a2ps-4.12h

From: Peter Nilsson (pnidv96_at_student.vxu.se)
Date: 1999-12-20 10:26:12

Hej!

Så var det dags för diffen mellan a2ps 4.12c och 4.12h. Det var många
positioner som hade ändrats, så jag filtrerade den litet om ni undrar
varför den ser konstig ut. Kommentarer?

MVH/Peter Nilsson

--- sv.po.4.12c	Mon Dec 20 09:51:37 1999
+++ sv.po	Mon Dec 20 10:15:08 1999
@@ -1,12 +1,11 @@
-#, fuzzy
-"POT-Creation-Date: 1999-09-27 14:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 1999-12-10 00:29+01:00\n"
+"POT-Creation-Date: 1999-11-30 09:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 1999-12-20 10:15+01:00\n"
@@ -20,23 +19,23 @@
@@ -45,8 +44,8 @@
@@ -115,13 +114,16 @@
-msgid "end-of-line in regular expression"
-msgstr "radslut i reguljärt uttryck"
+#. TRANS: %s is ".." or <..> or /../ etc.
+#, c-format
+msgid "end of line inside a %s"
+msgstr "radslut i %s"
@@ -157,7 +159,7 @@
@@ -210,7 +212,7 @@
@@ -253,7 +255,7 @@
@@ -284,7 +286,7 @@
@@ -320,7 +322,7 @@
@@ -335,7 +337,7 @@
@@ -385,7 +387,7 @@
@@ -405,11 +407,11 @@
@@ -417,21 +419,24 @@
-" --list=TOPIC   detailed list on TOPIC (delegations, encodings, features,\n"
-"          variables, media, ppd, printers, prologues, style-sheets,\n"
+" --list=TOPIC   detailed list on TOPIC (delegations, encodings, "
+"features,\n"
+"          variables, media, ppd, printers, prologues, "
+"style-sheets,\n"
-" --glob      rapportera den fulla sökvägen till filer som matchar FILER\n"
+" --glob      rapportera den fulla sökvägen till filer som matchar "
+"FILER\n"
@@ -439,11 +444,11 @@
@@ -457,18 +462,20 @@
-" -D, --define=NYCKEL[:VÄRDE] ta bort variabeln NYCKEL, eller sätt den till\n"
+" -D, --define=NYCKEL[:VÄRDE] ta bort variabeln NYCKEL, eller sätt den "
+"till\n"
-"   --columns=NUM   number of columns per sheet (NUM > 0)\n"
-"   --rows=NUM     number of rows per sheet (NUM > 0)\n"
+"   --columns=NUM   number of columns per sheet\n"
+"   --rows=NUM     number of rows per sheet\n"
-" -1, -2, ..., -9    predefined font sizes and layouts for 1.. 9 virtuals\n"
+" -1, -2, ..., -9    predefined font sizes and layouts for 1.. 9 "
+"virtuals\n"
@@ -477,9 +484,9 @@
-"   --columns=ANTAL    antal kolumner per ark (ANTAL > 0)\n"
-"   --rows=ANTAL      antal rader per ark (ANTAL > 0)\n"
-"   --major=RIKTNING    primär riktning att fylla i (RIKTNING=rows\n"
+"   --columns=ANTAL    antal kolumner per ark\n"
+"   --rows=ANTAL      antal rader per ark\n"
+"   --major=RIKTNING    primär riktning att fylla i (RIKTNING=) rows\n"
@@ -488,19 +495,36 @@
+msgid ""
+"The options -1.. -9 affect several primitive parameters to set up "
+"predefined\n"
+"layouts with 80 columns. Therefore the order matters: `-R -f40 -2' is\n"
+"equivalent to `-2'. To modify the layout, use `-2Rf40', or compose "
+"primitive\n"
+"options (`--columns', `--font-size' etc.).\n"
+msgstr ""
+"Flaggorna -1... -9 påverkar flera primitiva parametrar för att ställa\n"
+"in fördefinierade layouter med 80 kolumner. Därför har ordningen\n"
+"betydelse: \"-R -f40 -2\" är ekvivalent med \"-2\". För att påverka\n"
+"layouten, använd \"-2Rf40\". Du kan även skapa en egen layout med hjälp\n"
+"av enbart primitiva flaggor (\"--columns\", \"--font-size\" etc.)\n"
