Re: fileutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-17 19:10:36

Christian Rose writes:
> >  #: src/chmod.c:128
> >  #, c-format
> >  msgid "failed to change mode of %s to %04lo (%s)\n"
> > G msgstr "misslyckades att ändra rättigheterna hos %s till %04lo (%s)\n"
> > N msgstr "kunde inte ändra rättigheterna hos %s till %04lo (%s)\n"
> 
> Kanske "rättigheterna för"/"rättigheterna på" blir bättre än
> "rättigheterna på"?

Än "rättigheterna hos", menar du. Jo, det kan jag nog hålla med om.

> >  #: src/chown-core.c:117
> >  #, c-format
> >  msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
> > G msgstr "varken symbolisk länk %s eller det den refererar har ändrats\n"
> > N msgstr "varken den symbolisk länken %s eller det den refererar har ändrats\n"
> 
> den symboliskA

Tack.

> >  #: src/chown-core.c:149
> >  #, c-format
> >  msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
> > G msgstr "misslyckades att ändra ägare av %s till %s\n"
> > N msgstr "kunde inte ändra ägare av %s till %s\n"
> >  
> >  #: src/chown-core.c:150
> >  #, c-format
> >  msgid "failed to change group of %s to %s\n"
> > G msgstr "misslyckades att ändra gruppen för %s till %s\n"
> > N msgstr "kunde inte ändra gruppen för %s till %s\n"
> >  
> >  #: src/chown-core.c:327
> >  #, c-format
> >  msgid "changing ownership of %s"
> > G msgstr "ändrar ägare av %s"
> > N msgstr "byter ägare av %s"
> >  
> >  #: src/chown-core.c:328
> >  #, c-format
> >  msgid "changing group of %s"
> > G msgstr "ändrar grupp för %s"
> > N msgstr "byter grupp för %s"
> 
> Här är det "byter", ovan "ändrar". Avsiktligt?

Nej, det var kanske lite olyckligt. Jag ändrar till byter. :-)

> "gruppen" tycker jag faktiskt ska vara "grupp" i ena meddelandet, för
> konsekvensens skull. :)

:-) Jag ändrar så gärna! :-)

> >  #: src/chown.c:128
> >  msgid ""
> >  "Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
> >  "to login group if implied by a `:'. OWNER and GROUP may be numeric as well\n"
> >  "as symbolic.\n"
> >  msgstr ""
> >  "Ägaren oförändrad om utelämnad. Grupp oförändrad om utelämnad, men ändrad\n"
> > G "till inloggningsgrupp om underförstedd av \":\". ÄGARE och GRUPP kan vara\n"
> > N "till inloggningsgrupp om underförstådd av \":\". ÄGARE och GRUPP kan vara\n"
> >  "numeriska såväl som symboliska.\n"
> 
> Jag skulle kanske ändra till ett mer okryptiskt språk, "Ägaren är
> oförändrad om den utelämnas" etc.

Ok.

> >  #: src/cp.c:168
> >  msgid ""
> >  "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
> >  "\n"
> >  " -a, --archive        same as -dpR\n"
> >  "   --backup[=CONTROL]    make a backup of each existing destination file\n"
> >  " -b              like --backup but does not accept an argument\n"
> > G " -d, --no-dereference     never follow symbolic links\n"
> > N " -d              same as --no-dereference --preserve=link\n"
> > N "   --no-dereference     never follow symbolic links\n"
> >  " -f, --force         if an existing destination file cannot be\n"
> >  "                 opened, remove it and try again\n"
> >  " -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
> >  " -H              follow command-line symbolic links\n"
> > N msgstr ""
> > N "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n"
> > N "\n"
> > N " -a, --archive        samma som -dpR\n"
> > N "   --backup[=STYR]     gör en säkerhetskopia av varje existerande\n"
> > N "                 destinationsfil\n"
> > N " -b              som --backup men tar inget argument\n"
> > N " -d              samma som --no-dereference --preserve=link\n"
> > N "   --no-dereference     följ aldrig symboliska länkar\n"
> > N " -f, --force         om en existerande destinationsfil inte kan\n"
> > N "                 öppnas, ta bort den och försök igen\n"
> > N " -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
> > N " -H              följ symboliska länkar på kommandoraden\n"
> 
> Kanske "DEST"/destination -> Mål? Vet inte om det blir bättre. Smaksak
> kanske. Gäller på fler ställen.

