Ny version av fileutils

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-06-16 21:28:21

Nu har jag hackat en stund och översatt de nya och ändrade
meddelandena i fileutils som kom häromveckan. Det här brevet
innehåller alla nyheter. För de som inte granskat fileutils tidigare,
eller av annat skäl vill gå igenom helheten, skickar jag ut samtliga
översättningar i ett separat brev. (Jag delar på det för att undvika
problem med maxstorlek på brev.)

#: src/chgrp.c:130
#, c-format
msgid "failed to change group of %s to %s\n"
msgstr "misslyckades att ändra gruppen för %s till %s\n"

#: src/chown.c:136
#, c-format
msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
msgstr "varken symbolisk länk %s eller det den refererar har ändrats\n"

#: src/chown.c:147
#, c-format
msgid "failed to change owner of %s to "
msgstr "misslyckades att ändra ägarskap av %s till "

#: src/copy.c:737 src/copy.c:746 src/copy.c:804 src/cp.c:254
#, c-format
msgid "preserving ownership for %s"
msgstr "bevarar ägarskap av %s"

#: src/copy.c:794 src/cp.c:241
#, c-format
msgid "preserving times for %s"
msgstr "bevarar tider på %s"

#: src/copy.c:815
#, c-format
msgid "setting permissions for %s"
msgstr "sätter rättigheter på %s"

#: src/copy.c:824 src/cp.c:263
#, c-format
msgid "preserving permissions for %s"
msgstr "bevarar rättigheter på %s"

#: src/copy.c:834
#, c-format
msgid "restoring permissions of %s"
msgstr "återställer rättigheter på %s"

#: src/dd.c:1114
msgid "file offset out of range"
msgstr "filposition utanför giltigt intervall"

#: src/du.c:390
msgid "warning: summarizing is the same as using --max-depth=0"
msgstr "varning: att summera är detsamma som att använda --max-depth=0"

#: src/du.c:396
#, c-format
msgid "warning: summarizing conflicts with --max-depth=%d"
msgstr "varning: att summera står i konflikt med --max-depth=%d"

#: src/ls.c:1161
msgid "indicator style"
msgstr "indikeringsstil"

#: src/ls.c:1171
msgid "quoting style"
msgstr "citationsstil"

#: src/remove.c:661
#, c-format
msgid "%s: directory `%s' is write protected; descend into it anyway? "
msgstr "%s: katalog \"%s\" är skrivskyddad; gå ner ändå? "

#: src/remove.c:724
msgid " (might be nonempty)"
msgstr " (är kanske inte tom)"

#: src/chgrp.c:299
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... GROUP FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... GRUPP FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...\n"

#: src/chgrp.c:304
msgid ""
"Change the group membership of each FILE to GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     like verbose but report only when a change is made\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems with lchown system call)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
"   --reference=RFILE use RFILE's group instead of using a GROUP value\n"
" -R, --recursive    change files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     output a diagnostic for every file processed\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ändra grupptillhörighet på varje FIL till GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      som \"verbose\" fast bara för ändrade filer\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system med systemanropet lchown)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelanden\n"
"   --reference=RFIL  använd RFIL's grupp istället för ett argument GRUPP\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/chgrp.c:317 src/chmod.c:259 src/chown.c:315 src/cp.c:177 src/dd.c:322
#: src/df.c:552 src/dircolors.c:117 src/du.c:241 src/install.c:673
#: src/ln.c:361 src/ls.c:2937 src/mkdir.c:71 src/mkfifo.c:69 src/mknod.c:80
#: src/mv.c:339 src/mvdir.c:87 src/rm.c:101 src/rmdir.c:130 src/sync.c:47
#: src/touch.c:263
#, fuzzy
msgid "\nReport bugs to <fileutils-bugs@gnu.org>."
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <fileutils-bugs@gnu.org>.\n"
"Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>."

