anaconda-online-help-gui (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-24 18:04:37

Christian Rose writes:
> Här är en ny översättning, anaconda-online-help-gui.

> "Project-Id-Version: help-screens\n"

Varför inte samma namn?

> #: index.docbook:29
> #, no-c-format
> msgid "Additional Language Support"
> msgstr "Ytterligare språkstöd"

Det blir kanske tydligare med "Stöd för ytterligare språk"?

> #: index.docbook:31
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Select a language to use as the default language. The default language will "
> "be the language used on the system once installation is complete. If you "
> "choose to install other languages, it is possible to change the default "
> "language after the installation."
> msgstr ""
> "Välj ett språk att använda som standardspråk. Standardspråket kommer att "
> "vara det språk som används på ditt &RHL;-system när installationen är "
> "färdig. Om du väljer att installera andra språk kommer det att vara möjligt "
> "att ändra standardspråket efter installationen."

Det där &RHL;, var kom det ifrån?

> #: index.docbook:71
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Try to find an exact match. If an exact match cannot be found, choose one "
> "which is compatible with yours. Otherwise, choose the appropriate "
> "<guilabel>Generic</guilabel> mouse type."
> msgstr ""
> "Försök att hitta exakt rätt modell. Om du inte kan hitta exakt rätt modell, "
> "välj någon modell som är kompatibel med din. Går inte heller det bör du "
> "välja lämplig <guilabel>Generic</guilabel>-mustyp."

"Generic" är inte översättbart?

> #: index.docbook:131 index.docbook:202
> #, no-c-format
> msgid ""
> "You can cancel this installation any time before the <guimenu>About to "
> "Install</guimenu> screen. When you click <guibutton>Next</guibutton> on "
> "<guimenu>About to Install</guimenu>, package installation will begin and "
> "data will be written to your hard drive. To cancel before this screen, you "
> "can safely reboot your system (using the <keycap>reset</keycap> button, or "
> "<keycombo> <keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </"
> "keycombo>)."
> msgstr ""
> "Du kan avbryta denna installation när som helst innan skärmen "
> "<guimenu>Förbereder installation</guimenu>. När du klickar på "
> "<guibutton>Nästa</guibutton> i <guimenu>Förbereder installation</guimenu> "
> "kommer installationen av paket att påbörjas och data kommer att skrivas till "
> "din hårddisk. För att avbryta innan denna skärm kan du utan problem starta "
> "om ditt system (använd <keycap>reset</keycap>-knappen eller <keycombo> "
> "<keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </keycombo>)."

"kan du utan problem" ger inte mig riktigt "safely"-känslan.  Det kan
tolkas som att man vet hur man gör.  Kanske "För att avbryta innan
denna skärm är det ofarligt att starta om ..."?

> #: index.docbook:159
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Use the <guibutton>Next</guibutton> and <guibutton>Back</guibutton> buttons "
> "to navigate through these screens. Click <guibutton>Next</guibutton> to save "
> "the information and proceed to the next screen; click <guibutton>Back</"
> "guibutton> to move to the previous screen."
> msgstr ""
> "Använd knapparna <guibutton>Nästa</guibutton> och <guibutton>Tillbaka</"
> "guibutton> för att navigera mellan de olika skärmarna. Klicka på "
> "<guibutton>Nästa</guibutton> för att spara informationen och fortsätta till "
> "nästa skärm; klicka på <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att gå till den "
> "föregående skärmen utan att spara någon information."

Det där "utan att spara någon information", var kom det ifrån?

> #: index.docbook:264 index.docbook:1607
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Only the custom system installation gives you complete flexibility. You have "
> "complete control over the packages that will be installed on your system. "
> "Unless you have prior Linux experience, you should not select the custom-"
> "class installation method."
> msgstr ""
> "Endast en anpassad systeminstallation ger dig fullständig flexibilitet. Du "
> "har fullständig kontroll över de paket som kommer att installeras på ditt "
> "system såväl som autentiseringsinställningar. Du bör inte välja anpassad "
> "installation om du inte har tidigare erfarenhet av Linux."

Åter ett oväntat tillägg: "såväl som autentiseringsinställningar".

> #: index.docbook:294
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Choosing the <emphasis>Custom</emphasis> installation gives you complete "
> "flexibility. You have complete control over the packages that will be "
> "installed on your system. You can also determine whether you will use GRUB "
> "to boot your system. Unless you have prior Linux experience, you should not "
> "select the <emphasis>Custom</emphasis> installation method."
> msgstr ""
> "Att välja <emphasis>Anpassad</emphasis> installation ger dig fullständig "
> "flexibilitet. Du har fullständig kontroll över de paket som kommer att "
> "installeras på ditt system. Du kan också bestämma om du vill använda GRUB "
> "för att starta ditt system. Du bör inte välja anpassad installation om du "
> "inte har tidigare erfarenhet av Linux."