Ganska likvärdigt tycker jag, fast "destination" har färre överförda
betydelser. Jag tror inte jag ändrar, jag skulle riskera att införa
inkonsekvenser.

> >  #. strftime formats for non-recent and recent files, respectively, in
> >  #. -l output.
> >  #: src/ls.c:711
> > N msgid "%b %e %Y"
> > N msgstr "%e %b %Y"
> >
> >  #: src/ls.c:712
> > N msgid "%b %e %H:%M"
> > N msgstr "%e %b %H.%M"
> 
> 
> Weee! Denna ändring/tillägg i koden är minst sagt välkommen!

Jo, där ligger de efter en del andra ls-versioner.

> >  #: src/ls.c:1258
> >  #, c-format
> > N msgid "ignoring invalid value of environment variable QUOTING_STYLE: %s"
> > N msgstr "ignorerar felaktigt värde på miljövariabeln QUOTING_STYLE: %s"
> 
> ogiltigt?

Ok.

> >  #: src/ls.c:3564
> >  msgid ""
> >  "List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
> >  "Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
> >  "\n"
> >  " -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
> >  " -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
> >  " -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
> >  "   --block-size=SIZE   use SIZE-byte blocks\n"
> >  " -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
> >  " -c             with -lt: sort by, and show, ctime (time of last\n"
> >  "                modification of file status information)\n"
> >  "                with -l: show ctime and sort by name\n"
> >  "                otherwise: sort by ctime\n"
> >  " -C             list entries by columns\n"
> >  "   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish file\n"
> >  "                types. WHEN may be `never', `always', or `auto'\n"
> >  " -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
> >  " -D, --dired        generate output designed for Emacs' dired mode\n"
> >  " -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
> >  " -F, --classify       append indicator (one of */=@|) to entries\n"
> >  "   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
> >  "                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
> > G "   --full-time      list both full date and full time\n"
> > N "   --full-time      like -l --time-style=full-iso\n"
> >  msgstr ""
> >  "Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
> >  "posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
> >  "\n"
> >  " -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
> >  " -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
> >  " -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
> >  "   --block-size=STORLEK  använd STORLEK byte stora block\n"
> >  " -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
> > G " -c             med -lt: sortera efter och visa tid för ändring av\n"
> > G "                filens statusinformation\n"
> > G "               med -l: visa statusändringstid men sortera \n"
> > G "                alfabetiskt\n"
> > G "               annars: sortera enligt statusändringstid\n"
> > N " -c             med -lt: sortera efter och visa ctime, (tid för\n"
> > N "                senaste ändring av filestatusinformation)\n"
>                              ^
> e:et där ska nog inte vara med.

Nejdå, det tar jag bort.

