fileutils 3.13j

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-30 23:11:34

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: fileutils 3.13j
   Date:   Mon, 30 Dec 1996 23:11:34 +0100 (MET)
   ------

Så var det dags för en ny version av fileutils. Det var inga
dramatiska ändringar. Huvudsakligen var det flaggorna som hadde
flyttats om i hjälputskrifterna.

Först kommer alla nya eller ändrade meddelanden, sedan kommer
alltihop från början om det är någon som inte sett den här katalogen
förr. (Eller som har tid över och känner för en extra granskning.)

================ Nya/ändrade meddelanden ================
#: src/chgrp.c:278
msgid ""
"Change the group membership of each FILE to GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is "
"made\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced "
"file\n"
"             (available only on systems with lchown system "
"call)\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ändra grupptillhörighet på varje FIL till GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      som \"verbose\" fast bara för ändrade filer\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/chgrp.c:290 src/chmod.c:234 src/chown.c:254 src/cp-aux.c:86
#: src/dd.c:1121 src/df.c:578 src/dircolors.c:123 src/du.c:238
#: src/install.c:626 src/ln.c:347 src/ls.c:2771 src/mkdir.c:70 src/mkfifo.c:68
#: src/mknod.c:79 src/mv.c:407 src/rm.c:543 src/rmdir.c:94 src/sync.c:46
#: src/touch.c:262
msgid ""
"\n"
"Report bugs to fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
msgstr "\nRapportera fel till fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

#: src/chown.c:239
msgid ""
"Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     be verbose whenever change occurs\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced "
"file\n"
"             (available only on systems with lchown system "
"call)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
"to login group if implied by a period. A colon may replace the period.\n"
msgstr ""
"Ändra ägaren och/eller gruppen på varje FIL till ÄGARE och/eller GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      rapportera om alla gjorda ändringar\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      berätta vad som görs\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Gruppen är oförändrad om den\n"
"utelämnas, men ändras till inloggningsgruppen om den underförstås av\n"
"en punkt. Punkten kan ersättas med ett kolon.\n"

#: src/cp-aux.c:40
msgid ""
"Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -a, --archive        same as -dpR\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -d, --no-dereference     preserve links\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -l, --link          link files instead of copying\n"
" -p, --preserve        preserve file attributes if possible\n"
" -P, --parents        append source path to DIRECTORY\n"
" -r              copy recursively, non-directories as files\n"
"   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
" -R, --recursive       copy directories recursively\n"
" -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -u, --update         copy only when the SOURCE file is newer\n"
"                 than the destination file or when the\n"
"                 destination file is missing\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
" -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the\n"
"corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior\n"
"selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST\n"
"file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero "
"bytes.\n"
"Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"
"\n"
" -a, --archive        samma som -dpR\n"
" -b, --backup         gör en säkerhetskopia före borttagande\n"
" -d, --no-dereference     bevara länkar\n"
" -f, --force         ta bort existerande destination, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
" -p, --preserve        bevara filattribut om möjligt\n"
" -P, --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
" -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
"   --sparse=NÄR       styr skapande av glesa filer\n"
" -R, --recursive       kopiera kataloger rekursivt\n"
" -s, --symbolic-link     gör symboliska länkar istället för att kopiera\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -u, --update         kopiera bara när KÄLLA är nyare än\n"
"                 DESTinationen, eller när DESTinationen\n"
"                 saknas helt\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
" -x, --one-file-system    stanna inom detta filsystem\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en enkel heuristik och motsvarande DEST\n"
"görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange\n"
"--sparse=always för att alltid göra DEST gles när KÄLLA innehåller\n"
"tillräckligt långa nollbytesekvenser. Ange --sparse=never för att hindra\n"
"skapandet av glesa filer.\n"
"\n"

#: src/dircolors.c:109
msgid ""
"Output commands to set the LS_COLORS environment variable.\n"
"\n"
"Determine format of output:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  output Bourne shell code to set LS_COLORS\n"
" -c, --csh, --c-shell    output C shell code to set LS_COLORS\n"
" -p, --print-database    output defaults\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"If FILE is specified, read it to determine which colors to use for which\n"
"file types and extensions. Otherwise, a precompiled database is used.\n"
"For details on the format of these files, run `dircolors --print-database'.\n"
msgstr ""
"Skriv ut kommandon för att sätta miljövariabeln LS_COLORS.\n"
"\n"
"Bestäm utformat:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal\n"
" -c, --csh, --c-shell    skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal\n"
" -p, --print-data-base    visa standardvärden\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till\n"
"vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För\n"
"detaljer om formatet på dessa filer, kör \"dircolors --print-database\".\n"

#: src/install.c:527
msgid "fork system call failed"
msgstr "systemanropet \"fork\" misslyckades"

#: src/df.c:559
msgid ""
"Show information about the filesystem on which each FILE resides,\n"
"or all filesystems by default.\n"
"\n"
" -a, --all       include filesystems having 0 blocks\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M "
"2G)\n"
" -i, --inodes     list inode information instead of block usage\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -m, --megabytes    use 1024K-byte blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
"   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info "
"(default)\n"
" -P, --portability   use the POSIX output format\n"
"   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
" -t, --type=TYPE    limit listing to filesystems of type TYPE\n"
" -T, --print-type   print filesystem type\n"
" -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
" -v          (ignored)\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Visa information om filsystemet där FIL ligger, eller annars alla\n"
"filsystem.\n"
"\n"
" -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -i, --inodes     skriv inodinformation istället för blockinformation\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -m, --megabytes    använd 1024K-byteblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
"   --no-sync     anropa inte sync innan information hämtas (normalfall)\n"
" -P, --portability   använd POSIX-format\n"
"   --sync      anropa sync innan information hämtas\n"
" -t, --type=TYP    begränsa listningen till filsystem av typen TYP\n"
" -T, --print-type   skriv ut filsystemtyp\n"
" -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
" -v          (ignorerad)\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/install.c:379
#, c-format
msgid "`%s' is a directory"
msgstr "\"%s\" är en katalog"

