Granskningen av den svenska översättningen av Gnome ( UI)

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2002-12-13 15:40:31

Hej!

Nu har jag avslutat granskningen av Gnome. Jag hade 13 arbetsdagar pa* 
mig, men kunde bara arbeta 11 dagar med Gnome. UI-filerna inneha*ller
o"ver 60 000 ord och jag granskade gott och va"l ha"lften. Den resterande
delen har Bowne gjort. Jag har fo"rst och fra"mst arbetat med de filer som
anses vara viktigast fo"r Gnome:

nautilus
metacity
gedit
gnome-control-center
gtk+
ggv
ghex
gnome-terminal
eog
eel
yelp
gpermeter


Jag har fo"rt en ra"tt sa* detaljerad "logg" o"ver de a"ndringar som jag har
gjort. Filen a"r bifogad tillsammans med den version av
ordlistan som jag har anva"nt. Min lista o"ver a"ndringarna a"r uppbyggd sa* 
att jag
framfo"r allt har tagit upp a"ndringar som jag har gjort i terminologin
och stilen fo"r att uppna* en sa* konsekvent o"versa"ttning som mo"jligt.
Naturligtvis har jag a"ven listat felo"versa"ttningar na"r de har
fo"rekommit, men da"remot inte stavfel och oftast inte heller grammatiska
fel. Na"r det ga"ller terminologin har jag inte alltid tagit upp de
enstaka a"ndringarna som jag har gjort. I sta"llet finns det en separat
lista o"ver termer som generellt o"versa"tts pa* ett annat sa"tt a"n vad som
a"r angivet i er ordlista. De fall da"r jag har ra"ttat i enlighet med er
ordlista finns inte heller alltid med i listan o"ver a"ndringar.

Allma"nt kan man sa"ga att det som jag har a"ndrat i de na"mnda filerna
oftast inte a"r fel. Den vanligaste orsaken till mina a"ndringar a"r det
som jag pa* engelska kallar fo"r "inconsistent translation", alltsa* ord
eller uttryck som inte har o"versatts konsekvent. Detta betyder inte att
de enskilda varianterna a"r fel, det a"r bara det att det enligt min
mening a"r ba"ttre fo"r anva"ndaren om man anva"nder en svensk o"versa"ttning
fo"r ett och samma ord eller uttryck pa* engelska (om det a"r mo"jligt). Ju
sto"rre filerna a"r desto fler har problemen med inkonsekventa
o"versa"ttningar varit. Jag gissar att det beror pa* att A. fler
o"versa"ttare har arbetat med de ha"r filerna, B. det har gjorts ma*nga
uppdateringar av de ha"r filerna och C. det helt enkelt a"r sva*rare att ha
o"verblick o"ver sa* stora filer.

I ma*nga fall har Bowne (och jag) gjort stilistiska avva"gningar och
da"rfo"r valt att inte o"versa"tta ordagrant. Det ga"ller sa"rskilt engelska
uttryck av typen "Couldn't....", "Failed to..." da"r alltsa* subjektet
saknas. Pa* svenska har de o"versatts med eller a"ndrats till "Det gick
inte att....". En annan typ av uttryck a"r da"r "jag"-formen anva"nds om
program eller da"r informationen a"r osaklig pa* na*got sa"tt. I de fallen
har Bowne anva"nt opersonlig form respektive sakligare (och torrare ;-))
uttryck.

Avslutningsvis vill jag sa"ga att jag o"nskar att jag hade haft mycket mer 
tid till att go"ra den ha"r granskningen. Jag har fo"rso"kt
fo"lja diskussionerna pa* listan och hade ga"rna deltagit sja"lv om jag hade 
hunnit. Jag har a"ven ga*tt tillbaka mycket i arkiven och tittat pa* era
kommentarer och diskussioner om o"versa"ttningen av Gnome. Sa*sma*ningom
kommer jag nog att sluta att prenumerera pa* listan igen da"rfo"r att jag
a"ven fa*r stora ma"ngder intern e-post varje dag. Men det kanske ga*r bra
att komma med ett inla"gg da* och da* i alla fall?

Ha"lsningar
Sofia


Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.