initscripts (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:21:14

Här är uppdateringen av initscripts. Bifogar diff mot senaste versionen
som skickades till listan. Ta hemskt gärna en titt. Hela filen finns
även på http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for initscripts.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.54 2002/07/15 22:45:07 menthos Exp $
 #
 # Varning: Meddelanden bör inte vara längre än ungefär 60 tecken då
 #     de annars inte får plats.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: initscripts\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-23 20:23+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-16 00:53+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy:"
G msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn:"
 # Går detta att översätta?
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:446
N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "
 
G msgid "Stopping $prog: "
G msgstr "Stoppar $prog: "
 # Om "slave" ska översättas tycker jag att även "master" ska översättas
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:46
N msgid "Starting UPS monitor (slave): "
N msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "
 
G msgid "Shutting down $KIND services: "
G msgstr "Stänger ner $KIND-tjänster: "
 # "användardefinierade" får inte plats på en del ställen, därför
 # används "egendefinierade".
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:81 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:82
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:157 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:158
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:103 /etc/rc.d/init.d/iptables:81
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:82 /etc/rc.d/init.d/iptables:157
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:158
N msgid "Removing user defined chains:"
N msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"
 
G msgid "Binding to the NIS domain: "
G msgstr "Binder till NIS-domänen: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:166 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:167
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:166 /etc/rc.d/init.d/iptables:167
N msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
N msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"
 
G msgid "pppd does not exist or is not executable"
G msgstr "pppd finns inte eller är inte körbar"
 #: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:31
N msgid "Stopping YP map server: "
N msgstr "Stoppar YP-mappningsservern: "
 
G msgid "${base} (pid $pid) is running..."
G msgstr "${base} (pid $pid) kör..."
 #: /etc/rc.d/init.d/amd:96 /etc/rc.d/init.d/autofs:320
 #: /etc/rc.d/init.d/bgpd:56 /etc/rc.d/init.d/irda:66
 #: /etc/rc.d/init.d/keytable:72 /etc/rc.d/init.d/ospfd:57
 #: /etc/rc.d/init.d/ripd:56 /etc/rc.d/init.d/ripngd:56
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:151 /etc/rc.d/init.d/zebra:54
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 
G msgid "Reloading cron daemon configuration: "
G msgstr "Läser om konfiguration av cron-demonen: "
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:307
N msgid "Start $x"
N msgstr "Starta $x"
 
G msgid "*** An error occurred during the RAID startup"
G msgstr "*** Ett fel inträffade under RAID-uppstarten"
 #: /etc/rc.d/init.d/gpm:21
N msgid "Starting console mouse services: "
N msgstr "Startar konsollmustjänster: "
 
G msgid "Unmounting initrd: "
G msgstr "Avmonterar initrd: "
 #: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:38
N msgid "Starting Red Hat Network Daemon: "
N msgstr "Startar Red Hat Network-demonen: "
 
G msgid "Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first"
G msgstr "Enheten \"tun6to4\" (från \"$DEVICE\") är redan uppe, stäng ner först"
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:76
N msgid "Reloading INN Service: "
N msgstr "Startar INN-tjänsten: "
 
G msgid "Configuring kernel parameters: "
G msgstr "Konfigurerar parametrar till kärnan: "
 #: /etc/rc.d/init.d/keytable:34
N msgid "Loading system font: "
N msgstr "Läser in systemtypsnitt: "
 
G msgid "/proc filesystem unavailable"
G msgstr "/proc-filsystemet är inte tillgängligt"
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:66
N msgid "Shutting down $MODEL: "
N msgstr "Stänger ner $MODEL: "
 
G msgid "Checking for new hardware"
G msgstr "Letar efter ny hårdvara"
 #: /etc/rc.d/init.d/httpd:103
N msgid ""
N "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
N "graceful|help|configtest}"
N msgstr ""
N "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
N "graceful|help|configtest}"
 
G msgid "Setting NIS domain name $NISDOMAIN: "
G msgstr "Ställer in NIS-domännamnet $NISDOMAIN: "
 #: /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:40
N msgid "Starting YP passwd service: "
N msgstr "Startar YP-lösenordstjänsten: "
 
G msgid "Shutting down console mouse services: "
G msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ypbind:70
N msgid "Shutting down NIS services: "
N msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "
 
G msgid "error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen"
G msgstr "fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen"
 #: /etc/rc.d/init.d/kadmin:35
N msgid "Extracting kadm5 Service Keys: "
N msgstr "Extraherar kadm5-tjänstnycklar: "
 
G msgid "Loading keymap: "
G msgstr "Läser in tangentbordslayout: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:235
N msgid "Usage: pidfileofproc {program}"
N msgstr "Användning: pidfileofproc {program}"
 
G msgid "Applying iptables firewall rules"
G msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler"
 #: /etc/rc.d/init.d/vncserver:35
N msgid "vncserver start"
N msgstr "uppstart av vncserver"
 
G msgid "$STRING"
G msgstr "$STRING"
 #: /etc/rc.d/init.d/syslog:33
N msgid "Starting system logger: "
N msgstr "Startar systemloggaren: "
 
G msgid "Unmounting loopback filesystems: "
G msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:262 /etc/rc.d/init.d/nscd:67
 #: /etc/rc.d/init.d/nscd:69
N msgid "$prog shutdown"
N msgstr "$prog stängs av"
 
G msgid "Starting $prog:"
G msgstr "Startar $prog:"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:50
N msgid "Generating SSH2 RSA host key: "
N msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH2: "
 
G msgid "Stopping INND service: "
G msgstr "Startar INND-tjänsten: "
 #: /etc/rc.d/init.d/routed:30
N msgid "Starting routed (RIP) services: "
N msgstr "Startar routed-tjänster (RIP): "
 
G msgid "Automatic reboot in progress."
G msgstr "Automatisk omstart pågår."
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:342
N msgid "PASSED"
N msgstr "LYCKADES"
 
G msgid "Starting rwho services: "
G msgstr "Startar rwho-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:33
N msgid "Starting INND system: "
N msgstr "Startar INND-systemet: "
 
G msgid "  you'll have to upgrade your util-linux package"
G msgstr "  måste du uppgradera ditt util-linux-paket"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:131 /etc/rc.d/init.d/netfs:53
N msgid "Unmounting loopback filesystems (retry):"
N msgstr "Avmonterar loopback-filsystem (återförsök):"
 
G msgid "iscsi daemon already running"
G msgstr "iscsi-demonen kör redan"
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:121 /etc/rc.d/init.d/iptables:121
N msgid "Table: $table"
N msgstr "Tabell: $table"
 
G msgid "Mounting SMB filesystems: "
G msgstr "Monterar SMB-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:121
N msgid "Configured SMB mountpoints: "
N msgstr "Konfigurerade SMB-monteringspunkter: "
 
G msgid "Networking not configured - exiting"
G msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:121
N msgid " cardmgr is already running."
N msgstr " cardmgr kör redan."
 
G msgid "error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't argree"
G msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START och IPADDR_END stämmer inte överens"
 #: /etc/rc.d/init.d/postgresql:123
N msgid "Initializing database: "
N msgstr "Initierar databas: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:63
N msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
N msgstr "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte giltig"
 
G msgid "No status available for this package"
G msgstr "Det finns ingen status tillgänglig för detta paket"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:133
N msgid "Shutting down PCMCIA services:"
N msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"
 
G msgid "Stopping routed (RIP) services: "
G msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:690
N msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
N msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "
 
G msgid " Please correct your /etc/sysconfig/rawdevices:"
G msgstr " Var vänlig och korrigera din /etc/sysconfig/rawdevices:"
 #: /etc/rc.d/init.d/privoxy:196
N msgid "Starting $PRIVOXY_PRG: "
N msgstr "Startar $PRIVOXY_PRG: "
 
G msgid "Configuration file or keys are invalid"
G msgstr "Konfigurationsfilen eller nycklarna är ogiltiga"
 #: /etc/rc.d/init.d/crond:51
N msgid "Reloading cron daemon configuration: "
N msgstr "Läser om konfiguration av cron-demonen: "
 
G msgid "Syncing hardware clock to system time"
G msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:59
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:97
N msgid "Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
N msgstr ""
N "Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar."
 
G msgid "usage: ifdown <device name>"
G msgstr "användning: ifdown <enhetsnamn>"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:232
N msgid "Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
N msgstr "Fel, någon annan värd använder redan adressen ${IPADDR}."
 
G msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
G msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:49
N msgid "Assigning devices: "
N msgstr "Tilldelar enheter: "
 
G msgid "Active Mount Points:"
G msgstr "Aktiva monteringspunkter:"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:125
N msgid "Configured NCP mountpoints: "
N msgstr "Konfigurerade NCP-monteringspunkter: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|restart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|restart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/privoxy:258
N msgid "Usage: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|top}"
N msgstr ""
N "Användning: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|"
N "top}"
 
G msgid "Remounting root filesystem in read-write mode: "
G msgstr "Monterar om rotfilsystemet i skrivbart läge: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:66
N msgid "Applying ip6tables firewall rules: "
N msgstr "Verkställer ip6tables-brandväggsregler: "
 
G msgid "Starting NetWare emulator-server: "
G msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:172 /etc/rc.d/init.d/iptables:172
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
 
G msgid "Stopping YP map server: "
G msgstr "Stoppar YP-kartservern: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:320
N msgid "OK"
N msgstr "OK"
 
G msgid "$0: kernel does not have microcode device support"
G msgstr "$0: kärnan har inte stöd för mikrokodenheter"
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:162 /etc/rc.d/init.d/iptables:162
N msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG: "
N msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
G msgstr ""
G "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
 #: /etc/rc.d/init.d/smb:42 /etc/rc.d/init.d/smb:47 /etc/rc.d/init.d/winbind:40
N msgid "Starting $KIND services: "
N msgstr "Startar $KIND-tjänster: "
 
G msgid ""
G "Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable, 6to4 configuration is "
G "not valid"
G msgstr ""
G "Eftersom IPv4-adressen \"$ipv4addr\" inte är globalt användbar är 6till4-"
G "konfigurationen inte giltig"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:112
N msgid "Enslaving ${DEVICE} to ${MASTER}"
N msgstr "Förslavar ${DEVICE} till ${MASTER}"
 
G msgid "$1 "
G msgstr "$1 "
 #: /etc/rc.d/init.d/rwhod:32
N msgid "Stopping rwho services: "
N msgstr "Stoppar rwho-tjänster: "
 
G msgid ""
G "ERROR: [ipv6_log] Syslog is chosen, but binary 'logger' doesn't exist or "
G "isn't executable"
G msgstr ""
G "FEL: [ipv6_log] Syslog är valt, men binären \"logger\" finns inte eller är "
G "inte körbar"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:166
N msgid "cardmgr is stopped"
N msgstr "cardmgr är stoppad"
 
G msgid "The random data source is missing"
G msgstr "Slumpdatakällan saknas"
 #: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:82 /etc/rc.d/init.d/snmpd:76
 #: /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:74 /etc/rc.d/init.d/xinetd:115
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
 
G msgid "6to4 configuration is not valid"
G msgstr "6till4-konfiguration är inte giltig"
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:54 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:58
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:59 /etc/rc.d/init.d/ipchains:57
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:54 /etc/rc.d/init.d/iptables:58
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:59
N msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
N msgstr "Tömmer nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
 
G msgid "Unloading ISDN modules"
G msgstr "Glömmer ISDN-moduler"
 #: /etc/rc.d/init.d/nfslock:108 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:71
 #: /etc/rc.d/init.d/rstatd:63 /etc/rc.d/init.d/rusersd:66
 #: /etc/rc.d/init.d/rwalld:64 /etc/rc.d/init.d/rwhod:63
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart}"
 
G msgid "Starting up APM daemon: "
G msgstr "Startar APM-demonen: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:210
N msgid "Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored"
N msgstr ""
N "Varning: gränssnittet \"tun6to4\" stöder inte \"IPV6_DEFAULTGW\", ignorerar"
 
G msgid "Initializing database: "
G msgstr "Initierar databas: "
 #: /etc/rc.d/init.d/wine:33
N msgid "Wine binary format handlers are registered."
N msgstr "Binärformathanterare för Wine är registrerade."
 
G msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG"
G msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:217
N msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
N msgstr ""
N "Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"
 
G msgid "could not make temp file"
G msgstr "kunde inte skapa temporär fil"
 #: /etc/rc.d/init.d/network:211
N msgid "Disabling IPv4 automatic defragmentation: "
N msgstr "Inaktiverar automatisk IPv4-defragmentering: "
 
G msgid "Determining IP information for ${DEVICE}..."
G msgstr "Bestämmer IP-information för ${DEVICE}..."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-routes:6
N msgid "usage: ifup-routes <net-device>"
N msgstr "användning: ifup-routes <nätverksenhet>"
 
G msgid "Listening for an NIS domain server."
G msgstr "Lyssnar efter en NIS-domänserver."
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:29
N msgid "\t\tWelcome to "
N msgstr "\t\tVälkommen till "
 
G msgid "Applying iptables firewall rules: "
G msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler: "
 #: /etc/rc.d/init.d/rstatd:31
N msgid "Stopping rstat services: "
N msgstr "Stoppar rstat-tjänster: "
 
G msgid " cardmgr."
G msgstr " cardmgr."
 #: /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:43 /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:46
N msgid "mdadm"
N msgstr "mdadm"
 
G msgid "Initializing random number generator: "
G msgstr "Initierar slumptalsgenerator: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:71
N msgid "Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first"
N msgstr "Enheten \"$DEVICE\" är redan uppe, stäng ner först"
 
G msgid "Starting $prog: "
G msgstr "Startar $prog: "
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:112 /etc/rc.d/init.d/kprop:67
 #: /etc/rc.d/init.d/krb524:66 /etc/rc.d/init.d/syslog:80
 #: /etc/rc.d/init.d/ypbind:109
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
 
G msgid "*** when you leave the shell."
G msgstr "*** när du lämnar skalet."
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:187
N msgid "On the next boot fsck will be forced."
N msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att tvingas köra."
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:122
N msgid ""
N "Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
N "disabled in kernel"
N msgstr ""
N "Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
N "tillfället inte inaktiverad i kärnan"
 
G msgid "Shutting down interface $i: "
G msgstr "Stänger ner gränssnittet $i: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:41
N msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
N msgstr "$0: anropa mig med \"halt\" eller \"reboot\"!"
 
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:353
N msgid "WARNING"
N msgstr "VARNING"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/isdn:232
N msgid "$NAME is attached to $DEVICE"
N msgstr "$NAMN är fäst vid $DEVICE"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/named:108
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/postgresql:107
 msgid ""
G "Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
G "restart (IPv6) networking"
N "An old version of the database format was found.\n"
N "You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\n"
N "See $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information."
 msgstr ""
G "Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och "
G "starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"
N "En gammal version av databasformatet hittades.\n"
N "Du måste upgradera dataformatet innan du kan använda PostgreSQL.\n"
N "Se $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist för mer information."
 
G msgid "Currently active devices:"
G msgstr "Aktiva enheter just nu:"
 #: /etc/rc.d/init.d/bgpd:33 /etc/rc.d/init.d/dhcpd:38
 #: /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:45 /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:43
 #: /etc/rc.d/init.d/irda:28 /etc/rc.d/init.d/ntpd:54
 #: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:33 /etc/rc.d/init.d/ospfd:34
 #: /etc/rc.d/init.d/ripd:33 /etc/rc.d/init.d/ripngd:33
 #: /etc/rc.d/init.d/sendmail:71 /etc/rc.d/init.d/vncserver:41
 #: /etc/rc.d/init.d/xfs:70 /etc/rc.d/init.d/zebra:31
N msgid "Shutting down $prog: "
N msgstr "Stänger ner $prog: "
 
G msgid "You need to be root to use this command ! "
G msgstr "Du måste vara root för att kunna använda detta kommando! "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:156
N msgid "Unmounting file systems (retry): "
N msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "
 
G msgid "Unmounting NFS filesystems (retry): "
G msgstr "Avmonterar NFS-filsystem (återförsök): "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:319
N msgid "error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END"
N msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START är större än IPADDR_END"
 
G msgid "Initializing USB mouse: "
G msgstr "Initierar USB-mus: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:251
N msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
N msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."
 
G msgid "Initializing USB keyboard: "
G msgstr "Initierar USB-tangentbord: "
 #: /etc/rc.d/init.d/atalk:91 /etc/rc.d/init.d/isdn:261
 #: /etc/rc.d/init.d/ldap:115
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
 
G msgid "Mounting proc filesystem: "
G msgstr "Monterar proc-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:289
N msgid "Checking for changes to /etc/auto.master ...."
N msgstr "Letar efter ändringar i /etc/auto.master..."
 