#: src/install.c:600
msgid ""
"In first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
"DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group. In third\n"
"format, make all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
"\n"
" -b, --backup    make backup before removal\n"
" -c         (ignored)\n"
" -d, --directory   create [leading] directories, mandatory for 3rd "
"format\n"
" -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current "
"group\n"
" -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of "
"rw-r--r--\n"
" -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
" -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
" -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
"KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det tredje\n"
"formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
"\n"
" -b, --backup    skapa säkerhetskopia före borttagande\n"
" -c         (ignoreras)\n"
" -d, --directory   skapa [överliggande] katalog(er), obligatoriskt för\n"
"            format 3\n"
" -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
" -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rw-r--r--\n"
" -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
" -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
" -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ln.c:321
msgid ""
"Link SOURCE to DEST (. by default), or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"Makes hard links by default, symbolic links with -s.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backups for removed files\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destinations\n"
" -n, --no-dereference     treat destination that is a symlink to a\n"
"                 directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic        make symbolic links instead of hard links\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Länka KÄLLA till DEST (. om inget anges), eller flera KÄLLor till\n"
"KATALOG. Gör hårda länkar om inte symboliska länkar anges med -s.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior av borttagna filer\n"
" -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer\n"
" -n, --no-dereference     behandla destination som är symbolisk\n"
"                 länk till en katalog som om det vore\n"
"                 en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic        gör symboliska länkar istället för hårda\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ls.c:2708
msgid ""
"List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
"Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
"\n"
" -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
" -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
" -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
" -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
" -c             sort by change time; with -l: show ctime\n"
" -C             list entries by columns\n"
"   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish "
"file\n"
"                types. WHEN may be `never', `always', or "
"`auto'\n"
" -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
" -D, --dired        generate output designed for Emacs' dired mode\n"
" -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
" -F, --classify       append a character for typing each entry\n"
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      list both full date and full time\n"
msgstr ""
"Lista information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
"posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
"\n"
" -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
" -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
" -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
" -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
" -c             sortera efter ändringstid; med -l: visa den\n"
" -C             lista poster kolumnvis\n"
"   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att särskilja\n"
"                filer. NÄR får vara \"never\", \"always\" eller\n"
"                \"auto\".\n"
" -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
" -D, --dired        anpassa utdata för Emacs dired-funktion\n"
" -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
" -F, --classify       lägg till ett tecken som anger typen på varje post\n"
"   --format=ORD      across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      lista fullständig tid och datum\n"

#: src/ls.c:2728
msgid ""
" -g             (ignored)\n"
" -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
" -i, --inode        print index number of each file\n"
" -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell "
"PATTERN\n"
" -k, --kilobytes      use 1024 blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -l             use a long listing format\n"
" -L, --dereference     list entries pointed to by symbolic links\n"
" -m             fill width with a comma separated list of "
"entries\n"
" -n, --numeric-uid-gid   list numeric UIDs and GIDs instead of names\n"
" -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. "
"control\n"
"                characters specially)\n"
" -o             use long listing format without group info\n"
" -p             append a character for typing each entry\n"
" -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
" -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
" -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
" -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
" -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
msgstr ""
" -g             (ignorerad)\n"
" -G, --no-group       visa inte gruppinformation\n"
" -i, --inode        visa indexnumret för varje fil\n"
" -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar skal-MÖNSTER\n"
" -k, --kilobytes      använd 1024 block, inte 512, trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -l             använd långt listningsformat\n"
" -L, --dereference     visa poster som utpekas av symboliska länkar\n"
" -m             full bredd med kommaseparerade poster\n"
" -n, --numeric-uid-gid   lista numeriska UID och GID istället för namn\n"
" -N, --literal       skriv ut alla tecken (inklusive kontrolltecken)\n"
" -o             använd långt listningsformat utan gruppinformation\n"
" -p             lägg till ett tecken som anger typen på varje post\n"
" -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
" -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
" -r, --reverse       sortera baklänges\n"
" -R, --recursive      skriv underkataloger rekursivt\n"
" -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"

#: src/ls.c:2748
msgid ""
" -S             sort by file size\n"
"   --sort=WORD      ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"               status -c, time -t, atime -u, access -u, use "
"-u\n"
"   --time=WORD      show time as WORD instead of modification "
"time:\n"
"               atime, access, use, ctime or status\n"
" -t             sort by modification time; with -l: show mtime\n"
" -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
" -u             sort by last access time; with -l: show atime\n"
" -U             do not sort; list entries in directory order\n"
" -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
" -x             list entries by lines instead of by columns\n"
" -X             sort alphabetically by entry extension\n"
" -1             list one file per line\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
"equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
"optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
"--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
"to a terminal (tty).\n"
msgstr ""
" -S             sortera efter filstorlek\n"
"   --sort=ORD       ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=ORD       visa tid som ORD istället för ändringstid:\n"
"                atime, access, use, ctime eller status\n"
" -t             sortera efter modifieringstid; med -l: visa den\n"
" -T, --tabsize=KOLUMN    antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e\n"
" -u             sortera enligt åtkomsttid; med -l: visa den\n"
" -U             sortera inte; lista poster i katalogordning\n"
" -w, --width=KOLUMN     anta skärmbredd istället för aktuellt värde\n"
" -x             lista poster radvis istället för kolumnvis\n"
" -X             sortera alfabetiskt efter ändelser\n"
" -1             lista en fil per rad\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är likvärdigt\n"
"med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
"detsamma som att ange --color=always. Med --color=auto används färgkodning\n"
"endast om standard ut är en terminal (tty).\n"

#: src/mkdir.c:61
msgid ""
"Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - "
"umask\n"
" -p, --parents   no error if existing, make parent directories as needed\n"
"   --verbose   print a message for each created directory\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skapa KATALOG(er), om de inte redan finns.\n"
"\n"
" -m, --mode=RTGHT sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"
" -p, --parents   inget fel om den finns, gör föräldrakataloger vid behov\n"
"   --verbose   skriv meddelande för varje skapad katalog\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/mv.c:385
msgid ""
"Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -u, --update         move only older or brand new files\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior innan något tas bort\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer utan att fråga\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -u, --update         flytta bara äldre eller helt nya filer\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/rm.c:532
msgid ""
"Remove (unlink) the FILE(s).\n"
"\n"
" -d, --directory    unlink directory, even if non-empty (super-user "
"only)\n"
" -f, --force      ignore nonexistent files, never prompt\n"
" -i, --interactive   prompt before any removal\n"
" -r, -R, --recursive  remove the contents of directories recursively\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort FIL(er).\n"
"\n"
" -d, --directory    ta bort katalog, även om den inte är tom\n"
"             (endast superanvändare)\n"
" -f, --force      ignorera filer som inte finns, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive   fråga före varje borttagning\n"
" -r, -R, --recursive  ta bort innehåll i kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose     förklara vad som görs\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

================ Hela katalogen ================
# Swedish messages for fileutils.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1996.
# $Revision: 1.26 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fileutils 3.13j\n"
"POT-Creation-Date: 1996-12-07 13:37-0600\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996-12-27 23:56:04+01 $\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/rpmatch.c:87
msgid "^[yY]"
msgstr "^[yYjJ]"

#: lib/rpmatch.c:90
msgid "^[nN]"
msgstr "^[nN]"

#: src/chgrp.c:117
#, c-format
msgid "group of %s changed to %s\n"
msgstr "%s tillhör numera grupp %s\n"

#: src/chgrp.c:119
#, c-format
msgid "group of %s retained as %s\n"
msgstr "%s tillhör fortfarande grupp %s\n"

#: src/chgrp.c:131
msgid "can not change to null group"
msgstr "kan inte byta till namnlös grupp"

#: src/chgrp.c:140
#, c-format
msgid "invalid group name `%s'"
msgstr "felaktigt gruppnamn \"%s\""

