Översättning av textutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-14 11:35:24

Hej, här kommer översättningen av textutil-1.22. Min första översättning. Så
läs med både kritiska och överseende ögon.

Föresten: hur vet jag när auditoriet godkänt översättningen? 

Skickar den som bilaga. Är det rätt?

mvh
Peter
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------


# Swedish messages for textutils.
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# Peter Antman <peter.antman@abc.se>, 1997.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: textutils 1.22\n"
"POT-Creation-Date: 1997-01-26 20:32-0600\n"
"PO-Revision-Date: 1997-03-14 11:23 MET\n"
"Last-Translator: Peter Antman <peter.antmanL@abc.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/cat.c:81 src/cksum.c:264 src/comm.c:64 src/csplit.c:1557 src/cut.c:193
#: src/expand.c:111 src/fmt.c:281 src/fold.c:80 src/head.c:84 src/join.c:167
#: src/md5sum.c:100 src/nl.c:190 src/od.c:327 src/paste.c:409 src/pr.c:2411
#: src/sort.c:209 src/split.c:97 src/sum.c:59 src/tac.c:129 src/tail.c:154
#: src/tr.c:354 src/unexpand.c:369 src/uniq.c:110 src/wc.c:70
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/cat.c:85
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [FIL]...\n"

#: src/cat.c:89
msgid ""
"Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.\n"
"\n"
" -A, --show-all      equivalent to -vET\n"
" -b, --number-nonblank  number nonblank output lines\n"
" -e            equivalent to -vE\n"
" -E, --show-ends     display $ at end of each line\n"
" -n, --number       number all output lines\n"
" -s, --squeeze-blank   never more than one single blank line\n"
" -t            equivalent to -vT\n"
" -T, --show-tabs     display TAB characters as ^I\n"
" -u            (ignored)\n"
" -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
"Sammanfoga FIL(er), eller standard in, till standard ut.\n"
"\n"
" -A, --show-all      som -vET \t\n"
" -b, --number-nonblank  numrera icke tomma rader\n"
" -e            som -vE\n"
" -E, --show-ends     visa $ i slutet av varje rad\n"
" -n, --number       numrera alla rader\n"
" -s, --squeeze-blank   aldrig mer än en ensam tom rad\n"
" -t            som -vT\n"
" -T, --show-tabs     visa TAB-tecken som ^I\n"
" -u            (ignorerad)\n"
" -v, --show-nonprinting  använd ^ och M- betäckningssätt, utom för LFD and TAB\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Utan FIL eller när FIL är -, läs standard in.\n"

#: src/cat.c:107 src/cksum.c:278 src/comm.c:81 src/csplit.c:1588 src/cut.c:223
#: src/expand.c:131 src/fmt.c:302 src/fold.c:96 src/head.c:108 src/join.c:201
#: src/md5sum.c:126 src/nl.c:232 src/od.c:391 src/paste.c:428 src/pr.c:2469
#: src/sort.c:249 src/split.c:120 src/sum.c:77 src/tac.c:147 src/tail.c:183
#: src/tr.c:416 src/unexpand.c:389 src/uniq.c:137 src/wc.c:88
msgid ""
"\n"
"Report bugs to textutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
msgstr "\nRapportera fel till fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

#: src/cat.c:167 src/cat.c:248 src/cat.c:301 src/cat.c:723 src/comm.c:209
#: src/cut.c:772 src/expand.c:399 src/fold.c:242 src/fold.c:329 src/head.c:179
#: src/head.c:207 src/head.c:382 src/join.c:892 src/md5sum.c:617 src/nl.c:632
#: src/od.c:1975 src/paste.c:495 src/pr..c:902 src/sort.c:393 src/tac.c:217
#: src/tac.c:684 src/tail.c:1139 src/tr.c:1703 src/tr.c:1950 src/tr.c:2058
#: src/tr.c:2065 src/unexpand.c:474
msgid "write error"
msgstr "skrivfel"

#: src/cat.c:289
#, c-format
msgid "cannot do ioctl on `%s'"
msgstr "Kan inte göra \"ioctl\" på \"%s\""

#: src/cat.c:596 src/od.c:1182
msgid "standard output" 
msgstr "standard ut"

#: src/cat.c:664
#, c-format
msgid "%s: input file is output file"
msgstr "%s: infil är utfil"

#: src/cksum.c:268 src/cut.c:197 src/expand.c:115 src/fold.c:84 src/head.c:88
#: src/nl.c:194 src/paste.c:413 src/pr.c:2415 src/sort.c:213 src/sum.c:63
#: src/tac.c:133 src/tail.c:158 src/unexpand.c:373 src/wc.c:74
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA].... [FIL]...\n"

#: src/cksum.c:272
msgid ""
"Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n"
"\n"
" --help   display this help and exit\n"
" --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv CRC-kontrollsumma och antalet byte för varje FIL.\n"
"\n"
" --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/comm.c:68
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... LEFT_FILE RIGHT_FILE\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...VÄNSTER_FIL HÖGER_FIL\n"

#: src/comm.c:72
msgid ""
"Compare sorted files LEFT_FILE and RIGHT_FILE line by line.\n"
"\n" 
" -1       suppress lines unique to left file\n"
" -2       suppress lines unique to right file\n"
" -3       suppress lines unique to both files\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Jämför de sorterade filerna VÄNSTER_FIL och HÖGER_FIL rad f ör rad.\n"
"\n"
" -1       skriv ej rader som är unika för vänster fil\n"
" -2       skriv ej rader som är unika för höger fil\n"
" -3       skriv ej rader som är unika för båda filerna\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/csplit.c:292 src/csplit.c:316 src/sort.c:286 src/sort.c:311
#: src/tac.c:192 src/tac.c:206
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuellt minne slut"

#: src/csplit.c:355 src/csplit.c:1546 src/sort.c:503 src/tac.c:484
#: src/tr.c:1652 src/tr.c:1749 src/tr.c:1793
msgid "read error" 
msgstr "läsfel"

#: src/csplit.c:649
msgid "input disappeared" 
msgstr "input försvann"

#: src/csplit.c:771 src/csplit.c:782
#, c-format
msgid "%s: line number out of range"
msgstr "%s: radnummer utanför räckvidden"

#: src/csplit.c:807
#, c-format
msgid "%s: `%d': line number out of range"
msgstr "%s: \"%d\": radnummer utanför räckvidden"

#: src/csplit.c:810 src/csplit.c:862
#, c-format
msgid " on repetition %d\n"
msgstr " vid upprepning %d\n"

#: src/csplit.c:858
#, c-format
msgid "%s: `%s': match not found"
msgstr "%s: \"%s\": ingen träff"

#: src/csplit.c:919 src/csplit.c:959 src/tac.c:324 
msgid "error in regular expression search"
msgstr "fel i sökning med reguljärt uttryck"

#: src/csplit.c:1062
#, c-format
msgid "write error for `%s'"
msgstr "skrivfel för \"%s\""

#: src/csplit.c:1130
#, c-format
msgid "%s: `+' or `-' expected after delimeter"
msgstr "%s: \"+\" eller \"-\" förväntat efter avskiljare"

#: src/csplit.c:1134
#, c-format
msgid "%s: integer expected after `%c'"
msgstr "%s: heltal förväntat efter \"%c\""

#: src/csplit.c:1154
#, c-format
msgid "%s: `}' is required in repeat count"
msgstr "%s: \"}\" krävs vid upprepad räkning"

#: src/csplit.c:1165
#, c-format
msgid "%s}: integer required between `{' and `}'"
msgstr "%s}: heltal krävs mellan \"{\" och \"}\""

#: src/csplit.c:1192
#, c-format
msgid "%s: closing delimeter `%c' missing"
msgstr "%s: avslutande avskiljare \"%c\" saknas"

#: src/csplit.c:1211
#, c-format
msgid "%s: invalid regular expression: %s"
msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck: %s"

#: src/csplit.c:1245
#, c-format
msgid "%s: invalid pattern"
msgstr "%s: felaktigt mönster"

#: src/csplit.c:1248
#, c-format
msgid "%s: line number must be greater than zero"
msgstr "%s: radnummer måste vara större än noll"

#: src/csplit.c:1252
#, c-format
msgid "line number `%s' is smaller than preceding line number, %lu"
msgstr "radnummer \"%s\" är lägre än föregående radnummer, %lu"

#: src/csplit.c:1257
#, c-format
msgid "warning: line number `%s' is the same as preceding line number"
msgstr "varning: radnummer \"%s\" är detsamma som f öregående radnummer"

#: src/csplit.c:1378
msgid "missing conversion specifier in suffix"
msgstr "saknar formatbeskrivning i \"suffix\"" 

#: src/csplit.c:1384
#, c-format
msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
msgstr "felaktigg formatbeskrivning i \"suffix\": %c"

#: src/csplit.c:1387
#, c-format
msgid "invalid conversion specifier in suffix: \\%.3o"
msgstr "felaktig formatbeskrivning i \"suffix\": \\%3o"

#: src/csplit.c:1419
msgid "missing %% conversion specification in suffix"
msgstr "saknar %% formatbeskrivning i \"suffix\""

#: src/csplit.c:1422
msgid "too many %% conversion specifications in suffix" 
msgstr "för många formatbeskrivningar i \"suffix\""

#: src/csplit.c:1501
#, c-format
msgid "%s: invalid number"
msgstr "%s:felaktigt nummer"

#: src/csplit.c:1529
msgid "too few arguments"
msgstr "för få argument"

#: src/csplit.c:1561
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE PATTERN...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]... FIL MÖNSTER...\n"

