Sh-utils, version 3 + lite annat

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-30 20:01:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Sh-utils, version 3 + lite annat
   Date:   Tue, 30 Jul 1996 20:01:15 +0200
   ------

Hej hopp!

Då var jag klar med version 3 av sh-utils. Denna gång har jag även tagit
med en diff. 

Angående "new line". Jag har översatt det med både "nyradstecken" och
"ny rad". Jag har ingen bra anledning varför jag valt det ena eller det
andra, utan att jag tycket det låter bättre. Kommentera gärna om ni inte
tycker som jag.

Göran skrev:
> Vad man gör här är väl någon slags tabell med en vänsterkolumn, som
> består av de två fälten "Usage:" och "or:" i orginalet, och en
> högerkolumn som består av de olika sätten att anropa kommandot. I
> orginalet har man valt att göra vänsterkolumnen centrerad, medan
> Thomas har valt en högerjusterad kolumn i översättningen. Ingetdera
> kan väl sägas vara rätt eller fel, det är en smaksak vilket man
> väljer. Hörgerkolumnen är i båda fallen vänsterjusterad, och något
> annat hade nog sett konstigt ut.
> 
> Bör vi ha en konvention hur våra översättningar ser ut i det här
> fallet, eller skall vi lämna det till varje översättare? Jag har inte
> tänkt så noga på om orginalen varit konsistenta i det här fallet.
> Vilket i och för sig inte har så mycket med saken att göra egentligen.

Tycker inte det spelar så stor roll. Det är ju bara en typografisk grej,
inget som ändrar betydelsen. 

I diffen finns även en del typografiska ändringar, bara så ni inte
undrar varför vissa rader står med.

73c73
< msgstr "argumenten för att specifiera datum för utskrift är ömsesidigt
uteslutande"
---
> msgstr "argumenten för att specificera datum för utskrift är ömsesidigt uteslutande"
88c88
< "när ett argument för datuminställning används, måste alla argument
\n"
---
> "när ett argument som specificerar tiden används, måste alla argument \n"
189,190c189,190
< " %%a  veckodag (mån-fre) lokalt, förkortad\n"
< " %%A  veckodag (måndag-fredag) lokalt, fullständigt\n"
---
> " %%a  veckodag (mån-sön) lokalt, förkortad\n"
> " %%A  veckodag (måndag-söndag) lokalt, fullständigt\n"
193c193
< " %%c  datum och tid lokalt (lör 04 nov 12.02.33 EST 1989)\n"
---
> " %%c  datum och tid lokalt (lör 04 nov 12:02:33 MET 1989)\n"
195c195
< " %%D  datum (mm/dd/åå)\n"
---
> " %%D  datum (åå-mm-dd)\n"
198,199c198,199
< " %%H  timslag (00-23)\n"
< " %%I  timslag (01-12)\n"
---
> " %%H  timme (00-23)\n"
> " %%I  timme (01-12)\n"
207,208c207,208
< " %%r  tid, 12-timmars (hh.mm.ss [AP]M)\n"
< " %%s  sekunder sedan 00.00.00, 1 jan, 1970 (ett GNU-tillägg)\n"
---
> " %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
> " %%s  sekunder sedan 00:00:00, 1 jan, 1970 (ett GNU-tillägg)\n"
211c211
< " %%T  tid, 24-timmars (hh.mm.ss)\n"
---
> " %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"
216,217c216,217
< " %%x  datum lokalt (mm/dd/åå)\n"
< " %%X  tid lokalt (%%H.%%M.%%S)\n"
---
> " %%x  datum lokalt (åå-mm-dd)\n"
> " %%X  tid lokalt (%%H:%%M:%%S)\n"
220,221c220,221
< " %%z  RFC-822-numerisk tidszon (-0500) (ett tilläg som inte är
standard)\n"
< " %%Z  tidszon (mao EDT), eller inget om tidszonen inte kunde
bestämmas\n"
---
> " %%z  RFC-822-numerisk tidszon (-0500) (ett tillägg som inte är standard)\n"
> " %%Z  tidszon (t.ex MET), eller inget om tidszonen inte kunde bestämmas\n"
246,247c247,248
< "Skriv ut NAMN med efterföljande /komponent borttaget; om NAMN inte
innehåller \n"
< "något / skriv då ut \".\" (med andra ord aktuellt katalog).\n"
---
> "Skriv ut NAMN med efterföljande /komponent borttaget; om NAMN inte \n"
> "innehåller något / skriv då ut \".\" (med andra ord aktuell katalog).\n"
282c283
< " -n       skriv inte ut den efterföljande nyradstecknet\n"
---
> " -n       skriv inte ut det efterföljande nyradstecknet\n"
290,291c291,292
< " \\NNN  bokstaven, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"
< " \\\\   omvänt snedstreck\n"
---
> " \\NNN  det tecken, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"
> " \\\\   omvänt snedstreck\n"
294c295
< " \\c   utelämna nyradtecken på slutat\n"
---
> " \\c   utelämna nyradtecken på slutet\n"
299c300
< " \\c   verikal tabulator\n"
---
> " \\c   vertikal tabulator\n"
324c325,326
< "Enbart ett - medför -i. Om inget KOMMANDO är angivet, skriv ut
resulterande miljö.\n"
---
> "Enbart ett - medför -i. Om inget KOMMANDO är angivet,\n"
> "skriv ut resulterande miljö.\n"
400c402
< " STRÄNG : UTTR   förankrad mönstersökning efter UTTR i STRÄNG\n"
---
> " STRÄNG : REGUTTR förankrad mönstersökning efter REGUTTR i STRÄNG\n"
402c404
< " match STRÄNG UTTR    samma som STRÄNG : UTTR\n"
---
> " match STRÄNG REGUTTR  samma som STRÄNG : REGUTTR\n"
417,421c419,424
< "Var medveten om att vissa skal tolkar många operatorer, som därför
måste markeras.\n"
< "Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars
lexikografiska.\n"
< "Överlappningar i mönster returnerar strängen som stämmer mellan \\(
och \\),\n"
< "eller null. Om \\( och \\) inte använts, returenas antalet tecken som
\n"
< "överensstämmer, eller 0.\n"
---
> "\n"
> "Var medveten om att vissa skal tolkar många operatorer, som därför måste\n"
> "markeras. Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars\n"
> "lexikografiska. Träffar i mönster returnerar strängen som stämmer\n"
> "mellan \\( och \\), eller null. Om \\( och \\) inte använts, returneras \n"
> "antalet tecken som överensstämmer, eller 0.\n"
425c428
< msgstr "syntaktiskt fel"
---
> msgstr "syntaxfel"
526,532c529,535
< " -g, --group   skriv endast ut gruppid\n"
< " -G, --groups  skriv endast ut utökad grupplista\n"
< " -n, --name   skriv ut ett namn istället för ett nummer, gäller
-ugG\n"
< " -r, --real   skriv ut den faktiska IDn istället för den
gällande, gäller -ugG\n"
< " -u, --user   skriv endast ut användarid.\n"
< "   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
< "   --version visa versionsinformation och avsluta\n"
---
> " -g, --group  skriv endast ut gruppid\n"
> " -G, --groups skriv endast ut utökad grupplista\n"
> " -n, --name  skriv ut ett namn istället för ett nummer, gäller -ugG\n"
> " -r, --real  skriv ut den faktiska IDn istället för den gällande, gäller -ugG\n"
> " -u, --user  skriv endast ut användarid.\n"
> "   --help  visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version visa versionsinformation och avsluta\n"
599c602
< "normalt 10. Skalan sträcker sig från -20 (högst prioritet) till 19
(lägst).\n"
---
> "normalt 10. Skalan sträcker sig från -20 (högsta prioriteten) till 19 (lägsta).\n"
725c728
< " \\v    verikal tabulator\n"
---
> " \\v    vertikal tabulator\n"
728,729c731,732
< " %%%%    ett enkelt %%\n"
< " %%b    ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser
tolkas\n"
---
> " %%%%    ett enkelt %%\n"
> " %%b    ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkas\n"
813c816,817
< "Skriv ut siffror från FÖRSTA (standard 1) till SISTA, med steglängd
STEG (standard 1).\n"
---
> "Skriv ut siffror från FÖRSTA (standard 1) till SISTA, med \n"
> "steglängd STEG (standard 1).\n"
815,819c819,823
< " -f, --format FORMAT   använd FORMAT av typ printf(3) (standard:
%%g)\n"
< " -s, --separator STRÄNG  använd STRÄNG för att separera siffror
(standard: \\n)\n"
< " -w, --equal-width    jämnar ut längd genom att lägga till
inledande nollor\n"
< "   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
< "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
---
> " -f, --format FORMAT   använd FORMAT av typ printf(3) (standard: %%g)\n"
> " -s, --separator STRÄNG använd STRÄNG för att separera siffror (standard: \\n)\n"
> " -w, --equal-width    jämnar ut längd genom att lägga till inledande nollor\n"
> "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
821,824c825,828
< "FÖRSTA, STEG och SISTA tolkas som flyttal tal.\n"
< "STEG bör vara positiv om FÖRSTA är mindre än SISTA och negativ om
tvärtom.\n"
< "När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av de
flyttals\n"
< "printf-formattyperna %%e, %%f eller %%g.\n"
---
> "FÖRSTA, STEG och SISTA tolkas som flyttal.\n"
> "STEG ska vara positivt om FÖRSTA är mindre än SISTA och negativt annars.\n"
> "När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av \n"
> "flyttalsformattyperna %%e, %%f eller %%g (samma som i printf).\n"
859c863
< msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... ANTAL[ÄNDELSE]\n"
---
> msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... ANTAL[TIDSENHET]\n"
870c874,875
< "ÄNDELSE kan vara s för att ange sekunder, m för minuter, h för timmar
eller d för dagar.\n"
---
> "TIDSENHET kan vara s för att ange sekunder, m för minuter, h för timmar\n"
> "eller d för dagar.\n"
908,909c913,915
< "Valfritt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en
icke-POSIX-\n"
< "inställning. Det underliggande systemet definierar vilka
inställningar som är tillgängliga.\n"
---
> "Valfritt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en \n"
> "icke-POSIX-inställning. Det underliggande systemet definierar vilka \n"
> "inställningar som är tillgängliga.\n"
973c978
< " min N     med -icanon, sätt N tecken till minimum för
fullständig läsning\n"
---
> " min N     med -icanon, sätt N tecken till minimum för en avslutad läsning\n"
978c983
< " time N    med -icanon, sätt timeout för läsning till N tiondels
sekunder\n"
---
> " time N    med -icanon, sätt timeout för läsning till N tiondels sekund\n"
1038,1040c1043,1046
< "* [-]lixany   tillåt vilket tecken som helst starta om utmatning,
inte bara starttecken\n"
< " [-]lixoff   möjliggör start/stopp-tecken\n"
< " [-]lixon   möjliggör XON/XOFF flödeskontroll\n"
---
> "* [-]ixany   tillåt vilket tecken som helst starta om utmatning, \n"
> "        inte bara starttecken\n"
> " [-]ixoff   möjliggör start/stopp-tecken\n"
> " [-]ixon    möjliggör XON/XOFF flödeskontroll\n"
1067,1082c1073,1089
< "* bsN      fördröjning på backsteg, N är [0-1]\n"
< "* crN      fördröjning på vagnretur, N är [0-3]\n"
< "* ffN      fördröjning på sidmatning, N är [0-1]\n"
< "* nlN      fördröjning på nyradtecken, N är [0-1]\n"
< "* [-]ocrnl   översätt vagnretur till nyradstecken\n"
< "* [-]ofdel   använd raderingstecken för att fylla ut, istället för
nulltecken\n"
< "* [-]ofill   använd utfyllnadstecken istället för tidstagning vid
fördröjningar\n"
< "* [-]olcuc   översätt gemener till versaler\n"
< "* [-]onlcr   översätt nyradstecken till vagnretur+nyradstecken\n"
< "* [-]onlret   nyradstecken utför vagnretur\n"
< "* [-]onocr   skriv inte ut vagnretur i första kolumnen\n"
< " [-]opost   utdata efter avslutad process\n"
< "* tabN     fördröjning på horisontell tabulator, N är [0-3]\n"
< "* tabs     samma som tab0\n"
< "* -tabs     samma som tab3\n"
< "* vtN      fördröjning på verikal tabulator, N är [0-1]\n"
---
> "* bsN     fördröjning på backsteg, N är [0-1]\n"
> "* crN     fördröjning på vagnretur, N är [0-3]\n"
> "* ffN     fördröjning på sidmatning, N är [0-1]\n"
> "* nlN     fördröjning på nyradtecken, N är [0-1]\n"
> "* [-]ocrnl   översätt vagnretur till nyradstecken\n"
> "* [-]ofdel   använd raderingstecken för att fylla ut, istället för nulltecken\n"
> "* [-]ofill   använd utfyllnadstecken istället för tidstagning \n"
> "        vid fördröjningar\n"
> "* [-]olcuc   översätt gemener till versaler\n"
> "* [-]onlcr   översätt nyradstecken till vagnretur+nyradstecken\n"
> "* [-]onlret  nyradstecken utför vagnretur\n"
> "* [-]onocr   skriv inte ut vagnretur i första kolumnen\n"
> " [-]opost   bearbetar utdata\n"
> "* tabN     fördröjning på horisontell tabulator, N är [0-3]\n"
> "* tabs     samma som tab0\n"
> "* -tabs    samma som tab3\n"
> "* vtN     fördröjning på vertikal tabulator, N är [0-1]\n"
1110,1111c1117,1120
< "* crtkill    radera hela raden genom att använda inställningarna
för echoprt och echoe\n"
< "* -crtkill   radera hela raden genom att använda inställningarna
för echoctl och echok\n"
---
> "* crtkill    radera hela raden genom att använda inställningarna \n"
> "        för echoprt och echoe\n"
> "* -crtkill   radera hela raden genom att använda inställningarna\n"
> "        för echoctl och echok\n"
1119,1120c1128,1129
< "* [-]echoprt  eka raderingstecken baklänges, mellan \"\\\" och
\"/\"\n"
< " [-]icanon   möjliggör specialtecken för radera, döda, werase och
rprnt\n"
---
> "* [-]echoprt  eka raderade tecken baklänges, mellan \"\\\" och \"/\"\n"
> " [-]icanon   möjliggör specialtecknen erase, kill, werase och rprnt\n"
1122,1123c1131,1133
< " [-]isig    möjliggör specialtecken för avbrott, slut och
vila\n"
< " [-]noflsh   koppla bort rensning efter avbrottsignaler och
specialsluttecken\n"
---
> " [-]isig    möjliggör specialtecken för avbrott, slut och vila\n"
> " [-]noflsh   koppla bort rensning efter avbrottsignaler och \n"
> "        specialsluttecken\n"
1126c1136,1137
< "* [-]xcase   tillsammans med icanon, används \"\\\" som
kontrollsekvens för versaltecken\n"
---
> "* [-]xcase   tillsammans med icanon, används \"\\\" som kontrollsekvens \n"
> "        för versaltecken\n"
1160c1171
< "        -ixoff -iucl -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl
onlcr\n"
---
> "        -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr\n"
1171c1182
< " coooked    samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst
isig\n"
---
> " cooked    samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
1178c1189
< " ek      radera och återställ tecken till sina
standardvärde\n"
---
> " ek      radera- och återställtecken till sina standardvärden\n"
1196c1207
< "        -ixoff -iucl -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl
onlcr\n"
---
> "        -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr\n"
1199,1200c1210,1211
< "        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, alla
special-\n"
< "        tecken till sina standardvärde."
---
> "        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, \n"
> "        alla specialtecken till sina standardvärden.\n"
1212c1223
< "baudhastighet, radtyp och avvikelse ut från stty sane. I
inställningarna \n"
---
> "baudhastighet, radtyp och avvikelse från stty sane ut. I inställningarna \n"
1305c1316
< "Ändra gållande användarid och gruppid till ANVÄNDARE.\n"
---
> "Ändra gällande användarid och gruppid till ANVÄNDARE.\n"
1377c1388
< msgstr "\")\" förväntas"
---
> msgstr "\")\" förväntas\n"
1448c1459
< msgstr "-ef tar inte -l"
---
> msgstr "-ef tar inte -l\n"
1477c1488
< " --version  visa versionsninformation och avsluta\n"
---
> " --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
1479c1490,1491
< "UTTRYCK kan vara sant eller falskt och det sätter status för avslut.
Det är en av:\n"
---
> "UTTRYCK kan vara sant eller falskt och det sätter status för avslut.\n"
> "Det är en av:\n"
1513c1525
< " HELTAL1 -ge HELTAL2   HELTAL1 är sörre än eller lika med
HELTAL2\n"
---
> " HELTAL1 -ge HELTAL2   HELTAL1 är större än eller lika med HELTAL2\n"
1550c1562
< " -G FIL   FIL existerar och ägs av gällande gruppid\n"
---
> " -G FIL   FIL existerar och ägs av verksam gruppid\n"
1552c1564
< " -O FIL   FIL existerar och ägs av gällande användarid\n"
---
> " -O FIL   FIL existerar och ägs av verksam användarid\n"
1564c1576,1577
< " -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges)
öppnas mot en terminal\n"
---
> " -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges) är\n"
> "       öppnnad mot en terminal\n"
1576,1577c1589,1591
< "Var medveten om att parenteser måste föregås av kontrollsekvens
(m.a.o. av omvänt snedstreck)\n"
< "för skal. HELTAL kan också vara -l STRÄNG, som har värdet av längden
på STRÄNG.\n"
---
> "Var medveten om att parenteser måste föregås av kontrollsekvens \n"
> "(t.ex. av omvänt snedstreck) för skal. HELTAL kan också vara -l STRÄNG,\n"
> "som har värdet av längden på STRÄNG.\n"
1581c1595
< msgstr "saknas \"]\""
---
> msgstr "saknas \"]\"\n"
1640c1654
< msgstr " %2d:%02d%s upp"
---
> msgstr " %2d:%02d%s igång "
1673c1687
< msgstr " gammal "
---
> msgstr "länge"
1694c1708
< msgstr "RAD"
---
> msgstr "LINJE"
1733,1734c1747,1750
< " -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som
TIMMAR:MINUTER, . eller old\n"
< " -m        endast värdnamn och användarnamn associerade med
standard in\n"
---
> " -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som TIMMAR:MINUTER,\n"
> "          . eller länge\n"
> " -m        endast värdnamn och användarnamn associerade med \n"
> "          standard in\n"
1743c1759
< "Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"jag är\" eller \"mamma gillar\"
är vanligt.\n"
---
> "Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"är jag\" eller \"mamma gillar\" är vanligt.\n"
1790c1806,1807
< "Skriv upprepade gånger ut en rad med alla specifierade STRÄNG(ar),
eller \"y\".\n"
---
> "Skriv upprepade gånger ut en rad med alla specificerade STRÄNG(ar), \n"
> "eller \"y\".\n"