#: src/chgrp.c:144
msgid "group number"
msgstr "gruppnummer"

#: src/chgrp.c:147
#, c-format
msgid "invalid group number `%s'"
msgstr "felaktigt gruppnummer \"%s\""

#: src/chgrp.c:195
#, c-format
msgid "you are not a member of group `%s'"
msgstr "du tillhör inte gruppen \"%s\""

#: src/chgrp.c:200
#, c-format
msgid "%s: invalid group number"
msgstr "%s: ogiltigt gruppnummer"

#: src/chgrp.c:243 src/chmod.c:183 src/chmod.c:329 src/chown.c:200
#: src/cp.c:449 src/cp.c:530 src/cp.c:686 src/cp.c:1212 src/dircolors.c:134
#: src/du.c:576 src/install.c:274 src/ln.c:134 src/ln.c:262 src/mkdir.c:135
#: src/mkfifo.c:129 src/mknod.c:132 src/mv.c:286 src/mv.c:363 src/mvdir.c:160
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuella minnet slut"

#: src/chgrp.c:273 src/chmod.c:213 src/chown.c:230 src/cp-aux.c:31
#: src/dd.c:1086 src/df.c:554 src/dircolors.c:104 src/du.c:215
#: src/install.c:590 src/ln.c:312 src/ls.c:2703 src/mkdir.c:56 src/mkfifo.c:56
#: src/mknod.c:61 src/mv.c:376 src/mvdir.c:77 src/rm.c:527 src/rmdir.c:82
#: src/sync.c:35 src/touch.c:241
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/chgrp.c:277
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... GROUP FILE...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... GRUPP FIL...\n"

#: src/chgrp.c:278
msgid ""
"Change the group membership of each FILE to GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is "
"made\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced "
"file\n"
"             (available only on systems with lchown system "
"call)\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ändra grupptillhörighet på varje FIL till GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      som \"verbose\" fast bara för ändrade filer\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/chgrp.c:290 src/chmod.c:234 src/chown.c:254 src/cp-aux.c:86
#: src/dd.c:1121 src/df.c:578 src/dircolors.c:123 src/du.c:238
#: src/install.c:626 src/ln.c:347 src/ls.c:2771 src/mkdir.c:70 src/mkfifo.c:68
#: src/mknod.c:79 src/mv.c:407 src/rm.c:543 src/rmdir.c:94 src/sync.c:46
#: src/touch.c:262
msgid ""
"\n"
"Report bugs to fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
msgstr "\nRapportera fel till fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

#: src/chgrp.c:348 src/chmod.c:320 src/chown.c:314 src/install.c:264
#: src/mkdir.c:123 src/mkfifo.c:118 src/mknod.c:140 src/rm.c:173
#: src/rmdir.c:137
msgid "too few arguments"
msgstr "för få argument"

#: src/chgrp.c:355 src/chown.c:321
msgid "--no-dereference (-h) is not supported on this system"
msgstr "--no-dereference (-h) stöds inte på detta system"

#: src/chmod.c:89
#, c-format
msgid "mode of %s changed to %04o (%s)\n"
msgstr "rättigheterna hos %s ändrade till %04o (%s)\n"

#: src/chmod.c:92
#, c-format
msgid "mode of %s retained as %04o (%s)\n"
msgstr "rättigheterna hos %s är oförändrat %04o (%s)\n"

#: src/chmod.c:217
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... OCTAL_MODE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... RÄTTIGHET[,RÄTTIGHET]... FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... OKTAL_RÄTTIGHET FIL...\n"

#: src/chmod.c:222
msgid ""
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is "
"made\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the symbols +-= and\n"
"one or more of the letters rwxXstugo.\n"
msgstr ""
"\n"
" -c, --changes      rapportera alla gjorda ändringar\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av\n"
"symbolerna +-=, och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"

#: src/chmod.c:286 src/chmod.c:327 src/mkfifo.c:127 src/mknod.c:130
msgid "invalid mode"
msgstr "felaktig rättighet"

#: src/chown.c:117
#, c-format
msgid "owner of %s changed to "
msgstr "%s ägs numera av "

#: src/chown.c:119
#, c-format
msgid "owner of %s retained as "
msgstr "%s ägs fortfarande av "

#: src/chown.c:234
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... OWNER[.[GROUP]] FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... .[GROUP] FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... ÄGARE[.[GRUPP]] FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... .[GRUPP] FIL...\n"

#: src/chown.c:239
msgid ""
"Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     be verbose whenever change occurs\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced "
"file\n"
"             (available only on systems with lchown system "
"call)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
"to login group if implied by a period. A colon may replace the period.\n"
msgstr ""
"Ändra ägaren och/eller gruppen på varje FIL till ÄGARE och/eller GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      rapportera om alla gjorda ändringar\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelandena\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      berätta vad som görs\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Gruppen är oförändrad om den\n"
"utelämnas, men ändras till inloggningsgruppen om den underförstås av\n"
"en punkt. Punkten kan ersättas med ett kolon.\n"

#: src/cp-aux.c:35 src/mv.c:380
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"

#: src/cp-aux.c:40
msgid ""
"Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -a, --archive        same as -dpR\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -d, --no-dereference     preserve links\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -l, --link          link files instead of copying\n"
" -p, --preserve        preserve file attributes if possible\n"
" -P, --parents        append source path to DIRECTORY\n"
" -r              copy recursively, non-directories as files\n"
"   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
" -R, --recursive       copy directories recursively\n"
" -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -u, --update         copy only when the SOURCE file is newer\n"
"                 than the destination file or when the\n"
"                 destination file is missing\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
" -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the\n"
"corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior\n"
"selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST\n"
"file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero "
"bytes.\n"
"Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"
"\n"
" -a, --archive        samma som -dpR\n"
" -b, --backup         gör en säkerhetskopia före borttagande\n"
" -d, --no-dereference     bevara länkar\n"
" -f, --force         ta bort existerande destination, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
" -p, --preserve        bevara filattribut om möjligt\n"
" -P, --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
" -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
"   --sparse=NÄR       styr skapande av glesa filer\n"
" -R, --recursive       kopiera kataloger rekursivt\n"
" -s, --symbolic-link     gör symboliska länkar istället för att kopiera\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -u, --update         kopiera bara när KÄLLA är nyare än\n"
"                 DESTinationen, eller när DESTinationen\n"
"                 saknas helt\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
" -x, --one-file-system    stanna inom detta filsystem\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en enkel heuristik och motsvarande DEST\n"
"görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange\n"
"--sparse=always för att alltid göra DEST gles när KÄLLA innehåller\n"
"tillräckligt långa nollbytesekvenser. Ange --sparse=never för att hindra\n"
"skapandet av glesa filer.\n"
"\n"