I orginalet hade de betonat (emphasis) "anpassad" även i sista meningen.

> #: index.docbook:464
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If you used automatic partitioning, you can either accept the current "
> "partition settings (click <guibutton>Next</guibutton>), or modify the setup "
> "using the manual partitioning tool."
> msgstr ""
> "Om du använde automatisk partitionering kan du antingen acceptera de "
> "nuvarande partitionsinställningarna (klicka på <guibutton>Nästa</"
> "guibutton>), eller ändra konfigurationen med Disk Druid, det manuella "
> "partitioneringsverktyget."

Varför behövs "Disk Druid, " i översättningen?

> #: index.docbook:506 index.docbook:605
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<command>New:</command> Use this button to create a new partition. A dialog "
> "box will appear containing fields that must be filled in (such as mount "
> "point, file system type, drive that the partition should exist on, size, and "
> "so on)."
> msgstr ""
> "<command>Ny:</command> Använd denna knapp för att skapa en ny partition. En "
> "dialogruta kommer att visas som innehåller alla fält som måste fyllas i (som "
> "exempelvis monteringspunkter, filsystemstyp, enhet som partitionen ska "
> "finnas på osv)."

Du fick inte med storlek bland exemplen i översättningen.

> #: index.docbook:629
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<command>RAID:</command> Use the <guibutton>Make RAID</guibutton> button "
> "ONLY if you have experience using RAID. To learn more about RAID, refer to "
> "the <citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. To make a RAID device, you must first "
> "create software RAID partitions. Once you have created two or more software "
> "RAID partitions, select <guibutton>Make RAID</guibutton> to join the "
> "software RAID partitions into a RAID device."
> msgstr ""
> "<command>RAID:</command> Använd knappen <guibutton>RAID</guibutton> ENDAST "
> "om du har erfarenhet av RAID. För mer information om RAID hänvisas du till "
> "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. För att skapa en RAID-enhet måste du först "
> "skapa partitioner för programvaru-RAID. När du väl har skapat två eller "
> "flera partitioner för programvaru-RAID väljer du knappen <guibutton>Skapa "
> "RAID</guibutton> för att slå samman dessa partitioner till en RAID-enhet."

Knappen heter bara "RAID" första gången, men det mer direkta "Skapa
RAID" andra gången?

> #: index.docbook:654
> #, no-c-format
> msgid ""
> "First, choose a root file system size value, if you do not want to accept "
> "the default value. The root file system default is one-half of the available "
> "free space."
> msgstr ""
> "Välj först en storlek på rotfilsystemet, om du inte vill godta "
> "standardvärdet. Rotfilsystemet är hälften av det tillgängliga lediga "
> "utrymmet."

Du missar att det är standardvärdet som beskrivs i andra meningen, det
låter som det alltid är det.

> #: index.docbook:688
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If you want to configure where the boot loader will be installed or if you "
> "want to add options to the boot command, select <guilabel>Configure advanced "
> "boot loader options</guilabel>."
> msgstr ""
> "Om du vill konfigurera var startprogrammet ska installeras eller om du vill "
> "lägga till flaggor till startkommandot bör du välja <guilabel>Konfigurera "
> "avancerade startprogramsalternativ</guilabel>."
> 
> #: index.docbook:696
> #, no-c-format
> msgid "Advanced Boot Loader Configuration"
> msgstr "Avancerad konfiguration av startprogram"

Advanced Boot Loader Configuration är översatt olika i dessa två
meddelanden.

> #: index.docbook:776
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<guibutton>Set default PROM boot device</guibutton>: The installation "
> "program can make sure the PROM will boot by default into the &RHL; "
> "installation program by setting PROM option \"boot-device\" or \"boot-from\"."
> msgstr ""
> "<guibutton>Sätt standard PROM-startenhet</guibutton>: "
> "Installationsprogrammet kan säkerställa att PROM:et som standard kommer att "
> "starta Red Hat Linux installationsprogram genom att sätta PROM-alternativet "
> "\"boot-device\" eller \"boot-from\"."

Här har du skrivit ut Red Hat Linux.

> #: index.docbook:782
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If you wish to add default options to the SILO boot command, enter them into "
> "the kernel parameters field. Any options you enter will be passed to the "
> "Linux kernel every time it boots."
> msgstr ""
> "Om du vill lägga till standardargument till SILO-startkommandot anger du dem "
> "i fältet <guibutton>Parametrar till kärnan</guibutton>. Eventuella argument "
> "som du anger kommer att skickas till Linuxkärnan varje gång den startar."

