Re: Ny omgång med textutils-1.22?

From: Peter Antman (peter.antman_at_abc.se)
Date: 1997-04-16 11:55:14

Hej, tack för din extremt nogranna blick.


On 15 Apr, Jan D. wrote:
> Hej.
> 
> Några kommentarer och några stavfel.
> 
>> #, c-format
>> msgid "%s: line number out of range"
>> msgstr "%s: radnummer utanför räckvidden"
>> 
>> #: src/csplit.c:807
>> #, c-format
>> msgid "%s: `%d': line number out of range"
>> msgstr "%s: \"%d\": radnummer utanför räckvidden"
> 
> "... utanför intervallet" kanske? Vet iofs inte riktigt vad som åsyftas.

Visst, det använder jag på andra ställen.

> 
> "Använd en och endast en av -b, -c eller -f. Varje LISTA består av ett \n"
> "intervall, eller flera intervall avskiljda med komman. Varje intervall är \n"
> "en av:\n"
> "\n"
> " N   N:te byte, tecken eller fält, räknat från 1\n"
> " N-  från N:te byte, tecken eller fält, till radslut\n"
> " N-M  från N:te till och med M:te byte, tecken eller fält\n"
> " -M  från första till och med M:te byte, tecken eller fält\n"
> "\n"
> "Utan FIL eller när FIL är -, läs från standard in.\n"
> 
> avskiljda -> avskilda? Finns på något fler ställe.

Tack.

> 
> 
> msgstr ""
> "Skriv de 10 första raderna av varje FIL till standard ut.\n"
> "Vid fler än en FIL, föregå varje fil med ett huvud med filens namn..\n"
> "Utan FIL eller när FIL är -, läs standard in.\n"
> "\n"
> " -c, --bytes=STORLEK   skriv de första STORLEKen byte\n"
> " -n, --lines=ANTAL    skriv de första ANTALet rader i stället för 10\n"
> " -q, --quiet, --silent  skriv aldrig huvuden med filnamn\n"
> " -v, --verbose      skriv alltid huvuden med filnamn\n"
> "   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "STORLEK kan ha en mutiplikator som ändelse: b för 512, k för 1K, m för 1 Meg.\n"
> -------------------^^^^^^^^^^^^--------- stavfel.

Bra.

> 
> "Om -VÄRDE används som första FLAGGA, läs -c VÄRDE när någon av \n"
> "multiplikatorerna bkm följer, annars läs -n VÄRDE.\n"
> 
> " -1 FÄLT     förena vid FÄLT i fil 1\n"
> " -2 FÄLT     förena vid FÄLT i fil 2\n"
> "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Om inte -t TECKEN är givet, separeras fält av ett föregående mellanslag, vilket\n"
> "ignoreras. Annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett fältnummer\n"
> "räknat från 1. FORMAT är en eller flera specikationer separerade med komma\n"
>                      ^^^^^^^^^^^^^----- stavfel
> 					 specifikationer.

Öga för det lilla. Tack.

> 
> 
> "eller mellanslag, var och en är \"SIDA.FÄLT\" eller \"0\". Normalvärdet för\n"
> "FORMAT matar ut de förenade fälten, de kvarvarande fälten från FIL1, de\n"
> "kvarvarande fälten från FIL2, allt separerat med TECKEN.\n"
> 
> msgstr ""
> "Användning: %s [FLAGGA] [FIL]...\n"
> "   eller: %s [FLAGGA] --check [FIL]\n"
> "Skriv eller kontrollera MD5-kontrollsummor.\n"
> "Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
> "\n"
> " -b, --binary      läs fil i binärt läge\n"
> 
> binärläge skulle nog jag ha sagt.

Ja, det är bättre.

> 
> " -c, --check       kontrollera MD5-summor mot en given lista\n"
> " -t, --text       läs fil i textläge (normalläge)\n"
> "\n"
> "eller 0X hexadecimalt, ändelser kan vara . för oktalt och b multiplicerar\n"
> "med 512.\n"
> "\n"
> "TYP skapas av en eller fler av dessa specifikationer:\n"
> "\n"
> " a       namngivet tecken\n"
> " c       ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"
> " d[STORLEK]  signerad decimal, STORLEK byte per heltal\n"
> " f[STORLEK]  floating point, STORLEK byte per heltal\n"
> 
> Flyttal föredrar jag framför floating point. Finns på flera ställen.

Visst.

> 
> " o[STORLEK]  oktal, STORLEK byte per integer\n"
> " u[STORLEK]  osignerad decimal, STORLEK byte per heltal\n"
> " x[STORLEK]  hexadecimal, STORLEK byte per heltal\n"
> 
> #: src/pr.c:1418
> #, c-format
> msgid "%s%*s%s%*sPage"
> msgstr "%s%*s%s%*ssida"
> 
> sida -> Sida ?