G msgid "Loading default keymap: "
G msgstr "Läser in standardtangentbordslayout: "
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:77
N msgid "Unmounting network block filesystems (retry): "
N msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem (återförsök): "
 
G msgid "ifup-ppp for ${DEVICE} exiting"
G msgstr "ifup-ppp för ${DEVICE} avslutar"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:255 /etc/rc.d/rc.sysinit:451 /etc/rc.d/rc.sysinit:491
N msgid "*** Dropping you to a shell; the system will reboot"
N msgstr "*** Släpper dig i ett skal; systemet kommer att startas om"
 
G msgid "Finding module dependencies: "
G msgstr "Söker efter modulberoenden: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:57
N msgid "Sending all processes the TERM signal..."
N msgstr "Skickar signalen TERM till alla processer..."
 
G msgid "Stopping $prog:"
G msgstr "Stoppar $prog:"
 #: /etc/rc.d/init.d/smb:77 /etc/rc.d/init.d/winbind:65
N msgid "Reloading smb.conf file: "
N msgstr "Läser om smb.conf-filen: "
 
G msgid "done"
G msgstr "färdig"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:285 /etc/rc.d/rc.sysinit:523
N msgid "Converting old group quota files: "
N msgstr "Konverterar gamla filer för gruppkvoter: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/network:226
N msgid "Configured devices:"
N msgstr "Konfigurerade enheter:"
 
G msgid "Changing target policies to DENY"
G msgstr "Ändrar målpolicy till DENY"
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:125
N msgid "The iSCSI module could not be unloaded."
N msgstr "iSCSI-modulen kunde inte glömmas."
 
G msgid "$0: configuration for ${1} not found."
G msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."
 #: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:56
N msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 
G msgid "error in $FILE: didn't specify device or ipaddr"
G msgstr "fel i $FILE: angav inte enhet eller ipadress"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:41
N msgid "Mounting other filesystems: "
N msgstr "Monterar andra filsystem: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/lpd:34
N msgid "No Printers Defined"
N msgstr "Inga skrivare är angivna"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:73
N msgid "Stopping NFS mountd: "
N msgstr "Stoppar NFS mountd: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/network:66
N msgid "Setting network parameters: "
N msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:99
N msgid "Unmounting NFS filesystems: "
N msgstr "Avmonterar NFS-filsystem: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:193
N msgid " failed."
N msgstr " misslyckades."
N 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:141 /etc/rc.d/rc.sysinit:144
N msgid "Setting default font ($SYSFONT): "
N msgstr "Ställer in standardtypsnitt ($SYSFONT): "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:111
N msgid "Unmounting NCP filesystems: "
N msgstr "Avmonterar NCP-filsystem: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netdump:149
N msgid "disabling netdump"
N msgstr "inaktiverar netdump"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/kudzu:51
N msgid "Hardware configuration timed out."
N msgstr "Hårdvarukonfigurationen gjorde time-out."
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:59
N msgid "Stopping INNFeed service: "
N msgstr "Stoppar INNFeed-tjänsten: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:78 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:79
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:147 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:148
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:102 /etc/rc.d/init.d/iptables:78
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:79 /etc/rc.d/init.d/iptables:147
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:148
N msgid "Flushing all chains:"
N msgstr "Tömmer alla kedjor:"
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:44
N msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE does not exist"
N msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE finns inte"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:28
N msgid "Initializing MySQL database: "
N msgstr "Initierar MySQL-databasen: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/smb:109 /etc/rc.d/init.d/winbind:96
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/atalk:23
N msgid "Starting AppleTalk services: "
N msgstr "Startar AppleTalk-tjänster: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:137 /etc/rc.d/init.d/netfs:59
N msgid "Detaching loopback device $dev: "
N msgstr "Kopplar från loopback-enheten $dev: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:79
N msgid "Unmounting network block filesystems: "
N msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:28
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:41
N msgid "Users cannot control this device."
N msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."
N 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:62
N msgid "Configuring kernel parameters: "
N msgstr "Konfigurerar parametrar till kärnan: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:75
N msgid "ifup-ppp for ${DEVNAME} exiting"
N msgstr "ifup-ppp för ${DEVNAME} avslutar"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:66
N msgid "Applying iptables firewall rules: "
N msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:33
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:45
N msgid "ifup-sl for $DEVICE exiting"
N msgstr "ifup-sl för $DEVICE avslutar"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/kudzu:75
N msgid "Usage: $0 {start|stop}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop}"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/mars-nwe:32
N msgid "Stopping NetWare emulator-server: "
N msgstr "Stoppar NetWare-emulator-server: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/random:43
N msgid "The random data source exists"
N msgstr "Slumpdatakällan finns"
N 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:174
N msgid "Mounting USB filesystem: "
N msgstr "Monterar USB-filsystem: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/vncserver:50 /etc/rc.d/init.d/vncserver:51
N msgid "vncserver shutdown"
N msgstr "vncserver stängs av"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/wine:21
N msgid "Unregistering binary handler for Windows applications"
N msgstr "Avregistrerar binärhanterare för Windowsprogram"
N 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:33
N msgid "\\033[0;39m"
N msgstr "\\033[0;39m"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/psacct:20
N msgid "Starting process accounting: "
N msgstr "Startar processbokföring: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:22
N msgid "Starting YP map server: "
N msgstr "Startar YP-mappningsservern: "
 
G msgid "Process accounting is enabled."
G msgstr "Processbokföring är aktiverad."
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:510
N msgid "Mounting local filesystems: "
N msgstr "Monterar lokala filsystem: "
 
G msgid "${base} dead but pid file exists"
G msgstr "${base} är död men pid-fil finns"
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:81
N msgid "Stopping NFS quotas: "
N msgstr "Stoppar NFS-diskkvoter: "
 
G msgid "Enabling swap space: "
G msgstr "Aktiverar växlingsutrymme: "
 #: /etc/rc.d/init.d/keytable:54
N msgid "No status available for this package"
N msgstr "Det finns ingen status tillgänglig för detta paket"
 
G msgid " modules"
G msgstr " moduler"
 #: /etc/rc.d/init.d/postgresql:178
N msgid "Stopping postgresql service: "
N msgstr "Stoppar postgresql-tjänsten: "
 
G msgid "Stopping rusers services: "
G msgstr "Stoppar rusers-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:127
N msgid "Loading default keymap ($KEYTABLE): "
N msgstr "Läser in standardtangentbordslayouten ($KEYTABLE): "
 
G msgid "Press Y within %d seconds to force file system integrity check..."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:349
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:349
N msgid ""
N "Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using "
N "encapsulation 'syncppp'"
 msgstr ""
G "Tryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram integritetskontroll av "
G "filsystem..."
N "Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med inkapslingen "
N "\"syncppp\""
 
G msgid "Starting console mouse services: "
G msgstr "Startar konsollmustjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/gpm:25 /etc/rc.d/init.d/gpm:30
N msgid "(no mouse is configured)"
N msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"
 
G msgid "Unmounting file systems"
G msgstr "Avmonterar filsystem"
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:28
N msgid "iSCSI daemon already running"
N msgstr "iSCSI-demonen kör redan"
 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:95
N msgid "ERROR: [ipv6_log] Loglevel isn't valid '$level' (arg 2)"
N msgstr "FEL: [ipv6_log] Loggnivån är inte giltig \"$level\" (arg 2)"
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:105
 msgid ""
G "Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't"
N "Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently "
N "enabled in kernel"
 msgstr ""
G "Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara "
G "aktiverat, men det är det inte"
N "Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte "
N "aktiverad i kärnan för tillfället"
 
G msgid "Initializing USB HID interface: "
G msgstr "Initierar USB HID-gränssnitt: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:117
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
 
G msgid "Stopping Red Hat Network Daemon: "
G msgstr "Stoppar Red Hat Network-demonen: "
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:285
N msgid "$prog not running"
N msgstr "$prog kör inte"
 
G msgid "Reloading $prog:"
G msgstr "Läser om $prog:"
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:55 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:61
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:58
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:55 /etc/rc.d/init.d/iptables:61
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:62
N msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
N msgstr "Tar bort nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:26 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:33
N msgid "   rawdevices are now located in the directory /dev/raw/ "
N msgstr "   råa enheter finns nu i katalogen /dev/raw/ "
 
G msgid "Starting YP server services: "
G msgstr "Startar YP-servertjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/apmd:36
N msgid "Shutting down APM daemon: "
N msgstr "Stänger ner APM-demonen: "
 
G msgid "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
G msgstr ""
G "Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
G "filsystem..."
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:151 /etc/rc.d/init.d/named:51
 #: /etc/rc.d/init.d/named:52
N msgid "$base startup"
N msgstr "uppstart av $base"
 
G msgid "Stopping INNWatch service: "
G msgstr "Stoppar INNWatch-tjänsten: "
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:59
N msgid "Starting NFS quotas: "
N msgstr "Startar NFS-diskkvoter: "
 
G msgid "Could not find $DRIVER_MODULE.o"
G msgstr "Kunde inte hitta $DRIVER_MODULE.o"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:117
N msgid "Configured NFS mountpoints: "
N msgstr "Konfigurerade NFS-monteringspunkter: "
 
G msgid "Stop $command"
G msgstr "Stoppa $command"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:74
N msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} does not exist"
N msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} finns inte"
 
G msgid "Turning off swap: "
G msgstr "Stänger av växlingsutrymme: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:254 /etc/rc.d/rc.sysinit:490
N msgid "*** An error occurred during the file system check."
N msgstr "*** Ett fel inträffade under filsystemskontrollen."
 
G msgid "Starting UPS monitor (master): "
G msgstr "Startar UPS-övervakaren (master): "
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:127 /etc/rc.d/init.d/iptables:127
N msgid "Changing target policies to DROP: "
N msgstr "Ändrar målpolicy till DROP: "
 
G msgid "Shutting down kernel logger: "
G msgstr "Stänger ner kärnloggaren: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:55
N msgid "Stopping UPS monitor: "
N msgstr "Stoppar UPS-övervakare: "
 
G msgid "Loading $module module"
G msgstr "Läser in $module-modul"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:68
N msgid "PCIC module not defined in startup options!"
N msgstr "PCIC-modulen är inte angiven i uppstartsalternativen!"
 
G msgid "error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen"
G msgstr "fel i $FILE: enheten $parent_device:$DEVNUM har redan setts i $devseen"
 #: /etc/rc.d/init.d/syslog:47
N msgid "Shutting down system logger: "
N msgstr "Stänger ner systemloggaren: "
 
G msgid "Checking local filesystem quotas: "
G msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:287
N msgid "Usage: status {program}"
N msgstr "Användning: status {program}"
 
G msgid "Shutting down AppleTalk services: "
G msgstr "Stänger ner AppleTalk-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:213
N msgid "$base $killlevel"
N msgstr "$base $killlevel"
 
G msgid "Stopping INN actived service: "
G msgstr "Stoppar INN-actived-tjänsten: "
 #: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:73
N msgid "$0: reading microcode status is not yet supported"
N msgstr "$0: läsning av mikrokodsstatus stöds inte än"
 
G msgid "Restarting $prog:"
G msgstr "Startar om $prog:"
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:32
N msgid "Starting $MODEL: "
N msgstr "Startar $MODEL: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/isdn:183
N msgid "Shutting down $prog"
N msgstr "Stänger ner $prog"
 
G msgid " module directory $PC not found."
G msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:163
N msgid "cardmgr (pid $pid) is running..."
N msgstr "cardmgr (pid $pid) kör..."
 
G msgid "Mounting USB filesystem: "
G msgstr "Monterar USB-filsystem: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:173
N msgid " failed; no link present. Check cable?"
N msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"
 
G msgid "Extracting kadm5 Service Keys: "
G msgstr "Extraherar kadm5-tjänstnycklar: "
 #: /etc/rc.d/init.d/isdn:149 /etc/rc.d/init.d/isdn:151
N msgid "Loading Firmware"
N msgstr "Läser in firmware"
 
G msgid "Active SMB mountpoints: "
G msgstr "Aktiva SMB-monteringspunkter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:25
N msgid "Could not find /etc/iscsi.conf!"
N msgstr "Kunde inte hitta /etc/iscsi.conf!"
 
G msgid "Setting up Logical Volume Management:"
G msgstr "Ställer in logisk volymhantering (LVM):"
 #: /etc/rc.d/init.d/sendmail:77
N msgid "Shutting down sm-client: "
N msgstr "Stänger ner sm-client: "
 
G msgid "Mounting NCP filesystems: "
G msgstr "Monterar NCP-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:86
N msgid "Starting PCMCIA services:"
N msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"
 
G msgid "Skipping ISA PNP configuration at users request: "
G msgstr "Hoppar över ISA PNP-konfiguration på användarens begäran: "
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:84
N msgid " iscsilun"
N msgstr " iscsilun"
 
G msgid "Applying ipchains firewall rules"
G msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:59
N msgid "Sending all processes the KILL signal..."
N msgstr "Skickar signalen KILL till alla processer..."
 
G msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
G msgstr "Stänger av vidarebefordran av IPv4-paket: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:298
N msgid "Setting up ISA PNP devices: "
N msgstr "Ställer in ISA PNP-enheter: "
 
G msgid "See error log in /var/log/iscsi.log"
G msgstr "Se felloggen i /var/log/iscsi.log"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:402
N msgid "Starting up RAID devices: "
N msgstr "Startar upp RAID-enheter: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
 #: /etc/rc.d/init.d/anacron:58 /etc/rc.d/init.d/atd:80
 #: /etc/rc.d/init.d/canna:61 /etc/rc.d/init.d/dhcpd:71
 #: /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:78 /etc/rc.d/init.d/gpm:86
 #: /etc/rc.d/init.d/ntpd:87 /etc/rc.d/init.d/sendmail:112
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:100 /etc/rc.d/init.d/vncserver:78
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
 
G msgid "Starting iSCSI iscsilun: "
G msgstr "Startar iSCSI iscsilun: "
 #: /etc/rc.d/init.d/network:201
N msgid "Shutting down loopback interface: "
N msgstr "Stänger ner loopback-gränssnittet: "
 
G msgid "Table: $table"
G msgstr "Tabell: $table"
 #: /etc/rc.d/init.d/pxe:65
N msgid "Usage: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
N msgstr "Användning: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
 
G msgid "vncserver startup"
G msgstr "uppstart av vncserver"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:23
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:31
N msgid "Usage: ifup <device name>"
N msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"
 
G msgid "Applying ipchains firewall rules: "
G msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "
 #: /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:49
N msgid "Stopping YP passwd service: "
N msgstr "Stoppar YP-lösenordstjänsten: "
 
G msgid "Starting rstat services: "
G msgstr "Startar rstat-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:66
N msgid "Starting NFS daemon: "
N msgstr "Startar NFS-demonen: "
 
G msgid "Removing user defined chains:"
G msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:529
N msgid "Checking local filesystem quotas: "
N msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "
 
G msgid "$prog: already running"
G msgstr "$prog: kör redan"
 #: /etc/rc.d/init.d/single:44
N msgid "Telling INIT to go to single user mode."
N msgstr "Säger till INIT att gå till enanvändarläge."
 
G msgid "Configured NCP mountpoints: "
G msgstr "Konfigurerade NCP-monteringspunkter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:183
N msgid "$message"
N msgstr "$message"
 
G msgid "${base} dead but subsys locked"
G msgstr "${base} är död men undersystemet låst"
 #: /etc/rc.d/init.d/ntpd:34
N msgid "$prog: Synchronizing with time server: "
N msgstr "$prog: Synkroniserar med tidsservern: "
 
G msgid "$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}"
G msgstr "$0: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:281 /etc/rc.d/rc.sysinit:518
N msgid "Converting old user quota files: "
N msgstr "Konverterar gamla filer för användarkvota: "
 
G msgid ""
G "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
G "otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
G msgstr ""
G "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
G "eller på annat sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:187
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:189
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:191
N msgid " done."
N msgstr " färdig."
 
