filverktyg

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-07 21:44:21

Här kommer en uppsamling för fileutils, liknande den jag skickade ut
för diffutils häromsistens. Ändringarna är inte så stora som de
kanske först verkar, de har delat upp några stora meddelanden i flera
lite mindre och mer hanterliga meddelanden.


 # Swedish messages for fileutils.
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
 # $Revision: 1.99 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: fileutils 4.1.1\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-02 21:27+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-11-14 21:56+0100\n"
G "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
N "Project-Id-Version: fileutils 4.1.5\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-01-05 22:13+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-01-07 21:36+0100\n"
N "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
N 
 #: src/chgrp.c:138 src/chown.c:112
N msgid ""
N " -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
N "             (available only on systems that can change the\n"
N "             ownership of a symlink)\n"
N msgstr ""
 " -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
 "             (endast på system där det går att ändra ägare på\n"
 "             symboliska länkar)\n"
N 
 #: src/chgrp.c:143
N msgid ""
N " -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
N "   --reference=RFILE use RFILE's group rather than the specified\n"
N "             GROUP value\n"
N " -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
N " -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
N msgstr ""
 " -f, --silent, --quiet utelämna de flesta felmeddelanden\n"
 "   --reference=RFIL  använd RFIL's grupp istället för ett argument GRUPP\n"
 " -R, --recursive    ändra filer och kataloger rekursivt\n"
 " -v, --verbose     rapportera alla behandlade filer\n"
 
 
 #: src/chgrp.c:218 src/chmod.c:158 src/chmod.c:365 src/chown-core.c:236
 #: src/chown-core.c:248 src/chown.c:220 src/cp.c:303 src/touch.c:165
 #: src/touch.c:351
 #, c-format
G msgid "getting attributes of %s"
G msgstr "hämtar attribut för %s"
N msgid "failed to get attributes of %s"
N msgstr "kunde inte hämta attribut för %s"
 
 
 #: src/chmod.c:128
 #, c-format
 msgid "failed to change mode of %s to %04lo (%s)\n"
G msgstr "kunde inte ändra rättigheterna hos %s till %04lo (%s)\n"
N msgstr "kunde inte ändra rättigheterna på %s till %04lo (%s)\n"
 
G "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/chmod.c:260
N msgid ""
N "\n"
N "Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the symbols +-= and\n"
N "one or more of the letters rwxXstugo.\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av\n"
 "symbolerna +-= och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"
 
 
 #: src/chown-core.c:117
 #, c-format
 msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
G msgstr "varken den symbolisk länken %s eller det den refererar har ändrats\n"
N msgstr "varken den symboliska länken %s eller det den refererar har ändrats\n"
 
 
 #: src/chown-core.c:149
 #, c-format
 msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
G msgstr "kunde inte ändra ägare av %s till %s\n"
N msgstr "kunde inte byta ägare av %s till %s\n"
 
 #: src/chown-core.c:150
 #, c-format
 msgid "failed to change group of %s to %s\n"
G msgstr "kunde inte ändra gruppen för %s till %s\n"
N msgstr "kunde inte byta grupp för %s till %s\n"
 
G " -h, --no-dereference  ändra symboliska länkar istället för utpekade filer\n"
G "             (endast på system där det går att ändra ägare på en\n"
G "             symbolisk länkar)\n"
N 
 #: src/chown.c:117
N msgid ""
N "   --from=CURRENT_OWNER:CURRENT_GROUP\n"
N "             change the owner and/or group of each file only if\n"
N "             its current owner and/or group match those specified\n"
N "             here. Either may be omitted, in which case a match\n"
N "             is not required for the omitted attribute.\n"
N msgstr ""
 "   --from=NUVARANDE_ÄGARE:NUVARANDE_GRUPP\n"
 "             byt ägare och/eller grupp endast på filer som nu\n"
 "             tillhör den angivna ägaren och/eller gruppen. Den\n"
 "             ena eller andra kan utelämnas, och då ställs inget\n"
 "             krav på tillhörighet i det avseendet.\n"
N 
 #: src/chown.c:124
N msgid ""
N " -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
N "   --reference=RFILE use RFILE's owner and group rather than\n"
N "             the specified OWNER:GROUP values\n"
N " -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
N " -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
N msgstr ""
 " -f, --silent, --quiet utelämna de flesta felmeddelanden\n"
 "   --reference=RFIL  använd RFILs ägare och grupp istället för angivna\n"
 "             ÄGARE:GRUPP\n"
 " -R, --recursive    arbeta med filer och kataloger rekursivt\n"
 " -v, --verbose     visa ett meddelande för varje bearbetad fil\n"
 "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
 "\n"
 
 #: src/chown.c:133
 msgid ""
N "\n"
 "Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
 "to login group if implied by a `:'. OWNER and GROUP may be numeric as well\n"
 "as symbolic.\n"
 msgstr ""
G "Ägaren oförändrad om utelämnad. Grupp oförändrad om utelämnad, men ändrad\n"
G "till inloggningsgrupp om underförstådd av \":\". ÄGARE och GRUPP kan vara\n"
G "numeriska såväl som symboliska.\n"
N "\n"
N "Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Grupp oförändrad om utelämnad,\n"
N "men ändrad till inloggningsgrupp om underförstådd av \":\". ÄGARE och\n"
N "GRUPP kan vara numeriska såväl som symboliska.\n"
 
 
 #: src/copy.c:833
 #, c-format
N msgid "warning: source file %s specified more than once"
N msgstr "varning: källfil %s angiven mer än en gång"
N 
 #: src/copy.c:875
 #, c-format
 
 #: src/cp.c:168
N msgid "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
N msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n\n"
N 
 #: src/cp.c:172 src/df.c:764 src/du.c:193 src/install.c:613 src/ln.c:354
 #: src/ls.c:3571 src/mkdir.c:66 src/mkfifo.c:60 src/mknod.c:70 src/mv.c:340
 #: src/shred.c:181 src/touch.c:235
N msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
N msgstr "Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
N 
 #: src/cp.c:175
N 
 #: src/cp.c:181
N msgid ""
N "   --no-dereference     never follow symbolic links\n"
N " -f, --force         if an existing destination file cannot be\n"
N "                 opened, remove it and try again\n"
N " -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
N " -H              follow command-line symbolic links\n"
N msgstr ""
 "   --no-dereference     följ aldrig symboliska länkar\n"
 " -f, --force         om en existerande destinationsfil inte kan\n"
 "                 öppnas, ta bort den och försök igen\n"
 " -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
 " -H              följ symboliska länkar på kommandoraden\n"
 
 #: src/cp.c:188
 msgid ""
 " -l, --link          link files instead of copying\n"
 " -L, --dereference      always follow symbolic links\n"
 " -p              same as --preserve=mode,ownership,timestamps\n"
 "   --preserve[=ATTR_LIST]  preserve the specified attributes (default:\n"
 "                 mode,ownership,timestamps), if possible\n"
 "                 additional attributes: links, all\n"
 msgstr ""
 " -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
 " -L, --dereference      följ alltid symboliska länkar\n"
G " -p, --preserve        samma som --preserve=mode,ownership,timestamps\n"
N " -p              samma som --preserve=mode,ownership,timestamps\n"
 "   --preserve[=ATTR_LISTA] bevara de angivna attributen (standard:\\n\"\n"
 "                 mode,ownership,timestamps), om möjligt \n"
 "                 ytterligare attribut: links, all\\n\"\n"
N 
 #: src/cp.c:196
N msgid ""
N "   --no-preserve=ATTR_LIST don't preserve the specified attributes\n"
N "   --parents        append source path to DIRECTORY\n"
N " -P              same as `--no-dereference'\n"
N msgstr ""
 "   --no-preserve=ATTR_LISTA bevara inte de angivna attributen\n"
 "   --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
 " -P              samma som \"--no-dereference\"\n"
N 
 #: src/cp.c:201
N msgid ""
N " -r              copy recursively, non-directories as files\n"
N "                 WARNING: use -R instead when you might copy\n"
N "                 special files like FIFOs or /dev/zero\n"
N "   --remove-destination   remove each existing destination file before\n"
N "                 attempting to open it (contrast with --force)\n"
N msgstr ""
 " -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
 "                 VARNING: använd -R istället när du kan komma\n"
 "                 att kopiera specialfiler som rör och /dev/zero\n"
 "   --remove-destination   ta bort varje existerande destinationsfil före\n"
 "                 försök att öppna den (jämför med --force)\n"
 
N 
 #: src/cp.c:216
N msgid ""
N " -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
N " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
N "   --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY\n"
N msgstr ""
 " -s, --symbolic-link     gör symboliska länkar istället för att kopiera\n"
 " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
 "   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLOR till KATALOG\n"
N 
 #: src/cp.c:221
N msgid ""
N " -u, --update         copy only when the SOURCE file is newer\n"
N "                 than the destination file or when the\n"
N "                 destination file is missing\n"
N " -v, --verbose        explain what is being done\n"
N " -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
N msgstr ""
 " -u, --update         kopiera bara när KÄLLA är nyare än\n"
 "                 destinationen, eller när destinationen\n"
 "                 saknas helt\n"
N " -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
N " -x, --one-file-system    stanna inom detta filsystem\n"
 
N 
 #: src/cp.c:245 src/install.c:646 src/ln.c:384 src/mv.c:374
N msgid ""
N " none, off    never make backups (even if --backup is given)\n"
N " numbered, t   make numbered backups\n"
N " existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
N " simple, never  always make simple backups\n"
N msgstr ""
 " none, off    gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges)\n"
 " numbered, t   gör numrerade säkerhetskopior\n"
 " existing, nil  numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla\n"
 " simple, never  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"
 
G "   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/dircolors.c:115
N msgid ""
N "\n"
N "If FILE is specified, read it to determine which colors to use for which\n"
N "file types and extensions. Otherwise, a precompiled database is used.\n"
N "For details on the format of these files, run `dircolors --print-database'.\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till\n"
 "vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För\n"
 "detaljer om formatet på dessa filer, kör \"dircolors --print-database\".\n"
 
N 
 #: src/dd.c:301
N msgid ""
N " if=FILE     read from FILE instead of stdin\n"
N " obs=BYTES    write BYTES bytes at a time\n"
N " of=FILE     write to FILE instead of stdout\n"
N " seek=BLOCKS   skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output\n"
N " skip=BLOCKS   skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input\n"
N msgstr ""
 " if=FIL     läs från FIL istället för standard in\n"
 " obs=BYTE    skriv BYTE byte åt gången\n"
 " of=FIL     skriv FIL istället för standard ut\n"
 " seek=BLOCK   hoppa över BLOCK obs-stora block från början av utfil\n"
 " skip=BLOCK   hoppa över BLOCK ibs-stora block från början av infil\n"
G "   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/dd.c:310
N msgid ""
N "\n"
N "BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
N "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
N "GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
N "Each KEYWORD may be:\n"
N "\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "BLOCK och BYTE kan följas av av de följande multiplikativa ändelserna:\n"
G "xM M, c 1, w 2, b 512, kD 1000, k 1024, MD 1 000 000, M 1 048 576,\n"
G "GD 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y.\n"
N "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576,\n"
N "GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y.\n"
 "Möjliga NYCKELORD är:\n"
 "\n"
N 
 #: src/dd.c:318
N msgid ""
N " ascii   from EBCDIC to ASCII\n"
N " ebcdic  from ASCII to EBCDIC\n"
N " ibm    from ASCII to alternated EBCDIC\n"
N " block   pad newline-terminated records with spaces to cbs-size\n"
N " unblock  replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
N " lcase   change upper case to lower case\n"
N msgstr ""
 " ascii   från EBCDIC till ASCII\n"
 " ebcdic  från ASCII till EBCDIC\n"
 " ibm    från ASCII till en annan EBCDIC\n"
 " block   fyll ut nyradsavslutade poster med blanktecken till cbs-storlek\n"
 " unblock  ersätt avslutande blanktecken med nyrad i cbs-stora poster\n"
 " lcase   ändra versaler till gemena\n"
N 
 #: src/dd.c:326
N msgid ""
N " notrunc  do not truncate the output file\n"
N " ucase   change lower case to upper case\n"
N " swab   swap every pair of input bytes\n"
N " noerror  continue after read errors\n"
N " sync   pad every input block with NULs to ibs-size; when used\n"
N "       with block or unblock, pad with spaces rather than NULs\n"
N msgstr ""
 " notrunc  stympa inte utfilen\n"
 " ucase   ändra gemena till versaler\n"
 " swab   byt plats på varje par av byte i indata\n"
 " noerror  fortsätt efter läsfel\n"
 " sync   fyll ut varje indatablock med nulltecken till ibs-storlek; när\n"
 "       det används med block eller unblock, fyll ut med blanktecken\n"
 "       istället för nulltecken\n"
 
 
 #: src/dd.c:778
 #, c-format
N msgid ""
N "warning: working around lseek kernel bug for file (%s)\n"
N " of mt_type=0x%0lx -- see <sys/mtio.h> for the list of types"
N msgstr ""
N "varning: går runt fel i kärnan i lseek för fil (%s)\n"
N " med mt_type=0x%0lx -- se <sys/mtio.h> för en lista av typer"
N 
 #: src/dd.c:1165 src/dd.c:1183
 #, c-format
 
 #: src/df.c:162
 #, c-format
N msgid "   Size  Used Avail Use%%"
N msgstr " Storlek Använt Tillg Anv%%"
N 
 #: src/df.c:164
 #, c-format
 
 #: src/df.c:759
 msgid ""
 "Show information about the filesystem on which each FILE resides,\n"
 "or all filesystems by default.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "Visa information om filsystemet där varje FIL ligger, eller annars alla\n"
N "filsystem.\n"
N "\n"
N 
 #: src/df.c:767
N msgid ""
 " -a, --all       include filesystems having 0 blocks\n"
G "   --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks\n"
N " -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks\n"
 " -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
 " -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
N msgstr ""
N " -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
N " -B, --block-size=STRL använd STRL byte stora block\n"
N " -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
N " -H, --si       d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
N 
 #: src/df.c:773
N msgid ""
 " -i, --inodes     list inode information instead of block usage\n"
G " -k, --kilobytes    like --block-size=1024\n"
N " -k          like --block-size=1K\n"
 " -l, --local      limit listing to local filesystems\n"
 "   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info (default)\n"
N msgstr ""
N " -i, --inodes     skriv inodinformation istället för blockinformation\n"
N " -k          som --block-size=1K\n"
N " -l, --local      visa endast lokala filsystem\n"
N "   --no-sync     anropa inte sync innan information hämtas (normalfall)\n"
N 
 #: src/df.c:779
N msgid ""
 " -P, --portability   use the POSIX output format\n"
 "   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
 " -t, --type=TYPE    limit listing to filesystems of type TYPE\n"
 " -T, --print-type   print filesystem type\n"
 " -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
 " -v          (ignored)\n"
 msgstr ""
 " -P, --portability   använd POSIX-format\n"
 "   --sync      anropa sync innan information hämtas\n"
 " -t, --type=TYP    begränsa listningen till filsystem av typen TYP\n"
 " -T, --print-type   skriv ut filsystemtyp\n"
 " -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
 " -v          (ignorerad)\n"
 