# Swedish messages for sh-utils 1.12.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sh-utils-1.12j\n"
"PO-Revision-Date: 1996-07-30 19:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 1996-05-20 22:30-0500\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/basename.c:46 src/date.c:357 src/dirname.c:37 src/echo.c:67
#: src/env.c:187 src/expr.c:94 src/factor.c:61 src/hostname.c:58
src/id.c:366
#: src/logname.c:45 src/nice.c:181 src/pathchk.c:358 src/printenv.c:60
#: src/printf.c:87 src/pwd.c:37 src/seq.c:80 src/sleep.c:48
src/stty.c:463
#: src/su.c:414 src/tee.c:62 src/test.c:971 src/tty.c:116
src/uname.c:179
#: src/who-users.c:600 src/who-users.c:631 src/whoami.c:49 src/yes.c:34
#, possible-c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#: src/basename.c:50
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s NAMN [ÄNDELSE]\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

#: src/basename.c:55
msgid ""
"Print NAME with any leading directory components removed.\n"
"If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv NAMN utan specificerad sökväg.\n"
"Om det specificerats, tag även bort ÄNDELSEN.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/basename.c:99 src/dirname.c:72 src/expr.c:167 src/pathchk.c:154
#: src/seq.c:175 src/sleep.c:98
msgid "too few arguments"
msgstr "för få argument"

#. WHO
#. lose
#: src/basename.c:100 src/dirname.c:73 src/hostname.c:113
src/who-users.c:740
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/date.c:97 src/stty.c:731 src/stty.c:885 src/stty.c:898
src/stty.c:1207
#: src/stty.c:1249 src/stty.c:1252 src/stty.c:1258 src/stty.c:1269
#: src/stty.c:1292 src/tee.c:139
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/date.c:126 src/date.c:289
#, possible-c-format
msgid "invalid date `%s'"
msgstr "ogiltigt datum \"%s\""

