fileutils 4.0k

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-12-20 22:41:16

Här är de nya meddelandena. Jag placerar inom kort filen i sin helhet
under ftp://ftp.carmen.se/pub/gnu-sv/

#: lib/error.c:102
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: lib/human.c:321
msgid "block size"
msgstr "blockstorlek"

#: lib/quotearg.c:234
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:236
msgid "'"
msgstr "\""

#: lib/version-etc.c:38
msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc."

#: lib/version-etc.c:60
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skriven av %s.\n"

#: lib/version-etc.c:66
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/cp.c:698 src/install.c:263 src/ln.c:402 src/mv.c:405
#, c-format
msgid ""
"warning: --version-control (-V) is obsolete; support for it\n"
"will be removed in some future release. Use --backup=%s instead."
msgstr ""
"varning: --version-control (-V) är föråldrat; stöd för det kommer att\n"
"tas bort i någon framtida version. Använd --backup=%s istället."

#: src/ln.c:169
#, c-format
msgid "%s: warning: making a hard link to a symbolic link is not portable"
msgstr "%s: varning: att göra en hård länk till en symbolisk länk är inte portabelt"

#: lib/argmatch.c:159
#, c-format
msgid "invalid argument %s for `%s'"
msgstr "ogiltigt argument %s till \"%s\""

#: lib/argmatch.c:160
#, fuzzy, c-format
msgid "ambiguous argument %s for `%s'"
msgstr "tvetydigt argument %s till \"%s\""

#. --option
#: lib/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: lib/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/obstack.c:462
msgid "memory exhausted\n"
msgstr "minnet slut\n"

#: src/chown.c:303
msgid ""
"Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     like verbose but report only when a change is made\n"
"   --dereference   affect the referent of each symbolic link, rather\n"
"             than the symbolic link itself\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems that can change the\n"
"             ownership of a symlink)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
"   --reference=RFILE use RFILE's owner and group rather than\n"
"             the specified OWNER.GROUP values\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
"to login group if implied by a period. A colon may replace the period.\n"
msgstr ""
"Ändra ägaren och/eller gruppen på varje FIL till ÄGARE och/eller GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      som \"verbose\", men ändast när ändring görs\n"
"   --dereference    ändra det en symboliska länkar pekar på, snarare än\n"
"             själva länken\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system där det går att ändra ägare på\n"
"             symboliska länkar)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelanden\n"
"   --reference=RFIL  använd RFILs ägare och grupp istället för angivna\n"
"             ÄGARE.GRUPP\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      berätta vad som görs\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Gruppen är oförändrad om den\n"
"utelämnas, men ändras till inloggningsgruppen om den underförstås av\n"
"en punkt. Punkten kan ersättas med ett kolon.\n"

#: src/chgrp.c:341
msgid ""
"Change the group membership of each FILE to GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     like verbose but report only when a change is made\n"
"   --dereference   affect the referent of each symbolic link, rather\n"
"             than the symbolic link itself\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems that can change the\n"
"             ownership of a symlink)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
"   --reference=RFILE use RFILE's group rather than the specified\n"
"             GROUP value\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ändra grupptillhörighet på varje FIL till GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      som \"verbose\" fast bara för ändrade filer\n"
"   --dereference    ändra det symboliska länkar pekar på istället för\n"
"             själva länken\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system där det går att ändra ägare på\n"
"             symboliska länkar)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelanden\n"
"   --reference=RFIL  använd RFIL's grupp istället för ett argument GRUPP\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#. Use the value of errno from the failed rename.
#: src/copy.c:671
#, c-format
msgid "cannot move `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte flytta \"%s\" till \"%s\""

#: src/cp.c:130
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
" or: %s [OPTION]... --target-directory=DIRECTORY SOURCE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --target-directory=KATALOG KÄLLA...\n"