Ja, det kanske är bättre.

> 
> " -m        sammanfoga redan sorterade filer, sortera ej\n"
> " -M        jämför (okänd) < \"JAN\" < ... < \"DEC\", använder -b\n"
> " -n        jämför i enlighet med en numerisk sträng, använder -b\n"
> " -o FIL      skriv till FIL i stället för standard ut\n"
> " -r        kasta om resultatet av jämförelser\n"
> " -s        stabilisera sortering - stäng av sista utväg-jämförelse\n"
> " -t SEP      använd SEP som fältseparator i stället för mellanslag\n"
> " -T TMPKAT    använd TMPKAT för tillfälliga filer, ej $TMPDIR eller %s\n"
> " -u        med -c, kontollera strikt ordningsföljd\n"
> ----------------------------^^^^^^^^^^----- stavfel.

Tack 
> 
> "          med -m, mata endast ut den första av likadana sekvenser\n"
> " -z        avsluta rader med 0 byte, inte ny rad, för find -print0\n"
> "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "POS är F[.C][OPTS], där F är fältnumret och C tecknets position i fältet,\n"
> "båda räknade från noll. OPTS skapas av en eller flera av Mbdfinr.. Detta\n"
> "stänger av globala -Mbdfinr-inställningar för den nyckeln. Om ingen nyckel\n"
> "är angiven används hela raden som nyckel. Utan FIL eller om FIL är -, läs\n"
> "standard in.\n"
> 
> # hur översätter man flushing, lexikon ger verkligen ingen hjälp. Av källkoden
> # verkar det som om det egentligen handlar om ett fel vid flushning av
> # bufferten
> #: src/sort.c:372
> msgid "flushing file"
> msgstr "fel vid stängning av filen"
> 
> "spola ut en buffer" kan man väl säga?

Jag tror jag tar. "fel vid tömning av filbuffert" Det är helt enkelt
fel, eller för kort i orginalet.

> 
> 
> #. Provoke with `sort -k0'
> #: src/sort.c:1867
> msgid "the starting field number argument to the `-k' option must be positive"
> msgstr "första fälnumret som anges till flaggan \"-k\" måste vara positivt"
> ---------------^^^^^^^^^------ stavfel
> 
> 

Tack.

> "normalvärdet på UTFIL är \"x\". Utan INFIL eller om INFIL är -, läs standard in.\n"
> "\n"
> " -b, --bytes=ANTAL    placera ANTAL byte i varje utfil\n"
> " -C, --line-bytes=ANTAL max ANTAL byte rader per utfil\n"
> " -l, --lines=RADER    placera RADER rader i varje utfil\n"
> " -RADER         samma som -l RADER\n"
> "   --verbose      skriv diagnos till standard fel precis innan\n"
> "             varje utfil öppnas\n"
> "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "ANTAL kan ha en mutiplikator som ändelse: b för 512, k för 1K, m för 1 Meg.\n"
> -----------------^^^^^^^^^^^^------- stavfel

Tack, fann felet på fler ställen.

> 
> 
> #: src/sum.c:67
> msgid ""
> "Print checksum and block counts for each FILE.\n"
> "\n"
> " -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
> " -s, --sysv   use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n"
> "   --help   display this help and exit\n"
> "   --version  output version information and exit\n"
> "\n"
> "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> msgstr ""
> "Skriv kontrollsumma och antal block för varje FIL.\n"
> "\n"
> " -r       överge -s, använd BSD summeringsalgoritm, använd 1K block\n"
> " -s, --sysv   använd System V summerings alegoritm, använd 512 byte block\n"
> ----------------------------------------------^^^^^^^^^--- stavfel (fast kul!)

:-)

> 
> msgstr ""
> "Skriv de 10 sista raderna från varje FIL till standard ut.\n"
> "Vid fler än en FIL skriv ett huvud med filnamnet före varje.\n"
> "Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
> "\n"
> " -c, --bytes=N      mata ut de N sista byten\n"
> " -f, --follow       mata ut nya rader i takt med att filen växer\n"
> " -n, --lines=N      mata ut de sista N raderna istället för de 10 sista\n"
> " -q, --quiet, --silent  mata aldrig ut huvuden med filnamn\n"
> " -v, --verbose      mata alltid ut huvuden med filnamn\n"
> "   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta utmatning \n"
> "med den N-nte posten räknat från början av varje fil. Mata annars ut de sista\n"
> "N posterna i filen. N kan ha en mutiplikator som ändelse:\n"
> ---------------------------------^^^^^^^^^^^^----- stavfel

Det var det andra stället.