#: src/date.c:217
msgid "the options to specify dates for printing are mutually exclusive"
msgstr "argumenten för att specificera datum för utskrift är ömsesidigt
uteslutande"

#: src/date.c:224
msgid "the options to print and set the time may not be used together"
msgstr "argumenten för utskrift och för tidsinställning får inte
användas tillsammans"

#: src/date.c:230
msgid "too many non-option arguments"
msgstr "för många argument som inte är flaggor"

#: src/date.c:237
msgid ""
"when using an option to specify date(s), any\n"
"non-option argument must be a format string beginning with `+'"
msgstr ""
"när ett argument som specificerar tiden används, måste alla argument
\n"
"som inte är flaggor vara formatsträngar som börjar med \"+\""

#. Prepare to print the current date/time.
#: src/date.c:269
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: src/date.c:296
msgid "cannot set date"
msgstr "kan inte ställa klockan"

#: src/date.c:303
msgid "write error"
msgstr "skrivfel"

#: src/date.c:361
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [+FORMAT]\n"
" or: %s [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... [+FORMAT]\n"
"   eller: %s [FLAGGA] [MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss]]\n"

#: src/date.c:366
msgid ""
"Display the current time in the given FORMAT, or set the system
date.\n"
"\n"
" -d, --date=STRING    display time described by STRING, not
`now'\n"
" -f, --fileÚTEFILE   like --date once for each line of
DATEFILE\n"
" -r, --reference=FILE   display the last modification time of
FILE\n"
" -R, --rfc-822      output RFC-822 compliant date string\n"
" -s, --set=STRING     set time described by STRING\n"
" -u, --utc, --universal  print or set Coordinated Universal Time\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Visa aktuell tid på angivet FORMAT, eller ställ systemklockan.\n"
"\n"
" -d, --date=STRÄNG    visa tid som beskrivs av STRÄNG, inte
\"nu\"\n"
" -f, --fileÚTUMFIL   samma som --date en gång per rad i
DATUMFIL\n"
" -r, --reference=FIL   visa när FIL senast modifierades\n"
" -R, --rfc-822      skriv ut RFC-822-kompatibel datumsträng\n"
" -s, --set=STRÄNG     sätt tiden enligt STRÄNG\n"
" -u, --utc, --universal  skriv ut eller sätt Coordinated Universal
Time\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/date.c:378
msgid ""
"\n"
"FORMAT controls the output. The only valid option for the second
form\n"
"specifies Coordinated Universal Time. Interpreted sequences are:\n"
"\n"
" %%%%  a literal %%\n"
" %%a  locale's abbreviated weekday name (Sun..Sat)\n"
" %%A  locale's full weekday name, variable length
(Sunday..Saturday)\n"
" %%b  locale's abbreviated month name (Jan..Dec)\n"
" %%B  locale's full month name, variable length
(January..December)\n"
" %%c  locale's date and time (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)\n"
" %%d  day of month (01..31)\n"
" %%D  date (mm/dd/yy)\n"
" %%e  day of month, blank padded ( 1..31)\n"
" %%h  same as %%b\n"
" %%H  hour (00..23)\n"
" %%I  hour (01..12)\n"
" %%j  day of year (001..366)\n"
" %%k  hour ( 0..23)\n"
" %%l  hour ( 1..12)\n"
" %%m  month (01..12)\n"
" %%M  minute (00..59)\n"
" %%n  a newline\n"
" %%p  locale's AM or PM\n"
" %%r  time, 12-hour (hh:mm:ss [AP]M)\n"
" %%s  seconds since 00:00:00, Jan 1, 1970 (a GNU extension)\n"
" %%S  second (00..61)\n"
" %%t  a horizontal tab\n"
" %%T  time, 24-hour (hh:mm:ss)\n"
" %%U  week number of year with Sunday as first day of week
(00..53)\n"
" %%V  week number of year with Monday as first day of week
(01..52)\n"
" %%w  day of week (0..6); 0 represents Sunday\n"
" %%W  week number of year with Monday as first day of week
(00..53)\n"
" %%x  locale's date representation (mm/dd/yy)\n"
" %%X  locale's time representation (%%H:%%M:%%S)\n"
" %%y  last two digits of year (00..99)\n"
" %%Y  year (1970...)\n"
" %%z  RFC-822 style numeric timezone (-0500) (a nonstandard
extension)\n"
" %%Z  time zone (e.g., EDT), or nothing if no time zone is
determinable\n"
"\n"
"By default, date pads numeric fields with zeroes. GNU date
recognizes\n"
"the following modifiers between `%%' and a numeric directive.\n"
"\n"
" `-' (hyphen) do not pad the field\n"
" `_' (underscore) pad the field with spaces\n"
msgstr ""
"\n"
"FORMAT styr utdata. Den enda tillåtna flaggan för andra formen \n"
"specificerar Coordinated Universal Time. Tillåtna sekvenser är:\n"
"\n"
" %%%%  ett bokstavligt %%\n"
" %%a  veckodag (mån-sön) lokalt, förkortad\n"
" %%A  veckodag (måndag-söndag) lokalt, fullständigt\n"
" %%b  månad (jan-dec) lokalt, förkortad\n"
" %%B  månad (januari-december) lokalt, fullständigt (variabel
längd)\n"
" %%c  datum och tid lokalt (lör 04 nov 12:02:33 MET 1989)\n"
" %%d  dag i månad (01-31)\n"
" %%D  datum (åå-mm-dd)\n"
" %%e  dag i månad, inledande nolla ersatt med blanksteg ( 1-31)\n"
" %%h  samma som %%b\n"
" %%H  timme (00-23)\n"
" %%I  timme (01-12)\n"
" %%j  dag på året (001-366)\n"
" %%k  timme ( 0-23)\n"
" %%l  timme ( 1-12)\n"
" %%m  månad (01-12)\n"
" %%M  minut (00-59)\n"
" %%n  en ny rad\n"
" %%p  AM eller PM lokalt\n"
" %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
" %%s  sekunder sedan 00:00:00, 1 jan, 1970 (ett GNU-tillägg)\n"
" %%S  sekunder (00-61)\n"
" %%t  en tabulator\n"
" %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"
" %%U  veckonummer, med söndag som första dag i veckan (00-53)\n"
" %%V  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)\n"
" %%w  veckodag (0-6), söndag representeras som 0\n"
" %%W  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)\n"
" %%x  datum lokalt (åå-mm-dd)\n"
" %%X  tid lokalt (%%H:%%M:%%S)\n"
" %%y  sista två siffrorna i årtalet (00-99)\n"
" %%Y  årtal (1970...)\n"
" %%z  RFC-822-numerisk tidszon (-0500) (ett tillägg som inte är
standard)\n"
" %%Z  tidszon (t.ex MET), eller inget om tidszonen inte kunde
bestämmas\n"
" \n"
"Som standard fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date
förstår\n"
"följande bestämmningstecken mellan \"%%\" och en numerisk
anvisning.\n"
"\n"
" \"-\" (bindestreck) fyll inte fältet\n"
" \"_\" (understrykning) fyll med blanksteg\n"

#: src/dirname.c:41
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s NAME\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s NAMN\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

# Vilket är bäst av "efterföljande" och "avslutande"?
#: src/dirname.c:46
#, fuzzy
msgid ""
"Print NAME with its trailing /component removed; if NAME contains no
/'s,\n"
"output `.' (meaning the current directory).\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut NAMN med efterföljande /komponent borttaget; om NAMN inte \n"
"innehåller något / skriv då ut \".\" (med andra ord aktuell
katalog).\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/echo.c:71 src/yes.c:38
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [STRING]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [STRÄNG]...\n"

#: src/echo.c:72
msgid ""
"Echo the STRING(s) to standard output.\n"
"\n"
" -n       do not output the trailing newline\n"
" -e       (unused)\n"
" -E       disable interpolation of some sequences in STRINGs\n"
"   --help   display this help and exit (should be alone)\n"
"   --version  output version information and exit (should be
alone)\n"
"\n"
"Without -E, the following sequences are recognized and interpolated:\n"
"\n"
" \\NNN  the character whose ASCII code is NNN (octal)\n"
" \\\\   backslash\n"
" \\a   alert (BEL)\n"
" \\b   backspace\n"
" \\c   suppress trailing newline\n"
" \\f   form feed\n"
" \\n   new line\n"
" \\r   carriage return\n"
" \\t   horizontal tab\n"
" \\v   vertical tab\n"
msgstr ""
"Eka STRÄNGEN/STRÄNGARNA till standard ut.\n"
"\n"
" -n       skriv inte ut det efterföljande nyradstecknet\n"
" -e       (används inte)\n"
" -E       ta bort möjlighet till att infoga sekvenser i
STRÄNGar\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta (bör anges
ensamt)\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta (bör anges
ensamt)\n"
"\n"
"Utan -E kommer följande sekvenser att förstås och infogas:\n"
"\n"
" \\NNN  det tecken, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"
" \\\\   omvänt snedstreck\n"
" \\a   varning (SIGNAL)\n"
" \\b   backsteg\n"
" \\c   utelämna nyradtecken på slutet\n"
" \\f   sidmatning\n"
" \\n   ny rad\n"
" \\r   vagnretur\n"
" \\t   horisontell tabulator\n"
" \\c   vertikal tabulator\n"

#: src/env.c:191
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [-] [NAME=VALUE]... [COMMAND [ARG]...]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [-] [NAMN=VÄRDE]... [KOMMANDO
[ARG]...]\n"

#: src/env.c:194
msgid ""
"Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND.\n"
"\n"
" -u, --unset=NAME      remove variable from the environment\n"
" -i, --ignore-environment  start with an empty environment\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"A mere - implies -i. If no COMMAND, print the resulting
environment.\n"
msgstr ""
"Sätt varje NAMN till VÄRDE i miljön och kör KOMMANDO.\n"
"\n"
" -u, --unset=NAMN      ta bort variabeln från miljön\n"
" -i, --ignore-environment  börja med en tom miljö\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Enbart ett - medför -i. Om inget KOMMANDO är angivet,\n"
"skriv ut resulterande miljö.\n"

#: src/expr.c:98
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s EXPRESSION\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s UTTRYCK\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