 #: src/df.c:789 src/du.c:225 src/ls.c:3672
N msgid ""
N "\n"
N "SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of following:\n"
N "kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, and so on for G, T, P, E, Z, Y.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "STRL kan vara (eller kan vara ett heltal eventuellt följt av) en av de\n"
N "följande: kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576, och så vidare\n"
N "för G, T, P, E, Z, Y.\n"
N 
 #: src/df.c:901
 #, c-format
 
 #: src/du.c:189
N msgid "Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n\n"
N msgstr "Sammanfatta diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n\n"
N 
 #: src/du.c:196
 msgid ""
 " -a, --all       write counts for all files, not just directories\n"
G "   --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks\n"
N " -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks\n"
 " -b, --bytes      print size in bytes\n"
 " -c, --total      produce a grand total\n"
 " -D, --dereference-args dereference PATHs when symbolic link\n"
N msgstr ""
N " -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger\n"
N " -B, --block-size=STRL använd STRL byte stora block\n"
N " -b, --bytes      skriv storlek i byte\n"
N " -c, --total      rapportera totalsumman\n"
N " -D, --dereference-args följ SÖKVÄGar när de är symboliska länkar\n"
N 
 #: src/du.c:203
N msgid ""
 " -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
 " -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
G " -k, --kilobytes    like --block-size=1024\n"
N " -k          like --block-size=1K\n"
 " -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
N msgstr ""
N " -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
N " -H, --si       d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
N " -k          som --block-size=1K\n"
N " -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"
N 
 #: src/du.c:209
N msgid ""
 " -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
 " -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
 " -s, --summarize    display only a total for each argument\n"
N msgstr ""
N " -L, --dereference   följ alla symboliska länkar\n"
N " -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
N " -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"
N 
 #: src/du.c:214
N msgid ""
 " -x, --one-file-system skip directories on different filesystems\n"
 " -X FILE, --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE.\n"
 "   --exclude=PAT   Exclude files that match PAT.\n"
 "   --max-depth=N   print the total for a directory (or file, with --all)\n"
 "             only if it is N or fewer levels below the command\n"
 "             line argument; --max-depth=0 is the same as\n"
 "             --summarize\n"
 msgstr ""
 " -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"
 " -X FIL, --exclude-from=FIL hoppa över filer som matchar mönster i FIL.\n"
 "   --exclude=MSTR  hoppa över filer som matchar MSTR.\n"
 "   --max-depth=N   skriv summan för en katalog (eller fil, med --all)\n"
 "             endast om den är N eller färre nivåer nedanför\n"
 "             kommandoradsargumentet; --maxdepth=0 är detsamma som\n"
 "             --summarize\n"
 
 
 #: src/install.c:607
 msgid ""
 "In the first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
 "the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.\n"
 "In the third format, create all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
N "en existerande KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts.\n"
N "Det tredje formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
N "\n"
N 
 #: src/install.c:616
N msgid ""
 "   --backup[=CONTROL] make a backup of each existing destination file\n"
 " -b         like --backup but does not accept an argument\n"
 " -c         (ignored)\n"
 " -d, --directory   treat all arguments as directory names; create all\n"
 "            components of the specified directories\n"
 msgstr ""
 "   --backup[=STYR] säkerhetskopiera varje existerande destination\n"
 " -b         som --backup, fast tar inget argument\n"
 " -c         (ignoreras)\n"
 " -d, --directory   betrakta alla argument som kataloger; skapa dem\n"
 "            inklusive eventuella föräldrakataloger\n"
N 
 #: src/install.c:623
N msgid ""
N " -D         create all leading components of DEST except the last,\n"
N "            then copy SOURCE to DEST; useful in the 1st format\n"
N " -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current group\n"
N " -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of rwxr-xr-x\n"
N " -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
N msgstr ""
 " -D         skapa alla föräldrakataloger till DEST; kopiera sedan\n"
 "            KÄLLA till DEST; användbart i format 1\n"
 " -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
 " -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rwxr-xr-x\n"
 " -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
N 
 #: src/install.c:630
N msgid ""
N " -p, --preserve-timestamps  apply access/modification times of SOURCE files\n"
N "            to corresponding destination files\n"
N " -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
N " -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
N " -v, --verbose    print the name of each directory as it is created\n"
N msgstr ""
 " -p, --preserve-timestamps sätt KÄLLors åtkomst- och modifikationstid även på\n"
 "            destinationsfiler\n"
 " -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
 " -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
 "   --verbose    skriv namnet på varje katalog som skapas\n"
G "   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/install.c:639 src/ln.c:377 src/mv.c:367
N msgid ""
N "\n"
N "The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
N "The version control method may be selected via the --backup option or through\n"
N "the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Ändelsen på säkerhetskopior är \"~\" om inte annat anges av --suffix eller\n"
N "SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhanteringen kan styras med --backup-flaggan eller\n"
N "med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:\n"
 "\n"
 
N 
 #: src/ln.c:357
N msgid ""
N "   --backup[=CONTROL]   make a backup of each existing destination file\n"
N " -b             like --backup but does not accept an argument\n"
N " -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
N " -f, --force         remove existing destination files\n"
N msgstr ""
 "   --backup[=STYR]     säkerhetskopiera varje existerande destination\n"
 " -b             som --backup, fast tar inget argument\n"
 " -d, -F, --directory     gör hårda länkar för kataloger\n"
 "                (endast superanvändare)\n"
 " -f, --force         ta bort existerande destinationsfiler\n"
N 
 #: src/ln.c:363
N msgid ""
N " -n, --no-dereference    treat destination that is a symlink to a\n"
N "                directory as if it were a normal file\n"
N " -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
N " -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links\n"
N msgstr ""
 " -n, --no-dereference    behandla destination som är symbolisk länk till\n"
 "                en katalog som om det vore en vanlig fil\n"
 " -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
 " -s, --symbolic       gör symboliska länkar istället för hårda\n"
N 
 #: src/ln.c:369
N msgid ""
N " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
N "   --target-directory=DIRECTORY specify the DIRECTORY in which to create\n"
N "                the links\n"
N " -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
N msgstr ""
 " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
 "   --target-directory=KATALOG ange KATALOG som länkarna skall skapas i\n"
 " -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
 
 
 #: src/ls.c:1259
 #, c-format
 msgid "ignoring invalid value of environment variable QUOTING_STYLE: %s"
G msgstr "ignorerar felaktigt värde på miljövariabeln QUOTING_STYLE: %s"
N msgstr "ignorerar ogiltigt värde på miljövariabeln QUOTING_STYLE: %s"
 
 
 #: src/ls.c:3566
 msgid ""
 "List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
 "Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
N "posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
N "\n"
N 
 #: src/ls.c:3574
N msgid ""
 " -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
 " -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
 " -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
N msgstr ""
N " -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
N " -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
N " -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
N 
 #: src/ls.c:3579
N msgid ""
 "   --block-size=SIZE   use SIZE-byte blocks\n"
 " -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
 " -c             with -lt: sort by, and show, ctime (time of last\n"
 "                modification of file status information)\n"
 "                with -l: show ctime and sort by name\n"
 "                otherwise: sort by ctime\n"
 msgstr ""
 "   --block-size=STORLEK  använd STORLEK byte stora block\n"
 " -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
 " -c             med -lt: sortera efter och visa ctime, (tid för\n"
G "                senaste ändring av filestatusinformation)\n"
N "                senaste ändring av filstatusinformation)\n"
 "                med -l: visa ctime och sortera alfabetiskt\n"
 "                annars: sortera efter ctime\n"
N 
 #: src/ls.c:3587
N msgid ""
N " -C             list entries by columns\n"
N "   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish file\n"
N "                types. WHEN may be `never', `always', or `auto'\n"
N " -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
N " -D, --dired        generate output designed for Emacs' dired mode\n"
N msgstr ""
 " -C             lista poster kolumnvis\n"
 "   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att särskilja\n"
 "                filetyper. NÄR kan vara \"never\", \"always\"\n"
 "                eller \"auto\".\n"
 " -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
 " -D, --dired        anpassa utdata för Emacs dired-funktion\n"
N 
 #: src/ls.c:3594
N msgid ""
N " -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
N " -F, --classify       append indicator (one of */=@|) to entries\n"
N "   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
N "                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
N "   --full-time      like -l --time-style=full-iso\n"
N msgstr ""
 " -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
 " -F, --classify       lägg till en indikator (en av */=@|) till poster\n"
 "   --format=ORD      across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
 "                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
 "   --full-time      som -l --time-style=full-iso\n"
 
N 
 #: src/ls.c:3608
N msgid ""
N "   --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:\n"
N "                none (default), classify (-F), file-type (-p)\n"
N " -i, --inode        print index number of each file\n"
N " -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN\n"
N " -k             like --block-size=1K\n"
N msgstr ""
 "   --indicator-style=ORD lägg till en indikator med stil ORD till postnamn:\n"
 "                none (standard), classify (-F), file-type (-p)\n"
 " -i, --inode        visa indexnummer för varje fil\n"
 " -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar\n"
 "                skalMÖNSTER\n"
G " -k, --kilobytes      som --block-size=1024\n"
N " -k             som --block-size=1K\n"
N 
 #: src/ls.c:3615
N msgid ""
N " -l             use a long listing format\n"
N " -L, --dereference     when showing file information for a symbolic\n"
N "                link, show information for the file the link\n"
N "                references rather than for the link itself\n"
N " -m             fill width with a comma separated list of entries\n"
N msgstr ""
 " -l             använd långt listningsformat\n"
 " -L, --dereference     när filinformation visas för en symbolisk länk,\n"
 "                visa information om filen länken refererar\n"
 "                snarare än för själva länken\n"
 " -m             fyll bredden med en kommaseparerad lista av poster\n"
 
 #: src/ls.c:3622
 msgid ""
 " -n, --numeric-uid-gid   like -l, but list numeric UIDs and GIDs\n"
 " -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. control\n"
 "                characters specially)\n"
 " -o             like -l, but do not list group information\n"
 " -p, --file-type      append indicator (one of /=@|) to entries\n"
N msgstr ""
N " -n, --numeric-uid-gid   som -l, men lista numeriska UID och GID\n"
N " -N, --literal       skriv ut råa postnamn (specialbehandla inte\n"
N "                kontrolltecken till exempel)\n"
N " -o             som -l, men lista inte gruppinformation\n"
N " -p, --file-type      lägg till en indikator (en av /=@|) till poster\n"
N 
 #: src/ls.c:3629
N msgid ""
 " -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
 "   --show-control-chars  show non graphic characters as-is (default\n"
 "               unless program is `ls' and output is a terminal)\n"
 " -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
 "   --quoting-style=WORD  use quoting style WORD for entry names:\n"
 "                literal, locale, shell, shell-always, c, escape\n"
 msgstr ""
 " -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
 "   --show-control-chars  visa ickegrafiska tecken som de är (normalfall utom\n"
 "                om programmet är \"ls\" och utdata är en terminal)\n"
 " -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
 "   --quoting-style=ORD  använd citationsstil ORD för postnamn:\n"
 "                literal, locale, shell, shell-always, c, escape\n"
N 
 #: src/ls.c:3637
N msgid ""
N " -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
N " -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
N " -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
N msgstr ""
 " -r, --reverse       sortera baklänges\n"
 " -R, --recursive      visa underkataloger rekursivt\n"
 " -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"
 
N 
 #: src/ls.c:3651
N msgid ""
N "   --time-style=WORD   show times using style WORD:\n"
N "                full-iso, iso, locale, posix-iso\n"
N " -t             sort by modification time\n"
N " -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
N msgstr ""
 "   --time-style=ORD    visa tider i stil ORD:\n"
 "                full-iso, iso, locale, posix-iso\n"
 " -t             sortera efter modifieringstid\n"
 " -T, --tabsize=KOLUMN    antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e\n"
N 
 #: src/ls.c:3657
N msgid ""
N " -u             with -lt: sort by, and show, access time\n"
N "                with -l: show access time and sort by name\n"
N "                otherwise: sort by access time\n"
N " -U             do not sort; list entries in directory order\n"
N " -v             sort by version\n"
N msgstr ""
 " -u             med -lt: sortera efter och visa åtkomsttid\n"
 "                med -l: visa åtkomsttid men sortera alfabetiskt\n"
 "                annars: sortera enligt åtkomsttid\n"
 " -U             sortera inte; lista poster i katalogordning\n"
 " -v             sortera efter version\n"
N 
 #: src/ls.c:3664
N msgid ""
N " -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
N " -x             list entries by lines instead of by columns\n"
N " -X             sort alphabetically by entry extension\n"
N " -1             list one file per line\n"
N msgstr ""
 " -w, --width=KOLUMN     anta skärmbredd istället för aktuellt värde\n"
 " -x             lista poster radvis istället för kolumnvis\n"
 " -X             sortera alfabetiskt efter ändelser\n"
 " -1             lista en fil per rad\n"
G "   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/ls.c:3676
N msgid ""
N "\n"
N "By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
N "equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
N "optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
N "--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
N "to a terminal (tty).\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är likvärdigt\n"
 "med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
 "detsamma som att ange --color=always. Med --color=auto används färgkodning\n"
 "endast om standard ut är en terminal (tty).\n"
 
 
 #: src/mkdir.c:62
N msgid "Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.\n\n"
N msgstr "Skapa KATALOG(er), om de inte redan finns.\n\n"
N 
 #: src/mkdir.c:69
 
 #: src/mkfifo.c:56
G msgid ""
G "Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n"
G "\n"
G " -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not a=rw - umask\n"
G "   --help    display this help and exit\n"
G "   --version   output version information and exit\n"
G msgstr ""
G "Skapa namngivna rör (FIFO) med de givna NAMNen.\n"
G "\n"
G " -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (enligt chmod), inte a=rw - umask\n"
G "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
N msgid "Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n\n"
N msgstr "Skapa namngivna rör (FIFO) med de givna NAMNen.\n\n"
N 
 #: src/mkfifo.c:63 src/mknod.c:73
N msgid " -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not a=rw - umask\n"
N msgstr " -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (enligt chmod), inte a=rw - umask\n"
 
 
 #: src/mknod.c:66
N msgid "Create the special file NAME of the given TYPE.\n\n"
N msgstr "Skapa specialfilen NAMN av angiven TYP.\n\n"
N 
 #: src/mknod.c:78
 
 #: src/mv.c:336
N msgid "Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
N msgstr "Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n\n"
N 
 #: src/mv.c:343
 
 #: src/mv.c:351
 msgid ""
 "   --reply={yes,no,query}  specify how to handle the prompt about an\n"
 "                 existing destination file\n"
 "   --strip-trailing-slashes remove any trailing slashes from each SOURCE\n"
 "                 argument\n"
 " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
 msgstr ""
 "   --reply={yes,no,query}  ange hur en fråga om en existerande\n"
 "                 destinationsfil skall hanteras\n"
G "   --strip-trailing-slashes ta bort avlsutande snedstreck från varje \n"
N "   --strip-trailing-slashes ta bort avslutande snedstreck från varje \n"
 "                 KÄLLargument\n"
 " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
 