#: src/cp-aux.c:72 src/install.c:618 src/ln.c:339 src/mv.c:399
msgid ""
"The backup suffix is ~, unless set with SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The\n"
"version control may be set with VERSION_CONTROL, values are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"Ändelsen på säkerhetskopior är ~ om inte annat anges av "
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Versionhanteringen kan styras med VERSION_CONTROL, som kan ha värdena\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/cp-aux.c:80
msgid ""
"\n"
"As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
"options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
"regular file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och\n"
"backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en "
"existerande\n"
"normal fil.\n"

#: src/cp.c:255
msgid "sparse type"
msgstr "gles typ"

#: src/cp.c:313 src/ln.c:404
msgid "symbolic links are not supported on this system"
msgstr "symboliska länkar stöds inte på detta system"

#: src/cp.c:353
msgid "cannot make both hard and symbolic links"
msgstr "kan inte göra både hårda och symboliska länkar"

#: src/cp.c:393 src/mv.c:481
msgid "missing file arguments"
msgstr "utelämnade filargument"

#: src/cp.c:398
msgid "missing destination file"
msgstr "destinationsfil saknas"

#: src/cp.c:505
msgid "when preserving paths, last argument must be a directory"
msgstr "när sökvägen skall bevaras måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/cp.c:566
#, c-format
msgid "copying multiple files, but last argument (%s) is not a directory"
msgstr "kopiering av flera filer, men sista argumentet (%s) är inte en katalog"

#: src/cp.c:620
#, c-format
msgid "%s: omitting directory"
msgstr "%s: katalog utelämnad"

#: src/cp.c:645 src/install.c:392 src/ln.c:213 src/mv.c:252
#, c-format
msgid "`%s' and `%s' are the same file"
msgstr "\"%s\" och \"%s\" är samma fil"

#: src/cp.c:655
#, c-format
msgid "%s: cannot overwrite directory with non-directory"
msgstr "%s: kan inte ersätta en katalog med en annan slags fil"

#: src/cp.c:669
#, c-format
msgid "%s: overwrite `%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\", åsidosätt rättigheterna %04o? "

#: src/cp.c:675
#, c-format
msgid "%s: overwrite `%s'? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\"? "

#: src/cp.c:695
#, c-format
msgid "backing up `%s' would destroy source; `%s' not copied"
msgstr ""
"säkerhetskopiering av \"%s\" skulle förstöra källan; \"%s\" inte kopierad"

#: src/cp.c:707 src/ln.c:270 src/mv.c:294
#, c-format
msgid "cannot backup `%s'"
msgstr "kan inte säkerhetskopiera \"%s\""

#: src/cp.c:735
#, c-format
msgid "cannot remove old link to `%s'"
msgstr "kan inte ta bort gammal länk till \"%s\""

#: src/cp.c:775
#, c-format
msgid "%s: cannot copy cyclic symbolic link"
msgstr "%s: kan inte kopiera en cyklisk symbolisk länk"

#: src/cp.c:793
#, c-format
msgid "cannot create directory `%s'"
msgstr "kan inte skapa katalog \"%s\""

#: src/cp.c:842
#, c-format
msgid "%s: can make relative symbolic links only in current directory"
msgstr "%s: kan bara skapa relativa symboliska länkar i aktuell katalog"

#: src/cp.c:852
#, c-format
msgid "cannot create link `%s'"
msgstr "kan inte skapa länken \"%s\""

#: src/cp.c:873
#, c-format
msgid "cannot create fifo `%s'"
msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""

#: src/cp.c:887
#, c-format
msgid "cannot create special file `%s'"
msgstr "kan inte skapa specialfil \"%s\""

#: src/cp.c:902
#, c-format
msgid "cannot read symbolic link `%s'"
msgstr "kan inte läsa symbolisk länk \"%s\""

#: src/cp.c:909
#, c-format
msgid "cannot create symbolic link `%s'"
msgstr "kan inte skapa symbolisk länk \"%s\""

#: src/cp.c:929
#, c-format
msgid "%s: unknown file type"
msgstr "%s: okänd filtyp"

#: src/cp.c:982 src/ln.c:303 src/mv.c:339
#, c-format
msgid "cannot un-backup `%s'"
msgstr "kan inte ta bort säkerhetskopia \"%s\""

#: src/cp.c:1059 src/mkdir.c:148
#, c-format
msgid "cannot make directory `%s'"
msgstr "kan inte skapa katalog \"%s\""

#: src/cp.c:1070 src/cp.c:1091
#, c-format
msgid "`%s' exists but is not a directory"
msgstr "\"%s\" finns men är ingen katalog"

#: src/cp.c:1275
#, c-format
msgid "cannot create regular file `%s'"
msgstr "kan inte skapa normal fil \"%s\""

#: src/dircolors.c:108
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]\n"

#: src/dircolors.c:109
msgid ""
"Output commands to set the LS_COLORS environment variable.\n"
"\n"
"Determine format of output:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  output Bourne shell code to set LS_COLORS\n"
" -c, --csh, --c-shell    output C shell code to set LS_COLORS\n"
" -p, --print-database    output defaults\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"If FILE is specified, read it to determine which colors to use for which\n"
"file types and extensions. Otherwise, a precompiled database is used.\n"
"For details on the format of these files, run `dircolors --print-database'.\n"
msgstr ""
"Skriv ut kommandon för att sätta miljövariabeln LS_COLORS.\n"
"\n"
"Bestäm utformat:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal\n"
" -c, --csh, --c-shell    skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal\n"
" -p, --print-data-base    visa standardvärden\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till\n"
"vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För\n"
"detaljer om formatet på dessa filer, kör \"dircolors --print-database\".\n"

#: src/dircolors.c:365
#, c-format
msgid "%s:%lu: unrecognized keyword `%s'"
msgstr "%s:%lu: okänt nyckelord \"%s\""

#: src/dircolors.c:457
msgid ""
"the options to output dircolors' internal database and\n"
"to select a shell syntax are mutually exclusive"
msgstr ""
"flaggorna för att visa dircolors interna databas och för att välja en\n"
"skalsyntax är ömsesidigt uteslutande"

#: src/dircolors.c:465
msgid ""
"no FILE arguments may be used with the option to output\n"
"dircolors' internal database"
msgstr ""
"inget FILargument får ges tillsammans med flaggan för att visa dircolors\n"
"interna databas"

#: src/dircolors.c:472 src/mknod.c:142
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/dircolors.c:494
msgid "no SHELL environment variable, and no shell type option given"
msgstr "ingen SHELL-miljövariabel, och ingen flagga för skalvariant angiven"

#: src/dircolors.c:528 src/ls.c:744
msgid "write error"
msgstr "skrivfel"

#: src/dd.c:358 src/dd.c:362 src/dircolors.c:531
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/dd.c:361
#, c-format
msgid "%s is closed"
msgstr "%s är stängd"

#: src/dd.c:363 src/dd.c:383
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: src/dd.c:832
#, c-format
msgid "unrecognized option `%s'"
msgstr "okänd flagga \"%s\""

#: src/dd.c:847
#, c-format
msgid "invalid number `%s'"
msgstr "ogiltigt tal \"%s\""