#: src/expr.c:103
msgid ""
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/expr.c:109
msgid ""
"Print the value of EXPRESSION to standard output. A blank line
below\n"
"separates increasing precedence groups. EXPRESSION may be:\n"
"\n"
" ARG1 | ARG2    ARG1 if it is neither null nor 0, otherwise ARG2\n"
"\n"
" ARG1 & ARG2    ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise
0\n"
"\n"
" ARG1 < ARG2    ARG1 is less than ARG2\n"
" ARG1 <= ARG2   ARG1 is less than or equal to ARG2\n"
" ARG1 = ARG2    ARG1 is equal to ARG2\n"
" ARG1 != ARG2   ARG1 is unequal to ARG2\n"
" ARG1 >= ARG2   ARG1 is greater than or equal to ARG2\n"
" ARG1 > ARG2    ARG1 is greater than ARG2\n"
"\n"
" ARG1 + ARG2    arithmetic sum of ARG1 and ARG2\n"
" ARG1 - ARG2    arithmetic difference of ARG1 and ARG2\n"
"\n"
" ARG1 * ARG2    arithmetic product of ARG1 and ARG2\n"
" ARG1 / ARG2    arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n"
" ARG1 %% ARG2    arithmetic remainder of ARG1 divided by ARG2\n"
"\n"
" STRING : REGEXP  anchored pattern match of REGEXP in STRING\n"
"\n"
" match STRING REGEXP    same as STRING : REGEXP\n"
" substr STRING POS LENGTH  substring of STRING, POS counted from 1\n"
" index STRING CHARS     index in STRING where any CHARS is found,
or 0\n"
" length STRING       length of STRING\n"
"\n"
" ( EXPRESSION )       value of EXPRESSION\n"
msgstr ""
"Skriv ut värdet på UTTRYCK till standard ut. En tom rad nedan separerar
grupper\n"
"med ökande prioritetsordning. UTTRYCK kan vara:\n"
"\n"
" ARG1 | ARG2    ARG1 om det inte är null eller 0, annars ARG2\n"
"\n"
" ARG1 & ARG2    ARG1 om inget av argumenten är null eller 0, annars
0\n"
"\n"
" ARG1 < ARG2    ARG1 är mindre än ARG2\n"
" ARG1 <= ARG2   ARG1 är mindre än eller lika med ARG2\n"
" ARG1 = ARG2    ARG1 är lika med ARG2\n"
" ARG1 != ARG2   ARG1 är inte lika med ARG2\n"
" ARG1 >= ARG2   ARG1 är större än eller lika med ARG2\n"
" ARG1 > ARG2    ARG1 är större än ARG2\n"
"\n"
" ARG1 + ARG2    aritmetisk summa av ARG1 och ARG2\n"
" ARG1 - ARG2    aritmetisk differens mellan ARG1 och ARG2\n"
"\n"
" ARG1 * ARG2    aritmetisk produkt mellan ARG1 och ARG2\n"
" ARG1 / ARG2    aritmetisk kvot av ARG1 dividerat med ARG2\n"
" ARG1 %% ARG2    aritmetisk rest av ARG1 dividerat med ARG2\n"
"\n"
" STRÄNG : REGUTTR förankrad mönstersökning efter REGUTTR i STRÄNG\n"
"\n"
" match STRÄNG REGUTTR  samma som STRÄNG : REGUTTR\n"
" subtr STRÄNG POS LÄNGD delsträng av STRÄNG, POS räknas från 1\n"
" index STRÄNG BOKST   index i STRÄNG där BOKST påträffats, eller
0\n"
" length STRÄNG      längden av STRÄNG\n"
"\n"
" ( UTTRYCK )       värdet av UTTRYCK\n"

#: src/expr.c:140
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells.\n"
"Comparisons are arithmetic if both ARGs are numbers, else
lexicographical.\n"
"Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null;
if\n"
"\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched
or 0.\n"
msgstr ""
"\n"
"Var medveten om att vissa skal tolkar många operatorer, som därför
måste\n"
"markeras. Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars\n"
"lexikografiska. Träffar i mönster returnerar strängen som stämmer\n"
"mellan \\( och \\), eller null. Om \\( och \\) inte använts, returneras
\n"
"antalet tecken som överensstämmer, eller 0.\n"

#: src/expr.c:175 src/expr.c:470 src/expr.c:477 src/expr.c:483
msgid "syntax error"
msgstr "syntaxfel"

#: src/factor.c:65
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [NUMBER]...\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s [NUMMER]...\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

#: src/factor.c:70
msgid ""
"Print factors of each NUMBER; read standard input with no arguments.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
"\n"
" Print the prime factors of all specified integer NUMBERs. If no
arguments\n"
" are specified on the command line, they are read from standard
input.\n"
msgstr ""
"Skriv ut faktorerna i NUMMER. Om inget argument angivits, läs standard
in.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" Skriv ut primfaktorerna till alla angivna heltal NUMMER. Om inga
argument\n"
" angivits på kommandoraden, läses de från standard in.\n"

#: src/factor.c:140
#, possible-c-format
msgid "`%s' is not a valid positive integer"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt positivt heltal"

#: src/hostname.c:62
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [NAME]\n"
" or: %s OPTION\n"
"Print the hostname of the current system.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Användning: %s [NAMN]\n"
"  eller: %s FLAGGA\n"
"Skriv ut värdnamnet på aktuellt system.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/hostname.c:101
msgid "cannot set hostname; this system lacks the functionality"
msgstr "kan inte sätta värdnamn; detta system saknar den funktionen"

#: src/hostname.c:108
msgid "cannot determine hostname"
msgstr "kan inte avgöra värdnamnet"

#: src/id.c:144
msgid "cannot print only user and only group"
msgstr "bara användare och bara grupp kan inte skrivas ut"

#: src/id.c:147
msgid "cannot print only names or real IDs in default format"
msgstr "kan inte skriva ut bara namn eller faktiskt ID på
standardformat"

#: src/id.c:156
#, possible-c-format
msgid "%s: No such user"
msgstr "%s: ingen sådan användare"

#: src/id.c:243
msgid "cannot get supplemental group list"
msgstr "kan inte hämta utökad grupplista"

#: src/id.c:345
msgid " groups="
msgstr " grupper="

#: src/id.c:370
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [USERNAME]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [ANVÄNDARNAMN]\n"

#: src/id.c:371
msgid ""
"Print information for USERNAME, or the current user.\n"
"\n"
" -g, --group   print only the group ID\n"
" -G, --groups  print only the supplementary groups\n"
" -n, --name   print a name instead of a number, for -ugG\n"
" -r, --real   print the real ID instead of effective ID, for
-ugG\n"
" -u, --user   print only the user ID\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"Without any OPTION, print some useful set of identified information.\n"
msgstr ""
"Skriv ut information om ANVÄNDARNAMN eller aktuell användare.\n"
"\n"
" -g, --group  skriv endast ut gruppid\n"
" -G, --groups skriv endast ut utökad grupplista\n"
" -n, --name  skriv ut ett namn istället för ett nummer, gäller
-ugG\n"
" -r, --real  skriv ut den faktiska IDn istället för den gällande,
gäller -ugG\n"
" -u, --user  skriv endast ut användarid.\n"
"   --help  visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Utan någon FLAGGA, skrivs någon användbar, identifierad information
ut.\n"

#: src/logname.c:49 src/tty.c:120 src/uname.c:183 src/whoami.c:53
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: src/logname.c:50
msgid ""
"Print the name of the current user.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut namnet på aktuell användare.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#. POSIX.2 prohibits using a fallback technique.
#: src/logname.c:103
#, possible-c-format
msgid "%s: no login name\n"
msgstr "%s: inget inloggningsnamn\n"

#: src/nice.c:79 src/nice.c:90
#, possible-c-format
msgid "invalid option `%s'"
msgstr "ogiltig flagga \"%s\""

#: src/nice.c:109
#, possible-c-format
msgid "invalid priority `%s'"
msgstr "ogiltig prioritet \"%s\""

#: src/nice.c:131
msgid "a command must be given with an adjustment"
msgstr "ett kommando måste anges med en justering"

#: src/nice.c:138 src/nice.c:147
msgid "cannot get priority"
msgstr "kan inte avgöra prioritet"

#: src/nice.c:152
msgid "cannot set priority"
msgstr "kan inte sätta prioritet"

#: src/nice.c:185
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [COMMAND [ARG]...]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [KOMMANDO [ARG]...]\n"

#: src/nice.c:186
msgid ""
"Run COMMAND with an adjusted scheduling priority.\n"
"With no COMMAND, print the current scheduling priority. ADJUST is
10\n"
"by default. Range goes from -20 (highest priority) to 19 (lowest).\n"
"\n"
" -ADJUST          increment priority by ADJUST first\n"
" -n, --adjustment­JUST  same as -ADJUST\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
msgstr ""
"Kör KOMMANDO med justerad prioritet.\n"
"Utan KOMMANDO, skrivs nuvarande prioritet ut. JUSTERING är\n"
"normalt 10. Skalan sträcker sig från -20 (högsta prioriteten) till 19
(lägsta).\n"
"\n"
" -JUSTERING         öka prioritet med JUSTERING först\n"
" -n, --adjustment=JUSTERING samma som -JUSTERING\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/pathchk.c:197
#, possible-c-format
msgid "path `%s' contains nonportable character `%c'"
msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller det ickeportabla tecknet \"%c\""

#: src/pathchk.c:217
#, possible-c-format
msgid "`%s' is not a directory"
msgstr "\"%s\" är inte en katalog"

#: src/pathchk.c:228
#, possible-c-format
msgid "directory `%s' is not searchable"
msgstr "katalogen \"%s\" är inte sökbar"

#: src/pathchk.c:320
#, possible-c-format
msgid "name `%s' has length %d; exceeds limit of %d"
msgstr "namnet \"%s\" har längden %d; överskrider gränsen på %d"

#: src/pathchk.c:346
#, possible-c-format
msgid "path `%s' has length %d; exceeds limit of %d"
msgstr "sökvägen \"%s\" har längden %d; överskrider gränsen på %d"

#: src/pathchk.c:362
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... NAME...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... NAMN...\n"

#: src/pathchk.c:363
msgid ""
"Diagnose unportable constructs in NAME.\n"
"\n"
" -p, --portability  check for all POSIX systems, not only this one\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
msgstr ""
"Diagnostisera oportabla formationer i NAMN.\n"
"\n"
" -p, --portability  kontrollera mot alla POSIX-system, inte bara
detta\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/printenv.c:64
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [VARIABLE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [VARIABEL]...\n"

#: src/printenv.c:65
msgid ""
"If no environment VARIABLE specified, print them all.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Om ingen miljö-VARIABEL angetts, skriv ut alla.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/printenv.c:139 src/tee.c:141 src/tee.c:172 src/tty.c:106
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: src/printf.c:91
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s FORMAT [ARGUMENT]...\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s FORMAT [ARGUMENT]...\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

