
msgid "A large partition where most software resides."
msgstr "En stor partition där det mesta av programvaran ligger."

#: partition_config.c:317
msgid "Variable data such as mail spools and databases."
msgstr "Variabel data, såsom brevlådor och databaser."

#: partition_config.c:322
msgid "User home directories."
msgstr "Användarnas hemkataloger"

#: partition_config.c:326
msgid "Other"
msgstr "Annan"

#: partition_config.c:327
msgid "Enter name of a different mount point."
msgstr "Ange namnet på en annan monteringspunkt."

#: partition_config.c:330
#, c-format
msgid "Select the mount point for %s"
msgstr "Välj monteringspunkt för %s"

#: partition_config.c:333 partition_config.c:337
msgid "Select Mount Point"
msgstr "Välj monteringspunkt"

#: partition_config.c:339
msgid ""
"You cannot set /etc as a mount point. This directory is required to boot."
msgstr ""
"Du kan inte ange /etc som monteringspunkt. Katalogen krävs för att starta."

#: partition_config.c:368
#, c-format
msgid "Failed to create directory, `%s'"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\""

#: partition_config.c:385
msgid "Mount failed"
msgstr "Monteringen misslyckades"

#: partition_config.c:412
#, c-format
msgid ""
"The system can scan the entire partition for un-readable disk blocks and "
"will mark any such bad blocks it finds so that they will not be used. This "
"requires that every block be read, and thus could take a long time, but may "
"save you trouble later. Modern disk controllers generally do not need this, "
"since they can identify and deal with bad blocks automatically, so the "
"default is not to perform this check.\n"
"\n"
"Should the bad-block scan be skipped on '%s'?"
msgstr ""
"Systemet kan genomsöka partitioner efter oläsliga datablock och markera dem "
"som felaktiga (\"bad blocks\") så att de inte används. Detta kräver att "
"varenda block läses och kan därför ta lång tid, men det kan förebygga "
"framtida problem. Modern diskstyrelektronik behöver normalt inte detta, "
"eftersom de kan upptäcka och hantera felaktiga datablock automatiskt, så "
"förvalet är att inte genomföra denna kontroll.\n"
"\n"
"Ska sökningen efter felaktiga datablack skippas för \"%s\"?"

#: partition_config.c:413
msgid "Skip the Scan for Bad Blocks?"
msgstr "Skippa sökningen efter felaktiga block?"

#: partition_config.c:421 select_not_mounted.c:176
msgid ""
"Please select the partition to initialize as a Linux \"ext2\" filesystem."
msgstr ""
"Välj vilken partition som skall initieras med ett Linux \"ext2\"-filsystem."

#: partition_config.c:429
msgid ""
"This 2.2 version of the Linux kernel has new \"ext2\" filesystem features "
"not present in earlier kernel versions. Using these features, however, means "
"that you will not be able to use this filesystem with earlier kernels, such "
"as Linux 2.0.\n"
"\n"
"Do you want to retain Linux kernel 2.0 compatibility?"
msgstr ""
"Denna 2.2-version av Linuxkärnan har nya funktioner i \"ext2\"-filsystemet "
"som inte finns i tidigare versioner. Om du använder dessa funktioner betyder "
"det dock att du inte kommer att kunna använda filsystemet med tidigare "
"kärnor, såsom Linux 2.0\n"
"\n"
"Vill du behålla kompatibilitet med Linuxkärna 2.0?"

#: partition_config.c:430
msgid "Pre-2.2 Linux Kernel Compatibility?"
msgstr "Kompatibilitet med Linux <2.2?"

#: partition_config.c:438
#, c-format
msgid ""
"You have chosen to initialize %s as a Linux \"ext2\" filesystem. This will "
"permanently erase any data on this partition. Are you sure you want to do "
"this?"
msgstr ""
"Du har valt att initiera %s med ett Linux-\"ext2\"-filsystem. Detta kommer "
"att radera all information på partitionen för all framtid. Är du säker på "
"att du vill göra detta?"

#: partition_config.c:459
msgid "Creating filesystem (with 2.0 kernel compatibility)...\n"
msgstr "Skapar ett filsystem (kompatibelt med kärna 2.0)....\n"

#: partition_config.c:461
msgid "Creating filesystem (for 2.2 kernels only)...\n"
msgstr "Skapar ett filsystem (enbart för kärna 2.2 och senare)....\n"

#: partition_config.c:466
msgid "The filesystem was not created."
msgstr "Filsystemet skapades inte."

#: partition_config.c:477
msgid "Please select the partition to initialize as a swap device."
msgstr "Välj vilken partition som skall initieras som en swap-enhet."