#: src/dd.c:871
#, c-format
msgid "unrecognized option `%s=%s'"
msgstr "okänd flagga \"%s=%s\""

#: src/dd.c:957
#, c-format
msgid "%s: invalid conversion"
msgstr "%s: otillåten konvertering"

#: src/dd.c:977
msgid ""
"only one conv in {ascii,ebcdic,ibm}, {lcase,ucase}, {block,unblock}, "
"{unblock,sync}"
msgstr ""
"endast en konvertering av {ascii,ebcdic,ibm}, {lcase,ucase}, "
"{block,unblock}, {unblock,sync}"

#: src/dd.c:1039
#, c-format
msgid "%u+%u records in\n"
msgstr "%u+%u poster in\n"

#: src/dd.c:1040
#, c-format
msgid "%u+%u records out\n"
msgstr "%u+%u poster ut\n"

#: src/dd.c:1044
msgid "truncated record"
msgstr "stympad post"

#: src/dd.c:1045
msgid "truncated records"
msgstr "stympade poster"

#: src/dd.c:1090
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: src/dd.c:1091
msgid ""
"Copy a file, converting and formatting according to the options.\n"
"\n"
" bs=BYTES    force ibs=BYTES and obs=BYTES\n"
" cbs=BYTES    convert BYTES bytes at a time\n"
" conv=KEYWORDS  convert the file as per the comma separated keyword list\n"
" count=BLOCKS  copy only BLOCKS input blocks\n"
" ibs=BYTES    read BYTES bytes at a time\n"
" if=FILE     read from FILE instead of stdin\n"
" obs=BYTES    write BYTES bytes at a time\n"
" of=FILE     write to FILE instead of stdout, don't truncate file\n"
" seek=BLOCKS   skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output\n"
" skip=BLOCKS   skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"BYTES may be suffixed: by xM for multiplication by M, by c for x1,\n"
"by w for x2, by b for x512, by k for x1024. Each KEYWORD may be:\n"
"\n"
" ascii   from EBCDIC to ASCII\n"
" ebcdic  from ASCII to EBCDIC\n"
" ibm    from ASCII to alternated EBCDIC\n"
" block   pad newline-terminated records with spaces to cbs-size\n"
" unblock  replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
" lcase   change upper case to lower case\n"
" ucase   change lower case to upper case\n"
" swab   swap every pair of input bytes\n"
" noerror  continue after read errors\n"
" sync   pad every input block with NULs to ibs-size\n"
msgstr ""
"Kopiera en fil med konvertering och formattering enligt flaggorna.\n"
"\n"
" bs=ANTAL    framtvinga ibs=ANTAL och obs=ANTAL\n"
" cbs=ANTAL    konvertera ANTAL byte åt gången\n"
" conv=NYCKELORD konvertera filen i enlighet med kommaseparerade nyckelord\n"
" count=ANTAL   kopiera bara ANTAL inblock\n"
" ibs=ANTAL    läs ANTAL byte åt gången\n"
" if=FIL     läs från FIL istället för standard in\n"
" obs=ANTAL    skriv ANTAL byte åt gången\n"
" of=FIL     skriv FIL istället för standard ut, stympa inte filen\n"
" seek=ANTAL   hoppa över ANTAL obs-stora block från början av utfil\n"
" skip=ANTAL   hoppa över ANTAL ibs-stora block från början av infil\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"ANTAL kan ha ändelse: xM för multiplikation med M, c för x1, w för x2,\n"
"b för x512, k för x1024. Möjliga NYCKELORD är:\n"
"\n"
" ascii   från EBCDIC till ASCII\n"
" ebcdic  från ASCII till EBCDIC\n"
" ibm    från ASCII till en annan EBCDIC\n"
" block   fyll ut nyradsavslutade poster med blanktecken till cbs-storlek\n"
" unblock  ersätt avslutande blanktecken med nyrad i cbs-stora poster\n"
" lcase   ändra versaler till gemena\n"
" ucase   ändra gemena till versaler\n"
" swab   byt plats på varje par av byte i indata\n"
" noerror  fortsätt efter läsfel\n"
" sync   fyll ut varje indatablock med nulltecken till ibs-storlek\n"

#: src/df.c:558 src/du.c:219 src/ls.c:2707
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/df.c:559
msgid ""
"Show information about the filesystem on which each FILE resides,\n"
"or all filesystems by default.\n"
"\n"
" -a, --all       include filesystems having 0 blocks\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M "
"2G)\n"
" -i, --inodes     list inode information instead of block usage\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -m, --megabytes    use 1024K-byte blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
"   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info "
"(default)\n"
" -P, --portability   use the POSIX output format\n"
"   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
" -t, --type=TYPE    limit listing to filesystems of type TYPE\n"
" -T, --print-type   print filesystem type\n"
" -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
" -v          (ignored)\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Visa information om filsystemet där FIL ligger, eller annars alla\n"
"filsystem.\n"
"\n"
" -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -i, --inodes     skriv inodinformation istället för blockinformation\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -m, --megabytes    använd 1024K-byteblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
"   --no-sync     anropa inte sync innan information hämtas (normalfall)\n"
" -P, --portability   använd POSIX-format\n"
"   --sync      anropa sync innan information hämtas\n"
" -t, --type=TYP    begränsa listningen till filsystem av typen TYP\n"
" -T, --print-type   skriv ut filsystemtyp\n"
" -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
" -v          (ignorerad)\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/df.c:683
msgid ""
"the option for counting 1MB blocks may not be used\n"
"with the portable output format"
msgstr ""
"flaggan för att räkna 1M-byteblock kan inte kombineras med\n"
"POSIX-formatet"

#: src/df.c:688
msgid ""
"the option for printing with adaptive units may not be used\n"
"with the portable output format"
msgstr ""
"flaggan för att visa i lämplig enhet kan inte kombineras med\n"
"POSIX-formatet"

#: src/df.c:703
#, c-format
msgid "file system type `%s' both selected and excluded"
msgstr "filsystemtypen \"%s\" är både vald och exkluderad"

#: src/df.c:748
msgid "cannot read table of mounted filesystems"
msgstr "kan inte läsa tabellen över monterade filsystem"

#: src/du.c:220
msgid ""
"Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
"\n"
" -a, --all       write counts for all files, not just directories\n"
" -b, --bytes      print size in bytes\n"
" -c, --total      produce a grand total\n"
" -D, --dereference-args dereference PATHs when symbolic link\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M "
"2G)\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
" -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
" -m, --megabytes    use 1024K-byte blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
" -s, --summarize    display only a total for each argument\n"
" -x, --one-file-system skip directories on different filesystems\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Sammanfatta diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n"
"\n"
" -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger\n"
" -b, --bytes      skriv storlek i byte\n"
" -c, --total      rapportera totalsumman\n"
" -D, --dereference-args följ SÖKVÄGar när de är symboliska länkar\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock, inte 512, trots "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"
" -L, --dereference   följ alla symboliska länkar\n"
" -m, --megabytes    använd 1024K-byteblock, inte 512, trots "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
" -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"
" -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/du.c:347
msgid "cannot both summarize and show all entries"
msgstr "kan inte samtidigt bara visa summan och alla storlekar"