#: src/chmod.c:110
#, c-format
msgid "failed to change mode of %s to %04o (%s)\n"
msgstr "misslyckades att ändra rättigheterna hos %s till %04o (%s)\n"

#: src/chmod.c:240
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... OCTAL_MODE FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... RÄTTIGHET[,RÄTTIGHET]... FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... OKTAL_RÄTTIGHET FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...\n"

#: src/chmod.c:246
msgid ""
"\n"
" -c, --changes      like verbose but report only when a change is made\n"
" -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
" -v, --verbose      output a diagnostic for every file processed\n"
"   --reference=RFILE  use RFILE's mode instead of MODE values\n"
" -R, --recursive     change files and directories recursively\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the symbols +-= and\n"
"one or more of the letters rwxXstugo.\n"
msgstr ""
"\n"
" -c, --changes      rapportera alla gjorda ändringar\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelanden\n"
" -v, --verbose      rapportera alla behandlade filer\n"
"   --reference=RFIL  använd RFILs rättigheter istället för något argument\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av\n"
"symbolerna +-=, och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"

#: src/chown.c:289
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... OWNER[.[GROUP]] FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... .GROUP FILE...\n"
" or: %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... ÄGARE[.[GRUPP]] FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... .[GRUPP] FIL...\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...\n"

#: src/chown.c:295
msgid ""
"Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
"\n"
" -c, --changes     be verbose whenever change occurs\n"
"   --dereference   affect the referent of each symbolic link, rather\n"
"             than the symbolic link itself\n"
" -h, --no-dereference  affect symbolic links instead of any referenced file\n"
"             (available only on systems that can change the\n"
"             ownership of a symlink)\n"
" -f, --silent, --quiet suppress most error messages\n"
"   --reference=RFILE use the owner and group of RFILE instead of using\n"
"             explicit OWNER.GROUP values\n"
" -R, --recursive    operate on files and directories recursively\n"
" -v, --verbose     explain what is being done\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed\n"
"to login group if implied by a period. A colon may replace the period.\n"
msgstr ""
"Ändra ägaren och/eller gruppen på varje FIL till ÄGARE och/eller GRUPP.\n"
"\n"
" -c, --changes      rapportera om alla gjorda ändringar\n"
"   --dereference    ändra det en symboliska länkar pekar på, snarare än\n"
"             själva länken\n"
" -h, --no-dereference  ändra symbolisk länk istället för det den pekar på\n"
"             (endast på system där detta går)\n"
" -f, --silent, --quiet  utelämna de flesta felmeddelanden\n"
" -R, --recursive     ändra filer och kataloger rekursivt\n"
" -v, --verbose      berätta vad som görs\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ägaren är oförändrad om den utelämnas. Gruppen är oförändrad om den\n"
"utelämnas, men ändras till inloggningsgruppen om den underförstås av\n"
"en punkt. Punkten kan ersättas med ett kolon.\n"

#: src/copy.c:507
#, c-format
msgid "backing up `%s' would destroy source; `%s' not moved"
msgstr "säkerhetskopiering av \"%s\" skulle förstöra källan; \"%s\" inte kopierad"

#: src/dd.c:291
msgid ""
"Copy a file, converting and formatting according to the options.\n"
"\n"
" bs=BYTES    force ibs=BYTES and obs=BYTES\n"
" cbs=BYTES    convert BYTES bytes at a time\n"
" conv=KEYWORDS  convert the file as per the comma separated keyword list\n"
" count=BLOCKS  copy only BLOCKS input blocks\n"
" ibs=BYTES    read BYTES bytes at a time\n"
" if=FILE     read from FILE instead of stdin\n"
" obs=BYTES    write BYTES bytes at a time\n"
" of=FILE     write to FILE instead of stdout\n"
" seek=BLOCKS   skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output\n"
" skip=BLOCKS   skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"BYTES may be suffixed: by xM for multiplication by M, by c for x1,\n"
"by w for x2, by b for x512, by k for x1024. Each KEYWORD may be:\n"
"\n"
" ascii   from EBCDIC to ASCII\n"
" ebcdic  from ASCII to EBCDIC\n"
" ibm    from ASCII to alternated EBCDIC\n"
" block   pad newline-terminated records with spaces to cbs-size\n"
" unblock  replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
" lcase   change upper case to lower case\n"
" notrunc  do not truncate the output file\n"
" ucase   change lower case to upper case\n"
" swab   swap every pair of input bytes\n"
" noerror  continue after read errors\n"
" sync   pad every input block with NULs to ibs-size\n"
msgstr ""
"Kopiera en fil med konvertering och formattering enligt flaggorna.\n"
"\n"
" bs=ANTAL    framtvinga ibs=ANTAL och obs=ANTAL\n"
" cbs=ANTAL    konvertera ANTAL byte åt gången\n"
" conv=NYCKELORD konvertera filen i enlighet med kommaseparerade nyckelord\n"
" count=ANTAL   kopiera bara ANTAL inblock\n"
" ibs=ANTAL    läs ANTAL byte åt gången\n"
" if=FIL     läs från FIL istället för standard in\n"
" obs=ANTAL    skriv ANTAL byte åt gången\n"
" of=FIL     skriv FIL istället för standard ut\n"
" seek=ANTAL   hoppa över ANTAL obs-stora block från början av utfil\n"
" skip=ANTAL   hoppa över ANTAL ibs-stora block från början av infil\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"ANTAL kan ha ändelse: xM för multiplikation med M, c för x1, w för x2,\n"
"b för x512, k för x1024. Möjliga NYCKELORD är:\n"
"\n"
" ascii   från EBCDIC till ASCII\n"
" ebcdic  från ASCII till EBCDIC\n"
" ibm    från ASCII till en annan EBCDIC\n"
" block   fyll ut nyradsavslutade poster med blanktecken till cbs-storlek\n"
" unblock  ersätt avslutande blanktecken med nyrad i cbs-stora poster\n"
" lcase   ändra versaler till gemena\n"
" notrunc  stympa inte utfilen\n"
" ucase   ändra gemena till versaler\n"
" swab   byt plats på varje par av byte i indata\n"
" noerror  fortsätt efter läsfel\n"
" sync   fyll ut varje indatablock med nulltecken till ibs-storlek\n"