#: src/cp.c:170 src/install.c:666 src/ln.c:349 src/mv.c:352
msgid ""
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control method may be selected via the --backup option or through\n"
"the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
"\n"
" none, off    never make backups (even if --backup is given)\n"
" numbered, t   make numbered backups\n"
" existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" simple, never  always make simple backups\n"
msgstr ""
"Ändelsen på säkerhetskopior är \"~\" om inte annat anges av --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhanteringen kan styras med --backup-flaggan eller\n"
"med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:\n"
"\n"
" none, off    gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges)\n"
" numbered, t   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" existing, nil  numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla\n"
" simple, never  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/cp.c:459 src/mv.c:460
#, c-format
msgid "specified target, `%s' is not a directory"
msgstr "angiven destination \"%s\" är inte en katalog"

#: src/cp.c:551
msgid "when preserving paths, the destination must be a directory"
msgstr "när sökvägen skall bevaras måste destinationen vara en katalog"

#: src/install.c:643
msgid ""
"In the first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
"the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.\n"
"In the third format, create all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
"\n"
" -b, --backup[=CONTROL] make a backup of each existing destination file\n"
" -c         (ignored)\n"
" -d, --directory   treat all arguments as directory names; create all\n"
"            components of the specified directories\n"
" -D         create all leading components of DEST except the last,\n"
"            then copy SOURCE to DEST; useful in the 1st format\n"
" -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current group\n"
" -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of rwxr-xr-x\n"
" -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
" -p, --preserve-timestamps  apply access/modification times of SOURCE files\n"
"            to corresponding destination files\n"
" -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
" -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
"   --verbose    print the name of each directory as it is created\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
"KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det tredje\n"
"formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
"\n"
" -b, --backup[=STYR] skapa säkerhetskopia destinationer som finns\n"
" -c         (ignoreras)\n"
" -d, --directory   betrakta alla argument som kataloger; skapa dem\n"
"            inklusive eventuella föräldrakataloger\n"
" -D         skapa alla föräldrakataloger till DEST; kopiera sedan\n"
"            KÄLLA till DEST; användbart i format 1\n"
" -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
" -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rwxr-xr-x\n"
" -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
" -p, --preserve-timestamps sätt KÄLLors åtkomst- och modifikationstid även på\n"
"            destinationsfiler\n"
" -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
" -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --verbose    skriv namnet på varje katalog som skapas\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ln.c:329
msgid ""
"Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME. If there is\n"
"more than one TARGET, the last argument must be a directory; create links\n"
"in DIRECTORY to each TARGET. Create hard links by default, symbolic links\n"
"with --symbolic. When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
"\n"
" -b, --backup[=CONTROL]   make a backup of each existing destination file\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destination files\n"
" -n, --no-dereference    treat destination that is a symlink to a\n"
"                directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"   --target-directory=DIR  move all SOURCE arguments into directory DIR\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Skapa en länk till det angivna MÅLet med det valfira LÄNKNAMNet. Om det finns\n"
"mer än ett MÅL, skall det sista argumentet vara en katalog; skapa länkar i\n"
"KATALOG till varje MÅL. Skapa hårda länkar om inget annat anges, symboliska\n"
"länkar med --symbolic. När hårda länkar skapas måste varje MÅL existera.\n"
"\n"
" -b, --backup[=STYR]     gör säkerhetskopior av existerande destinationer\n"
" -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationsfiler\n"
" -n, --no-dereference    behandla destination som är symbolisk länk till\n"
"                en katalog som om det vore en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic       gör symboliska länkar istället för hårda\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --target-directory=KAT flytta alla KÄLLargument till katalog KAT \n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ln.c:498
#, c-format
msgid "specified target directory, `%s' is not a directory"
msgstr "angiven målkatalog \"%s\" är inte en katalog"