#: src/printf.c:96
msgid ""
"Print ARGUMENT(s) according to FORMAT.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
"\n"
"FORMAT controls the output as in C printf. Interpreted sequences
are:\n"
"\n"
" \\\"   double quote\n"
" \\0NNN  character with octal value NNN (0 to 3 digits)\n"
" \\\\   backslash\n"
" \\a   alert (BEL)\n"
" \\b   backspace\n"
" \\c   produce no further output\n"
" \\f   form feed\n"
" \\n   new line\n"
" \\r   carriage return\n"
" \\t   horizontal tab\n"
" \\v   vertical tab\n"
" \\xNNN  character with hexadecimal value NNN (1 to 3 digits)\n"
"\n"
" %%%%   a single %%\n"
" %%b   ARGUMENT as a string with `\\' escapes interpreted\n"
"\n"
"and all C format specifications ending with one of diouxXfeEgGcs,
with\n"
"ARGUMENTs converted to proper type first. Variable widths are
handled.\n"
msgstr ""
"Skriv ut ARGUMENT enligt FORMAT.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"FORMAT styr utdatan som i C printf. Tolkade sekvenser är:\n"
"\n"
" \\\"    citationstecken\n"
" \\0NNN   tecken med oktalt värde NNN (0 till 3 siffror)\n"
" \\\\    omvänt snedstreck\n"
" \\a    varning (SIGNAL)\n"
" \\b    backsteg\n"
" \\c    producera inte mer utdata\n"
" \\f    sidmatning\n"
" \\n    ny rad\n"
" \\r    vagnretur\n"
" \\t    horisontell tabulator\n"
" \\v    vertikal tabulator\n"
" \\xNNN   tecken med hexadecimalt värde NNN (1 till 3 siffror)\n"
"\n"
" %%%%    ett enkelt %%\n"
" %%b    ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser
tolkas\n"
"\n"
"och alla specifikationer på C-format som slutar med en av
diouxXfeEgGcs, med \n"
"ARGUMENT konverterade till en riktig typ först. Klarar av varierande
storlek.\n"

#: src/printf.c:146
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s format [argument...]\n"
msgstr "Användning: %s format [argument...]\n"

#: src/printf.c:256
msgid "%%%c: invalid directive"
msgstr "%%%c: ogiltig anvisning"

#: src/printf.c:301
msgid "missing hexadecimal number in escape"
msgstr "saknar hexadecimal siffra i kontrollsekvens"

#: src/printf.c:315
#, possible-c-format
msgid "\\%c: invalid escape"
msgstr "\\%c: ogiltig kontrollsekvens"

#: src/printf.c:515
#, possible-c-format
msgid "%s: expected a numeric value"
msgstr "%s: ett numeriskt värde förväntas"

#: src/printf.c:517
#, possible-c-format
msgid "%s: value not completely converted"
msgstr "%s: värdet kunde inte konverteras helt"

#: src/pwd.c:41
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]\n"

#: src/pwd.c:42
msgid ""
"Print the full filename of the current working directory.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut hela filnamnet på aktuell katalog.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/pwd.c:65
msgid "ignoring non-option arguments"
msgstr "ignorerar argument som inte är flaggor"

#: src/pwd.c:69
msgid "cannot get current directory"
msgstr "kan inte avgöra aktuell katalog"

#: src/seq.c:84
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... LAST\n"
" or: %s [OPTION]... FIRST LAST\n"
" or: %s [OPTION]... FIRST INCREMENT LAST\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... SISTA\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... FÖRSTA SISTA\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... FÖRSTA STEG SISTA\n"

#: src/seq.c:89
msgid ""
"Print numbers from FIRST (default 1) to LAST, moving by STEP (default
1).\n"
"\n"
" -f, --format FORMAT   use printf(3) style FORMAT (default: %%g)\n"
" -s, --separator STRING  use STRING for separating numbers (default:
\\n)\n"
" -w, --equal-width    equalize width by padding with leading
zeroes\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"FIRST, INCREMENT, and LAST are interpreted as floating point values.\n"
"INCREMENT should be positive if FIRST is smaller than LAST, and
negative\n"
"otherwise. When given, the FORMAT argument must contain exactly one
of\n"
"the printf-style, floating point output formats %%e, %%f, or %%g.\n"
msgstr ""
"Skriv ut siffror från FÖRSTA (standard 1) till SISTA, med \n"
"steglängd STEG (standard 1).\n"
"\n"
" -f, --format FORMAT   använd FORMAT av typ printf(3) (standard:
%%g)\n"
" -s, --separator STRÄNG använd STRÄNG för att separera siffror
(standard: \\n)\n"
" -w, --equal-width    jämnar ut längd genom att lägga till
inledande nollor\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"FÖRSTA, STEG och SISTA tolkas som flyttal.\n"
"STEG ska vara positivt om FÖRSTA är mindre än SISTA och negativt
annars.\n"
"När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av \n"
"flyttalsformattyperna %%e, %%f eller %%g (samma som i printf).\n"

#: src/seq.c:202
msgid "format string may not be specified when printing equal width
strings"
msgstr "formatsträng får inte anges vid utskrift av strängar med samma
storlek"

#: src/seq.c:216
#, possible-c-format
msgid "invalid format string: `%s'"
msgstr "ogiltig formatsträng: \"%s\""

#: src/seq.c:244
#, possible-c-format
msgid "invalid floating point argument: %s"
msgstr "ogiltigt argument för flyttal: %s"

#: src/seq.c:402
msgid ""
"when the starting value is larger than the limit,\n"
"the increment must be negative"
msgstr ""
"när startvärdet är större än gränsen måste steglängden \n"
"vara negativ"

#: src/seq.c:427
msgid ""
"when the starting value is smaller than the limit,\n"
"the increment must be positive"
msgstr ""
"när startvärdet är mindre än gränsen måste steglängden\n"
"vara positiv"

#: src/sleep.c:52
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... NUMBER[SUFFIX]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... ANTAL[TIDSENHET]\n"

#: src/sleep.c:53
msgid ""
"Pause for NUMBER seconds.\n"
"SUFFIX may be s to keep seconds, m for minutes, h for hours or d for
days.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Sov i ANTAL sekunder.\n"
"TIDSENHET kan vara s för att ange sekunder, m för minuter, h för
timmar\n"
"eller d för dagar.\n"
"\n"
" --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/sleep.c:139
#, possible-c-format
msgid "invalid time interval `%s'"
msgstr "ogiltigt tidsintervall \"%s\""

#: src/stty.c:467
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s [SETTING]...\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s [INSTÄLLNING]...\n"
"  eller: %s FLAGGA\n"

#: src/stty.c:472
msgid ""
"Print or change terminal characteristics.\n"
"\n"
" -a, --all    print all current settings in human-readable form\n"
" -g, --save   print all current settings in a stty-readable form\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"Optional - before SETTING indicates negation. An * marks non-POSIX\n"
"settings. The underlying system defines which settings are
available.\n"
msgstr ""
"Skriv ut eller ändra terminalkarakteristik.\n"
"\n"
" -a, --all    skriv ut alla nuvarande inställningar läsligt\n"
" -g, --save   skriv ut alla nuvarande inställningar på
stty-format\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Valfritt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en \n"
"icke-POSIX-inställning. Det underliggande systemet definierar vilka \n"
"inställningar som är tillgängliga.\n"

#: src/stty.c:483
msgid ""
"\n"
"Special characters:\n"
"* dsusp CHAR  CHAR will send a terminal stop signal once input
flushed\n"
" eof CHAR   CHAR will send an end of file (terminate the input)\n"
" eol CHAR   CHAR will end the line\n"
"* eol2 CHAR   alternate CHAR for ending the line\n"
" erase CHAR  CHAR will erase the last character typed\n"
" intr CHAR   CHAR will send an interrupt signal\n"
" kill CHAR   CHAR will erase the current line\n"
"* lnext CHAR  CHAR will enter the next character quoted\n"
" quit CHAR   CHAR will send a quit signal\n"
"* rprnt CHAR  CHAR will redraw the current line\n"
" start CHAR  CHAR will restart the output after stopping it\n"
" stop CHAR   CHAR will stop the output\n"
" susp CHAR   CHAR will send a terminal stop signal\n"
"* swtch CHAR  CHAR will switch to a different shell layer\n"
"* werase CHAR  CHAR will erase the last word typed\n"
msgstr ""
"\n"
"Specialtecken:\n"
"* dsusp TECKEN  TECKEN skickar en stoppsignal så fort indata är
slut.\n"
" eof TECKEN   TECKEN skickar ett filslut (avsluta inmatning)\n"
" eol TECKEN   TECKEN avslutar raden\n"
"* eol2 TECKEN  alternativt TECKEN för radslut\n"
" erase TECKEN  TECKEN raderar det senast skrivna tecknet\n"
" intr TECKEN  TECKEN skickar en avbrottsignal\n"
" kill TECKEN  TECKEN raderar nuvarande rad\n"
"* lnext TECKEN  TECKEN skriver nästa tecken som ett specialtecken\n"
" quit TECKEN  TECKEN skickar en avslutningssignal\n"
"* rprnt TECKEN  TECKEN ritar om nuvarande rad\n"
" start TECKEN  TECKEN startar utskrift igen efter att ha stoppat
den\n"
" stop TECKEN  TECKEN stoppar utskriften\n"
" susp TECKEN  TECKEN skickar en terminalstoppsignal\n"
" swtch TECKEN  TECKEN byter till ett annat skal\n"
" werase TECKEN TECKEN raderar det senast skrivna ordet\n"

#: src/stty.c:502
msgid ""
"\n"
"Special settings:\n"
" N       set the input and output speeds to N bauds\n"
"* cols N    tell the kernel that the terminal has N columns\n"
"* columns N   same as cols N\n"
" ispeed N   set the input speed to N\n"
"* line N    use line discipline N\n"
" min N     with -icanon, set N characters minimum for a completed
read\n"
" ospeed N   set the output speed to N\n"
"* rows N    tell the kernel that the terminal has N rows\n"
"* size     print the number of rows and columns according to the
kernel\n"
" speed     print the terminal speed\n"
" time N    with -icanon, set read timeout of N tenths of a
second\n"
msgstr ""
"\n"
"Specialinställningar:\n"
" N       sätt in- och utmatninshastighet till N baud\n"
"* cols N    säg till kärnan att terminalen har N kolumner\n"
"* columns N   samma som cols N\n"
" ispeed N   sätt inmatningshastighet till N\n"
"* line N    använd linjetyp N\n"
" min N     med -icanon, sätt N tecken till minimum för en avslutad
läsning\n"
" ospeed N   sätt utmatningshastighet till N\n"
"* rows N    säg till kärnan att terminalen har N rader\n"
"* size     skriv ut antalet rader och kolumner enligt kärnan\n"
" speed     skriv ut terminalens hastighet\n"
" time N    med -icanon, sätt timeout för läsning till N tiondels
sekund\n"