#: partition_config.c:478 partition_config.c:606
msgid "Select Swap Partition"
msgstr "Välj swap-partition"

#: partition_config.c:483
#, c-format
msgid ""
"You have chosen to initialize %s as a swap device. This will permanently "
"erase any data on this partition. Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Du har valt att initiera %s som en swap-enhet. All data på partitionen "
"kommer att raderas. Säker på att du vill göra detta?"

#: partition_config.c:495
msgid "Initializing swap partition...\n"
msgstr "Initierar swap-partition...\n"

#: partition_config.c:499
msgid "The swap partition could not be initialized."
msgstr "Swap-partitionen kunde inte initieras."

#: partition_config.c:503 partition_config.c:617
#, c-format
msgid "The swap partition %s could not be activated"
msgstr "Swap-partitionen %s kunde inte aktiveras"

#: partition_config.c:514
msgid ""
"A swap partition is a good idea for all systems, even ones with lots of "
"memory. It's strongly encouraged that you create one.\n"
"\n"
"If you have less than 8 megabytes of RAM in your system, you will need to "
"create a swap partition simply so that there is enough virtual memory to "
"finish the installation.\n"
"\n"
"If you answer \"Yes\" to the following question, the system will not require "
"you to create a swap partition. It's strongly advised that you answer "
"\"No\".\n"
"\n"
"Would you like to do without a swap partition?"
msgstr ""
"En swap-partition är bra för alla slags system, även för sådana med mycket "
"minne. Det rekommenderas starkt att du skapar en swap-partition.\n"
"\n"
"Om du har mindre än 8 megabyte primärminne i ditt system måste du skapa en "
"swap-partition för att kunna fullfölja installationen.\n"
"Om du svarar \"Ja\" på följande fråga kommer systemet inte kräva att du "
"upprätta någon swap-partition. Det rekommenderas starkt att du svarar "
"\"Nej\".\n"
"\n"
"Vill du fortsätta utan swap-partition?"

#: partition_config.c:537
msgid "Please select the partition to mount."
msgstr "Välj vilken partition du vill montera."

#: partition_config.c:547
#, c-format
msgid ""
"Attempting to unmount the partition mounted on the directory '%s' failed. "
"This could mean you have another process running in a directory under '%s', "
"or you have another filesystem mounted on a mount point under '%s'."
msgstr ""
"Försöket att avmontera partitionen i katalogen \"%s\" misslyckades. Detta "
"kan bero på att en process arbetar i någon katalog på \"%s\", eller att du "
"har andra filsystem monterade under \"%s\"."

#: partition_config.c:549
msgid "Unmount Failed"
msgstr "Avmonteringen misslyckades"

#: partition_config.c:569
msgid "No mounted partitions were detected."
msgstr "Inga monterade partitioner hittades."

#: partition_config.c:589
msgid "Select the partition to unmount"
msgstr "Välj partitionen som skall avmonteras"

#: partition_config.c:605
msgid "Please select the partition to activate as a swap device."
msgstr "Välj vilken partition som skall aktiveras som swapenhet."

#: partition_config.c:611
#, c-format
msgid ""
"You have chosen to activate %s as a swap device. This will permanently erase "
"any data on this partition. Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Du har valt att aktivera %s som swapenhet. Detta kommer att permanent radera "
"all information på partitionen. Säker på att du vill göra detta?"

#: partition_config.c:656
msgid ""
"The following partitions have been detected:\n"
"\n"
"Device     Mounted on         Type\n"
"------------- ------------------------- -------------------------"
msgstr ""
"Följande partitioner har detekterats:\n"
"\n"
"Enhet     Monterad som        Typ\n"
"------------- ------------------------- -------------------------"

#: partition_config.c:669
msgid "swap"
msgstr "swap"

#: partition_config.c:669
msgid " -- Not in use --"
msgstr " -- Ej använd --"

#: partition_config.c:673
msgid " -- Not available --"
msgstr " -- Ej tillgänglig --"

#: partition_config.c:676
msgid " -- Not mounted --"
msgstr " -- Ej monterad --"

#: partition_config.c:679
#, c-format
msgid "%-13s %-25s %-25s\n"
msgstr "%-13s %-25s %-25s\n"

#: partition_config.c:684
#, c-format
msgid "Disk %s has no partitions defined!"
msgstr "Hårddisken %s har inga partitioner definerade!"

#: partition_config.c:690
msgid "Partitions List"
msgstr "Partitionslista"

#: partition_config.c:730
#, c-format
msgid ""
"%s appears not to have a Sun disk label. This means you will not be able to "
"boot directly from this disk. You can create a Sun disk label with the "
"option 's' in fdisk.\n"
msgstr ""
"%s verkar inte innehålla någon Sun-\"etikett\". Detta betyder att du inte "
"kan starta direkt från disken. Du kan skapa en Sunetikett med kommandot "
"\"s\" i fdisk.\n"

#: partition_config.c:732 partition_config.c:748
msgid "Do you still want to partition this disk?"
msgstr "Vill du fortfarande partitionera disken?"

