GNU-sv PO wdiff-0.5.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-18 17:42:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: GNU-sv PO wdiff-0.5.1
   Date:   Sat, 18 May 1996 17:42:03 +0200 (MET DST)
   ------


Note:
The last three messages where corrupted, there was some french text inside them
(thats not the corruption :-), and the msgid, msgstr markers where in the
wrong place. I tried to fix these but I'm not sure I got it 100% right.


# Swedish messages for wdiff
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.1 $
#
#! fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wdiff 0.5.1\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/05/18 01:21:02 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

msgid " %d %d%% changed"
msgstr " %d %d%% ändrade"

msgid " %d %d%% common"
msgstr " %d %d%% gemensamma"

msgid " %d %d%% deleted"
msgstr " %d %d%% borttagna"

msgid " %d %d%% inserted"
msgstr " %d %d%% tillagda"

msgid "%s: %d words"
msgstr "%s: %d ord"

msgid "Both files cannot be standard input."
msgstr "Filerna kan inte båda vara standard in"

msgid "Cannot use -t, termcap not available."
msgstr "Kan inte använda -t, \"termcap\" finns inte tillgängligt."

msgid "Context diff missing 'new' header at line %ld.\n"
msgstr "Omgivningsskillnad saknar \"nytt\" huvud på rad %ld.\n"

msgid "Context diff missing 'old' header at line %ld.\n"
msgstr "Omgivningsskillnad saknar \"gammalt\" huvud på rad %ld.\n"

msgid "Could not access the termcap data base."
msgstr "Kan inte läsa termcap-databasen."

msgid "Could not find a name for the diff at line %ld.\n"
msgstr "Kan inte hitta namnet för skillnaden på rad %ld.\n"

msgid "Directories not supported"
msgstr "Kataloger stöds inte"

msgid "Invalid unified diff header at line %ld.\n"
msgstr "Korrupt huvud för sammanslagen skillnad på rad %ld.\n"

msgid "Malformed context diff at line %ld.\n"
msgstr "Korrupt omgivningsskillnad på rad %ld.\n"

msgid "Malformed unified diff at line %ld.\n"
msgstr "Korrupt sammanslagen skillnad på rad %ld.\n"

msgid "Missing file arguments"
msgstr "Filargument saknas"

msgid "Only one filename allowed.\n"
msgstr "Endast ett filnamn tillåtet\n"

msgid "Specify a terminal type with `setenv TERM <yourtype>'."
msgstr "Ange en terminaltyp med \"setenv TERM <typ>\"."

msgid "Terminal type `%s' is not defined."
msgstr "Terminaltyp \"%s\" är inte definierad."

msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

msgid "Unable to open '%s'.\n"
msgstr "Kan inte öppna \"%s\".\n"

msgid "Unknown option: '%c'\n"
msgstr "Okänd flagga: \"%c\"\n"

msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -C, --copyright      print Copyright then exit\n"
" -V, --version       print program version then exit\n"
" -1, --no-deleted      inhibit output of deleted words\n"
" -2, --no-inserted     inhibit output of inserted words\n"
" -3, --no-common      inhibit output of common words\n"
" -a, --auto-pager      automatically calls a pager\n"
" -h, --help         print this help\n"
" -i, --ignore-case     fold character case while comparing\n"
" -l, --less-mode      variation of printer mode for \"less\"\n"
" -n, --avoid-wraps     do not extend fields through newlines\n"
" -p, --printer       overstrike as for printers\n"
" -s, --statistics      say how many words deleted, inserted etc.\n"
" -t, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
" -w, --start-delete=STRING string to mark beginning of delete region\n"
" -x, --end-delete=STRING  string to mark end of delete region\n"
" -y, --start-insert=STRING string to mark beginning of insert region\n"
" -z, --end-insert=STRING  string to mark end of insert region\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -C, --copyright      visa copyrightinformation och avsluta\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
" -1, --no-deleted      visa inte borttagna ord\n"
" -2, --no-inserted     visa inte tillagda ord\n"
" -3, --no-common      visa inte gemensamma ord\n"
" -a, --auto-pager      ge resultatet till en bläddrare\n"
" -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -i, --ignore-case     versaler och gemener jämförs lika\n"
" -l, --less-mode      speciell variant av -p för \"less\"\n"
" -n, --avoid-wraps     låt inte fält löpa över flera rader\n"
" -p, --printer       dubbelskrift som för skrivare\n"
" -s, --statistics      skriv antal ord som är borttagna, insatta, o.s.v.\n"
" -t, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"
" -w, --start-delete=STRÄNG STRÄNG markerar början på en borttagen sekvens\n"
" -x, --end-delete=STRÄNG  STRÄNG markerar slutet på en borttagen sekvens\n"
" -y, --start-insert=STRÄNG STRÄNG markerar början på en tillagd sekvens\n"
" -z, --end-insert=STRÄNG  STRÄNG markerar slutet på en tillagd sekvens\n"

msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera\n"
"den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"
"Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
"men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin\n"
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General\n"
"Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License\n"
"tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL1 FIL2\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.