Re: gnucash igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-10 15:56:21

peter karlsson wrote:
> > Okej, då hoppar jag över det. Tar bort det på alla ställen där det
> > skrivs samman med "Euro" eller "Euroland".
> 
> "Euroland", förresten. Det tycker jag låter rätt så fult och TT håller
> med mig i sina skrivregler:
> 
> "TT skriver inte Euroland om den grupp av stater som infört den
> gemensamma europeiska valutan. Man kan dock skriva om Finland som ett
> euroland (observera den gemena begynnelsebokstaven) och om alla de
> länder som inför euro som euroländer."
> 
> <URL:http://www.tt.se/sprak/sveng.asp>

Tack för den hänvisningen! Jag har ändrat på alla ställen, skickar med
en diff. Säg till om det blev fel. Hela filen finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnucash.sv.po.


Christian
 # Swedish messages for Gnucash.
 # Copyright (C) 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Dennis Björklund <dennisb@cs.chalmers.se>, 2000.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
 # 
 # $Id: sv.po,v 1.14 2001/12/10 14:51:35 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnucash\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-12-08 22:22+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-12-09 16:29+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-12-10 15:50+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/SplitLedger.c:126 src/register/splitreg.c:747
 msgid "-- Stock Split --"
G msgstr "-- Aktiedelning --"
N msgstr "-- Aktiesplit --"
 
 
 #: src/gnc-ui-util.c:622 src/scm/qif-import/guile-strings.c:7
 #: src/scm/qif-import/guile-strings.c:8
 msgid "Retained Earnings"
G msgstr "Bibehållna intäkter"
N msgstr "Balanserade vinstmedel"
 
 
 #: src/gnome/druid-euro-conv.c:213 src/gnome/druid-euro-conv.c:267
 #: src/gnome/druid-euro-conv.c:286
 msgid "Euro conversion"
G msgstr "Euro-konvertering"
N msgstr "Eurokonvertering"
 
 #: src/gnome/druid-euro-conv.c:391
 msgid "You don't have any accounts of Euroland currencies."
G msgstr "Du har inga konton med Euroland-valutor."
N msgstr "Du har inga konton med valutor från euroländer."
 
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:7975
 msgid "Euro Conversion Druid"
G msgstr "Euro-konverteringsguide"
N msgstr "Eurokonverteringsguide"
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:7976
 msgid ""
 "This druid will help you converting your existing accounts to the\n"
 "currency Euro (EUR). \n"
 "\n"
 "In the following, the term 'Euroland currency' will denote \n"
 "the currencies that are being replaced by the Euro.\n"
 "\n"
 "No changes will be made until you press 'Finish' on the last page\n"
 "of this druid."
 msgstr ""
 "Denna guide kommer att hjälpa dig att konvertera dina existerande\n"
G "konton till valutan Euro (EUR).\n"
N "konton till valutan euro (EUR).\n"
 "\n"
G "I fortsättningen kommer termen \"Euroland-valuta\" att beteckna\n"
G "de valutor som ersätts med Euron.\n"
N "I fortsättningen kommer \"valutor från euroländer\" att beteckna\n"
N "de valutor som ersätts med euron.\n"
 "\n"
 "Inga ändringar kommer attgöras innan du trycker \"Slutför\" på den\n"
 "sista sidan av denna guide."
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:7987
 msgid "Where to create the Euro accounts?"
G msgstr "Var ska Euro-kontona skapas?"
N msgstr "Var ska eurokontona skapas?"
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:8003
 msgid ""
 "For each of your Euroland accounts, the druid will create a new EUR "
 "account. \n"
 "\n"
 "Please choose the place in your account hierarchy where you would\n"
 "like the EUR accounts to be created."
 msgstr ""
G "Guiden kommer att skapa ett nytt EUR-konto för vart och ett av dina Euroland-"
G "konton.\n"
N "Guiden kommer att skapa ett nytt EUR-konto för vart och ett av dina "
N "konton med valutor från euroländer.\n"
 "\n"
 "Välj var i kontohierarkin du vill att dina EUR-konton ska skapas."
 