#: partition_config.c:734 partition_config.c:752
msgid "Are you sure you want to keep this partition table?"
msgstr "Är du säker på att du vill behålla denna partitionstabell?"

#: partition_config.c:736 partition_config.c:749 partition_config.c:753
msgid "Unknown disk label"
msgstr "Okänd etikett"

#: partition_config.c:743
#, c-format
msgid ""
"%s appears not to have an OSF/1 disk label. This means you will not be able "
"to boot directly from this disk. You can create an OSF/1 disk label with "
"the option 'b' in fdisk.\n"
msgstr ""
"%s verkar inte innehålla någon OSF/1-\"etikett\". Detta betyder att du inte "
"kan starta direkt från disken. Du kan skapa en OSF/1-etikett med kommandot "
"\"b\" i fdisk.\n"

#: pcmcia.c:283
msgid "You should configure the PCMCIA support before activating it."
msgstr "Du bör konfigurera PCMCIA-stöd innan du aktiverar det."

#: pcmcia.c:284 pcmcia.c:288 pcmcia.c:476 pcmcia.c:482 pcmcia.c:488
msgid "PCMCIA Error"
msgstr "PCMCIA-fel"

#: pcmcia.c:287
msgid ""
"An error encountered while trying to load and configure the PCMCIA modules."
msgstr "Fel uppstod när PCMCIA-moduler skulle laddas och konfigureras"

#: pcmcia.c:326
msgid "Link used to configure dialout devices"
msgstr "Använd till att konfigurera utringningsenheter"

#: pcmcia.c:327
msgid "Serial Device Link"
msgstr "Seriellenhetslänk"

#: pcmcia.c:330
msgid "Options passed onto setserial"
msgstr "Inställningar skickade till setserial"

#: pcmcia.c:331
msgid "Setserial Options"
msgstr "Setserial-inställningar"

#: pcmcia.c:334
msgid "Should we create an inittab entry for this port?"
msgstr "Vill du skapa en inittab-inställning för denna port?"

#: pcmcia.c:335 pcmcia.c:339
msgid "Inittab"
msgstr "Inittab"

#: pcmcia.c:338
msgid "Which command should be used for inittab?"
msgstr "Vilket kommando skall användas till inittab?"

#: pcmcia.c:350
#, c-format
msgid ""
"Serial Device:   %s\n"
"Options:      %s\n"
msgstr ""
"Seriell enhet:   %s\n"
"Inställningar:   %s\n"

#: pcmcia.c:355
#, c-format
msgid "Inittab command:  %s\n"
msgstr "Inittabkommando:  %s\n"

#: pcmcia.c:358
msgid ""
"\n"
"\n"
"Correct?\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Korrekt?\n"

#: pcmcia.c:369
msgid ""
"Would you like to have the entry for this CD-ROM automatically added to the "
"filesystem table?"
msgstr ""
"Vill du att den här CD-ROMen automatiskt skall läggas in i "
"filsystemstabellen?"

#: pcmcia.c:370
msgid "Filesystem Table"
msgstr "Filsystemstabell"

#: pcmcia.c:380
msgid "Shall I mount the CDROM on connection?"
msgstr "Skall CD-enheten monteras vid anslutning?"

#: pcmcia.c:381
msgid "Automatically Mount"
msgstr "Automatisk montering"

#: pcmcia.c:391
msgid ""
"CD-ROMs normally have an iso9660 filesystem.\n"
"Which filesystem type should I use to mount the CD-ROM?"
msgstr ""
"CD-ROMar har oftast iso9660 som filsystem.\n"
"Vilket filsystem skall användas för att montera skivorna?"

#: pcmcia.c:392
msgid "Filesystem Type"
msgstr "Filsystemstyp"

#: pcmcia.c:394
msgid "The CD-ROM should be mounted using which options?"
msgstr "Vilka inställningar skall CD-enheten monteras med?"

#: pcmcia.c:395
msgid "Mount options"
msgstr "Monteringsinställningar"

#: pcmcia.c:397
msgid ""
"The Debian filesystem structure uses /cdrom as the directory to mount any "
"CD-ROMs. Where would you like to have your CD-ROM mounted?"
msgstr ""
"Debians filsystemsstruktur använder \"/cdrom\" som katalog för att montera "
"CD-enheter. Var vill du ha din CD-enhet monterad?"