 #: src/mv.c:358
 msgid ""
 "   --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY\n"
 " -u, --update         move only when the SOURCE file is newer\n"
 "                 than the destination file or when the\n"
 "                 destination file is missing\n"
 " -v, --verbose        explain what is being done\n"
 msgstr ""
G "   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLargument in i KATALIG\n"
N "   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLargument in i KATALOG\n"
 " -u, --update         flytta nedast när KÄLLfilen är nyare än\n"
 "                 destinationsfilen eller när destinationsfilen\n"
 "                 inte finns\n"
 " -v, --verbose        förklara vad som görs\n"
 
G "   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/rm.c:99
 #, c-format
N msgid ""
N "\n"
N "To remove a file whose name starts with a `-', for example `-foo',\n"
N "use one of these commands:\n"
N " %s -- -foo\n"
N "\n"
N " %s ./-foo\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "För att ta bort filer vars namn börjar med \"-\", till exempel \"-apa\",\n"
 "använder du ett av dessa kommandon:\n"
 " %s -- -apa\n"
 "\n"
 " %s ./-apa\n"
N 
 #: src/rm.c:108
N msgid ""
N "\n"
N "Note that if you use rm to remove a file, it is usually possible to recover\n"
N "the contents of that file. If you want more assurance that the contents are\n"
N "truly unrecoverable, consider using shred.\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "Observera att om du använder rm för att ta bort en fil är det oftast möjligt\n"
 "att ta reda på vad filen innehöll. Överväg att använda shred om du vill\n"
 "förvissa dig om att innehållet verkligen är borta.\n"
 
N 
 #: src/rmdir.c:152
N msgid ""
N " -p, --parents  remove DIRECTORY, then try to remove each directory\n"
N "         component of that path name. E.g., `rmdir -p a/b/c' is\n"
N "         similar to `rmdir a/b/c a/b a'.\n"
N " -v, --verbose  output a diagnostic for every directory processed\n"
N msgstr ""
 " -p, --parents  ta bort KATALOG, försök sedan ta bort varje komponent i\n"
 "          sökvägen. T.ex. \"rmdir -p a/b/c\" motsvarar\n"
 "          \"rmdir a/b/c a/b a\".\n"
 " -v, --verbose  skriv ett meddelande för varje behandlad katalog\n"
 
 
 #: src/shred.c:176
 msgid ""
 "Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder\n"
 "for even very expensive hardware probing to recover the data.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare\n"
N "även för även väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.\n"
N "\n"
N 
 #: src/shred.c:184
 #, c-format
N msgid ""
 " -f, --force  change permissions to allow writing if necessary\n"
 " -n, --iterations=N Overwrite N times instead of the default (%d)\n"
G " -s, --size=N  shred this many bytes (suffixes like k, M, G accepted)\n"
N " -s, --size=N  shred this many bytes (suffixes like K, M, G accepted)\n"
N msgstr ""
N " -f, --force  ändra rättigheter för att tillåta skrivning, om nödvändigt\n"
N " -n, --iterations=N Skriv över N gånger istället för standard (%d)\n"
N " -s, --size=N  strimla detta antal byte (suffix som K, M, G fungerar)\n"
N 
 #: src/shred.c:189
N msgid ""
 " -u, --remove  truncate and remove file after overwriting\n"
 " -v, --verbose show progress\n"
 " -x, --exact  do not round file sizes up to the next full block\n"
 " -z, --zero   add a final overwrite with zeros to hide shredding\n"
 " -       shred standard output\n"
G "   --help   display this help and exit\n"
G "   --version print version information and exit\n"
N msgstr ""
N " -u, --remove  stympa och ta bort filen efter överskrivningen\n"
N " -v, --verbose följ processen\n"
N " -x, --exact  avrunda inte filstorlekar upp till nästa hela block\n"
N " -z, --zero   lägg till en avslutande överskrivning med nollor för att\n"
N "          dölja strimlandet\n"
N " -       strimla standard ut\n"
N 
 #: src/shred.c:198
N msgid ""
 "\n"
 "Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove\n"
 "the files because it is common to operate on device files like /dev/hda,\n"
 "and those files usually should not be removed. When operating on regular\n"
 "files, most people use the --remove option.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna\n"
N "för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer\n"
N "bör inte tas bort. När man kör på en vanlig för använder de flesta flaggan\n"
N "--remove.\n"
N "\n"
N 
 #: src/shred.c:206
N msgid ""
 "CAUTION: Note that shred relies on a very important assumption:\n"
 "that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional\n"
 "way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy this\n"
 "assumption. The following are examples of filesystems on which shred is\n"
 "not effective:\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
N "filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
N "göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
N "antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
N "effekt:\n"
N "\n"
N 
 #: src/shred.c:214
N msgid ""
 "* log-structured or journaled filesystems, such as those supplied with\n"
 " AIX and Solaris (and JFS, ReiserFS, XFS, etc.)\n"
 "\n"
 "* filesystems that write redundant data and carry on even if some writes\n"
 " fail, such as RAID-based filesystems\n"
 "\n"
 "* filesystems that make snapshots, such as Network Appliance's NFS server\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "* loggstrukturerade eller journalfilsystem, som de som kommer med AIX och\n"
 " Solaris (och JFS, ReiserFS, XFS etc.)\n"
 "\n"
 "* filsystem som skriver skriver extra data och fortsätter även om en del\n"
 " skrivningar misslyckas, såsom RAID-baserade filsystem\n"
 "\n"
 "* filsystem som tar ögonblicksbilder, såsom Network Appliances NFS-server\n"
 "\n"
N 
 #: src/shred.c:224
N msgid ""
N "* filesystems that cache in temporary locations, such as NFS\n"
N " version 3 clients\n"
N "\n"
N "* compressed filesystems\n"
N "\n"
N "In addition, file system backups and remote mirrors may contain copies\n"
N "of the file that cannot be removed, and that will allow a shredded file\n"
N "to be recovered later.\n"
N msgstr ""
 "* filsystem som cachar på tillfälliga platser såsom NFS version 3-klienter\n"
 "\n"
 "* komprimerade filsystem\n"
 "\n"
G "Dessutom kan säkerhetskopior av filsystemet och fjärrspeglar kan\n"
G "innehålla kopior av filen som inte kan tas bort, och som gör att det\n"
G "går att återskapa den strimlade filen senare.\n"
N "Dessutom kan säkerhetskopior av filsystemet och fjärrspeglar innehålla\n"
N "kopior av filen som inte kan tas bort, och som gör att det går att\n"
N "återskapa den strimlade filen senare.\n"
 
 
 #.
 #. * People seem to understand this better than talking
 #. * about renaming oldname. newname doesn't need
 #. * quoting because we picked it.
 #.
 #: src/shred.c:1398
 #, c-format
 msgid "%s: renamed to %s"
G msgstr "%s: namnändrat till %s"
N msgstr "%s: namnändrad till %s"
 
 
 #: src/stat.c:222
 #, c-format
G msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
G msgstr "Användning: %s [flagga]\n"
N msgid "Try %s --help' for more information.\n"
N msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"
 
 #: src/stat.c:226
 #, c-format
N msgid "Usage: %s [OPTION] FILE...\n"
N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FIL...\n"
N 
 #: src/stat.c:227
 msgid ""
G "Force changed blocks to disk, update the super block.\n"
N "Display file or filesystem status.\n"
 "\n"
G " --help   display this help and exit\n"
G " --version  output version information and exit\n"
N " -l, --link\t\tfollow links\n"
N " -f, --filesystem\tdisplay filesystem status instead of file status\n"
N " -t, --terse\t\tprint the information in terse form\n"
 msgstr ""
G "Tvinga ut alla ändrade block till disk, uppdatera superblocket.\n"
N "Vis fil- eller filsystemstatus.\n"
 "\n"
G " --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
G " --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
N " -l, --link\t\tfölj länkar\n"
N " -f, --filesystem\tvisa filsystemstatus istället för filstatus\n"
N " -t, --terse\t\tskriv informationen kortfattat\n"
N 
 #: src/sync.c:44
 #, c-format
N msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
N msgstr "Användning: %s [flagga]\n"
N 
 #: src/sync.c:45
N msgid "Force changed blocks to disk, update the super block.\n\n"
N msgstr "Tvinga ut ändrade block till disk, uppdatera superblocket.\n\n"
 
 
 #: src/sys2.h:408
N msgid "   --help   display this help and exit\n"
N msgstr "   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
N 
 #: src/sys2.h:410
N msgid "   --version output version information and exit\n"
N msgstr "   --version visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/touch.c:163 src/touch.c:173 src/touch.c:211
 #, c-format
 
 #: src/touch.c:231
N msgid "Update the access and modification times of each FILE to the current time.\n\n"
N msgstr "Uppdatera åtkomst- och modifikationstiderna på varje FIL till aktuell tid.\n\n"
N 
 #: src/touch.c:238
N 
 #: src/touch.c:245
N msgid ""
N " -r, --reference=FILE  use this file's times instead of current time\n"
N " -t STAMP        use [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] instead of current time\n"
N " --time=WORD      set time given by WORD: access atime use (same as -a)\n"
N "              modify mtime (same as -m)\n"
N msgstr ""
 " -r, --reference=FIL  använd FILs tider istället för aktuell tid\n"
 " -t STÄMPEL       använd [[ÅÅ]ÅÅ]MMDDhhmm[.ss] istället för aktuell tid\n"
 "   --time=ORD     sätt tid som anges av ORD: access atime use (samma som\n"
 "              -a) modify mtime modify (samma som -m)\n"
G "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
N 
 #: src/touch.c:253
N msgid ""
N "\n"
N "Note that the three time-date formats recognized for the -d and -t options\n"
N "and for the obsolescent argument are all different.\n"
N msgstr ""
 "\n"
 "Observera att alla tre tidsformaten för -d- och -t-flaggorna och för det\n"
 "ålderdomliga argumentet är olika.\n"

# Swedish messages for fileutils.
# Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
# $Revision: 1.99 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fileutils 4.1.5\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-05 22:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-07 21:36+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/argmatch.c:161
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "ogiltigt argument %s till %s"

#: lib/argmatch.c:162
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "tvetydigt argument %s till %s"

#. We try to put synonyms on the same line. The assumption is that
#. synonyms follow each other
#: lib/argmatch.c:181
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Giltiga argument är:"

#: lib/closeout.c:107
msgid "write error"
msgstr "fel vid skrivning"

#: lib/error.c:129 lib/error.c:157
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:694
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:719
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:724
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:742 lib/getopt.c:915
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:775
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:804
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:834 lib/getopt.c:964
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:881
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:899
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: lib/human.c:365
msgid "block size"
msgstr "blockstorlek"

#. make_dir `succeeds' when DIR already exists.
#. In that case, mkdir must fail, unless --parents (-p)
#. was specified.
#: lib/makepath.c:176 src/copy.c:1203 src/mkdir.c:172
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "kan inte skapa katalog %s"

#: lib/makepath.c:182 lib/makepath.c:423 src/cp.c:445 src/cp.c:467
#, c-format
msgid "%s exists but is not a directory"
msgstr "%s finns men är ingen katalog"

#: lib/makepath.c:319 lib/makepath.c:381 lib/makepath.c:442
#, c-format
msgid "cannot change owner and/or group of %s"
msgstr "kan inte byta ägare och/eller grupp på %s"

#: lib/makepath.c:341
#, c-format
msgid "cannot chdir to directory, %s"
msgstr "kan inte byta till katalog, %s"

#: lib/makepath.c:395 lib/makepath.c:448
#, c-format
msgid "cannot change permissions of %s"
msgstr "kan inte ändra rättigheter på %s"

#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
#: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:270
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:271
msgid "'"
msgstr "\""

#: lib/rpmatch.c:78
msgid "^[yY]"
msgstr "^[yYjJ]"

#: lib/rpmatch.c:81
msgid "^[nN]"
msgstr "^[nN]"

#: lib/unicodeio.c:138
#, c-format
msgid "cannot output U+%04X: iconv function not usable"
msgstr "kan inte skriva U+%04X: iconv-funktionen inte användbar"

#: lib/unicodeio.c:149
#, c-format
msgid "U+%04X: character out of range"
msgstr "U+%04X: tecken utanför giltigt intervall"

#: lib/unicodeio.c:181 lib/unicodeio.c:190
#, c-format
msgid "cannot convert U+%04X to local character set"
msgstr "kan inte konvertera U+%04X till lokal teckenuppsättning"

#: lib/unicodeio.c:196
#, c-format
msgid "cannot output U+%04X: iconv function not available"
msgstr "kan inte skriva U+%04X: iconv-funktionen inte tillgänglig"

#: lib/userspec.c:179
msgid "invalid user"
msgstr "ogiltig användare"

#: lib/userspec.c:180
msgid "invalid group"
msgstr "ogiltig grupp"

#: lib/userspec.c:182
msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
msgstr "kan inte ta fram logingrupp för en numerisk användaridentitet"

#: lib/userspec.c:184
msgid "cannot omit both user and group"
msgstr "kan inte utelämna både användare och grupp"

#: lib/version-etc.c:61
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skriven av %s.\n"

#: lib/version-etc.c:67
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/chgrp.c:93
msgid "cannot change to null group"
msgstr "kan inte byta till tom grupp"

#: src/chgrp.c:102
#, c-format
msgid "invalid group name %s"
msgstr "felaktigt gruppnamn %s"

#: src/chgrp.c:106
msgid "group number"
msgstr "gruppnummer"

#: src/chgrp.c:109
#, c-format
msgid "invalid group number %s"
msgstr "felaktigt gruppnummer %s"

#: src/chgrp.c:122 src/chmod.c:239 src/chown.c:95 src/cp.c:158 src/dd.c:287
#: src/df.c:754 src/dircolors.c:100 src/du.c:184 src/install.c:597
#: src/ln.c:335 src/ls.c:3561 src/mkdir.c:57 src/mkfifo.c:51 src/mknod.c:61
#: src/mv.c:326 src/rm.c:82 src/rmdir.c:140 src/shred.c:171 src/sync.c:40
#: src/touch.c:224
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/chgrp.c:126
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... GROUP FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... GRUPP FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...\n"

#: src/chgrp.c:131
msgid ""
"Change the group membership of each FILE to GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     like verbose but report only when a change is made\n"
"   --dereference   affect the referent of each symbolic link, rather\n"
"             than the symbolic link itself\n"
msgstr ""
"Ändra grupptillhörighet på varje FIL till GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes     som \"verbose\" fast bara för ändrade filer\n"
"   --dereference   ändra det symboliska länkar pekar på, och inte\n"
"             själva länken\n"

#: src/chgrp.c:138 src/chown.c:112
msgid ""
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems that can change the\n"
"             ownership of a symlink)\n"
msgstr ""
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system där det går att ändra ägare på\n"
"             symboliska länkar)\n"

#: src/chgrp.c:143
msgid ""
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
"   --reference=RFILE use RFILE's group rather than the specified\n"
"             GROUP value\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
msgstr ""
" -f, --silent, --quiet utelämna de flesta felmeddelanden\n"
"   --reference=RFIL  använd RFIL's grupp istället för ett argument GRUPP\n"
" -R, --recursive    ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose     rapportera alla behandlade filer\n"

#: src/chgrp.c:152 src/chmod.c:265 src/chown.c:139 src/cp.c:257 src/dd.c:334
#: src/df.c:793 src/dircolors.c:121 src/du.c:229 src/install.c:652
#: src/ln.c:390 src/ls.c:3684 src/mkdir.c:76 src/mkfifo.c:68 src/mknod.c:86
#: src/mv.c:380 src/rm.c:114 src/rmdir.c:160 src/shred.c:234 src/stat.c:236
#: src/sync.c:51 src/touch.c:258
msgid "\nReport bugs to <bug-fileutils@gnu.org>."
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <bug-fileutils@gnu.org>.\n"
"Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>."