#: src/csplit.c:1565
msgid ""
"Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx01', `xx02', ...,\n"
"and output byte counts of each piece to standard output.\n"
"\n"
" -b, --suffix-format=FORMAT use sprintf FORMAT instead of %%d\n"
" -f, --prefix=PREFIX    use PREFIX instead of `xx'\n"
" -k, --keep-files      do not remove output files on errors\n"
" -n, --digits=DIGITS    use specified number of digits instead of 2\n"
" -s, --quiet, --silent   do not print counts of output file sizes\n"
" -z, --elide-empty-files  remove empty output files\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"Read standard input if FILE is -. Each PATTERN may be:\n"
"\n"
" INTEGER      copy up to but not including specified line number\n"
" /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
" %%REGEXP%%[OFFSET]  skip to, but not including a matching line\n"
" {INTEGER}     repeat the previous pattern specified number of times\n"
" {*}        repeat the previous pattern as many times as possible\n"
"\n"
"A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n"
msgstr ""
"Mata ut delar av FIL åtskilda av MÖNSTER till filerna \"xx01\", \"xx02\", ...,\n"
"och mata ut antal byte för varje del till standard ut.\n"
"\n"
" -b, --suffix-format=FORMAT använd sprintf FORMAT i stället för %%d\n"
" -f, --prefix=PREFIX    använd PREFIX i stället för `xx'\n"
" -k, --keep-files      ta inte bort utfiler vid fel\n"
" -n, --digits=DIGITS    använd angivna nummer för \"digits\" i stället för 2\n"
" -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på utmatningsfilen\n"
" -z, --elide-empty-files  ta bort toma utmatningsfiler\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Läs standard in om FIL är -. Varje MÖNSTER kan vara: \n"
"\n"
" HELTAL       kopiera till men inkludera ej angivet radnummer\n"
" /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer med \n"
"            mönster\n"
" %%REGUTR%%[MOTVIKT] hoppa över till, men inkludera ej, en rad som stämmer\n"
"            med mönster\n"
" {HELTAL}      upprepa föregående mönster HELTAL gånger\n"
" {*}         upprepa föregående mönster så många gånger som möjligt\n"
"\n"
"En rad-MOTVIKT är en \"+\" eller \"-\" följt av ett positivt heltal.\n"

#: src/cut.c:201
msgid ""
"Print selected parts of lines from each FILE to standard output.\n"
"\n"
" -b, --bytes=LIST    output only these bytes\n"
" -c, --characters=LIST  output only these characters\n"
" -d, --delimiterÞLIM  use DELIM instead of TAB for field delimiter\n"
" -f, --fields=LIST    output only these fields\n"
" -n           (ignored)\n"
" -s, --only-delimited  do not print lines not containing delimiters\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"Use one, and only one of -b, -c or -f. Each LIST is made up of one\n"
"range, or many ranges separated by commas. Each range is one of:\n"
"\n"
" N   N'th byte, character or field, counted from 1\n"
" N-  from N'th byte, character or field, to end of line\n"
" N-M  from N'th to M'th (included) byte, character or field\n"
" -M  from first to M'th (included) byte, character or field\n"
"\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
"Skriv valda fält från varje rad i varje FIL till standard ut.\n"
"\n"
" -b, --bytes =LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"
" -c, --characters=LISTA  mata endast ut dessa tecken\n"
" -d, --delimiter=TECKEN  använd TECKEN i stälet för TAB som fältavskiljare\n"
" -f, --fields=LISTA    mata endast ut dessa fält\n"
" -n            (ignorerad)\n"
" -s, --only-delimited   skriv inte ut rader som saknar fältavskiljare\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Använd en och endast en av -b, -c eller -f. Varje LISTA består av ett \n"
"intervall, eller flera intervall avskiljda med komman. Varje intervall är \n"
"en av:\n"
"\n"
" N   N'te byte, tecken eller fält, räknat från 1\n"
" N-  från N'te byte, tecken eller fält, till radslut\n"
" N-M  från N'te till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"
" -M  från första till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"
"\n"
"Utan FIL eller när FIL är -, läs från standard in.\n"

#: src/cut.c:361 src/cut.c:392 src/cut.c:452
msgid "invalid byte or field list"
msgstr "felaktig byte- eller fält-lista"

#: src/cut.c:703 src/cut.c:712
msgid "only one type of list may be specified"
msgstr "endast en sorts lista kan användas"

#: src/cut.c:706
msgid "missing list of positions"
msgstr "saknar lista med positionsangivelser"

#: src/cut.c:715
msgid "missing list of fields"
msgstr "saknar fält-lista"

#: src/cut.c:722
msgid "the delimiter must be a single character"
msgstr "avskiljaren måste vara endast ett tecken"

#: src/cut.c:748
msgid "you must specify a list of bytes, characters, or fields"
msgstr "du måste specificera en lista med byte, tecken eller fält"

#: src/cut.c:751
msgid "a delimiter may be specified only when operating on fields"
msgstr "en avskiljare kan endast specificeras när man arberar på fält"

#: src/cut.c:754
msgid ""
"suppressing non-delimited lines makes sense\n"
"\tonly when operating on fields"
msgstr ""
"att undertrycka ej avskiljda rader är endast rimligt\n"
"när man arbetar på fält"

#: src/expand.c:119
msgid ""
"Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -i, --initial    do not convert TABs after non whitespace\n"
" -t, --tabs=NUMBER  have tabs NUMBER characters apart, not 8\n"
" -t, --tabs =LIST   use comma separated list of explicit tab positions\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
"Instead of -t NUMBER or -t LIST, -NUMBER or -LIST may be used.\n"
msgstr ""
"Konvertera tab's i varje FIL till mellanrum, skriv till standard ut.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -i, --initial    konvertera inte TABs om det ej föregås av mellanrum\n"
" -t, --tabs=ANTAL  ANTAL tecken mellan tabs, ej 8\n"
" -t, --tabs=LISTA  lista med angivelse av tabs position, separerad med komma\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"I stället för -t ANTAL eller -t LISTA, kan -NUMMER eller -LISTA användas.\n"

#: src/expand.c:172 src/unexpand.c:157
msgid "tab size contains an invalid character"
msgstr "storleken på tab innehåller ett felaktigt tecken"

#: src/expand.c:190 src/unexpand.c:175
msgid "tab size cannot be 0"
msgstr "storleken på tab kan inte vara 0"

#: src/expand.c:192 src/unexpand.c:177
msgid "tab sizes must be ascending"
msgstr "storleken på tab måste vara stigande"

#: src/fmt.c:285
#, c-format
msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [-SIFFROR] [FLAGGOR]...[FIL]....\n"

#: src/fmt.c:286
msgid ""
"Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output.\n"
"If no FILE or if FILE is `-', read standard input.\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -c, --crown-margin    preserve indentation of first two lines\n"
" -p, --prefix=STRING    combine only lines having STRING as prefix\n"
" -s, --split-only     split long lines, but do not refill\n"
" -t, --tagged-paragraph  indentation of first line different from second\n"
" -u, --uniform-spacing   one space between words, two after sentences\n"
" -w, --width=NUMBER    maximum line width (default of 75 columns)\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"In -wNUMBER, the letter `w' may be omitted.\n"
msgstr ""
"Formatera om varje paragraf i FIL(er), skriv till standard ut.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n" 
"Nödvändiga argument till långa flaggor är nödvändiga även för korta flaggor.\n"
" -c, --crown-margin    bibehåll indragning av de två första raderna\n"
" -p, --prefix=STRÄNG    kombinera endast rader som har STRÄNG som prefix\n"
" -s, --split-only     splittra långa rader, men återfyll ej\n"
" -t, --tagged-paragraph  indrag av första raden inte samma som andra raden\n"
" -u, --uniform-spacing   ett mellanrum mellan ord, två efter meningar\n"
" -w, --width=NUMMER    maximal radlängd (standardvärde 75 kolumner)\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n" 
"I -wNUMMER kan bokstaven \"w\" utelämnas.\n"

#: src/fmt.c:386 src/nl.c:511
#, c-format
msgid "invalid line number increment: `%s'"
msgstr "felaktigg ökning av radnummer: \"%s\""

#: src/fold.c:88
msgid ""
"Wrap input lines in each FILE (standard input by default), writing to\n"
"standard output.\n"
"\n"
" -b, --bytes     count bytes rather than columns\n"
" -s, --spaces    break at spaces\n"
" -w, --width=WIDTH  use WIDTH columns instead of 80\n"
msgstr ""
"Bryt inmatade rader i varje fil (standard in som standard) och skriv till\n"
"standard ut.\n"
"\n"
" -b, --bytes     räkna byte i stället för kolumner\n"
" -s, --spaces    bryt vid mellanrum\n"
" -w, --width=ANTAL  använd ANTAL kolumner i stället för 80\n"

#: src/fold.c:301
#, c-format
msgid "invalid number of columns: `%s'"
msgstr "felaktigt antal kolumner: \"%s\""

#: src/head.c:92
msgid ""
"Print first 10 lines of each FILE to standard output.\n"
"With more than one FILE, precede each with a header giving the file name.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -c, --bytes=SIZE     print first SIZE bytes\n"
" -n, --lines=NUMBER    print first NUMBER lines instead of first 10\n"
" -q, --quiet, --silent  never print headers giving file names\n"
" -v, --verbose      always print headers giving file names\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"SIZE may have a multiplier suffix: b for 512, k for 1K, m for 1 Meg.\n"
"If -VALUE is used as first OPTION, read -c VALUE when one of\n"
"multipliers bkm follows concatenated, else read -n VALUE.\n"
msgstr ""
"Skriv de 10 första raderna av varje FIL till standard ut.\n" 
"Vid fler än en FIL, föregå varje fil med ett huvud med filens namn.\n"
"Utan FIL eller när fil är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -c, --bytes=STORLEK   skriv de första STORLEK-en byte\n"
" -n, --lines=NUMBER    skriv de första ANTAL-et rader i stället för 10\n"
" -q, --quiet, --silent  skriv aldrig huvuden med filnamn\n"
" -v, --verbose      skriv alltid huvuden med filnamn\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"STORLEK kan ha en mutiplikator som ändelse: b för 512, k för 1K, m för 1 Meg.\n"
"Om -VÄRDE används som första FLAGGA, läs -c VÄRDE när någon av \n"
"multiplikatorerna bkm följer, annars läs -n VÄRDE.\n"

