Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-26 16:37:35

lör 2003-02-22 klockan 23.39 skrev Göran Uddeborg:
>  #: src/cp.c:249
>  msgid ""
>  "\n"
>  "As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
>  "options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
>  "regular file.\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och\n"
> G "backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en "
> G "existerande\n"
> N "backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en existerande\n"
>  "normal fil.\n"

Kanske "befintlig" istället för "existerande"? Kan gälla fler ställen.


>  #: src/join.c:172
>  msgid ""
>  "\n"
>  "Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored,\n"
>  "else fields are separated by CHAR. Any FIELD is a field number counted\n"
>  "from 1. FORMAT is one or more comma or blank separated specifications,\n"
> G "each being `SIDE.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
> N "each being `FILENUM.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
>  "the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all\n"
>  "separated by CHAR.\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "Om inte -t TECKEN är givet, separeras fält av föregående mellanslag\n"
>  "som ignoreras, annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett\n"
>  "fältnummer räknat från 1. FORMAT är en eller flera specifikationer\n"
> G "separerade med komma eller mellanslag, var och en är \"SIDA.FÄLT\" eller\n"
> G "\"0\". Normalvärdet för FORMAT matar ut de förenade fälten, de\n"
> N "separerade med komma eller mellanslag, var och en är \"FILNUM.FÄLT\"\n"
> N "eller \"0\". Normalvärdet för FORMAT matar ut de förenade fälten, de\n"
>  "kvarvarande fälten från FIL1, de kvarvarande fälten från FIL2, allt\n"
>  "separerat med TECKEN.\n"

Kanske "åtskilda" istället för "separerade"? Kan gälla fler ställen.


>  #: src/stat.c:703
> N msgid ""
> N " %D  Device number in hex\n"
> N " %d  Device number in decimal\n"
> N " %F  File type\n"
> N " %f  raw mode in hex\n"
> N " %G  Group name of owner\n"
> N " %g  Group ID of owner\n"
> N msgstr ""
> N " %D  Enhetsnummer hexadecimalt\n"
> N " %d  Enhetsnummer decimalt\n"
> N " %F  Filtyp\n"
> N " %f  tillståndet rått hexadecimalt\n"
> N " %G  Gruppnamn på ägare\n"
> N " %g  Gruppid på ägare\n"

Kanske ska felrapportera det gemena r:et?
Det var de enda kommentarerna jag hade.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.