# "kontroll-" eller "styr-" "inställningar"?
#: src/stty.c:517
msgid ""
"\n"
"Control settings:\n"
" [-]clocal   disable modem control signals\n"
" [-]cread   allow input to be received\n"
"* [-]crtscts  enable RTS/CTS handshaking\n"
" csN      set character size to N bits, N in [5..8]\n"
" [-]cstopb   use two stop bits per character (one with `-')\n"
" [-]hup    send a hangup signal when the last process closes the
tty\n"
" [-]hupcl   same as [-]hup\n"
" [-]parenb   generate parity bit in output and expect parity bit in
input\n"
" [-]parodd   set odd parity (even with `-')\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontrollinställningar:\n"
" [-]clocal   stäng av kontrollsignaler till modem\n"
" [-]cread   tillåt mottagandet av indata\n"
"* [-]crtscts  möjliggör RTS/CTS handskakning\n"
" csN      sätt teckenstorleken till N bitar, N 5-8\n"
" [-]cstopb   använd två stoppbitar per tecken (en med \"-\")\n"
" [-]hup    skicka en påläggningssignal när sista processen stänger
ttyn\n"
" [-]hupcl   samma som [-]hup\n"
" [-]parenb   generera paritetsbit i utdata och förvänta paritetsbit
i indata\n"
" [-]parodd   ställ in udda paritet (jämn med \"-\")\n"

# Jag gillar inte "pip".
#: src/stty.c:530
msgid ""
"\n"
"Input settings:\n"
" [-]brkint   breaks cause an interrupt signal\n"
" [-]icrnl   translate carriage return to newline\n"
" [-]ignbrk   ignore break characters\n"
" [-]igncr   ignore carriage return\n"
" [-]ignpar   ignore characters with parity errors\n"
"* [-]imaxbel  beep and do not flush a full input buffer on a
character\n"
" [-]inlcr   translate newline to carriage return\n"
" [-]inpck   enable input parity checking\n"
" [-]istrip   clear high (8th) bit of input characters\n"
"* [-]iuclc   translate uppercase characters to lowercase\n"
"* [-]ixany   let any character restart output, not only start
character\n"
" [-]ixoff   enable sending of start/stop characters\n"
" [-]ixon    enable XON/XOFF flow control\n"
" [-]parmrk   mark parity errors (with a 255-0-character sequence)\n"
" [-]tandem   same as [-]ixoff\n"
msgstr ""
"\n"
"Inställningar för inmatning:\n"
" [-]brkint   avbrott orsakar en avbrottssignal\n"
" [-]icrnl   översätt vagnretur till nyradstecken\n"
" [-]ignbrk   ignorera avbrottstecken\n"
" [-]igncr   ignorera vagnretur\n"
" [-]ignpar   ignorera tecken med paritetsfel\n"
"* [-]imaxbel  ljud signal, men töm inte indatabuffert på grund av ett
tecken\n"
" [-]inlcr   översätt nyradstecken till vagnretur\n"
" [-]inpck   möjliggör paritetskontroll av indata\n"
" [-]istrip   rensa den höga (8:e) biten i ett inmatningstecken\n"
"* [-]iuclc   översätt versaler till gemener\n"
"* [-]ixany   tillåt vilket tecken som helst starta om utmatning, \n"
"        inte bara starttecken\n"
" [-]ixoff   möjliggör start/stopp-tecken\n"
" [-]ixon    möjliggör XON/XOFF flödeskontroll\n"
" [-]parmrk   markera paritetsfel (med en 255-0 teckensekvens)\n"
" [-]tandem   samma som [-]lixoff\n"

#: src/stty.c:549
msgid ""
"\n"
"Output settings:\n"
"* bsN      backspace delay style, N in [0..1]\n"
"* crN      carriage return delay style, N in [0..3]\n"
"* ffN      form feed delay style, N in [0..1]\n"
"* nlN      newline delay style, N in [0..1]\n"
"* [-]ocrnl   translate carriage return to newline\n"
"* [-]ofdel   use delete characters for fill instead of null
characters\n"
"* [-]ofill   use fill (padding) characters instead of timing for
delays\n"
"* [-]olcuc   translate lowercase characters to uppercase\n"
"* [-]onlcr   translate newline to carriage return-newline\n"
"* [-]onlret   newline performs a carriage return\n"
"* [-]onocr   do not print carriage returns in the first column\n"
" [-]opost   postprocess output\n"
"* tabN     horizontal tab delay style, N in [0..3]\n"
"* tabs     same as tab0\n"
"* -tabs     same as tab3\n"
"* vtN      vertical tab delay style, N in [0..1]\n"
msgstr ""
"\n"
"Inställningar för utmatning:\n"
"* bsN     fördröjning på backsteg, N är [0-1]\n"
"* crN     fördröjning på vagnretur, N är [0-3]\n"
"* ffN     fördröjning på sidmatning, N är [0-1]\n"
"* nlN     fördröjning på nyradtecken, N är [0-1]\n"
"* [-]ocrnl   översätt vagnretur till nyradstecken\n"
"* [-]ofdel   använd raderingstecken för att fylla ut, istället för
nulltecken\n"
"* [-]ofill   använd utfyllnadstecken istället för tidstagning \n"
"        vid fördröjningar\n"
"* [-]olcuc   översätt gemener till versaler\n"
"* [-]onlcr   översätt nyradstecken till vagnretur+nyradstecken\n"
"* [-]onlret  nyradstecken utför vagnretur\n"
"* [-]onocr   skriv inte ut vagnretur i första kolumnen\n"
" [-]opost   bearbetar utdata\n"
"* tabN     fördröjning på horisontell tabulator, N är [0-3]\n"
"* tabs     samma som tab0\n"
"* -tabs    samma som tab3\n"
"* vtN     fördröjning på vertikal tabulator, N är [0-1]\n"

#: src/stty.c:569
msgid ""
"\n"
"Local settings:\n"
" [-]crterase  echo erase characters as backspace-space-backspace\n"
"* crtkill    kill all line by obeying the echoprt and echoe
settings\n"
"* -crtkill   kill all line by obeying the echoctl and echok
settings\n"
"* [-]ctlecho  echo control characters in hat notation (`^c')\n"
" [-]echo    echo input characters\n"
"* [-]echoctl  same as [-]ctlecho\n"
" [-]echoe   same as [-]crterase\n"
" [-]echok   echo a newline after a kill character\n"
"* [-]echoke   same as [-]crtkill\n"
" [-]echonl   echo newline even if not echoing other characters\n"
"* [-]echoprt  echo erased characters backward, between `\\' and
'/'\n"
" [-]icanon   enable erase, kill, werase, and rprnt special
characters\n"
" [-]iexten   enable non-POSIX special characters\n"
" [-]isig    enable interrupt, quit, and suspend special
characters\n"
" [-]noflsh   disable flushing after interrupt and quit special
characters\n"
"* [-]prterase  same as [-]echoprt\n"
"* [-]tostop   stop background jobs that try to write to the
terminal\n"
"* [-]xcase   with icanon, escape with `\\' for uppercase
characters\n"
msgstr ""
"\n"
"Lokala inställningar:\n"
" [-]crterase  eka raderingstecken som backsteg-mellanslag-backsteg\n"
"* crtkill    radera hela raden genom att använda inställningarna \n"
"        för echoprt och echoe\n"
"* -crtkill   radera hela raden genom att använda inställningarna\n"
"        för echoctl och echok\n"
"* [-]ctlecho  eka kontrolltecken med hattnotation (\"^c\")\n"
" [-]echo    eka inmatade tecken\n"
"* [-]echoctl  samma som [-]ctlecho\n"
" [-]echoe   samma som [-]crterase\n"
" [-]echok   eka ett nyradstecken efter ett dödatecken\n"
"* [-]echoke   samma som [-]crtkill\n"
" [-]echonl   eka nyradstecken även om inga andra tecken ekas\n"
"* [-]echoprt  eka raderade tecken baklänges, mellan \"\\\" och
\"/\"\n"
" [-]icanon   möjliggör specialtecknen erase, kill, werase och
rprnt\n"
" [-]iexten   möjliggör specialtecken som inte är POSIX-tecken\n"
" [-]isig    möjliggör specialtecken för avbrott, slut och vila\n"
" [-]noflsh   koppla bort rensning efter avbrottsignaler och \n"
"        specialsluttecken\n"
"* [-]prterase  samma som [-]echoprt\n"
"* [-]tostop   stoppa bakgrundsjobb som försöker skriva till
terminalen\n"
"* [-]xcase   tillsammans med icanon, används \"\\\" som
kontrollsekvens \n"
"        för versaltecken\n"