G msgid "error in ifcfg-${parent_device}: files"
G msgstr "fel i ifcfg-${parent_device}:-filer"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:315
N msgid "error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't argree"
N msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START och IPADDR_END stämmer inte överens"
 
G msgid "Stopping iSCSI: iscsid"
G msgstr "Startar iSCSI: iscsid"
G 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
 #: /etc/rc.d/init.d/aep1000:56 /etc/rc.d/init.d/amd:30
 #: /etc/rc.d/init.d/anacron:15 /etc/rc.d/init.d/arpwatch:28
 #: /etc/rc.d/init.d/atd:29 /etc/rc.d/init.d/bgpd:26
 #: /etc/rc.d/init.d/bootparamd:29 /etc/rc.d/init.d/canna:26
 #: /etc/rc.d/init.d/crond:24 /etc/rc.d/init.d/cWnn:31
 #: /etc/rc.d/init.d/dhcpd:28 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:33
 #: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:32 /etc/rc.d/init.d/gated:39
 #: /etc/rc.d/init.d/httpd:50 /etc/rc.d/init.d/identd:45
 #: /etc/rc.d/init.d/irda:20 /etc/rc.d/init.d/kadmin:40
 #: /etc/rc.d/init.d/kprop:30 /etc/rc.d/init.d/krb524:30
 #: /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:30 /etc/rc.d/init.d/kWnn:31
 #: /etc/rc.d/init.d/ldap:38 /etc/rc.d/init.d/ldap:50 /etc/rc.d/init.d/lpd:28
 #: /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:37 /etc/rc.d/init.d/mysqld:40
 #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:42 /etc/rc.d/init.d/named:35
 #: /etc/rc.d/init.d/nscd:49 /etc/rc.d/init.d/ntpd:44
 #: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:26 /etc/rc.d/init.d/ospfd:27
 #: /etc/rc.d/init.d/portmap:50 /etc/rc.d/init.d/pxe:23
 #: /etc/rc.d/init.d/radvd:38 /etc/rc.d/init.d/rarpd:22
 #: /etc/rc.d/init.d/ripd:26 /etc/rc.d/init.d/ripngd:26
 #: /etc/rc.d/init.d/rwalld:24 /etc/rc.d/init.d/saslauthd:29
 #: /etc/rc.d/init.d/sendmail:38 /etc/rc.d/init.d/snmpd:20
 #: /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:21 /etc/rc.d/init.d/squid:58
 #: /etc/rc.d/init.d/tWnn:31 /etc/rc.d/init.d/ups:37
 #: /etc/rc.d/init.d/vncserver:22 /etc/rc.d/init.d/xfs:58
 #: /etc/rc.d/init.d/xinetd:45 /etc/rc.d/init.d/zebra:24
N msgid "Starting $prog: "
N msgstr "Startar $prog: "
 
G msgid "Stopping $prog"
G msgstr "Stoppar $prog"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:312
N msgid "${base} is stopped"
N msgstr "${base} är stoppad"
 
G msgid "Setting clock $CLOCKDEF: `date`"
G msgstr "Ställer klockan $CLOCKDEF: `date`"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:110
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions:25
N msgid "Missing config file $PARENTCONFIG."
N msgstr "Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas."
 
G msgid "*** Usage: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
G msgstr "*** Användning: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/identd:37
N msgid "Generating ident key: "
N msgstr "Genererar ident-nyckel: "
 
G msgid "Loading sound module ($alias): "
G msgstr "Läser in ljudmodul ($alias): "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:248
N msgid "Error occured while calculating the IPv6to4 prefix"
N msgstr "Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet"
 
G msgid "Changing target policies to DROP"
G msgstr "Ändrar målpolicy till DROP"
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:27 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:34
N msgid " If the command 'raw' still refers to /dev/raw as a file."
N msgstr " Om kommandot \"raw\" fortfarande refererar till /dev/raw som en fil."
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:70 /etc/rc.d/init.d/sshd:73
N msgid "DSA key generation"
N msgstr "DSA-nyckelgenerering"
 
G msgid "Active NCP mountpoints: "
G msgstr "Aktiva NCP-monteringspunkter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ypserv:44
N msgid "Stopping YP server services: "
N msgstr "Stoppar YP-servertjänster: "
 
G msgid "PASSED"
G msgstr "LYCKADES"
 #: /etc/rc.d/init.d/wine:14
N msgid "Registering binary handler for Windows applications"
N msgstr "Registrerar binärhanterare för Windowsprogram"
 
G msgid "usage: $0 <net-device>"
G msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:54 /etc/rc.d/init.d/sshd:57
N msgid "RSA key generation"
N msgstr "RSA-nyckelgenerering"
 
G msgid "Please run makehistory and/or makedbz before starting innd."
G msgstr "Var vänlig och kör makehistory och/eller makedbz innan innd startas."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:86
N msgid ""
N "$alias device does not seem to be present, delaying ${DEVICE} initialization."
N msgstr ""
N "$alias-enheten verkar inte vara närvarande, fördröjer ${DEVICE}-initiering."
 
G msgid "Reloading configuration: "
G msgstr "Läser om konfiguration: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:185
N msgid "On the next boot fsck will be skipped."
N msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att hoppas över."
 
G msgid "Configured Mount Points:"
G msgstr "Konfigurerade monteringspunkter:"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:119
N msgid "Turning off quotas: "
N msgstr "Stänger av diskkvoter: "
 
G msgid "Setting up ISA PNP devices: "
G msgstr "Ställer in ISA PNP-enheter: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:227
N msgid "Failed to bring up ${DEVICE}."
N msgstr "Misslyckades med att sätta igång ${DEVICE}."
 
G msgid "Active NFS mountpoints: "
G msgstr "Aktiva NFS-monteringspunkter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:67
N msgid "Saving mixer settings"
N msgstr "Sparar mixerinställningar"
 
G msgid "$0: Link is down"
G msgstr "$0: Länken är nere"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:36
N msgid "Mounting NFS filesystems: "
N msgstr "Monterar NFS-filsystem: "
 
G msgid "Starting rusers services: "
G msgstr "Startar rusers-tjänster: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:199
N msgid ""
N "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
N "otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
N msgstr ""
N "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
N "eller angiven på annat sätt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
 
G msgid "Usage: pidofproc {program}"
G msgstr "Användning: pidofproc {program}"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:41
N msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
N msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:66
N msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
N msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "
 
G msgid "Changing target policies to DENY: "
G msgstr "Ändrar målpolicy till DENY: "
 #: /etc/rc.d/init.d/postgresql:146
N msgid "Postmaster already running."
N msgstr "Postmaster kör redan."
 
G msgid "ifup-ppp for ${DEVNAME} exiting"
G msgstr "ifup-ppp för ${DEVNAME} avslutar"
 #: /etc/rc.d/init.d/syslog:37
N msgid "Starting kernel logger: "
N msgstr "Startar kärnloggaren: "
 
G msgid "Stopping INNFeed service: "
G msgstr "Stoppar INNFeed-tjänsten: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:32
N msgid "/usr/sbin/dip does not exist or is not executable"
N msgstr "/usr/sbin/dip finns inte eller är inte körbar"
 
G msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG: "
G msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:562
N msgid "Resetting hostname ${HOSTNAME}: "
N msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
 
G msgid "Reloading smb.conf file: "
G msgstr "Läser om smb.conf-filen: "
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:110
N msgid "Unmounting SMB filesystems: "
N msgstr "Avmonterar SMB-filsystem: "
 
G msgid "$base shutdown"
G msgstr "nerstängning av $base"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:158
N msgid "Unmounting file systems: "
N msgstr "Avmonterar filsystem: "
 
G msgid "Reopening $prog log file: "
G msgstr "Återöppnar loggfil för $prog: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:181
N msgid "Initializing USB keyboard: "
N msgstr "Initierar USB-tangentbord: "
 
G msgid "Bringing up loopback interface: "
G msgstr "Sätter igång loopback-gränssnittet: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:159
N msgid "Usage: killproc {program} [signal]"
N msgstr "Användning: killproc {program} [signal]"
 
G msgid "ERROR: [ipv6_log] Cannot log to channel '$channel'"
G msgstr "FEL: [ipv6_log] Kan inte logga till kanalen \"$channel\""
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:154
N msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
N msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
 
G msgid "Loading ISDN modules"
G msgstr "Läser in ISDN-moduler"
 #: /etc/rc.d/init.d/kudzu:52
N msgid "Run '/usr/sbin/kudzu' from the command line to re-detect."
N msgstr "Kör \"/usr/sbin/kudzu\" från kommandoraden för att leta på nytt."
 
G msgid "Saving random seed: "
G msgstr "Sparar slumpfrö: "
 #: /etc/rc.d/init.d/radvd:68
N msgid "Usage: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N msgstr "Användning: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 
G msgid "Stopping rstat services: "
G msgstr "Stoppar rstat-tjänster: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:67
N msgid "usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]\n"
N msgstr "användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]\n"
 
G msgid "Loading default keymap"
G msgstr "Läser in standardtangentbordslayout"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:32
N msgid "ERROR: [ipv6_log] Missing 'message' (arg 1)"
N msgstr "FEL: [ipv6_log] \"message\" saknas (arg 1)"
 
G msgid "Unmounting file systems (retry): "
G msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipx:7
N msgid "usage: $0 <net-device>"
N msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"
 
 
G msgid "ERROR: [ipv6_log] Missing 'message' (arg 1)"
G msgstr "FEL: [ipv6_log] \"message\" saknas (arg 1)"
G 
G msgid "usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]\n"
G msgstr "användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]\n"
G 
G msgid "Usage: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
G msgstr "Användning: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
G 
G msgid "Hardware configuration timed out."
G msgstr "Hårdvarukonfigurationen gjorde time-out."
G 
G msgid "Starting YP passwd service: "
G msgstr "Startar YP-lösenordstjänsten: "
G 
G msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
G msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:132
N msgid "Loading default keymap"
N msgstr "Läser in standardtangentbordslayout"
 
G msgid "Usage: killproc {program} [signal]"
G msgstr "Användning: killproc {program} [signal]"
 #: /etc/rc.d/init.d/random:36
N msgid "Saving random seed: "
N msgstr "Sparar slumpfrö: "
 
G msgid "Starting UPS monitor (slave): "
G msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "
 #: /etc/rc.d/init.d/isdn:122 /etc/rc.d/init.d/isdn:125
N msgid "Loading ISDN modules"
N msgstr "Läser in ISDN-moduler"
 
G msgid "Unmounting file systems: "
G msgstr "Avmonterar filsystem: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:152
N msgid "ERROR: [ipv6_log] Cannot log to channel '$channel'"
N msgstr "FEL: [ipv6_log] Kan inte logga till kanalen \"$channel\""
 
G msgid "Unmounting SMB filesystems: "
G msgstr "Avmonterar SMB-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/network:69
N msgid "Bringing up loopback interface: "
N msgstr "Sätter igång loopback-gränssnittet: "
 
G msgid "Resetting hostname ${HOSTNAME}: "
G msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
 #: /etc/rc.d/init.d/kadmin:54 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:44
N msgid "Reopening $prog log file: "
N msgstr "Återöppnar loggfil för $prog: "
 
G msgid "/usr/sbin/dip does not exist or is not executable"
G msgstr "/usr/sbin/dip finns inte eller är inte körbar"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:206 /etc/rc.d/init.d/functions:217
N msgid "$base shutdown"
N msgstr "nerstängning av $base"
 
G msgid "No Printers Defined"
G msgstr "Inga skrivare är angivna"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:106
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:123
N msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
N msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""
 
G msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
G msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:107
N msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG: "
N msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG: "
 
G msgid "Mounting NFS filesystems: "
G msgstr "Monterar NFS-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:256 /etc/rc.d/rc.sysinit:452 /etc/rc.d/rc.sysinit:492
N msgid "*** when you leave the shell."
N msgstr "*** när du lämnar skalet."
 
G msgid "Saving mixer settings"
G msgstr "Sparar mixerinställningar"
 #: /etc/rc.d/init.d/sendmail:56
N msgid "Starting sm-client: "
N msgstr "Startar sm-client: "
 
G msgid "Failed to bring up ${DEVICE}."
G msgstr "Misslyckades med att sätta igång ${DEVICE}."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:171
N msgid "Determining IP information for ${DEVICE}..."
N msgstr "Bestämmer IP-information för ${DEVICE}..."
 
G msgid "Turning off quotas: "
G msgstr "Stänger av diskkvoter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:95
N msgid "Changing target policies to DENY: "
N msgstr "Ändrar målpolicy till DENY: "
 
G msgid "On the next boot fsck will be skipped."
G msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att hoppas över."
 #: /etc/rc.d/init.d/arpwatch:60 /etc/rc.d/init.d/nscd:107
 #: /etc/rc.d/init.d/portmap:94 /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:79
 #: /etc/rc.d/init.d/ypserv:74 /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:61
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 
G msgid ""
G "$alias device does not seem to be present, delaying ${DEVICE} initialization."
G msgstr ""
G "$alias-enheten verkar inte vara närvarande, fördröjer ${DEVICE}-initiering."
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:259
N msgid "Usage: pidofproc {program}"
N msgstr "Användning: pidofproc {program}"
 
G msgid "RSA key generation"
G msgstr "RSA-nyckelgenerering"
 #: /etc/rc.d/init.d/rusersd:26
N msgid "Starting rusers services: "
N msgstr "Startar rusers-tjänster: "
 
G msgid "RSA1 key generation"
G msgstr "RSA1-nyckelgenerering"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:251
N msgid "radvd control enabled, but config is not complete"
N msgstr "radvd-styrning är aktiverad, men konfigurationen är inte färdig"
 
G msgid "Stopping YP server services: "
G msgstr "Stoppar YP-servertjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/isdn:226
N msgid "$0: Link is down"
N msgstr "$0: Länken är nere"
 
G msgid "DSA key generation"
G msgstr "DSA-nyckelgenerering"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:129
N msgid "Active NFS mountpoints: "
N msgstr "Aktiva NFS-monteringspunkter: "
 
G msgid " If the command 'raw' still refers to /dev/raw as a file."
G msgstr " Om kommandot \"raw\" fortfarande refererar till /dev/raw som en fil."
 #: /etc/rc.d/init.d/psacct:31
N msgid "Process accounting is disabled."
N msgstr "Processbokföring är inaktiverat."
 
G msgid "Usage: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
G msgstr "Användning: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:220
N msgid "Configured Mount Points:"
N msgstr "Konfigurerade monteringspunkter:"
 
G msgid "Error occured while calculating the IPv6to4 prefix"
G msgstr "Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:163
N msgid "Initializing USB controller ($alias): "
N msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "
 
G msgid "Missing config file $PARENTCONFIG."
G msgstr "Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas."
 #: /etc/rc.d/init.d/xinetd:76
N msgid "Reloading configuration: "
N msgstr "Läser om konfiguration: "
 
G msgid "${base} is stopped"
G msgstr "${base} är stoppad"
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:26
N msgid "Please run makehistory and/or makedbz before starting innd."
N msgstr "Var vänlig och kör makehistory och/eller makedbz innan innd startas."
 
G msgid "OK"
G msgstr "OK"
 #: /etc/rc.d/init.d/privoxy:211
N msgid "Stopping $PRIVOXY_PRG: "
N msgstr "Stoppar $PRIVOXY_PRG: "
 
 
G msgid " done."
G msgstr " färdig."
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:57
N msgid "Starting NFS services: "
N msgstr "Startar NFS-tjänster: "
 
G msgid "$prog: Synchronizing with time server: "
G msgstr "$prog: Synkroniserar med tidsservern: "
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:137
N msgid "Active NCP mountpoints: "
N msgstr "Aktiva NCP-monteringspunkter: "
 
G msgid "$message"
G msgstr "$message"
 #: /etc/rc.d/init.d/gated:85
N msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
 
G msgid "Telling INIT to go to single user mode."
G msgstr "Säger till INIT att gå till enanvändarläge."
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:136 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:137
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:136 /etc/rc.d/init.d/iptables:137
N msgid "Changing target policies to DROP"
N msgstr "Ändrar målpolicy till DROP"
 
G msgid "\\033[1;31m"
G msgstr "\\033[1;31m"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:370 /etc/rc.d/rc.sysinit:375
N msgid "Loading sound module ($alias): "
N msgstr "Läser in ljudmodul ($alias): "
 
G msgid "Stopping YP passwd service: "
G msgstr "Stoppar YP-lösenordstjänsten: "
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:76
N msgid "Stopping NFS daemon: "
N msgstr "Stoppar NFS-demonen: "
 
G msgid "Usage: ifup <device name>"
G msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"
 #: /etc/rc.d/init.d/xfs:122
N msgid "*** Usage: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N msgstr "*** Användning: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 
G msgid "Usage: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
G msgstr "Användning: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:109
N msgid "Setting clock $CLOCKDEF: `date`"
N msgstr "Ställer klockan $CLOCKDEF: `date`"
 
G msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE does not exist"
G msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE finns inte"
 #: /etc/rc.d/init.d/gated:49
N msgid "Stopping $prog"
N msgstr "Stoppar $prog"
 
G msgid "Shutting down loopback interface: "
G msgstr "Stänger ner loopback-gränssnittet: "
 #: /etc/rc.d/init.d/bootparamd:69 /etc/rc.d/init.d/cWnn:70
 #: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:71 /etc/rc.d/init.d/nfs:116
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:52 /etc/rc.d/init.d/psacct:41
 #: /etc/rc.d/init.d/random:55 /etc/rc.d/init.d/routed:72
 #: /etc/rc.d/init.d/tWnn:70
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:49
N msgid "Usage: $0 {start}"
N msgstr "Användning: $0 {start}"
 
G msgid "Starting up RAID devices: "
G msgstr "Startar upp RAID-enheter: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:261 /etc/rc.d/rc.sysinit:457 /etc/rc.d/rc.sysinit:497
N msgid "Unmounting file systems"
N msgstr "Avmonterar filsystem"
 
G msgid "$base $killlevel"
G msgstr "$base $killlevel"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:91 /etc/rc.d/init.d/functions:119
N msgid "$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}"
N msgstr "$0: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}"
 