Varför "<guibutton>"?

> #: index.docbook:862
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Active mode FTP (Passive mode FTP, used by default in most clients, should "
> "work fine.)"
> msgstr ""
> "FTP i aktivt läge (FTP i passivt läge, som används i de flesta klienter, bör "
> "fungera fint)."

... som används SOM STANDARD i de flesta ...

> #: index.docbook:884
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<guibutton>Medium Security</guibutton> - Choosing <guibutton>Medium "
> "Security</guibutton> will not allow your system to have access to certain "
> "resources. By default, access to the following resources are not allowed:"
> msgstr ""
> "<guibutton>Mellan</guibutton> - Att välja säkerhetsnivån <guibutton>Mellan</"
> "guibutton> kommer inte att låta ditt system komma åt vissa resurser. Som "
> "standard tillåts inte följande resurser:"

När nu "High Security" översattes med "Hög säkerhet", borde då inte
"Medium Security" översättas med "Medelsäkerhet" eller
"Mellansäkerhet" eller något sådant?

> #: index.docbook:888
> #, no-c-format
> msgid "The local X Window System display for remote X clients"
> msgstr "den lokala X Window-displayen för X-fjärrklienter"

Stor bokstav.

> #: index.docbook:940
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<guibutton>WWW (HTTP)</guibutton> - <application>HTTP</application> is the "
> "protocol used by <application>Apache</application> to serve Web pages. If "
> "you plan on making your Web server publicly available, enable this option."
> msgstr ""
> "<guibutton>WWW (HTTP)</guibutton> - <application>HTTP</application> är "
> "protokollet som används av <application>Apache</application> för att skicka "
> "webbsidor. Om du planerar att göra din webbserver allmänt tillgänglig bör du "
> "aktivera detta alternativ."

Undrar om inte "Om du tänker ..." är mer stilistiskt nära "If you plan
..." i sådana här sammanhang.

> #: index.docbook:940
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<guibutton>Mail (SMTP)</guibutton> - This allows incoming SMTP mail "
> "delivery. If you need to allow remote hosts to connect directly to your "
> "machine to deliver mail, enable this option. Do not enable this if you "
> "collect your mail from your ISP's server by POP3 or IMAP, or if you use a "
> "tool such as <application>fetchmail</application>. Note that an improperly "
> "configured SMTP server can allow remote machines to use your server to send "
> "spam."
> msgstr ""
> "<guibutton>E-post (SMTP)</guibutton> - Detta tillåter inkommande e-"
> "postleverans med SMTP. Om du måste tillåta att fjärrvärdar ansluter direkt "
> "till din maskin för att leverera e-post bör du aktivera detta alternativ. "
> "Aktivera inte detta om du hämtar e-post från din Internetleverantörs server "
> "med POP3 eller IMAP, eller om du använder ett verktyg som exempelvis "
> "<application>fetchmail</application>. Observera att en felaktigt "
> "konfigurerad SMTP-server kan tillåta fjärrmaskiner att använda din server "
> "för att skicka spam."

Kan inte "Mail" översättas med bara "Post" här?

> #: index.docbook:1011
> #, no-c-format
> msgid ""
> "The second tab offers you the ability to use the Universal Time, Coordinated "
> "(UTC) offset. Here, you will find a list of offsets for you to choose from, "
> "as well as an option to set daylight saving time."
> msgstr ""
> "Den andra fliken erbjuder dig möjligheten att använda avståndet från UTC "
> "(Universal Coordinated Time). Här hittar du en lista över avstånd som du kan "
> "välja ifrån, och även alternativet att ställa in sommartid."

Man väljer väl MELLAN, inte IFRÅN?

> #: index.docbook:1050
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<guilabel>Enable NIS</guilabel> - allows you to run a group of computers in "
> "the same Network Information Service domain with a common password and group "
> "file. There are two options here to choose from:"
> msgstr ""
> "<guilabel>Använd NIS</guilabel> - låter dig köra en grupp av datorer i samma "
> "\"Network Information Service\"-domän med en gemensam lösenordsfil och en "
> "gemensam gruppfil. Det finns två alternativ här att välja ifrån:"

... välja mellan:

> #: index.docbook:1050
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<guilabel>Use TLS</guilabel> (<emphasis>Transport Layer Security</emphasis>) "
> "<guilabel>lookups</guilabel> - this option allows LDAP to send encrypted "
> "user names and passwords to an LDAP server before authentication."
> msgstr ""
> "<guilabel>Använd TLS</guilabel> (<emphasis>Transport Layer Security</"
> "emphasis>) - detta alternativ låter LDAP skicka krypterade användarnamn och "
> "lösenord till en LDAP-server innan autentisering."

"lookups" försvann visst.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.