Re: Sh-utils, version 3 + lite annat

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-30 21:59:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: Sh-utils, version 3 + lite annat 
   Date:   Tue, 30 Jul 1996 21:59:49 +0200
   ------

Eftersom storleken på sh-utils var så imponerande så kommenterar jag en bit i 
taget. Således, den första delen:

>#: src/basename.c:55
>msgid ""
>"Print NAME with any leading directory components removed.\n"
>"If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
....
>msgstr ""
>"Skriv NAMN utan specificerad sökväg.\n"
>"Om det specificerats, tag även bort ÄNDELSEN.\n"

"Om sådan har specificerats, tag även bort ÄNDELSE.\n"
"Om sådan specificeras, tag även bort ÄNDELSE.\n"

"Har" är nödvändigt om du använder "specificerats".

>#: src/date.c:237
>msgid ""
>"when using an option to specify date(s), any\n"
>"non-option argument must be a format string beginning with `+'"
>msgstr ""
>"när ett argument som specificerar tiden används, måste alla argument
>\n"
>"som inte är flaggor vara formatsträngar som börjar med \"+\""

Här skulle jag, för läsbarhetens skull, föreslå att du omger "som inte är 
flaggor" med komma.

Här möblerar jag om lite för att det ska vara mer lättläst:

>"FORMAT styr utdata. Den enda tillåtna flaggan för andra formen \n"
>"specificerar Coordinated Universal Time. Tillåtna sekvenser är:\n"

Det heter "Universal Time Coordinated".

>" %%%%  a literal %%\n"
>" %%%%  ett bokstavligt %%\n"

"ett uttryckligt" låter bättre. "%" är ingen bokstav.

>" %%a  locale's abbreviated weekday name (Sun..Sat)\n"
>" %%A  locale's full weekday name, variable length
>(Sunday..Saturday)\n"
>" %%b  locale's abbreviated month name (Jan..Dec)\n"
>" %%B  locale's full month name, variable length
>(January..December)\n"
>" %%c  locale's date and time (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)\n"

>" %%a  veckodag (mån-sön) lokalt, förkortad\n"
>" %%A  veckodag (måndag-söndag) lokalt, fullständigt\n"
>" %%b  månad (jan-dec) lokalt, förkortad\n"
>" %%B  månad (januari-december) lokalt, fullständigt (variabel
>längd)\n"
>" %%c  datum och tid lokalt (lör 04 nov 12:02:33 MET 1989)\n"

Jag tycker inte om "lokalt", eftersom det inte är det som avses. Jag föreslår 
konstruktioner i stil med:

" %%a  veckodagsnamn enligt lokal (mån-sön), förkortat"

>" %%e  day of month, blank padded ( 1..31)\n"
>" %%e  dag i månad, inledande nolla ersatt med blanksteg ( 1-31)\n"

Hmm, vad sägs om "blankstegsutfyllt"?

>" %%n  a newline\n"
>" %%n  en ny rad\n"

Jag skulle skriva enbart "ny rad".

>" %%p  locale's AM or PM\n"
>" %%p  AM eller PM lokalt\n"

"AM eller PM enligt lokalen".

>" %%r  time, 12-hour (hh:mm:ss [AP]M)\n"
>" %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"

hh.mm.ss

>" %%s  seconds since 00:00:00, Jan 1, 1970 (a GNU extension)\n"
>" %%s  sekunder sedan 00:00:00, 1 jan, 1970 (ett GNU-tillägg)\n"

"sekunder sedan 1970-01-01 00.00.00"

>" %%T  time, 24-hour (hh:mm:ss)\n"
>" %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"

hh.mm.ss

>" %%w  day of week (0..6); 0 represents Sunday\n"
>" %%w  veckodag (0-6), söndag representeras som 0\n"

Här vill jag behålla semikolonet. Det är mycket bättre än komma i detta fall.

>" %%x  locale's date representation (mm/dd/yy)\n"
>" %%X  locale's time representation (%%H:%%M:%%S)\n"
>" %%x  datum lokalt (åå-mm-dd)\n"
>" %%X  tid lokalt (%%H:%%M:%%S)\n"

Denna översättning är direkt förvirrande. "Tid lokalt" = "lokal tid", men det 
är ju helt intetsägande - vilken tid annars?

Det är här viktigt att klargöra att det är tid resp. datum enligt lokalens 
format som avses.

Jag föreslår därför:

"datum enligt lokalformat" resp. "tid enligt lokalformat".