#: src/du.c:431
msgid "current directory"
msgstr "aktuell katalog"

#: src/du.c:466 src/mvdir.c:107
msgid "starting directory"
msgstr "startkatalog"

#: src/du.c:481
#, c-format
msgid "%ld\ttotal\n"
msgstr "%ld\ttotalt\n"

#: src/du.c:551
#, c-format
msgid "cannot change to directory %s"
msgstr "kan inte byta katalog till %s"

#: src/du.c:570 src/du.c:602
#, c-format
msgid "cannot change to `..' from directory %s"
msgstr "kan inte byta till \"..\" från katalog %s"

#: src/install.c:257
msgid "the strip option may not be used when installing a directory"
msgstr "flaggan \"strip\" kan inte användas när en katalog installeras"

#: src/install.c:272 src/mkdir.c:133
#, c-format
msgid "invalid mode `%s'"
msgstr "ogiltig rättighet \"%s\""

#: src/install.c:379
#, c-format
msgid "`%s' is a directory"
msgstr "\"%s\" är en katalog"

#: src/install.c:386
#, c-format
msgid "`%s' is not a regular file"
msgstr "\"%s\" är inte en normal fil"

#: src/install.c:527
msgid "fork system call failed"
msgstr "systemanropet \"fork\" misslyckades"

#: src/install.c:531
msgid "cannot run strip"
msgstr "kan inte köra strip"

#: src/install.c:557
#, c-format
msgid "invalid user `%s'"
msgstr "felaktig användare \"%s\""

#: src/install.c:575
#, c-format
msgid "invalid group `%s'"
msgstr "felaktig grupp \"%s\""

#: src/install.c:594
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST      (1st format)\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY  (2nd format)\n"
" or: %s -d [OPTION]... DIRECTORY...    (3rd format)\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST     (format 1)\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG  (format 2)\n"
"  eller: %s -d [FLAGGA]... KATALOG...    (format 3)\n"

#: src/install.c:600
msgid ""
"In first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
"DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group. In third\n"
"format, make all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
"\n"
" -b, --backup    make backup before removal\n"
" -c         (ignored)\n"
" -d, --directory   create [leading] directories, mandatory for 3rd "
"format\n"
" -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current "
"group\n"
" -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of "
"rw-r--r--\n"
" -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
" -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
" -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
"KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det tredje\n"
"formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
"\n"
" -b, --backup    skapa säkerhetskopia före borttagande\n"
" -c         (ignoreras)\n"
" -d, --directory   skapa [överliggande] katalog(er), obligatoriskt för\n"
"            format 3\n"
" -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
" -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rw-r--r--\n"
" -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
" -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
" -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ln.c:178
#, c-format
msgid "%s: hard link not allowed for directory"
msgstr "%s: hårda länkar är inte tillåtna för kataloger"

#: src/ln.c:243 src/mv.c:258
#, c-format
msgid "%s: cannot overwrite directory"
msgstr "%s: kan inte ersätta katalog"

#: src/ln.c:248 src/mv.c:277
#, c-format
msgid "%s: replace `%s'? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\"? "

#: src/ln.c:254
#, c-format
msgid "%s: File exists"
msgstr "%s: filen finns"

#: src/ln.c:279 src/mv.c:148 src/mv.c:329
#, c-format
msgid "cannot remove `%s'"
msgstr "kan inte ta bort \"%s\""

#: src/ln.c:290
#, c-format
msgid "create %s %s to %s\n"
msgstr "skapa %s %s till %s\n"

#: src/ln.c:297
#, c-format
msgid "cannot create %s `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte skapa %s \"%s\" till \"%s\""

#: src/ln.c:316
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE [DEST]\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA [DEST]\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"

#: src/ln.c:321
msgid ""
"Link SOURCE to DEST (. by default), or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"Makes hard links by default, symbolic links with -s.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backups for removed files\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destinations\n"
" -n, --no-dereference     treat destination that is a symlink to a\n"
"                 directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic        make symbolic links instead of hard links\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Länka KÄLLA till DEST (. om inget anges), eller flera KÄLLor till\n"
"KATALOG. Gör hårda länkar om inte symboliska länkar anges med -s.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior av borttagna filer\n"
" -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer\n"
" -n, --no-dereference     behandla destination som är symbolisk\n"
"                 länk till en katalog som om det vore\n"
"                 en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic        gör symboliska länkar istället för hårda\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ln.c:433 src/mv.c:482
msgid "missing file argument"
msgstr "utelämnat filargument"

#: src/ln.c:444
msgid "symbolic link"
msgstr "symbolisk länk"

#: src/ln.c:449
msgid "hard link"
msgstr "hård länk"

#: src/ln.c:452
msgid "link"
msgstr "länk"

#: src/ln.c:490
msgid "when making multiple links, last argument must be a directory"
msgstr "för att göra flera länkar måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/ls.c:825
#, c-format
msgid "ignoring invalid width in environment variable COLUMNS: %s"
msgstr "ignorerar felaktig bredd i miljövariabeln COLUMNS: %s"

#: src/ls.c:852
#, c-format
msgid "ignoring invalid tab size in environment variable TABSIZE: %s"
msgstr "ignorerar felaktigt tabulatorsteg i miljövariabeln TABSIZE: %s"

#: src/ls.c:954
#, c-format
msgid "invalid line width: %s"
msgstr "felaktig radlängd: %s"

#: src/ls.c:1018
#, c-format
msgid "invalid tab size: %s"
msgstr "felaktigt tabulatorsteg: %s"

#: src/ls.c:1038
msgid "sort type"
msgstr "sorteringstyp"

#: src/ls.c:1048
msgid "time type"
msgstr "tidtyp"

#: src/ls.c:1058
msgid "format type"
msgstr "formattyp"

#: src/ls.c:1070
msgid "colorization criterion"
msgstr "färgläggningskriterium"

#: src/ls.c:1397
#, c-format
msgid "unrecognized prefix: %s"
msgstr "okänt prefix: %s"

#: src/ls.c:1419
msgid "unparsable value for LS_COLORS environment variable"
msgstr "obegripligt värde på LS_COLORS-miljövariabeln"

#: src/ls.c:2708
msgid ""
"List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
"Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
"\n"
" -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
" -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
" -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
" -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
" -c             sort by change time; with -l: show ctime\n"
" -C             list entries by columns\n"
"   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish "
"file\n"
"                types. WHEN may be `never', `always', or "
"`auto'\n"
" -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
" -D, --dired        generate output designed for Emacs' dired mode\n"
" -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
" -F, --classify       append a character for typing each entry\n"
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      list both full date and full time\n"
msgstr ""
"Lista information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
"posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
"\n"
" -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
" -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
" -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
" -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
" -c             sortera efter ändringstid; med -l: visa den\n"
" -C             lista poster kolumnvis\n"
"   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att särskilja\n"
"                filer. NÄR får vara \"never\", \"always\" eller\n"
"                \"auto\".\n"
" -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
" -D, --dired        anpassa utdata för Emacs dired-funktion\n"
" -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
" -F, --classify       lägg till ett tecken som anger typen på varje post\n"
"   --format=ORD      across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      lista fullständig tid och datum\n"