#: src/chgrp.c:210 src/chmod.c:353 src/chown.c:211 src/install.c:288
#: src/mkdir.c:124 src/mkfifo.c:113 src/mknod.c:141 src/rm.c:183
#: src/rmdir.c:204 src/stat.c:280
msgid "too few arguments"
msgstr "för få argument"

#: src/chgrp.c:218 src/chmod.c:158 src/chmod.c:365 src/chown-core.c:236
#: src/chown-core.c:248 src/chown.c:220 src/cp.c:303 src/touch.c:165
#: src/touch.c:351
#, c-format
msgid "failed to get attributes of %s"
msgstr "kunde inte hämta attribut för %s"

#: src/chmod.c:103
#, c-format
msgid "getting new attributes of %s"
msgstr "hämtar nya attribut för %s"

#: src/chmod.c:125
#, c-format
msgid "mode of %s changed to %04lo (%s)\n"
msgstr "rättigheterna hos %s ändrade till %04lo (%s)\n"

#: src/chmod.c:128
#, c-format
msgid "failed to change mode of %s to %04lo (%s)\n"
msgstr "kunde inte ändra rättigheterna på %s till %04lo (%s)\n"

#: src/chmod.c:131
#, c-format
msgid "mode of %s retained as %04lo (%s)\n"
msgstr "rättigheterna hos %s är oförändrat %04lo (%s)\n"

#: src/chmod.c:180
#, c-format
msgid "changing permissions of %s"
msgstr "ändrar rättigheter på %s"

#: src/chmod.c:243
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... RÄTTIGHET[,RÄTTIGHET]... FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... OKTAL_RÄTTIGHET FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...\n"

#: src/chmod.c:249
msgid ""
"Change the mode of each FILE to MODE.\n"
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is made\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
"   --reference=RFILE  use RFILE's mode instead of MODE values\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
msgstr ""
"Ändra rättigheterna för varje FIL till RÄTTIGHET.\n"
"\n"
" -c, --changes      som \"--verbose\", men endast när en ändring görs\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelanden\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
"   --reference=RFIL  använd RFILs rättigheter istället för något argument\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"

#: src/chmod.c:260
msgid ""
"\n"
"Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the symbols +-= and\n"
"one or more of the letters rwxXstugo.\n"
msgstr ""
"\n"
"Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av\n"
"symbolerna +-= och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"

#: src/chmod.c:321
#, c-format
msgid "invalid character %s in mode string %s"
msgstr "ogiltigt tecken %s i rättighetssträngen %s"

#: src/chmod.c:361
#, c-format
msgid "invalid mode string: %s"
msgstr "ogiltig rättighetsträng: %s"

#: src/chown-core.c:117
#, c-format
msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
msgstr "varken den symboliska länken %s eller det den refererar har ändrats\n"

#: src/chown-core.c:144
#, c-format
msgid "changed ownership of %s to %s\n"
msgstr "ändrade ägare av %s till %s\n"

#: src/chown-core.c:145
#, c-format
msgid "changed group of %s to %s\n"
msgstr "ändrade gruppen för %s till %s\n"

#: src/chown-core.c:149
#, c-format
msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
msgstr "kunde inte byta ägare av %s till %s\n"

#: src/chown-core.c:150
#, c-format
msgid "failed to change group of %s to %s\n"
msgstr "kunde inte byta grupp för %s till %s\n"

#: src/chown-core.c:154
#, c-format
msgid "ownership of %s retained as %s\n"
msgstr "ägarskap för %s bevarat som %s\n"

#: src/chown-core.c:155
#, c-format
msgid "group of %s retained as %s\n"
msgstr "%s tillhör fortfarande grupp %s\n"

#: src/chown-core.c:327
#, c-format
msgid "changing ownership of %s"
msgstr "byter ägare av %s"

#: src/chown-core.c:328
#, c-format
msgid "changing group of %s"
msgstr "byter grupp för %s"

#: src/chown-core.c:346
#, c-format
msgid "unable to restore permissions of %s"
msgstr "kan inte återställa rättigheter på %s"

#: src/chown.c:99
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... OWNER[:[GROUP]] FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... :GROUP FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... ÄGARE[:[GRUPP]] FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... :[GRUPP] FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...\n"

#: src/chown.c:105
msgid ""
"Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     like verbose but report only when a change is made\n"
"   --dereference   affect the referent of each symbolic link, rather\n"
"             than the symbolic link itself\n"
msgstr ""
"Ändra ägaren och/eller gruppen på varje FIL till ÄGARE och/eller GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes     som \"verbose\", men endast när ändring görs\n"
"   --dereference   ändra det varje symbolisk länk pekar på, istället\n"
"             för själva länken\n"

#: src/chown.c:117
msgid ""
"   --from=CURRENT_OWNER:CURRENT_GROUP\n"
"             change the owner and/or group of each file only if\n"
"             its current owner and/or group match those specified\n"
"             here. Either may be omitted, in which case a match\n"
"             is not required for the omitted attribute.\n"
msgstr ""
"   --from=NUVARANDE_ÄGARE:NUVARANDE_GRUPP\n"
"             byt ägare och/eller grupp endast på filer som nu\n"
"             tillhör den angivna ägaren och/eller gruppen. Den\n"
"             ena eller andra kan utelämnas, och då ställs inget\n"
"             krav på tillhörighet i det avseendet.\n"

#: src/chown.c:124
msgid ""
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
"   --reference=RFILE use RFILE's owner and group rather than\n"
"             the specified OWNER:GROUP values\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
msgstr ""
" -f, --silent, --quiet utelämna de flesta felmeddelanden\n"
"   --reference=RFIL  använd RFILs ägare och grupp istället för angivna\n"
"             ÄGARE:GRUPP\n"
" -R, --recursive    arbeta med filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose     visa ett meddelande för varje bearbetad fil\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/chown.c:133
msgid ""
"\n"
"Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
"to login group if implied by a `:'. OWNER and GROUP may be numeric as well\n"
"as symbolic.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Grupp oförändrad om utelämnad,\n"
"men ändrad till inloggningsgrupp om underförstådd av \":\". ÄGARE och\n"
"GRUPP kan vara numeriska såväl som symboliska.\n"

#. This diagnostic is a bit vague because savedir can fail in
#. several different ways.
#: src/copy.c:158
#, c-format
msgid "cannot access %s"
msgstr "kan inte komma åt %s"

#: src/copy.c:224 src/copy.c:865 src/ln.c:237
#, c-format
msgid "%s and %s are the same file"
msgstr "%s och %s är samma fil"

#: src/copy.c:227
#, c-format
msgid "cannot open %s for reading"
msgstr "kan inte öppna %s för läsning"

#: src/copy.c:246 src/copy.c:1031 src/ln.c:291 src/mv.c:264 src/remove.c:823
#, c-format
msgid "cannot remove %s"
msgstr "kan inte ta bort %s"

#: src/copy.c:261
#, c-format
msgid "cannot create regular file %s"
msgstr "kan inte skapa normal fil %s"

#: src/copy.c:270 src/copy.c:285 src/dd.c:1194
#, c-format
msgid "cannot fstat %s"
msgstr "kan inte ta status på %s"

#: src/copy.c:312 src/dd.c:811 src/dd.c:1005
#, c-format
msgid "reading %s"
msgstr "läser %s"

#: src/copy.c:346
#, c-format
msgid "cannot lseek %s"
msgstr "kan inte söka %s"

#: src/copy.c:360 src/copy.c:384 src/dd.c:1049 src/dd.c:1110
#, c-format
msgid "writing %s"
msgstr "skriver %s"

#: src/copy.c:392 src/copy.c:398
#, c-format
msgid "closing %s"
msgstr "stänger %s"

#: src/copy.c:569
#, c-format
msgid "%s: overwrite %s, overriding mode %04lo? "
msgstr "%s: ersätt %s och åsidosätt därmed rättigheterna %04lo? "

#: src/copy.c:575
#, c-format
msgid "%s: overwrite %s? "
msgstr "%s: skriv över %s? "

#: src/copy.c:777 src/copy.c:847 src/remove.c:839
#, c-format
msgid "cannot stat %s"
msgstr "kan inte ta status på %s"

#: src/copy.c:819
#, c-format
msgid "omitting directory %s"
msgstr "utelämnar katalog %s"

#: src/copy.c:833
#, c-format
msgid "warning: source file %s specified more than once"
msgstr "varning: källfil %s angiven mer än en gång"

#: src/copy.c:875
#, c-format
msgid "cannot overwrite non-directory %s with directory %s"
msgstr "kan inte ersätta en icke-katalog %s med en katalog %s"

#: src/copy.c:892
#, c-format
msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"

#: src/copy.c:903
#, c-format
msgid "cannot overwrite directory %s with non-directory"
msgstr "kan inte ersätta en katalog %s med en icke-katalog"

#: src/copy.c:964
#, c-format
msgid "cannot overwrite directory %s"
msgstr "kan inte skriva över katalog %s"

#: src/copy.c:973
#, c-format
msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
msgstr "kan inte flytta en katalog till icke-katalog: %s -> %s"

#: src/copy.c:994
#, c-format
msgid "backing up %s would destroy source; %s not moved"
msgstr "säkerhetskopiering av %s skulle förstöra källan; %s inte flyttad"

#: src/copy.c:995
#, c-format
msgid "backing up %s would destroy source; %s not copied"
msgstr "säkerhetskopiering av %s skulle förstöra källan; %s inte kopierad"

#: src/copy.c:1010 src/ln.c:273
#, c-format
msgid "cannot backup %s"
msgstr "kan inte säkerhetskopiera %s"

#: src/copy.c:1046 src/ln.c:308
#, c-format
msgid " (backup: %s)"
msgstr "(säkerhetskopia: %s)"

#: src/copy.c:1064
#, c-format
msgid "cannot copy a directory, %s, into itself, %s"
msgstr "kan inte flytta en katalog, %s, in i sig själv, %s"

#: src/copy.c:1071
#, c-format
msgid "will not create hard link %s to directory %s"
msgstr "skapar inte hård länk %s till katalog %s"

#: src/copy.c:1080
#, c-format
msgid "cannot create hard link %s to %s"
msgstr "kan inte skapa hård länk %s till %s"

#. FIXME: this is a little fragile in that it relies on rename(2)
#. failing with a specific errno value. Expect problems on
#. non-POSIX systems.
#: src/copy.c:1135
#, c-format
msgid "cannot move %s to a subdirectory of itself, %s"
msgstr "kan inte flytta %s till en underkatalog till sig själv, %s"

#. Use the value of errno from the failed rename.
#: src/copy.c:1157
#, c-format
msgid "cannot move %s to %s"
msgstr "kan inte flytta %s till %s"

#: src/copy.c:1184
#, c-format
msgid "cannot copy cyclic symbolic link %s"
msgstr "kan inte kopiera cyklisk symbolisk länk %s"

#: src/copy.c:1261
#, c-format
msgid "%s: can make relative symbolic links only in current directory"
msgstr "%s: kan bara skapa relativa symboliska länkar i aktuell katalog"

#: src/copy.c:1268
#, c-format
msgid "cannot create symbolic link %s to %s"
msgstr "kan inte skapa symbolisk länk %s till %s"

#: src/copy.c:1279
#, c-format
msgid "cannot create link %s"
msgstr "kan inte skapa länk %s"

#: src/copy.c:1304 src/mkfifo.c:133
#, c-format
msgid "cannot create fifo %s"
msgstr "kan inte skapa fifo %s"

#: src/copy.c:1318
#, c-format
msgid "cannot create special file %s"
msgstr "kan inte skapa specialfil %s"

#: src/copy.c:1330 src/ls.c:2339 src/stat.c:150
#, c-format
msgid "cannot read symbolic link %s"
msgstr "kan inte läsa symbolisk länk %s"

#: src/copy.c:1355
#, c-format
msgid "cannot create symbolic link %s"
msgstr "kan inte skapa symbolisk länk %s"

#: src/copy.c:1371 src/copy.c:1433 src/cp.c:338
#, c-format
msgid "preserving ownership for %s"
msgstr "bevarar ägare av %s"

#: src/copy.c:1385
#, c-format
msgid "%s has unknown file type"
msgstr "%s har okänd filtyp"

#: src/copy.c:1420 src/cp.c:325
#, c-format
msgid "preserving times for %s"
msgstr "bevarar tider på %s"

#: src/copy.c:1451
#, c-format
msgid "setting permissions for %s"
msgstr "sätter rättigheter på %s"

#: src/copy.c:1463 src/ln.c:326
#, c-format
msgid "cannot un-backup %s"
msgstr "kan inte backa säkerhetskopia %s"

#: src/copy.c:1467
#, c-format
msgid "%s -> %s (unbackup)\n"
msgstr "%s -> %s (återta säkerhetskopia)\n"

#. The official name of this program (e.g., no `g' prefix).
#: src/cp.c:53
msgid "Torbjorn Granlund, David MacKenzie, and Jim Meyering"
msgstr "Torbjörn Granlund, David MacKenzie och Jim Meyering"

#: src/cp.c:162 src/mv.c:330
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
" or: %s [OPTION]... --target-directory=DIRECTORY SOURCE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --target-directory=KATALOG KÄLLA...\n"

#: src/cp.c:168
msgid "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n\n"

#: src/cp.c:172 src/df.c:764 src/du.c:193 src/install.c:613 src/ln.c:354
#: src/ls.c:3571 src/mkdir.c:66 src/mkfifo.c:60 src/mknod.c:70 src/mv.c:340
#: src/shred.c:181 src/touch.c:235
msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr "Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"

#: src/cp.c:175
msgid ""
" -a, --archive        same as -dpR\n"
"   --backup[=CONTROL]    make a backup of each existing destination file\n"
" -b              like --backup but does not accept an argument\n"
" -d              same as --no-dereference --preserve=link\n"
msgstr ""
" -a, --archive        samma som -dpR\n"
"   --backup[=STYR]     gör en säkerhetskopia av varje existerande\n"
"                 destinationsfil\n"
" -b              som --backup men tar inget argument\n"
" -d              samma som --no-dereference --preserve=link\n"