#: src/head.c:229 src/md5sum.c:296 src/md5sum.c:620 src/od.c:980 src/od.c:1230
#: src/od.c:1303 src/od.c:1972 src/pr.c:900 src/pr.c:1083 src/pr.c:1205
#: src/tac.c:510 src/tac.c:514 src/tail.c:776 src/tail.c:784 src/tr.c:2068
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/head.c:309
#, c-format
msgid "unrecognized option `-%c'"
msgstr "okänd flagga \"-%c\""

#: src/head.c:338
#, c-format
msgid "invalid number `%s'"
msgstr "felaktigt nummer \"%s\""

#: src/join.c:171
#, c-format 
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL1 FIL2\n"

#: src/join.c:175
msgid ""
"For each pair of input lines with identical join fields, write a line to\n"
"standard output. The default join field is the first, delimited\n"
"by whitespace. When FILE1 or FILE2 (not both) is -, read standard input.\n"
"\n"
" -a SIDE      print unpairable lines coming from file SIDE\n"
" -e EMPTY     replace missing input fields with EMPTY\n"
" -i, --ignore-case ignore differences in case when comparing fields\n"
" -j FIELD     (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
" -j1 FIELD     (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD'\n"
" -j2 FIELD     (obsolescent) equivalent to `-2 FIELD'\n"
" -o FORMAT     obey FORMAT while constructing output line\n"
" -t CHAR      use CHAR as input and output field separator\n"
" -v SIDE      like -a SIDE, but suppress joined output lines\n"
" -1 FIELD     join on this FIELD of file 1\n"
" -2 FIELD     join on this FIELD of file 2\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version   output version information and exit\n"
"\n"
"Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored,\n"
"else fields are separated by CHAR. Any FIELD is a field number counted\n"
"from 1. FORMAT is one or more comma or blank separated specifications,\n"
"each being `SIDE.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n"
"the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all\n"
"separated by CHAR.\n"
msgstr ""
"För varje par inmatade rader med identiska förenings-fält, skriv en rad till\n"
"standard ut. Normalvärdet för förenings-fält är den första, avskiljd med \n"
"mellanslag. När FIL1 eller FIL2 (inte båda) är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -a SIDA     skriv omatchade rader från fil SIDA\n"
" -e TOM      ersätt toma inmatningsfält med TOM\n"
" -i, --ignore-case ignorera gemener/VERSALER när fält jämförs\n"
" -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
" -j1 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT\"\n"
" -j2 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-2 FÄLT\"\n"
" -o FORMAT    följ FORMAT vid skapandet av de utamatade raderna\n"
" -t TECKEN    använd TECKEN som fätseparator för in- och utmatning\n"
" -v SIDA     som -a SIDA, men undertrycker förenade utmatade rader\n"
" -1 FÄLT     förena vid FÄLT i fil 1\n"
" -2 FÄLT     förena vid FÄLT i fil 2\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om inte -t TECKEN är givet, separeras fält av ett föregående mellanslag, vilket\n"
"ignoreras. Annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett fältnummer\n"
"räknat från 1. FORMAT är en eller flera specikationer separerade med komma\n"
"eller mellanslag, var och en är \"SIDA.FÄLT\" eller \"0\". Normalvärdet för\n"
"FORMAT matar ut de förenade fälten, de kvarvarande fälten från FIL1, de\n"
"kvarvarande fälten fr ån FIL2, allt separerat med TECKEN.\n"

#. `0' must be all alone -- no `.FIELD'.
#: src/join.c:670
#, c-format
msgid "invalid field specifier: `%s'"
msgstr "felaktig specifikation av fält: \"%s\""

#: src/join.c:684 src/join.c:792 src/join.c:828
#, c-format
msgid "invalid field number: `%s'"
msgstr "felaktigt fältnummer: \"%s\""

#: src/join..c:697
#, c-format
msgid "invalid file number in field spec: `%s'"
msgstr "felaktigt filnummer i fältspec: \"%s\""

#: src/join.c:812
#, c-format
msgid "invalid field number for file 1: `%s'"
msgstr "felaktigt fältnummer för fil 1: \"%s\""

#: src/join.c:821
#, c-format 
msgid "invalid field number for file 2: `%s'"
msgstr "felaktigt fältnummer för fil 2: \"%s\""

#: src/join.c:853
msgid "too many non-option arguments"
msgstr "för många argument som inte är flaggor"

#: src/join.c:871
msgid "too few non-option arguments"
msgstr "för få argument som inte är flaggor"

#: src/join.c:882
msgid "both files cannot be standard input"
msgstr "bägge filerna kan inte vara standard in"

#: src/md5sum.c:104
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n"
" or: %s [OPTION] --check [FILE]\n"
"Print or check MD5 checksums.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -b, --binary      read files in binary mode\n"
" -c, --check       check MD5 sums against given list\n"
" -t, --text       read files in text mode (default)\n"
"\n"
"The following two options are useful only when verifying checksums:\n"
"   --status      don't output anything, status code shows success\n"
" -w, --warn       warn about improperly formated MD5 checksum lines\n"
"\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"The sums are computed as described in RFC 1321. When checking, the input\n"
"should be a former output of this program. The default mode is to print\n"
"a line with checksum, a character indicating type (`*' for binary, ` ' for\n"
"text), and name for each FILE.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] [FIL]...\n"
"   eller: %s [FLAGGA] --check [FIL]\n"
"Skriv eller kontrollera MD5 kontrollsummor.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -b, --binary      läs fil i binärt läge\n"
" -c, --check       kontrollera MD5-summor mot en given lista\n"
" -t, --text       läs fil i textläge (normalläge)\n"
"\n"
"De två följande flaggorna är användbara enbart när man verifierar \n"
"kontrollsummor:\n"
"   --status      mata inte ut något, statuskoden visar framgång\n"
" -w, --warn       varna för dåligt formaterade MD5-kontrollsummerader\n"
"\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Summorna beräknas så som beskrivs i RFC 1321. Vid kontroll ska inmatningen\n"
"vara en tidigare utmatning från detta program. Normalläge är att skriva en rad\n"
"med en kontrollsumma, ett tecken som indikerar typen (\"*\" för binärt, \" \" för\n"
"text), och varje fils namn.\n"

#: src/md5sum.c:340
#, c-format
msgid "%s: %lu: improperly formatted MD5 checksum line"
msgstr "%s: %lu: felaktigt formaterad MDM5 kontrollsummerad"

#: src/md5sum.c:361
#, c-format
msgid "%s: FAILED open or read\n"
msgstr "%s: MISSLYCKADES öppna eller läsa\n"

#: src/md5sum.c:383
msgid "FAILED"
msgstr "MISSLYCKADES"

#: src/md5sum.c:383
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: src/md5sum.c:396
#, c-format
msgid "%s: read error"
msgstr "%s: läsfel"

#. Warn if no tests are found.
#: src/md5sum.c:409
#, c-format
msgid "%s: no properly formatted MD5 checksum lines found"
msgstr "%s: inga korrekt formaterade MDM5 kontrollsummerader funna"

#: src/md5sum.c:422
#, c-format
msgid "WARNING: %d of %d listed %s could not be read\n"
msgstr "VARNING: %d av %d listade %s kunde inte läsas\n"

#: src/md5sum.c:425
msgid "file"
msgstr "fil"

#: src/md5sum.c:425
msgid "files"
msgstr "filer"

#: src/md5sum.c:431
#, c-format
msgid "WARNING: %d of %d computed %s did NOT match"
msgstr "VARNING: %d av %d beräknad %s stämde INTE"

#: src/md5sum.c:434
msgid "checksum"
msgstr "kontrollsumma"

#: src/md5sum.c:434
msgid "checksums"
msgstr "kontrollsummor"

#: src/md5sum.c:507 
msgid ""
"the --binary and --text options are meaningless when verifying checksums"
msgstr ""
"flaggorna --binary och --text är meningsfulla enbart när kontrollsummor\n"
"verifieras"

#: src/md5sum.c:515 
msgid "the --string and --check options are mutually exclusive"
msgstr "flaggorna --string och --check kan inte användas samtidigt"

#: src/md5sum.c:522
msgid "the --status option is meaningful only when verifying checksums"
msgstr "flaggan --status är meningsfull enbart när kontrollsummor verifieras"

#: src/md5sum.c:529
msgid "the --warn option is meaningful only when verifying checksums"
msgstr "flaggan --warn är meningsfull enbart när kontrollsummor verifieras "

#: src/md5sum.c:537
msgid "no files may be specified when using --string"
msgstr "ingen fil kan anges när --string används"

#: src/md5sum.c:556
msgid "only one argument may be specified when using --check"
msgstr "endast ett argument kan anges när --check används"