G msgid "Sending all processes the KILL signal..."
G msgstr "Skickar signalen KILL till alla processer..."
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:309
N msgid "${base} dead but subsys locked"
N msgstr "${base} är död men undersystemet låst"
 
G msgid "Starting PCMCIA services:"
G msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"
 #: /etc/rc.d/init.d/named:32
N msgid "$prog: already running"
N msgstr "$prog: kör redan"
 
G msgid ""
G "Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
G "disabled in kernel"
G msgstr ""
G "Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
G "tillfället inte inaktiverad i kärnan"
 #: /etc/rc.d/init.d/rstatd:21
N msgid "Starting rstat services: "
N msgstr "Startar rstat-tjänster: "
 
G msgid "Could not find /etc/iscsi.conf!"
G msgstr "Kunde inte hitta /etc/iscsi.conf!"
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:60
N msgid "Applying ipchains firewall rules: "
N msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "
 
G msgid "Loading Firmware"
G msgstr "Läser in firmware"
 #: /etc/rc.d/init.d/vncserver:34
N msgid "vncserver startup"
N msgstr "uppstart av vncserver"
 
G msgid "cardmgr (pid $pid) is running..."
G msgstr "cardmgr (pid $pid) kör..."
 #: /etc/rc.d/init.d/network:118 /etc/rc.d/init.d/network:140
N msgid "Bringing up interface $i: "
N msgstr "Sätter igång gränssnittet $i: "
 
G msgid "Shutting down $prog"
G msgstr "Stänger ner $prog"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:196
N msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
N msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
 
G msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
G msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."
 #: /etc/rc.d/init.d/network:206
N msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
N msgstr "Inaktiverar vidarebefordran av IPv4-paket: "
 
G msgid "$0: reading microcode status is not yet supported"
G msgstr "$0: läsning av mikrokodsstatus stöds inte än"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:133 /etc/rc.d/init.d/netfs:55
N msgid "Unmounting loopback filesystems: "
N msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "
 
G msgid "Shutting down system logger: "
G msgstr "Stänger ner systemloggaren: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:289
N msgid "Checking root filesystem quotas: "
N msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet: "
 
G msgid "PCIC module not defined in startup options!"
G msgstr "PCIC-modulen är inte angiven i uppstartsalternativen!"
 #: /etc/rc.d/init.d/httpd:66 /etc/rc.d/init.d/lpd:92 /etc/rc.d/init.d/snmpd:38
 #: /etc/rc.d/init.d/xfs:84
N msgid "Reloading $prog: "
N msgstr "Läser om $prog: "
 
G msgid "Stopping UPS monitor: "
G msgstr "Stoppar UPS-övervakare: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:63
N msgid "Applying ipchains firewall rules"
N msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"
 
G msgid "Changing target policies to DROP: "
G msgstr "Ändrar målpolicy till DROP: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:300
N msgid "Skipping ISA PNP configuration at users request: "
N msgstr "Hoppar över ISA PNP-konfiguration på användarens begäran: "
 
G msgid "*** An error occurred during the file system check."
G msgstr "*** Ett fel inträffade under filsystemskontrollen."
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:331
N msgid "FAILED"
N msgstr "MISSLYCKADES"
 
G msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} does not exist"
G msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} finns inte"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:39
N msgid "Mounting NCP filesystems: "
N msgstr "Monterar NCP-filsystem: "
 
G msgid "Configured NFS mountpoints: "
G msgstr "Konfigurerade NFS-monteringspunkter: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:311 /etc/rc.d/rc.sysinit:467
N msgid "Setting up Logical Volume Management:"
N msgstr "Ställer in logisk volymhantering (LVM):"
 
G msgid "Shutting down APM daemon: "
G msgstr "Stänger ner APM-demonen: "
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:133
N msgid "Active SMB mountpoints: "
N msgstr "Aktiva SMB-monteringspunkter: "
 
G msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
G msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:225
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:235
N msgid "error in ifcfg-${parent_device}: files"
N msgstr "fel i ifcfg-${parent_device}:-filer"
 
G msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
G msgstr "Tömmer alla nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:115
N msgid " module directory $PC not found."
N msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."
 
G msgid "$prog not running"
G msgstr "$prog kör inte"
 #: /etc/rc.d/init.d/crond:78 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:76
 #: /etc/rc.d/init.d/saslauthd:68 /etc/rc.d/init.d/squid:158
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
 
G msgid ""
G "Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently "
G "enabled in kernel"
G msgstr ""
G "Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte "
G "aktiverad i kärnan för tillfället"
 #: /etc/rc.d/init.d/xfs:97
N msgid "Restarting $prog:"
N msgstr "Startar om $prog:"
 
G msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
G msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:42
N msgid "pppd does not exist or is not executable"
N msgstr "pppd finns inte eller är inte körbar"
 
G msgid "ERROR: [ipv6_log] Loglevel isn't valid '$level' (arg 2)"
G msgstr "FEL: [ipv6_log] Loggnivån är inte giltig \"$level\" (arg 2)"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:34
N msgid "Generating SSH1 RSA host key: "
N msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH1: "
 
G msgid "(no mouse is configured)"
G msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:66
N msgid "Stopping INN actived service: "
N msgstr "Stoppar INN-actived-tjänsten: "
 
G msgid ""
G "Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using "
G "encapsulation 'syncppp'"
G msgstr ""
G "Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med inkapslingen "
G "\"syncppp\""
 #: /etc/rc.d/init.d/atalk:53
N msgid "Shutting down AppleTalk services: "
N msgstr "Stänger ner AppleTalk-tjänster: "
 
G msgid "Loading default keymap ($KEYTABLE): "
G msgstr "Läser in standardtangentbordslayouten ($KEYTABLE): "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:155
N msgid "error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen"
N msgstr "fel i $FILE: enheten $parent_device:$DEVNUM har redan setts i $devseen"
 
G msgid "Stopping postgresql service: "
G msgstr "Stoppar postgresql-tjänsten: "
 #: /etc/rc.d/init.d/aep1000:38 /etc/rc.d/init.d/bcm5820:46
N msgid "Loading $module module"
N msgstr "Läser in $module-modul"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/syslog:44
N msgid "Shutting down kernel logger: "
N msgstr "Stänger ner kärnloggaren: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:42
N msgid "Starting UPS monitor (master): "
N msgstr "Startar UPS-övervakaren (master): "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:117
N msgid "Turning off swap: "
N msgstr "Stänger av växlingsutrymme: "
 
G msgid "."
G msgstr "."
G 
G msgid "$0: call me as 'rc.halt' or 'rc.reboot' please!"
G msgstr "$0: anropa mig med \"rc.halt\" eller \"rc.reboot\"!"
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:299
N msgid "Stop $command"
N msgstr "Stoppa $command"
 
G msgid "Mounting local filesystems: "
G msgstr "Monterar lokala filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:52
N msgid "Stopping INNWatch service: "
N msgstr "Stoppar INNWatch-tjänsten: "
 
G msgid "Starting YP map server: "
G msgstr "Startar YP-kartservern: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:219
N msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
N msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"
 
G msgid "Starting process accounting: "
G msgstr "Startar processbokföring: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:205
 #, c-format
N msgid "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
N msgstr ""
N "Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
N "filsystem..."
 
G msgid "\\033[0;39m"
G msgstr "\\033[0;39m"
 #: /etc/rc.d/init.d/ypserv:35
N msgid "Starting YP server services: "
N msgstr "Startar YP-servertjänster: "
 
G msgid "Initializing USB controller ($alias): "
G msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "
 #: /etc/rc.d/init.d/kadmin:86
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
 
 
G msgid "Bringing up interface $i: "
G msgstr "Sätter igång gränssnittet $i: "
G 
G msgid "The random data source exists"
G msgstr "Slumpdatakällan finns"
G 
G msgid "Stopping NetWare emulator-server: "
G msgstr "Stoppar NetWare-emulator-server: "
G 
G msgid "Usage: $0 {start|stop}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop}"
 #: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:46
N msgid "Stopping Red Hat Network Daemon: "
N msgstr "Stoppar Red Hat Network-demonen: "
 
G msgid "ifup-sl for $DEVICE exiting"
G msgstr "ifup-sl för $DEVICE avslutar"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:180
N msgid "Initializing USB HID interface: "
N msgstr "Initierar USB HID-gränssnitt: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
 #: /etc/rc.d/init.d/nfslock:52
N msgid "Starting NFS statd: "
N msgstr "Startar NFS statd: "
 
G msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
G msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:235
N msgid ""
N "Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't"
N msgstr ""
N "Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara "
N "aktiverat, men det är det inte"
 
G msgid "Unmounting network block filesystems: "
G msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/rusersd:35
N msgid "Stopping rusers services: "
N msgstr "Stoppar rusers-tjänster: "
 
G msgid "Detaching loopback device $dev: "
G msgstr "Kopplar från loopback-enheten $dev: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:612
N msgid "Enabling swap space: "
N msgstr "Aktiverar växlingsutrymme: "
 
G msgid "Starting AppleTalk services: "
G msgstr "Startar AppleTalk-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:303
N msgid "${base} dead but pid file exists"
N msgstr "${base} är död men pid-fil finns"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/psacct:29
N msgid "Process accounting is enabled."
N msgstr "Processbokföring är aktiverad."
 
G msgid "Initializing MySQL database: "
G msgstr "Initierar MySQL-databasen: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:30
N msgid "$0: configuration for ${1} not found."
N msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."
 
G msgid "Converting old user quota files: "
G msgstr "Konverterar gamla filer för användarkvota: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:99 /etc/rc.d/init.d/ipchains:100
N msgid "Changing target policies to DENY"
N msgstr "Ändrar målpolicy till DENY"
 
G msgid "Setting network parameters: "
G msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:151
N msgid "Activating swap partitions: "
N msgstr "Aktiverar växlingspartitioner: "
 
G msgid "Unmounting NCP filesystems: "
G msgstr "Avmonterar NCP-filsystem: "
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:104
N msgid " umount"
N msgstr " avmontering"
 
G msgid "Setting default font ($SYSFONT): "
G msgstr "Ställer in standardtypsnitt ($SYSFONT): "
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:51
N msgid "done"
N msgstr "färdig"
 
G msgid " failed."
G msgstr " misslyckades."
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:260 /etc/rc.d/init.d/sshd:106
N msgid "Stopping $prog:"
N msgstr "Stoppar $prog:"
 
G msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
G msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:354 /etc/rc.d/rc.sysinit:356
N msgid "Finding module dependencies: "
N msgstr "Söker efter modulberoenden: "
 
G msgid "Unmounting NFS filesystems: "
G msgstr "Avmonterar NFS-filsystem: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:43
N msgid "ifup-ppp for ${DEVICE} exiting"
N msgstr "ifup-ppp för ${DEVICE} avslutar"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:43
N msgid "Starting iSCSI: iscsi"
N msgstr "Startar iSCSI: iscsi"
 
G msgid "Mounting other filesystems: "
G msgstr "Monterar andra filsystem: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:129
N msgid "Loading default keymap: "
N msgstr "Läser in standardtangentbordslayout: "
 
G msgid "Users cannot control this device."
G msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:50
N msgid "Mounting proc filesystem: "
N msgstr "Monterar proc-filsystem: "
 
G msgid "Configured devices:"
G msgstr "Konfigurerade enheter:"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:182
N msgid "Initializing USB mouse: "
N msgstr "Initierar USB-mus: "
 
G msgid "Converting old group quota files: "
G msgstr "Konverterar gamla filer för gruppkvoter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:99
N msgid "Stopping iSCSI:"
N msgstr "Stoppar iSCSI:"
 
G msgid "Sending all processes the TERM signal..."
G msgstr "Skickar signalen TERM till alla processer..."
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:97
N msgid "Unmounting NFS filesystems (retry): "
N msgstr "Avmonterar NFS-filsystem (återförsök): "
 
G msgid "Configured SMB mountpoints: "
G msgstr "Konfigurerade SMB-monteringspunkter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:62
N msgid "You need to be root to use this command ! "
N msgstr "Du måste vara root för att kunna använda detta kommando! "
 
G msgid "Unmounting network block filesystems (retry): "
G msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem (återförsök): "
 #: /etc/rc.d/init.d/network:229
N msgid "Currently active devices:"
N msgstr "Aktiva enheter just nu:"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/wine:36
N msgid "Wine binary format handlers are not registered."
N msgstr "Binärformathanterare för Wine är inte registrerade."
 
G msgid "Run '/usr/sbin/kudzu' from the command line to re-detect."
G msgstr "Kör \"/usr/sbin/kudzu\" från kommandoraden för att leta på nytt."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-sit:52
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:58
N msgid ""
N "Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
N "restart (IPv6) networking"
N msgstr ""
N "Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och "
N "starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"
 
G msgid "error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END"
G msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START är större än IPADDR_END"
 #: /etc/rc.d/init.d/network:190
N msgid "Shutting down interface $i: "
N msgstr "Stänger ner gränssnittet $i: "
 
G msgid "Applying ip6tables firewall rules: "
G msgstr "Verkställer ip6tables-brandväggsregler: "
 #: /etc/rc.d/init.d/lpd:98 /etc/rc.d/init.d/rarpd:65
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
 
G msgid "$base startup"
G msgstr "uppstart av $base"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:31
N msgid "\\033[0;31m"
N msgstr "\\033[0;31m"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/nfslock:63
N msgid "Stopping NFS locking: "
N msgstr "Stoppar NFS-låsning: "
 
G msgid "Shutting down $prog: "
G msgstr "Stänger ner $prog: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/init.ipv6-global:183
N msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
 
G msgid ""
G "An old version of the database format was found.\n"
G "You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\n"
G "See $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information."
G msgstr ""
G "En gammal version av databasformatet hittades.\n"
G "Du måste upgradera dataformatet innan du kan använda PostgreSQL.\n"
G "Se $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist för mer information."
 #: /etc/rc.d/init.d/random:25
N msgid "Initializing random number generator: "
N msgstr "Initierar slumptalsgenerator: "
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:126
N msgid " cardmgr."
N msgstr " cardmgr."
 
G msgid "WARNING"
G msgstr "VARNING"
 #: /etc/rc.d/init.d/ypbind:44
N msgid "Listening for an NIS domain server."
N msgstr "Lyssnar efter en NIS-domänserver."
 
G msgid "On the next boot fsck will be forced."
G msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att tvingas köra."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:168
N msgid "Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first"
N msgstr "Enheten \"tun6to4\" (från \"$DEVICE\") är redan uppe, stäng ner först"
 
G msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
G msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:246 /etc/rc.d/init.d/autofs:290
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:291
N msgid "could not make temp file"
N msgstr "kunde inte skapa temporär fil"
 
G msgid "Generating SSH1 RSA host key: "
G msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH1: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:111 /etc/rc.d/init.d/ipchains:112
N msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG"
N msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:88
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
 
G msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
G msgstr "Startar iSCSI: iscsilun"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:38 /etc/rc.d/init.d/sshd:41
N msgid "RSA1 key generation"
N msgstr "RSA1-nyckelgenerering"
 
G msgid "Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first"
G msgstr "Enheten \"$DEVICE\" är redan uppe, stäng ner först"
 #: /etc/rc.d/init.d/apmd:26
N msgid "Starting up APM daemon: "
N msgstr "Startar APM-demonen: "
 
G msgid "Activating swap partitions: "
G msgstr "Aktiverar växlingspartitioner: "
 #: /etc/rc.d/init.d/isdn:138
N msgid "Unloading ISDN modules"
N msgstr "Glömmer ISDN-moduler"
 
G msgid "Not starting $prog: "
G msgstr "Startar inte $prog: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:258
N msgid "6to4 configuration is not valid"
N msgstr "6till4-konfiguration är inte giltig"
 
G msgid "\t\tWelcome to "
G msgstr "\t\tVälkommen till "
 #: /etc/rc.d/init.d/random:45
N msgid "The random data source is missing"
N msgstr "Slumpdatakällan saknas"
 
G msgid "Couldn't load module $DRIVER_MODULE"
G msgstr "Kunde inte läsa in modulen $DRIVER_MODULE"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:142
N msgid ""
N "ERROR: [ipv6_log] Syslog is chosen, but binary 'logger' doesn't exist or "
N "isn't executable"
N msgstr ""
N "FEL: [ipv6_log] Syslog är valt, men binären \"logger\" finns inte eller är "
N "inte körbar"
 
G msgid "Disabling IPv4 automatic defragmentation: "
G msgstr "Stänger av automatisk IPv4-defragmentering: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:15
N msgid "$1 "
N msgstr "$1 "
 
G msgid "Usage: (halt|reboot) {start}"
G msgstr "Användning: (halt|reboot) {start}"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:186
N msgid ""
N "Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable, 6to4 configuration is "
N "not valid"
N msgstr ""
N "Eftersom IPv4-adressen \"$ipv4addr\" inte är globalt användbar är 6till4-"
N "konfigurationen inte giltig"
 