#: src/dd.c:354
#, c-format
msgid "%s+%s records in\n"
msgstr "%s+%s poster in\n"

#: src/dd.c:357
#, c-format
msgid "%s+%s records out\n"
msgstr "%s+%s poster ut\n"

#: src/df.c:532
msgid ""
"Show information about the filesystem on which each FILE resides,\n"
"or all filesystems by default.\n"
"\n"
" -a, --all       include filesystems having 0 blocks\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
" -i, --inodes     list inode information instead of block usage\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks\n"
" -m, --megabytes    use 1048576-byte blocks\n"
"   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info (default)\n"
" -P, --portability   use the POSIX output format\n"
"   --sync      invoke sync before getting usage info\n"
" -t, --type=TYPE    limit listing to filesystems of type TYPE\n"
" -T, --print-type   print filesystem type\n"
" -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to filesystems not of type TYPE\n"
" -v          (ignored)\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Visa information om filsystemet där FIL ligger, eller annars alla\n"
"filsystem.\n"
"\n"
" -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
" -i, --inodes     skriv inodinformation istället för blockinformation\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock\n"
" -m, --megabytes    använd 1048576-byteblock\n"
"   --no-sync     anropa inte sync innan information hämtas (normalfall)\n"
" -P, --portability   använd POSIX-format\n"
"   --sync      anropa sync innan information hämtas\n"
" -t, --type=TYP    begränsa listningen till filsystem av typen TYP\n"
" -T, --print-type   skriv ut filsystemtyp\n"
" -x, --exclude-type=TYP  utelämna filsystem av typ TYP\n"
" -v          (ignorerad)\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/du.c:216
msgid ""
"Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
"\n"
" -a, --all       write counts for all files, not just directories\n"
" -b, --bytes      print size in bytes\n"
" -c, --total      produce a grand total\n"
" -D, --dereference-args dereference PATHs when symbolic link\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
" -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks\n"
" -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
" -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
" -m, --megabytes    use 1048576-byte blocks\n"
" -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
" -s, --summarize    display only a total for each argument\n"
" -x, --one-file-system skip directories on different filesystems\n"
" -X FILE, --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE.\n"
"   --exclude=PAT   Exclude files that match PAT.\n"
"   --max-depth=N   print the total for a directory (or file, with --all)\n"
"             only if it is N or fewer levels below the command\n"
"             line argument; --max-depth=0 is the same as\n"
"             --summarize\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Sammanfatta diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n"
"\n"
" -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger\n"
" -b, --bytes      skriv storlek i byte\n"
" -c, --total      rapportera totalsumman\n"
" -D, --dereference-args följ SÖKVÄGar när de är symboliska länkar\n"
" -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si       d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
" -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock\n"
" -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"
" -L, --dereference   följ alla symboliska länkar\n"
" -m, --megabytes    använd 1048576-byteblock\n"
" -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
" -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"
" -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"
" -X FIL, --exclude-from=FIL hoppa över filer som matchar mönster i FIL.\n"
"   --exclude=MSTR  hoppa över filer som matchar MSTR.\n"
"   --max-depth=N   skriv summan för en katalog (eller fil, med --all)\n"
"             endast om den är N eller färre nivåer nedanför\n"
"             kommandoradsargumentet; --maxdepth=0 är detsamma som\n"
"             --summarize\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/du.c:325
#, c-format
msgid "invalid maximum depth `%s'"
msgstr "ogiltigt maxdjup \"%s\""