#: pcmcia.c:399
msgid "Mount point"
msgstr "Monteringspunkt"

#: pcmcia.c:406
#, c-format
msgid ""
"Update fstab:    %s\n"
"Mount:       %s\n"
"Mount options:   %s\n"
"Mount point:    %s\n"
"\n"
"\n"
"Correct?\n"
msgstr ""
"Uppdatera fstab:  %s\n"
"Montera:      %s\n"
"Monteringsval:   %s\n"
"Monteringspunkt:  %s\n"
"\n"
"\n"
"Korrekt?\n"

#: pcmcia.c:427
msgid "Intel i82365SL or compatible."
msgstr "Intel i82365SL eller kompatibel."

#: pcmcia.c:430
msgid "Databook TCIC-2 or compatible."
msgstr "Databook TCIC-2 eller kompatibel."

#: pcmcia.c:433
msgid ""
"There are two major types of PCMCIA controllers, the Intel "
"i82365SL-compatible type (option i82365) and the Databook TCIC-2 type "
"(option tcic).\n"
"\n"
"What PCMCIA controller chip do you have?"
msgstr ""
"Det finns två huvudtyper av PCMCIA-styrkort: Databook TCIC-2 (tcic) och "
"Intel i82365SL-kompatibla (i82365).\n"
"\n"
"Vilken sorts PCMCIA-styrkort har du?"

#: pcmcia.c:434
msgid "Controller Type"
msgstr "Typ av styrkort"

#: pcmcia.c:443
msgid ""
"In systems with particularly fast processors, timing parameters need to be "
"adjusted using \"cmd_time=<time>\" to determine the length of the PCMCIA bus "
"cycles. The Cirrus PD6729 PCI controller needs \"fast_pci\" if the PCI speed "
"is greater than 25 MHz. Also, unusual settings from manufacturers require "
"that you provide special options in some cases. If you have a Halikan NBD "
"486 system, it has a TCIC-2 controller at an unusual location: you'll need "
"add \"tcic_base=0x02c0\". Some systems using Cirrus controllers, including "
"the NEC Versa M, the BIOS put the i82365 controller in a special suspended "
"state at system startup time. On these systems, you will need to add the "
"option \"wakeup=1\".\n"
"\n"
"You probably don't need to add any option at all.\n"
"Would you like to specify any controller setting?"
msgstr ""
"I system med speciellt snabba processorer kan timingparametrar behöva "
"justeras med \"cmd_time=<tid>\" för att ange längden på PCMCIAs busscykler. "
"Cirrus PD6729 PCI-styrkort kräver \"fast_pci\" om PCI-hastigheten är högre "
"än 25 MHz. Dessutom kan ovanliga inställnignar från tillverkare kräva att du "
"anger speciella inställningar i vissa fall. Om du har ett Halikan NBD "
"486-system har det ett TCIC-2-styrkort på en ovanlig adress: du måste lägga "
"till \"tcic_base=0x02c0\". I vissa system med Cirrusstyrkort, bland andra "
"NEC Versa M, lägger BIOS i82365-styrkortet i ett speciellt avstängt läge vid "
"start. På dessa system måste du använda flaggan \"wakeup=1\".\n"
"\n"
"Du kommer troligen inte behöva ange någon flagga alls.\n"
"Vill du ange en speciell inställning för ditt styrkort?"

#: pcmcia.c:444
msgid "Controller Options"
msgstr "Styrkortsinställningar"

#: pcmcia.c:447
msgid ""
"To change the memory speed used for accessing a card's Card Information "
"Structure (CIS), some systems with fast bus clocks will need to increase "
"\"cis_speed=<speed>\".\n"
"\n"
"It is highly unlikely that you should need to use this.\n"
"Would you like to specify any core options?"
msgstr ""
"För att ändra minneshastigheten för att komma åt ett korts \"Card "
"Information Structure\" (CIS) måste vissa system med snabba bussklockor öka "
"\"cis_speed=<hastighet>\".\n"
"\n"
"Det är högst ovanligt att du behöver göra detta.\n"
"Vill du ange några \"core\"-flaggor?"

#: pcmcia.c:448
msgid "Core Options"
msgstr "\"Core\"-inställningar"

#: pcmcia.c:451
msgid ""
"\"cardmgr\" is the daemon in charge of managing PCMCIA devices. Sometimes "
"you want it to run with special settings, for example to enable debugging "
"functionality. You can specify the options here.\n"
"\n"
"As before you shouldn't worry about this at all.\n"
"Would you like to specify any cardmgr options?"
msgstr ""
"\"cardmgr\" är servern som hanterar PCMCIA-enheter. Ibland finns det skälatt "
"köra det med speciella inställnignar, exempelvis för att slå på "
"felrapporteringsfunktioner. Du kan ange flaggor här.\n"
"\n"
"Som tidagare för du inte oroa dig om detta alls.\n"
"Vill du ange några flaggor till cardmgr?"

