mera kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-07 19:26:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: mera kommentarer till sh-utils
   Date:   Sun, 7 Jul 1996 18:26:25 +0100
   ------

Nu har jag läst resten. Håll till godo.

#: src/stty.c:549
msgstr ""
"\n"
"Inställningar för utmatning:\n"
"* bsN     fördröjning på backspace, N är [0-1]\n"
"* crN     fördröjning på vagnretur, N är [0-3]\n"
"* ffN     fördröjning på frammatning, N är [0-1]\n"
"* nlN     fördröjning på ny rad, N är [0-1]\n"

"fördröjning av" heter det väl. "Backspace" måste översättas: "backsteg".

"* [-]ofdel  använd deletetecken för att fylla ut, istället för
nulltecken\n"

"deletetecken" måste ju översättas. "raderingstecken"??

"* [-]ofill  använd utfyllnadstecken istället för att tidstagning vid
förseningar\n"

Antingen "istället för att ta tid" eller "istället för tidtagning".

"* [-]onlret  nu rad utför vagnretur\n"

"ny rad". Jag kanske ska passa på att säga att jag tycker Görans förslag med
"nyrad" inte är så dumt.


#: src/stty.c:569
msgstr ""
"* crtkill    döda alla rader genom att lyda inställningarna för
echoprt och echoe\n"
"* -crtkill    döda alla rader genom att lyda inställningarna för
echoctl och echok\n"

"Lyda" låter så slaviskt på något sätt. Skulle man inte kunna säga "använda"?

" [-]echok    eka en ny rad efter ett dödatecken\n"

dödatecken, hmmm...

" [-]icanon   möjliggör radera, döda, werase och rprnt
specialtecken\n"

Man måste ha bindestreck i slutet av orden i sådana sammansättningar,
radera-, döda- etc. "Raderaspecialtecken" låter iofs lite otympligt.
Man kanske skulle prova något i stil med "Möjliggör specialtecken för radera,
döda, werase och rprnt". Dessutom är jag lite frågande till vad "werase" och
"rprnt" möjligen kan heta på svenska.

" [-]isig    möjliggör avbrotts, slut och vila specialtecken\n"

Som ovan.

" [-]noflsh   koppla bort rensning efter avbrottsignaler och
specialslut tecken\n"

specialsluttecken

"* [-]xcase    tillsammans med icanon, escape med \"\\\" för
versaltecken\n"

Och så var det det här med "escape" igen. Jag har ingen bra idé.

#: src/stty.c:591
msgid ""
" cooked    same as brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig\n"
"        icanon, eof and eol characters to their default
values\n"
"        kill ^u\n"
"* [-]decctlq  same as [-]ixany\n"
" ek      erase and kill characters to their default values\n"
"        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, all special\n"
"        characters to their default values.\n"
msgstr ""
" coooked   samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
"        icanon eof och eol tecken till deras standardvärde\n"

"oppst" ska vara "opost" enligt originalet. Kommat efter icanon i origonalet
bör nog vara kvar. Jag kanske missuppfattar det här, men ska inte
"eof and eol characters" översättas till "filsluts- och radslutstecken"?
Det borde väl också stå "sina standardvärden".

"        kill ^u\n"

Jag är osäker, ska "kill" översättas eller ej?

" ek      radera och döda tecken till deras standardvärde\n"

"radera- och dödatecken" (ska det verkligen heta "raderatecken"?)
"sina standardvärden"?

"        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, alla special-\n"
"        tecken till deras standardvärde."

"sina standardvärden"?

#: src/stty.c:628
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Handle the tty line connected to standard input. Without arguments,\n"
"prints baud rate, line discipline, and deviations from stty sane.
In\n"
"settings, CHAR is taken literally, or coded as in ^c, 0x37, 0177 or\n"
"127; special values ^- or undef used to disable special characters.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ta hand om ttylinjen kopplad till standard in. Utan argument skrivs \n"
"baudhastighet, radtyp och deviation ut från stty sane. I
inställningarna \n"
"tolkas TECKEN ordagrant, eller kodat som i ^c, 0x37, 0177 eller 127;\n"
"specialvärde ^- eller undef för att stänga av specialtecken.\n"
Sista raden skulle jag översätta:
"specialvärdena ^- eller undef används för att stänga av specialtecken."


#: src/stty.c:720
msgid ""
"the options for verbose and stty-readable output styles are\n"
"\tmutually exclusive"
msgstr ""
"flaggorna för pratig och stty-läsbart utmatning är \n"
"oberoende av varandra"

"läsbar" utan "t".
En riktigare översättning av "mutually exclusive" är "utesluter varandra".