#: src/ls.c:2899
msgid ""
" -g             (ignored)\n"
" -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si          likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
"   --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:\n"
"                none (default), classify (-F), file-type (-p)\n"
" -i, --inode        print index number of each file\n"
" -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN\n"
" -k, --kilobytes      like --block-size=1024\n"
" -l             use a long listing format\n"
" -L, --dereference     list entries pointed to by symbolic links\n"
" -m             fill width with a comma separated list of entries\n"
" -n, --numeric-uid-gid   list numeric UIDs and GIDs instead of names\n"
" -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. control\n"
"                characters specially)\n"
" -o             use long listing format without group info\n"
" -p, --file-type      append indicator (one of /=@|) to entries\n"
" -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
"   --show-control-chars  show non graphic characters as-is (default\n"
"               unless program is `ls' and output is a terminal)\n"
" -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
"   --quoting-style=WORD  use quoting style WORD for entry names:\n"
"                literal, locale, shell, shell-always, c, escape\n"
" -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
" -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
" -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
msgstr ""
" -g             (ignorerad)\n"
" -G, --no-group       visa inte gruppinformation\n"
" -h, --human-readable    skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si          d:o, men använd multiplar av 1000 istället för 1024\n"
"   --indicator-style=ORD lägg till en indikator med stil ORD till postnamn:\n"
"                none (normalfall), classify (-F), file-type (-p)\n"
" -i, --inode        visa indexnumret för varje fil\n"
" -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar\n"
"                skal-MÖNSTER\n"
" -k, --kilobytes      som --block-size=1024\n"
" -l             använd långt listningsformat\n"
" -L, --dereference     visa poster som utpekas av symboliska länkar\n"
" -m             full bredd med kommaseparerade poster\n"
" -n, --numeric-uid-gid   lista numeriska UID och GID istället för namn\n"
" -N, --literal       skriv ut alla tecken (inklusive kontrolltecken)\n"
" -o             använd långt listningsformat utan gruppinformation\n"
" -p, --file-type      lägg till en indikator (en av /=@|) till poster\n"
" -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
"   --show-control-chars  visa ickegrafiska tecken som de är (normalfall utom\n"
"                om programmet är \"ls\" och utdata är en terminal)\n"
" -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
"   --quoting-style=ORD  använd citationsstil ORD för postnamn\n"
"                literal, shell, shell-always, c, escape\n"
" -r, --reverse       sortera baklänges\n"
" -R, --recursive      visa underkataloger rekursivt\n"
" -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"

#: src/mkdir.c:161
#, c-format
msgid "cannot set permissions of directory `%s'"
msgstr "kan inte sätta rättigheter på katalog \"%s\""