#: pcmcia.c:452
msgid "Card Manager Options"
msgstr "Card Manager-inställningar"

#: pcmcia.c:459
#, c-format
msgid ""
"Controller:     %s\n"
"Controller options: %s\n"
"Core options:    %s\n"
"Cardmgr options:  %s\n"
"\n"
"\n"
"Correct?\n"
msgstr ""
"Styrkort:      %s\n"
"Styrkortsflaggor:  %s\n"
"Coreinställningar: %s\n"
"Cardmgr-flaggor:  %s\n"
"\n"
"\n"
"Korrekt?\n"

#: pcmcia.c:475 pcmcia.c:481 pcmcia.c:487
msgid "Error while writing configuration files."
msgstr "Fel uppstod när konfigurationen skrevs."

#: pcmcia.c:523
#, c-format
msgid ""
"#\n"
"# Should be either i82365 or tcic\n"
"#\n"
"PCIC=\"%s\"\n"
"\n"
"#\n"
"# Put socket driver timing parameters here.\n"
"#\n"
"PCIC_OPTS=\"%s\"\n"
"\n"
"#\n"
"# Put pcmcia_core options here.\n"
"#\n"
"CORE_OPTS=\"%s\"\n"
"\n"
"#\n"
"# Put cardmgr options here.\n"
"#\n"
"CARDMGR_OPTS=\"%s\"\n"
msgstr ""
"#\n"
"# Bör vara antingen i82365 eller tcic\n"
"#\n"
"PCIC=\"%s\"\n"
"\n"
"#\n"
"# Ange timingparametrar här.\n"
"#\n"
"PCIC_OPTS=\"%s\"\n"
"\n"
"#\n"
"# Ange flaggor till pcmcia_core här.\n"
"#\n"
"CORE_OPTS=\"%s\"\n"
"\n"
"#\n"
"# Ange cardmgr-flaggor här.\n"
"#\n"
"CARDMGR_OPTS=\"%s\"\n"

#: pcmcia.c:579
msgid ""
"#\n"
"# The address format is \"scheme,socket,instance\".\n"
"#\n"
msgstr ""
"#\n"
"# Adressformatet är \"scheme,socket,instance\".\n"
"#\n"

#: pcmcia.c:588
#, c-format
msgid ""
"\t#\n"
"\t#Symbolic link to dialout device\n"
"\t#\n"
"\tLINK=\"%s\"\n"
"\n"
"\t#\n"
"\t# Options for 'setserial'\n"
"\t#\n"
"\tSERIAL_OPTS=\"%s\"\n"
"\n"
"\t#\n"
"\t# Should we create an inittab entry for this port?\n"
"\t#\n"
msgstr ""
"\t#\n"
"\t#Symbolisk länk till utringningsenhet\n"
"\t#\n"
"\tLINK=\"%s\"\n"
"\n"
"\t#\n"
"\t# Flaggor till \"setserial\"\n"
"\t#\n"
"\tSERIAL_OPTS=\"%s\"\n"
"\n"
"\t#\n"
"\t# Ska vi lägga in en inittabpost för denna port?\n"
"\t#\n"

#: pcmcia.c:633
msgid ""
"#\n"
"# The address format is \"scheme,socket\".\n"
"#\n"
msgstr ""
"#\n"
"# Adressformatet är \"scheme,socket\".\n"
"#\n"

#: pcmcia.c:665
msgid ""
"The following is a list of all drivers that can be configured automatically "
"from within the Debian installation system. You don't need to select them "
"all, as most will already provide reasonable defaults. To accept all the "
"defaults, just press \"Ok\" without selecting anything.\n"
"To configure your networking, please use the \"Configure the Network\" "
"option from the main menu after this. If using PPP/SLIP, configure the "
"PCMCIA modem here but use the \"Configure the Network\" option from the main "
"menu to configure your networking parameters.\n"
"Please mark the drivers you would like to configure."
msgstr ""
"Alla drivrutiner i listan som följer kan alla konfigureras automatiskt inom "
"Debian installationssystem. Du behöver inte välja alla, de flesta kommer "
"innebära vettiga inställningar. För att acceptera det förvalet tryck \"OK\" "
"utan att välja något annat.\n"
"För att konfigurera ett nätverk, använd \"Nätverkskonfiguration\" från "
"huvudmenyn efter detta steg. Om du använder PPP/SLIP, konfigurera "
"PCMCIA-modemet här, men använd \"Nätverkskonfiguration\" från huvudmenyn för "
"att konfigurera dina nätverksinställningar. Markera de drivrutiner du vill "
"konfigurera."