#: src/nl.c:198
msgid ""
"Write each FILE to standard output, with line numbers added.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -b, --body-numbering=STYLE   use STYLE for numbering body lines\n"
" -d, --section-delimiterÌ   use CC for separating logical pages\n"
" -f, --footer-numbering=STYLE  use STYLE for numbering footer lines\n"
" -h, --header-numbering=STYLE  use STYLE for numbering header lines\n"
" -i, --page-increment=NUMBER   line number increment at each line\n"
" -l, --join-blank-lines=NUMBER  group of NUMBER empty lines counted as "
"one\n"
" -n, --number-format=FORMAT   insert line numbers according to FORMAT\n"
" -p, --no-renumber        do not reset line numbers at logical "
"pages\n"
" -s, --number-separator=STRING  add STRING after (possible) line number\n"
" -v, --first-page=NUMBER     first line number on each logical page\n"
" -w, --number-width=NUMBER    use NUMBER columns for line numbers\n"
"   --help           display this help and exit\n"
"   --version          output version information and exit\n"
"\n"
"By default, selects -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn. CC are\n"
"two delimiter characters for separating logical pages, a missing\n"
"second character implies :. Type \\\\ for \\. STYLE is one of:\n"
"\n"
" a     number all lines\n"
" t     number only nonempty lines\n"
" n     number no lines\n"
" pREGEXP  number only lines that contain a match for REGEXP\n"
"\n"
"FORMAT is one of:\n"
"\n"
" ln  left justified, no leading zeros\n"
" rn  right justified, no leading zeros\n"
" rz  right justified, leading zeros\n"
"\n"
msgstr ""
"Skriv varje FIL till standard ut och lägg till radnummer.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -b, --body-numbering=STIL    använd STIL för att numrera rader i kroppen\n"
" -d, --section-delimiterÌ   använd CC för att avgränsa logiska sidor\n"
" -f, --footer-numbering=STIL   använd STIL för att numrera rader i fot\n"
" -h, --header-numbering=STIL   använd STIL för att numrera rader i huvud\n"
" -i, --page-increment=NUMMER   öka radnummer med NUMMER för varje rad\n"
" -l, --join-blank-lines=NUMMER  antal toma rader efter varandra som räknas\n"
"                  som en rad\n"
" -n, --number-format=FORMAT   följ FORMAT när radnummer sätts in\n"
" -p, --no-renumber        återställ inte radnummer vid logiska sidor\n"
" -s, --number-separator=STRÄNG  lägg till STRÄNG efter (möjligt) radnummer\n"
" -v, --first-page=NUMMER     första radnumret på varje logisk sida\n"
" -w, --number-width=ANTAL    använd ANTAL kolumner för radnummer\n"
"   --help           visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version          visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"I normalläge används -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn. CC består\n"
"av två tecken för avskiljning av logiska sidor. Saknas det andra tecknet\n"
"menas :. Skriv \\\\ för \\. STIL är någon av:\n"
"\n"
" a     numrerar alla rader\n"
" t     numrera endast icke toma rader\n"
" n     numrera inga rader\n"
" pREGUTR  numrera endast rader som stämmer med REGUTR\n"
"\n"
"FORMAT är någon av:\n"
"\n"
" ln  vänsterjusterat, inga inledande nollor\n"
" rn  högerjusterat, inga inledande nollor\n"
" rz  högerjusterat, inledande nollor\n"
"\n"

#: src/nl.c:501
#, c-format
msgid "invalid starting line number: `%s'"
msgstr "felaktigt första radnummer: \"%s\""

#: src/nl.c:524
#, c-format
msgid "invalid number of blank lines: `%s'"
msgstr "felaktigt antal toma rader: \"%s\""

#: src/nl.c:538
#, c-format
msgid "invalid line number field width: `%s'"
msgstr "felaktig bredd på radnumrets fält: \"%s\""

# Hur översätter man offset på bästa sätt. Jag använder indrag (kompensation)?
#: src/od.c:331
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
" or: %s --traditional [FILE] [[+]OFFSET [[+]LABEL]]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
"   eller: %s --traditional [FIL] [[+]INDRAG [[+]ETIKETT]\n"

#: src/od.c:336
msgid ""
"Write an unambiguous representation, octal bytes by default, of FILE\n"
"to standard output. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -A, --address-radix=RADIX  decide how file offsets are printed\n"
" -j, --skip-bytes=BYTES   skip BYTES input bytes first on each file\n"
" -N, --read-bytes=BYTES   limit dump to BYTES input bytes per file\n"
" -s, --strings[=BYTES]    output strings of at least BYTES graphic "
"chars\n"
" -t, --format=TYPE      select output format or formats\n"
" -v, --output-duplicates   do not use * to mark line suppression\n"
" -w, --width[=BYTES]     output BYTES bytes per output line\n"
"   --traditional      accept arguments in pre-POSIX form\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"Pre-POSIX format specifications may be intermixed, they accumulate:\n"
" -a  same as -t a, select named characters\n"
" -b  same as -t oC, select octal bytes\n"
" -c  same as -t c, select ASCII characters or backslash escapes\n"
" -d  same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n"
" -f  same as -t fF, select floats\n"
" -h  same as -t x2, select hexadecimal shorts\n"
" -i  same as -t d2, select decimal shorts\n"
" -l  same as -t d4, select decimal longs\n"
" -o  same as -t o2, select octal shorts\n"
" -x  same as -t x2, select hexadecimal shorts\n"
msgstr ""
"Skriv en otvetydig representation av FIL (oktala byte i normalläge) till\n"
"standard ut. Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -A, --address-radix=RADIX  avgör hur fil-indrag skrivs\n"
" -j, --skip-bytes=BYTE    hoppa först över antal BYTE från varje fil\n"
" -N, --read-bytes=BYTE    begränsa utmatning till BYTE per fil\n"
" -s, --strings[=BYTE]    mata ut åtminstone BYTE grafiska tecken\n"
" -t, --format=TYP      välj format för utmatning\n"
" -v, --output-duplicates   använd inte * f ör att markera undertryckning\n"
"               av rader\n"
" -w, --width[=BYTE]     mata ut antal BYTE per rad\n"
"   --traditional      acceptera argument av för-POSIX format\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Specifikationer av för-POSIX format kan blandas, de ackumuleras:\n"
" -a  samma som -t a, välj namngivna tecken\n"
" -b  samma som -t oC, välj oktala byte\n"
" -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"
" -d  samma som -t u2, välj osignerade korta decimaler\n"
" -f  samma som -t fF, välj flytande\n"
" -h  samma som -t x2, välj hexadecimala korta\n"
" -i  samma som -t d2, välj decimala korta\n"
" -l  samma som -t d4, välj decimala långa\n"
" -o  samma som -t o2, välj oktala korta\n"
" -x  samma som -t x2, välj hexadecimala korta\n"

#: src/od.c:363
msgid ""
"\n"
"For older syntax (second call format), OFFSET means -j OFFSET. LABEL\n"
"is the pseudo-address at first byte printed, incremented when dump is\n"
"progressing. For OFFSET and LABEL, a 0x or 0X prefix indicates\n"
"hexadecimal, suffixes maybe . for octal and b multiply by 512.\n"
"\n"
"TYPE is made up of one or more of these specifications:\n"
"\n"
" a     named character\n"
" c     ASCII character or backslash escape\n" 
" d[SIZE]  signed decimal, SIZE bytes per integer\n"
" f[SIZE]  floating point, SIZE bytes per integer\n"
" o[SIZE]  octal, SIZE bytes per integer\n"
" u[SIZE]  unsigned decimal, SIZE bytes per integer\n"
" x[SIZE]  hexadecimal, SIZE bytes per integer\n"
"\n"
"SIZE is a number. For TYPE in doux, SIZE may also be C for\n"
"sizeof(char), S for sizeof(short), I for sizeof(int) or L for\n"
"sizeof(long). If TYPE is f, SIZE may also be F for sizeof(float), D\n"
"for sizeof(double) or L for sizeof(long double).\n"
"\n"
"RADIX is d for decimal, o for octal, x for hexadecimal or n for none.\n"
"BYTES is hexadecimal with 0x or 0X prefix, it is multiplied by 512\n"
"with b suffix, by 1024 with k and by 1048576 with m. -s without a\n"
"number implies 3. -w without a number implies 32. By default, od\n"
"uses -A o -t d2 -w 16.\n"
msgstr ""
"\n"
"För äldre syntax (andra anropsformatet), betyder INDRAD -j INDRAG. \n"
"ETIKETT är den första skrivna bytens pseudo-adress, vilken ökas så länge\n"
"utmaningen pågår. För INDRAG och ETIKETT, indikerar förstavelserna 0x\n"
"eller 0X hexadecimalt, ändelser kan vara . för oktalt och b multiplicerar\n"
"med 512.\n"
"\n"
"TYP skapas av en eller fler av dessa specifikationer:\n"
"\n"
" a       namngivet tecken\n"
" c       ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"
" d[STORLEK]  signerad decimal, STORLEK byte per heltal\n"
" f[STORLEK]  floating point, STORLEK byte per heltal\n"
" o[STORLEK]  oktal, STORLEK byte per integer\n"
" u[STORLEK]  osignerad decimal, STORLEK byte per heltal\n"
" x[STORLEK]  hexadecimal, STORLEK byte per heltal\n"
"\n"
"STORLEK är en siffra. For TYP doux, kan STORLEK också vara C för\n"
"sizeof(char), S för sizeof(short), I för sizeof(int) eller L för\n"
"sizeof(long). Om TYP är f, kan STORLEK också var F för sizeof(float), D\n"
"för sizeof(double) eller L för sizeof(long double).\n"
"\n"
"RADIX är d för decimal, o för oktal, x för hexadecimal eller n för inget.\n"
"BYTE är hexadecimalt med 0x eller 0X som förstavelse, multipliceras med\n"
"512 med b som ändelse, med 1024 vid k och med 1048576 vid m. -s utan en\n"
"siffra implicerar 3. -w utan en siffra implicerar 32. I normalläge\n"
"använder od -A o -t d2 -w 16.\n"