>" %%y  last two digits of year (00..99)\n"
>" %%y  sista två siffrorna i årtalet (00-99)\n"

Jag föreslår "årtalets sista två siffror". Så hade i alla fall jag _sagt_ det 
:-)

>" %%z  RFC-822 style numeric timezone (-0500) (a nonstandard
>extension)\n"
>" %%z  RFC-822-numerisk tidszon (-0500) (ett tillägg som inte är
>standard)\n"

"tidszon enligt RFC-822 (+0100) (ett ostandardiserat tillägg)"

>" %%Z  time zone (e.g., EDT), or nothing if no time zone is
>determinable\n"
>" %%Z  tidszon (t.ex MET), eller inget om tidszonen inte kunde
>bestämmas\n"

Tidszonen "MET" existerar inte, vi har CET (Central European Time). T.ex. 
internationella TV-kTidszonen "MET" existerar inte, vi har CET (Central 
European Time). T.ex. internationella TV-kanaler (MTV, Eurosport, NBC etc..) 
använder alltid CET. Dessa beteckningar finns definierade i något ISO-dokument 
som jag naturligtvis inte kommer ihåg numret på just nu :->

>"\n"
>"By default, date pads numeric fields with zeroes. GNU date
>recognizes\n"
>"the following modifiers between `%%' and a numeric directive.\n"
>"\n"
>" `-' (hyphen) do not pad the field\n"
>" `_' (underscore) pad the field with spaces\n"
>msgstr ""
>"\n"

>" \n"
>"Som standard fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date
>förstår\n"
>"följande bestämmningstecken mellan \"%%\" och en numerisk
>anvisning.\n"
>"\n"
>" \"-\" (bindestreck) fyll inte fältet\n"
>" \"_\" (understrykning) fyll med blanksteg\n"

Hmm, "default" har vi tidigare översatt "normalt" o.dyl. "Som standard" tycker 
jag inte om när det inte är just standarder man avser.

Jag föreslår:

"Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date förstår följande 
bestämningstecken mellan \"%%\" och det numeriska direktivet."

(observera stavning av "bestämning")

Sedan vill jag ha "fyll inte ut fältet" resp. "fyll ut med blanksteg".

># Vilket är bäst av "efterföljande" och "avslutande"?
>#: src/dirname.c:46
>#, fuzzy
>msgid ""
>"Print NAME with its trailing /component removed; if NAME contains no
>/'s,\n"
>"output `.' (meaning the current directory).\n"
>"\n"
>" --help   display this help and exit\n"
>" --version  output version information and exit\n"
>msgstr ""
>"Skriv ut NAMN med efterföljande /komponent borttaget; om NAMN inte \n"
>"innehåller något / skriv då ut \".\" (med andra ord aktuell
>katalog).\n"
>"\n"
>" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
>" --version visa versionsinformation och avsluta\n"

Hmm, ingetdera :-)

"Skriv ut NAMN med avslutande /komponent borttagen; om NAMN inte \n"
"innehåller något /, skriv då ut \".\" (dvs. aktuell katalog).\n"

"med andra ord" måste följas av en sats!

>" -E       disable interpolation of some sequences in STRINGs\n"
>" -E       ta bort möjlighet till att infoga sekvenser i
>STRÄNGar\n"

"ta bort möjligheten att infoga.."

>"Utan -E kommer följande sekvenser att förstås och infogas:\n"
>"\n"
>" \\NNN  det tecken, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"
>" \\\\   omvänt snedstreck\n"
>" \\a   varning (SIGNAL)\n"
>" \\b   backsteg\n"
>" \\c   utelämna nyradtecken på slutet\n"

"nyradstecken"

>" \\t   horisontell tabulator\n"
>" \\c   vertikal tabulator\n"

Jag skulle nog ha sagt "tabulering", men det är petitesser.

>#: src/env.c:194
"A mere - implies -i. If no COMMAND, print the resulting
>environment.\n"
....
>"Enbart ett - medför -i. Om inget KOMMANDO är angivet,\n"
>"skriv ut resulterande miljö.\n"

Jag föreslår "Ett ensamt - implicerar -i".