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:8068
 msgid ""
 "Please choose a naming scheme for the new Euro accounts \n"
 "and the old Euroland accounts."
 msgstr ""
G "Välj ett namngivningsschema för de nya Euro-kontona\n"
G "och de gamla Euroland-kontona."
N "Välj ett namngivningsschema för de nya eurokontona\n"
N "och de gamla kontona med valutor från euroländer."
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:8085
 msgid ""
 "The name of each newly created Euro account is copied from\n"
 "the old Euroland account, plus an appended 'EUR'"
 msgstr ""
G "Namnet på varje nyskapat Euro-konto kopieras från det gamla\n"
G "Euroland-kontot, med ett \"EUR\" på slutet"
N "Namnet på varje nyskapat eurokonto kopieras från det gamla\n"
N "kontot med valuta från ett euroland, med ett \"EUR\" på slutet"
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:8094
 msgid ""
 "The name of each old Euroland account is modified by appending \n"
 "the respective currency symbol of the Euroland currency. \n"
 "The name of the newly created Euro account is copied from the\n"
 "old Euroland account."
 msgstr ""
G "Namnet på varje gammalt Euroland-konto ändras genom att\n"
G "respektive valutasymbol för Euroland-valutan läggs till.\n"
G "Namnet på det nyskapade Euro-kontot kopieras från det gamla\n"
G "Euroland-kontot."
N "Namnet på varje gammalt konto med valuta från ett euroland ändras\n"
N "genom att respektive valutasymbol för eurolandsvalutan läggs till.\n"
N "Namnet på det nyskapade eurokontot kopieras från det gamla\n"
N "kontot med valuta från eurolandet."
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:8112
 msgid "Finish Euro Conversion"
G msgstr "Slutför Euro-konvertering"
N msgstr "Slutför eurokonvertering"
 
 #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:8113
 msgid ""
 "If you have finished choosing your Euro conversion settings,\n"
 "press 'Finish'.\n"
 "\n"
 "The druid will then perform the following steps:\n"
 "\n"
 "1. Create new accounts according to your settings.\n"
 "2. Create currency exchange accounts.\n"
 "3. Exchange all amounts from Euroland accounts to their\n"
 "respective Euro account.\n"
 "\n"
 "You may also press 'Back' to review your settings, or 'Cancel'\n"
 "to quit without making any changes."
 msgstr ""
G "Om du har valt färdigt dina Euro-konverteringsinställningar\n"
N "Om du har valt färdigt dina eurokonverteringsinställningar\n"
 "trycker du \"Slutför\".\n"
 "\n"
 "Guiden kommer sedan att gå igenom följande steg:\n"
 "\n"
 "1. Skapa nya konton enligt dina inställningar.\n"
 "2. Skapa nya valutaväxlingskonton.\n"
G "3. Växla alla belopp från Euroland-konton till deras\n"
G "respektive Euro-konto.\n"
N "3. Växla alla belopp från konton med valutor från euroländer\n"
N "till deras respektive eurokonto.\n"
 "\n"
 "Du kan också välja \"Bakåt\" för att granska dina inställningar,\n"
 "eller \"Avbryt\" för att avsluta utan att göra några ändringar."
 
 
 #: src/gnome/window-acct-tree.c:881
 msgid "_Euro Conversion..."
G msgstr "_Euro-konvertering..."
N msgstr "_Eurokonvertering..."
 
 #: src/gnome/window-acct-tree.c:882
 msgid "Do the Euro conversion of the account hierarchy"
G msgstr "Konvertera kontohierarkin till Euro"
N msgstr "Konvertera kontohierarkin till euro"
 
 
 #: src/scm/guile-strings.c:253
 msgid "Enable EURO support"
G msgstr "Aktivera Euro-stöd"
N msgstr "Aktivera stöd för euro"
 
 #: src/scm/guile-strings.c:254
 msgid "Enables support for the European Union EURO currency"
G msgstr "Aktiverar stöd för Europiska Unionens valuta Euro"
N msgstr "Aktiverar stöd för Europiska Unionens valuta euro"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.