#. The integer at P in S would overflow an unsigned long.
#. A digit string that long is sufficiently odd looking
#. that the following diagnostic is sufficient.
#: src/od.c:723 src/od.c:836
#, c-format
msgid "invalid type string `%s'"
msgstr "ogiltig typ-sträng \"%s\""

#: src/od.c:733
#, c-format
msgid ""
"invalid type string `%s';\n"
"this system doesn't provide a %lu-byte integral type"
msgstr ""
"ogiltig typ-sträng \"%s\";\n"
"detta system har ingen %lu-byte heltalstyp"

#: src/od.c:846
#, c-format
msgid ""
"invalid type string `%s';\n"
"this system doesn't provide a %lu-byte floating point type" 
msgstr ""
"ogiltig typ-sträng \"%s\";\n"
"detta system har ingen %lu-byte floating point typ"

#: src/od.c:907
#, c-format
msgid "invalid character `%c' in type string `%s'"
msgstr "ogiltigt tecken \"%c\" i typsträng \"%s\""

#: src/od.c:1071
msgid "cannot skip past end of combined input"
msgstr "kan inte hoppa förbi slutet på en kombinerad inmatning"

#: src/od.c:1371
msgid "old-style offset"
msgstr "indrag av gammal stil"

#: src/od.c:1690
#, c-format
msgid "invalid output address radix `%c'; it must be one character from [doxn]"
msgstr "" 
"ogiltig radix för utmatningsadress \"%c\"; måste vara ett tecken från[doxn]"

#: src/od.c:1701
msgid "skip argument"
msgstr "hoppa över argument"

#: src/od.c:1712
msgid "limit argument"
msgstr "begränsa argument"

#: src/od.c:1716
#, c-format
msgid ""
"specified number of bytes `%s' is larger than the maximum\n"
"representable value of type `long'"
msgstr ""
"antalet angivna byte \"%s\" är större än det maximala värdet\n"
"som typen \"long\" kan representera"

#: src/od.c:1727
msgid "minimum string length"
msgstr "minsta längd på sträng"

#: src/od.c:1781
msgid "width specification"
msgstr "specifikation av bredd"

#: src/od.c:1805
msgid "no type may be specified when dumping strings"
msgstr "ingen typ kan anges när strängar sparas"

#: src/od.c:1850
#, c-format
msgid "invalid second operand in compatibility mode `%s'"
msgstr "andra operanden ogiltig i kompatibelt läge \"%s\""

#: src/od.c:1871
msgid "in compatibility mode the last 2 arguments must be offsets"
msgstr "i kompatibelt läge måste de två sista argumenten vara indrag"

#: src/od.c:1878
msgid "in compatibility mode there may be no more than 3 arguments"
msgstr "i kompatibelt läge kan inte mer än 3 argument anges"

#: src/od.c:1946
#, c-format
msgid "warning: invalid width %lu; using %d instead"
msgstr "varning: ogiltig bredd %lu; använder %d i stället"

#: src/od.c:1962
#, c-format
msgid "%d: fmt=\"%s\" width=%d\n"
msgstr "%d: fmt=\"%s\" bredd=%d\n"

#: src/paste.c:218
msgid "standard input is closed"
msgstr "standard in stängd"

#: src/paste.c:417
msgid ""
"Write lines consisting of the sequentially corresponding lines from\n"
"each FILE, separated by TABs, to standard output.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -d, --delimiters=LIST  reuse characters from LIST instead of TABs\n"
" -s, --serial      paste one file at a time instead of in parallel\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Skriver rader som består av sekventiellt korresponderande rader från varje \n"
"FIL, separerade med TAB, till standard ut.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -d, --delimiters=LISTA återanvänd tecken från LISTA inställer för TABs\n"
" -s, --serial      klistra in en fil i taget i stället för parallellt\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#: src/pr.c:627
#, c-format
msgid "invalid range of page numbers: `%s'"
msgstr "felaktigt intervall för sidnummer: \"%s\""

#: src/pr.c:639
#, c-format
msgid "invalid starting page number: `%s'"
msgstr "felaktigt första sidnummer: \"%s\""

#: src/pr.c:651
#, c-format
msgid "invalid ending page number: `%s'"
msgstr "felaktigt sista sidnummer: \"%s\""

#: src/pr.c:658
msgid "starting page number is larger than ending page number"
msgstr "första sidnummer är större än sista sidnummer"

#: src/pr.c:782
#, c-format
msgid "`-l PAGE_LENGTH' invalid number of lines: `%s'"
msgstr "\"-l \"SID_LÄNGD\" felaktigt antal rader: \"%s\""

#: src/pr.c:806
#, c-format
msgid "`-N NUMBER' invalid starting line number: `%s'"
msgstr "\"-N NUMMER\" felaktigt första radnummer: \"%s\""

#: src/pr.c:818
#, c-format
msgid "`-o MARGIN' invalid line offset: `%s'"
msgstr "\"-o MAGINAL felaktigt indrag av rad: \"%s\""

#: src/pr.c:848 
#, c-format
msgid "`-w PAGE_WIDTH' invalid column number: `%s'"
msgstr "\"-w SID_BREDD\" felaktigt antal kolumner: \"%s\""

#: src/pr.c:869
msgid "Cannot specify number of columns when printing in parallel."
msgstr "Kan inte specificera antal kolumner vid parallell utskrift."

#: src/pr.c:873
msgid "Cannot specify both printing across and printing in parallel."
msgstr "Kan inte specificera både utskrift på tvären och parallell utskrift."

#: src/pr.c:926
#, c-format
msgid "`-%c' extra characters or invalid number in the argument: `%s'"
msgstr "\"-%c\" extra tecken eller felaktigt nummer i argumentet: \"%s\""

#: src/pr.c:1014
msgid "page width too narrow"
msgstr "bredden på sidan för smal"

#: src/pr.c:1418
#, c-format
msgid "%s%*s%s%*sPage"
msgstr "%s%*s%s%*ssida"

#: src/pr.c:2420
msgid ""
"Paginate or columnate FILE(s) for printing.\n"
"\n"
" +FIRST_PAGE[:LAST_PAGE]\n"
"          begin [stop] printing with page FIRST_[LAST_]PAGE\n"
" -COLUMN      produce COLUMN-column output and print columns down,\n"
"          unless -a is used. Balance number of lines in the\n"
"          columns on each page.\n"
" -a        print columns across rather than down, used together\n"
"          with -COLUMN\n"
" -c        use hat notation (^G) and octal backslash notation\n"
" -d        double space the output\n"
" -e[CHAR[WIDTH]]  expand input CHARs (TABs) to tab WIDTH (8)\n"
" -F, -f      use form feeds instead of newlines to separate pages\n"
"          (by a 3-line page header with -f or a 5-line header\n"
"          and trailer without -f)\n"
" -h HEADER     use a centered HEADER instead of filename in page "
"headers\n"
"          with long headers left-hand-side truncation may occur\n"
"          -h \"\" prints a blank line. Don't use -h\"\"\n"
" -i[CHAR[WIDTH]]  replace spaces with CHARs (TABs) to tab WIDTH (8)\n"
" -j        merge full lines, turns off -w line truncation, no "
"column\n"
"          alignment, -s[STRING] sets separators\n"
" -l PAGE_LENGTH  set the page length to PAGE_LENGTH (66) lines\n"
"          (default number of lines of text 56, with -f 63)\n"
msgstr ""
"Paginera eller skapa kolumner av FIL(er) för utskrift.\n"
"\n"
" +FÖRSTA_SIDA[:SISTA_SIDA]\n"
"          börja [avsluta] utskrift med sidan FÖRSTA_[SISTA_]SIDA\n"
" -KOLUMN      skapa KOLUMN-kolumn utmatning och skriv kolumner nedåt,\n"
"          om inte -a används. Balansera antalet rader i kolumnerna\n"
"          på varje sida\n"
" -a        skriv kolumner på tvären i stället för nedåt, används\n"
"          tillsammans med -KOLUMN\n"
" -c        använd \"hat\"-(^G) och oktal bakstrecks-notation\n"
" -d        dubbelt radavstånd\n"
" -e[TECKEN[BREDD]] utöka inmatade TECKEN (TABs) till tab-BREDD (8)\n"
" -F, -f      använd radmatning i stället för nya rader för att\n"
"          separerar sidor (med ett 3-raders huvud vid -f eller\n"
"          5-raders huvud och fot utan -f)\n"
" -h HUVUD     använd ett centrerat HUVUD i stället för filnamn som \n"
"          sidhuvud\n"
"          vid långa huvuden kan stympning av vänstersidan ske\n"
"          -h \"\\\" skriver en tom rad. Använd inte -h \"\\\"\n"
" -i[TECKEN[BREDD]] ersätt mellanslag med TECKEN (TABs), BREDD breda (8)\n"
" -j\t\t  sammanfoga hela rader, stänger av -w radstympning, \n"
"\t\t  inga raka kolumner, -s[STRÄNG] anger avskiljare\n"
" -l SID_LÄNGD   sätt sidlängden till SID_LÄNGD (66) rader\n"
"          (standardvärde för text 56, med -f 63)\n"