> > N "                med -l: visa ctime och sortera alfabetiskt\n"
> > N "                annars: sortera efter ctime\n"
> >  " -C             lista poster kolumnvis\n"
> >  "   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att särskilja\n"
> > G "                filertyper. NÄR kan vara \"never\", \"always\"\n"
> > N "                filetyper. NÄR kan vara \"never\", \"always\"\n"
> >  "                eller \"auto\".\n"
> >  " -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
> >  " -D, --dired        anpassa utdata för Emacs dired-funktion\n"
> >  " -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
> >  " -F, --classify       lägg till en indikator (en av */=@|) till poster\n"
> >  "   --format=ORD      across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
> >  "                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
> > G "   --full-time      lista fullständig tid och datum\n"
> > N "   --full-time      som -l --time-style=full-iso\n"
> >
> >  #: src/ls.c:3588
> >  msgid ""
> > G " -g             (ignored)\n"
> > N " -g             like -l, but do not list owner\n"
> >  " -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
> >  " -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
> >  "   --si          likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
> > G " -H             same as `--si' for now; soon to change\n"
> > G "                to conform to POSIX\n"
> > N " -H, --dereference-command-line follow symbolic links on the command line\n"
> >  "   --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:\n"
> >  "                none (default), classify (-F), file-type (-p)\n"
> >  " -i, --inode        print index number of each file\n"
> >  " -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN\n"
> >  " -k, --kilobytes      like --block-size=1024\n"
> >  " -l             use a long listing format\n"
> > G " -L, --dereference     list entries pointed to by symbolic links\n"
> > N " -L, --dereference     when showing file information for a symbolic\n"
> > N "                link, show information for the file the link\n"
> > N "                references rather than for the link itself\n"
> >  " -m             fill width with a comma separated list of entries\n"
> > G " -n, --numeric-uid-gid   list numeric UIDs and GIDs instead of names\n"
> > N msgstr ""
> > N " -g             som -l, men visa inte ägare\n"
> > N " -G, --no-group       låt bli att visa gruppinformation\n"
> > N " -h, --human-readable   skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
> > N "   --si         d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
> > N " -H, --dereference-command-line följ symboliska länkar på kommandoraden\n"
> > N "   --indicator-style=ORD lägg till en indikator med stil ORD till postnamn:\n"
> > N "                none (standard), classify (-F), file-type (-p)\n"
> > N " -i, --inode        visa indexnummer för varje fil\n"
> > N " -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar\n"
> > N "                skalMÖNSTER\n"
> > N " -k, --kilobytes      som --block-size=1024\n"
> > N " -l             använd långt listningsformat\n"
> > N " -L, --dereference     när filinformation visas för en symbolisk länk,\n"
> > N "                visa information om filen länken refererar\n"
> > N "                snarare än för själva länken\n"
> 
> Här kanske man kan ändra på satsföljden så att den blir mer rak.

Jag vet inte om jag tycker det. Det första är ett villkor för att det
andra skall gälla, och förtjänar därför att komma tidigt. Lite som

 if (symbolisk länk)
  then visa utpekad istället för pekare.

Jag behåller det nog som det är.

> 
> 
> > N " -m             fyll bredden med en kommaseparerad lista av poster\n"
> > N 
> 
> 
> >  #: src/ls.c:3605
> > N msgid ""
> > N " -n, --numeric-uid-gid   like -l, but list numeric UIDs and GIDs\n"
> >  " -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. control\n"
> >  "                characters specially)\n"
> > G " -o             use long listing format without group info\n"
> > N " -o             like -l, but do not list group information\n"
> >  " -p, --file-type      append indicator (one of /=@|) to entries\n"
> >  " -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
> >  "   --show-control-chars  show non graphic characters as-is (default\n"
> >  "               unless program is `ls' and output is a terminal)\n"
> >  " -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
> >  "   --quoting-style=WORD  use quoting style WORD for entry names:\n"
> >  "                literal, locale, shell, shell-always, c, escape\n"
> >  " -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
> >  " -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
> >  " -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
> >  msgstr ""
> > G " -g             (ignorerad)\n"
> > G " -G, --no-group       visa inte gruppinformation\n"
> > G " -h, --human-readable    skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
> > G "   --si          d:o, men använd multiplar av 1000 istället för 1024\n"
> > G " -H             samma som \"--si\" för närvarande; kommer snart\n"
> > G "                ändras för att följa POSIX\n"
> > G "   --indicator-style=ORD lägg till en indikator med stil ORD till postnamn:\n"
> > G "                none (normalfall), classify (-F), file-type (-p)\n"
> > G " -i, --inode        visa indexnumret för varje fil\n"
> > G " -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster enligt skal-MÖNSTER\n"
> > G " -k, --kilobytes      som --block-size=1024\n"
> > G " -l             använd långt listningsformat\n"
> > G " -L, --dereference     visa poster som utpekas av symboliska länkar\n"
> > G " -m             full bredd med kommaseparerade poster\n"
> > G " -n, --numeric-uid-gid   lista numeriska UID och GID istället för namn\n"
> > G " -N, --literal       skriv ut alla tecken omodifierade (specialbehandla\n"
> > G "                inte till exempel kontrolltecken)\n"
> > G " -o             använd långt listningsformat utan gruppinformation\n"
> > N " -n, --numeric-uid-gid   som -l, men lista numeriska UID och GID\n"
> > N " -N, --literal       skriv ut råa postnamn (specialbehandla inte till\n"
> > N "                exempel kontrolltecken)\n"
> 
> "specialbehandla inte kontrolltecken till exempel" blir nog bättre.