#: src/du.c:488 src/ls.c:1610
msgid "total"
msgstr "totalt"

#: src/install.c:377
#, c-format
msgid "installing multiple files, but last argument (%s) is not a directory"
msgstr "installation av flera filer, men sista argumentet (%s) är inte en katalog"

#: src/install.c:418
#, c-format
msgid "creating directory `%s'"
msgstr "skapar katalog \"%s\""

#: src/install.c:641
msgid ""
"In the first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
"the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.\n"
"In the third format, create all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
"\n"
" -b, --backup    make backup before removal\n"
" -c         (ignored)\n"
" -d, --directory   treat all arguments as directory names; create all\n"
"            components of the specified directories\n"
" -D         create all leading components of DEST except the last,\n"
"            then copy SOURCE to DEST; useful in the 1st format\n"
" -g, --group=GROUP  set group ownership, instead of process' current group\n"
" -m, --mode=MODE   set permission mode (as in chmod), instead of rwxr-xr-x\n"
" -o, --owner=OWNER  set ownership (super-user only)\n"
" -p, --preserve-timestamps  apply access/modification times of SOURCE files\n"
"            to corresponding destination files\n"
" -s, --strip     strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats\n"
" -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix\n"
"   --verbose    print the name of each directory as it is created\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
"KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det tredje\n"
"formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
"\n"
" -b, --backup    skapa säkerhetskopia före borttagande\n"
" -c         (ignoreras)\n"
" -d, --directory   betrakta alla argument som kataloger; skapa dem\n"
"            inklusive eventuella föräldrakataloger\n"
" -D         skapa alla föräldrakataloger till DEST; kopiera sedan\n"
"            KÄLLA till DEST; användbart i format 1\n"
" -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
" -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rwxr-xr-x\n"
" -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
" -p, --preserve-timestamps sätt åtkomst- och modifikationstid till\n"
"            motsvarande KÄLLAs\n"
" -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
" -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --verbose    skriv namnet på varke katalog som skapas\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ln.c:328
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... TARGET [LINK_NAME]\n"
" or: %s [OPTION]... TARGET... DIRECTORY\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... MÅL [LÄNKNAMN]\n"
"  eller: %s [FLAGGA]... MÅL... KATALOG\n"

#: src/ln.c:333
msgid ""
"Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME. If there is\n"
"more than one TARGET, the last argument must be a directory; create links\n"
"in DIRECTORY to each TARGET. Create hard links by default, symbolic links\n"
"with --symbolic. When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
"\n"
" -b, --backup        make a backup of each existing destination file\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destination files\n"
" -n, --no-dereference    treat destination that is a symlink to a\n"
"                directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
" -V, --version-control=WORD override the usual version control\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Skapa en länk till det angivna MÅLet med det valfira LÄNKNAMNet. Om det finns\n"
"mer än ett MÅL, skall det sista argumentet vara en katalog; skapa länkar i\n"
"KATALOG till varje MÅL. Skapa hårda länkar om inget annat anges, symboliska\n"
"länkar med --symbolic. När hårda länkar skapas måste varje MÅL existera.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior av existerande destinationer\n"
" -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer\n"
" -n, --no-dereference     behandla destination som är symbolisk\n"
"                 länk till en katalog som om det vore\n"
"                 en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic        gör symboliska länkar istället för hårda\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/ls.c:2864
msgid ""
"List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
"Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
"\n"
" -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
" -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
" -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
" -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~\n"
" -c             sort by change time; with -l: show ctime\n"
" -C             list entries by columns\n"
"   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish file\n"
"                types. WHEN may be `never', `always', or `auto'\n"
" -d, --directory      list directory entries instead of contents\n"
" -D, --dired        generate output designed for Emacs' dired mode\n"
" -f             do not sort, enable -aU, disable -lst\n"
" -F, --classify       append indicator (one of */=@|) to entries\n"
"   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      list both full date and full time\n"
msgstr ""
"Lista information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
"posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
"\n"
" -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
" -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
" -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
" -B, --ignore-backups    lista inte underförstådda poster som slutar på ~\n"
" -c             sortera efter modifieringstid; med -l: visa den\n"
" -C             lista poster kolumnvis\n"
"   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att särskilja\n"
"                filer. NÄR får vara \"never\", \"always\" eller\n"
"                \"auto\".\n"
" -d, --directory      lista kataloger istället för deras innehåll\n"
" -D, --dired        anpassa utdata för Emacs dired-funktion\n"
" -f             sortera inte, slå på -aU, slå av -lst\n"
" -F, --classify       lägg till en indikator (en av */=@|) till poster\n"
"   --format=ORD      across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
"                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
"   --full-time      lista fullständig tid och datum\n"