#: src/pr.c:2444
msgid ""
" -m        print all files in parallel, one in each column,\n"
"          truncate lines, but join lines of full length with -j\n"
" -n[SEP[DIGITS]]  number lines, use DIGITS (5) digits, then SEP (TAB)\n"
"          default counting starts with 1st line of input file\n"
" -N NUMBER     start counting with NUMBER at 1st line of first\n"
"          page printed (see +FIRST_PAGE)\n"
" -o MARGIN     offset each line with MARGIN spaces (do not affect -w)\n"
" -r        inhibit warning when a file cannot be opened\n"
" -s[STRING]    separate columns by an optional STRING\n"
"          don't use -s \"STRING\" \n"
"          without -s: default sep. 'space' used, same as -s\" \"\n"
"          -s only: no separator used, same as -s\"\" \n"
" -t        inhibit page headers and trailers\n"
" -T        inhibit page headers and trailers, eliminate any page\n"
"          layout by form feeds set in input files\n"
" -v        use octal backslash notation\n"
" -w PAGE_WIDTH   set page width to PAGE_WIDTH (72) columns, truncate\n"
"          lines (see also -j option)\n"
" --help      display this help and exit\n"
" --version     output version information and exit\n"
"\n"
"-T implied by -l nn when nn <= 10 or <= 3 with -f. With no FILE, or when\n"
"FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
" -m        skriv alla filer parallellt, en i varje kolumn,\n"
"          stympa rader men sätt ihop fullängdsrader med -j\n"
" -n[SEP[SIFFROR]] numrerar rader, använd SIFFROR (5) siffror, sedan SEP (TAB)\n"
"          i normalläge startar räkning vid in-filens första rad\n"
" -N NUMMER     börja räkna med NUMMER vid första raden på första sidan\n"
"          som skrivs ut (se +FÖRSTA_SIDA)\n"
" -o MARGINAL    starta varje rad med MARGINAL mellanrum (påverkar ej -w)\n"
" -r        hindra varning n är en fil inte kan öppnas\n"
" -s[STRÄNG]    åtskilj kolumner med en frivillig STRÄNG\n"
"          använd inte -s \"STRÄNG\" \n"
"          utan -s: används normal sep. som \"tomrum\", samma som -s\" \"\n"
"          -s enbart: ingen avskiljare används, samma som -s\"\" \n"
" -t        hindra sidhuvud och sidfot\n"
" -T        hindra sidhuvud och sidfot, ta bort sidlayout\n"
"          gjord med radmatningar i infiler\n"
" -v        använd oktal bakstrecks-notation\n"
" -w PAGE_WIDTH   sätt sidbredd till SID_BREDD (72) kolumner, stympa\n"
"          rader (se även flaggan -j)\n"
" --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"-t impliceras av -l nn när nn < 10 eller < 3 med -f. Utan FIL eller om \n"
"FIL är -, läs standard in.\n"

#: src/sort.c:217
#, c-format
msgid ""
"Write sorted concatenation of all FILE(s) to standard output.\n"
"\n"
" +POS1 [-POS2]  start a key at POS1, end it before POS2\n"
" -b        ignore leading blanks in sort fields or keys\n"
" -c        check if given files already sorted, do not sort\n"
" -d        consider only [a-zA-Z0-9 ] characters in keys\n"
" -f        fold lower case to upper case characters in keys\n"
" -g        compare according to general numerical value, imply -b\n"
" -i        consider only [\\040-\\0176] characters in keys\n"
" -k POS1[,POS2]  same as +POS1 [-POS2], but all positions counted from 1\n"
" -m        merge already sorted files, do not sort\n"
" -M        compare (unknown) < `JAN' < ... < `DEC', imply -b\n"
" -n        compare according to string numerical value, imply -b\n"
" -o FILE     write result on FILE instead of standard output\n"
" -r        reverse the result of comparisons\n"
" -s        stabilize sort by disabling last resort comparison\n"
" -t SEP      use SEParator instead of non- to whitespace transition\n"
" -T DIRECT    use DIRECT for temporary files, not $TMPDIR or %s\n"
" -u        with -c, check for strict ordering;\n"
"          with -m, only output the first of an equal sequence\n"
" -z        end lines with 0 byte, not newline, for find -print0\n" 
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"POS is F[.C][OPTS], where F is the field number and C the character\n"
"position in the field, both counted from zero. OPTS is made up of one\n"
"or more of Mbdfinr, this effectively disable global -Mbdfinr settings\n"
"for that key. If no key given, use the entire line as key. With no\n"
"FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
"Skriv en sorterad sammanfogning av alla FIL(er) till standard ut.\n"
"\n"
" +POS1 [-POS2]  ange nyckel vid POS1 upp till men ej inkluderande POS2\n"
" -b        ignorera mellanslag innan sorteringsfält eller nycklar\n"
" -c        kolla om de angivna filerna redan är sorterade, sortera ej\n"
" -d        använd enbart tecknen [a-zA-Z0-9 ] i nycklar\n"
" -f        skapa versaler av gemener i nycklar\n"
" -g        jämför enligt generella numeriska värden, använder -b\n"
" -i        använd enbart tecknen [\\040-\\0176] i nycklar\n"
" -k POS1[,POS2]  samma som +POS1 [-POS2], alla positioner startar vid 1\n"
" -m        sammanfoga redan sorterade filer, sortera ej\n"
" -M        jämför (okänd) < \"JAN\" < ... < \"DEC'\", använder -b\n"
" -n        jämför i enlighet med en numerisk sträng, använder -b\n"
" -o FIL      skriv till FIL i stället för standard ut\n"
" -r        kasta om resultatet av jämförelser\n"
" -s        stabilisera sortering - stäng av sista utväg-jämförelse\n"
" -t SEP      använd SEP som fältseparator i stället för mellanslag\n"
" -T TMPKAT    använd TMPKAT för tillfälliga filer, ej $TMPDIR eller %s\n"
" -u        med -c, kontollera strikt ordningsföljd\n"
"          med -m, mata endast ut den första av likadana sekvenser\n"
" -z        avsluta rader med 0 byte, inte ny rad, för find -print0\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"POS är F[.C][OPTS], där F är fältnumret och C tecknets position i fältet,\n"
"båda räknade från noll. OPTS skapas av en eller flera av Mbdfinr. Detta \n"
"stänger av globala -Mbdfinr-inställningar för den nyckeln. Om ingen nyckel\n"
"är angiven används hela raden som nyckel. Utan FIL eller om FIL är -, läs \n"
"standard in.\n"

# hur översätter man flushing, lexikon ger verkligen ingen hjälp
#: src/sort.c:372
msgid "flushing file"
msgstr "rensar fil"

#: src/sort.c:381
msgid "error closing file"
msgstr "fel vid stängning av filen"

#: src/sort.c:1505
#, c-format
msgid "%s: disorder on %s\n"
msgstr "%s: oordning vid %s\n"

#: src/sort.c:1638
#, c-format
msgid "invalid field specification `%s'"
msgstr "felaktig fältspecifikation \"%s\""

#. Provoke with `sort -9'.
#: src/sort.c:1814
msgid ""
"when using the old-style +POS and -POS key specifiers,\n"
"the +POS specifier must come first"
msgstr ""
"när +POS och -POS specifikationer av äldre modell användes\n"
"måste +POS komma först"

#: src/sort.c:1850
msgid "option `-k' requires an argument"
msgstr "flagga \"-k\" kräver ett argument"

#. Provoke with `sort -k0'
#: src/sort.c:1867
msgid "the starting field number argument to the `-k' option must be positive"
msgstr "första fälnumret som anges till flaggan \"-k\" måste vara positivt"

# offset är knepigt att översätta
#. Provoke with `sort -k1.'
#: src/sort.c:1878
msgid "starting field spec has `.' but lacks following character offset"
msgstr "f örsta fältspecifikationen innehåller \".\" men saknar tecken för indragning"

#. Provoke with `sort -k1.0'
#: src/sort.c:1887
msgid ""
"starting field character offset argument to the `-k' option\n"
"must be positive"
msgstr ""
"tecknet för första fältets indrag givet som argument till flaggan\n"
"\"-k\" måste vara positivt"

#. Provoke with `sort -k1,'
#: src/sort.c:1915
msgid "field specification has `,' but lacks following field spec"
msgstr "fältspecifikationen innehåller \",\" men saknar uppföljande fältspecifikationer"

#. Provoke with `sort -k1,0'
#: src/sort.c:1925
msgid "ending field number argument to the `-k' option must be positive"
msgstr "avslutande argument för fältnummer till flaggan \"-k\" måste vara positivt"

#. Provoke with `sort -k1,1.'
#: src/sort.c:1936
msgid "ending field spec has `.' but lacks following character offset"
msgstr "avslutande fältspecifikationen innehåller \".\" men saknar tecken för indrag"

#: src/sort.c:1967
msgid "option `-o' requires an argument"
msgstr "flaggan \"-o\" kräver ett argument"

#: src/sort.c:1985
msgid "option `-t' requires an argument"
msgstr "flaggan \"-t\" kräver ett argument"

#: src/sort.c:1996
msgid "option `-T' requires an argument"
msgstr "flaggan \"-T\" kräver ett argument"

#: src/sort.c:2011
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `-%c'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"-%c\"\n"

#: src/sort.c:2137 src/sort.c:2142
#, c-format
msgid "%s: write error"
msgstr "%s: skrivfel"

#: src/split.c:101
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] [INPUT [PREFIX]]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [INPUT [PREFIX]]\n"