G msgid "Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored"
 #: /etc/rc.d/init.d/postgresql:235
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
 msgstr ""
G "Varning: gränssnittet \"tun6to4\" stöder inte \"IPV6_DEFAULTGW\", ignorerar"
N "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/netdump:142
N msgid "initializing netdump"
N msgstr "initierar netdump"
 
G msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
G msgstr "Tömmer alla nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
 #: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:57
N msgid "$0: kernel does not have microcode device support"
N msgstr "$0: kärnan har inte stöd för mikrokodenheter"
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
 #: /etc/rc.d/init.d/mars-nwe:23
N msgid "Starting NetWare emulator-server: "
N msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "
 
G msgid "cardmgr is stopped"
G msgstr "cardmgr är stoppad"
 #: /etc/rc.d/init.d/wine:63
N msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
N msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
 
G msgid "Stopping rwho services: "
G msgstr "Stoppar rwho-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:307
N msgid "Remounting root filesystem in read-write mode: "
N msgstr "Monterar om rotfilsystemet i skrivbart läge: "
 
G msgid "Starting kernel logger: "
G msgstr "Startar kärnloggaren: "
 #: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:76
N msgid "Usage: $0 {start|restart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|restart}"
 
G msgid "Enslaving ${DEVICE} to ${MASTER}"
G msgstr "Förslavar ${DEVICE} till ${MASTER}"
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:224
N msgid "Active Mount Points:"
N msgstr "Aktiva monteringspunkter:"
 
G msgid "Starting $KIND services: "
G msgstr "Startar $KIND-tjänster: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:351
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:351
N msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
N msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""
 
G msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG: "
G msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:11
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:18
N msgid "usage: ifdown <device name>"
N msgstr "användning: ifdown <enhetsnamn>"
 
G msgid "FAILED"
G msgstr "MISSLYCKADES"
 #: /etc/rc.d/init.d/nfslock:48
N msgid "Starting NFS locking: "
N msgstr "Startar NFS-låsning: "
 
G msgid " cardmgr"
G msgstr " cardmgr"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:113
N msgid "Syncing hardware clock to system time"
N msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"
 
G msgid "Checking root filesystem quotas: "
G msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet: "
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:85
N msgid "Configuration file or keys are invalid"
N msgstr "Konfigurationsfilen eller nycklarna är ogiltiga"
 
G msgid "   rawdevices are now located in the directory /dev/raw/ "
G msgstr "   råa enheter finns nu i katalogen /dev/raw/ "
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:25 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:32
N msgid " Please correct your /etc/sysconfig/rawdevices:"
N msgstr " Var vänlig och korrigera din /etc/sysconfig/rawdevices:"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/routed:41
N msgid "Stopping routed (RIP) services: "
N msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "
 
G msgid "$prog: No servers in $ntpconf and $ntpstep"
G msgstr "$prog: Inga servrar i $ntpconf och $ntpstep"
 #: /etc/rc.d/init.d/gated:30
N msgid "Not starting $prog: "
N msgstr "Startar inte $prog: "
 
G msgid "Assigning devices: "
G msgstr "Tilldelar enheter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:152 /etc/rc.d/init.d/network:238
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
 
G msgid "Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
G msgstr "Fel, någon annan värd använder redan adressen ${IPADDR}."
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:79
N msgid "Stopping NFS services: "
N msgstr "Stoppar NFS-tjänster: "
 
G msgid "vncserver shutdown"
G msgstr "vncserver stängs av"
 #: /etc/rc.d/init.d/portmap:33
N msgid "Networking not configured - exiting"
N msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"
 
G msgid "Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
G msgstr ""
G "Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar."
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:38
N msgid "Mounting SMB filesystems: "
N msgstr "Monterar SMB-filsystem: "
 
G msgid "Shutting down PCMCIA services:"
G msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"
 #: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:28 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:35
N msgid "  you'll have to upgrade your util-linux package"
N msgstr "  måste du uppgradera ditt util-linux-paket"
 
G msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
G msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:245 /etc/rc.d/init.d/sshd:97
N msgid "Starting $prog:"
N msgstr "Startar $prog:"
 
G msgid " cardmgr is already running."
G msgstr " cardmgr kör redan."
 #: /etc/rc.d/init.d/rwhod:23
N msgid "Starting rwho services: "
N msgstr "Startar rwho-tjänster: "
 
G msgid "Postmaster already running."
G msgstr "Postmaster kör redan."
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:264 /etc/rc.d/rc.sysinit:460 /etc/rc.d/rc.sysinit:500
N msgid "Automatic reboot in progress."
N msgstr "Automatisk omstart pågår."
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:45
N msgid "Stopping INND service: "
N msgstr "Startar INND-tjänsten: "
 
 
G msgid "Generating ident key: "
G msgstr "Genererar ident-nyckel: "
 #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:49
N msgid "Could not load module iscsi.o"
N msgstr "Kunde inte läsa in iscsi.o"
 
G msgid "Unmounting loopback filesystems (retry):"
G msgstr "Avmonterar loopback-filsystem (återförsök):"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:421
N msgid "$STRING"
N msgstr "$STRING"
 
G msgid "Starting INND system: "
G msgstr "Startar INND-systemet: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:68 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:69
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:68 /etc/rc.d/init.d/iptables:69
N msgid "Applying iptables firewall rules"
N msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler"
 
G msgid "Starting routed (RIP) services: "
G msgstr "Startar routed-tjänster (RIP): "
 #: /etc/rc.d/init.d/keytable:22
N msgid "Loading keymap: "
N msgstr "Läser in tangentbordslayout: "
 
G msgid "Generating SSH2 RSA host key: "
G msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH2: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:151
N msgid "error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen"
N msgstr "fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen"
 
G msgid "$prog shutdown"
G msgstr "$prog stängs av"
 #: /etc/rc.d/init.d/gpm:54
N msgid "Shutting down console mouse services: "
N msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "
 
G msgid "Starting system logger: "
G msgstr "Startar systemloggaren: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ypbind:29 /etc/rc.d/init.d/ypserv:30
N msgid "Setting NIS domain name $NISDOMAIN: "
N msgstr "Ställer in NIS-domännamnet $NISDOMAIN: "
 
G msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
G msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #: /etc/rc.d/init.d/kudzu:39
N msgid "Checking for new hardware"
N msgstr "Letar efter ny hårdvara"
 
G msgid "Process accounting is disabled."
G msgstr "Processbokföring är inaktiverat."
 #: /etc/rc.d/init.d/nfslock:67
N msgid "Stopping NFS statd: "
N msgstr "Stoppar NFS statd: "
 
G msgid "Usage: pidfileofproc {program}"
G msgstr "Användning: pidfileofproc {program}"
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:141
N msgid "/proc filesystem unavailable"
N msgstr "/proc-filsystemet är inte tillgängligt"
 
G msgid "Usage: status {program}"
G msgstr "Användning: status {program}"
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:63
N msgid "Starting NFS mountd: "
N msgstr "Startar NFS mountd: "
 
G msgid "Shutting down NIS services: "
G msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:57
N msgid "Unmounting initrd: "
N msgstr "Avmonterar initrd: "
 
G msgid ""
G "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
G "graceful|help|configtest}"
G msgstr ""
G "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
G "graceful|help|configtest}"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:450
N msgid "*** An error occurred during the RAID startup"
N msgstr "*** Ett fel inträffade under RAID-uppstarten"
 
G msgid "Shutting down $MODEL: "
G msgstr "Stänger ner $MODEL: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:159
N msgid "error in $FILE: didn't specify device or ipaddr"
N msgstr "fel i $FILE: angav inte enhet eller ipadress"
 
G msgid "Loading system font: "
G msgstr "Läser in systemtypsnitt: "
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:295
N msgid "${base} (pid $pid) is running..."
N msgstr "${base} (pid $pid) kör..."
 
G msgid "Reloading INN Service: "
G msgstr "Startar INN-tjänsten: "
 #: /etc/rc.d/init.d/aep1000:73 /etc/rc.d/init.d/amd:39
 #: /etc/rc.d/init.d/anacron:25 /etc/rc.d/init.d/arpwatch:35
 #: /etc/rc.d/init.d/atd:39 /etc/rc.d/init.d/bootparamd:38
 #: /etc/rc.d/init.d/crond:33 /etc/rc.d/init.d/httpd:59
 #: /etc/rc.d/init.d/identd:54 /etc/rc.d/init.d/kadmin:47
 #: /etc/rc.d/init.d/kprop:37 /etc/rc.d/init.d/krb524:37
 #: /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:37 /etc/rc.d/init.d/ldap:63
 #: /etc/rc.d/init.d/ldap:70 /etc/rc.d/init.d/lpd:57 /etc/rc.d/init.d/mysqld:52
 #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:54 /etc/rc.d/init.d/named:58
 #: /etc/rc.d/init.d/nscd:58 /etc/rc.d/init.d/portmap:60
 #: /etc/rc.d/init.d/pxe:32 /etc/rc.d/init.d/radvd:45 /etc/rc.d/init.d/rarpd:32
 #: /etc/rc.d/init.d/rwalld:33 /etc/rc.d/init.d/saslauthd:38
 #: /etc/rc.d/init.d/snmpd:29 /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:30
 #: /etc/rc.d/init.d/tWnn:42 /etc/rc.d/init.d/ups:61 /etc/rc.d/init.d/xinetd:66
N msgid "Stopping $prog: "
N msgstr "Stoppar $prog: "
 
G msgid "Checking for changes to /etc/auto.master ...."
G msgstr "Letar efter ändringar i /etc/auto.master..."
 #: /etc/rc.d/init.d/ypbind:34
N msgid "Binding to the NIS domain: "
N msgstr "Binder till NIS-domänen: "
 
G msgid "Starting Red Hat Network Daemon: "
G msgstr "Startar Red Hat Network-demonen: "
 #: /etc/rc.d/init.d/smb:58 /etc/rc.d/init.d/smb:63 /etc/rc.d/init.d/winbind:51
N msgid "Shutting down $KIND services: "
N msgstr "Stänger ner $KIND-tjänster: "
 
G msgid "*** Dropping you to a shell; the system will reboot"
G msgstr "*** Släpper dig i ett skal; systemet kommer att startas om"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:209
 #, c-format
N msgid "Press Y within %d seconds to force file system integrity check..."
N msgstr ""
N "Tryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram integritetskontroll av "
N "filsystem..."
 
G msgid "Start $x"
G msgstr "Starta $x"
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:83 /etc/rc.d/init.d/ipchains:72
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:83
N msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy:"
N msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn:"

# Swedish messages for initscripts.
# Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.54 2002/07/15 22:45:07 menthos Exp $
#
# Varning: Meddelanden bör inte vara längre än ungefär 60 tecken då
#     de annars inte får plats.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: initscripts\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-16 00:53+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# Går detta att översätta?
#: /etc/rc.d/init.d/functions:446
msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "

# Om "slave" ska översättas tycker jag att även "master" ska översättas
#: /etc/rc.d/init.d/ups:46
msgid "Starting UPS monitor (slave): "
msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "

# "användardefinierade" får inte plats på en del ställen, därför
# används "egendefinierade".
#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:81 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:82
#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:157 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:158
#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:103 /etc/rc.d/init.d/iptables:81
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:82 /etc/rc.d/init.d/iptables:157
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:158
msgid "Removing user defined chains:"
msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:166 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:167
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:166 /etc/rc.d/init.d/iptables:167
msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"

#: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:31
msgid "Stopping YP map server: "
msgstr "Stoppar YP-mappningsservern: "

#: /etc/rc.d/init.d/amd:96 /etc/rc.d/init.d/autofs:320
#: /etc/rc.d/init.d/bgpd:56 /etc/rc.d/init.d/irda:66
#: /etc/rc.d/init.d/keytable:72 /etc/rc.d/init.d/ospfd:57
#: /etc/rc.d/init.d/ripd:56 /etc/rc.d/init.d/ripngd:56
#: /etc/rc.d/init.d/sshd:151 /etc/rc.d/init.d/zebra:54
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:307
msgid "Start $x"
msgstr "Starta $x"

#: /etc/rc.d/init.d/gpm:21
msgid "Starting console mouse services: "
msgstr "Startar konsollmustjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:38
msgid "Starting Red Hat Network Daemon: "
msgstr "Startar Red Hat Network-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/innd:76
msgid "Reloading INN Service: "
msgstr "Startar INN-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:34
msgid "Loading system font: "
msgstr "Läser in systemtypsnitt: "

#: /etc/rc.d/init.d/ups:66
msgid "Shutting down $MODEL: "
msgstr "Stänger ner $MODEL: "

#: /etc/rc.d/init.d/httpd:103
msgid ""
"Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
"graceful|help|configtest}"
msgstr ""
"Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
"graceful|help|configtest}"

#: /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:40
msgid "Starting YP passwd service: "
msgstr "Startar YP-lösenordstjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:70
msgid "Shutting down NIS services: "
msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:35
msgid "Extracting kadm5 Service Keys: "
msgstr "Extraherar kadm5-tjänstnycklar: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:235
msgid "Usage: pidfileofproc {program}"
msgstr "Användning: pidfileofproc {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:35
msgid "vncserver start"
msgstr "uppstart av vncserver"

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:33
msgid "Starting system logger: "
msgstr "Startar systemloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:262 /etc/rc.d/init.d/nscd:67
#: /etc/rc.d/init.d/nscd:69
msgid "$prog shutdown"
msgstr "$prog stängs av"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:50
msgid "Generating SSH2 RSA host key: "
msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH2: "

#: /etc/rc.d/init.d/routed:30
msgid "Starting routed (RIP) services: "
msgstr "Startar routed-tjänster (RIP): "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:342
msgid "PASSED"
msgstr "LYCKADES"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:33
msgid "Starting INND system: "
msgstr "Startar INND-systemet: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:131 /etc/rc.d/init.d/netfs:53
msgid "Unmounting loopback filesystems (retry):"
msgstr "Avmonterar loopback-filsystem (återförsök):"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:121 /etc/rc.d/init.d/iptables:121
msgid "Table: $table"
msgstr "Tabell: $table"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:121
msgid "Configured SMB mountpoints: "
msgstr "Konfigurerade SMB-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:121
msgid " cardmgr is already running."
msgstr " cardmgr kör redan."

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:123
msgid "Initializing database: "
msgstr "Initierar databas: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:63
msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
msgstr "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte giltig"

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:133
msgid "Shutting down PCMCIA services:"
msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:690
msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:196
msgid "Starting $PRIVOXY_PRG: "
msgstr "Startar $PRIVOXY_PRG: "

#: /etc/rc.d/init.d/crond:51
msgid "Reloading cron daemon configuration: "
msgstr "Läser om konfiguration av cron-demonen: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:59
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:97
msgid "Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
msgstr ""
"Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:232
msgid "Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
msgstr "Fel, någon annan värd använder redan adressen ${IPADDR}."

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:49
msgid "Assigning devices: "
msgstr "Tilldelar enheter: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:125
msgid "Configured NCP mountpoints: "
msgstr "Konfigurerade NCP-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:258
msgid "Usage: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|top}"
msgstr ""
"Användning: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|"
"top}"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:66
msgid "Applying ip6tables firewall rules: "
msgstr "Verkställer ip6tables-brandväggsregler: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:172 /etc/rc.d/init.d/iptables:172
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:320
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:162 /etc/rc.d/init.d/iptables:162
msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG: "
msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG: "

#: /etc/rc.d/init.d/smb:42 /etc/rc.d/init.d/smb:47 /etc/rc.d/init.d/winbind:40
msgid "Starting $KIND services: "
msgstr "Startar $KIND-tjänster: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:112
msgid "Enslaving ${DEVICE} to ${MASTER}"
msgstr "Förslavar ${DEVICE} till ${MASTER}"

#: /etc/rc.d/init.d/rwhod:32
msgid "Stopping rwho services: "
msgstr "Stoppar rwho-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:166
msgid "cardmgr is stopped"
msgstr "cardmgr är stoppad"

#: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:82 /etc/rc.d/init.d/snmpd:76
#: /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:74 /etc/rc.d/init.d/xinetd:115
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:54 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:58
#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:59 /etc/rc.d/init.d/ipchains:57
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:54 /etc/rc.d/init.d/iptables:58
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:59
msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
msgstr "Tömmer nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:108 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:71
#: /etc/rc.d/init.d/rstatd:63 /etc/rc.d/init.d/rusersd:66
#: /etc/rc.d/init.d/rwalld:64 /etc/rc.d/init.d/rwhod:63
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:210
msgid "Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored"
msgstr ""
"Varning: gränssnittet \"tun6to4\" stöder inte \"IPV6_DEFAULTGW\", ignorerar"

#: /etc/rc.d/init.d/wine:33
msgid "Wine binary format handlers are registered."
msgstr "Binärformathanterare för Wine är registrerade."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:217
msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
msgstr ""
"Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"

#: /etc/rc.d/init.d/network:211
msgid "Disabling IPv4 automatic defragmentation: "
msgstr "Inaktiverar automatisk IPv4-defragmentering: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-routes:6
msgid "usage: ifup-routes <net-device>"
msgstr "användning: ifup-routes <nätverksenhet>"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:29
msgid "\t\tWelcome to "
msgstr "\t\tVälkommen till "

#: /etc/rc.d/init.d/rstatd:31
msgid "Stopping rstat services: "
msgstr "Stoppar rstat-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:43 /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:46
msgid "mdadm"
msgstr "mdadm"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:71
msgid "Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first"
msgstr "Enheten \"$DEVICE\" är redan uppe, stäng ner först"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:112 /etc/rc.d/init.d/kprop:67
#: /etc/rc.d/init.d/krb524:66 /etc/rc.d/init.d/syslog:80
#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:109
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:187
msgid "On the next boot fsck will be forced."
msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att tvingas köra."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:122
msgid ""
"Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
"disabled in kernel"
msgstr ""
"Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
"tillfället inte inaktiverad i kärnan"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:41
msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
msgstr "$0: anropa mig med \"halt\" eller \"reboot\"!"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:353
msgid "WARNING"
msgstr "VARNING"

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:232
msgid "$NAME is attached to $DEVICE"
msgstr "$NAMN är fäst vid $DEVICE"

#: /etc/rc.d/init.d/named:108
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:107
msgid ""
"An old version of the database format was found.\n"
"You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\n"
"See $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information."
msgstr ""
"En gammal version av databasformatet hittades.\n"
"Du måste upgradera dataformatet innan du kan använda PostgreSQL.\n"
"Se $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist för mer information."