+
-" -l, --chars-per-line=NUM  scale the font to print NUM columns per virtual\n"
+" -l, --chars-per-line=NUM  scale the font to print NUM columns per "
+"virtual\n"
-" -C               ett annat sätt att skriva --line-numbers=5\n"
+" -C               ett annat sätt att skriva "
+"--line-numbers=5\n"
@@ -511,11 +535,11 @@
@@ -538,11 +562,11 @@
@@ -566,16 +590,18 @@
-"processing of files that should not be printed as raw information, e.g., HTML\n"
+"processing of files that should not be printed as raw information, e.g., "
+"HTML\n"
-"inte skall skrivas ut som rå information, exempelvis HTML, PostScript och PDF.\n"
+"inte skall skrivas ut som rå information, exempelvis HTML, PostScript och "
+"PDF.\n"
@@ -585,11 +611,12 @@
-"               utskrifter; NIVÅ kan vara none, normal och heavy\n"
+"               utskrifter; NIVÅ kan vara none, normal och "
+"heavy\n"
@@ -606,7 +633,7 @@
@@ -621,31 +648,42 @@
-" -s, --sides=LÄGE      sätt duplex till LÄGE (\"1\" eller \"simplex\",\n"
+" -s, --sides=LÄGE      sätt duplex till LÄGE (\"1\" eller "
+"\"simplex\",\n"
-"print the content of the `src' directory and a table of content, and send the\n"
+"print the content of the `src' directory and a table of content, and send "
+"the\n"
-"  a2ps -P lw --toc src/*\n"
+"\n"
+"  $ a2ps -P lw --toc src/*\n"
+"\n"
-"  a2ps -P display sample.ps sample.html\n"
+"\n"
+"  $ a2ps -P display sample.ps sample.html\n"
+"\n"
-"  a2ps -=mail -4 mailbox\n"
+"\n"
+"  $ a2ps -=mail -4 mailbox\n"
+"\n"
-"  a2ps -=book paper.dvi.gz -d\n"
+"\n"
+"  $ a2ps -=book paper.dvi.gz -d\n"
-"För att skriva ut innehållet i katalogen \"src\" snyggt med innehållsförteckning\n"
+"För att skriva ut innehållet i katalogen \"src\" snyggt med "
+"innehållsförteckning\n"
-"För att bearbeta filerna \"sample.ps\" och \"sample.html\" och visa resultatet,\n"
+"För att bearbeta filerna \"sample.ps\" och \"sample.html\" och visa "
+"resultatet,\n"
@@ -653,21 +691,23 @@
-msgid "News, updates and documentation: visit http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/.\n"
+msgid ""
+"News, updates and documentation: visit "
+"http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/.\n"
@@ -675,7 +715,7 @@
@@ -684,29 +724,43 @@
+#, c-format
+msgid "unexpected character `%c'"
+msgstr "oväntat tecken \"%c\""
+
+msgid "too many includes"
+msgstr "för många inkluderade filer"
+
+#, c-format
+msgid "no key defined for `%s'"
+msgstr "ingen nyckel är definierad för \"%s\""
+
@@ -767,35 +821,35 @@
@@ -813,8 +867,7 @@
@@ -966,8 +1019,12 @@
-msgid "\n None.\n"
-msgstr "\n Inga.\n"
+msgid ""
+"\n"
+" None.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+" Inga.\n"
@@ -978,30 +1035,30 @@
@@ -1009,7 +1066,7 @@
@@ -1019,11 +1076,19 @@
+msgid "`"
+msgstr "\""
+
+msgid "'"
+msgstr "\""
+
@@ -1052,14 +1117,19 @@
+#, c-format
+msgid "invalid argument %s for `%s'"
+msgstr "ogiltigt argument \"%s\" för \"%s\""
+
-msgid "ambiguous argument `%s' for `%s'"
-msgstr "tvetydigt argument \"%s\" för \"%s\""
+msgid "ambiguous argument %s for `%s'"
+msgstr "tvetydigt argument %s för \"%s\""
@@ -1067,61 +1137,61 @@
--
'(#\P . (#\e . (#\t . (#\e . (#\r)))))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.