Ok.


> >  #: src/mv.c:344
> > N msgid ""
> > N "   --reply={yes,no,query}  specify how to handle the prompt about an\n"
> > N "                 existing destination file\n"
> >  "   --strip-trailing-slashes remove any trailing slashes from each SOURCE\n"
> >  "                 argument\n"
> >  " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
> > N msgstr ""
> > N "   --reply={yes,no,query}  ange hur en fråga om en existerande\n"
> > N "                 destinationsfil skall hanteras\n"
> > N "   --strip-trailing-slashes ta bort avlsutande snedstreck från varje \n"
>                        ^
> avSLutande

Visst!

> >  #: src/mv.c:351
> > N msgid ""
> >  "   --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY\n"
> > G " -u, --update         move only older or brand new non-directories\n"
> > N " -u, --update         move only when the SOURCE file is newer\n"
> > N "                 than the destination file or when the\n"
> > N "                 destination file is missing\n"
> >  " -v, --verbose        explain what is being done\n"
> >  "   --help          display this help and exit\n"
> >  "   --version        output version information and exit\n"
> >  "\n"
> >  msgstr ""
> > G "Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n"
> > G "\n"
> > G "   --backup[=STYR]     säkerhetskopiera varje existerande destination\n"
> > G " -b              som --backup, fast tar inget argument\n"
> > G " -f, --force         ta bort existerande destinationer utan att fråga\n"
> > G " -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
> > G "   --strip-trailing-slashes tag bort avslutande snedstreck från varje KÄLLA\n"
> > G " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
> > G "   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLargument till KATALOG\n"
> > G " -u, --update         flytta bara äldre eller helt nya icke-kataloger\n"
> > G " -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
> > N "   --target-directory=KATALOG flytta alla KÄLLargument in i KATALIG\n"
>                                     
> ^
> KATALoG

Visst!