#: pcmcia.c:666
msgid "Debian PCMCIA Configuration"
msgstr "Debian PCMCIA-konfiguration"

#: pcmcia.c:676
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: pcmcia.c:700
msgid "PCMCIA controller"
msgstr "PCMCIA-styrkort"

#: pcmcia.c:701
msgid "Serial devices"
msgstr "Seriella enheter"

#: pcmcia.c:702
msgid "CD-ROM devices"
msgstr "CD-enheter"

#: pcmcia.c:704
msgid "Network devices"
msgstr "Nätverksenheter"

#: reboot_system.c:19
msgid ""
"If you are ready to reboot the system, you should have the boot floppy (if "
"you created one) in the first floppy drive, or no floppy in the first floppy "
"drive if you want to boot directly from the hard disk, or the Debian Rescue "
"floppy if you want to reboot the installation system.\n"
"Please take care of that before you answer \"Yes\" to the following "
"question.\n"
"\n"
"Reboot the system?"
msgstr ""
"Om du är redo att starta om systemet bör du ha en startdiskett i den första "
"diskettenheten (om du skapade någon). Om du vill starta direkt från "
"hårddisken lämnar du den första diskettenheten tom. Om du vill starta om "
"installationssystemet sätter du in säkerhetsdisketten.\n"
"Kontrollera att du gjort rätt innan du svarar \"Ja\" på följande fråga.\n"
"\n"
"Starta om systemet?"

#: reboot_system.c:19 reboot_system.c:22
msgid "Reboot the system?"
msgstr "Starta om systemet?"

#: reboot_system.c:22
msgid ""
"Since you've booted from the first floppy drive without using the RAM disk, "
"please keep the Installation Root Disk in the drive until the system "
"reboots. Then remove it, and press the <RESET> button on your system.\n"
"\n"
"Reboot the system?"
msgstr ""
"Då du startade från den första diskettstationen utan att använda en ramdisk "
"ska installationsdisketten vara kvar i enheten tills systemet startas om. Ta "
"sedan ut den och tryck på RESET-knappen.\n"
"\n"
"Starta om systemet?"

#: reboot_system.c:55
msgid ""
"The system configuration will continue after the system starts in the newly "
"installed setup.\n"
"\n"
"Note, this bypasses a normal reboot, which means boot loader problems may "
"not be apparent until you actually do reboot the system.\n"
"\n"
"Start the new system?"
msgstr ""
"Systemkonfigurationen kommer att fortsätta efter att systemet startas med "
"den nya installationen.\n"
"\n"
"Notera att detta går förbi det normala startsystemet, vilket betyder att "
"problem med starthanterare inte kommer att upptäckas förrän du verkligen "
"startar om systemet.\n"
"\n"
"Starta det nya systemet?"

#: reboot_system.c:55
msgid "Start the new system?"
msgstr "Starta det nya systemet?"

#: reboot_system.c:87
msgid "Sending signal to `init' to initiate system start...\n"
msgstr "Sänder signal till \"init\" för att påbörja systemstart...\n"

#: reboot_system.c:94
msgid ""
"\n"
"Could not setup init-chroot for starting the new system. Try simply "
"rebooting instead (this is not a bug).\n"
msgstr ""
"\n"
"Kunde inte ställa in init-chroot för att starta det nya systemet. Försök att "
"helt enkelt bara starta om (detta är inte ett programfel).\n"

#: reboot_system.c:95
msgid "System start failed"
msgstr "Systemstart misslyckades"

#: release_notes.c:41
msgid "Release Notes"
msgstr "Versionsfakta"

#: select_not_mounted.c:103
#, c-format
msgid "No %s partitions that had not already been mounted were detected."
msgstr "Ingen %s-partition som inte redan är monterad hittades"

#: select_not_mounted.c:106
msgid "No partitions that had not already been mounted were detected."
msgstr "Ingen partition som inte redan är monterad hittades"

#: select_not_mounted.c:148
msgid "Network configuration required"
msgstr "Nätverkskonfiguration krävs"

#: select_not_mounted.c:155
msgid ""
"Please choose the NFS server and the mount path of the NFS filesystem.\n"
"Enter them in this way: server:/path"
msgstr ""
"Välj NFS-server och monteringssökväg till NFS-filsystemet.\n"
"Skriv så här: server:/sökväg"

#: select_not_mounted.c:155
msgid "Choose NFS filesystem"
msgstr "Välj NFS-filsystem"

#: select_not_mounted.c:177
msgid ""
"The root filesystem is installed in a logical partition. LILO can't boot "
"from there, so you must install LILO in one of the following extended "
"partitions. Please select the partition to use."
msgstr ""
"Rotfilsystemet är installerat på en logisk partition. LILO kan inte starta "
"därifrån, så du måste installera LILO på en av följande utökade partitioner. "
"Välj vilken partition att använda."