#: /etc/rc.d/init.d/bgpd:33 /etc/rc.d/init.d/dhcpd:38
#: /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:45 /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:43
#: /etc/rc.d/init.d/irda:28 /etc/rc.d/init.d/ntpd:54
#: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:33 /etc/rc.d/init.d/ospfd:34
#: /etc/rc.d/init.d/ripd:33 /etc/rc.d/init.d/ripngd:33
#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:71 /etc/rc.d/init.d/vncserver:41
#: /etc/rc.d/init.d/xfs:70 /etc/rc.d/init.d/zebra:31
msgid "Shutting down $prog: "
msgstr "Stänger ner $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:156
msgid "Unmounting file systems (retry): "
msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:319
msgid "error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END"
msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START är större än IPADDR_END"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:251
msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."

#: /etc/rc.d/init.d/atalk:91 /etc/rc.d/init.d/isdn:261
#: /etc/rc.d/init.d/ldap:115
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:289
msgid "Checking for changes to /etc/auto.master ...."
msgstr "Letar efter ändringar i /etc/auto.master..."

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:77
msgid "Unmounting network block filesystems (retry): "
msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem (återförsök): "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:255 /etc/rc.d/rc.sysinit:451 /etc/rc.d/rc.sysinit:491
msgid "*** Dropping you to a shell; the system will reboot"
msgstr "*** Släpper dig i ett skal; systemet kommer att startas om"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:57
msgid "Sending all processes the TERM signal..."
msgstr "Skickar signalen TERM till alla processer..."

#: /etc/rc.d/init.d/smb:77 /etc/rc.d/init.d/winbind:65
msgid "Reloading smb.conf file: "
msgstr "Läser om smb.conf-filen: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:285 /etc/rc.d/rc.sysinit:523
msgid "Converting old group quota files: "
msgstr "Konverterar gamla filer för gruppkvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/network:226
msgid "Configured devices:"
msgstr "Konfigurerade enheter:"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:125
msgid "The iSCSI module could not be unloaded."
msgstr "iSCSI-modulen kunde inte glömmas."

#: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:56
msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:41
msgid "Mounting other filesystems: "
msgstr "Monterar andra filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/lpd:34
msgid "No Printers Defined"
msgstr "Inga skrivare är angivna"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:73
msgid "Stopping NFS mountd: "
msgstr "Stoppar NFS mountd: "

#: /etc/rc.d/init.d/network:66
msgid "Setting network parameters: "
msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:99
msgid "Unmounting NFS filesystems: "
msgstr "Avmonterar NFS-filsystem: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:193
msgid " failed."
msgstr " misslyckades."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:141 /etc/rc.d/rc.sysinit:144
msgid "Setting default font ($SYSFONT): "
msgstr "Ställer in standardtypsnitt ($SYSFONT): "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:111
msgid "Unmounting NCP filesystems: "
msgstr "Avmonterar NCP-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/netdump:149
msgid "disabling netdump"
msgstr "inaktiverar netdump"

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:51
msgid "Hardware configuration timed out."
msgstr "Hårdvarukonfigurationen gjorde time-out."

#: /etc/rc.d/init.d/innd:59
msgid "Stopping INNFeed service: "
msgstr "Stoppar INNFeed-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:78 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:79
#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:147 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:148
#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:102 /etc/rc.d/init.d/iptables:78
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:79 /etc/rc.d/init.d/iptables:147
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:148
msgid "Flushing all chains:"
msgstr "Tömmer alla kedjor:"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:44
msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE does not exist"
msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE finns inte"

#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:28
msgid "Initializing MySQL database: "
msgstr "Initierar MySQL-databasen: "

#: /etc/rc.d/init.d/smb:109 /etc/rc.d/init.d/winbind:96
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/atalk:23
msgid "Starting AppleTalk services: "
msgstr "Startar AppleTalk-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:137 /etc/rc.d/init.d/netfs:59
msgid "Detaching loopback device $dev: "
msgstr "Kopplar från loopback-enheten $dev: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:79
msgid "Unmounting network block filesystems: "
msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:28
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:41
msgid "Users cannot control this device."
msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:62
msgid "Configuring kernel parameters: "
msgstr "Konfigurerar parametrar till kärnan: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:75
msgid "ifup-ppp for ${DEVNAME} exiting"
msgstr "ifup-ppp för ${DEVNAME} avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:66
msgid "Applying iptables firewall rules: "
msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:33
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:45
msgid "ifup-sl for $DEVICE exiting"
msgstr "ifup-sl för $DEVICE avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:75
msgid "Usage: $0 {start|stop}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop}"

#: /etc/rc.d/init.d/mars-nwe:32
msgid "Stopping NetWare emulator-server: "
msgstr "Stoppar NetWare-emulator-server: "

#: /etc/rc.d/init.d/random:43
msgid "The random data source exists"
msgstr "Slumpdatakällan finns"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:174
msgid "Mounting USB filesystem: "
msgstr "Monterar USB-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:50 /etc/rc.d/init.d/vncserver:51
msgid "vncserver shutdown"
msgstr "vncserver stängs av"

#: /etc/rc.d/init.d/wine:21
msgid "Unregistering binary handler for Windows applications"
msgstr "Avregistrerar binärhanterare för Windowsprogram"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:33
msgid "\\033[0;39m"
msgstr "\\033[0;39m"

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:20
msgid "Starting process accounting: "
msgstr "Startar processbokföring: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:22
msgid "Starting YP map server: "
msgstr "Startar YP-mappningsservern: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:510
msgid "Mounting local filesystems: "
msgstr "Monterar lokala filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:81
msgid "Stopping NFS quotas: "
msgstr "Stoppar NFS-diskkvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:54
msgid "No status available for this package"
msgstr "Det finns ingen status tillgänglig för detta paket"

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:178
msgid "Stopping postgresql service: "
msgstr "Stoppar postgresql-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:127
msgid "Loading default keymap ($KEYTABLE): "
msgstr "Läser in standardtangentbordslayouten ($KEYTABLE): "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:349
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:349
msgid ""
"Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using "
"encapsulation 'syncppp'"
msgstr ""
"Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med inkapslingen "
"\"syncppp\""

#: /etc/rc.d/init.d/gpm:25 /etc/rc.d/init.d/gpm:30
msgid "(no mouse is configured)"
msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:28
msgid "iSCSI daemon already running"
msgstr "iSCSI-demonen kör redan"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:95
msgid "ERROR: [ipv6_log] Loglevel isn't valid '$level' (arg 2)"
msgstr "FEL: [ipv6_log] Loggnivån är inte giltig \"$level\" (arg 2)"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:105
msgid ""
"Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently "
"enabled in kernel"
msgstr ""
"Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte "
"aktiverad i kärnan för tillfället"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:117
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:285
msgid "$prog not running"
msgstr "$prog kör inte"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:55 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:61
#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:58
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:55 /etc/rc.d/init.d/iptables:61
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:62
msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
msgstr "Tar bort nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:26 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:33
msgid "   rawdevices are now located in the directory /dev/raw/ "
msgstr "   råa enheter finns nu i katalogen /dev/raw/ "

#: /etc/rc.d/init.d/apmd:36
msgid "Shutting down APM daemon: "
msgstr "Stänger ner APM-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:151 /etc/rc.d/init.d/named:51
#: /etc/rc.d/init.d/named:52
msgid "$base startup"
msgstr "uppstart av $base"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:59
msgid "Starting NFS quotas: "
msgstr "Startar NFS-diskkvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:117
msgid "Configured NFS mountpoints: "
msgstr "Konfigurerade NFS-monteringspunkter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:74
msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} does not exist"
msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} finns inte"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:254 /etc/rc.d/rc.sysinit:490
msgid "*** An error occurred during the file system check."
msgstr "*** Ett fel inträffade under filsystemskontrollen."

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:127 /etc/rc.d/init.d/iptables:127
msgid "Changing target policies to DROP: "
msgstr "Ändrar målpolicy till DROP: "

#: /etc/rc.d/init.d/ups:55
msgid "Stopping UPS monitor: "
msgstr "Stoppar UPS-övervakare: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:68
msgid "PCIC module not defined in startup options!"
msgstr "PCIC-modulen är inte angiven i uppstartsalternativen!"

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:47
msgid "Shutting down system logger: "
msgstr "Stänger ner systemloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:287
msgid "Usage: status {program}"
msgstr "Användning: status {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:213
msgid "$base $killlevel"
msgstr "$base $killlevel"

#: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:73
msgid "$0: reading microcode status is not yet supported"
msgstr "$0: läsning av mikrokodsstatus stöds inte än"

#: /etc/rc.d/init.d/ups:32
msgid "Starting $MODEL: "
msgstr "Startar $MODEL: "

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:183
msgid "Shutting down $prog"
msgstr "Stänger ner $prog"

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:163
msgid "cardmgr (pid $pid) is running..."
msgstr "cardmgr (pid $pid) kör..."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:173
msgid " failed; no link present. Check cable?"
msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:149 /etc/rc.d/init.d/isdn:151
msgid "Loading Firmware"
msgstr "Läser in firmware"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:25
msgid "Could not find /etc/iscsi.conf!"
msgstr "Kunde inte hitta /etc/iscsi.conf!"

#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:77
msgid "Shutting down sm-client: "
msgstr "Stänger ner sm-client: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:86
msgid "Starting PCMCIA services:"
msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:84
msgid " iscsilun"
msgstr " iscsilun"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:59
msgid "Sending all processes the KILL signal..."
msgstr "Skickar signalen KILL till alla processer..."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:298
msgid "Setting up ISA PNP devices: "
msgstr "Ställer in ISA PNP-enheter: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:402
msgid "Starting up RAID devices: "
msgstr "Startar upp RAID-enheter: "

#: /etc/rc.d/init.d/anacron:58 /etc/rc.d/init.d/atd:80
#: /etc/rc.d/init.d/canna:61 /etc/rc.d/init.d/dhcpd:71
#: /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:78 /etc/rc.d/init.d/gpm:86
#: /etc/rc.d/init.d/ntpd:87 /etc/rc.d/init.d/sendmail:112
#: /etc/rc.d/init.d/ups:100 /etc/rc.d/init.d/vncserver:78
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/network:201
msgid "Shutting down loopback interface: "
msgstr "Stänger ner loopback-gränssnittet: "

#: /etc/rc.d/init.d/pxe:65
msgid "Usage: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
msgstr "Användning: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:23
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:31
msgid "Usage: ifup <device name>"
msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"

#: /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:49
msgid "Stopping YP passwd service: "
msgstr "Stoppar YP-lösenordstjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:66
msgid "Starting NFS daemon: "
msgstr "Startar NFS-demonen: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:529
msgid "Checking local filesystem quotas: "
msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/single:44
msgid "Telling INIT to go to single user mode."
msgstr "Säger till INIT att gå till enanvändarläge."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:183
msgid "$message"
msgstr "$message"

#: /etc/rc.d/init.d/ntpd:34
msgid "$prog: Synchronizing with time server: "
msgstr "$prog: Synkroniserar med tidsservern: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:281 /etc/rc.d/rc.sysinit:518
msgid "Converting old user quota files: "
msgstr "Konverterar gamla filer för användarkvota: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:187
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:189
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:191
msgid " done."
msgstr " färdig."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:315
msgid "error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't argree"
msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START och IPADDR_END stämmer inte överens"

#: /etc/rc.d/init.d/aep1000:56 /etc/rc.d/init.d/amd:30
#: /etc/rc.d/init.d/anacron:15 /etc/rc.d/init.d/arpwatch:28
#: /etc/rc.d/init.d/atd:29 /etc/rc.d/init.d/bgpd:26
#: /etc/rc.d/init.d/bootparamd:29 /etc/rc.d/init.d/canna:26
#: /etc/rc.d/init.d/crond:24 /etc/rc.d/init.d/cWnn:31
#: /etc/rc.d/init.d/dhcpd:28 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:33
#: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:32 /etc/rc.d/init.d/gated:39
#: /etc/rc.d/init.d/httpd:50 /etc/rc.d/init.d/identd:45
#: /etc/rc.d/init.d/irda:20 /etc/rc.d/init.d/kadmin:40
#: /etc/rc.d/init.d/kprop:30 /etc/rc.d/init.d/krb524:30
#: /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:30 /etc/rc.d/init.d/kWnn:31
#: /etc/rc.d/init.d/ldap:38 /etc/rc.d/init.d/ldap:50 /etc/rc.d/init.d/lpd:28
#: /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:37 /etc/rc.d/init.d/mysqld:40
#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:42 /etc/rc.d/init.d/named:35
#: /etc/rc.d/init.d/nscd:49 /etc/rc.d/init.d/ntpd:44
#: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:26 /etc/rc.d/init.d/ospfd:27
#: /etc/rc.d/init.d/portmap:50 /etc/rc.d/init.d/pxe:23
#: /etc/rc.d/init.d/radvd:38 /etc/rc.d/init.d/rarpd:22
#: /etc/rc.d/init.d/ripd:26 /etc/rc.d/init.d/ripngd:26
#: /etc/rc.d/init.d/rwalld:24 /etc/rc.d/init.d/saslauthd:29
#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:38 /etc/rc.d/init.d/snmpd:20
#: /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:21 /etc/rc.d/init.d/squid:58
#: /etc/rc.d/init.d/tWnn:31 /etc/rc.d/init.d/ups:37
#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:22 /etc/rc.d/init.d/xfs:58
#: /etc/rc.d/init.d/xinetd:45 /etc/rc.d/init.d/zebra:24
msgid "Starting $prog: "
msgstr "Startar $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:312
msgid "${base} is stopped"
msgstr "${base} är stoppad"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:110
#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions:25
msgid "Missing config file $PARENTCONFIG."
msgstr "Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas."

#: /etc/rc.d/init.d/identd:37
msgid "Generating ident key: "
msgstr "Genererar ident-nyckel: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:248
msgid "Error occured while calculating the IPv6to4 prefix"
msgstr "Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:27 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:34
msgid " If the command 'raw' still refers to /dev/raw as a file."
msgstr " Om kommandot \"raw\" fortfarande refererar till /dev/raw som en fil."

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:70 /etc/rc.d/init.d/sshd:73
msgid "DSA key generation"
msgstr "DSA-nyckelgenerering"

#: /etc/rc.d/init.d/ypserv:44
msgid "Stopping YP server services: "
msgstr "Stoppar YP-servertjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/wine:14
msgid "Registering binary handler for Windows applications"
msgstr "Registrerar binärhanterare för Windowsprogram"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:54 /etc/rc.d/init.d/sshd:57
msgid "RSA key generation"
msgstr "RSA-nyckelgenerering"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:86
msgid ""
"$alias device does not seem to be present, delaying ${DEVICE} initialization."
msgstr ""
"$alias-enheten verkar inte vara närvarande, fördröjer ${DEVICE}-initiering."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:185
msgid "On the next boot fsck will be skipped."
msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att hoppas över."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:119
msgid "Turning off quotas: "
msgstr "Stänger av diskkvoter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:227
msgid "Failed to bring up ${DEVICE}."
msgstr "Misslyckades med att sätta igång ${DEVICE}."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:67
msgid "Saving mixer settings"
msgstr "Sparar mixerinställningar"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:36
msgid "Mounting NFS filesystems: "
msgstr "Monterar NFS-filsystem: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:199
msgid ""
"IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
"otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
msgstr ""
"IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
"eller angiven på annat sätt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:41
msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:66
msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:146
msgid "Postmaster already running."
msgstr "Postmaster kör redan."