#: src/cp.c:181
msgid ""
"   --no-dereference     never follow symbolic links\n"
" -f, --force         if an existing destination file cannot be\n"
"                 opened, remove it and try again\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -H              follow command-line symbolic links\n"
msgstr ""
"   --no-dereference     följ aldrig symboliska länkar\n"
" -f, --force         om en existerande destinationsfil inte kan\n"
"                 öppnas, ta bort den och försök igen\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -H              följ symboliska länkar på kommandoraden\n"

#: src/cp.c:188
msgid ""
" -l, --link          link files instead of copying\n"
" -L, --dereference      always follow symbolic links\n"
" -p              same as --preserve=mode,ownership,timestamps\n"
"   --preserve[=ATTR_LIST]  preserve the specified attributes (default:\n"
"                 mode,ownership,timestamps), if possible\n"
"                 additional attributes: links, all\n"
msgstr ""
" -l, --link          länka filer istället för att kopiera\n"
" -L, --dereference      följ alltid symboliska länkar\n"
" -p              samma som --preserve=mode,ownership,timestamps\n"
"   --preserve[=ATTR_LISTA] bevara de angivna attributen (standard:\\n\"\n"
"                 mode,ownership,timestamps), om möjligt \n"
"                 ytterligare attribut: links, all\\n\"\n"

#: src/cp.c:196
msgid ""
"   --no-preserve=ATTR_LIST don't preserve the specified attributes\n"
"   --parents        append source path to DIRECTORY\n"
" -P              same as `--no-dereference'\n"
msgstr ""
"   --no-preserve=ATTR_LISTA bevara inte de angivna attributen\n"
"   --parents        lägg till källsökvägen till KATALOG\n"
" -P              samma som \"--no-dereference\"\n"

#: src/cp.c:201
msgid ""
" -r              copy recursively, non-directories as files\n"
"                 WARNING: use -R instead when you might copy\n"
"                 special files like FIFOs or /dev/zero\n"
"   --remove-destination   remove each existing destination file before\n"
"                 attempting to open it (contrast with --force)\n"
msgstr ""
" -r              kopiera rekursivt, ickekataloger som filer\n"
"                 VARNING: använd -R istället när du kan komma\n"
"                 att kopiera specialfiler som rör och /dev/zero\n"
"   --remove-destination   ta bort varje existerande destinationsfil före\n"
"                 försök att öppna den (jämför med --force)\n"

#: src/cp.c:208
msgid ""
"   --sparse=WHEN      control creation of sparse files\n"
" -R, --recursive       copy directories recursively\n"
"   --reply={yes,no,query}  specify how to handle the prompt about an\n"
"                 existing destination file\n"
"   --strip-trailing-slashes remove any trailing slashes from each SOURCE\n"
"                 argument\n"
msgstr ""
"   --sparse=NÄR       styr skapande av glesa filer\n"
" -R, --recursive       kopiera kataloger rekursivt\n"
"   --reply={yes,no,query}  ange hur en fråga om en existerande\n"
"                 destinationsfil skall hanteras\n"
"   --strip-trailing-slashes tag bort avslutande snedstreck från varje KÄLLA\n"

#: src/cp.c:216
msgid ""
" -s, --symbolic-link     make symbolic links instead of copying\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"   --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY\n"
msgstr ""
" -s, --symbolic-link     gör symboliska länkar istället för att kopiera\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLOR till KATALOG\n"

#: src/cp.c:221
msgid ""
" -u, --update         copy only when the SOURCE file is newer\n"
"                 than the destination file or when the\n"
"                 destination file is missing\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -x, --one-file-system    stay on this file system\n"
msgstr ""
" -u, --update         kopiera bara när KÄLLA är nyare än\n"
"                 destinationen, eller när destinationen\n"
"                 saknas helt\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -x, --one-file-system    stanna inom detta filsystem\n"

#: src/cp.c:230
msgid ""
"\n"
"By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the\n"
"corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior\n"
"selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST\n"
"file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero bytes.\n"
"Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en grov heuristik och motsvarande DEST\n"
"görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange\n"
"--sparse=always för att alltid göra DEST gles när KÄLLA innehåller\n"
"tillräckligt långa nollbytesekvenser.\n"
"\n"
"Ange --sparse=never för att hindra skapandet av glesa filer.\n"
"\n"

#: src/cp.c:239
msgid ""
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control method may be selected via the --backup option or through\n"
"the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
"\n"
msgstr ""
"Ändelsen på säkerhetskopior är \"~\" om inte annat anges av --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhanteringen kan styras med --backup-flaggan eller\n"
"med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:\n"
"\n"

#: src/cp.c:245 src/install.c:646 src/ln.c:384 src/mv.c:374
msgid ""
" none, off    never make backups (even if --backup is given)\n"
" numbered, t   make numbered backups\n"
" existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" simple, never  always make simple backups\n"
msgstr ""
" none, off    gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges)\n"
" numbered, t   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" existing, nil  numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla\n"
" simple, never  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/cp.c:251
msgid ""
"\n"
"As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
"options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
"regular file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och\n"
"backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en existerande\n"
"normal fil.\n"

#: src/cp.c:348
#, c-format
msgid "preserving permissions for %s"
msgstr "bevarar rättigheter på %s"

#: src/cp.c:433
#, c-format
msgid "cannot make directory %s"
msgstr "kan inte skapa katalog %s"

#: src/cp.c:492
msgid "missing file arguments"
msgstr "utelämnade filargument"

#: src/cp.c:497
msgid "missing destination file"
msgstr "destinationsfil saknas"

#: src/cp.c:522 src/ln.c:161 src/ln.c:183 src/ln.c:210 src/ln.c:297
#, c-format
msgid "accessing %s"
msgstr "bearbetar %s"

#: src/cp.c:545 src/mv.c:486
#, c-format
msgid "specified target, %s is not a directory"
msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"

#: src/cp.c:553
#, c-format
msgid "copying multiple files, but last argument %s is not a directory"
msgstr "kopiering av flera filer, men sista argumentet %s är inte en katalog"

#: src/cp.c:651
msgid "when preserving paths, the destination must be a directory"
msgstr "när sökvägen skall bevaras måste destinationen vara en katalog"

#: src/cp.c:877 src/install.c:223 src/ln.c:434 src/mv.c:424
#, c-format
msgid ""
"warning: --version-control (-V) is obsolete; support for it\n"
"will be removed in some future release. Use --backup=%s instead."
msgstr ""
"varning: --version-control (-V) är föråldrat; stöd för det kommer att\n"
"tas bort i någon framtida version. Använd --backup=%s istället."

#: src/cp.c:972 src/ln.c:463
msgid "symbolic links are not supported on this system"
msgstr "symboliska länkar stöds inte på detta system"

#: src/cp.c:1008
msgid "cannot make both hard and symbolic links"
msgstr "kan inte göra både hårda och symboliska länkar"

#: src/cp.c:1016 src/install.c:279 src/ln.c:529 src/mv.c:502
msgid "backup type"
msgstr "säkerhetskopietyp"

#: src/dircolors.c:104
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]\n"

#: src/dircolors.c:105
msgid ""
"Output commands to set the LS_COLORS environment variable.\n"
"\n"
"Determine format of output:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  output Bourne shell code to set LS_COLORS\n"
" -c, --csh, --c-shell    output C shell code to set LS_COLORS\n"
" -p, --print-database    output defaults\n"
msgstr ""
"Skriv ut kommandon för att sätta miljövariabeln LS_COLORS.\n"
"\n"
"Bestäm utformat:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal\n"
" -c, --csh, --c-shell    skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal\n"
" -p, --print-database    visa standardvärden\n"

#: src/dircolors.c:115
msgid ""
"\n"
"If FILE is specified, read it to determine which colors to use for which\n"
"file types and extensions. Otherwise, a precompiled database is used.\n"
"For details on the format of these files, run `dircolors --print-database'.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till\n"
"vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För\n"
"detaljer om formatet på dessa filer, kör \"dircolors --print-database\".\n"

#: src/dircolors.c:300
#, c-format
msgid "%s:%lu: invalid line; missing second token"
msgstr "%s:%lu: felaktig rad; andra symbolen saknas"

#: src/dircolors.c:372
#, c-format
msgid "%s:%lu: unrecognized keyword %s"
msgstr "%s:%lu: okänt nyckelord %s"

#: src/dircolors.c:373
msgid "<internal>"
msgstr "<intern>"

#: src/dircolors.c:468
msgid ""
"the options to output dircolors' internal database and\n"
"to select a shell syntax are mutually exclusive"
msgstr ""
"flaggorna för att visa dircolors interna databas och för att välja en\n"
"skalsyntax är ömsesidigt uteslutande"

#: src/dircolors.c:476
msgid ""
"no FILE arguments may be used with the option to output\n"
"dircolors' internal database"
msgstr ""
"inget FILargument får ges tillsammans med flaggan för att visa dircolors\n"
"interna databas"

#: src/dircolors.c:483 src/mknod.c:143
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/dircolors.c:505
msgid "no SHELL environment variable, and no shell type option given"
msgstr "ingen SHELL-miljövariabel, och ingen flagga för skalvariant angiven"

#: src/dd.c:1168 src/dircolors.c:540
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#. The official name of this program (e.g., no `g' prefix).
#: src/dd.c:46
msgid "Paul Rubin, David MacKenzie, and Stuart Kemp"
msgstr "Paul Rubin, David MacKenzie och Stuart Kemp"

#: src/dd.c:291
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: src/dd.c:292
msgid ""
"Copy a file, converting and formatting according to the options.\n"
"\n"
" bs=BYTES    force ibs=BYTES and obs=BYTES\n"
" cbs=BYTES    convert BYTES bytes at a time\n"
" conv=KEYWORDS  convert the file as per the comma separated keyword list\n"
" count=BLOCKS  copy only BLOCKS input blocks\n"
" ibs=BYTES    read BYTES bytes at a time\n"
msgstr ""
"Kopiera en fil med konvertering och formatering enligt flaggorna.\n"
"\n"
" bs=BYTE     framtvinga ibs=BYTE och obs=BYTE\n"
" cbs=BYTE    konvertera BYTE byte åt gången\n"
" conv=NYCKELORD konvertera filen i enlighet med kommaseparerade nyckelord\n"
" count=BLOCK   kopiera endast BLOCK inblock\n"
" ibs=BYTE    läs BYTE byte åt gången\n"

#: src/dd.c:301
msgid ""
" if=FILE     read from FILE instead of stdin\n"
" obs=BYTES    write BYTES bytes at a time\n"
" of=FILE     write to FILE instead of stdout\n"
" seek=BLOCKS   skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output\n"
" skip=BLOCKS   skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input\n"
msgstr ""
" if=FIL     läs från FIL istället för standard in\n"
" obs=BYTE    skriv BYTE byte åt gången\n"
" of=FIL     skriv FIL istället för standard ut\n"
" seek=BLOCK   hoppa över BLOCK obs-stora block från början av utfil\n"
" skip=BLOCK   hoppa över BLOCK ibs-stora block från början av infil\n"

#: src/dd.c:310
msgid ""
"\n"
"BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
"xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
"Each KEYWORD may be:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"BLOCK och BYTE kan följas av av de följande multiplikativa ändelserna:\n"
"xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576,\n"
"GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y.\n"
"Möjliga NYCKELORD är:\n"
"\n"

#: src/dd.c:318
msgid ""
" ascii   from EBCDIC to ASCII\n"
" ebcdic  from ASCII to EBCDIC\n"
" ibm    from ASCII to alternated EBCDIC\n"
" block   pad newline-terminated records with spaces to cbs-size\n"
" unblock  replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
" lcase   change upper case to lower case\n"
msgstr ""
" ascii   från EBCDIC till ASCII\n"
" ebcdic  från ASCII till EBCDIC\n"
" ibm    från ASCII till en annan EBCDIC\n"
" block   fyll ut nyradsavslutade poster med blanktecken till cbs-storlek\n"
" unblock  ersätt avslutande blanktecken med nyrad i cbs-stora poster\n"
" lcase   ändra versaler till gemena\n"

#: src/dd.c:326
msgid ""
" notrunc  do not truncate the output file\n"
" ucase   change lower case to upper case\n"
" swab   swap every pair of input bytes\n"
" noerror  continue after read errors\n"
" sync   pad every input block with NULs to ibs-size; when used\n"
"       with block or unblock, pad with spaces rather than NULs\n"
msgstr ""
" notrunc  stympa inte utfilen\n"
" ucase   ändra gemena till versaler\n"
" swab   byt plats på varje par av byte i indata\n"
" noerror  fortsätt efter läsfel\n"
" sync   fyll ut varje indatablock med nulltecken till ibs-storlek; när\n"
"       det används med block eller unblock, fyll ut med blanktecken\n"
"       istället för nulltecken\n"

#: src/dd.c:365
#, c-format
msgid "%s+%s records in\n"
msgstr "%s+%s poster in\n"

#: src/dd.c:368
#, c-format
msgid "%s+%s records out\n"
msgstr "%s+%s poster ut\n"

#: src/dd.c:376
msgid "truncated record"
msgstr "stympad post"

#: src/dd.c:377
msgid "truncated records"
msgstr "stympade poster"

#: src/dd.c:386
#, c-format
msgid "closing input file %s"
msgstr "stänger indatafil %s"

#: src/dd.c:388
#, c-format
msgid "closing output file %s"
msgstr "stänger utdatafil %s"

#: src/dd.c:472
#, c-format
msgid "writing to %s"
msgstr "skriver till %s"

#: src/dd.c:504
#, c-format
msgid "invalid conversion: %s"
msgstr "otillåten konvertering: %s"

#: src/dd.c:560
#, c-format
msgid "unrecognized option %s"
msgstr "okänd flagga %s"

#: src/dd.c:607
#, c-format
msgid "unrecognized option %s=%s"
msgstr "okänd flagga %s=%s"

#: src/dd.c:613
#, c-format
msgid "invalid number %s"
msgstr "ogiltigt tal %s"

#: src/dd.c:643
msgid "only one conv in {ascii,ebcdic,ibm}, {lcase,ucase}, {block,unblock}, {unblock,sync}"
msgstr "endast en konvertering av {ascii,ebcdic,ibm}, {lcase,ucase}, {block,unblock}, {unblock,sync}"

#: src/dd.c:778
#, c-format
msgid ""
"warning: working around lseek kernel bug for file (%s)\n"
" of mt_type=0x%0lx -- see <sys/mtio.h> for the list of types"
msgstr ""
"varning: går runt fel i kärnan i lseek för fil (%s)\n"
" med mt_type=0x%0lx -- se <sys/mtio.h> för en lista av typer"

#: src/dd.c:1165 src/dd.c:1183
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "öppnar %s"

#: src/dd.c:1191
msgid "file offset out of range"
msgstr "filposition utanför giltigt intervall"

#: src/dd.c:1207
#, c-format
msgid "advancing past %s bytes in output file %s"
msgstr "passerar %s byte i utdatafil %s"

#: src/dd.c:1216
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: src/df.c:150
msgid "Filesystem "
msgstr "Filsystem "

#: src/df.c:153
msgid "  Type"
msgstr "  Typ"