>#: src/expr.c:109
>" ARG1 | ARG2    ARG1 if it is neither null nor 0, otherwise ARG2\n"
>" ARG1 | ARG2    ARG1 om det inte är null eller 0, annars ARG2\n"

"om det är varken null eller 0"

>" ARG1 & ARG2    ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise
>0\n"
>" ARG1 & ARG2    ARG1 om inget av argumenten är null eller 0, annars
>0\n"

"om ingetdera argumentet är null eller 0"

>" ARG1 * ARG2    arithmetic product of ARG1 and ARG2\n"
>" ARG1 * ARG2    aritmetisk produkt mellan ARG1 och ARG2\n"

Det heter "produkt av", definitivt inte "produkt mellan".

>#: src/expr.c:140
>#, fuzzy
>msgid ""
>"\n"
>"Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells.\n"
>"Comparisons are arithmetic if both ARGs are numbers, else
>lexicographical.\n"
>"Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null;
>if\n"
>"\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched
>or 0.\n"
>msgstr ""
>"\n"
>"Var medveten om att vissa skal tolkar många operatorer, som därför
>måste\n"
>"markeras. Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars\n"
>"lexikografiska. Träffar i mönster returner>"lexikografiska. Träffar i 
mönster returnerar strängen som stämmer\n"
>"mellan \\( och \\), eller null. Om \\( och \\) inte använts, returneras
>\n"
>"antalet tecken som överensstämmer, eller 0.\n"

"..som därför måste omgärdas"? Jag gillar inte riktigt "markeras"; hur 
"markerar" mean en operator?

Jag översatte förresten "pattern matches" med "mönsterträffar".

>#: src/hostname.c:101
>msgid "cannot set hostname; this system lacks the functionality"
>msgstr "kan inte sätta värdnamn; detta system saknar den funktionen"

Usch! "Den funktionen" kan man inte skriva!

"Detta system saknar denna funktion" heter det i skriftspråk.

>#: src/id.c:243
>msgid "cannot get supplemental group list"
>msgstr "kan inte hämta utökad grupplista"

Hmm, vore det inte bättre med "tilläggsgrupplista" e.dyl.?

>#: src/id.c:371
>" -G, --groups  print only the supplementary groups\n"
>" -G, --groups skriv endast ut utökad grupplista\n"

I konsekvens med ovanstående borde det vara "tilläggsgrupper".

>" -r, --real   print the real ID instead of effective ID, for
>-ugG\n"
>" -r, --real  skriv ut den faktiska IDn istället för den gällande,
>gäller -ugG\n"

ID är neutrum (ett ID, men en identitet. Jfr. ett modem). Men bestämd form av 
en akronym är alltid kruxigt, så jag föreslår "skriv ut faktiskt ID".

Dessutom är "i stället för" tre ord, inte två.

>" -u, --user   print only the user ID\n"
>" -u, --user  skriv endast ut användarid.\n"

Här föreligger en betydelseskillnad. Det borde vara "skriv ut endast" i 
stället för "skriv endast ut". Din formulering hade på engelska blivit "only 
print".

>"Without any OPTION, print some useful set of identified information.\n"
>msgstr ""
>"Utan någon FLAGGA, skrivs någon användbar, identifierad information
>ut.\n"

Ta bort första kommat, och ändra "någon" till "lite".

>#: src/nice.c:186
>msgid ""
>"With no COMMAND, print the current scheduling priority.
>"Utan KOMMANDO, skrivs nuvarande prioritet ut.

Ta bort första kommat.

>#: src/pathchk.c:197
>#, possible-c-format
>msgid "path `%s' contains nonportable character `%c'"
>msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller det ickeportabla tecknet \"%c\""

Jag skulle föredra "icke-portabla" (eller till och med "icke portabla").. 
"Icke" går inte att använda som prefix (jfr. "inteportabel" :-)

>#: src/pathchk.c:217
>#, possible-c-format
>msgid "`%s' is not a directory"
>msgstr "\"%s\" är inte en katalog"

Bör vara "är inte någon katalog".

>#: src/pathchk.c:363
>msgid ""
>"Diagnose unportable constructs in NAME.\n"
>"Diagnostisera oportabla formationer i NAMN.\n"

Ordet "oportabel" existerar inte. Använd t.ex. "icke-portabla". Dessutom bör 
du nog vara konsekvent i din negering av portabel :-)

>#: src/printenv.c:65
>msgid ""
>"If no environment VARIABLE specified, print them all.\n"
>"Om ingen miljö-VARIABEL angetts, skriv ut alla.\n"

Hmm, vad sägs om "skriv ut allihop"?

Mer kommentarer kommer så småningom.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.