#: src/ls.c:2728
msgid ""
" -g             (ignored)\n"
" -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
" -i, --inode        print index number of each file\n"
" -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell "
"PATTERN\n"
" -k, --kilobytes      use 1024 blocks, not 512 despite "
"POSIXLY_CORRECT\n"
" -l             use a long listing format\n"
" -L, --dereference     list entries pointed to by symbolic links\n"
" -m             fill width with a comma separated list of "
"entries\n"
" -n, --numeric-uid-gid   list numeric UIDs and GIDs instead of names\n"
" -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. "
"control\n"
"                characters specially)\n"
" -o             use long listing format without group info\n"
" -p             append a character for typing each entry\n"
" -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
" -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
" -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
" -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
" -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
msgstr ""
" -g             (ignorerad)\n"
" -G, --no-group       visa inte gruppinformation\n"
" -i, --inode        visa indexnumret för varje fil\n"
" -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar skal-MÖNSTER\n"
" -k, --kilobytes      använd 1024 block, inte 512, trots POSIXLY_CORRECT\n"
" -l             använd långt listningsformat\n"
" -L, --dereference     visa poster som utpekas av symboliska länkar\n"
" -m             full bredd med kommaseparerade poster\n"
" -n, --numeric-uid-gid   lista numeriska UID och GID istället för namn\n"
" -N, --literal       skriv ut alla tecken (inklusive kontrolltecken)\n"
" -o             använd långt listningsformat utan gruppinformation\n"
" -p             lägg till ett tecken som anger typen på varje post\n"
" -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
" -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
" -r, --reverse       sortera baklänges\n"
" -R, --recursive      skriv underkataloger rekursivt\n"
" -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"

#: src/ls.c:2748
msgid ""
" -S             sort by file size\n"
"   --sort=WORD      ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"               status -c, time -t, atime -u, access -u, use "
"-u\n"
"   --time=WORD      show time as WORD instead of modification "
"time:\n"
"               atime, access, use, ctime or status\n"
" -t             sort by modification time; with -l: show mtime\n"
" -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
" -u             sort by last access time; with -l: show atime\n"
" -U             do not sort; list entries in directory order\n"
" -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
" -x             list entries by lines instead of by columns\n"
" -X             sort alphabetically by entry extension\n"
" -1             list one file per line\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
"equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
"optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
"--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
"to a terminal (tty).\n"
msgstr ""
" -S             sortera efter filstorlek\n"
"   --sort=ORD       ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=ORD       visa tid som ORD istället för ändringstid:\n"
"                atime, access, use, ctime eller status\n"
" -t             sortera efter modifieringstid; med -l: visa den\n"
" -T, --tabsize=KOLUMN    antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e\n"
" -u             sortera enligt åtkomsttid; med -l: visa den\n"
" -U             sortera inte; lista poster i katalogordning\n"
" -w, --width=KOLUMN     anta skärmbredd istället för aktuellt värde\n"
" -x             lista poster radvis istället för kolumnvis\n"
" -X             sortera alfabetiskt efter ändelser\n"
" -1             lista en fil per rad\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är likvärdigt\n"
"med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
"detsamma som att ange --color=always. Med --color=auto används färgkodning\n"
"endast om standard ut är en terminal (tty).\n"

#: src/mkdir.c:60
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] DIRECTORY...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] KATALOG...\n"

#: src/mkdir.c:61
msgid ""
"Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - "
"umask\n"
" -p, --parents   no error if existing, make parent directories as needed\n"
"   --verbose   print a message for each created directory\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skapa KATALOG(er), om de inte redan finns.\n"
"\n"
" -m, --mode=RTGHT sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"
" -p, --parents   inget fel om den finns, gör föräldrakataloger vid behov\n"
"   --verbose   skriv meddelande för varje skapad katalog\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

#. --verbose
#: src/mkdir.c:105
#, c-format
msgid "created directory `%s'"
msgstr "skapade katalog \"%s\""

#: src/mkfifo.c:60
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] NAME...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] NAMN...\n"

#: src/mkfifo.c:61
msgid ""
"Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not 0666 - umask\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skapa namngivna rör (FIFOn) med det givna NAMNet.\n"
"\n"
" -m, --mode=MOD  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/mkfifo.c:91 src/mknod.c:213
msgid "fifo files not supported"
msgstr "fifo-filer stöds inte"

#: src/mkfifo.c:137
#, c-format
msgid "cannot make fifo `%s'"
msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""

#: src/mknod.c:65
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... NAME TYPE [MAJOR MINOR]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... NAMN TYP [ÖVRE LÄGRE]\n"

#: src/mknod.c:66
msgid ""
"Create the special file NAME of the given TYPE.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not 0666 - umask\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
"\n"
"MAJOR MINOR are forbidden for TYPE p, mandatory otherwise. TYPE may be:\n"
"\n"
" b   create a block (buffered) special file\n"
" c, u  create a character (unbuffered) special file\n"
" p   create a FIFO\n"
msgstr ""
"Skapa specialfilen NAMN av angiven TYP.\n"
"\n"
" -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"ÖVRE UNDRE är inte tillåtna för TYP p, obligatoriska annars. TYP kan vara:\n"
"\n"
" b   skapa en (buffrad) blockspecialfil\n"
" c, u  skapa en (obuffrad) teckenspecialfil\n"
" p   skapa en FIFO\n"

#: src/mknod.c:144
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "fel antal argument"

#: src/mknod.c:156
msgid "block special files not supported"
msgstr "blockspecialfiler stöds inte"

#: src/mknod.c:160
msgid ""
"when creating block special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när blockspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer anges"

#: src/mknod.c:168 src/mknod.c:197
#, c-format
msgid "invalid major device number `%s'"
msgstr "ogiltigt övre enhetsnummer \"%s\""

#: src/mknod.c:172 src/mknod.c:201
#, c-format
msgid "invalid minor device number `%s'"
msgstr "ogiltigt undre enhetsnummer \"%s\""

#: src/mknod.c:185
msgid "character special files not supported"
msgstr "teckenspecialfiler stöds inte"

#: src/mknod.c:189
msgid ""
"when creating character special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när teckenspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer anges"

#: src/mknod.c:217
msgid "major and minor device numbers may not be specified for fifo files"
msgstr "övre och undre enhetsnummer skall inte anges för fifo-filer"

#: src/mv.c:141
#, c-format
msgid "cannot move `%s' across filesystems: Not a regular file"
msgstr "kan inte flytta \"%s\" över filsystem: inte en normal fil"