#: tzconfig.c:98 tzconfig.c:99
#, c-format
msgid "Error: Unable to open %s.\n"
msgstr "Fel: Kunde inte öppna %s.\n"

#: tzconfig.c:101
msgid "Error: Unable to open the directory.\n"
msgstr "Fel: Kunde inte öppna katalogen.\n"

#: tzconfig.c:102 tzconfig.c:225 tzconfig.c:239 tzconfig.c:266
msgid "Timezone Config Error"
msgstr "Fel vid konfigurering av tidszon"

#: tzconfig.c:104
msgid ""
"Please select the appropriate location in the world in which you live. We "
"suggest you use the left pane to specify your time zone by country or "
"continent."
msgstr ""
"Välj var i världen du bor. Förslagsvis använder du den vänstra listan för "
"att ange tidszonen per land eller kontinent."

#: tzconfig.c:105 tzconfig.c:302
msgid "Timezone Configuration"
msgstr "Konfigurering av tidszon."

#: tzconfig.c:225
msgid "The base system has not yet been installed."
msgstr "Bassystemet har ännu inte installerats."

#: tzconfig.c:238 tzconfig.c:265
#, c-format
msgid "Could not stat file %s."
msgstr "Kunde inte ta status på filen %s."

#: tzconfig.c:290
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\", also "
"known as Universal Coordinated Time, or UTC). The operating system knows "
"your time zone and convert system time into the local time. You can choose "
"whether the hardware clock should be set to either GMT (recommended for a "
"Linux-only system) or local time (which may be more convenient for a system "
"that also run other operating systems).\n"
"The hardware clock says the time is now\n"
msgstr ""
"Unix-system har normalt klockan inställd efter GMT (\"Greenwich Mean Time\", "
"även känd som \"Universal Coordinated time\" eller UTC). Operativsystemet "
"känner till vilken tidszon du bor i, och kan konvertera systemtiden till "
"lokal tid. Du kan välja om du vill att maskinvaruklockan skall gå enligt GMT "
"(rekommenderas för rena Linuxsystem) eller lokal tid (vilket kan vara "
"lämpligt för system som även kör andra operativsystem).\n"
"Maskinvaruklockan säger att tiden just nu är\n"

#: tzconfig.c:291
msgid "Will the hardware clock be set to GMT?"
msgstr "Är maskinvaruklockan ställd enligt GMT?"

#: util.c:363
#, c-format
msgid "Failed while saving dbootstrap settings in %s"
msgstr "Kunde inte spara dbootstrapinställningar i %s"

#: util.c:425
msgid " Press Ctrl-C to interrupt."
msgstr " Tryckt Ctrl-C för att avbryta."

#: util.c:805
msgid ""
"You have bootstrapped the Installation Root Disk without using the RAM disk. "
"If this is a low-memory installation, that's OK, but the installation is "
"going to run a whole lot slower this way. If you didn't intend to boot "
"without the RAM disk, it probably happened because you didn't have the root "
"floppy inserted when the system first asked for it at boot time. You might "
"want to reboot with the RAM disk if that's the case."
msgstr ""
"Du har startat Installationsdisketten utan att använda RAM-disken. Om detta "
"är en minnessnål installation är det okej, men installation kommer att gå "
"mycket saktare. Om det inte var meningen att starta utan RAM-disk, var "
"troligtvis rotdisketten inte insatt när systemet frågade efter den vid "
"uppstarten. Om så är fallet, starta om och använd RAM-disken."

#: util.c:805
msgid "No RAM Disk?"
msgstr "Ingen RAM-disk?"

#: util.c:847
msgid "Memory full!"
msgstr "Minnet är fullt!"

#: net-fetch.c:225
#, c-format
msgid "Unknown protocol '%s' used in the URL."
msgstr "Okänd metod \"%s\" i webbadress."