#: src/stty.c:777 src/stty.c:794 src/stty.c:806 src/stty.c:819
src/stty.c:830
#: src/stty.c:848
#, possible-c-format
msgid "missing argument to `%s'"
msgstr "argumnet saknas för \"%s\""
      ^^^^


#: src/su.c:340
msgid "cannot set group id"
msgstr "kan inte sätta groupid"

gruppid


#: src/su.c:419
msgid ""
" -, -l, --login        make the shell a login shell\n"
" -m, --preserve-environment  do not reset environment variables\n"
msgstr ""
" -, -l, --login       gör skalet till att loginskal\n"

att -> ett

" -m, --preserve-environment nollställ inte miljö\n"

Du glömde "variabler" i "miljövariabler".#: src/su.c:559
#, possible-c-format
msgid "warning: cannot change directory to %s"
msgstr "varning: kan inte ändra bibliotek till %s"

katalog igen


#: src/tee.c:67
msgid ""
"Copy standard input to each FILE, and also to standard output.\n"
"\n"
" -a, --append       append to the given FILEs, do not
overwrite\n"
msgstr ""
"Kopiera standard in till varje FIl, även till standard ut.\n"
"\n"

Stort L i FIL. "och även" är bättre.

" -a, --append       lägg till angivna FILer, skriv inte över\n"

Det är väl syftningsfel här. Som det står nu är det filerna man lägger till.
Det borde väl stå "lägg till till angivna FILer".


#: src/test.c:981
msgid ""
"Avsluta med status som bestämms av UTTRYCK.\n"

bestäms med ett m.

#: src/test.c:989
msgid ""
" EXPRESSION1 -o EXPRESSION2  either EXPRESSION1 or EXPRESSION2 is
true\n"
"\n"
" [-n] STRING     the length of STRING is nonzero\n"
" -z STRING      the length of STRING is zero\n"
" STRING1 != STRING2  the strings are not equal\n"
msgstr ""
" UTTRYCK1 -o UTTRYCK2     antingen är UTTRYCK1 sant eller
UTTRYCK2\n"

Vad sägs om "antingen UTTRYCK1 eller UTTRYCK2 är sant"?

" [-n] STRÄNG     längden på STRÄNG är inte noll\n"
" -z STRÄNG      längden på STRÄNG är noll\n"

Varför inte "STRÄNGens längd..."?

" STRÄNG1 != STRÄNG2  strängarna är inte lika\n"
"\n"

"olika" kanske?

" HELTAL1 -ge HELTAL2   HELTAL1 är sörre än eller lika med HELTAL2\n"
                   ^^

#: src/test.c:1008
msgid ""
" -k FILE   FILE exists and has its sticky bit set\n"
" -t [FD]   file descriptor FD (stdout by default) is opened on a
terminal\n"
msgstr ""
" -k FIL   FIL existerar med sticky-bit satt\n"

sticky-bit??

" -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges) är

Det borde väl vara "öppnas"?


#: src/test.c:1033
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Beware that parentheses need to be escaped (e.g., by backslashes) for
shells.\n"
"INTEGER may also be -l STRING, which evaluates to the length of
STRING.\n"
msgstr ""
"\n"
"Var medveten om att paranteser måste föregås av kontrollsekvens (m.a.o.
            ^e

"HELTAL kan också vara -l STRÄNG, som värderas enligt längden på
STRÄNG.\n"

"Värderas" låter inte bra. Vad sägs om "som får STRÄNGens längd som värde"?

#: src/test.c:1086
msgid "missing `]'\n"
msgstr "saknar \"]\""

Snarare "\"]\" saknas"?


#: src/tty.c:121
msgstr ""
" -s, --silent, --quiet  skriv inte ut någoting, returnera endast
                      ^^

#: src/uname.c:150
msgid "cannot get system name"
msgstr "kan inte hämta systemnamn"

hämta -> bestämma?

#: src/uname.c:184
msgstr ""
" -m, --machine  skriv ut maskin(hårdvaro)typ\n"
                      ^u

" -r, --release  skriv ut operstivsystemets utgåva\n"
                 ^
" -s, --sysname  skriv ut operstivsystemets namn\n"
                 ^
" -v        skriv ut operativsystemsts version\n"
                      ^
# Vill gärna komma på något bättre för "boot"
#: src/who-users.c:179
#, fuzzy
msgid "couldn't get boot time"
msgstr "kunde inte hämta tid för uppstart"

Jag tycker "uppstart" är helt ok. Fast det var ju mitt förslag. :-)


#: src/who-users.c:605
msgid ""
"If FILE not given, uses /etc/utmp. /etc/wtmp as FILE is common.\n"
"If ARG1 ARG2 given, -m presumed: `am i' or `mom likes' are usual.\n"
msgstr ""
" -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva til som
                           ^d
TIMMAR:MINUTER, . eller old\n"
" -m        endast burknamn och användarnamn associerade med
standard in\n"

burknamn?? -> värdnamn

"om FIl inte är angiven, använd /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL är
   ^L
vanligt.\n"

Jag skulle föreslå "används vanligen /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL".

"Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"jag är\" eller \"mamma gillar\" är
vanligt.\n"

Något liknande här.

#: src/who-users.c:636
msgid ""
"If FILE not given, uses /etc/utmp. /etc/wtmp as FILE is common.\n"
msgstr ""
"Om fil inte är angiven, används /etc/utmp. /etc/wtmp är vanligt.\n"

Som ovan: "används vanligen..."Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.