#: src/df.c:158
#, c-format
msgid "  Inodes  IUsed  IFree IUse%%"
msgstr "  Inoder IAnvända IFria IAnv%%"

#: src/df.c:162
#, c-format
msgid "   Size  Used Avail Use%%"
msgstr " Storlek Använt Tillg Anv%%"

#: src/df.c:164
#, c-format
msgid "  Size Used Avail Use%%"
msgstr " Storlek Anvnt Tillg Anv%%"

#: src/df.c:167
#, c-format
msgid " %4d-blocks   Used Available Capacity"
msgstr " %4d-block  Använt Tillgängl  Kapac"

#: src/df.c:178
#, c-format
msgid " %4s-blocks   Used Available Use%%"
msgstr " %4s-block  Använt Tillgängl Anv%%"

#: src/df.c:181
msgid " Mounted on\n"
msgstr " Monterat på\n"

#: src/df.c:758 src/du.c:188 src/ls.c:3565
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/df.c:759
msgid ""
"Show information about the filesystem on which each FILE resides,\n"
"or all filesystems by default.\n"
"\n"
msgstr ""
"Visa information om filsystemet där varje FIL ligger, eller annars alla\n"
"filsystem.\n"
"\n"

#: src/df.c:767
msgid ""
" -a, --all       include filesystems having 0 blocks\n"
" -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
msgstr ""
" -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
" -B, --block-size=STRL använd STRL byte stora block\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"

#: src/df.c:773
msgid ""
" -i, --inodes     list inode information instead of block usage\n"
" -k          like --block-size=1K\n"
" -l, --local      limit listing to local filesystems\n"
"   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info (default)\n"
msgstr ""
" -i, --inodes     skriv inodinformation istället för blockinformation\n"
" -k          som --block-size=1K\n"
" -l, --local      visa endast lokala filsystem\n"
"   --no-sync     anropa inte sync innan information hämtas (normalfall)\n"

#: src/df.c:779
msgid ""
" -P, --portability   use the POSIX output format\n"
"   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
" -t, --type=TYPE    limit listing to filesystems of type TYPE\n"
" -T, --print-type   print filesystem type\n"
" -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
" -v          (ignored)\n"
msgstr ""
" -P, --portability   använd POSIX-format\n"
"   --sync      anropa sync innan information hämtas\n"
" -t, --type=TYP    begränsa listningen till filsystem av typen TYP\n"
" -T, --print-type   skriv ut filsystemtyp\n"
" -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
" -v          (ignorerad)\n"

#: src/df.c:789 src/du.c:225 src/ls.c:3672
msgid ""
"\n"
"SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of following:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, and so on for G, T, P, E, Z, Y.\n"
msgstr ""
"\n"
"STRL kan vara (eller kan vara ett heltal eventuellt följt av) en av de\n"
"följande: kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576, och så vidare\n"
"för G, T, P, E, Z, Y.\n"

#: src/df.c:901
#, c-format
msgid "file system type %s both selected and excluded"
msgstr "filsystemstypen %s är både vald och exkluderad"

#. Couldn't read the table of mounted filesystems.
#. Fail if df was invoked with no file name arguments;
#. Otherwise, merely give a warning and proceed.
#: src/df.c:945
msgid "Warning: "
msgstr "Varning: "

#: src/df.c:948
#, c-format
msgid "%scannot read table of mounted filesystems"
msgstr "%skan inte läsa tabellen över monterade filsystem"

#: src/du.c:189
msgid "Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n\n"
msgstr "Sammanfatta diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n\n"

#: src/du.c:196
msgid ""
" -a, --all       write counts for all files, not just directories\n"
" -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks\n"
" -b, --bytes      print size in bytes\n"
" -c, --total      produce a grand total\n"
" -D, --dereference-args dereference PATHs when symbolic link\n"
msgstr ""
" -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger\n"
" -B, --block-size=STRL använd STRL byte stora block\n"
" -b, --bytes      skriv storlek i byte\n"
" -c, --total      rapportera totalsumman\n"
" -D, --dereference-args följ SÖKVÄGar när de är symboliska länkar\n"

#: src/du.c:203
msgid ""
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
" -k          like --block-size=1K\n"
" -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
msgstr ""
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
" -k          som --block-size=1K\n"
" -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"

#: src/du.c:209
msgid ""
" -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
" -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
" -s, --summarize    display only a total for each argument\n"
msgstr ""
" -L, --dereference   följ alla symboliska länkar\n"
" -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
" -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"

#: src/du.c:214
msgid ""
" -x, --one-file-system skip directories on different filesystems\n"
" -X FILE, --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE.\n"
"   --exclude=PAT   Exclude files that match PAT.\n"
"   --max-depth=N   print the total for a directory (or file, with --all)\n"
"             only if it is N or fewer levels below the command\n"
"             line argument; --max-depth=0 is the same as\n"
"             --summarize\n"
msgstr ""
" -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"
" -X FIL, --exclude-from=FIL hoppa över filer som matchar mönster i FIL.\n"
"   --exclude=MSTR  hoppa över filer som matchar MSTR.\n"
"   --max-depth=N   skriv summan för en katalog (eller fil, med --all)\n"
"             endast om den är N eller färre nivåer nedanför\n"
"             kommandoradsargumentet; --maxdepth=0 är detsamma som\n"
"             --summarize\n"

#: src/du.c:388
#, c-format
msgid "cannot change to `..' from directory %s"
msgstr "kan inte byta till \"..\" från katalog %s"

#: src/du.c:467 src/remove.c:689
#, c-format
msgid "cannot change to directory %s"
msgstr "kan inte byta katalog till %s"

#: src/du.c:557 src/ls.c:2119
msgid "total"
msgstr "totalt"

#: src/du.c:621
#, c-format
msgid "invalid maximum depth %s"
msgstr "ogiltigt maxdjup %s"

#: src/du.c:680
msgid "cannot both summarize and show all entries"
msgstr "kan inte samtidigt bara visa summan och alla storlekar"

#: src/du.c:687
msgid "warning: summarizing is the same as using --max-depth=0"
msgstr "varning: att summera är detsamma som att använda --max-depth=0"

#: src/du.c:693
#, c-format
msgid "warning: summarizing conflicts with --max-depth=%d"
msgstr "varning: att summera står i konflikt med --max-depth=%d"

#: src/install.c:273
msgid "the strip option may not be used when installing a directory"
msgstr "flaggan \"strip\" kan inte användas när en katalog installeras"

#: src/install.c:296 src/mkdir.c:140
#, c-format
msgid "invalid mode %s"
msgstr "ogiltig rättighet %s"

#: src/install.c:311 src/install.c:375
#, c-format
msgid "creating directory %s"
msgstr "skapar katalog %s"

#: src/install.c:336
#, c-format
msgid "installing multiple files, but last argument, %s is not a directory"
msgstr "installation av flera filer, men sista argumentet, %s, är inte en katalog"

#: src/install.c:439 src/remove.c:657
#, c-format
msgid "%s is a directory"
msgstr "%s är en katalog"

#: src/install.c:499
#, c-format
msgid "cannot obtain time stamps for %s"
msgstr "kan inte avläsa tidstämplar på %s"

#: src/install.c:511
#, c-format
msgid "cannot set time stamps for %s"
msgstr "kan inte sätta tidstämplar på %s"

#: src/install.c:532
msgid "cannot fork"
msgstr "kan inte grena"

#: src/install.c:536
msgid "cannot run strip"
msgstr "kan inte köra strip"

#: src/install.c:543
msgid "strip failed"
msgstr "strip misslyckades"

#: src/install.c:564
#, c-format
msgid "invalid user %s"
msgstr "felaktig användare %s"

#: src/install.c:582
#, c-format
msgid "invalid group %s"
msgstr "felaktig grupp %s"

#: src/install.c:601
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SOURCE DEST      (1st format)\n"
" or: %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY  (2nd format)\n"
" or: %s -d [OPTION]... DIRECTORY...    (3rd format)\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA DEST     (format 1)\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG  (format 2)\n"
"  eller: %s -d [FLAGGA]... KATALOG...    (format 3)\n"

#: src/install.c:607
msgid ""
"In the first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
"the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.\n"
"In the third format, create all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
"\n"
msgstr ""
"De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
"en existerande KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts.\n"
"Det tredje formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
"\n"

#: src/install.c:616
msgid ""
"   --backup[=CONTROL] make a backup of each existing destination file\n"
" -b         like --backup but does not accept an argument\n"
" -c         (ignored)\n"
" -d, --directory   treat all arguments as directory names; create all\n"
"            components of the specified directories\n"
msgstr ""
"   --backup[=STYR] säkerhetskopiera varje existerande destination\n"
" -b         som --backup, fast tar inget argument\n"
" -c         (ignoreras)\n"
" -d, --directory   betrakta alla argument som kataloger; skapa dem\n"
"            inklusive eventuella föräldrakataloger\n"

#: src/install.c:623
msgid ""
" -D         create all leading components of DEST except the last,\n"
"            then copy SOURCE to DEST; useful in the 1st format\n"
" -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current group\n"
" -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of rwxr-xr-x\n"
" -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
msgstr ""
" -D         skapa alla föräldrakataloger till DEST; kopiera sedan\n"
"            KÄLLA till DEST; användbart i format 1\n"
" -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
" -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rwxr-xr-x\n"
" -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"

#: src/install.c:630
msgid ""
" -p, --preserve-timestamps  apply access/modification times of SOURCE files\n"
"            to corresponding destination files\n"
" -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
" -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
" -v, --verbose    print the name of each directory as it is created\n"
msgstr ""
" -p, --preserve-timestamps sätt KÄLLors åtkomst- och modifikationstid även på\n"
"            destinationsfiler\n"
" -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
" -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --verbose    skriv namnet på varje katalog som skapas\n"

#: src/install.c:639 src/ln.c:377 src/mv.c:367
msgid ""
"\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control method may be selected via the --backup option or through\n"
"the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Ändelsen på säkerhetskopior är \"~\" om inte annat anges av --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhanteringen kan styras med --backup-flaggan eller\n"
"med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:\n"
"\n"

#. The official name of this program (e.g., no `g' prefix).
#: src/ln.c:39
msgid "Mike Parker and David MacKenzie"
msgstr "Mike Parker och David MacKenzie"

#: src/ln.c:167
#, c-format
msgid "%s: warning: making a hard link to a symbolic link is not portable"
msgstr "%s: varning: att göra en hård länk till en symbolisk länk är inte portabelt"

#: src/ln.c:174
#, c-format
msgid "%s: hard link not allowed for directory"
msgstr "%s: hårda länkar är inte tillåtna för kataloger"

#: src/ln.c:246
#, c-format
msgid "%s: cannot overwrite directory"
msgstr "%s: kan inte skriva över katalog"

#: src/ln.c:251
#, c-format
msgid "%s: replace %s? "
msgstr "%s: ersätt %s? "

#: src/ln.c:257
#, c-format
msgid "%s: File exists"
msgstr "%s: filen finns"

#: src/ln.c:304
#, c-format
msgid "create symbolic link %s to %s"
msgstr "skapa symbolisk länk %s till %s"

#: src/ln.c:305
#, c-format
msgid "create hard link %s to %s"
msgstr "skapar hård länk %s till katalog %s"

#: src/ln.c:319
#, c-format
msgid "creating symbolic link %s to %s"
msgstr "skapa symbolisk länk %s till %s"

#: src/ln.c:320
#, c-format
msgid "creating hard link %s to %s"
msgstr "skapar hård länk %s till %s"

#: src/ln.c:339
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... TARGET [LINK_NAME]\n"
" or: %s [OPTION]... TARGET... DIRECTORY\n"
" or: %s [OPTION]... --target-directory=DIRECTORY TARGET...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... MÅL [LÄNKNAMN]\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... MÅL... KATALOG\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --target-directory=KATALOG MÅL...\n"

#: src/ln.c:345
msgid ""
"Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME.\n"
"If LINK_NAME is omitted, a link with the same basename as the TARGET is\n"
"created in the current directory. When using the second form with more\n"
"than one TARGET, the last argument must be a directory; create links\n"
"in DIRECTORY to each TARGET. Create hard links by default, symbolic\n"
"links with --symbolic. When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
"\n"
msgstr ""
"Skapa en länk till det angivna MÅLet med namnet LÄNKNAMN. Om LÄNKNAMN\n"
"utelämnas skapas en länk med samma basnamn som MÅL i aktuell katalog. När man\n"
"använder den andra formen med mer än ett MÅL, skall det sista argumentet vara\n"
"en katalog; skapa länkar i KATALOG till varje MÅL. Skapa hårda länkar om inget\n"
"annat anges, symboliska länkar med --symbolic. När hårda länkar skapas måste\n"
"varje MÅL existera.\n"
"\n"

#: src/ln.c:357
msgid ""
"   --backup[=CONTROL]   make a backup of each existing destination file\n"
" -b             like --backup but does not accept an argument\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destination files\n"
msgstr ""
"   --backup[=STYR]     säkerhetskopiera varje existerande destination\n"
" -b             som --backup, fast tar inget argument\n"
" -d, -F, --directory     gör hårda länkar för kataloger\n"
"                (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationsfiler\n"

#: src/ln.c:363
msgid ""
" -n, --no-dereference    treat destination that is a symlink to a\n"
"                directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links\n"
msgstr ""
" -n, --no-dereference    behandla destination som är symbolisk länk till\n"
"                en katalog som om det vore en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic       gör symboliska länkar istället för hårda\n"

#: src/ln.c:369
msgid ""
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"   --target-directory=DIRECTORY specify the DIRECTORY in which to create\n"
"                the links\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
msgstr ""
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --target-directory=KATALOG ange KATALOG som länkarna skall skapas i\n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"

#: src/ln.c:489 src/mv.c:478 src/shred.c:1587
msgid "missing file argument"
msgstr "utelämnat filargument"

#: src/ln.c:520
#, c-format
msgid "specified target directory, %s is not a directory"
msgstr "angiven målkatalog, %s, är inte en katalog"

#: src/ln.c:541
msgid "when making multiple links, last argument must be a directory"
msgstr "för att göra flera länkar måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/ls.c:139
msgid "Richard Stallman and David MacKenzie"
msgstr "Richard Stallman och David MacKenzie"

#. strftime formats for non-recent and recent files, respectively, in
#. -l output.
#: src/ls.c:710
msgid "%b %e %Y"
msgstr "%e %b %Y"

#: src/ls.c:711
msgid "%b %e %H:%M"
msgstr "%e %b %H.%M"

#: src/ls.c:1259
#, c-format
msgid "ignoring invalid value of environment variable QUOTING_STYLE: %s"
msgstr "ignorerar ogiltigt värde på miljövariabeln QUOTING_STYLE: %s"

#: src/ls.c:1280
#, c-format
msgid "ignoring invalid width in environment variable COLUMNS: %s"
msgstr "ignorerar felaktig bredd i miljövariabeln COLUMNS: %s"

#: src/ls.c:1311
#, c-format
msgid "ignoring invalid tab size in environment variable TABSIZE: %s"
msgstr "ignorerar felaktigt tabulatorsteg i miljövariabeln TABSIZE: %s"