> > N " -u, --update         flytta nedast när KÄLLfilen är nyare än\n"
> > N "                 destinationsfilen eller när destinationsfilen\n"
> > N "                 inte finns\n"
> > N " -v, --verbose        förklara vad som görs\n"
> >  "   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
> >  "   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
> >  "\n"
> 
> 
> >  #: src/shred.c:467
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> >  "Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder\n"
> >  "for even very expensive hardware probing to recover the data.\n"
> >  "\n"
> >  " -f, --force  change permissions to allow writing if necessary\n"
> >  " -n, --iterations=N Overwrite N times instead of the default (%d)\n"
> >  " -s, --size=N  shred this many bytes (suffixes like k, M, G accepted)\n"
> >  " -u, --remove  truncate and remove file after overwriting\n"
> >  " -v, --verbose show progress\n"
> >  " -x, --exact  do not round file sizes up to the next full block\n"
> >  " -z, --zero   add a final overwrite with zeros to hide shredding\n"
> >  " -       shred standard output\n"
> >  "   --help   display this help and exit\n"
> >  "   --version print version information and exit\n"
> >  "\n"
> >  "Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove\n"
> >  "the files because it is common to operate on device files like /dev/hda,\n"
> >  "and those files usually should not be removed. When operating on regular\n"
> >  "files, most people use the --remove option.\n"
> >  "\n"
> >  "CAUTION: Note that shred relies on a very important assumption:\n"
> >  "that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional\n"
> >  "way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy this\n"
> >  "assumption. The following are examples of filesystems on which shred is\n"
> >  "not effective:\n"
> >  "\n"
> >  "* log-structured or journaled filesystems, such as those supplied with\n"
> >  " AIX and Solaris (and JFS, ReiserFS, XFS, etc.)\n"
> >  "\n"
> >  "* filesystems that write redundant data and carry on even if some writes\n"
> >  " fail, such as RAID-based filesystems\n"
> >  "\n"
> >  "* filesystems that make snapshots, such as Network Appliance's NFS server\n"
> >  "\n"
> >  "* filesystems that cache in temporary locations, such as NFS\n"
> >  " version 3 clients\n"
> >  "\n"
> >  "* compressed filesystems\n"
> > N "\n"
> > N "In addition, file system backups and remote mirrors may contain copies\n"
> > N "of the file that cannot be removed, and that will allow a shredded file\n"
> > N "to be recovered later.\n"
> >  msgstr ""
> >  "Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare\n"
> >  "även för även väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.\n"
> >  "\n"
> >  " -f, --force  ändra rättigheter för att tillåta skrivning, om nödvändigt\n"
> >  " -n, --iterations=N Skriv över N gånger istället för standard (%d)\n"
> >  " -s, --size=N  strimla detta antal byte (suffix som k, M, G fungerar)\n"
> >  " -u, --remove  stympa och ta bort filen efter överskrivningen\n"
> >  " -v, --verbose följ processen\n"
> >  " -x, --exact  avrunda inte filstorlekar upp till nästa hela block\n"
> >  " -z, --zero   lägg till en avslutande överskrivning med nollor för att\n"
> >  "          dölja strimlandet\n"
> >  " -       strimla standard ut\n"
> >  "   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
> >  "   --version visa versionsinformation och avsluta\n"
> >  "\n"
> >  "Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna\n"
> >  "för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer\n"
> >  "bör inte tas bort. När man kör på en vanlig för använder de flesta flaggan\n"
> >  "--remove.\n"
> >  "\n"
> >  "VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
> >  "filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
> >  "göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
> >  "antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
> >  "effekt:\n"
> >  "\n"
> >  "* loggstrukturerade eller journalfilsystem, som de som kommer med AIX och\n"
> >  " Solaris (och JFS, ReiserFS, XFS etc.)\n"
> >  "\n"
> >  "* filsystem som skriver skriver extra data och fortsätter även om en del\n"
> >  " skrivningar misslyckas, såsom RAID-baserade filsystem\n"
> >  "\n"
> >  "* filsystem som tar ögonblicksbilder, såsom Network Appliances NFS-server\n"
> >  "\n"
> >  "* filsystem som cachar på tillfälliga platser såsom NFS version 3-klienter\n"
> >  "\n"
> >  "* komprimerade filsystem\n"
> > N "\n"
> > N "Dessutom kan säkerhetskopior av filsystemet och fjärrspeglar kan\n"
> 
> kan kanske kan vara ett kan för mycket :)

Kanske det kanske.

> > N "innehålla kopior av filen som inte kan tas bort, och som gör att det\n"
> > N "går att återskapa den strimlade filen senare.\n"
> 
> 
> >  #. * People seem to understand this better than talking
> >  #. * about renaming oldname. newname doesn't need
> >  #. * quoting because we picked it.
> >  #.
> >  #: src/shred.c:1674
> >  #, c-format
> >  msgid "%s: renamed to %s"
> > G msgstr "%s: namnändrat till %s? "
> > N msgstr "%s: namnändrat till %s"
> 
> "namnändraD" om det är en fil, katalog, mapp etc.

Visst.

> Bra jobbat. Vinner jag pris för snabbast granskning? :)

Att ställa bredvid priset för flest översättningar då, menar du? :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.