Re: gettext 0.10.35

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1998-05-06 21:33:33

> Hej!
> 
> > Bifogar ny po-fil för kommentarer. Skillnader kommer först, därefter
> > den totala filen.
> 

> > N "Användning: %s [FLAGGA] INFIL ...\n"
> > N "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
> > N " -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i st.f. messages.po)\n"
> 
> Tycker inte om hur du har förkortar istället för. Till att börja med så
> heter det ju inte "i stället". Varför förkorta? Om man nu måste förkorta
> (den vanliga debatten...) så tycker jag att en bättre förkortning är
> "ist. f." eller "ist. för".

Förkortningen är helt enkelt för att få in det på en rad. Förkortningen
"i st. f." står i S.A.O.L. Jag saknar dock ett mellanslag mellan st. och f.

> > N "   --omit-header       skriv inte ut huvudrader med msgid \"\"\n"
> 
> Här har du missat lite citationstecken. I den engelska varianten så har
> de apostrofer runt msgid. 

OK, fixat.

> > N " -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
> > N "                 definitioner, normalvärde: oändligt\n"
> > N " ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
> > N "                 definitioner, normalvärde: 1\n"
> 
> Jag tycker att det är otydligt hur allt syftar när du förkortar genom
> att använda kolon på detta sätt. Varför inte skriva "...normalvärdet är
> oändligt" och motsvarande? Eller översätta det lite friare och börja en
> ny mening efter "definitioner" och då skriva som du har gjort? Alltså
> "...definitioner. Normalvärde: oändligt".

Återigen är det för att få kortare meddelanden. Ny mening är nog det
rätta, onekligen blir det konstigt med ", ...".

> > N "\n"
> > N "Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
> > N "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden är\n"
> > N "gemensamma i flera filer före de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"
> > N "används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
> > N "färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
> 
> Tycker bättre som den senare formuleringen med "...förekommer i
> färre..." än "...gemensamma i flera filer...". Jag skulle använt
> "förekommer" i båda fallen.

Håller med.

> 
> > N "Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer bevaras, men\n"
> > N "endast från den första PO-filen som definierar dem. Filpositioner från\n"
>                            ^^^
> Lite många mellanslag.

Tackar.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.