#: src/ls.c:1426
#, c-format
msgid "invalid line width: %s"
msgstr "felaktig radlängd: %s"

#: src/ls.c:1496
#, c-format
msgid "invalid tab size: %s"
msgstr "felaktigt tabulatorsteg: %s"

#: src/ls.c:1956
#, c-format
msgid "unrecognized prefix: %s"
msgstr "okänt prefix: %s"

#: src/ls.c:1979
msgid "unparsable value for LS_COLORS environment variable"
msgstr "obegripligt värde på LS_COLORS-miljövariabeln"

#: src/ls.c:2047
#, c-format
msgid "cannot determine device and inode of %s"
msgstr "kan inte avgöra enhet och inod för %s"

#: src/ls.c:2057
#, c-format
msgid "not listing already-listed directory: %s"
msgstr "listar inte redan listade kataloger: %s"

#: src/ls.c:3566
msgid ""
"List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
"Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
"\n"
msgstr ""
"Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
"posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
"\n"

#: src/ls.c:3574
msgid ""
" -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
" -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
" -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
msgstr ""
" -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
" -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
" -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"

#: src/ls.c:3579
msgid ""
"   --block-size=SIZE   use SIZE-byte blocks\n"
" -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
" -c             with -lt: sort by, and show, ctime (time of last\n"
"                modification of file status information)\n"
"                with -l: show ctime and sort by name\n"
"                otherwise: sort by ctime\n"
msgstr ""
"   --block-size=STORLEK  använd STORLEK byte stora block\n"
" -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
" -c             med -lt: sortera efter och visa ctime, (tid för\n"
"                senaste ändring av filstatusinformation)\n"
"                med -l: visa ctime och sortera alfabetiskt\n"
"                annars: sortera efter ctime\n"

#: src/ls.c:3587
msgid ""
" -C             list entries by columns\n"
"   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish file\n"
"                types. WHEN may be `never', `always', or `auto'\n"
" -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
" -D, --dired        generate output designed for Emacs' dired mode\n"
msgstr ""
" -C             lista poster kolumnvis\n"
"   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att särskilja\n"
"                filetyper. NÄR kan vara \"never\", \"always\"\n"
"                eller \"auto\".\n"
" -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
" -D, --dired        anpassa utdata för Emacs dired-funktion\n"

#: src/ls.c:3594
msgid ""
" -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
" -F, --classify       append indicator (one of */=@|) to entries\n"
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      like -l --time-style=full-iso\n"
msgstr ""
" -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
" -F, --classify       lägg till en indikator (en av */=@|) till poster\n"
"   --format=ORD      across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      som -l --time-style=full-iso\n"

#: src/ls.c:3601
msgid ""
" -g             like -l, but do not list owner\n"
" -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
"   --si          likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
" -H, --dereference-command-line follow symbolic links on the command line\n"
msgstr ""
" -g             som -l, men visa inte ägare\n"
" -G, --no-group       låt bli att visa gruppinformation\n"
" -h, --human-readable   skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
"   --si         d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
" -H, --dereference-command-line följ symboliska länkar på kommandoraden\n"

#: src/ls.c:3608
msgid ""
"   --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:\n"
"                none (default), classify (-F), file-type (-p)\n"
" -i, --inode        print index number of each file\n"
" -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN\n"
" -k             like --block-size=1K\n"
msgstr ""
"   --indicator-style=ORD lägg till en indikator med stil ORD till postnamn:\n"
"                none (standard), classify (-F), file-type (-p)\n"
" -i, --inode        visa indexnummer för varje fil\n"
" -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar\n"
"                skalMÖNSTER\n"
" -k             som --block-size=1K\n"

#: src/ls.c:3615
msgid ""
" -l             use a long listing format\n"
" -L, --dereference     when showing file information for a symbolic\n"
"                link, show information for the file the link\n"
"                references rather than for the link itself\n"
" -m             fill width with a comma separated list of entries\n"
msgstr ""
" -l             använd långt listningsformat\n"
" -L, --dereference     när filinformation visas för en symbolisk länk,\n"
"                visa information om filen länken refererar\n"
"                snarare än för själva länken\n"
" -m             fyll bredden med en kommaseparerad lista av poster\n"

#: src/ls.c:3622
msgid ""
" -n, --numeric-uid-gid   like -l, but list numeric UIDs and GIDs\n"
" -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. control\n"
"                characters specially)\n"
" -o             like -l, but do not list group information\n"
" -p, --file-type      append indicator (one of /=@|) to entries\n"
msgstr ""
" -n, --numeric-uid-gid   som -l, men lista numeriska UID och GID\n"
" -N, --literal       skriv ut råa postnamn (specialbehandla inte\n"
"                kontrolltecken till exempel)\n"
" -o             som -l, men lista inte gruppinformation\n"
" -p, --file-type      lägg till en indikator (en av /=@|) till poster\n"

#: src/ls.c:3629
msgid ""
" -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
"   --show-control-chars  show non graphic characters as-is (default\n"
"               unless program is `ls' and output is a terminal)\n"
" -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
"   --quoting-style=WORD  use quoting style WORD for entry names:\n"
"                literal, locale, shell, shell-always, c, escape\n"
msgstr ""
" -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
"   --show-control-chars  visa ickegrafiska tecken som de är (normalfall utom\n"
"                om programmet är \"ls\" och utdata är en terminal)\n"
" -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
"   --quoting-style=ORD  använd citationsstil ORD för postnamn:\n"
"                literal, locale, shell, shell-always, c, escape\n"

#: src/ls.c:3637
msgid ""
" -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
" -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
" -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
msgstr ""
" -r, --reverse       sortera baklänges\n"
" -R, --recursive      visa underkataloger rekursivt\n"
" -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"

#: src/ls.c:3642
msgid ""
" -S             sort by file size\n"
"   --sort=WORD      extension -X, none -U, size -S, time -t,\n"
"                version -v\n"
"               status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=WORD      show time as WORD instead of modification time:\n"
"                atime, access, use, ctime or status; use\n"
"                specified time as sort key if --sort=time\n"
msgstr ""
" -S             sortera efter filstorlek\n"
"   --sort=ORD       extension -X, none -U, size -S, time -t,\n"
"                version -v\n"
"               status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=ORD       visa tid som ORD istället för modifieringstid:\n"
"                atime, access, use, ctime eller status; använd\n"
"                angiven tid som sorteringsnyckel om --sort=time\n"

#: src/ls.c:3651
msgid ""
"   --time-style=WORD   show times using style WORD:\n"
"                full-iso, iso, locale, posix-iso\n"
" -t             sort by modification time\n"
" -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
msgstr ""
"   --time-style=ORD    visa tider i stil ORD:\n"
"                full-iso, iso, locale, posix-iso\n"
" -t             sortera efter modifieringstid\n"
" -T, --tabsize=KOLUMN    antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e\n"

#: src/ls.c:3657
msgid ""
" -u             with -lt: sort by, and show, access time\n"
"                with -l: show access time and sort by name\n"
"                otherwise: sort by access time\n"
" -U             do not sort; list entries in directory order\n"
" -v             sort by version\n"
msgstr ""
" -u             med -lt: sortera efter och visa åtkomsttid\n"
"                med -l: visa åtkomsttid men sortera alfabetiskt\n"
"                annars: sortera enligt åtkomsttid\n"
" -U             sortera inte; lista poster i katalogordning\n"
" -v             sortera efter version\n"

#: src/ls.c:3664
msgid ""
" -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
" -x             list entries by lines instead of by columns\n"
" -X             sort alphabetically by entry extension\n"
" -1             list one file per line\n"
msgstr ""
" -w, --width=KOLUMN     anta skärmbredd istället för aktuellt värde\n"
" -x             lista poster radvis istället för kolumnvis\n"
" -X             sortera alfabetiskt efter ändelser\n"
" -1             lista en fil per rad\n"

#: src/ls.c:3676
msgid ""
"\n"
"By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
"equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
"optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
"--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
"to a terminal (tty).\n"
msgstr ""
"\n"
"Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är likvärdigt\n"
"med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
"detsamma som att ange --color=always. Med --color=auto används färgkodning\n"
"endast om standard ut är en terminal (tty).\n"

#: src/mkdir.c:61
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] DIRECTORY...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] KATALOG...\n"

#: src/mkdir.c:62
msgid "Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.\n\n"
msgstr "Skapa KATALOG(er), om de inte redan finns.\n\n"

#: src/mkdir.c:69
msgid ""
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - umask\n"
" -p, --parents   no error if existing, make parent directories as needed\n"
" -v, --verbose   print a message for each created directory\n"
msgstr ""
" -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"
" -p, --parents   inget fel om den finns, gör föräldrakataloger vid behov\n"
" -v, --verbose   skriv meddelande för varje skapad katalog\n"

#. --verbose
#: src/mkdir.c:113
#, c-format
msgid "created directory %s"
msgstr "skapade katalog %s"

#: src/mkdir.c:192
#, c-format
msgid "cannot set permissions of directory %s"
msgstr "kan inte sätta rättigheter på katalog %s"

#: src/mkfifo.c:55
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] NAME...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] NAMN...\n"

#: src/mkfifo.c:56
msgid "Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n\n"
msgstr "Skapa namngivna rör (FIFO) med de givna NAMNen.\n\n"

#: src/mkfifo.c:63 src/mknod.c:73
msgid " -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not a=rw - umask\n"
msgstr " -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (enligt chmod), inte a=rw - umask\n"

#: src/mkfifo.c:93 src/mknod.c:208
msgid "fifo files not supported"
msgstr "fifo-filer stöds inte"

#: src/mkfifo.c:123 src/mknod.c:131
msgid "invalid mode"
msgstr "felaktig rättighet"

#: src/mkfifo.c:142
#, c-format
msgid "cannot set permissions of fifo %s"
msgstr "kan inte sätta rättigheter på fifo %s"

#: src/mknod.c:65
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... NAME TYPE [MAJOR MINOR]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... NAMN TYP [ÖVRE LÄGRE]\n"

#: src/mknod.c:66
msgid "Create the special file NAME of the given TYPE.\n\n"
msgstr "Skapa specialfilen NAMN av angiven TYP.\n\n"

#: src/mknod.c:78
msgid ""
"\n"
"MAJOR MINOR are forbidden for TYPE p, mandatory otherwise. TYPE may be:\n"
"\n"
" b   create a block (buffered) special file\n"
" c, u  create a character (unbuffered) special file\n"
" p   create a FIFO\n"
msgstr ""
"\n"
"ÖVRE UNDRE är inte tillåtna för TYP p, obligatoriska annars. TYP kan vara:\n"
"\n"
" b   skapa en (buffrad) blockspecialfil\n"
" c, u  skapa en (obuffrad) teckenspecialfil\n"
" p   skapa en FIFO\n"

#: src/mknod.c:145
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "fel antal argument"

#: src/mknod.c:157
msgid "block special files not supported"
msgstr "blockspecialfiler stöds inte"

#: src/mknod.c:166
msgid "character special files not supported"
msgstr "teckenspecialfiler stöds inte"

#: src/mknod.c:175
msgid ""
"when creating special files, major and minor device\n"
"numbers must be specified"
msgstr "när specialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnummer anges"

#: src/mknod.c:189
#, c-format
msgid "invalid major device number %s"
msgstr "ogiltigt övre enhetsnummer %s"

#: src/mknod.c:193
#, c-format
msgid "invalid minor device number %s"
msgstr "ogiltigt undre enhetsnummer %s"

#: src/mknod.c:198
#, c-format
msgid "invalid device %s %s"
msgstr "ogiltig enhet %s %s"

#: src/mknod.c:212
msgid "major and minor device numbers may not be specified for fifo files"
msgstr "övre och undre enhetsnummer skall inte anges för fifo-filer"

#: src/mknod.c:233
#, c-format
msgid "cannot set permissions of %s"
msgstr "kan inte sätta rättigheter på %s"

#. The official name of this program (e.g., no `g' prefix).
#: src/mv.c:44
msgid "Mike Parker, David MacKenzie, and Jim Meyering"
msgstr "Mike Parker, David MacKenzie och Jim Meyering"

#: src/mv.c:336
msgid "Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
msgstr "Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n\n"

#: src/mv.c:343
msgid ""
"   --backup[=CONTROL]    make a backup of each existing destination file\n"
" -b              like --backup but does not accept an argument\n"
" -f, --force         do not prompt before overwriting\n"
"                 equivalent to --reply=yes\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
"                 equivalent to --reply=query\n"
msgstr ""
"   --backup[=STYR]     säkerhetskopiera varje existerande destination\n"
" -b              som --backup, fast tar inget argument\n"
" -f, --force         fråga inte innan något skrivs över\n"
"                 detsamma som --reply=yes\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
"                 detsamma som --reply=query\n"

#: src/mv.c:351
msgid ""
"   --reply={yes,no,query}  specify how to handle the prompt about an\n"
"                 existing destination file\n"
"   --strip-trailing-slashes remove any trailing slashes from each SOURCE\n"
"                 argument\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
msgstr ""
"   --reply={yes,no,query}  ange hur en fråga om en existerande\n"
"                 destinationsfil skall hanteras\n"
"   --strip-trailing-slashes ta bort avslutande snedstreck från varje \n"
"                 KÄLLargument\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"

#: src/mv.c:358
msgid ""
"   --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY\n"
" -u, --update         move only when the SOURCE file is newer\n"
"                 than the destination file or when the\n"
"                 destination file is missing\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
msgstr ""
"   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLargument in i KATALOG\n"
" -u, --update         flytta nedast när KÄLLfilen är nyare än\n"
"                 destinationsfilen eller när destinationsfilen\n"
"                 inte finns\n"
" -v, --verbose        förklara vad som görs\n"

#: src/mv.c:494
msgid "when moving multiple files, last argument must be a directory"
msgstr "när flera filer flyttas måste sista argumentet vara en katalog"

#: src/remove.c:463
#, c-format
msgid "cannot open directory %s"
msgstr "kan inte öppna katalog %s"

#: src/remove.c:571
#, c-format
msgid "closing directory %s"
msgstr "stänger katalog %s"

#: src/remove.c:606
#, c-format
msgid "%s: remove write-protected directory %s? "
msgstr "%s: ta bort skrivskyddad katalog %s? "

#: src/remove.c:607
#, c-format
msgid "%s: remove write-protected file %s? "
msgstr "%s: ta bort skrivskyddad fil %s? "

#: src/remove.c:623
#, c-format
msgid "%s: remove directory %s? "
msgstr "%s: ta bort katalog %s? "

#: src/remove.c:624
#, c-format
msgid "%s: remove %s? "
msgstr "%s: ta bort %s? "

#: src/remove.c:631
#, c-format
msgid "removing %s\n"
msgstr "tar bort %s\n"

#: src/remove.c:635
#, c-format
msgid "cannot unlink %s"
msgstr "kan inte ta bort %s"

#: src/remove.c:664
#, c-format
msgid "%s: directory %s is write protected; descend into it anyway? "
msgstr "%s: katalog %s är skrivskyddad; gå ner i den ändå? "

#: src/remove.c:668
#, c-format
msgid "%s: descend into directory %s? "
msgstr "%s: gå ner i katalog %s? "

#: src/remove.c:679
#, c-format
msgid "removing all entries of directory %s\n"
msgstr "tar bort alla poster i katalog %s\n"

#: src/remove.c:706
#, c-format
msgid "cannot lstat `.' in %s"
msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"

#: src/remove.c:712
#, c-format
msgid ""
"ERROR: the directory %s initially had device/inode\n"
"numbers %lu/%lu, but now (after a chdir into it), the numbers for `.'\n"
"are %lu/%lu. That means that while rm was running, the directory\n"
"was replaced with either another directory or a link to another directory."
msgstr ""
"FEL: katalogen %s hade från början enhets-/inodnummer %lu/%lu, men\n"
"nu (efter att ha bytt till den katalogen), är numren för \".\" %lu/%lu.\n"
"Det betyder att medan rm körde byttes katalogen ut mot antingen en\n"
"annan katalog eller en länk till en annan katalog."