#: src/ls.c:2884
msgid ""
" -g             (ignored)\n"
" -G, --no-group       inhibit display of group information\n"
" -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si          likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
"   --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:\n"
"                none (default), classify (-F), file-type (-p)\n"
" -i, --inode        print index number of each file\n"
" -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN\n"
" -k, --kilobytes      use 1024 blocks, not 512 despite POSIXLY_CORRECT\n"
" -l             use a long listing format\n"
" -L, --dereference     list entries pointed to by symbolic links\n"
" -m             fill width with a comma separated list of entries\n"
" -n, --numeric-uid-gid   list numeric UIDs and GIDs instead of names\n"
" -N, --literal       print raw entry names (don't treat e.g. control\n"
"                characters specially)\n"
" -o             use long listing format without group info\n"
" -p, --file-type      append indicator (one of /=@|) to entries\n"
" -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
"   --show-control-chars  show non graphic characters as-is (default)\n"
" -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
"   --quoting-style=WORD  use quoting style WORD for entry names:\n"
"                literal, shell, shell-always, c, escape\n"
" -r, --reverse       reverse order while sorting\n"
" -R, --recursive      list subdirectories recursively\n"
" -s, --size         print size of each file, in blocks\n"
msgstr ""
" -g             (ignorerad)\n"
" -G, --no-group       visa inte gruppinformation\n"
" -h, --human-readable   skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
" -H, --si         d:o, men använd multipler av 1000 istället för 1024\n"
"   --indicator-style=ORD lägg till en indikator med stil ORD till postnamn:\n"
"                none (normalfall), classify (-F), file-type (-p)\n"
" -i, --inode        visa indexnumret för varje fil\n"
" -I, --ignore=MÖNSTER    visa inte underförstådda poster som matchar\n"
"                skal-MÖNSTER\n"
" -k, --kilobytes      använd 1024 byteblock\n"
" -l             använd långt listningsformat\n"
" -L, --dereference     följ symboliska länkar\n"
" -m             full bredd med kommaseparerade poster\n"
" -n, --numeric-uid-gid   lista numeriska UID och GID istället för namn\n"
" -N, --literal       skriv ut alla tecken (inklusive kontrolltecken)\n"
" -o             använd långt listningsformat utan gruppinformation\n"
" -p, --file-type      lägg till en indikator (en av /=@|) till poster\n"
" -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"
"   --show-control-chars  visa icke grafiska tecken (normalfall)\n"
" -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
"   --quoting-style=ORD  använd citationsstil ORD för postnamn\n"
"                literal, shell, shell-always, c, escape\n"
" -r, --reverse       sortera baklänges\n"
" -R, --recursive      visa underkataloger rekursivt\n"
" -s, --size         skriv storleken i block för varje fil\n"