#: src/mv.c:269
#, c-format
msgid "%s: replace `%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: ersätt \"%s\", åsidosätt rättigheterna %04o? "

#: src/mv.c:318
#, c-format
msgid "cannot move `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte flytta \"%s\" till \"%s\""

#: src/mv.c:385
msgid ""
"Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -u, --update         move only older or brand new files\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior innan något tas bort\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer utan att fråga\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -u, --update         flytta bara äldre eller helt nya filer\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/mv.c:493
msgid "when moving multiple files, last argument must be a directory"
msgstr "när flera filer flyttas måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/mvdir.c:81
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... EXISTING_DIR NEW_DIR\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... EXISTERANDE_KAT NY_KAT\n"

#: src/mvdir.c:82
msgid ""
"Rename EXISTING_DIR to NEW_DIR.\n"
"\n"
"  --help   display this help and exit\n"
"  --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Flytta EXISTERANDE_KAT till NY_KAT.\n"
"\n"
"  --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"  --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/mvdir.c:105
msgid "cannot get current directory"
msgstr "kan inte hitta aktuell katalog"

#: src/mvdir.c:165
msgid "cannot rename `.' or `..'"
msgstr "kan inte flytta \".\" eller \"..\""

#: src/mvdir.c:175
#, c-format
msgid "`%s' is not a directory"
msgstr "\"%s\" är inte en katalog"

#: src/mvdir.c:177 src/mvdir.c:179
#, c-format
msgid "cannot write to `%s'"
msgstr "kan inte skriva i \"%s\""

#: src/mvdir.c:198
#, c-format
msgid "`%s' is an ancestor of `%s'"
msgstr "\"%s\" är en förfader till \"%s\""

#: src/mvdir.c:213 src/mvdir.c:234
#, c-format
msgid "cannot link `%s' to `%s'"
msgstr "kan inte länka \"%s\" till \"%s\""

#: src/mvdir.c:215 src/mvdir.c:232
#, c-format
msgid "cannot unlink `%s'"
msgstr "kan inte ta bort \"%s\""

#: src/rm.c:213
msgid "cannot remove `.' or `..'"
msgstr "kan inte ta bort \".\" eller \"..\""

#: src/rm.c:250
#, c-format
msgid "%s: remove %s`%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: ta bort %s\"%s\", åsidosätt rättigheter %04o? "

#: src/rm.c:252 src/rm.c:261
msgid "directory "
msgstr "katalog "

#: src/rm.c:260
#, c-format
msgid "%s: remove %s`%s'? "
msgstr "%s: ta bort %s\"%s\"? "

#: src/rm.c:290
#, c-format
msgid "%s: is a directory"
msgstr "%s: är en katalog"

#: src/rm.c:298
#, c-format
msgid "%s: descend directory `%s', overriding mode %04o? "
msgstr "%s: gå ner i katalog \"%s\", åsidosätt rättigheter %04o? "

#: src/rm.c:306
#, c-format
msgid "%s: descend directory `%s'? "
msgstr "%s: gå ner i katalog \"%s\"? "

#: src/rm.c:320
#, c-format
msgid "%s: remove directory `%s' (might be nonempty)? "
msgstr "%s: ta bort katalog \"%s\" (kan ha innehåll)? "

#: src/rm.c:323
#, c-format
msgid "%s: remove directory `%s'? "
msgstr "%s: flytta katalog \"%s\"? "

#: src/rm.c:498
#, c-format
msgid ""
"%s: WARNING: Circular directory structure.\n"
"This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
"NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
"Cycle detected:\n"
"%s\n"
"is the same file as\n"
msgstr ""
"%s: VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
"Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
"RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
"Funnen cykel:\n"
"%s\n"
"är samma fil som\n"

#: src/rm.c:510
#, c-format
msgid "%s: continue? "
msgstr "%s: fortsätt? "

#: src/rm.c:531 src/touch.c:245
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"

#: src/rm.c:532
msgid ""
"Remove (unlink) the FILE(s).\n"
"\n"
" -d, --directory    unlink directory, even if non-empty (super-user "
"only)\n"
" -f, --force      ignore nonexistent files, never prompt\n"
" -i, --interactive   prompt before any removal\n"
" -r, -R, --recursive  remove the contents of directories recursively\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort FIL(er).\n"
"\n"
" -d, --directory    ta bort katalog, även om den inte är tom\n"
"             (endast superanvändare)\n"
" -f, --force      ignorera filer som inte finns, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive   fråga före varje borttagning\n"
" -r, -R, --recursive  ta bort innehåll i kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose     förklara vad som görs\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/rmdir.c:86
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... DIRECTORY...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... KATALOG...\n"

#: src/rmdir.c:87
msgid ""
"Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.\n"
"\n"
" -p, --parents  remove explicit parent directories if being emptied\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.\n"
"\n"
" -p, --parents  ta bort angivna föräldrakataloger om de töms\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/sync.c:39
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [flagga]\n"

#: src/sync.c:40
msgid ""
"Force changed blocks to disk, update the super block.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Tvinga ut alla ändrade block till disk, uppdatera superblocket.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/sync.c:62
msgid "ignoring all arguments"
msgstr "ignorerar alla argument"

#: src/touch.c:246
msgid ""
"Update the access and modification times of each FILE to the current time.\n"
"\n"
" -a           change only the access time\n"
" -c           do not create any files\n"
" -d, --date=STRING   parse STRING and use it instead of current time\n"
" -f           (ignored)\n"
" -m           change only the modification time\n"
" -r, --reference=FILE  use this file's times instead of current time\n"
" -t STAMP        use MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] instead of current time\n"
"   --time=WORD    access -a, atime -a, mtime -m, modify -m, use -a\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"STAMP may be used without -t if none of -drt, nor --, are used.\n"
msgstr ""
"Uppdatera åtkomst- och modifikationstiderna på varje FIL till aktuell tid.\n"
"\n"
" -a           ändra bara åtkomsttiden\n"
" -c           skapa inga filer\n"
" -d, --date=STRÄNG   tolka STRÄNG och använd det istället för aktuell "
"tid\n"
" -f           (ignorerad)\n"
" -m           ändra bara modifikationstiden\n"
" -r, --reference=FIL  använd FILs tider istället för aktuell tid\n"
" -t STÄMPEL       använd MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss] istället för aktuell "
"tid\n"
"   --time=WORD    access -a, atime -a, mtime -m, modify -m, use -a\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"STÄMPEL kan ges utan -t om ingen av -drt, eller --, används.\n"

#: src/touch.c:302 src/touch.c:322
#, c-format
msgid "invalid date format `%s'"
msgstr "felaktigt datumformat \"%s\""

#: src/touch.c:330
msgid "time selector"
msgstr "tidval"

#: src/touch.c:356
msgid "cannot specify times from more than one source"
msgstr "kan inte ange tid från mer än en källa"

#: src/touch.c:386
msgid "file arguments missing"
msgstr "saknat filargument"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.