Recode 3.4l

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-12-17 12:29:31

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Det finns något nytt i recode, surface. Det är en justering av
> tecken som inte innebär en omkodning av själva värdet. Ett exempel
> kan vara base64, som i sig inte kodar om tecknen men lägger på
> en yta som gör att det ser annorlunda ut. Om det är någon som
> kommer på en annan översättning än "yta" så vore det intressant.

Tycker du att det är något fel med "yta"? Jag tycker det passar bra
på svenska också.

> Yes, 42 is the meaning of life,

Det där måste väl vara en anspelning på Liftarens guide till galaxen;
kan det vara något annat?

> #: src/main.c:172
> msgid "System detected problem"
> msgstr "Problem att detektera systemtyp"

Är det korrekt i sammanhanget? Det är ju inte direkt ordagrant.

> #: src/main.c:486
> #, c-format
> msgid "\nUsage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
> msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... [ [TECKENUPPSÄTTNING] BEGÄRAN [FIL]...]\n"

Det saknas ett lodrätt streck mellan "TECKENUPPSÄTTNING" och "BEGÄRAN".

> " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
> " -T, --find-subsets     skriv ut teckenuppsättningar som är delmängd\n"
> "               av andra teckenuppsättningar\n"

Här skulle jag vilja ha plural, "delmängder", även på svenska.

Sedan blir det lite tungt med "teckenuppsättningar två gånger sådär.
Ordet blir ju lite längre på svenska än (det förkortade) engelska
uttrycket.

Du kanske skulle hoppa över ordet andra gången. Det blir ju samma
betydelse, men lite lättare.

> " -i, --sequence=files  use intermediate files for sequencing passes\n"
> " -i, --sequence=files  använd temporärfiler för resultatöverföring mellan\n"
> "             delsteg\n"

För mig känns det lite tungt att ha med "för resultatöverföring" i en
sådan här referenslista. Jag skulle stryka det helt. (Men jag kan
tänka mig att det förekommer olika åsikter i den frågan.)

> " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
> " -c, --colons      använd kolon istället för \" för trema tecken\n"

Bara "trema" väl? "Trema tecken" blir väl en upprepning? Och skall
det vara "tecken" med så skall det i varje fall skrivas samman.

> "och ytor.\n"

Det blev än väldigt kort rad, utan att du markerat nytt stycke.

> "FORMAT är \"decimal\", \"octal\", \"hexadecimal\" eller \"full\" (eller en av \"dohf\"),\n"

Den raden blev å andra sidan väldigt lång.

> #: src/main.c:540
> msgid ""
> "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
> "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:AFT2,...'\n"
> "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
> msgstr ""
> "Med -k, möjliga \"före\" teckenuppsättningar visas för den givna \"efter\"\n"
> "teckenuppsättningen, där båda teckenuppsättningar är på tabellform. PAR har\n"
> "formatet \"FÖRE1:EFTER1,FÖRE2:EFTER2,...\" och FÖRE... och EFTER... är koder\n"
> "som anges med decimala tal.\n"
> "\n"

Det känns inte bra det där, även om jag inte har något riktigt bra
förslag. Att du använder citationstecken om "före" antyder att du
inte heller är riktigt nöjd.

Till att börja med kanske du kan stryka den extra tomraden på slutet.

Sedan tycker jag du skall ta bort citationstecknen, och skriva ihop.

Som några alternativa förslag till "förteckenuppsättningar" kan jag
tänka mig "startteckenuppsättning" eller "ingångsteckenuppsättning".
Möjligen skulle man tillåta sig att förkorta till bara "uppsättning" i
sammanskrivningarna i det här fallet:

"Med -k, möjliga startuppsättningar visas för den givna
slutuppsättningen, där båda teckenuppsättningarna är på ...

> #. Print the long table.
> #: src/names.c:854
> #, c-format
> msgid "Dec Oct Hex  Mne  UCS2  %s\n"
> msgstr "dec okt hex  tkn  UCS2  %s\n"

"Mne" betyder "Mnemonic" förmodar jag. Varför har du valt att
översätta det till "tkn"?

> #: src/recode.c:157
> #, c-format
> msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
> msgstr "Teckenkoderna %3d och %3d kodas båda till %3d"

"omkodas båda till" blir kanske konsekventare med resten.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.