#: src/ls.c:2911
msgid ""
" -S             sort by file size\n"
"   --sort=WORD      extension -X, none -U, size -S, time -t,\n"
"                version -v\n"
"               status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=WORD      show time as WORD instead of modification time:\n"
"                atime, access, use, ctime or status; use\n"
"                specified time as sort key if --sort=time\n"
" -t             sort by modification time\n"
" -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
" -u             sort by last access time; with -l: show atime\n"
" -U             do not sort; list entries in directory order\n"
" -v             sort by version\n"
" -w, --width=COLS      assume screen width instead of current value\n"
" -x             list entries by lines instead of by columns\n"
" -X             sort alphabetically by entry extension\n"
" -1             list one file per line\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
"equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
"optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
"--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
"to a terminal (tty).\n"
msgstr ""
" -S             sortera efter filstorlek\n"
"   --sort=ORD       extension -X, none -U, size -S, time -t,\n"
"                version -v\n"
"               status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=ORD       visa tid som ORD istället för modifieringstid:\n"
"                atime, access, use, ctime eller status; använd\n"
"                angiven tid som sorteringsnyckel om --sort=time\n"
" -t             sortera efter modifieringstid\n"
" -T, --tabsize=KOLUMN    antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e\n"
" -u             sortera enligt åtkomsttid; med -l: visa den\n"
" -U             sortera inte; lista poster i katalogordning\n"
" -v             sortera efter version\n"
" -w, --width=KOLUMN     anta skärmbredd istället för aktuellt värde\n"
" -x             lista poster radvis istället för kolumnvis\n"
" -X             sortera alfabetiskt efter ändelser\n"
" -1             lista en fil per rad\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är likvärdigt\n"
"med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
"detsamma som att ange --color=always. Med --color=auto används färgkodning\n"
"endast om standard ut är en terminal (tty).\n"

#: src/mv.c:317
msgid ""
"Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
"\n"
" -b, --backup         make backup before removal\n"
" -f, --force         remove existing destinations, never prompt\n"
" -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
" -u, --update         move only older or brand new non-directories\n"
" -v, --verbose        explain what is being done\n"
" -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
"   --help          display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.\n"
"\n"
" -b, --backup         gör säkerhetskopior innan något tas bort\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationer utan att fråga\n"
" -i, --interactive      fråga innan något skrivs över\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
" -u, --update         flytta bara äldre eller helt nya filer\n"
" -v, --verbose        berätta vad som görs\n"
" -V, --version-control=ORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
"   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/remove.c:603
#, c-format
msgid "%s: remove write-protected directory `%s'? "
msgstr "%s: ta bort skrivskyddad katalog \"%s\"? "

#: src/remove.c:604
#, c-format
msgid "%s: remove write-protected file `%s'? "
msgstr "%s: ta bort skrivskyddad fil \"%s\"? "

#: src/remove.c:621
#, c-format
msgid "%s: remove `%s'? "
msgstr "%s: ta bort \"%s\"? "

#: src/remove.c:628
#, c-format
msgid "removing non-directory %s\n"
msgstr "ta bort annat än katalog %s\n"

#: src/remove.c:665
#, c-format
msgid "%s: descend into directory `%s'? "
msgstr "%s: gå ner i katalog \"%s\"? "

#: src/remove.c:676
#, c-format
msgid "removing all entries of directory %s\n"
msgstr "tar bort alla poster i katalog %s\n"

#: src/remove.c:716
#, c-format
msgid "cannot change back to directory %s via `..'"
msgstr "kan inte byta tillbaka till katalog %s via \"..\""

#: src/remove.c:723
#, c-format
msgid "remove directory `%s'%s? "
msgstr "ta bort katalog \"%s\"%s? "

#: src/remove.c:732
#, c-format
msgid "removing the directory itself: %s\n"
msgstr "tar bort katalogen själv: %s\n"

#: src/remove.c:736
#, c-format
msgid "cannot remove directory `%s'"
msgstr "kan inte ta bort katalog \"%s\""

#: src/remove.c:797
msgid ""
"WARNING: Circular directory structure.\n"
"This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
"NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
"The following two directories have the same inode number:\n"
msgstr ""
"VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
"Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
"RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
"Följande två kataloger har samma inodsnummer:\n"

#: src/remove.c:813
msgid "continue? "
msgstr "fortsätt? "

#: src/rmdir.c:92 src/rmdir.c:196
#, c-format
msgid "removing directory, %s"
msgstr "tar bort katalog, %s"

#: src/rmdir.c:119
msgid ""
"Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.\n"
"\n"
"   --ignore-fail-on-non-empty\n"
"         ignore each failure that is solely because the\n"
"         directory is non-empty\n"
" -p, --parents  remove explicit parent directories if being emptied\n"
"   --verbose  output a diagnostic for every directory processed\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.\n"
"\n"
"   --ignore-fail-on-non-empty\n"
"         ignorera alla fel som beror enbart på att katalogen inte är\n"
"          tom\n"
" -p, --parents  ta bort angivna föräldrakataloger om de töms\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.