Re: coreutils

Författare: Mattias Dahlberg (voz_at_home.se)
Datum: 2003-02-23 01:43:16

Göran Uddeborg skrev:

> Här är uppdateringarna av coreutils sedan den senast granskades.

Jag skummade genom hela coreutils.po. En vacker dag ska jag granska
den mer noga.

> #: src/copy.c:162 src/du.c:335
> #, c-format
> msgid "cannot access %s"
> msgstr "kan komma åt %s"

"kan INTE komma åt %s"

> #: src/copy.c:616
> #, c-format
> msgid "%s: overwrite %s? "
> msgstr "%s: skriv över %s? "

"skrivA över" skulle nog jag välja eftersom det är en fråga.

> #: src/copy.c:893
> #, c-format
> msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
> msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"

Den kanske kan, men inte vill. Ett förslag är "kommer inte att ersätta nyss
skapade..."

> #: src/copy.c:974
> #, c-format
> msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
> msgstr "kan inte flytta katalog på icke-katalog: %s -> %s"

"på" låter lite konstigt i sammanhanget.

> #: src/copy.c:1099
> #, c-format
> msgid "cannot copy a directory, %s, into itself, %s"
> msgstr "kan inte kopiera en katalog, %s, på sig själv, %s"

Dito.

> #: src/csplit.c:1524
> msgid ""
> "\n"
> " INTEGER      copy up to but not including specified line number\n"
> " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> " %REGEXP%[OFFSET]  skip to, but not including a matching line\n"
> msgstr ""
> "\n"
> " HELTAL        kopiera till men ej med angivet radnummer\n"
> " /MÖNSTER/[AVSTÅND]  kopiera till men ej med en rad som matchar\n"
> " %MÖNSTER%[AVSTÅND]  hoppa över till men ej med, en rad som matchar\n"

Jag tolkar "copy up to but not including specified line" som att kopiering
sker upp till angivet radnummer, men inte till och *med* angivet radnummer.
I så fall kanske "ej med angivet radnummer" skulle ändras till "ej inklusive
angivet radnummer" eller dylikt. De andra flaggorna tolkar jag som att
kopiering sker upp till (inte till och med) matchande REGEXP.

> #: src/cut.c:724
> msgid ""
> "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> "\tonly when operating on fields"
> msgstr ""
> "att undertrycka ej avskilda rader är endast rimligt\n"
> "\tvid arbete på fält"

Utgår vi alltså från att "tonly" är avsiktligt?

> "By default, date pads numeric fields with zeroes. GNU date recognizes\n"
> "the following modifiers between `%' and a numeric directive.\n"
>
> "Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date förstår\n"
> "följande bestämningstecken mellan \"%\" och en numerisk anvisning.\n"

Dubbelt mellanslag. Kanske även "modifierare"?

> #: src/date.c:468
> msgid "cannot set date"
> msgstr "kan inte ställa klockan"

"ställa datum"?

> "These option names may not be abbreviated.\n"
>
> "Dessa flaggors namn kan inte förkortas.\n"

"Dessa flaggnamn" kanske låter bättre.

> #: src/join.c:866
> msgid "both files cannot be standard input"
> msgstr "bägge filerna kan inte vara standard in"

"Båda" istället för "bägge"?

> #: src/kill.c:274
> #, c-format
> msgid "%s: invalid process id"
> msgstr "%s: ogiltigt processid"

"process-id" kanske. Samma funderingar kring "gruppid", "användarid", etc.

> #: src/ln.c:246
> #, c-format
> msgid "%s: cannot overwrite directory"
> msgstr "%s: kan inte skapa skriva över katalog"

Ett överflödigt "skapa".

> #: src/seq.c:445
> msgid "format string may not be specified when printing equal width
 strings"
> msgstr "formatsträng får inte anges när strängar med lika vidd skrivs"

Kanske "samma bredd" istället för "lika vidd".

> #: src/sort.c:467
> msgid "open failed"
> msgstr "open misslyckades"
>
> #: src/sort.c:487 src/sort.c:2496
> msgid "close failed"
> msgstr "stängning misslyckades"
>
> #: src/sort.c:495
> msgid "write failed"
> msgstr "skrivfel"

Ovanstående strängar kanske skulle följa samma mönster?

MVH
Mattias

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.