#: src/split.c:105
msgid ""
"Output fixed-size pieces of INPUT to PREFIXaa, PREFIXab, ...; default\n"
"PREFIX is `x'. With no INPUT, or when INPUT is -, read standard input.\n"
"\n"
" -b, --bytes=SIZE    put SIZE bytes per output file\n"
" -C, --line-bytes=SIZE  put at most SIZE bytes of lines per output file\n"
" -l, --lines =NUMBER   put NUMBER lines per output file\n"
" -NUMBER         same as -l NUMBER\n"
"   --verbose      print a diagnostic to standard error just\n"
"\t\t\t  before each output file is opened\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"SIZE may have a multiplier suffix: b for 512, k for 1K, m for 1 Meg.\n"
msgstr ""
"Skriv delar, med fixerad storlek, av INFIL till UTFILaa, UTFILab, ...;\n" 
"normalvärdet på UTFIL är \"x\". Utan INFIL eller om INFIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -b, --bytes=ANTAL    placera ANTAL bytes i varje utfil\n"
" -C, --line-bytes=ANTAL max ANTAL byte rader per utfil\n"
" -l, --lines=RADER    placera RADER rader i varje utfil\n"
" -RADER         samma som -l RADER\n"
"   --verbose      skriv diagnos till standard fel precis innan\n"
"             varje utfil öppnas\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"ANTAL kan ha en mutiplikator som ändelse: b för 512, k för 1K, m för 1 Meg.\n"

#: src/split.c:181
#, c-format
msgid "creating file `%s'\n"
msgstr "skapar fil \"%s\"\n"

#: src/split.c:397 src/split.c:413 src/split.c:429 src/split.c:455
msgid "cannot split in more than one way"
msgstr "kan inte dela på mer än ett sätt"

#: src/split.c:404 src/split.c:437
#, c-format
msgid "%s: invalid number of bytes"
msgstr "%s: felaktigt antal byte"

#: src/split.c:420
#, c-format
msgid "%s: invalid number of lines"
msgstr "%s: felaktigt antal rader"

#: src/split.c:492
msgid "invalid number"
msgstr "ogiltigt antal"

#: src/split.c:507 src/tr.c:1891
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/sum.c:67 
msgid ""
"Print checksum and block counts for each FILE.\n"
"\n"
" -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
" -s, --sysv   use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
"Skriv kontrollsumma och antal block för varje FIL.\n"
"\n"
" -r       överge -s, använd BSD summerings alegoritm, använd 1K block\n"
" -s, --sysv   använd System V summerings alegoritm, använd 512 byte block\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"

#: src/tac.c:137
msgid ""
"Write each FILE to standard output, last line first.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -b, --before       attach the separator before instead of after\n"
" -r, --regex       interpret the separator as a regular expression\n"
" -s, --separator=STRING  use STRING as the separator instead of newline\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv varje fil till standard ut, sista raden först.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -b, --before       sätt in skiljetecken före i stället för efter\n"
" -r, --regex       tolka skiljetecknet som ett reguljärt uttryck\n"
" -s, --separator=STRÄNG  använd STRÄNG som skiljetecken i stället för ny rad\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/tac.c:616
msgid "separator cannot be empty"
msgstr "skiljetecken kan inte vara tomt"

#: src/tail.c:162
msgid ""
"Print last 10 lines of each FILE to standard output.\n"
"With more than one FILE, precede each with a header giving the file name.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -c, --bytes=N      output the last N bytes\n"
" -f, --follow       output appended data as the file grows\n"
" -n, --lines=N      output the last N lines, instead of last 10\n"
" -q, --quiet, --silent  never output headers giving file names\n"
" -v, --verbose      always output headers giving file names\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n"
"print beginning with the Nth item from the start of each file, otherwise,\n"
"print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n"
"b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg). A first OPTION of -VALUE\n"
"or +VALUE is treated like -n VALUE or -n +VALUE unless VALUE has one of\n"
"the [bkm] suffix multipliers, in which case it is treated like -c VALUE\n"
"or -c +VALUE.\n"
msgstr ""
"Skriv de 10 sista raderna från varje FIL till standard ut.\n"
"Vid fler än en FIL skriv ett huvud med filnamnet före varje.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -c, --bytes=N      mata ut de N sista byten\n"
" -f, --follow       mata ut nya rader i takt med att filen växer\n"
" -n, --lines=N      mata ut de sista N raderna istället för de 10 sista\n"
" -q, --quiet, --silent  mata aldrig ut huvuden med filnamn\n"
" -v, --verbose      mata alltid ut huvuden med filnamn\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta utmatning \n"
"med den N-nte posten räknat från början av varje fil. Mata annars ut de sista\n"
"N posterna i filen. N kan ha en mutiplikator som ändelse:\n"
"b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 Meg). En första FLAGGA med -N eller\n"
"+N behandlas som -n N eller -n +N om inte N innehåller någon av ändelse-\n"
"multiplikatorerna [bkm] för då behandlas den som -c N eller -c +N.\n"

#: src/tail.c:615
msgid "file truncated"
msgstr "fil stympad"

# Hu vilka översättninga!!
#: src/tail.c:790
msgid "standard input: cannot follow end of non-regular file"
msgstr "standard in: kan inte följa slutet av icke-reguljär fil"

#: src/tail.c:827
#, c-format
msgid "%s: cannot follow end of non-regular file"
msgstr "%s: kan inte följa slutet av icke-reguljär fil"

#: src/tail.c:938
#, c-format
msgid "%c: invalid suffix character in obsolescent option"
msgstr "%c: ogiltigt ändelsetecken i gammalmodig flagga"

#: src/tail.c:968 src/tail.c:1026
#, c-format
msgid "%s: `%s' is so large that it is not representable"
msgstr "%s: \"%s\" är så stor att den inte kan representeras"

#: src/tail.c:969 src/tail.c:1028
msgid "number of lines"
msgstr "antal rader"

#: src/tail.c:969 src/tail.c:1028
msgid "number of bytes"
msgstr "antal byte"

#: src/tail.c:1020
msgid "invalid number of lines"
msgstr "felaktigt antal rader"

#: src/tail.c:1021
msgid "invalid number of bytes"
msgstr "felaktigt antal byte"

#: src/tr.c:358
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... SET1 [SET2]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... SET1 [SET2]\n"

#: src/tr..c:362
msgid ""
"Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input,\n"
"writing to standard output.\n"
"\n"
" -c, --complement    first complement SET1\n"
" -d, --delete      delete characters in SET1, do not translate\n"
" -s, --squeeze-repeats  replace sequence of characters with one\n"
" -t, --truncate-set1   first truncate SET1 to length of SET2\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Översätt, pressa ihop och/eller ta bort tecken fr ån standard in, skriv till\n"
"standard ut.\n"
"\n"
" -c, --complement    komplementera först SET1\n"
" -d, --delete      ta bort tecken i SET1, översätt inte\n"
" -s, --squeeze-repeats  ersätt en sekvens av tecken med ett tecken\n"
" -t, --truncate-set1   stympa först SET1 till längden hos SET2\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/tr.c:373
msgid ""
"\n"
"SETs are specified as strings of characters. Most represent themselves.\n"
"Interpreted sequences are:\n"
"\n"
" \\NNN      character with octal value NNN (1 to 3 octal digits)\n"
" \\\\       backslash\n"
" \\a       audible BEL\n"
" \\b       backspace\n"
" \\f       form feed\n"
" \\n       new line\n"
" \\r       return\n"
" \\t       horizontal tab\n"
" \\v       vertical tab\n"
" CHAR1-CHAR2   all characters from CHAR1 to CHAR2 in ascending order\n"
" [CHAR1-CHAR2]  same as CHAR1-CHAR2, if both SET1 and SET2 use this\n"
" [CHAR*]     in SET2, copies of CHAR until length of SET1\n"
" [CHAR*REPEAT]  REPEAT copies of CHAR, REPEAT octal if starting with 0\n"
" [:alnum:]    all letters and digits\n"
" [:alpha:]    all letters\n"
" [:blank:]    all horizontal whitespace\n"
" [:cntrl:]    all control characters\n"
" [:digit:]    all digits\n"
" [:graph:]    all printable characters, not including space\n"
" [:lower:]    all lower case letters\n"
" [:print:]    all printable characters, including space\n"
" [:punct:]    all punctuation characters\n"
" [:space:]    all horizontal or vertical whitespace\n"
" [:upper:]    all upper case letters\n"
" [:xdigit:]   all hexadecimal digits\n"
" [=CHAR=]    all characters which are equivalent to CHAR\n"
msgstr ""
"\n"
"SETs anges som en sträng tecken. De flesta representerar sig själva. Följande\n"
"sekvenser tolkas:\n"
"\n"
" \\NNN      tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)\n"
" \\\\       bakstreck\n"
" \\a       ljudsignal\n"
" \\b       baksteg\n"
" \\f       radmatning\n"
" \\n       nya rad\n"
" \\r       return\n"
" \\t       horisontal tab\n"
" \\v       vertikal tab\n"
" TECK1-TECK2   alla tecken från TECK1 till TECK2 i stigande ordning\n"
" [CHAR1-CHAR2]  samma som TECK1-TECK2, om både SET1 och SET2 använder denna\n"
" [TECK*]     i SET2, repetera TECK upp till längden av SET1\n"
" [CHAR*N]    N kopior av TECK, N är oktalt om det startar med 0\n"
" [:alnum:]    alla bokstäver och siffror\n"
" [:alpha:]    alla bokstäver\n"
" [:blank:]    alla horisontala mellanslag\n"
" [:cntrl:]    alla kontrolltecken\n"
" [:digit:]    alla siffror\n"
" [:graph:]    alla utskrivbara tecken, ej mellanrum\n"
" [:lower:]    alla gemena bokstäver\n"
" [:print:]    alla utskrivbara bokstäver, inklusive mellanrum\n"
" [:punct:]    alla tecken för interpunktion\n"
" [:space:]    alla horisontala och vertikala mellanslag\n"
" [:upper:]    alla VERSALA bokstäver\n"
" [:xdigit:]   alla hexidecimala siffror\n"
" [=TECK=]    alla tecken som är lika med TECK\n"