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:37
msgid "Starting kernel logger: "
msgstr "Startar kärnloggaren: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:32
msgid "/usr/sbin/dip does not exist or is not executable"
msgstr "/usr/sbin/dip finns inte eller är inte körbar"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:562
msgid "Resetting hostname ${HOSTNAME}: "
msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:110
msgid "Unmounting SMB filesystems: "
msgstr "Avmonterar SMB-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:158
msgid "Unmounting file systems: "
msgstr "Avmonterar filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:181
msgid "Initializing USB keyboard: "
msgstr "Initierar USB-tangentbord: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:159
msgid "Usage: killproc {program} [signal]"
msgstr "Användning: killproc {program} [signal]"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:154
msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:52
msgid "Run '/usr/sbin/kudzu' from the command line to re-detect."
msgstr "Kör \"/usr/sbin/kudzu\" från kommandoraden för att leta på nytt."

#: /etc/rc.d/init.d/radvd:68
msgid "Usage: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:67
msgid "usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]\n"
msgstr "användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]\n"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:32
msgid "ERROR: [ipv6_log] Missing 'message' (arg 1)"
msgstr "FEL: [ipv6_log] \"message\" saknas (arg 1)"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipx:7
msgid "usage: $0 <net-device>"
msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:92 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:93
#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:76 /etc/rc.d/init.d/ipchains:77
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:92 /etc/rc.d/init.d/iptables:93
msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy"
msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:132
msgid "Loading default keymap"
msgstr "Läser in standardtangentbordslayout"

#: /etc/rc.d/init.d/random:36
msgid "Saving random seed: "
msgstr "Sparar slumpfrö: "

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:122 /etc/rc.d/init.d/isdn:125
msgid "Loading ISDN modules"
msgstr "Läser in ISDN-moduler"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:152
msgid "ERROR: [ipv6_log] Cannot log to channel '$channel'"
msgstr "FEL: [ipv6_log] Kan inte logga till kanalen \"$channel\""

#: /etc/rc.d/init.d/network:69
msgid "Bringing up loopback interface: "
msgstr "Sätter igång loopback-gränssnittet: "

#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:54 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:44
msgid "Reopening $prog log file: "
msgstr "Återöppnar loggfil för $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:206 /etc/rc.d/init.d/functions:217
msgid "$base shutdown"
msgstr "nerstängning av $base"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:106
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:123
msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:107
msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG: "
msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:256 /etc/rc.d/rc.sysinit:452 /etc/rc.d/rc.sysinit:492
msgid "*** when you leave the shell."
msgstr "*** när du lämnar skalet."

#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:56
msgid "Starting sm-client: "
msgstr "Startar sm-client: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:171
msgid "Determining IP information for ${DEVICE}..."
msgstr "Bestämmer IP-information för ${DEVICE}..."

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:95
msgid "Changing target policies to DENY: "
msgstr "Ändrar målpolicy till DENY: "

#: /etc/rc.d/init.d/arpwatch:60 /etc/rc.d/init.d/nscd:107
#: /etc/rc.d/init.d/portmap:94 /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:79
#: /etc/rc.d/init.d/ypserv:74 /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:61
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:259
msgid "Usage: pidofproc {program}"
msgstr "Användning: pidofproc {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/rusersd:26
msgid "Starting rusers services: "
msgstr "Startar rusers-tjänster: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:251
msgid "radvd control enabled, but config is not complete"
msgstr "radvd-styrning är aktiverad, men konfigurationen är inte färdig"

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:226
msgid "$0: Link is down"
msgstr "$0: Länken är nere"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:129
msgid "Active NFS mountpoints: "
msgstr "Aktiva NFS-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:31
msgid "Process accounting is disabled."
msgstr "Processbokföring är inaktiverat."

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:220
msgid "Configured Mount Points:"
msgstr "Konfigurerade monteringspunkter:"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:163
msgid "Initializing USB controller ($alias): "
msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "

#: /etc/rc.d/init.d/xinetd:76
msgid "Reloading configuration: "
msgstr "Läser om konfiguration: "

#: /etc/rc.d/init.d/innd:26
msgid "Please run makehistory and/or makedbz before starting innd."
msgstr "Var vänlig och kör makehistory och/eller makedbz innan innd startas."

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:211
msgid "Stopping $PRIVOXY_PRG: "
msgstr "Stoppar $PRIVOXY_PRG: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:533
msgid "Enabling local filesystem quotas: "
msgstr "Aktiverar kvoter för lokala filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:57
msgid "Starting NFS services: "
msgstr "Startar NFS-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:137
msgid "Active NCP mountpoints: "
msgstr "Aktiva NCP-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/gated:85
msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:136 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:137
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:136 /etc/rc.d/init.d/iptables:137
msgid "Changing target policies to DROP"
msgstr "Ändrar målpolicy till DROP"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:370 /etc/rc.d/rc.sysinit:375
msgid "Loading sound module ($alias): "
msgstr "Läser in ljudmodul ($alias): "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:76
msgid "Stopping NFS daemon: "
msgstr "Stoppar NFS-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/xfs:122
msgid "*** Usage: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "*** Användning: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:109
msgid "Setting clock $CLOCKDEF: `date`"
msgstr "Ställer klockan $CLOCKDEF: `date`"

#: /etc/rc.d/init.d/gated:49
msgid "Stopping $prog"
msgstr "Stoppar $prog"

#: /etc/rc.d/init.d/bootparamd:69 /etc/rc.d/init.d/cWnn:70
#: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:71 /etc/rc.d/init.d/nfs:116
#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:52 /etc/rc.d/init.d/psacct:41
#: /etc/rc.d/init.d/random:55 /etc/rc.d/init.d/routed:72
#: /etc/rc.d/init.d/tWnn:70
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload}"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:49
msgid "Usage: $0 {start}"
msgstr "Användning: $0 {start}"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:261 /etc/rc.d/rc.sysinit:457 /etc/rc.d/rc.sysinit:497
msgid "Unmounting file systems"
msgstr "Avmonterar filsystem"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:91 /etc/rc.d/init.d/functions:119
msgid "$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}"
msgstr "$0: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:309
msgid "${base} dead but subsys locked"
msgstr "${base} är död men undersystemet låst"

#: /etc/rc.d/init.d/named:32
msgid "$prog: already running"
msgstr "$prog: kör redan"

#: /etc/rc.d/init.d/rstatd:21
msgid "Starting rstat services: "
msgstr "Startar rstat-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:60
msgid "Applying ipchains firewall rules: "
msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:34
msgid "vncserver startup"
msgstr "uppstart av vncserver"

#: /etc/rc.d/init.d/network:118 /etc/rc.d/init.d/network:140
msgid "Bringing up interface $i: "
msgstr "Sätter igång gränssnittet $i: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:196
msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"

#: /etc/rc.d/init.d/network:206
msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
msgstr "Inaktiverar vidarebefordran av IPv4-paket: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:133 /etc/rc.d/init.d/netfs:55
msgid "Unmounting loopback filesystems: "
msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:289
msgid "Checking root filesystem quotas: "
msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet: "

#: /etc/rc.d/init.d/httpd:66 /etc/rc.d/init.d/lpd:92 /etc/rc.d/init.d/snmpd:38
#: /etc/rc.d/init.d/xfs:84
msgid "Reloading $prog: "
msgstr "Läser om $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:63
msgid "Applying ipchains firewall rules"
msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:300
msgid "Skipping ISA PNP configuration at users request: "
msgstr "Hoppar över ISA PNP-konfiguration på användarens begäran: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:331
msgid "FAILED"
msgstr "MISSLYCKADES"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:39
msgid "Mounting NCP filesystems: "
msgstr "Monterar NCP-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:311 /etc/rc.d/rc.sysinit:467
msgid "Setting up Logical Volume Management:"
msgstr "Ställer in logisk volymhantering (LVM):"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:133
msgid "Active SMB mountpoints: "
msgstr "Aktiva SMB-monteringspunkter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:225
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:235
msgid "error in ifcfg-${parent_device}: files"
msgstr "fel i ifcfg-${parent_device}:-filer"

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:115
msgid " module directory $PC not found."
msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."

#: /etc/rc.d/init.d/crond:78 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:76
#: /etc/rc.d/init.d/saslauthd:68 /etc/rc.d/init.d/squid:158
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/xfs:97
msgid "Restarting $prog:"
msgstr "Startar om $prog:"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:42
msgid "pppd does not exist or is not executable"
msgstr "pppd finns inte eller är inte körbar"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:34
msgid "Generating SSH1 RSA host key: "
msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH1: "

#: /etc/rc.d/init.d/innd:66
msgid "Stopping INN actived service: "
msgstr "Stoppar INN-actived-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/atalk:53
msgid "Shutting down AppleTalk services: "
msgstr "Stänger ner AppleTalk-tjänster: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:155
msgid "error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen"
msgstr "fel i $FILE: enheten $parent_device:$DEVNUM har redan setts i $devseen"

#: /etc/rc.d/init.d/aep1000:38 /etc/rc.d/init.d/bcm5820:46
msgid "Loading $module module"
msgstr "Läser in $module-modul"

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:44
msgid "Shutting down kernel logger: "
msgstr "Stänger ner kärnloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/ups:42
msgid "Starting UPS monitor (master): "
msgstr "Startar UPS-övervakaren (master): "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:117
msgid "Turning off swap: "
msgstr "Stänger av växlingsutrymme: "

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:299
msgid "Stop $command"
msgstr "Stoppa $command"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:52
msgid "Stopping INNWatch service: "
msgstr "Stoppar INNWatch-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:219
msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:205
#, c-format
msgid "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
msgstr ""
"Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
"filsystem..."

#: /etc/rc.d/init.d/ypserv:35
msgid "Starting YP server services: "
msgstr "Startar YP-servertjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:86
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"

#: /etc/rc.d/init.d/amd:93 /etc/rc.d/init.d/sshd:115
msgid "Reloading $prog:"
msgstr "Läser om $prog:"

#: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:46
msgid "Stopping Red Hat Network Daemon: "
msgstr "Stoppar Red Hat Network-demonen: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:180
msgid "Initializing USB HID interface: "
msgstr "Initierar USB HID-gränssnitt: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:52
msgid "Starting NFS statd: "
msgstr "Startar NFS statd: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:235
msgid ""
"Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't"
msgstr ""
"Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara "
"aktiverat, men det är det inte"

#: /etc/rc.d/init.d/rusersd:35
msgid "Stopping rusers services: "
msgstr "Stoppar rusers-tjänster: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:612
msgid "Enabling swap space: "
msgstr "Aktiverar växlingsutrymme: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:303
msgid "${base} dead but pid file exists"
msgstr "${base} är död men pid-fil finns"

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:29
msgid "Process accounting is enabled."
msgstr "Processbokföring är aktiverad."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:30
msgid "$0: configuration for ${1} not found."
msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:99 /etc/rc.d/init.d/ipchains:100
msgid "Changing target policies to DENY"
msgstr "Ändrar målpolicy till DENY"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:151
msgid "Activating swap partitions: "
msgstr "Aktiverar växlingspartitioner: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:104
msgid " umount"
msgstr " avmontering"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:51
msgid "done"
msgstr "färdig"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:260 /etc/rc.d/init.d/sshd:106
msgid "Stopping $prog:"
msgstr "Stoppar $prog:"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:354 /etc/rc.d/rc.sysinit:356
msgid "Finding module dependencies: "
msgstr "Söker efter modulberoenden: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:43
msgid "ifup-ppp for ${DEVICE} exiting"
msgstr "ifup-ppp för ${DEVICE} avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:43
msgid "Starting iSCSI: iscsi"
msgstr "Startar iSCSI: iscsi"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:129
msgid "Loading default keymap: "
msgstr "Läser in standardtangentbordslayout: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:50
msgid "Mounting proc filesystem: "
msgstr "Monterar proc-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:182
msgid "Initializing USB mouse: "
msgstr "Initierar USB-mus: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:99
msgid "Stopping iSCSI:"
msgstr "Stoppar iSCSI:"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:97
msgid "Unmounting NFS filesystems (retry): "
msgstr "Avmonterar NFS-filsystem (återförsök): "

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:62
msgid "You need to be root to use this command ! "
msgstr "Du måste vara root för att kunna använda detta kommando! "

#: /etc/rc.d/init.d/network:229
msgid "Currently active devices:"
msgstr "Aktiva enheter just nu:"

#: /etc/rc.d/init.d/wine:36
msgid "Wine binary format handlers are not registered."
msgstr "Binärformathanterare för Wine är inte registrerade."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-sit:52
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:58
msgid ""
"Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
"restart (IPv6) networking"
msgstr ""
"Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och "
"starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"

#: /etc/rc.d/init.d/network:190
msgid "Shutting down interface $i: "
msgstr "Stänger ner gränssnittet $i: "

#: /etc/rc.d/init.d/lpd:98 /etc/rc.d/init.d/rarpd:65
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:31
msgid "\\033[0;31m"
msgstr "\\033[0;31m"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:63
msgid "Stopping NFS locking: "
msgstr "Stoppar NFS-låsning: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/init.ipv6-global:183
msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"

#: /etc/rc.d/init.d/random:25
msgid "Initializing random number generator: "
msgstr "Initierar slumptalsgenerator: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:126
msgid " cardmgr."
msgstr " cardmgr."

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:44
msgid "Listening for an NIS domain server."
msgstr "Lyssnar efter en NIS-domänserver."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:168
msgid "Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first"
msgstr "Enheten \"tun6to4\" (från \"$DEVICE\") är redan uppe, stäng ner först"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:246 /etc/rc.d/init.d/autofs:290
#: /etc/rc.d/init.d/autofs:291
msgid "could not make temp file"
msgstr "kunde inte skapa temporär fil"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:111 /etc/rc.d/init.d/ipchains:112
msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG"
msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG"

#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:88
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:38 /etc/rc.d/init.d/sshd:41
msgid "RSA1 key generation"
msgstr "RSA1-nyckelgenerering"

#: /etc/rc.d/init.d/apmd:26
msgid "Starting up APM daemon: "
msgstr "Startar APM-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:138
msgid "Unloading ISDN modules"
msgstr "Glömmer ISDN-moduler"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:258
msgid "6to4 configuration is not valid"
msgstr "6till4-konfiguration är inte giltig"

#: /etc/rc.d/init.d/random:45
msgid "The random data source is missing"
msgstr "Slumpdatakällan saknas"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:142
msgid ""
"ERROR: [ipv6_log] Syslog is chosen, but binary 'logger' doesn't exist or "
"isn't executable"
msgstr ""
"FEL: [ipv6_log] Syslog är valt, men binären \"logger\" finns inte eller är "
"inte körbar"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:15
msgid "$1 "
msgstr "$1 "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:186
msgid ""
"Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable, 6to4 configuration is "
"not valid"
msgstr ""
"Eftersom IPv4-adressen \"$ipv4addr\" inte är globalt användbar är 6till4-"
"konfigurationen inte giltig"

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:235
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
msgstr ""
"Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"

#: /etc/rc.d/init.d/netdump:142
msgid "initializing netdump"
msgstr "initierar netdump"

#: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:57
msgid "$0: kernel does not have microcode device support"
msgstr "$0: kärnan har inte stöd för mikrokodenheter"

#: /etc/rc.d/init.d/mars-nwe:23
msgid "Starting NetWare emulator-server: "
msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "

#: /etc/rc.d/init.d/wine:63
msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:307
msgid "Remounting root filesystem in read-write mode: "
msgstr "Monterar om rotfilsystemet i skrivbart läge: "

#: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:76
msgid "Usage: $0 {start|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|restart}"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:224
msgid "Active Mount Points:"
msgstr "Aktiva monteringspunkter:"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:351
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:351
msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:11
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:18
msgid "usage: ifdown <device name>"
msgstr "användning: ifdown <enhetsnamn>"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:48
msgid "Starting NFS locking: "
msgstr "Startar NFS-låsning: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:113
msgid "Syncing hardware clock to system time"
msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:85
msgid "Configuration file or keys are invalid"
msgstr "Konfigurationsfilen eller nycklarna är ogiltiga"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:25 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:32
msgid " Please correct your /etc/sysconfig/rawdevices:"
msgstr " Var vänlig och korrigera din /etc/sysconfig/rawdevices:"

#: /etc/rc.d/init.d/routed:41
msgid "Stopping routed (RIP) services: "
msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "

#: /etc/rc.d/init.d/gated:30
msgid "Not starting $prog: "
msgstr "Startar inte $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:152 /etc/rc.d/init.d/network:238
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:79
msgid "Stopping NFS services: "
msgstr "Stoppar NFS-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/portmap:33
msgid "Networking not configured - exiting"
msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:38
msgid "Mounting SMB filesystems: "
msgstr "Monterar SMB-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:28 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:35
msgid "  you'll have to upgrade your util-linux package"
msgstr "  måste du uppgradera ditt util-linux-paket"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:245 /etc/rc.d/init.d/sshd:97
msgid "Starting $prog:"
msgstr "Startar $prog:"

#: /etc/rc.d/init.d/rwhod:23
msgid "Starting rwho services: "
msgstr "Startar rwho-tjänster: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:264 /etc/rc.d/rc.sysinit:460 /etc/rc.d/rc.sysinit:500
msgid "Automatic reboot in progress."
msgstr "Automatisk omstart pågår."