#: net-fetch.c:252
msgid ""
"Please provide the URL from which to download the installation files. If "
"you have a proxy server, fill that out as well; otherwise, leave it set to "
"'none'.\n"
msgstr ""
"Ange den webbadress du vill hämta installationsfilerna från. Om du har en "
"mellanserver fyller du även i dess information, annars lämnar du den "
"markerad som \"ingen\".\n"

#: net-fetch.c:255
msgid "Select Installation Server"
msgstr "Välj installationsserver"

#: net-fetch.c:269
msgid "Download URL"
msgstr "Webbadress"

#: net-fetch.c:272
msgid "Proxy"
msgstr "Mellanserver"

#: net-fetch.c:274
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: net-fetch.c:280
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: net-fetch.c:291
msgid ""
"Debian supports installing drivers and the base system over the Internet. "
"Currently, only HTTP retrieval is supported.\n"
"Please enter some information so that the files can be retrieved.\n"
"\n"
"Download URL: the URL of the directory containing the file to be downloaded. "
" The default location should work on Debian standard servers.\n"
"Proxy: a proxy server to use to fetch the URL, or \"none\" if you don't need "
"one.\n"
"Port: the port that the proxy server listens on."
msgstr ""
"Debian stöder installation av drivrutiner och bassystem över Internet. För "
"tillfället stöds endast hämtning över HTTP.\n"
"Ange den information som krävs för att filerna skall kunna hämtas.\n"
"\n"
"Webbadress: Adressen till katalogen som innehåller filerna som skall "
"hämtas.\n"
"Mellanserver: en mellanserver att använda för att hämta från webbadressen, "
"eller \"ingen\" om du inte behöver någon.\n"
"Port: porten som mellanservern lyssnar på."

#: net-fetch.c:292
msgid "Help For Network Installation"
msgstr "Hjälp för nätverksinstallation"

#: net-fetch.c:334
msgid "Stop"
msgstr "Avbryt"

#: net-fetch.c:375
#, c-format
msgid ""
"Fetching  %s\n"
"Server   %s://%s:%d/\n"
"Path    %s\n"
msgstr ""
"Hämtar    %s\n"
"Server    %s://%s:%d/\n"
"Sökväg    %s\n"

#: net-fetch.c:384
#, c-format
msgid "Proxy    %s://%s:%d/\n"
msgstr "Mellanserver %s://%s:%d/\n"

#: net-fetch.c:388
msgid "Proxy    none\n"
msgstr "Mellanserver ingen\n"

#: net-fetch.c:392
#, c-format
msgid "File size  %ld bytes\n"
msgstr "Filstorlek  %ld byte\n"

#: net-fetch.c:394
msgid "Installing From Network"
msgstr "Installerar från nätverk"

#: net-fetch.c:419
#, c-format
msgid ""
"Bytes read %ld bytes\n"
"Rate    %ld bytes/sec\n"
"ETA     %s\n"
msgstr ""
"Byte hämtade %ld byte\n"
"Hastighet  %ld byte/sekund\n"
"Färdig ca  %s\n"

#: net-fetch.c:538
msgid "Directory creation failed"
msgstr "Misslyckades att skapa katalog"

#: net-fetch.c:539
#, c-format
msgid "There was a problem creating the directory %s."
msgstr "Fel uppstod när katalogen %s skulle skapas."

#: net-fetch.c:546
msgid ""
"\n"
"Going to download the following files over a HTTP connection:\n"
msgstr ""
"\n"
"Följande filer kommer att hämtas över en HTTP-förbindelse:\n"

#: net-fetch.c:552
msgid "Fetching installation files over the network"
msgstr "Hämtar installationsfiler över nätverket"

#: net-fetch.c:584
#, c-format
msgid "Download failed for the file '%s'."
msgstr "Hämtningen av \"%s\" misslyckades."

#: net-fetch.c:602
#, c-format
msgid "Installation of the file '%s' failed."
msgstr "Installationen av filen \"%s\" misslyckades"

#: http-fetch.c:141
msgid "Are you sure you want to cancel this download?"
msgstr "Är du säker på att du vill avbryta hämtningen?"

#: http-fetch.c:141
msgid "Cancel download"
msgstr "Avbryt hämtning"

#: http-fetch.c:250
#, c-format
msgid ""
"Resolving %s via DNS ... If there is an error it will eventually time out "
"and return control."
msgstr ""
"Slår upp %s via DNS ... Om ett fel uppstår kommer förbindelsen förr eller "
"senare att stängas, och du återfår kontrollen."

#: http-fetch.c:282
#, c-format
msgid ""
"Connecting to %s ... If there is an error it will eventually time out and "
"return control."
msgstr ""
"Kopplar upp mot %s ... Om ett fel uppstår kommer förbindelsen förr eller "
"senare att stängas, och du återfår kontrollen."

#: http-fetch.c:308
#, c-format
msgid ""
"Requesting %s ... If there is an error it will eventually time out and "
"return control."
msgstr ""
"Begär %s ... Om ett fel uppstår kommer förbindelsen för eller senare att "
"stängas, och du återfår kontrollen."

#: http-fetch.c:338
msgid "Previous download detected. Attempt to resume?"
msgstr "Upptäckte tidigare hämtning. Vill du försöka fortsätta?"

#: http-fetch.c:339
msgid "Resume download?"
msgstr "Fortsätt hämtning?"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.