#: src/remove.c:747
#, c-format
msgid "cannot change back to directory %s via `..'"
msgstr "kan inte byta tillbaka till katalog %s via \"..\""

#: src/remove.c:754
#, c-format
msgid "%s: remove directory %s%s? "
msgstr "%s: ta bort katalog %s%s? "

#: src/remove.c:757
msgid " (might be nonempty)"
msgstr " (är kanske inte tom)"

#: src/remove.c:765
#, c-format
msgid "removing the directory itself: %s\n"
msgstr "tar bort katalogen själv: %s\n"

#: src/remove.c:780
#, c-format
msgid "cannot remove current directory %s"
msgstr "kan inte ta bort aktuell katalog %s"

#: src/remove.c:785
#, c-format
msgid "cannot remove directory %s"
msgstr "kan inte ta bort katalog %s"

#: src/remove.c:813
msgid "cannot remove `.' or `..'"
msgstr "kan inte ta bort \".\" eller \"..\""

#: src/remove.c:847
msgid ""
"WARNING: Circular directory structure.\n"
"This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
"NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
"The following two directories have the same inode number:\n"
msgstr ""
"VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
"Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
"RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
"Följande två kataloger har samma inodsnummer:\n"

#: src/remove.c:858
msgid "continue? "
msgstr "fortsätt? "

#: src/rm.c:86 src/touch.c:228
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"

#: src/rm.c:87
msgid ""
"Remove (unlink) the FILE(s).\n"
"\n"
" -d, --directory    unlink FILE, even if it is a non-empty directory\n"
"             (super-user only)\n"
" -f, --force      ignore nonexistent files, never prompt\n"
" -i, --interactive   prompt before any removal\n"
" -r, -R, --recursive  remove the contents of directories recursively\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
msgstr ""
"Ta bort (avlänka, unlink) FIL(er).\n"
"\n"
" -d, --directory    ta bort katalog, även om den inte är tom\n"
"             (endast superanvändare)\n"
" -f, --force      ignorera filer som inte finns, fråga aldrig\n"
" -i, --interactive   fråga före något tas bort\n"
" -r, -R, --recursive  ta bort innehåll i kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose     förklara vad som görs\n"

#: src/rm.c:99
#, c-format
msgid ""
"\n"
"To remove a file whose name starts with a `-', for example `-foo',\n"
"use one of these commands:\n"
" %s -- -foo\n"
"\n"
" %s ./-foo\n"
msgstr ""
"\n"
"För att ta bort filer vars namn börjar med \"-\", till exempel \"-apa\",\n"
"använder du ett av dessa kommandon:\n"
" %s -- -apa\n"
"\n"
" %s ./-apa\n"

#: src/rm.c:108
msgid ""
"\n"
"Note that if you use rm to remove a file, it is usually possible to recover\n"
"the contents of that file. If you want more assurance that the contents are\n"
"truly unrecoverable, consider using shred.\n"
msgstr ""
"\n"
"Observera att om du använder rm för att ta bort en fil är det oftast möjligt\n"
"att ta reda på vad filen innehöll. Överväg att använda shred om du vill\n"
"förvissa dig om att innehållet verkligen är borta.\n"

#: src/rmdir.c:114 src/rmdir.c:215
#, c-format
msgid "removing directory, %s"
msgstr "tar bort katalog, %s"

#: src/rmdir.c:144
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... DIRECTORY...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... KATALOG...\n"

#: src/rmdir.c:145
msgid ""
"Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.\n"
"\n"
"   --ignore-fail-on-non-empty\n"
"         ignore each failure that is solely because a directory\n"
"         is non-empty\n"
msgstr ""
"Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.\n"
"\n"
"   --ignore-fail-on-non-empty\n"
"         ignorera alla fel som beror enbart på att katalogen inte är\n"
"          tom\n"

#: src/rmdir.c:152
msgid ""
" -p, --parents  remove DIRECTORY, then try to remove each directory\n"
"         component of that path name. E.g., `rmdir -p a/b/c' is\n"
"         similar to `rmdir a/b/c a/b a'.\n"
" -v, --verbose  output a diagnostic for every directory processed\n"
msgstr ""
" -p, --parents  ta bort KATALOG, försök sedan ta bort varje komponent i\n"
"          sökvägen. T.ex. \"rmdir -p a/b/c\" motsvarar\n"
"          \"rmdir a/b/c a/b a\".\n"
" -v, --verbose  skriv ett meddelande för varje behandlad katalog\n"

#: src/shred.c:175
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] FILE [...]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR] FIL [...]\n"

#: src/shred.c:176
msgid ""
"Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder\n"
"for even very expensive hardware probing to recover the data.\n"
"\n"
msgstr ""
"Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare\n"
"även för även väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.\n"
"\n"

#: src/shred.c:184
#, c-format
msgid ""
" -f, --force  change permissions to allow writing if necessary\n"
" -n, --iterations=N Overwrite N times instead of the default (%d)\n"
" -s, --size=N  shred this many bytes (suffixes like K, M, G accepted)\n"
msgstr ""
" -f, --force  ändra rättigheter för att tillåta skrivning, om nödvändigt\n"
" -n, --iterations=N Skriv över N gånger istället för standard (%d)\n"
" -s, --size=N  strimla detta antal byte (suffix som K, M, G fungerar)\n"

#: src/shred.c:189
msgid ""
" -u, --remove  truncate and remove file after overwriting\n"
" -v, --verbose show progress\n"
" -x, --exact  do not round file sizes up to the next full block\n"
" -z, --zero   add a final overwrite with zeros to hide shredding\n"
" -       shred standard output\n"
msgstr ""
" -u, --remove  stympa och ta bort filen efter överskrivningen\n"
" -v, --verbose följ processen\n"
" -x, --exact  avrunda inte filstorlekar upp till nästa hela block\n"
" -z, --zero   lägg till en avslutande överskrivning med nollor för att\n"
"          dölja strimlandet\n"
" -       strimla standard ut\n"

#: src/shred.c:198
msgid ""
"\n"
"Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove\n"
"the files because it is common to operate on device files like /dev/hda,\n"
"and those files usually should not be removed. When operating on regular\n"
"files, most people use the --remove option.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna\n"
"för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer\n"
"bör inte tas bort. När man kör på en vanlig för använder de flesta flaggan\n"
"--remove.\n"
"\n"

#: src/shred.c:206
msgid ""
"CAUTION: Note that shred relies on a very important assumption:\n"
"that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional\n"
"way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy this\n"
"assumption. The following are examples of filesystems on which shred is\n"
"not effective:\n"
"\n"
msgstr ""
"VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
"filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
"göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
"antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
"effekt:\n"
"\n"

#: src/shred.c:214
msgid ""
"* log-structured or journaled filesystems, such as those supplied with\n"
" AIX and Solaris (and JFS, ReiserFS, XFS, etc.)\n"
"\n"
"* filesystems that write redundant data and carry on even if some writes\n"
" fail, such as RAID-based filesystems\n"
"\n"
"* filesystems that make snapshots, such as Network Appliance's NFS server\n"
"\n"
msgstr ""
"* loggstrukturerade eller journalfilsystem, som de som kommer med AIX och\n"
" Solaris (och JFS, ReiserFS, XFS etc.)\n"
"\n"
"* filsystem som skriver skriver extra data och fortsätter även om en del\n"
" skrivningar misslyckas, såsom RAID-baserade filsystem\n"
"\n"
"* filsystem som tar ögonblicksbilder, såsom Network Appliances NFS-server\n"
"\n"

#: src/shred.c:224
msgid ""
"* filesystems that cache in temporary locations, such as NFS\n"
" version 3 clients\n"
"\n"
"* compressed filesystems\n"
"\n"
"In addition, file system backups and remote mirrors may contain copies\n"
"of the file that cannot be removed, and that will allow a shredded file\n"
"to be recovered later.\n"
msgstr ""
"* filsystem som cachar på tillfälliga platser såsom NFS version 3-klienter\n"
"\n"
"* komprimerade filsystem\n"
"\n"
"Dessutom kan säkerhetskopior av filsystemet och fjärrspeglar innehålla\n"
"kopior av filen som inte kan tas bort, och som gör att det går att\n"
"återskapa den strimlade filen senare.\n"

#: src/shred.c:817
#, c-format
msgid "%s: cannot rewind"
msgstr "%s: kan inte backa till början"

#: src/shred.c:841
#, c-format
msgid "%s: pass %lu/%lu (%s)..."
msgstr "%s: pass %lu/%lu (%s)..."

#: src/shred.c:879
#, c-format
msgid "%s: error writing at offset %s"
msgstr "%s: fel vid skrivning vid position %s"

#: src/shred.c:910
#, c-format
msgid "%s: file too large"
msgstr "%s: filen är för stor"

#: src/shred.c:925
#, c-format
msgid "%s: pass %lu/%lu (%s)...%s/%s"
msgstr "%s: pass %lu/%lu (%s)...%s/%s"

#: src/shred.c:930
#, c-format
msgid "%s: pass %lu/%lu (%s)...%s"
msgstr "%s: pass %lu/%lu (%s)...%s"

#: src/shred.c:1185
#, c-format
msgid "%s: invalid file type"
msgstr "%s: ogiltig filtyp"

#: src/shred.c:1202
#, c-format
msgid "%s: file has negative size"
msgstr "%s: filen har negativ storlek"

#: src/shred.c:1254
#, c-format
msgid "%s: error truncating"
msgstr "%s: fel vid avhuggning"

#: src/shred.c:1275
#, c-format
msgid "%s: cannot shred append-only file descriptor"
msgstr "%s: kan inte skriva över filidentiferare som bara är öppnad för tillägg"

#: src/shred.c:1359
#, c-format
msgid "%s: removing"
msgstr "%s: tar bort"

#.
#. * People seem to understand this better than talking
#. * about renaming oldname. newname doesn't need
#. * quoting because we picked it.
#.
#: src/shred.c:1398
#, c-format
msgid "%s: renamed to %s"
msgstr "%s: namnändrad till %s"

#: src/shred.c:1424
#, c-format
msgid "%s: removed"
msgstr "%s: borttagen"

#: src/shred.c:1489
#, c-format
msgid "%s: cannot remove"
msgstr "%s: kan inte ta bort"

#: src/shred.c:1537
#, c-format
msgid "%s: invalid number of passes"
msgstr "%s: ogiltigt antal pass"

#: src/shred.c:1554
#, c-format
msgid "%s: invalid file size"
msgstr "%s: felaktig filstorlek"

#: src/stat.c:222
#, c-format
msgid "Try %s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/stat.c:226
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] FILE...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FIL...\n"

#: src/stat.c:227
msgid ""
"Display file or filesystem status.\n"
"\n"
" -l, --link\t\tfollow links\n"
" -f, --filesystem\tdisplay filesystem status instead of file status\n"
" -t, --terse\t\tprint the information in terse form\n"
msgstr ""
"Vis fil- eller filsystemstatus.\n"
"\n"
" -l, --link\t\tfölj länkar\n"
" -f, --filesystem\tvisa filsystemstatus istället för filstatus\n"
" -t, --terse\t\tskriv informationen kortfattat\n"

#: src/sync.c:44
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [flagga]\n"

#: src/sync.c:45
msgid "Force changed blocks to disk, update the super block.\n\n"
msgstr "Tvinga ut ändrade block till disk, uppdatera superblocket.\n\n"

#: src/sync.c:70
msgid "ignoring all arguments"
msgstr "ignorerar alla argument"

#: src/sys2.h:408
msgid "   --help   display this help and exit\n"
msgstr "   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"

#: src/sys2.h:410
msgid "   --version output version information and exit\n"
msgstr "   --version visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/touch.c:163 src/touch.c:173 src/touch.c:211
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "skapar %s"

#: src/touch.c:213
#, c-format
msgid "setting times of %s"
msgstr "sätter tider på %s"

#: src/touch.c:229
#, c-format
msgid " or: %s [-acm] MMDDhhmm[YY] FILE... (obsolescent)\n"
msgstr "  eller: %s [-acm] MMDDhhmm[ÅÅ] FIL... (ålderdomligt)\n"

#: src/touch.c:231
msgid "Update the access and modification times of each FILE to the current time.\n\n"
msgstr "Uppdatera åtkomst- och modifikationstiderna på varje FIL till aktuell tid.\n\n"

#: src/touch.c:238
msgid ""
" -a           change only the access time\n"
" -c, --no-create    do not create any files\n"
" -d, --date=STRING   parse STRING and use it instead of current time\n"
" -f           (ignored)\n"
" -m           change only the modification time\n"
msgstr ""
" -a           ändra bara åtkomsttiden\n"
" -c --no-create    skapa inga filer\n"
" -d, --date=STRÄNG   tolka STRÄNG och använd det istället för aktuell tid\n"
" -f           (ignorerad)\n"
" -m           ändra bara modifikationstiden\n"

#: src/touch.c:245
msgid ""
" -r, --reference=FILE  use this file's times instead of current time\n"
" -t STAMP        use [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] instead of current time\n"
" --time=WORD      set time given by WORD: access atime use (same as -a)\n"
"              modify mtime (same as -m)\n"
msgstr ""
" -r, --reference=FIL  använd FILs tider istället för aktuell tid\n"
" -t STÄMPEL       använd [[ÅÅ]ÅÅ]MMDDhhmm[.ss] istället för aktuell tid\n"
"   --time=ORD     sätt tid som anges av ORD: access atime use (samma som\n"
"              -a) modify mtime modify (samma som -m)\n"

#: src/touch.c:253
msgid ""
"\n"
"Note that the three time-date formats recognized for the -d and -t options\n"
"and for the obsolescent argument are all different.\n"
msgstr ""
"\n"
"Observera att alla tre tidsformaten för -d- och -t-flaggorna och för det\n"
"ålderdomliga argumentet är olika.\n"

#: src/touch.c:299 src/touch.c:320
#, c-format
msgid "invalid date format %s"
msgstr "felaktigt datumformat %s"

#: src/touch.c:344
msgid "cannot specify times from more than one source"
msgstr "kan inte ange tid från mer än en källa"

#: src/touch.c:376
msgid "file arguments missing"
msgstr "saknat filargument"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.