#: /etc/rc.d/init.d/innd:45
msgid "Stopping INND service: "
msgstr "Startar INND-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:24
msgid "Shutting down process accounting: "
msgstr "Stänger ner processbokföring: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:49
msgid "Could not load module iscsi.o"
msgstr "Kunde inte läsa in iscsi.o"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:421
msgid "$STRING"
msgstr "$STRING"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:68 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:69
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:68 /etc/rc.d/init.d/iptables:69
msgid "Applying iptables firewall rules"
msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler"

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:22
msgid "Loading keymap: "
msgstr "Läser in tangentbordslayout: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:151
msgid "error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen"
msgstr "fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen"

#: /etc/rc.d/init.d/gpm:54
msgid "Shutting down console mouse services: "
msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:29 /etc/rc.d/init.d/ypserv:30
msgid "Setting NIS domain name $NISDOMAIN: "
msgstr "Ställer in NIS-domännamnet $NISDOMAIN: "

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:39
msgid "Checking for new hardware"
msgstr "Letar efter ny hårdvara"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:67
msgid "Stopping NFS statd: "
msgstr "Stoppar NFS statd: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:141
msgid "/proc filesystem unavailable"
msgstr "/proc-filsystemet är inte tillgängligt"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:63
msgid "Starting NFS mountd: "
msgstr "Startar NFS mountd: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:57
msgid "Unmounting initrd: "
msgstr "Avmonterar initrd: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:450
msgid "*** An error occurred during the RAID startup"
msgstr "*** Ett fel inträffade under RAID-uppstarten"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:159
msgid "error in $FILE: didn't specify device or ipaddr"
msgstr "fel i $FILE: angav inte enhet eller ipadress"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:295
msgid "${base} (pid $pid) is running..."
msgstr "${base} (pid $pid) kör..."

#: /etc/rc.d/init.d/aep1000:73 /etc/rc.d/init.d/amd:39
#: /etc/rc.d/init.d/anacron:25 /etc/rc.d/init.d/arpwatch:35
#: /etc/rc.d/init.d/atd:39 /etc/rc.d/init.d/bootparamd:38
#: /etc/rc.d/init.d/crond:33 /etc/rc.d/init.d/httpd:59
#: /etc/rc.d/init.d/identd:54 /etc/rc.d/init.d/kadmin:47
#: /etc/rc.d/init.d/kprop:37 /etc/rc.d/init.d/krb524:37
#: /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:37 /etc/rc.d/init.d/ldap:63
#: /etc/rc.d/init.d/ldap:70 /etc/rc.d/init.d/lpd:57 /etc/rc.d/init.d/mysqld:52
#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:54 /etc/rc.d/init.d/named:58
#: /etc/rc.d/init.d/nscd:58 /etc/rc.d/init.d/portmap:60
#: /etc/rc.d/init.d/pxe:32 /etc/rc.d/init.d/radvd:45 /etc/rc.d/init.d/rarpd:32
#: /etc/rc.d/init.d/rwalld:33 /etc/rc.d/init.d/saslauthd:38
#: /etc/rc.d/init.d/snmpd:29 /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:30
#: /etc/rc.d/init.d/tWnn:42 /etc/rc.d/init.d/ups:61 /etc/rc.d/init.d/xinetd:66
msgid "Stopping $prog: "
msgstr "Stoppar $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:34
msgid "Binding to the NIS domain: "
msgstr "Binder till NIS-domänen: "

#: /etc/rc.d/init.d/smb:58 /etc/rc.d/init.d/smb:63 /etc/rc.d/init.d/winbind:51
msgid "Shutting down $KIND services: "
msgstr "Stänger ner $KIND-tjänster: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:209
#, c-format
msgid "Press Y within %d seconds to force file system integrity check..."
msgstr ""
"Tryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram integritetskontroll av "
"filsystem..."

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:83 /etc/rc.d/init.d/ipchains:72
#: /etc/rc.d/init.d/iptables:83
msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy:"
msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn:"

#~ msgid " modules"
#~ msgstr " moduler"

#~ msgid "Could not find $DRIVER_MODULE.o"
#~ msgstr "Kunde inte hitta $DRIVER_MODULE.o"

#~ msgid "See error log in /var/log/iscsi.log"
#~ msgstr "Se felloggen i /var/log/iscsi.log"

#~ msgid "Usage: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"

#~ msgid "."
#~ msgstr "."

#~ msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
#~ msgstr "Stoppar iSCSI: iscsilun"

#~ msgid "Couldn't load module $DRIVER_MODULE"
#~ msgstr "Kunde inte läsa in modulen $DRIVER_MODULE"

#~ msgid "Usage: (halt|reboot) {start}"
#~ msgstr "Användning: (halt|reboot) {start}"

#~ msgid " cardmgr"
#~ msgstr " cardmgr"

#~ msgid "$prog: No servers in $ntpconf and $ntpstep"
#~ msgstr "$prog: Inga servrar i $ntpconf och $ntpstep"

#~ msgid "\t\t\tWelcome to "
#~ msgstr "\t\t\tVälkommen till "

#~ msgid "Kernel is not compiled with IPv6 support"
#~ msgstr "Kärnan har inte kompilerats med stöd för IPv6"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6AddrToTest' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6AdressAttTesta\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Starting $prog"
#~ msgstr "Startar $prog"

#~ msgid "Tunnel device '$device' creation didn't work - ERROR!"
#~ msgstr "Skapande av tunnlingsenheten \"$device\" lyckades inte - FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-network' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-nätverk\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Missing 'prefix length' for given address '$testipv6addr_valid'"
#~ msgstr ""
#~ "\"prefixlängd\" saknas för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\""

#~ msgid "Missing parameter 'local IPv4 address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"lokal IPv4-adress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Starting junkbuster: "
#~ msgstr "Startar junkbuster: "

#~ msgid "Missing parameter 'IPv4-tunnel address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv4-tunneladress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Tunnel device 'sit0' is still up - FATAL ERROR!"
#~ msgstr "Tunnlingstjänsten \"sit0\" är fortfarande uppe - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-adress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "$*"
#~ msgstr "$*"

#~ msgid "Devices with modified configuration:"
#~ msgstr "Enheter med ändrad konfiguration:"

#~ msgid "Don't understand forwarding control parameter '$fw_control' (arg 1)"
#~ msgstr "Förstår inte vidarebefordringsparametern \"$fw_control\" (arg 1)"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"

#~ msgid "Red Hat"
#~ msgstr "Red Hat"

#~ msgid "Bringing up device $device: "
#~ msgstr "Sätter igång enheten $device: "

#~ msgid "Trigger RADVD for IPv6to4 prefix recalculation"
#~ msgstr "Trigga RADVD för IPv6till4-prefixomräkning"

#~ msgid "Missing parameter 'device' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas (arg 1)"

#~ msgid "$prog is running, PIDs: $PIDS."
#~ msgstr "$prog kör redan, PID: $PIDS."

#~ msgid "Shutting down device $device: "
#~ msgstr "Stänger ner enheten $device: "

#~ msgid "Generated 6to4 prefix '$prefix6to4' from '$localipv4'"
#~ msgstr "Genererade 6till4-prefixet \"$prefix6to4\" från \"$localipv4\""

#~ msgid ""
#~ "IPv6to4 configuration needs an IPv6to4 relay address, 6to4 configuration "
#~ "is not valid!"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv6till4-mellanhandsadress, 6till4-"
#~ "konfiguration är inte giltig!"

#~ msgid "Tunnel device 'sit0' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
#~ msgstr ""
#~ "Aktivering av tunnelenheten \"sit0\" fungerade inte - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'device'"
#~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas"

#~ msgid "Bringing up interface lo: "
#~ msgstr "Sätter igång gränssnittet lo: "

#~ msgid "Usage: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Tunnel creation mode '$IPV6_TUNNELMODE' not supported - skip!"
#~ msgstr "Tunnelskapningsläget \"$IPV6_TUNNELMODE\" stöds inte - hoppar över!"

#~ msgid "Device '$device' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
#~ msgstr "Aktivering av enheten \"$device\" fungerade inte - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Table: filter"
#~ msgstr "Tabell: filter"

#~ msgid ""
#~ "'prefix length' on given address '$testipv6addr_valid' is out of range (0-"
#~ "128)"
#~ msgstr ""
#~ "\"prefixlängd\" för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\" är "
#~ "utanför intervallet (0-128)"

#~ msgid "Stopping junkbuster: "
#~ msgstr "Stoppar junkbuster: "

#~ msgid "Adding internal IPX network $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "
#~ msgstr ""
#~ "Lägger till internt IPX-nätverk $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "

#~ msgid "Bringing up alias $device: "
#~ msgstr "Sätter igång aliaset $device: "

#~ msgid "Tunnel device '$device' bringing up didn't work - ERROR!"
#~ msgstr "Igångsättning av tunnlingsenheten \"$device\" fungerade inte - FEL!"

#~ msgid "Bringing up route $device: "
#~ msgstr "Sätter igång rutten $device: "

#~ msgid "Given IPv6 MTU is out of range"
#~ msgstr "Angiven IPv6-MTU är utanför intervallet"

#~ msgid "Missing parameter 'forwarding control' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"vidarebefordringsstyrning\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Unmounting loobpack filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "

#~ msgid ""
#~ "Given address of relay is not a globally usable one, 6to4 configuration "
#~ "is not valid!"
#~ msgstr ""
#~ "Eftersom adressen till mellanhanden inte är globalt användbar är 6till4-"
#~ "konfigurationen inte giltig!"

#~ msgid "Table: nat"
#~ msgstr "Tabell: nat"

#~ msgid "Deleting internal IPX network: "
#~ msgstr "Tar bort internt IPX-nätverk: "

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-route' (arg 3)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-rutt\" (arg 3) saknas"

#~ msgid "Given IPv6 address '$testipv6addr_valid' is not valid"
#~ msgstr "Angivna IPv6-adressen \"$testipv6addr_valid\" är inte giltig"

#~ msgid ""
#~ "IPv6 forwarding per device cannot be controlled via sysctl - use "
#~ "netfilter6 instead!"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6-vidarebefordran per enhet kan inte styras med sysctl - använd "
#~ "netfilter6 istället!"

#~ msgid "Turning off accounting: "
#~ msgstr "Stänger av bokföring: "

#~ msgid "Usage: ifdown_ipv6to4_all interfacename"
#~ msgstr "Användning: ifdown_ipv6to4_all gränssnittsnamn"

#~ msgid " Linux"
#~ msgstr " Linux"

#~ msgid ""
#~ "Utility 'ip' (from the iproute package) doesn't exist or isn't executable "
#~ "- non-NBMA-styled tunneling setup won't work!"
#~ msgstr ""
#~ "Verktyget \"ip\" (från paketet iproute) finns inte eller är inte "
#~ "exekverbart - konfigurationer med icke-NBMA-tunnling kommer inte att "
#~ "fungera!"

#~ msgid ""
#~ "Given remote address '$addressipv4tunnel' on tunnel device '$device' is "
#~ "already configured on device '$devnew' - FATAL ERROR!"
#~ msgstr ""
#~ "Angivna fjärradressen \"$addressipv4tunnel\" på tunnlingsenheten \"$device"
#~ "\" är redan konfigurerad på enheten \"$devnew\" - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Devices that are down:"
#~ msgstr "Enheter som är nere:"

#~ msgid "$prog not running."
#~ msgstr "$prog kör inte."

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-gateway' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-gateway\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6 MTU' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-MTU\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "\rPress N within %d seconds to not force filesystem check..."
#~ msgstr ""
#~ "\rTryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram filsystemskontroll..."

#~ msgid "\rPress Y within %d seconds to force filesystem check..."
#~ msgstr ""
#~ "\rTryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram filsystemskontroll..."

#~ msgid "Usage: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down ospf6d: "
#~ msgstr "Stänger ner ospf6d: "

#~ msgid "Starting iSCSI nuscsitcpd: "
#~ msgstr "Startar iSCSI-nuscsitcpd: "

#~ msgid "Starting ospfd: "
#~ msgstr "Startar ospfd: "

#~ msgid "Usage: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Starting zebra: "
#~ msgstr "Startar zebra: "

#~ msgid "Shutting down bgpd: "
#~ msgstr "Stänger ner bgpd: "

#~ msgid "Starting bgpd: "
#~ msgstr "Startar bgpd: "

#~ msgid "Shutting down zebra: "
#~ msgstr "Stänger ner zebra: "

#~ msgid "Starting ripd: "
#~ msgstr "Startar ripd: "

#~ msgid "Usage: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Usage: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Usage: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down ospfd: "
#~ msgstr "Stänger ner ospfd: "

#~ msgid "Unmounting proc file system: "
#~ msgstr "Avmonterar proc-filsystem: "

#~ msgid "Usage: routed {start|stop|status|restart|reload}"
#~ msgstr "Användning: routed {start|stop|status|restart|reload}"

#~ msgid "Shutting down ripd: "
#~ msgstr "Stänger ner ripd: "

#~ msgid "Starting ospf6d: "
#~ msgstr "Startar ospf6d: "

#~ msgid "Usage: rstatd {start|stop|status|restart}"
#~ msgstr "Användning: rstatd {start|stop|status|restart}"

#~ msgid "Usage: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 Propagation Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-propagationsserver: "

#~ msgid "Shutting down NFS file locking services: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-fillåsningstjänster: "

#~ msgid "Removing provider '$provider' on device '$device'"
#~ msgstr "Tar bort leverantören \"$provider\" på enheten \"$device\""

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 KDC: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-KDC: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status}"

#~ msgid "Loading mixer settings: "
#~ msgstr "Läser in mixerinställningar: "

#~ msgid "Checking postgresql installation: "
#~ msgstr "Kontrollerar postgresql-installationen: "

#~ msgid "Restarting NFS services: "
#~ msgstr "Startar NFS-tjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 Admin Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-administrationsserver: "

#~ msgid "Shutting down NFS daemon: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-demonen: "

#~ msgid "Stopping Kerberos 5-to-4 Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-till-4-server: "

#~ msgid "Shutting down NFS services: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-tjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 Propagation Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-propagationsserver: "

#~ msgid "Shutting down NFS quotas: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-diskkvoter: "

#~ msgid "Shutting down ADSL link: "
#~ msgstr "Stänger ner ADSL-länk: "

#~ msgid "rpc.mountd "
#~ msgstr "rpc.mountd "

#~ msgid "Setting up LVM:"
#~ msgstr "Ställer in LVM:"

#~ msgid "Usage: ifdown_ipv6_tunnel_all interfacename IPv4-tunneladdress"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: ifdown_ipv6_tunnel_all gränssnittsnamn IPv4-tunneladress"

#~ msgid "Usage: $0 yes|no [device]"
#~ msgstr "Användning: $0 yes|no [enhet]"

#~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv6-address/IPv6-prefixlength"
#~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv6-adress/IPv6-prefixlängd"

#~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv4-tunneladdress IPv6-route"
#~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv4-tunneladress IPv6-rutt"

#~ msgid "Usage: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#~ msgid "Starting Kerberos 5-to-4 Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-till-4-server: "

#~ msgid "Bringing up ADSL link: "
#~ msgstr "Sätter igång ADSL-länken: "

#~ msgid "Starting rarpd daemon: "
#~ msgstr "Startar rarpd-demonen: "

#~ msgid "Shutting down NFS lockd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS lockd: "

#~ msgid "Shutting down NFS mountd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS mountd: "

#~ msgid "Starting NFS file locking services: "
#~ msgstr "Startar NFS-fillåsningstjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 KDC: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-KCD: "

#~ msgid "Usage: $0 IPv6-network IPv6-gateway [device]"
#~ msgstr "Användning: $0 IPv6-nätverk IPv6-gateway [enhet]"

#~ msgid "Starting postgresql service: "
#~ msgstr "Startar postgresql-tjänsten: "

#~ msgid "Adding provider '$prov' on device '$device'"
#~ msgstr "Lägger till leverantören \"$prov\" på enheten \"$device\""

#~ msgid "Shutting down NFS statd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS statd: "

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 Admin Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-administrationsserver: "

#~ msgid "Stopping rarpd daemon: "
#~ msgstr "Stoppar rarpd-demonen: "

#~ msgid "Generating $proto $algo host key: "
#~ msgstr "Genererar $algo-värdnyckel för $proto: "

#~ msgid "$proto $algo key generation"
#~ msgstr "$algo-nyckelgenerering för $proto"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.