> "b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 Meg). En första FLAGGA med -N eller\n"
> "+N behandlas som -n N eller -n +N om inte N innehåller någon av ändelse-\n"
> "multiplikatorerna [bkm] för då behandlas den som -c N eller -c +N.\n"
> 
> 
> #: src/tail.c:968 src/tail.c:1026
> #, c-format
> msgid "%s: `%s' is so large that it is not representable"
> msgstr "%s: \"%s\" är så stor att den inte kan representeras"
> ----------------------------------------------^^ två mellanslag

Tack.

> 
> 
> #: src/tr.c:405
> msgid ""
> "\n"
> "Translation occurs if -d is not given and both SET1 and SET2 appear.\n"
> "-t may be used only when translating. SET2 is extended to length of\n"
> "SET1 by repeating its last character as necessary. Excess characters\n"
> "of SET2 are ignored. Only [:lower:] and [:upper:] are guaranteed to\n"
> "expand in ascending order; used in SET2 while translating, they may\n"
> "only be used in pairs to specify case conversion. -s uses SET1 if not\n"
> "translating nor deleting; else squeezing uses SET2 and occurs after\n"
> "translation or deletion.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Översättning sker om -d inte ges och både STRÄNG1 och STRÄNG2 finns. -t kan \n"
> "endast användas vid översättning. STRÄNG2 expanderas till längden av STRÄNG1\n"
> "genom att dess sista tecken återuprepas tillräckligt många gånger. För\n"
> -----------------------------^^^^^^^^^^^------ stavfel

Tack.

> "många tecken i STRÄNG2 ignoreras. Endast [:lower:] och [:upper:] expanderas\n"
> "garanterat i stigande ordning; används de i STRÄNG2 vid översättning kan de\n"
> "endast användas parvis för att specificera ändring mellan gemener/VERSALER.\n"
> "-s använder STRÄNG1 om det ej är översättning eller borttagning; annars \n"
> "använder sammanpressning STRÄNG2 och sker efter översättning och borttagning.\n"
> 
> # Hur översätta escape?
> #. Any octal number larger than 0377 won't
> #. fit in 8 bits. So we stop when adding the
> #. next digit would put us over the limit and
> #. give a warning about the ambiguity. POSIX
> #. isn't clear on this, but one person has said
> #. that in his interpretation, POSIX says tr
> #. can't even give a warning.
> #: src/tr.c:577
> #, c-format
> msgid ""
> "warning: the ambiguous octal escape \\%c%c%c is being\n"
> "\tinterpreted as the 2-byte sequence \\0%c%c, `%c'"
> msgstr ""
> "varning: den tvetydiga oktala escapen \\%c%c%c tolkas som\n"
> "en 2-byte sekvens \\0%c%c, \"%c\""
> 
> Escape har jag i gettext översatt med kontrollsekvens.

Ja, det är mycket bättre.

> 
> 
> #: src/tr.c:2028
> msgid ""
> "invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n"
> "construct in string1 must be aligned with a corresponding construct\n"
> "([:upper:] or [:lower:], respectively) in string2"
> msgstr ""
> "ogiltig identitetsöversättning; vid översättning måste [:lower:] eller\n"
> "[:upper:] konstuktioner i sträng1 ställas mot en motsvarande konstruktion\n"
> -----------^^^^^^^^^^^^^-------- stavfel

Tack.

> "([:upper:] respektive [:lower:]) i sträng2"
> 
> "Ta bort alla utom en av identiska efter varandra följande rader från\n"
> "INFIL (eller standard in) vid utmatning till UTFIL (eller standard ut)..\n"
> "\n"
> " -c, --count      skriv antalet gånger raden förekom framför raden\n"
> " -d, --repeated    skriv endast rader som förekommer flera gånger\n"
> " -f, --skip-fields=N  undvik jämförelse av de första N fälten\n"
> " -i, --ignore-case   ignorera gemener/VERSALER vid jämförelse\n"
> " -s, --skip-chars=N  unvik jämförelse av de första N tecknen\n"
> -------------------------^^^^^------- stavfel

Tack.

> " -u, --unique     skriv endast unika rader\n"
> " -w, --check-chars=N  jämför inte mer än N tecken i rader\n"
> " -N          samma som -f N\n"
> " +N          samma som -s N\n"
> "   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Ett fält är en serie av mellanslag och sedan tecken som ej är mellanslag.\n"
> "Fält hoppas över innan tecken.\n"
> 
> 
> 	Jan D.
> 
> 

-- 
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.