#: src/stty.c:591
msgid ""
"\n"
"Combination settings:\n"
"* [-]LCASE   same as [-]lcase\n"
" cbreak    same as -icanon\n"
" -cbreak    same as icanon\n"
" cooked    same as brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig\n"
"        icanon, eof and eol characters to their default
values\n"
" -cooked    same as raw\n"
" crt      same as echoe echoctl echoke\n"
" dec      same as echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase
0177\n"
"        kill ^u\n"
"* [-]decctlq  same as [-]ixany\n"
" ek      erase and kill characters to their default values\n"
" evenp     same as parenb -parodd cs7\n"
" -evenp    same as -parenb cs8\n"
"* [-]lcase   same as xcase iuclc olcuc\n"
" litout    same as -parenb -istrip -opost cs8\n"
" -litout    same as parenb istrip opost cs7\n"
" nl      same as -icrnl -onlcr\n"
" -nl      same as icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret\n"
" oddp     same as parenb parodd cs7\n"
" -oddp     same as -parenb cs8\n"
" [-]parity   same as [-]evenp\n"
" pass8     same as -parenb -istrip cs8\n"
" -pass8    same as parenb istrip cs7\n"
" raw      same as -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck
-istrip\n"
"        -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany\n"
"        -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0\n"
" -raw     same as cooked\n"
" sane     same as cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl\n"
"        -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl
onlcr\n"
"        -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0
ff0\n"
"        isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh\n"
"        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, all special\n"
"        characters to their default values.\n"
msgstr ""
"\n"
"Kombinationsinställningar:\n"
"* [-]LCASE   samma som [-]lcase\n"
" cbreak    samma som -icanon\n"
" -cbreak    samma som icanon\n"
" cooked    samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
"        icanon, filsluttecken och radsluttecken till sina
standardvärde\n"
" -cooked    samma som raw\n"
" crt      samma som echoe echoctl echoke\n"
" dec      samma som echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase
0177\n"
"        kill ^u\n"
"* [-]decctlq  samma som [-]ixany\n"
" ek      radera- och återställtecken till sina standardvärden\n"
" evenp     samma som parenb -parodd cs7\n"
" -evenp    samma som -parenb cs8\n"
"* [-]lcase   samma som xcase iuclc olcuc\n"
" litout    samma som -parenb -istrip -opost cs8\n"
" -litout    samma som parenb istrip opost cs7\n"
" nl      samma som -icrnl -onlcr\n"
" -nl      samma som icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret\n"
" oddp     samma som parenb parodd cs7\n"
" -oddp     samma som -parenb cs8\n"
" [-]parity   samma som [-]evenp\n"
" pass8     samma som -parenb -istrip cs8\n"
" -pass8    samma som parenb istrip cs7\n"
" raw      samma som -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck
-istrip\n"
"        -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany\n"
"        -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0\n"
" -raw     samma som cooked\n"
" sane     samma som cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl\n"
"        -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl
onlcr\n"
"        -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0
ff0\n"
"        isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh\n"
"        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, \n"
"        alla specialtecken till sina standardvärden.\n"

#: src/stty.c:628
msgid ""
"\n"
"Handle the tty line connected to standard input. Without arguments,\n"
"prints baud rate, line discipline, and deviations from stty sane. 
In\n"
"settings, CHAR is taken literally, or coded as in ^c, 0x37, 0177 or\n"
"127; special values ^- or undef used to disable special characters.\n"
msgstr ""
"\n"
"Hantera ttylinjen kopplad till standard in. Utan argument skrivs \n"
"baudhastighet, radtyp och avvikelse från stty sane ut. I
inställningarna \n"
"tolkas TECKEN ordagrant, eller kodat som i ^c, 0x37, 0177 eller 127;\n"
"specialvärde ^- eller undef används för att stänga av specialtecken.\n"

#: src/stty.c:720
msgid ""
"the options for verbose and stty-readable output styles are\n"
"\tmutually exclusive"
msgstr ""
"flaggorna för pratig och stty-läsbar utmatning är\n"
"\tömsesidigt uteslutande"

#: src/stty.c:725
msgid "when specifying an output style, modes may not be set"
msgstr "när en utmatningstyp specificeras, kan inte inställningar göras"

#: src/stty.c:766 src/stty.c:871
#, possible-c-format
msgid "invalid argument `%s'"
msgstr "ogiltigt argument \"%s\""

#: src/stty.c:777 src/stty.c:794 src/stty.c:806 src/stty.c:819
src/stty.c:830
#: src/stty.c:848
#, possible-c-format
msgid "missing argument to `%s'"
msgstr "argument saknas för \"%s\""

#: src/stty.c:925
msgid "standard input: unable to perform all requested operations"
msgstr "standard in: kunde inte utföra alla efterfrågade operationer"

#: src/stty.c:926
msgid "new_mode: mode\n"
msgstr "new_mode: inställning\n"

#: src/stty.c:1618
msgid "<undef>"
msgstr "<undef>"

#: src/stty.c:1669
#, possible-c-format
msgid "invalid integer argument `%s'"
msgstr "ogiltigt heltalsargument \"%s\""

#: src/su.c:178
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuellt minne slut"

#: src/su.c:276
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: src/su.c:279
msgid "getpass: cannot open /dev/tty"
msgstr "getpass: kan inte öppna /dev/tty"

#: src/su.c:336
msgid "cannot set groups"
msgstr "kan inte sätta grupper"

#: src/su.c:340
msgid "cannot set group id"
msgstr "kan inte sätta gruppid"

#: src/su.c:342
msgid "cannot set user id"
msgstr "kan inte sätta användarid"

#: src/su.c:386
#, possible-c-format
msgid "cannot run %s"
msgstr "kan inte köra %s"

#: src/su.c:418
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [-] [USER [ARG]...]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [-] [ANVÄNDARE [ARG]...]\n"

#: src/su.c:419
msgid ""
"Change the effective user id and group id to that of USER.\n"
"\n"
" -, -l, --login        make the shell a login shell\n"
" -c, --commmand=COMMAND    pass a single COMMAND to the shell with
-c\n"
" -f, --fast          pass -f to the shell (for csh or
tcsh)\n"
" -m, --preserve-environment  do not reset environment variables\n"
" -p              same as -m\n"
" -s, --shell=SHELL      run SHELL if /etc/shells allows it\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"A mere - implies -l.  If USER not given, assume root.\n"
msgstr ""
"Ändra gällande användarid och gruppid till ANVÄNDARE.\n"
"\n"
" -, -l, --login        gör skalet till ett loginskal\n"
" -c, --command=KOMMANDO    skicka ett enskilt KOMMANDO till skalet
med -c\n"
" -f, --fast          skicka -f till skalet (för csh eller
tcsh)\n"
" -m, --preserve-environment  ändra inte miljön\n"
" -p              samma som -m\n"
" -s, --shell=SKAL       kör SKAL, om /etc/shells tillåter det\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Bara ett - medför -l. Om ingen ANVÄNDARE anges, antas root.\n"

#: src/su.c:512
#, possible-c-format
msgid "user %s does not exist"
msgstr "användaren %s existerar inte"

#: src/su.c:529
msgid "incorrect password"
msgstr "felaktigt lösenord"

#. The user being su'd to has a nonstandard shell, and so is
#. probably a uucp account or has restricted access. Don't
#. compromise the account by allowing access with a standard
#. shell.
#: src/su.c:548
#, possible-c-format
msgid "using restricted shell %s"
msgstr "använder ett skyddat skal %s"

#: src/su.c:559
#, possible-c-format
msgid "warning: cannot change directory to %s"
msgstr "varning: kan inte ändra katalog till %s"

#: src/tee.c:66
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/tee.c:67
msgid ""
"Copy standard input to each FILE, and also to standard output.\n"
"\n"
" -a, --append       append to the given FILEs, do not
overwrite\n"
" -i, --ignore-interrupts  ignore interrupt signals\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
msgstr ""
"Kopiera standard in till varje FIL och till standard ut.\n"
"\n"
" -a, --append       gör tillägg till angivna FILer, ersätt
inte\n"
" -i, --ignore-interrupts  ignorera avbrottssignaler\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"    --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/tee.c:213
msgid "read error"
msgstr "läsfel"

#: src/test.c:232
msgid "argument expected\n"
msgstr "argument förväntas\n"

#: src/test.c:240
#, possible-c-format
msgid "integer expression expected %s\n"
msgstr "heltalsuttryck förväntas %s\n"

#: src/test.c:362
msgid "')' expected\n"
msgstr "\")\" förväntas\n"

#: src/test.c:365
#, possible-c-format
msgid "')' expected, found %s\n"
msgstr "\")\" förväntas, fann %s\n"

#: src/test.c:381 src/test.c:891
#, possible-c-format
msgid "%s: unary operator expected\n"
msgstr "%s: unär operator förväntas\n"

#: src/test.c:408 src/test.c:917
#, possible-c-format
msgid "%s: binary operator expected\n"
msgstr "%s: binär operator förväntas\n"

#: src/test.c:443
msgid "before -lt"
msgstr "före -lt"

#: src/test.c:451
msgid "after -lt"
msgstr "efter -lt"

#: src/test.c:465
msgid "before -le"
msgstr "före -le"

#: src/test.c:472
msgid "after -le"
msgstr "efter -le"

#: src/test.c:488
msgid "before -gt"
msgstr "före -gt"

#: src/test.c:495
msgid "after -gt"
msgstr "efter -gt"

#: src/test.c:509
msgid "before -ge"
msgstr "före -ge"

#: src/test.c:516
msgid "after -ge"
msgstr "efter -ge"

#: src/test.c:529 src/test.c:602
msgid "-nt does not accept -l\n"
msgstr "-nt tar inte -l\n"

#: src/test.c:544
msgid "before -ne"
msgstr "före -ne"

#: src/test.c:551
msgid "after -ne"
msgstr "efter -ne"

#: src/test.c:567
msgid "before -eq"
msgstr "före -eq"

#: src/test.c:574
msgid "after -eq"
msgstr "efter -eq"

#: src/test.c:585
msgid "-ef does not accept -l\n"
msgstr "-ef tar inte -l\n"

#: src/test.c:609
msgid "unknown binary operator"
msgstr "okänd binär operator"

#: src/test.c:975
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s EXPRESSION\n"
" or: [ EXPRESSION ]\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s UTTRYCK\n"
"  eller: [ UTTRYCK ]\n"
"  eller: %s FLAGGA\n"

#: src/test.c:981
msgid ""
"Exit with the status determined by EXPRESSION.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
"\n"
"EXPRESSION is true or false and sets exit status. It is one of:\n"
msgstr ""
"Avsluta med status som bestäms av UTTRYCK.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"UTTRYCK kan vara sant eller falskt och det sätter status för avslut.\n"
"Det är en av:\n"