#: src/mv.c:338
msgid ""
"Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -b, --backup[=CONTROL]    make backup before removal\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"   --target-directory=DIR  move all SOURCE arguments into directory DIR\n"
" -u, --update         move only older or brand new non-directories\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n"
"\n"
" -b, --backup[=STYR]     gör säkerhetskopior innan något tas bort\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer utan att fråga\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --target-directory=KAT  flytta alla KÄLLargument till katalog KAT \\n\"\n"
" -u, --update         flytta bara äldre eller helt nya filer\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/rmdir.c:139
msgid ""
"Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.\n"
"\n"
"   --ignore-fail-on-non-empty\n"
"         ignore each failure that is solely because a directory\n"
"         is non-empty\n"
" -p, --parents  remove DIRECTORY, then try to remove each directory\n"
"         component of that path name. E.g., `rmdir -p a/b/c' is\n"
"         similar to `rmdir a/b/c a/b a'.\n"
"   --verbose  output a diagnostic for every directory processed\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.\n"
"\n"
"   --ignore-fail-on-non-empty\n"
"         ignorera alla fel som beror enbart på att katalogen inte är\n"
"          tom\n"
" -p, --parents  ta bort KATALOG, försök sedan ta bort varje komponent i\n"
"          sökvägen. T.ex. \"rmdir -p a/b/c\" motsvarar\n"
"          \"rmdir a/b/c a/b a\".\n"
"   --verbose  skriv ett meddelande för varje behandlad katalog\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/touch.c:196
msgid ""
"Update the access and modification times of each FILE to the current time.\n"
"\n"
" -a           change only the access time\n"
" -c, --no-create    do not create any files\n"
" -d, --date=STRING   parse STRING and use it instead of current time\n"
" -f           (ignored)\n"
" -m           change only the modification time\n"
" -r, --reference=FILE  use this file's times instead of current time\n"
" -t STAMP        use [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] instead of current time\n"
" --time=WORD      set time given by WORD: access atime use (same as -a)\n"
"              modify mtime (same as -m)\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"Note that the three time-date formats recognized for the -d and -t options\n"
"and for the obsolescent argument are all different.\n"
msgstr ""
"Uppdatera åtkomst- och modifikationstiderna på varje FIL till aktuell tid.\n"
"\n"
" -a           ändra bara åtkomsttiden\n"
" -c --no-create    skapa inga filer\n"
" -d, --date=STRÄNG   tolka STRÄNG och använd det istället för aktuell tid\n"
" -f           (ignorerad)\n"
" -m           ändra bara modifikationstiden\n"
" -r, --reference=FIL  använd FILs tider istället för aktuell tid\n"
" -t STÄMPEL       använd [[ÅÅ]ÅÅ]MMDDhhmm[.ss] istället för aktuell tid\n"
"   --time=ORD     sätt tid som anges av ORD: access atime use (samma som\n"
"              -a) modify mtime modify (samma som -m)\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Observera att alla tre tidsformaten för -d- och -t-flaggorna och för det\n"
"ålderdomliga argumentet är olika.\n"

#: src/cp.c:136
msgid ""
"Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -a, --archive        same as -dpR\n"
" -b, --backup[=CONTROL]    make a backup of each existing destination file\n"
" -d, --no-dereference     preserve links\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -l, --link          link files instead of copying\n"
" -p, --preserve        preserve file attributes if possible\n"
" -P, --parents        append source path to DIRECTORY\n"
" -r              copy recursively, non-directories as files\n"
"                 WARNING: use -R instead when you might copy\n"
"                 special files like FIFOs or /dev/zero\n"
"   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
" -R, --recursive       copy directories recursively\n"
" -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"   --target-directory=DIR  move all SOURCE arguments into directory DIR\n"
" -u, --update         copy only when the SOURCE file is newer\n"
"                 than the destination file or when the\n"
"                 destination file is missing\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the\n"
"corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior\n"
"selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST\n"
"file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero bytes.\n"
"Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"
"\n"
" -a, --archive        samma som -dpR\n"
" -b, --backup[=STYR]     gör säkerhetskopior av destinationer som finns\n"
" -d, --no-dereference     bevara länkar\n"
" -f, --force         ta bort existerande destination, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
" -p, --preserve        bevara filattribut om möjligt\n"
" -P, --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
" -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
"                 VARNING: använd -R istället när du kan komma\n"
"                 att kopiera specialfiler som rör och /dev/zero\n"
"   --sparse=NÄR       styr skapande av glesa filer\n"
" -R, --recursive       kopiera kataloger rekursivt\n"
" -s, --symbolic-link     gör symboliska länkar istället för att kopiera\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --target-directory=[KAT] flytta alla KÄLLargument till katalogen KAT\n"
" -u, --update         kopiera bara när KÄLLA är nyare än\n"
"                 DESTinationen, eller när DESTinationen\n"
"                 saknas helt\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -x, --one-file-system    stanna inom detta filsystem\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en enkel heuristik och motsvarande DEST\n"
"görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange\n"
"--sparse=always för att alltid göra DEST gles när KÄLLA innehåller\n"
"tillräckligt långa nollbytesekvenser.\n"
"\n"
"Ange --sparse=never för att hindra skapandet av glesa filer.\n"
"\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.