#: src/tr.c:405
msgid ""
"\n"
"Translation occurs if -d is not given and both SET1 and SET2 appear.\n"
"-t may be used only when translating. SET2 is extended to length of\n"
"SET1 by repeating its last character as necessary. Excess characters\n"
"of SET2 are ignored. Only [:lower:] and [:upper:] are guaranteed to\n"
"expand in ascending order; used in SET2 while translating, they may\n"
"only be used in pairs to specify case conversion. -s uses SET1 if not\n"
"translating nor deleting; else squeezing uses SET2 and occurs after\n"
"translation or deletion.\n"
msgstr ""
"\n"
"Översättning sker om -d inte ges och både SET1 och SET2 finns. -t kan \n"
"endast användas vid översättning. SET2 expanderas till längden av SET1\n"
"genom att dess sista tecken återuprepas tillräckligt många gånger. För\n"
"många tecken i SET2 ignoreras. Endast [:lower:] och [:upper:] expanderas\n"
"garanterat i stigande ordning; används de i SET2 vid översättning kan de\n"
"endast användas parvis för att specificera ändring mellan gemener/VERSALER.\n"
"-s använder SET1 om det ej är översättning eller borttagning; annars \n"
"använder sammanpressning SET2 och sker efter översättning och borttagning.\n"

# Hur översätta escape?
#. Any octal number larger than 0377 won't
#. fit in 8 bits. So we stop when adding the
#. next digit would put us over the limit and
#. give a warning about the ambiguity. POSIX 
#. isn't clear on this, but one person has said
#. that in his interpretation, POSIX says tr
#. can't even give a warning.
#: src/tr.c:577
#, c-format
msgid ""
"warning: the ambiguous octal escape \\%c%c%c is being\n"
"\tinterpreted as the 2-byte sequence \\0%c%c, `%c'"
msgstr ""
"varning: den tvetydiga oktala escapen \\%c%c%c tolkas som\n"
"en 2-byte sekvens \\0%c%c, \"%c\""

#: src/tr.c:586
msgid "invalid backslash escape at end of string"
msgstr "ogiltig bakstrecks-escape vid strängens slut"

#: src/tr.c:592
#, c-format
msgid "invalid backslash escape `\\%c'"
msgstr "ogiltig bakstrecks-escape \"\\%c\""

#: src/tr.c:745
#, c-format
msgid "range-endpoints of `%s-%s' are in reverse collating sequence order"
msgstr "intervallets ändpunkter för \"%s-%s\"är i omvänd jämförande sekvensordning"

#: src/tr.c:960
#, c-format
msgid "invalid repeat count `%s' in [c*n] construct"
msgstr "ogiltig återupprepning \"%s\" i sammansättningen [c*n]"

#: src/tr.c:1066 
#, c-format
msgid "invalid character class `%s'"
msgstr "ogiltig teckenklass \"%s\""

#: src/tr.c:1091
#, c-format
msgid "%s: equivalence class operand must be a single character"
msgstr "%s: lika med klass-operand får bara bestå av ett tecken"

#: src/tr.c:1563
msgid "the [c*] repeat construct may not appear in string1"
msgstr "återupprepningssammansättningen [c*] får ej förekomma i sträng1"

#: src/tr.c:1573
msgid "only one [c*] repeat construct may appear in string2"
msgstr "endast en [c*] återupprepningssammansättning kan förekomma i sträng2"

#: src/tr.c:1581
msgid "[=c=] expressions may not appear in string2 when translating"
msgstr "[=c=] expansion får inte förekomma i träng2 vid översättning"

#: src/tr.c:1594
msgid "when not truncating set1, string2 must be non-empty"
msgstr "när set1 inte stympas får sträng2 ej vara tom"

#: src/tr.c:1603
msgid ""
"when translating with complemented character classes,\n"
"string2 must map all characters in the domain to one"
msgstr ""
"vid översättning med kompleterande teckenklasser måste sträng2\n"
"mappa alla tecken i domänen till en"

#: src/tr.c:1610
msgid ""
"when translating, the only character classes that may appear in\n"
"string2 are `upper' and `lower'"
msgstr ""
"vid översättning får endast teckenklasserna \"upper\" och \"lower\"\n"
"finnas i sträng2"

#: src/tr.c:1619
msgid "the [c*] construct may appear in string2 only when translating"
msgstr "sammansättningen [c*] får förekomma i sträng2 endast vid översättning"

#: src/tr.c:1896
msgid "two strings must be given when translating"
msgstr "två strängar måste ges vid översättning"

#: src/tr.c:1899
msgid "two strings must be given when both deleting and squeezing repeats"
msgstr ""
"två strängar måste ges när man både tar bort och återupprepar\n"
"sammanpressning"

#: src/tr.c:1913
msgid "only one string may be given when deleting without squeezing repeats"
msgstr ""
"endast en sträng får anges när man tar bort utan återupprepad\n"
"sammanpressning"

#: src/tr.c:1919
msgid "at least one string must be given when squeezing repeats"
msgstr "minst en sträng måste anges vid återupprepad sammanpressning"

#: src/tr.c:2005
msgid "misaligned [:upper:] and/or [:lower:] construct"
msgstr "[:upper:] och/eller [:lower:] är felaktigt uppställda"

#: src/tr.c:2028
msgid ""
"invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n"
"construct in string1 must be aligned with a corresponding construct\n"
"([:upper:] or [:lower:], respectively) in string2"
msgstr ""
"ogiltig mappning av identiteter; vid översättning måste [:lower:] eller\n"
"[:upper:] konstuktioner i sträng1 ställas mot en motsvarande konstruktion\n"
"([:upper:] respektive [:lower:]) i sträng2"

#: src/unexpand.c:377
msgid ""
"Convert spaces in each FILE to tabs, writing to standard output.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
"\n"
" -a, --all      convert all whitespace, instead of initial whitespace\n"
" -t, --tabs=NUMBER  have tabs NUMBER characters apart instead of 8\n"
" -t, --tabs=LIST   use comma separated list of explicit tab positions\n"
"   --help     display this help and exit\n"
"   --version    output version information and exit\n"
"\n"
"Instead of -t NUMBER or -t LIST, -NUMBER or -LIST may be used.\n"
msgstr ""
"Konverterar mellanrum i varje FIL till tab, skriv till standard ut.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -a, --all      konvertera alla mellanrum, i stället för inledande\n"
" -t, --tabs=NUMMER  tabulatorstegen är NUMMER långa i stället för 8\n"
" -t, --tabs=LISTA  använd kommaseparerad lista med angivna tab-positioner\n"
"   --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"I stället för -t NUMMER eller -t LISTA kan -NUMMER eller -LISTA användas.\n"

#: src/uniq.c:114
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [INPUT [OUTPUT]]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [INFIL [UTFIL]]\n"

# Har jag verkligen fattat vad som står i sista raden?
#: src/uniq.c:118
msgid ""
"Discard all but one of successive identical lines from INPUT (or\n"
"standard input), writing to OUTPUT (or standard output).\n"
"\n"
" -c, --count      prefix lines by the number of occurrences\n"
" -d, --repeated    only print duplicate lines\n"
" -f, --skip-fields=N  avoid comparing the first N fields\n"
" -i, --ignore-case   ignore differences in case when comparing\n"
" -s, --skip-chars=N  avoid comparing the first N characters\n"
" -u, --unique     only print unique lines\n"
" -w, --check-chars=N  compare no more than N characters in lines\n"
" -N          same as -f N\n"
" +N          same as -s N\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
"\n"
"A field is a run of whitespace, than non-whitespace characters.\n"
"Fields are skipped before chars.\n"
msgstr ""
"Ta bort alla utom en av identiska efter varandra följande rader från\n"
"INFIL (eller standard in) vid utmatning till UTFIL (eller standard ut).\n"
"\n"
" -c, --count      skriv antalet gånger raden förekom framför raden\n"
" -d, --repeated    skriv endast rader som förekommer fler gånger\n"
" -f, --skip-fields=N  undvik jämförelse av de första N fälten\n"
" -i, --ignore-case   ignorera gemener/VERSALER vid jämförelse\n"
" -s, --skip-chars=N  unvik jämförelse av de första N tecknen\n"
" -u, --unique     skriv endast unika rader\n"
" -w, --check-chars=N  jämför inte mer än N tecken i rader\n"
" -N          samma som -f N\n"
" +N          samma som -s N\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ett fält är en serie av mellanslag och sedan tecken som ej är mellanslag.\n"
"Fält hoppas över innan tecken.\n"

#: src/uniq.c:281
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "fel vid läsning av %s"

#: src/uniq.c:284
#, c-format
msgid "error writing %s"
msgstr "fel vid skrivning av %s"

#: src/uniq.c:342
#, c-format
msgid "invalid number of fields to skip: `%s'"
msgstr "ogiltigt antal fält att hoppa över: \"%s\""

#: src/uniq.c:358
#, c-format
msgid "invalid number of bytes to skip: `%s'"
msgstr "ogiltigt antal byte att hoppa över: \"%s\""

#: src/uniq.c:374 src/uniq.c:405
#, c-format
msgid "invalid number of bytes to compare: `%s'"
msgstr "ogiltigt antal byte att jämföra: \"%s\""

#: src/wc.c:78
msgid ""
"Print line, word, and byte counts for each FILE, and a total line if\n"
"more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,\n"
"read standard input.\n"
" -c, --bytes, --chars  print the byte counts\n"
" -l, --lines      print the newline counts\n"
" -w, --words      print the word counts\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv antal rader, ord och byte för varje FIL och det totala antalet rader\n"
"om mer än en FIL angivits. Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
" -c, --bytes, --chars  skriv antalet byte\n"
" -l, --lines      skriv antalet rader\t\n"
" -w, --words      skriv antalet ord\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/wc.c:319
msgid "total"
msgstr "total"

 ---1463549439-1169529124-858335731=:3659--

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.