#: src/test.c:989
msgid ""
"\n"
" ( EXPRESSION )        EXPRESSION is true\n"
" ! EXPRESSION         EXPRESSION is false\n"
" EXPRESSION1 -a EXPRESSION2  both EXPRESSION1 and EXPRESSION2 are
true\n"
" EXPRESSION1 -o EXPRESSION2  either EXPRESSION1 or EXPRESSION2 is
true\n"
"\n"
" [-n] STRING     the length of STRING is nonzero\n"
" -z STRING      the length of STRING is zero\n"
" STRING1 = STRING2  the strings are equal\n"
" STRING1 != STRING2  the strings are not equal\n"
"\n"
" INTEGER1 -eq INTEGER2  INTEGER1 is equal to INTEGER2\n"
" INTEGER1 -ge INTEGER2  INTEGER1 is greater than or equal to
INTEGER2\n"
" INTEGER1 -gt INTEGER2  INTEGER1 is greater than INTEGER2\n"
" INTEGER1 -le INTEGER2  INTEGER1 is less than or equal to INTEGER2\n"
" INTEGER1 -lt INTEGER2  INTEGER1 is less than INTEGER2\n"
" INTEGER1 -ne INTEGER2  INTEGER1 is not equal to INTEGER2\n"
msgstr ""
"\n"
" ( UTTRYCK )         UTTRYCK är sant\n"
" ! UTTRYCK          UTTRYCK är falskt\n"
" UTTRYCK1 -a UTTRYCK2    både UTTRYCK1 och UTTRYCK2 är sanna\n"
" UTTRYCK1 -o UTTRYCK2    antingen är UTTRYCK1 eller UTTRYCK2
sant\n"
"\n"
" [-n] STRÄNG     längden på STRÄNG är inte noll\n"
" -z STRÄNG      längden på STRÄNG är noll\n"
" STRÄNG1 = STRÄNG2  strängarna är lika\n"
" STRÄNG1 != STRÄNG2  strängarna är olika\n"
"\n"
" HELTAL1 -eq HELTAL2   HELTAL1 är lika med HELTAL2\n"
" HELTAL1 -ge HELTAL2   HELTAL1 är större än eller lika med
HELTAL2\n"
" HELTAL1 -gt HELTAL2   HELTAL1 är större än HELTAL2\n"
" HELTAL1 -le HELTAL2   HELTAL1 är mindre än eller lika med
HELTAL2\n"
" HELTAL1 -lt HELTAL2   HELTAL1 är mindre än HELTAL2\n"
" HELTAL1 -ne HELTAL2   HELTAL1 är inte lika med HELTAL2\n"

#: src/test.c:1008
msgid ""
"\n"
" FILE1 -ef FILE2  FILE1 and FILE2 have the same device and inode
numbers\n"
" FILE1 -nt FILE2  FILE1 is newer (modification date) than FILE2\n"
" FILE1 -ot FILE2  FILE1 is older than FILE2\n"
"\n"
" -G FILE   FILE exists and is owned by the effective group ID\n"
" -L FILE   FILE exists and is a symbolic link\n"
" -O FILE   FILE exists and is owned by the effective user ID\n"
" -S FILE   FILE exists and is a socket\n"
" -b FILE   FILE exists and is block special\n"
" -c FILE   FILE exists and is character special\n"
" -d FILE   FILE exists and is a directory\n"
" -e FILE   FILE exists\n"
" -f FILE   FILE exists and is a regular file\n"
" -g FILE   FILE exists and is set-group-ID\n"
" -k FILE   FILE exists and has its sticky bit set\n"
" -p FILE   FILE exists and is a named pipe\n"
" -r FILE   FILE exists and is readable\n"
" -s FILE   FILE exists and has a size greater than zero\n"
" -t [FD]   file descriptor FD (stdout by default) is opened on a
terminal\n"
" -u FILE   FILE exists and its set-user-ID bit is set\n"
" -w FILE   FILE exists and is writable\n"
" -x FILE   FILE exists and is executable\n"
msgstr ""
"\n"
" FIL1 -ef FIL2   FIL1 och FIL1 har samma enhets- och inodnummer\n"
" FIL1 -nt FIL2   FIL1 är nyare (modifieringsdatum) än FIL2\n"
" FIL1 -ot FIL2   FIL1 är äldre än FIL2\n"
"\n"
" -G FIL   FIL existerar och ägs av verksam gruppid\n"
" -L FIL   FIL existerar och är en symbolisk länk\n"
" -O FIL   FIL existerar och ägs av verksam användarid\n"
" -S FIL   FIL existerar och är en kontakt\n"
" -b FIL   FIL existerar och är blockspecial\n"
" -c FIL   FIL existerar och är teckenspecial\n"
" -d FIL   FIL existerar och är en katalog\n"
" -e FIL   FIL existerar\n"
" -f FIL   FIL existerar och är en vanlig fil\n"
" -g FIL   FIL existerar och är set-group-ID\n"
" -k FIL   FIL existerar med fastbiten satt\n"
" -p FIL   FIL existerar och är ett namngivet rör\n"
" -r FIL   FIL existerar och är läsbar\n"
" -s FIL   FIL existerar och har större storlek än noll\n"
" -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges) är\n"
"       öppnnad mot en terminal\n"
" -u FIL   FIL existerar och dess set-user-ID-bit är satt\n"
" -w FIL   FIL existerar och är skrivbar\n"
" -x FIL   FIL existerar och är körbar\n"

#: src/test.c:1033
msgid ""
"\n"
"Beware that parentheses need to be escaped (e.g., by backslashes) for
shells.\n"
"INTEGER may also be -l STRING, which evaluates to the length of
STRING.\n"
msgstr ""
"\n"
"Var medveten om att parenteser måste föregås av kontrollsekvens \n"
"(t.ex. av omvänt snedstreck) för skal. HELTAL kan också vara -l
STRÄNG,\n"
"som har värdet av längden på STRÄNG.\n"

#: src/test.c:1086
msgid "missing `]'\n"
msgstr "saknas \"]\"\n"

#: src/test.c:1099
msgid "too many arguments\n"
msgstr "för många argument\n"

#: src/tty.c:103
msgid "not a tty"
msgstr "inte en tty"

#: src/tty.c:121
msgid ""
"Print the file name of the terminal connected to standard input.\n"
"\n"
" -s, --silent, --quiet  print nothing, only return an exit status\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut filnamnet på den terminal som är kopplad till standard in.\n"
"\n"
" -s, --silent, --quiet  skriv inte ut någonting, returnera endast
slutstatus\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/uname.c:150
msgid "cannot get system name"
msgstr "kan inte avgöra systemnamn"

#: src/uname.c:184
msgid ""
"Print certain system information. With no OPTION, same as -s.\n"
"\n"
" -a, --all    print all information\n"
" -m, --machine  print the machine (hardware) type\n"
" -n, --nodename  print the machine's network node hostname\n"
" -r, --release  print the operating system release\n"
" -s, --sysname  print the operating system name\n"
" -v        print the operating system version\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut viss systeminformation. Om ingen FLAGGA angetts, används
-s.\n"
"\n"
" -a, --all    skriv ut all information\n"
" -m, --machine  skriv ut maskin(hårdvaru)typ\n"
" -n, --nodename  skriv ut maskinens nätverksnodnamn\n"
" -r, --release  skriv ut operativsystemets utgåva\n"
" -s, --sysname  skriv ut operativsystemets namn\n"
" -v        skriv ut operativsystemets version\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/who-users.c:179
msgid "couldn't get boot time"
msgstr "kunde inte avgöra boot-tillfälle"

#: src/who-users.c:186
#, possible-c-format
msgid " %2d:%02d%s up "
msgstr " %2d:%02d%s igång "

#: src/who-users.c:188
msgid "am"
msgstr "am"

#: src/who-users.c:188
msgid "pm"
msgstr "pm"

#: src/who-users.c:190
msgid "days"
msgstr "dagar"

#: src/who-users.c:190
msgid "day"
msgstr "dag"

#: src/who-users.c:192
msgid "user"
msgstr "användare"

#: src/who-users.c:192
msgid "users"
msgstr "användare"

#: src/who-users.c:205
#, possible-c-format
msgid ", load average: %.2f"
msgstr ", medellast: %.2f"

#: src/who-users.c:266
msgid " old "
msgstr "länge"

#: src/who-users.c:382
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# users=%u\n"
msgstr ""
"\n"
"# användare=%u\n"

#: src/who-users.c:447
msgid "USER"
msgstr "ANVÄNDARE"

#: src/who-users.c:449
msgid "MESG "
msgstr "MEDD "

#: src/who-users.c:450
msgid "LINE"
msgstr "LINJE"

#: src/who-users.c:451
msgid "LOGIN-TIME  "
msgstr "INLOGGNINGSTID"

#: src/who-users.c:453
msgid "IDLE "
msgstr "INAKTIV "

#: src/who-users.c:454
msgid "FROM\n"
msgstr "FRÅN\n"

#: src/who-users.c:604
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL | ARG1 ARG2 ]\n"

#: src/who-users.c:605
msgid ""
"\n"
" -H, --heading   print line of column headings\n"
" -T, -w, --mesg  add user's message status as +, - or ?\n"
" -i, -u, --idle  add user idle time as HOURS:MINUTES, . or old\n"
" -m        only hostname and user associated with stdin\n"
" -q, --count    all login names and number of users logged on\n"
" -s        (ignored)\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --message   same as -T\n"
"   --version   output version information and exit\n"
"   --writeable  same as -T\n"
"\n"
"If FILE not given, uses /etc/utmp. /etc/wtmp as FILE is common.\n"
"If ARG1 ARG2 given, -m presumed: `am i' or `mom likes' are usual.\n"
msgstr ""
"\n"
" -H, --heading   skriv ut rad med kolumnhuvuden\n"
" -T, -w, --mesg  lägg till användares meddelandestatus som +, -
eller ?\n"
" -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som
TIMMAR:MINUTER,\n"
"          . eller länge\n"
" -m        endast värdnamn och användarnamn associerade med
\n"
"          standard in\n"
" -q, --count    alla inloggningsnamn och antal användare som är
påloggade\n"
" -s        (ignorerad)\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --message   samma som -T\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
"   --writeable  samma som -T\n"
"\n"
"om FIL inte är angiven, används /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL är
vanligt.\n"
"Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"är jag\" eller \"mamma gillar\" är
vanligt.\n"

#: src/who-users.c:635
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [ FILE ]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [ FIL ]\n"

#: src/who-users.c:636
msgid ""
"Output who is currently logged in according to FILE.\n"
"If FILE not given, uses /etc/utmp. /etc/wtmp as FILE is common.\n"
"\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut vilka som är påloggade enligt FIL.\n"
"Om FIL inte är angiven, används /etc/utmp. /etc/wtmp är vanligt.\n"
"\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/whoami.c:54
msgid ""
"Print the user name associated with the current effective user id.\n"
"Same as id -un.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut användarnamnet som associeras med den aktuella gällande
användaridn.\n"
"Samma som id -un.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/whoami.c:108
#, possible-c-format
msgid "%s: cannot find username for UID %u\n"
msgstr "%s: kan inte hitta användarnamn för UID %u\n"

#: src/yes.c:39
msgid ""
"Repeatedly output a line with all specified STRING(s), or `y'.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv upprepade gånger ut en rad med alla specificerade STRÄNG(ar), \n"
"eller \"y\".\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.